Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

Embed Size (px)

Text of Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  1/35

  FAKULTI BAHASA DAN PENDIDKAN

  HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

  OLEH

  SYUHAIDA BINTI RAZAHALI

  821027145970001PUSAT PEMBELAJARAN OUM SHAH ALAM SEKSYEN 13

  012-94254 8

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  2/35

  FAKULTI BAHASA DAN PENDIDKAN

  HBEF 2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

  PENDEKATAN PEN!AJARAN KEMAHIRAN MEMBA"A PERKATAAN #K$K$K%

  MURID PRASEKOLAH

  OLEH

  SYUHAIDA BINTI RAZAHALI821027145970001

  PUSAT PEMBELAJARAN OUM SHAH ALAM SEKSYEN 13012-94254 8

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  3/35

  PEN!HAR!AAN

  &'() '*+ , ) '*+ .+ / Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

  Bersyukur ke hadrat Illahi kerana di atas limpahan rahmatnya dan keizinannya

  memberikan saya peluang dan ruang untuk menyiapkan penulisan Kaedah Penyelidikan

  DalamPendidikan hingga ke akhirnya.

  U apan terima kasih kepada penyelia ! pensyarah dan e"tut#r atas bimbingan dan

  ker$asama sepan$ang menyiapakn tugasan ini. Beliau banyak mebantu member tun$uk a$ar

  dalam menyiapkan %asa ka$ian dari bab & hingga bab '.

  Penghargaan ini $uga diberikan kepada semua rakan"rakan yang terlibat se ara

  langsung atau tidak langsung dalam membantu menyiapakan penyelidikan ini. (em#ga

  bantuan yang diberikan akan mendapat rahmat darinya.

  )idak lupa kepada suami! M#hd *irdaus bin +assan! putera puteriku *arid Ikh,an bin

  M#hd *irdaus dan (ara Aisya binti M#hd *irdaus serta ayahanda -azahali bin Mamat dan

  b#nda +alimah binti +assan kerana memberikan s#k#ngan dan d#r#ngan sepan$ang

  penga$ian ini.

  Yang baik itu datangnya dari Allah s,t dan segala kekurangan adalah kelemahan diri

  sendiri.

  (ekian! terima kasih.

  (YU+AIDA BIN)I -A A+ALI

  (/M/()/- M/I 01&'

  KA/DA+ P/NY/LIDIKAN DALAM P/NDIDIKAN

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  4/35

  ISI KANDUN!AN

  PEN!HAR!AANABSTARAK ABSTRA"TISI KANDUN!AN

  BAB 1 MASALAH KAJIAN

  &.& Pengenalan

  &.0 Latar Belakang Masalah

  &.' Kerangka K#nsep

  &.2 3b$ekti% Ka$ian

  &.4 Pers#alan Ka$ian

  &.5 Kepentingan Ka$ian

  &.6 Batasann Ka$ian

  &.7 )ermin#l#gi 8istilah9

  &.: -umusan

  BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

  0.& Pengenalan

  0.0 Literatur Berkaitan

  BAB 3 METODOLO!I KAJIAN

  '.& Pengenalan

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  5/35

  '.0 -ekabentuk Ka$ian

  '.'. P#pulasi dan (ampel Ka$ian

  '.2 Instrumen Penyelidikan

  '.4 Pr#sedur Pengumpulan Data

  '.5 Analisis data

  '.6 -umusan

  4 LAMPIRAN 2.& Lampiran A

  2.0 Lampiran B

  2.' Lampiran ; &

  2.2 Lampiran ; 0

  2.4 Lampiran D &

  2.5 Lampiran D 0

  2.6 Lampiran /

  RUJUKAN

  ABSTRAK

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  6/35

  Ka$ian ini akan di$alankan bertu$uan untuk membantu murid"murid prasek#lah dalam

  meningkatkan kemahiran memba a perkataan 8k

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  7/35

  1 1 P 6

  *alsa%ah Pendidikan Kebangsaan merupakan teras sistem pendidikan Malaysia

  member tumpuan kepada perkembangan em#si diri murid se ara menyeluruh untuk

  melahirkan indi>.

