of 32 /32
PPPY1282 KAEDAH PENYELIDIKAN PROPOSAL TENTANG PERSEPSI PENSYARAH UKM TERHADAP PERUBAHAN SOSIOBUDAYA WANITA (*Perkataaan Proposal tentang perlu dibuang) PENSYARAH: PROF. MADYA AHMAD SUNAWARI LONG PELAJAR : JABATAN PENGAJIAN DAKWAH & KEPIMPINAN

Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

Embed Size (px)

Text of Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

Page 1: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

PPPY1282

KAEDAH PENYELIDIKAN

PROPOSAL TENTANG PERSEPSI PENSYARAH UKM TERHADAP PERUBAHAN

SOSIOBUDAYA WANITA (*Perkataaan Proposal tentang perlu dibuang)

 

PENSYARAH:

PROF. MADYA AHMAD SUNAWARI LONG

 

PELAJAR :

JABATAN PENGAJIAN DAKWAH & KEPIMPINAN

 FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Page 2: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

ISI KANDUNGAN

Perkara Halaman

1.0 PENGENALAN 3

2.0 LATAR BELAKANG 3-4

3.0 MATLAMAT KAJIAN 4

4.0 OBJEKTIF KAJIAN 4

5.0 DEFINISI OPERASI KAJIAN 5

6.0 LIMITASI KAJIAN 5

6.1 Limitasi masa 5

6.2 Limitasi bidang kajian 5

6.3 Limitasi lokasi 5

7.0 HIPOTESIS KAJIAN 6

8.0 METODOLOGI KAJIAN 6

8.1 Jenis kajian 6

8.1.1 Kajian lapangan 6

8.1.2 Kajian perpustakaan 6

8.2 Persampelan 6

8.2.1 Skala kajian 6

8.2.2 Kawasan kajian 7

8.2.3 Sampel kajian 7

8.3 Instrumen kajian 7

8.3.1 Soal selidik 7

8.3.2 Kaedah analisis data 7

9.0 ULASAN KEPUSTAKAAN( LITERATURE REVIEW ) 8-10

10.0 JADUAL KERJA 11

11.0 SUSUNAN BAB 12

12.0 RUJUKAN 13

13.0 LAMPIRAN A 14-25

2

Page 3: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

1.0 PENGENALAN

Dahulu wanita dianggap sesuai menjadi suri rumah dan bekerja di dapur sahaja. Bukan

itu sahaja malah apabila diimbas kembali semasa zaman jahiliyyah wanita dahulu

dianggap malang dan kebanyakan menjadi hamba abdi serta hamba untuk memuaskan

hawa nafsu. Era yang semakin membangun peradaban membuka pintu hati wanita

bahawa mereka bukan di bawah takuk peradaban yang lama tetapi turut mengikuti arus

globalisasi sehingga wanita telah banyak mencapai kejayaan bukan sahaja untuk bangsa,

tetapi juga agama serta mengharumkan nama di persada dunia.

Maka wanita dapat memupuk sifat dan nilai berani menghadapi cabaran dunia

dan global pada masa kini. Alam pekerjaan ditempuh dengan baik serta sentiasa

mengambil berat akan hak-haknya sebagai seorang wanita. Bukan itu sahaja, bahkan

timbul juga badan-badan NGO yang membela nasib mereka. Perubahan yang berlaku ini

adalah sejajar dengan perubahan era globalisasi. Kalau dulu kita lihat wanita sentiasa

terpinggir bukan sahaja dari segi pekerjaan tetapi dalam pelbagai aspek juga.Oleh itu,

pembangunan era globalisasi ini telah memberi perubahan kepada sosiobudaya wanita

dalam aspek positif mahupun negatif.

2.0 LATAR BELAKANG/PERMASALAHAN KAJIAN

Pemodenan yang semakin pesat di Malaysia merupakan sesuatu yang boleh

dibanggakan kerana banyak kebaikan yang akan diperolehi oleh rakyat dengan

berlakunya pemodenan. Namun begitu, pemodenan tanpa diimbangi dengan pengisian

aspek spiritual telah mendatangkan banyak kesan positif dan negatif samada kepada

rakyat atau negara itu sendiri.

