of 33 /33
Kaedah Penyelidikan PSM Prof. Madya Dr. Abdul Hamid b. Hj. Mar Iman al- Murshid Pusat Kajian Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia

Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Embed Size (px)

Text of Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Page 1: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Kaedah Penyelidikan PSMProf. Madya Dr. Abdul Hamid b. Hj. Mar Iman al-MurshidPusat Kajian Harta TanahUniversiti Teknologi Malaysia

Page 2: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan Kepada Penyelidikan

Takrif Penyelidikan: ”Suatu proses saintifik mencari

jawapan kepada suatu persoalan yang hakikat masalahnya telah dikenal pasti”

Ciri penting penyelidikan: * Saintifik : objektif, sistematik,

boleh uji Objektif : fakta, x pertimbangan

nilai Sistematik : ikut urutan, satu

persatu Boleh uji : kaedah & hasil

Page 3: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan (samb.)Persoalan

(1) Ada masalah: jurang – yang patut berlaku

vs. yang sebenarnya berlaku (2) Timbul tanda tanya (3) Dirasai – perlu penyelesaian (4) Perlu jawapan

Page 4: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan (samb.)Hakikat masalah

(1) Kebenaran isu? Sahih / tidak? (2) Kedudukan isu: penting / tidak? (3) Berat / ringan? Kritikal / tidak? (4) Siapa yang menghadapi?

Awam/individu? (5) Di mana berlaku? (6) Perlu “re-search” / tidak? (7) Ada manfaat / tidak?

Page 5: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan (samb.)Dikenal pasti

(1) Siapa telah kaji? (2) Kaedah apa? (3) Apa hasilnya? Faedahnya? (4) Perlu kajian lanjut? (5) Boleh laksana/tidak?

Page 6: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)

Tujuan Penyelidikan:

* Mengungkai jawapan kepada persoalan

* Memberi penerangan sebab-musabab &

memerihal alam nyata * Membuat kesimpulan * Mengambil & mengguna natijahTujuan PSM: melatih pelajar mengguna

pakai metodologi penyelidikan dalam mencapai tujuan penyelidikan

Page 7: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)

Ciri tesis PSM yang dikehendaki:

* Unsur penyelesaian – bukan setakat cerita/”pelaporan surat khabar” * Latar belakang teori berhujah

secara ilmiah * Metodologi yang betul * Analisis yang betul berdasarkan isu

dan objektif * Kesimpulan yang sah

Page 8: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)

Kemahiran mesti bagi calon PSM:

Menyatakan masalah dengan betul Mampu menulis objektif dengan betul Faham dan tahu menulis kajian literatur Mampu memilih dan mengguna kaedah kajian

yang sesuai dan betul Mampu menganalisis data dengan betul

berpandukan isu dan objektif kajian Mampu menghasilkan kesimpulan yang relevan Mampu menulis laporan ilmiah mengikut garis

panduan yang ditetapkan

Page 9: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah PenyelidikanMemformulasi masalahMenulis cadangan penyelidikanMenentukan rangka kerja

penyelidikanMelaksanakan pengumpulan dataMembuat analisis dan

persembahan dataMenyediakan laporan

Page 10: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan1 - Formulasi Masalah

Takrif: jurang antara apa yang sebenarnya berlaku dan yang sepatutnya berlaku

Contoh: * Pasaraya kosong, sepatutnya penuh * Permintaan kurang, sepatutnya

banyak * Harga jatuh, sepatutnya naikKeperluan penyelesaian dirasai

Page 11: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan Formulasi Masalah (samb.)

Mengupas masalah:

Kenal pasti secara khusus (zero-in) Gunakan fakta sokongan Kemukakan soalan-soalan khusus Kenal pasti sebab-musabab dan pembolehubah terlibat Bina sangkaan-sangkaan awal tentang

perkaitan sebab musabab dan penyelesaian Evaluasi sama ada masalah mampu diselidiki

Page 12: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan 2 – Cadangan PenyelidikanPenerangan tentang “hasrat” menjalankan

kajianMengandungi idea asas si pencadang,

antara lain, tentang: * apa yang hendak dikaji → isu, objektif * mengapa perlu kaji → justifikasi * apa kaedah diguna → data & analisis * objek kajian → orang, sistem,

pengurusan, dll * hasil diharapkan → isu, objektifPerlu pemetaan mindaRingkas dan padat

Page 13: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Cadangan penyelidikan – peta mindaTunjuk arah kajian: isu → hasil

diharapkanMula dengan konsep-konsep pentingMesti berkait dengan persoalan

kajian, objektif, kaedah data & analisis, dan hasil yang diharapkan

Kembangkan setiap satuKemudian, cantumkan kesemuanyaPerlu model, lakaran, carta alir, dsb.

Page 14: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Peta Minda: Contoh

Bagaimana GIS boleh digunakan untuk pengurusan fasiliti bangunan?