  Pihak Kememterian Pela$aran Malaysia $uga melaksanakan Kurikulum

  (tandard Prasek#lah Kebangsaan 8K(PK9 bermula =anuari 01&1 yang dibangunkan

  dengan ker$asama agensi s,asta.Penambaikan kepada Kurikulum (tandard

  Prasek#lah Kebangsaan ini merupakan satu inisiati% yang diterima baik #leh

  pengun$ung ke ruang pameran pendidikan semasa +ari )erbuka Literasi dan

  Numerasi.

  1 2 L : B ; 6 M < =

  Kesediaan memba a meru$uk kepada kemampuan sese#rang murid menerima

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  8/35

  penga$aran dan pembela$aran dari segi mental! em#si dan %izikal! yang melibatkan

  peringkat mendirikan asas memba a! memperkukuh asas memba a dan seterusnya!

  peringkat"peringkat yang lebih tinggi. Kesediaan mental dilihat sebagai p#tensi

  sese#rang untuk mengingat apa"apa yang diberitahu dan berkeb#lehan menyatakan

  semula maklumat yang diketahui. Kesediaan em#si dikaitkan dengan minat mereka

  terhadap bahan"bahan ba aan! sama ada membelek"beleknya saha$a atau tertarik akan

  gambar yang dilihat dan berminat mendengar erita yang diba akan. Kesediaan

  %izikal pula meru$uk kepada kemampuan kanak"kanak menggunakan alat"alat sebutan

  untuk menghasilkan bunyi"bunyi yang dia$arkan! keupayaan mata menge am bentuk!

  saiz! perbezaan atau persamaan bentuk dan keupayaan pendengaran untuk menge am

  pelbagai bunyi seperti alat"alat muzik! hai,an! kenderaan! suara 8mekanis! semula

  $adi dan buatan9.

  Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca

  sangat penting. Menurutnya, “Jika tahap ini tidak dicapai terlebih dahulu, usaha

  untuk mengajarkan kemahiran membaca bukan sahaja sia-sia,malah boleh

  menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak, ibu bapa dan guru.

  Konsep kesediaan membaca ini samalah dengan keadaan semula jadi yang dialami

  oleh kanak-kanak dalam perkembangan otot-otot tubuh mereka.

  Menurut S> ? A@ B ; : #1994%mengkateg#rikan akti

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  9/35

  1 3 K : 6; KC <

  Ka$ian ini akan melihatkan pendekatan penga$aran kemahiran memba a

  perkataan 8k

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  10/35

  1 5 1Apakah pendekatan penga$aran yang disukai bagi kemahiran memba a perkataan dengan murid prasek#lah.

  1 5 2Apakah tahap penguasaan murid dalam kemahiran memba a berdasarkankedua"dua pendekatan penga$aran

  1 K 6 K

  Ka$ian yang akan di$alankan ini member man%aat kepada pihak yang terlibat

  dalam bidang pendidikan khususnya dalam kemahiran memba a. Berikut pihak"pihak

  yang bakal mendapat %aedah dari ka$ian yang akan di$alankan adalah@

  1 1 ! :

  uru Prasek#lah memainkan peranan penting dalam memastikan

  penguasaan kemahiran memba a perkataan. uru perlu meningkatkan

  m#ti

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  11/35

  1 3 J @ P : N 6 : ? K G : P : M ><

  Ka$ian yang akan di$alankan dapat membantu pihak =abatan Pela$aran

  Negeri dan Kementerian Pela$aran Malaysia mengetahui penguasaan

  kemahiran memba a di kalangan murid prasek#lah. Pihak kementerian $uga

  b#leh mengetahui kaedah penga$aran yang berkesan bagi membantu murid

  prasek#lah menguasai kemahiran memba a. (elain itu $uga b#leh

  mengurangkan bilangan murid dalam pr#gram LINU( yang akan di$alankan

  di tahun satu.