Masalah yang ingin penulis kaji ialah perubahan sosiobudaya wanita dalam

pelbagai aspek meliputi aspek positif dan negatif. Jika dilihat dari sudut positif wanita

peka terhadap hak- hak mereka dalam tuntutan fasakh, kes penceraian, penderaan dan

lain- lain. Di samping itu, dari aspek emosi pula, penulis melihat seorang ibu tunggal

3

Page 4: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

lebih kuat semangat dalam mendidik dan membesarkan anak- anak tanpa bantuan orang

lain. Seterusnya, perubahan sosiobudaya wanita telah menyebabkan gaya hidup mereka

berubah. Misalnya mereka lebih mementingkan imej dan fesyen bersopan dalam

berpakaian.

Selain itu, dari sudut negatif pula, wanita lebih mementingkan status, pangkat dan

kerjaya dalam mencari jodoh. Dalam aspek material pula, wanita kini lebih

mementingkan harta benda seperti wang hantaran yang tinggi juga meniru gaya

berpakaian yang tidak sopan serta menjolokkan mata. Dari segi emosi, wanita lebih

tertekan apabila berhadapan dengan pelbagai situasi antaranya ketika berkerja.

(*Pengenalan dan Latarbelakang Permasalahan Kajian (PK) terlalu ringkas. Dalam PK

sepatutnya mengandungi elemen: Pengenalan PK, sejarah PK, isu-isu semasa berkaitan

PK, data-data dan maklumat menyokong PK dan akhirnya tonjolkan kepentingan PK

dalam konteks penyelidikan dilakukan).

3.0 MATLAMAT KAJIAN

Matlamat kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji persepsi pensyarah UKM terhadap

perubahan sosiobudaya wanita.

4.0 OBJEKTIF KAJIAN

Di antara objektif kajiannya ialah:

a) Untuk menjelaskan tentang perubahan sosiobudaya wanita dalam tuntutan hak-

hak mereka.

b) Untuk mengkaji perubahan sosiobudaya wanita dalam aspek status dan kerjaya.

c) Untuk membuktikan perubahan sosiobudaya wanita dalam aspek metarial.

(*Salah ejaan).

4

Page 5: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

d) Untuk menilai tahap emosi wanita dalam perubahan sosiobudaya yang berlaku

pada masa kini.

e) Untuk mengkaji perubahan sosiobudaya yang berlaku terhadap wanita dalam

aspek gaya hidup.

5.0 DEFINISI OPERASI KAJIAN

5.1 Persepsi

Persepsi merupakan suatu pandangan atau tanggapan yang berbeza antara pelbagai pihak

samada bersifat negatif mahupun positif.

5.2 Perubahan

Perubahan adalah satu titik evolusi yang berlaku secara beransur-ansur dari satu tahap ke

satu tahap yang lain samaada dari sudut perkembangan atau pertumbuhan.

5.3 Sosiobudaya

Sosiobudaya di sini membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara

hidup dan lain-lain. (*Hanya perlu diberi memberikan defenisi atas terminologi yang

signifikan dalam konteks penyelidikan ini sahaja. Tidak perlu mendefinisikan tajuk).

6.0 LIMITASI KAJIAN (*lebih sesuai digunakan perkataan Skop Kajian kerana

limitasi lebih merujuk kepada halangan dalam penyelidikan. Skop yang diberikan berikut

perlu diberikan alasan munasabh kenapa demikian).

6.1 Limitasi masa

Kajian dijalankan pada 1 Februari hingga 4 April 2009

5

Page 6: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

6.2 Limitasi bidang kajian

Kajian yang dilakukan adalah satu kajian ilmiah yang berbentuk kajian lapangan. Skop

kajian adalah tertumpu kepada perubahan sosiobudaya wanita terhadap hak-hak mereka,

perubahan status dan kerjaya mereka pada hari ini, perubahan gaya hidup wanita,

perubahan wanita terhadap kepentingan aspek material dalam hidup dan perubahan emosi

dan tekanan pada wanita hari ini.

