of 21 /21
KAEDAH PENYELIDIKAN KAEDAH PENYELIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN GRU 6014 (1) Dr Che Nidzam Binti Che Ahmad

Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Embed Size (px)

Text of Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Page 1: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

KAEDAH PENYELIDIKAN KAEDAH PENYELIDIKAN PENDIDIKANPENDIDIKAN

GRU 6014 (1)Dr Che Nidzam Binti Che Ahmad

Page 2: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Apakah penyelidikan?Kenapa kita perlu lakukan

penyelidikan?Kepentingan penyelidikan?Jenis penyelidikan?

Page 3: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Definisi penyelidikanDefinisi penyelidikanKerlinger (1986):

Penyelidikan sebagai satu proses yang sistematik, terkawal, empirikal dan kritikal tentang sesuatu fenomena semulajadi berasaskan teori dan hipothesis yang berkaitan

McMillan dan Schumacherm,1997Penyelidikan sebagai satu proses sistematik mengutip dan

menganalisa maklumat (data) untuk satu tujuan

Best & Kahn (1998: 18): The systematic and objective analysis and recording of

controlled observations that may lead to the development of generalizations, principles, or theories, resulting in prediction and possibly ultimate control events.

.

Page 4: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Leedy (1985:5): Research is a procedure by which we attempt to find

systematically and with the support of demonstrable fact, the answer to a question or the resolution of a problem

Chua 2009Merupakan satu proses yang sistematik yang melibatkan

proses merancang kaedah penyelidikan, mengumpul data, menganalisis, menghurai dan melaporkan maklumat untuk meningkatkan kefahaman berkaitan dengan sesuatu topik atau isu

Page 5: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

KESIMPULAN: Penyelidikan adalah satu usaha penelitian yang

terancang menggunakan metodologi sesuai dan memerlukan kepakaran bagi menyelidik sesuatu yang baru bertujuan untuk membuat teori, kesimpulan, perancangan atau ramalan.

Page 6: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Kenapa menjalankan penyelidikan ?Kenapa menjalankan penyelidikan ?

Untuk menyelesaikan masalah. Utk meneliti pendapat, t/laku: masyarakat, organisasi,

etnik, pelajar, penganut agama dsb. Utk menjelaskan sebab musabab fenomena berlaku. Utk mendapatkan bukti kukuh utk membuat

ramalan/andaian. Utk mencari jawapan terhadap masalah. Utk merangka penyelesaian masalah

Page 7: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Kepentingan Penyelidikan

Menambahkan pengetahuanMembantu meningkatkan amalanMemberi maklumata terkini kepada pembuat

polisi

Page 8: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Ciri-ciri PenyelidikanCiri-ciri Penyelidikan

1. Penyelidikan adalah empirikal (berdata)2. Penyelidikan adalah sistematik3. Penyelidikan adalah sah (valid)4. Penyelidikan adalah bolehpercaya5. Penyelidikan adalah pelbagai pendekatan

(forms)

Page 9: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Klasifikasi PenyelidikanKlasifikasi Penyelidikan 2 jenis- Penyelidikan Asas (Basic Research) dan

Penyelidikan Gunaan (Applied Research) Jenis penyelidikan bergantung kepada tujuan atau

matlamatnya.1. Penyelidikan Gunaan: jika tujuannya ialah untuk

menyelesaikan masalah serta merta (solution)2. Penyelidikan Asas: jika tujuannya untuk

menambah (extension) ilmu dalam bidang yang dikaji. Dapatannya tidak digunakan serta merta tetapi digunakan sebagai asas untuk kajian lain/baru.

Penyelidikan tindakan dijalankan oleh guru, pentadbir atau profesional di sekolah itu sendiri untuk membuat keputusan tentang masalah harian yang dihadapi.

Dapatan kajian tindakan tidak bertujuan untuk generalisasi tetapi kegunaan sendiri

Page 10: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Penyelidikan kuantitatif dan kualitatifPenyelidikan kuantitatif dan kualitatifPenyelidikan kuantitatif menerangkan sesuatu fenomena

dengan nombor

Penyelidikan kualitatif menerangkan sesuatu fenomena dengan perkataan.

- Pendekatan penyelidikan kuali dan kuanti berbeza kerana PKL membuat rumusan daripada situasi yang spesifik kepada yang umum (general conclusion) (dedaktif) manakala PKT membuat rumusan drpd prinsip yang umum kepada situasi yang spesifik (induktif)

Page 11: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

PKL berasaskan pradigma semulajadi (naturalist) dan dijalankan dalam setting semulajadi. Maklumat (meaning) yang diperolehi khusus (specific) untuk setting tersebut (deduktif).