  1 4 M : ?-G : ? P: < ;C =

  Murid prasek#lah perlu menguasai kemahiran memba a bagi

  memperluaskan k#sa kata yang akan digunakan semasa di tahun satu. Ibu bapa

  rasa gembira bila melihat penguasaan kemahiran memba a. Ia $uga memberi

  persediaan kepada murid prasek#lah melangkah ke tahun satu.

  1 7 B < K

  Ka$ian ini akan di$alankan kepada murid"murid Prasek#lah Mutiara yang

  bersek#lah di (ek#lah Kebangsaan (eksyen 02. Ka$ian ini akan melibatkan seramai

  &0 #rang murid. Ka$ian ini akan membahagikan murid kepada dua kumpulan iaitu

  kumpulan tradisi#nal dan penggunaan bahan bantu menga$ar. Di samping itu! b#rang

  s#al selidik akan diedarkan kepada 5 #rang guru prasek#lah bagi melihat resp#ns

  tentang kaedah penga$aran kemahiran memba a.

  1 8 T :G C C6 # < =%

  De%inisi istilah ini adalah maksud atau de%inisi bagi istilah"istilah yang akan

  digunakan #leh pengka$i di dalam kertas ka$ian yang dibuat. Berikut adalah

  merupakan de%inisi istilah"istilah yang akan digunakan dalam ka$ian ini.

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  12/35

  1 8 1 P ? ;

  Pendekatan meru$uk kepada ara bagaimana sesuatu mata pela$aran itu

  dia$arkan untuk men apai #b$ekti%nya. Ia bertu$uan untuk memudah murid

  untuk menerima dan memahami isi pela$aran yang disampaikan

  guru.pendekatan $uga harus berlandaskan kepada m#del! prinsip atau te#ri

  pembela$aran iaitu@

  • K#nkrit kepada abstarak

  • Mudah kepada k#mpleks

  • Keseluruhan kepada bahagian

  • Umum kepada spesi%ik 8dedukti%9

  • (pesi%ik kepada umum 8indukti%9

  • Dekat kepada $auh

  • Diketahui kepada belum ketahui.

  1 8 2 P 6 :

  Merupakan satu bentuk k#munikasi yang bertu$uan untuk

  memberitahu! mempengaruhi dan menghibur. )ugas penga$ar untuk

  memberitahu atau menyampaikan himpunan maklumat atau %akta kepada

  murid. )u$uan bahan bantu menga$ar $uga bertu$uan untuk mempengaruhi dan

  menghibur.8Kamarudin +usin?&:7:9

  1 8 3 K ? = P 6 : T: ? < C

  Kaedah penga$aran tradisi#nal meru$uk kepada pendekatan yang

  berasaskan te#ri penga$aran dan pembela$aran yang berpusatkan guru. uru

  bertindak sebagai penga$ar yang menyampaikan ilmu pengetahuan se ara

  langsung kepada murid. Kaedah penga$aran tradisi#nal menggunakan gaya

  Cchalk and talk dan k#munikasi sehala. +ilezan ainal 801129 menyatakan

  baha,a pendekatan tradisi#nal! murid kurang akti% kerana kurang akti

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  13/35

  1 8 4 B = B M 6 :

  Bahan bantu menga$ar merupakan %akt#r yang utama dalam

  menentukan ke$ayaan dalam sesi penga$aran dan pembela$aran. Bahan bantu

  menga$ar $uga dapat merangsang minat murid untuk bela$ar.

  Menurut Atan L#ng 8&:7&9! bahan bantu menga$ar terdiri pelbagai

  bahan dan sesuatu bahan b#leh disampaikan dengan pelbagai ara! misalnya

  dalam bentuk buku! arta atau dibubuh pada slaid dan dipan arkan pada skrin.

  Alat"alat penyampaiannya dinamakan bahan bantu menga$ar.

  1 8 5 K G = :

  Menurut Kamus De,an /disi Keempat! kemahiran dide%inisikan sebagai

  ke ekapan dan kepandaian yang diketahui #leh sese#rang dalam sesuatu

  perkara.