6.3 Limitasi lokasi

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan.

7.0 HIPOTESIS KAJIAN

Perubahan sosiobudaya wanita pada hari ini membawa kesan yang baik dan buruk pada

pembangunan negara seterusnya mengubah persepsi masyarakat terhadap peranan wanita

yang semakin luas. (*Hipotesis boleh dibina dalam bentuk soalan-soalan yang perlu

dijawab melalui penyelidikan ini. Ia juga boleh dibina dalam bentuk hipotesis utama dan

hipotesis alternatih dan beberapa hipotesis lain).

8.0 METODOLOGI KAJIAN

Untuk mengumpulkan data dan mendapatkan maklumat yang tepat, beberapa metodologi

kajian perlu digunakan. Justeru, untuk tujuan kajian ini penyelidik akan menggunakan

metodologi:

 

8.1 Jenis kajian

Terdapat dua jenis kajian yang akan penyelidik jalankan iaitu:

6

Page 7: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

8.1.1 Kajian Lapangan:

Penyelidik menjalankan kajian lapangan untuk mendapatkan maklumat, gambaran

serta data yang lebih tepat mengenai penyelidikan yang dijalankan ini. (*Perlu

dihuraikan bentuk dan bagaimana kajian lapangan dilakukan).

8.1.2 Kajian kepustakaan:

Penyelidik telah menjalankan kajian perpustakan untuk mencari dan mendapatkan

maklumat yang tepat dan berkaitan dengan kajian kes yang dijalankan. Antara bahan

yang terlibat dalam pencarian maklumat ini ialah buku, akhbar, jurnal, majalah dan

internet.

8.2 Persampelan

Kaedah persempelan yang telah penyelidik gunakan dalam menjalankan penyelidikan

ialah persampelan rawak mudah yang meliputi: (*Sepatutnya menggunakan perkataan

akan kerana proposal adalah berkaitan masa depan)

8.2.1 Skala Kajian

Skala kajian yang akan penyelidik gunakan ialah Skala Likert. Iaitu kenyataan

yang menggambarkan sikap kesukaan atau tidak suka responden terhadap objek.

Juga mengenai tahap kecenderungan atau sebaliknya terhadap sesuatu kenyataan.

Penyelidik memilih untuk menggunakan skala jenis ini, kerana digunakan untuk

mengukur penyesuaian diri responden pada suatu keadaan, prasangka,

konservatisme dan sebagainya (*sepatutnya skala digunakan untuk mnegukur

jawapan responden terhadap soalselidik bukan skala kajian)

7

Page 8: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

8.2.2 Kawasan kajian

Kawasan yang menjadi pilihan penyelidik untuk menjalankan kajian kes ialah di

Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Kawasan ini dipilih kerana sesuai dengan

permasalahan yang ingin dikaji di mana pengalaman pensyarah dalam melihat

perubahan wanita.

8.2.3 Sampel Kajian

Penyelidik akan mengedarkan borang soal selidik kepada lebih kurang 60 orang

pensyarah yang terdiri dari lelaki dan perempuan. Ini kerana sesuai dengan bidang

kajian yang ingin dikaji oleh penyelidik iaitu berkaitan dengan perubahan

sosiobudaya wanita. (* Kenapa 60 orang?, Bagaimana mereka dipilih? Adakah

60 mencukupi?)

8.3 Instrumen kajian

Antara instrumen kajian yang akan digunakan oleh penyelidik ialah :

8.3.1 Soal Selidik :

Soal selidik dipilih kerana ia adalah antara langkah yang mudah dan efektif dalam

mengumpulkan data. Selain itu ia juga menjimatkan masa, kos dan tenaga. Jumlah

soalan dalam borang soal selidik ini bilangannya dianggap releven untuk tujuan

kajian ini. Soal selidik yang akan digunakan oleh penyelidik adalah butiran

responden dalam Bahagian A. Manakala soalan dalam Bahagian B  merangkumi

penjelasan bagi objektif kajian. (*Apakah soalan umum soalselidik ini?

