of 25 /25
KAEDAH PENYELIDIKAN PENDIDIKAN GRU 6014 HUBUNGAN BURNOUT DENGAN KEPUASAN KERJA DI KALANGAN STAF JABATAN AGAMA JOHOR PROFESOR MADYA ABD. LATIF BIN GAPOR DISEDIAKAN SYED AHMAD RUSLAN BIN SYED ABD AZIZ (NO. MATRIK : M20102000778) SARJANA PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GRU 6014 KAEDAH PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

Text of Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Page 1: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

KAEDAH PENYELIDIKAN PENDIDIKANGRU 6014

HUBUNGAN BURNOUT DENGAN KEPUASAN KERJA DI KALANGAN

STAF JABATAN AGAMA JOHOR

PROFESOR MADYA ABD. LATIF BIN GAPOR

DISEDIAKANSYED AHMAD RUSLAN BIN SYED ABD AZIZ (NO. MATRIK : M20102000778)

SARJANA PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Page 2: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

PENGENALANMeninjau tahap burnout dengan tahap kepuasan kerja serta faktor-faktor kepuasan kerja yang manakah menyumbang kepada terjadinya burnout.

Page 3: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

KEPENTINGAN KAJIANMengenalpasti kepuasan kerja , malahan dapat melihat tahap perbezaan kepuasan kerja dengan faktor-faktor yang telah dipilih seperti pekerjaan itu sendiri, gaji,peluang kenaikan pangkat, penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja.

Page 4: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Mengetahui sama ada terdapat hubungan yang signifikan dari segi intensiti burnout di sub-skala ketandusan emosi , depersonalisasi dan pencapaian peribadi dengan kepuasan kerja di sub-skala yang dipilih.

Mengenal pasti tahap kepuasan kerja dan hubungannya dengan burnout di kalangan staf-stafnya. Di samping itu prestasi kualiti kerja dapat dipertingkatkan

Page 5: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

PEMBOLEHUBAH BEBASTahap Kepuasan Kerja Dan Faktor Penentu Kepuasan Kerja :

Kepuasan Kerja terhadap Keadaan Pekerjaan

Kepuasan Kerja terhadap Gaji Kepuasan Kerja terhadap Kenaikan Pangkat

Kepuasan Kerja Terhadap Penyelia Dan Penyeliaan

Kepuasan Kerja Terhadap Rakan Sekerja

Page 6: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

PEMBOLEHUBAH BERSANDAR

Tahap burnout pada Sub Skala Ketandusan Emosi Depersonalisasi dan Pencapaian

Page 7: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

PENYATAAN MASALAHApakah tahap burnout dan tahap

kepuasan kerja di kalangan staf Jabatan Agama Johor?

Apakah perbezaan burnout dari segi demografi di kalangan staf Jabatan Agama Johor?

Apakah hubungan antara burnout dengan tahap kepuasan kerja di kalangan staf Jabatan Agama Johor?

Page 8: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

OBJEKTIF KAJIANMengenalpasti tahap burnout dan tahap kepuasan kerja di kalangan staf Jabatan Agama Johor.

Mengenalpasti perbezaan burnout dari segi demografi di kalangan staf Jabatan Agama Johor.

Mengenalpasti hubungan antara burnout dengan tahap kepuasan kerja di kalangan staf Jabatan Agama Johor.

Page 9: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

HIPOTESIS KAJIANTidak terdapat perbezaan

yang signifikan terhadap burnout (ketandusan emosi, depersonalisasi, pencapaian) dari segi demografi (jantina, pengalaman kerja, status perkahwinan, dan taraf pendidikan).

Page 10: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

HIPOTESIS KAJIANTidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara tahap burnout dengan kepuasan kerja (pekerjaan itu sendiri, peluang kenaikan pangkat, penyeliaan dan cara penyeliaan dan rakan sekerja).

Page 11: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

METODOLOGIPOPULASI DAN RESPONDEN

Staf Jabatan Agama Johor yang berkhidmat di 10 buah bahagian iaitu bahagian Pentadbiran, Dakwah, Undang-undang Syari’ah, penguatkuasaan,Pendakwaan, Penyelidikan, Pengurusan Masjid, Undang-undang Keluarga,Pendidikan dan Zakat & Baitul-mal.

Page 12: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

INSTRUMEN KAJIANAlat kajian yang digunakan ialah borang soal selidik. Soal selidik ini terbahagi kepada tiga iaitu :

Bahagian A : Demografi Responden Bahagian B : Job Descriptive Index Bahagian C : Maslach Burnout

Inventory

Page 13: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Soal Selidik Bahagian A Mengandungi maklumat

tentang latar belakang responden atau demografi subjek seperti :umur, jantina, taraf pendidikan, status perkahwinan, dan pengalaman bekerja.