  1 8 M G@

  Memba a pula merupakan akti

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  14/35

  Murid prasek#lah merupakan g#l#ngan kanak"kanak yang berusia antara 2

  hingga 5 tahun yang mendapat pendidikan sebelum mereka memasuki

  pendidikan se ara %#rmal di tahun satu sek#lah rendah 8 aris Panduan

  Kurikulum Prasek#lah &::79.

  1 9 R G <

  Bab ini akan menghuraikan latar belakang! pernyataan masalah! kerangka k#nsep!

  #b$ekti% ka$ian! pers#alan ka$ian! kepentingan ka$ian! batasan ka$ian dan termin#l#gi

  BAB 2

  TINJAUAN LITERATUR

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  15/35

  2 1 P 6

  Memba a merupakan salah satu aspek kemahiran bahasa yang penting. Pela$ar

  yang gagal menguasai kemahiran memba a sering kali terkandas dalam pela$aran keranamereka tidak berupaya menerima pela$aran yang disampaikan #leh guru. Mereka $uga

  selalunya epat berputus asa. 3leh itu! kemahiran ini perlu dikuasai sepenuhnya #leh

  setiap pela$ar agar mereka tidak ketinggalan dalam menge$ar ilmu pengetahuan.

  Bagi menguasai kemahiran memba a bukanlah satu perkara yang mudah.

  Penguasaan kemahiran memba a tidaklah semudah kanak"kanak menguasai

  kemahiran bertutur 8 untuk bahasa pertama 9 yang tidak memerlukan pendidikan

  %#rmal. Kanak"kanak perlu mendapat satu bentuk penga$aran %#rmal untuk menguasai

  kemahiran memba a.

  +anya penga$aran dan pembela$aran %#rmal saha$a yang dapat memastikan

  sese#rang kanak"kanak menguasai sepenuhnya kemahiran tersebut.Kemahiran

  memba a merupakan gabungan beberapa pr#ses yang k#mpleks. Kemahiran ini

  merangkumi pr#ses mendengar! mengamati dan membezakan bunyi"bunyi yang $elas

  dan tepat.

  2 2 L : : Y 6 B :;

  Usaha men$alankan ka$ian dalam bidang ba aan se ara sainti%ik telah bermula

  di /r#pah se$ak pertengahan kurun ke sembilan belas lagi. Kebanyakan ka$ian tera,al

  di$alankan di negara Peran is dan =erman. Kemudian kegiatan tersebut telah

  berkembang ke Amerika (yarikat. Pada tahun &:&1 saha$a! sebanyak tiga puluh empat

  ka$ian ba aan telah di$alankan di /ngland dan Amerika (yarikat.8(#%iah +amid dan

  Azman Ean ;hik 8ed9! &:75 ? '49. Ka$ian terhadap ba aan kemudiannya men$adi satu

  bidang khusus. Pada tahun &:&6! sebuah desertasi i$azah ked#kt#ran dalam bidang

  ba aan telah dihasilkan #leh Eiliam (. ray di Uni

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  16/35

  542ka$ian telah dilakukan. Kebanyakan ka$ian ditumpukan kepada penga$aran

  pemulihan memba a 8(#%iah +amid dan Azman Ean ;hik 8ed9! &:75 ? '69.

  Kesedaran tentang pentingnya kemahiran memba a dalam pendidikan!

  kera$aan Amerika telah menyediakan peruntukan khas bagi membiayai penyelidikan

  dalam bidang tersebut dengan membeli pelbagai bahan ba aan! menubuhkan institusi

  untuk memperbaiki kaedah penga$aran ba aan dan memberi bantuan kepada indi

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  17/35

  ataumembunyikannya! kemahiran membunyikan suku kata dalam perkataan dan

  kemahiran menggabungkan bunyi"bunyi suku kata dalam perkataan.