Berapakah soalselidk terlibat? Bagaimana ia dibina dan diedar? Apakah skala

digunakan? Siapakah yang akan menjawabnya? Adakah ia diuji terlebih dahulu?

Berapakah akan dipilot studykan? Siapakah terlibat dengan pilot study?)

*Bagaimana dengan kaedah temubual? Ia wajar juga digunakan dan dihuraikan.

Soaln-soalan temubual perlu dilampirkan dalam proposal.

8

Page 9: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

8.3.2 Kaedah Analisis Data :

Penyelidik akan menggunakan analisis data secara berkomputer menggunakan

SPSS (Service Package for Science Social) untuk mendapatkan keputusan analisis

yang tepat.

9.0 ULASAN KEPUSTAKAAN ( LITERATURE REVIEW)

Kajian ini dilakukan dengan berpandukan beberapa sumber yang telah dibuat oleh

penyelidik. Terdapat beberapa sumber yang telah digunakan oleh penyelidik, antaranya

adalah seperti ulasan daripada Utusan Malaysia, Berita Harian, buku- buku ilmiah,

majalah- majalah serta program yang pernah disertai oleh penyelidik.

Menurut Azran bin Jaffar dalam Berita Harian, Isnin bersamaan 23 Mac 09,

halaman 10, mengulas tentang apa yang dikatakan oleh Datuk Shahrizat Abdul Jalil, Naib

Ketua Wanita UMNO bahawa wanita jangan bersifat lemah, tetapi hendaklah mempunyai

kepimpinan yang kuat yang dapat membela nasib wanita UMNO dengan lebih agresif

dan terancang. Seterusnya beliau mengatakan bahawa semangat kepimpinan wanita harus

dipulihkan agar hak dan peluang mereka dalam parti dan kerajaan dapat diperjuangkan

dengan baik dan ikhlas. Di sini penyelidik dapat melihat bahawa masyarakat

memartabatkan wanita di dalam tampuk kepimpinan sesebuah organisasi yang mana

kaum lelaki turut menerima kepimpinan wanita itu sendiri.

Ulasan keratan akhbar Berita Harian Isnin 23 Mac 09, halaman 10 di dalam

ruangan Ratu. Menurut Hidayah Mohammad menyatakan bahawa wanita kini

mementingkan kecantikan. Bagi mereka lambang kewanitaan adalah berdasarkan

pemilihan warna dan pakaian serta solekan yang memberikan peranan dalam

menonjolkan kriteria wanita. Sehubungan dengan itu, bagi wanita wajah adalah jendela

kecantikan yang mampu menonjolkan keterampilan dirinya. Kini penyelidik dapat lihat

banyak produk yang boleh menyelesaikan masalah kulit wanita agar tampak berseri

namun, penyelidik berpendapat kecantikan bukanlah semata-mata melambangkan

9

Page 10: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

keperibadian wanita tetapi mestilah bersesuaian dengan kehendak syarak dan tidak

mendatangkan maksiat.

Ulasan keratan akhbar Utusan Malaysia Selasa 4 mac 09, halaman 27 menyatakan

seramai 46 ahli Badan Kebajikan Angkatan Tentera ( BAKAT ) telah berjaya

menurunkan berat badan dan kadar lemak tubuh dalam program 3G( gemuk, gempal dan

gebu ) kepada 3G( genit, gaya dan gemilang ). Mereka yang berjaya menamatkan

program menurunkan berat badan selama 6 bulan itu telah menerima cenderahati, wang

tunai beserta sijil penghargaan yang disampaikan oleh Pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat

dan Angkatan Tentera Malaysia ( ATM ), Puan Seri Rositah Md.Mawi. Di sini penyelidik

dapat lihat bahawa wanita kini mementingkan gaya hidup sihat dan lebih aktif dalam

mengurangkan berat badan dan kadar lemak tubuh untuk mengelakkan penyakit-penyakit

kronik seperti darah tinggi, kencing manis, diabetis, angin ahmar dan sebagainya.