Jalan

Lanskap

GIS

Fasiliti Bangunan

Luar Dalam

Pengurusan

Rancang

Koordinasi

Laksana

Kawal

Pantau

GIS Dalam Sistem Pengurusan Fasiliti Bangunan

Lif Hawa

dingin

Bilik

‘Query’

Analisis

Peta

Pangkalan data

Ruang

Kuliah

Makmal

Masa

Peralatan

Page 15: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Cadangan penyelidikan (samb.)Komponen utama

Kandungan utama

Pengenalan Pernyataan-pernyataan penjajaan (peddling statements) yang menerangkan hakikat masalah

Pernyataan masalah

Isu yang hendak dikaji dan diselesaikan secara khusus

Objektif Pernyataan arah tuju penyelesaian isu dan mesti bersifat boleh operasi dan menjurus kepada natijah

Teori asas Konstruk-konstruk idea yang menjadi kerangka bagi hakikat masalah & isu

Kaedah kajian Teknik & prosedur yang betul dalam mengumpul dan menganalisis data

Keputusan yang dijangka

Pernyataan & rasional tentang natijah yang diharapkan

Susun atur bab Penerangan bagaimana bab-bab disusun untuk menyelesaikan permasalahan kajian

Page 16: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan 3 – Rangka Kerja Penyelidikan

Rangka kerja teori:

Sintesis tentang konsep/idea Berpandukan literatur Model atau paradigma Menerangkan sebab musabab Menjurus kepada permasalahan

kajian

Page 17: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan Rangka Kerja Penyelidikan (samb.)

Rangka kerja operasi:

Aliran kerja - kumpul data, analisis & pelaporan.

Menyatakan data, pihak terlibat, cara mengumpul

data, dll Jadual kerja (atur cara kerja lapangan) Perlaksanaan & kawalan

Page 18: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan 4 – Pengumpulan Data

Takrif: proses mengumpul butiran bukti bagi memenuhi tujuan penyelidikan.

Komponen utama: Temubual Pemerhatian Eksperimen Analisis kandungan Kolasi data sekundar

Perlu perancangan dan pelaksanaan yang teratur.

Page 19: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan 5 – Analisis & Persembahan Data

Takrif: suatu proses memperlakukan sekumpulan data/keterangan untuk mendapatkan output, bentuk, dan cara yang diingini dan bermakna.

Memperlaku: menyunting dan menyediakan data dalam bentuk dan cara yang dikehendaki

Menyunting: menyemak, meneliti, memperbetul, memperkemas, meringkas, menyusun data/

keterangan dalam bentuk yang dikehendaki

Menyediakan: menginput data ke dalam alat olahan

Page 20: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

Data: ukuran kepada pembolehubah

Keterangan: saranan yang digunakan sebagai asas membuat pertimbangan, keputusan, pembuktian, pengujian, dll.

Data & keterangan perlu diolah untuk mencari “kebenaran” berdasarkan persoalan kajian.

Olahan mempunyai prinsip-prinsip penting: berasaskan permasalahan kajian, bersistematik, cara olahan mesti dikenal pasti, tujuan mendapat output.

Page 21: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

Analisis: menghurai pemerihalan sesuatu fenomenon kepada beberapa elemen yang lebih kecil untuk menjawab persoalan kajian.

Analisis bersifat deduktif dan induktif.

Pendekatan analisis: kuantitatif, tak-kuantitatif.

Page 22: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

Prinsip analisis:

Data tidak boleh “bercakap”. Analisis memenuhi tujuan

penyelidikan. Analisis mempunyai empat unsur: - data - pemerihalan/penceritaan - penemuan - pengajaran

Page 23: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

Panduan analisis:

Bezakan “analisis” dan “penceritaan” data.

Semak semula carta alir pengoperasian kajian.

Pecahkan susunan analisis berdasarkan isu dan

objektif kajian. Kenal pasti fenomenon yang hendak

dikaji. Kenal pasti kaitan sebab musabab

sesuatu isu. Tentukan jawapan yang dicari. Sahkan jawapan kepada isu dengan

data. Asingkan fakta dari pendapat.

Page 24: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

Persembahan data:

* Berkisar pada format mempamer output kajian. * Pelajar harus kreatif tetapi ekonomi. * Sesuatu persembahan mempunyai tujuan yang jelas * Cara-cara biasa: - Jadual - Gambarajah - Carta pie - Graf bar - Graf garisan - Kawaan - Kombinasi di atas.

Page 25: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi PenyelidikanTakrif: “Kaedah menyiasat sebab-musabab untuk

mencari jawapan kepada persoalan”Komponen-komponen penting: Pengoperasian masalah, objektif, dan

hipotesis Mengenal pasti dan mengukur

pembolehubah Menentukan kaedah dan instrumentasi

kumpul data Menentukan kaedah analisis data

Page 26: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi Penyelidikan1 - Pengoperasian Masalah

Langkah-langkah penting:

* Mengenal pasti dan menakrif masalah

* Sumber pengenal pastian masalah * Pernyataan masalah * Evaluasi masalah: - Feasible? - Worthwhile? * Perincikan dalam operasi kajian (lihat

rajah)

Page 27: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi Penyelidikan - Pengoperasian Masalah

Page 28: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi Penyelidikan2 – Pengoperasian Objektif

Dari umum jadi khususJelas, rasional, dan boleh operasiBoleh operasi: dapat diterangkan

berdasarkan sesuatu kriteria, pembolehubah, dan ukuran

Mencerminkan persoalan dikaji

Page 29: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi Penyelidikan3 – Pengoperasian Hipotesis

Masalah khusus

Objektif khusus

Soalan khusus

Hipotesis

Page 30: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi Penyelidikan4 – Mengenal pasti dan Mengukur & Pembolehubah

Bolehubah bersandar, penerang, intervening.

Pembolehubah mesti boleh dioperasi: ditakrif dan diukur.

Perkaitan di antara pembolehubah mesti jelas.

Tentukan perkaitan pembolehubah yang dikaji.

Page 31: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi Penyelidikan5 – Kaedah & Instrumentasi Data

Lihat fail: Data collection.ppt

Page 32: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi Penyelidikan6 – Kaedah Analisis Data

Lihat fail: Data Analysis.ppt

Page 33: Pengenalan Kepada Kaedah Penyelidikan PSM

Sekian, terima kasih