  Abdul Aziz )alib 8 &:67 9 telah men$alankan satu ka$ian diagn#stik yang

  menganalisis masalah kanak"kanak mengenal huru% dalam ab$ad rumi. )umpuan

  ka$ian beliau adalah terhadap keb#lehan kanak"kanak mengenal bentuk! nama dan

  bunyi huru%. (eramai &!'&4 #rang pela$ar yang dapat memba a pada peringkat

  bimbingan dan 2!&47 #rang pela$ar yang dapat memba a pada peringakat lemah

  8 dar$ah satu hingga enam 9 telah

  di$adikan sub$ek ka$ian. +asil dapatan ka$ian menun$ukkan baha,a peratus kegagalan

  pela$ar dalam mengenal bunyi huru% adalah paling tinggipenga$aran asas memba a!

  iaitu endekatan !bjad "uku Kata dengan endekatan #erus Membaca . Beliau

  mendapati kemahiran asas ba aan seperti kemahiran menamakan dan membunyikan

  huru% ab$ad! kemahiran menghubungkan huru% dengan bunyinya! kemahiran

  membunyikan suku kata! dan kemahiran menggabungkan bunyi"bunyi suku kata

  dalam perkataan perlu diperkukuhkan. +asil daripada eksperimen yang di$alankan

  selama dua bulan telah menun$ukan baha,a Pendekatan Ab$ad (uku Kata dengan

  pemeringkatan bahan penga$aran yang sistematik b#lah digunakan bagi menga$ar asas

  ba aan di peringkat a,al memba a 8 Azman Ean ;hik 8ed9! &:75 ? 0&' 9.

  Dalam prinsip penga$aran berdasarkan kaedah elekti% pula! kedua " dua kaedah

  penga$aran se ara indukti% dan dedukti% digabungkan bagi menghasilkan strategi

  penga$aran yang lebih berkesan! seimbang dan ber%aedah. Antara kelebihan kaedah ini

  ialah ia sesuai bagi kelas yang terdiri daripada pela$ar pelbagai keb#lehan dan si%atnya

  yang %leksibel memb#lehkan guru mentadbir penga$aran dengan mudah tanpa terikat

  dengan teknik"taknik tertentu 8 Kamarudin +$. +usin &::2 ? 7:9.

  Berdasarkan ka$ian yang dibuat! $elas menun$ukkan baha,a kaedah

  penga$aran memainkan peranan penting dalam menentukan ke$ayaan pela$ar

  menguasai kemahiran memba a. 3leh sebab itu Mangantar (iman$untak 8 &:74 ? 4 9!

  mengatakan pengkaedahan gurulah yang men$adi pun a kegagalan pela$ar menguasai

  kemahiran memba a. Pada pendapat beliau! berdasarkan kepada penelitian

  masalahpela$ar lembab memba a! tidak ada yang salah pada pela$ar tersebut tetapi

  mereka telah dikateg#rikan sebagai pela$ar lembab.

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  18/35

  (ebagai kesimpulan! dapatlah dikatakan baha,a ka$ian yang dilakukan #leh

  setiap pengka$i sama ada di barat atau di timur tentang kaedah penga$aran asas ba aan

  adalah bertu$uan untuk memberikan panduan kepada guru"guru bagi memperbaiki

  pr#sespenga$aran dan pembela$aran. Ealaupun banyak ka$ian yang telah di$alankan!

  namun sehingga kini belum terdapat kaedah yang betul"betul mantap untuk di$adikan

  pegangan dalam penga$aran memba a permulaan. (etiap pendekatan dan kaedah yang

  dikemukankan mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri.

  BAB 3

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  19/35

  METODOLO!I KAJIAN

  3 1 P 6

  Ka$ian ini akan men$adi satu ka$ian yang diran ang untuk melihat penga$aran

  kemahiran memba a perkataan 8k

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  20/35

  akan digunakan dalam b#rang ka$i selidik yang akan diberikan kepada guru

  prasek#lah.