Merujuk buku Islam Hadhari: Pendekatan pembangunan peradaban di dalam bab

pembelaan hak wanita, karya Nik Safiah Karim menyatakan bahawa sejak negara kita

menyusun program- program pembangunan negara, kaum wanita telah diajak ikut serta

dalam proses ini. Mereka diperlukan sebagai sebahagian daripada guna tenaga.

Perangkaan berikut cuba memberi gambaran tentang penglibatan wanita dalam bidang

ekonomi dan manfaat yang telah diperolehi ( Mahmood Zuhdi Ab.Majid et.al 2008:

529 ).

a) Dari segi penglibatan. Mengikut jabatan perangkaan Jabatan Perangkaan Malaysia,

jumlah wanita yang bekerja bagi tahun 2002 dan 2004 adalah seperti berikut. Tahun

2002- 3235.5 juta, tahun 2004- 3588.7 juta. Dianggarkan pada masa hadapan penglibatan

wanita dalam bidang pekerjaan akan memperlihatkan kemajuan yang sama.

b) Begitu juga gambaran tentang perangkaan jenis pekerjaan yang dipegang oleh wanita

dan peratusan daripada jumlah wanita yang bekerja. Antaranya ialah penggubal undang-

undang, di mana jumlah pekerja wanita adalah seramai 5.9 peratus, begitu juga dalam

bidang profesional peratusan jumlah wanita yang terlibat adalh 6.7 peratus. Akan tetapi,

peratusan yang tinggi sebanyak 18.4peratus dalam bidang pekerjaan perkhidmatan,

pekedai dan juru jual ( Mahmood Zuhdi Hj. Ab.Majid et.al 2008: 529 ). Dalam hal ini,

10

Page 11: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

penyelidik berpendapat bahawa wanita sanggup memikul tanggungjawab yang tinggi

untuk sama-sama bergabung tenaga dengan kaum lelaki bagi memajukan ekonomi negara

namun wanita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap urusan

rumahtangga.

Menurut Sayid Muhammad Husian Fadhullah dalam bukunya “Dunia

Wanita Dalam Islam”, yang diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Qadir Alkaf

berpendapat mengenai keterlibatan wanita kini dalam bidang atau urusan kerjaya adalah

sesuatu sifat yang membawa kepada perkembangan dan pertumbuhan yang baik untuk

wanita. Namun, harus menjaga dan memelihara batas- batas pergaulan semasa

berinteraksi agar dapat menjaga maruah diri, keluarga dan agama. Beliau berpendapat

ada sebahagian wanita dieksploitasi dalam bidang pekerjaan luar untuk menjadikan

sumber tarikan atau pelarisan sesuatu produk. Contohnya menjadikan wanita sebagai

ikon peragaan di majlis- majlis terbuka dengan berpakaian tidak sopan. Selain itu,

gambar- gambar wanita yang tidak sopan dijadikan sebagai pelaris untuk tarikan pembeli

(Muhammad Husian Fadhullah 2000: 22). Oleh itu, penyelidik bersetuju dengan

pendapat pengarang buku ini bahawa pendidikan dan ilmu harus dihiasi pada diri wanita

dan bukanlah kecantikan luaran menjadi penarik kepada kemaksiatan.

Menurut Mohammad Hasnawi di dalam bukunya “Suami Isteri Yang Diredhai –

Siri Motivasi Kebahagiaan Rumahtangga” mengatakan harus dinilai dan diteliti kembali

tentang aspek ketrampilan seseorang wanita dalam bekerjaya. Wanita harus berwaspada

terhadap penampilan, solekan dan cara berpakaian supaya tidak keterlaluan sehingga

mengundang syahwat lelaki dan terjerumus ke lembah kemaksiatan( Mohammad

Hasnawi 2007: 45 ). Oleh penyelidik bersetuju dengan pendapat pengarang yang

mengatakan bahawa ketrampilan seseorang yang bekerjaya haruslah besederhana dan

tidak keterlaluan.