PKT berasakan positivisme atau kaedah saintifik. Penekanan adalah kepada fakta, hubungkaian dan sebab-akibat.

PKL tidak menekankan teori sebagai asas kajian kerana teori atau model boleh dihasilkan, berubah, ditukar atau dimodifikasi semasa menjalankan kajian.

PKT sangat menekankan teori sebagai asas kajian dan teori ini tidak berubah.

PKL fokus khusus pada sesuatu konteks (context-spesifik) manakala PKT fokus pada pembolehubah dan faktor.

Page 12: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Penyelidikan kuantitatifPenyelidikan kuantitatif

Kuantitatif – berapa banyak , bilanganPenyelidikan kuantatif data numerika dan ketepatanData dipungut dan dianalisisMasalah kajian Hipotesis kajianVariabel dioperasikan Kesahan dan kebolehpercayaanDilakukan melalui kajian deskriptif dan kajian inferensi

Page 13: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

KualitatifKualitatif

Tidak melibatkan data numerikalKaedah temu bual, pemerhatianBilangan subjek adalah kecil Memerlukan triangulasi data untuk meningkatkan

kebolehpercayaan kajian

Page 14: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Tringulasi dalam penyelidikan kualitatifTringulasi dalam penyelidikan kualitatif

Membolehkan fenomena dilihat daripada pelbagai sudut dan perspektif yang berbeza – kaedah yang berlainan

Dapat melihat secara jelasData juga boleh dikumpul melalui tiga aspek yang berbeza

iaitu masa, ruang dan individu

Page 15: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Fenomena yang dikaji

Perspektif 1 Perspektif 2

Perspektif 3

Page 16: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Fenomena yang dikajiMasa

Individu

Ruang

Data dikumpul pada masa yang

berlainan

Data dikumpul oleh individu yang

berlainan

Data dikumpul pada tempat yang

berlainan

Page 17: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

PENYELIDIKAN KUANTATIF DAN KUALITATIFPENYELIDIKAN KUANTATIF DAN KUALITATIF

Ciri-ciri Kuantatif KualitatifKaedahBidang kajianTujuanReka bentuk kajianSampelKeupayaan keputusan di generalisasikanDataAnalisis dataFormat instrumenItem dalam instrumen

Page 18: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

PENYELIDIKAN KUANTATIF DAN KUALITATIFPENYELIDIKAN KUANTATIF DAN KUALITATIF

Ciri-ciri Kuantatif KualitatifKonsep utama Variabel, operasional

Hipotesis , kebolehpercayaan, kesahan, signifikan

Makna, esei, pemahaman, pembentukan fenomena, konteks, triangulasi

Tujuan Menguji teori, membina fakta, menunjukkan perbezaan, menunjukkan perhubungan, meramal tingkah laku,Menerangkan kejadian secara statistik

Melengkapkan teoriMeningkatkan kefahamanMenghuraikan kenyataan menyatakan kejadian semulajadiMenerangkan secara verbal

Reka bentuk kajian

Eksperimental, kuasi eksperimenTemu bual berstrukturPemerhatian berstrukturTinjauan

PemerhatianPemerhatian pesertaTemu bual tidak berstrukturRujukan maklumat dokumentasiKajian

Page 19: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Ciri-ciri Kuantatif KualitatifSampel Saiz sample besar

Kaedah persampelan kebarangkalianPemilihan rawakKumpulan kawalanberlapis

Saiz sampel kecilPersampelan bukan kebarangkalianPemilihan bertujuan

Keupayaan keputusan di generalisasikan

Tinggi Rendah

Data KuantitiBilanganPengukuranstatistik

Penghuraian deskriptifNota pandanganCatatan verbalRakaman pemerhatian atau temu bualMaklumat dari bahan dokumentasi

Analisis data DeduktifStatistik

TertutupJangka masa panjangmendalam

Page 20: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Ciri-ciri Kuantatif Kualitatif

Format instrumen untuk memungut data

FormalSpesifikStrukturTelah ditetapkanMenggunakan skala

Tidak formal

Item dalam instrumen

Bilangan item banyakMempunyai cadangan jawapan untuk dipilih

Bilangan item adalah sedikitTidak mempunyai cadangan jawapan

Page 21: Kaedah Penyelidikan Pendidikan

Terima kasih