  Ka$ian ini $uga akan dipe ahkan kepada dua kumpulan iaitu kaedah

  penga$aran tradisi#nal dan kaedah penggunaan bahan bantu menga$ar. Kesemua murid

  akan dia$ar mengikut kaedah yang telah ditentukan. (etelah sesi penga$aran selesai!

  murid akan diberikan u$ian bagi melihat hasil dari kaedah yang dia$ar. (#alan u$ian

  pra adalah dari sukatan Kurikulum (tandard Prasek#lah Kebangsaan. Kedua"dua

  kumpulan akan men$a,ab u$ian pra dan u$ian p#s yang sama.

  )emubual $uga akan di$alankan kepada &0 murid prasek#lah yang terlibat

  dalam ka$ian ini. )emubual ini berdasarkan keberkesanan penga$aran! u$ian pra dan

  $uga pengalaman murid sepan$ang ka$ian di$alankan. (#alan temubual akan ditanya

  bersesuaian dengan umur murid prasek#lah agar mereka %aham dengan kehendak

  s#alan.

  (e ara keseluruhannya! langkah"langkah yang di$alankan seperti di ba,ah.

  3 3 PC < ?S G K

  Menurut ay and Airasian 8011'9! p#pulasi bermaksud kumpulan sasaran

  uru Prasek#lah akan mengisi B#rang (#al (elidik

  dan B#rang Maklumat Peribadi Murid

  PraUjia

  n

  Pengka$i menggunakan pendekatan penga$aran kaedah tradisi#nal bagi

  kumpulan A dan kaedah penggunaan bahan bantu menga$ar 8bbm9

  Ujian

  Pos

  )emuramah mengenai kaedah k#perati% di$alankan kepada

  murid prasek#lah dari kedua"dua kumpulan

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  21/35

  pengka$i! iaitu kumpulan kepada siapa hasil ka$ian akan digenerasikan. Manakala

  sampel ka$ian bermaksud resp#nden"resp#nden ka$ian yang akan dipilih untuk

  me,akili sesuatu p#pulasi.

  P#pulasi dan sampel ka$ian ini akan di$alankan kepada &0 #rang murid

  Prasek#lah Mutiara (ek#lah Kebangsaan (hah Alam dan 5 #rang guru prasek#lah.

  Kesemua resp#nden yang dipilih mempunyai latar belakang yang berbeza.

  &0 #rang murid prasek#lah akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu

  Kumpulan A yang akan menggunakan pendekatan penga$aran tradisi#nal dan

  Kumpulan B yang akan menggunakan pendekatan penga$aran berbantukan bahan

  bantu menga$ar. Kumpulan A dan Kumpulan B akan bertukar pendekatan penga$aran

  untuk peringkat seterusnya. (etiap kumpulan akan terdiri daripada 5 #rang murid

  prasek#lah.

  Penga$aran akan berlaku di dalam kelas dan diasingkan tempat bagi

  melan arkan penga$aran. Bagi kumpulan yang menggunakan bahan bantu menga$ar!

  guru akan menerangkan ara pelaksanaannya agar mereka dapat menggunakan bahan

  yang diberi se ara maksimum. Manakala bagi pendekatan penga$aran tradisi#nal akan

  tertumpu antraa guru dan murid menggunakan G halk and talkH.

  3 4 I < : G K

  Untuk ka$ian yang akan di$alankan! pengaka$i akan menggunakan lima

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  22/35

  instrumen ka$ian iaitu b#rang maklumat murid! b#rang s#al selidik! u$ian pra! u$ian

  p#s dan temubual. Berikut huraian tentang instrument ka$ian yang akan digunakan@

  3 4 1 BC: 6 M ; G M : ?

  B#rang ini akan diisi #leh guru kelas berdasarkan maklumat yang

  dikehendaki. B#rang maklumat murid ini akan diisi #leh kesemua &0 #rang

  murid prasek#lah yang akan terlibat dalam ka$ian ini 8 Lampiran ! 9. B#rang

  maklumat murid merangkumi nama! umur! tarikh lahir! tempat lahir! kaum!

  agama! kelas! sek#lah! alamat rumah! nama bapa!nama ibu dan peker$aan.