Secara keseluruhannya, penyelidik dapat membuat kesimpulan daripada kajian

kepustakaan bahawa perubahan sosiobudaya wanita ini mempunyai kesan positif dan

juga negatif dalam pelbagai aspek. (*Literature Review sepatutnya mengandungi

komentar anda terhadap kekuatan dan kelemahan bahan-bahan penulisan dan

11

Page 12: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

penyelidikan sebelum ini. Setiap literature seharusnya ditonjolkan berkait antara satu

sama lain. Literature seharusnya lebih terfokus kepada tajuk kajian. Di akhir review

tonjolkan kekuatan atau peri pentingnya kajian anda perlu dilakukan).

10.0 JADUAL KERJA

    2009    

AKTIVITI PROJEK JAN FEB MAC APR MEIUlasan Kepustakaan

         Pengumpulan Data Sekunder

         Bengkel Awalan

         Membentuk Soal Selidik

         Pembaikian Soal Selidik

         Kajian Lapangan

         Memasukkan Data ke Komputer

         Menganalisa Data

         Bengkel Pertengahan

         Menulis Draf Laporan

         Bengkel Akhir Projek

         Menulis Laporan Akhir

         

12

Page 13: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

(*Penyelidik perlu highlightkan keseluruhan aktivitinya berdasarkan masa (bulan/minggu/hari) yang dicadangkan dalam penyelidikannya. Penyelidk juga perlu menyediakan carta alir aktiviti penyelidikannya).

11.0 SUSUNAN BAB

BAB 1            

1.0 PENGENALAN

2.0 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN KAJIAN

3.0 MATLAMAT KAJIAN

4.0 OBJEKTIF KAJIAN

5.0 LIMITASI KAJIAN

6.0 HIPOTESIS KAJIAN

7.0 DEFINISI OPERASI KAJIAN

 BAB 2            

8.0 METODOLOGI KAJIAN

            8.1 Jenis Kajian

            8.2 Persampelan

            8.3 Instrumen Kajian

8.4 Kaedah Analisis Data

9.0 ULASAN KEPUSTAKAAN (LITERATURE REVIEW)

10.0 JADUAL KERJA

11.0 CADANGAN SOALAN

 BAB 3

12.0 ANALISIS DATA KAJIAN DAN DAPATAN

 BAB 4

13.0 CADANGAN

14.0 PENUTUP

15.0 RUJUKAN

16.0 LAMPIRAN

13

Page 14: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

(*Sepatutnya ia dinamakan sebagai Cadangan Laporan Penyelidikan. Tajuk-tajuk

setiap bab yang bakal ditulis seharusnya dikemukakan lebih ditil. Anda boleh

merangkanya berdasarkan objektif yang dirangka. Tajuk utama setiap bab dan sub

bab perlu dikemukakan. Tidak cukup dengan paparan sebegitu ringkas)

12.0 RUJUKAN

. . . 2009. 46 Ahli Bakat berjaya turunkan berta badan. Utusan Malaysia, 24 Mac: 27. (*

ini tidak mengikut Gaya UKM)

Azran Jaffar. 2009. Gerakan politik wanita UMNO jangan lemah. Berita Harian, 23

Mac : 10.

Hidayah Mohammad. 2009. Ratu: Warna dan pakaian lambang kewanitaan. Berita

Harian, 23 Mac: 10

Mohammad Hasnawi. 2007. Suami isteri yang diredhai-siri motivasi kebahagiaan

rumahtangga. Selangor: Jasmin Enterprise.

Nik Safiah Karim. 2008. Pembelaan hak wanita. Dlm. Zalilah Bhahari et.al. (pnyt.). Islam

Hadhari: Pendekatan pembangunan peradaban, hlm. 517-519. Kuala Lumpur:

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Sayid Muhammad Husain Fadhullah. 2000. Dunia wanita dalam Islam. Terj. Muhammad

Abdul Qadir Alkaf. Jakarta: PT Lentera basritama.

* Keseluruhannya jumlah rujukan tidak mencapai jumlah yang memuaskan. Sepatutnya

lebih banyak rujukan dalam tajuk ini terutama rujukan premier dibaca oleh

pelajar.