Page 14: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Soal Selidik Bahagian BJDI mengandungi lima aspek utama kepuasan kerja yang diukur. Item-item yang diukur ialah gaji, suasana kerja, kenaikan pangkat, teman sekerja dan penyeliaan. Bagi setiap aspek soal selidik JDI mengandungi 18 item kecuali aspek gaji dan kenaikan pangkat hanya sembilan item setiap satu. Mengandungi skala jawapan Setuju, Tidak Pasti dan Tidak Setuju

Page 15: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Soal Selidik Bahagian CMBI mengandungi tiga sub skala iatu

sub skala ketandusan emosi, subskala depersonalisasi dan sub skala pencapaian peribadi. Sub skala ketandusan emosi mengandungi 9 item, depersonalisasi mengandungi 5 item dan pencapaian peribadi mengandungi 8 item, jumlah keseluruhannya sebanyak 22 item. Tahap Burnout diukur dalam 7 skala (o-6) dan intensiti Burnout diukur dengan 8 skala (0-7)

Page 16: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

DAPATAN KAJIANTahap Burnout Keseluruhan:

34.9% mengalami tahap burnout yang tinggi, 46.4 % mengalami tahap burnout sederhana dan 18.7 % mengalami tahap burnout yang rendah.

Tahap Kepuasan Kerja Keseluruhan:35.6% mengalami tahap kepuasan kerja tinggi, 53.0 % mengalami tahap kepuasan kerja sederhana dan 11.4 % mengalami tahap kepuasan kerja rendah.

Page 17: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

ANALISA INFERENSIHipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan ketandusan emosi yang signifikan dari segi jantina diterima kerana nilai p ialah 0.82

Hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan ketandusan emosi yang signifikan dari segi pengalaman kerja diterima kerana nilai p ialah 0.61

Page 18: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

ANALISA INFERENSIHipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan ketandusan emosi yang signifikan dari segi status perkahwinan ditolak kerana nilai p ialah 0.02.

Hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan ketandusan emosi yang signifikan dari segi taraf pendidikan diterima kerana nilai p ialah 0.49.

Page 19: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

ANALISA INFERENSIHipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan depersonalisasi yang signifikan dari segi jantina diterima kerana nilai p ialah 0.10

Hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan depersonalisasi yang signifikan dari segi pengalaman kerja diterima kerana nilai f ialah 0.63

Page 20: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

ANALISA INFERENSIHipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan depersonalisasi yang signifikan dari segi status perkahwinan diterima kerana nilai p ialah 0.14

Hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan depersonalisasi yang signifikan dari segi taraf pendidikan diterima kerana nilai p ialah 0.30

Page 21: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

ANALISA INFERENSIHipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan pencapaian peribadi yang signifikan dari segi jantina diterima kerana nilai p ialah 0.62

Hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan pencapaian peribadi yang signifikan dari segi pengalaman kerja diterima kerana nilai p ialah 0.14

Page 22: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

ANALISA INFERENSIHipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan pencapaian peribadi yang signifikan dari segi status perkahwinan diterima kerana nilai p ialah 0.98

Hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan pencapaian peribadi yang signifikan dari segi taraf pendidkan diterima kerana nilai p ialah 0.20

Page 23: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Pembolehubah

Ketandusan

emosi

Depersonalisasi

PencapaianPeribadi

r p r p r p

Pekerjaan sekarang

0.26

0.01

0.37

0.00

0.17

0.00

Gaji sekarang 0.17

0.03

0.35

0.00

0.19

0.01

Peluang Kenaikan Pangkat

0.30

0.00

0.22

0.00

0.13

0.09

Penyelia dan Penyeliaan

0.31

0.00

0.19

0.01

0.28

0.01

Rakan Sekerja 0.04

0.57

0.33

0.00

0.24

0.00

ANALISIS HUBUNGAN

Page 24: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Terdapat hubungan yang signifikan di antara Pekerjaan Sekarang dengan Ketandusan emosi, Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi.

Terdapat hubungan yang signifikan di antara Gaji sekarang dengan Ketandusan emosi, Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi

Terdapat hubungan yang signifikan di antara Peluang Kenaikan Pangkat dengan Ketandusan emosi, Depersonalisasi walau bagaimanapun tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan Pencapaian Peribadi

Page 25: Ppt kaedah penyelidikan pendidikan

Terdapat juga hubungan yang signifikan di antara Penyelia dan Penyeliaan dengan Ketandusan emosi, Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi

Terdapat hubungan yang signifikan di antara Rakan Sekerja dengan Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi walau bagaimanapun tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan Ketandusan emosi