14

Page 15: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

13.0 LAMPIRAN A

 

TAJUK KAJIAN: PERSEPSI PENSYARAH UKM TERHADAP PERUBAHAN

SOSIOBUDAYA WANITA

Assalamualaikum dan salam sejahtera,  Mahasiswa/i, 

Sukacitanya kami Siti Fatimah Nur binti Shahrani( A119569 ), Rohana binti Abdul Wahab( A119486 ),

Syakirah binti Edrus( A120691 ), Noor Hafizah binti Jujaji( A120734 ) daripada Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia,  Tahun 2 akan menjalankan kajian ini seperti yang tertera di atas.

 

2.         Tujuan kami menjalankan kajian ini adalah untuk menilai persepsi pensyarah terhadap perubahan

sosiobudaya wanita masa kini.

 

3.         Sehubungan dengan itu, anda telah terpilih untuk menjawab soal selidik ini. Segala maklum balas

dan jawapan yang anda berikan adalah amat berguna untuk kajian kami ini. Diharapkan anda dapat

memberikan kerjasama dengan jujur dan ikhlas dalam menjawab soalan-soalan yang terkandung dalam

borang soal selidik ini. Segala maklumat yang anda berikan adalah RAHSIA.

 

Sekian terima kasih.

 

Yang benar,

__________________

( SITI FATIMAH NUR BINTI SHAHRANI )

Bahagian A

15

Page 16: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

Sila isi ruangan berikut:

Jantina : Lelaki Perempuan

Umur : 25-35 36-45 46 ke atas

Status : Bujang Berkahwin

Pekerjaan : Kakitangan kerajaan Kakitangan swasta

Tahap Pendidikan : Ijazah Master PHD

Fakulti : FPI FSSK FEP Lain-lain

Bahagian B

Sila nyatakan tahap persetujuan anda terhadap soalan-soalan yang diberikan

1) Tahap perubahan sosiobudaya wanita terhadap hak-hak wanita

a) Wanita pada hari ini mudah untuk meminta cerai daripada suami (fasakh) sekiranya suami tidak

bertanggungjawab.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

c) Setujukah anda wanita pada hari ini lebih menanggung bebanan nafkah untuk keluarga berbanding

suami.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

d) Wanita lebih peka terhadap hak mereka dalam isu penderaan.

16

Page 17: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

e) Lelaki pada masa kini tidak melupakan tanggungjawab nafkah terhadap anak-anak selepas bercerai.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

f) Setujukah anda bahawa kebanyakan punca perceraian adalah disebabkan oleh kaum lelaki.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

2) Tahap perubahan wanita terhadap status dan kerjaya

a) Setujukah anda bahawa wanita pada hari ini telah memonopoli peluang pekerjaan terutama dalam sektor

ketiga iaitu sektor perkhidmatan.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

17

Page 18: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

b) Setujukah anda bahawa wanita pada hari ini telah memonopoli peluang pekerjaan terutama dalam sektor

utama.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

c) Setujukah anda bahawa wanita pada hari ini telah memonopoli peluang pekerjaan terutama dalam sektor

kedua.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

d) Wanita pada hari ini layak untuk memegang jawatan CEO atau ketua dalam sesuatu organisasi.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

e) Kedudukan lelaki akan tergugat sekiranya wanita mendominasi tampuk kepimpinan dalam sesuatu organisasi.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

18

Page 19: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

f) Wanita pada hari ini lebih memilih lelaki yang kaya dalam mencari jodoh.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

g) Wanita pada masa kini sangat mementingkan status dan kerjaya daripada kepentingan keluarga sendiri.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

h) Wajarkah seorang suami menyekat peluang pekerjaan isterinya yang mempunyai kelayakan dalam sesuatu bidang.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

i) Salah satu faktor keruntuhan rumah tangga adalah disebabkan perbezaan pendapatan (gaji) antara suami isteri.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

19

Page 20: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

j) Lelaki tidak serasi bekerjasama dengan majikan wanita.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

3) Tahap Perubahan wanita terhadap aspek material.

a) Wanita pada hari lebih mementingkan barangan berjenama berbanding barangan tiruan.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

b) Setujukah anda bahawa wanita pada hari ini mementingkan kadar hantaran yang tinggi.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

c) Salah satu punca lelaki lambat berkahwin adalah kerana permintaan wanita terhadap wang hantaran

yang terlalu tinggi.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

20

Page 21: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

d) Lelaki pada hari ini sanggup membayar wang hantaran yang tinggi supaya dapat berkahwin dengan wanita yang sukai.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

e) Lelaki pada masa kini lebih suka mengambil kesempatan terhadap wanita yang bekerjaya bagi menampung keperluan rumahtangga kelak.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

f) Faktor hantaran yang tinggi menyebabkan rumahtangga mereka tidak berkekalan.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

g) Perkahwinan pada masa kini tidak berkekalan kerana perkahwinan yang dibina bukan berdasarkan cinta tetapi berdasarkan harta.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

4) Tahap perubahan wanita terhadap aspek gaya hidup

a) Sesetengah wanita pada hari ini kurang sopan dalam penampilan berpakaian

21

Page 22: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

b) Kehidupan sosial wanita pada hari ini lebih mengikut gaya hidup barat..

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

c) Wanita pada masa kini menjadikan artis sebagai model dalam fesyen bertudung walaupun ia tidak menepati cara berpakaian menurut Islam.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

d) Wanita lebih memberikan perhatian kepada fesyen untuk menjaga imej dan penampilan.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

e) Lelaki lebih suka wanita yang pandai memperagakan fesyen berpakaian mengikut arus perubahan kini dan moden walaupun tidak menepati syariat.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

22

Page 23: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

5) Tahap perubahan wanita terhadap aspek emosi

a) Wanita yang berkerjaya pada hari ini lebih mengikut emosi apabila menghadapi pelbagai tekanan.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

b) Setujukah anda sekiranya isteri yang bekerjaya mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap suami.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

c) Setujukah anda kebanyakan anak- anak menjadi mangsa akibat tekanan yang dihadapi oleh ibu mereka

yang bekerjaya.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

d) Wanita pada hari ini sering mengabaikan pembelajaran anak-anak kerana sibuk dengan kerjaya.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

23

Page 24: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

e) Wanita pada hari ini lebih banyak mencipta nama dalam pelbagai bidang di persada dunia.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

g) Lelaki sukar menerima arahan daripada majikan wanita kerana keegoan mereka yang tinggi.

( ) Sangat tidak setuju

( ) Tidak setuju

( ) Tidak pasti

( ) Setuju

( ) Sangat setuju

* Segala jasa Tuan/Puan amat penyelidik hargai dan diucapkan jutaaan terima kasih atas segala kerjasama

yang diberikan. Segala maklumat adalah RAHSIA.

*Soalan berbentuk open ended juga perlu dikemukakan bagi mendapat pandangan, komen

atau cadangan yang penyelidik tidak jangkakan melalui soalan dikemukakan secara closed

ended di atas.

*Tajuk-tajuk kecil di celah-celah soalseldik tidak perlu dimasukkan kerana akan menganggu

konsentrasi responden. Ia juga menyebabkan responden terasa mereka akan diuji dalam

aspek-aspek tertentu.

KOMEN UMUM:

1. Perlu juga dimasukkan kerangka teori kajian.

2. Metodologi kajian ditulis dengan lebih ditil kerana ia adalah jantung sebuah proposal

penyelidikan.

3. Penyelidik juga perlu menonjolkan bagaiaman setiap objektif yang dirangka booeh

dicapai melalui penyeldikan ini.

24

Page 25: Contoh Proposal Kaedah Penyelidikan

4. Setiap perkara yang dikemukan atau ditulis hendaklah diberikan alasan yang

munasabah KENAPA anda berbuat demikian.

5. TERIMA KASIH Atas Kesudian Anda Menjadi Sampel Penulisan Proposal Ini.

Format soalselidik telah diubahsuai bagi disesuaikan untuk penerbitan semula.

25