  3 4 2 BC: 6 SC S ? ;

  B#rang s#al selidik ini akan diisi #leh guru prasek#lah. B#rang ini

  bertanyakan s#alan tentang pendapat guru prasek#lah pendekatan penga$aran

  kemahiran memba a untuk murid prasek#lah. B#rang s#al selidik ini dibahagi

  kepada dua bahagian iaitu Bahagian A 8maklumat diri9 dan Bahagian B

  8maklumat berkaitan penga$aran9. B#rang ini menggunakan (kala Likert

  8 Lampiran $ 9

  3 4 3 U P:

  U$ian Pra akan diberikan kepada kesemua &0 #rang murid prasek#lah

  yang akan terlibat. U$ian ini akan di$alankan seblum kedua"dua pelaksanaan

  penga$aran. U$ian pra ini melihat se$auh mana keb#lehan dan pengalaman

  sedia ada murid tentang kemahiran memba a perkataan 8k

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  23/35

  U$ian p#s ini akan diberikan kepada semua murid prasek#lah setelah

  mereka mempela$ari kedua"dua penga$aran kemahiran memba a perkataan.

  )u$uan u$ian p#s ini adalah untuk mengenal pasti se$auh mana keberkesanan

  penga$aran kemahiran memba a perkataan dan mengaplikasikannya di dalam

  s#alan yang diberikan #leh guru. )erdapat dua u$ian p#s iaitu menulis

  perkataan yang disebut #leh guru dam menulis perkataan 8k

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  24/35

  )emubual $uga akan dibuat kepada murid prasek#lah yang terlibat. Ia untuk

  melihat resp#ns re%leksi pembela$aran kemahiran memba a perkataan 8k

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  25/35

  yang memba,a kepada kesimpulan dinyatakan dengan tepat. Pr#ses

  d#kumentasi semua pr#ses penyelidikan dinyatakan dengan tepat.T = DPenyemakan dan interpretasi dapatan.

  3 7 R G <

  Ka$ian ini menggunakan pendekatan se ara tradisi#nal dan penggunaan bahan

  bantu menga$ar. Penyelidikan ini merupakan satu pr#ses bagi mengenal pasti

  keberkesanan penga$aran kemahiran memba a perkataan 8k

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  26/35

  PERKARANAMA MURIDUMUR TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR KAUMA!AMAKELASSEKOLAHALAMAT RUMAHNAMA BAPA

  A!AMAKAUMPEKERJAANNAMA IBUA!AMAKAUMPEKERJAAN

  (ULI)

  *AKUL)I BA+A(A DAN P/NY/LIDIKAN

  3P/N UNI /-(I)I MALAY(IA

  SOAL SELIDIK PENDEKATAN PEN!AJARAN KEMAHIRAN MEMBA"APERKATAAN #K$K$K% MURID PRASEKOLAH

  Assalamualaikum dan salam se$ahtera kepada tuanJpuan yang dih#rmati!

  Lampiran B

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  27/35

  Ka$ian ini merupakan ka$ian tindakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat untuk

  mendapatkan I$azah Prasek#lah di *akulti Bahasa dan Pendidikan 3pen Uni

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  28/35

  &. (ek#lah Kebangsaan

  0. (ek#lah =enis Kebangsan ;ina

  '. (ek#lah =enis Kebangsaan )amil

  2. (ek#lah -endah Agama

  A14 Pengalaman menga$ar kelas prasek#lah ? )ahun

  A15 Kelayakan akademik tertinggi ?

  &. (PMJM;/J(PM

  0. ()PJ+(;J()PM

  '. DIPL3MA

  2. I$azah (ar$ana Muda

  4. I$azah (ar$ana

  A16 Kelayakan ikhtisas

  &. (i$il Perguruan

  0. Dipl#ma Perguruan Malaysia

  '. Dipl#ma Pendidikan

  2. I$azah (ar$ana Muda Pendidikan

  4. Lain"lain 8nyatakan . 9

  A17 Bilangan murid prasek#lah anda ? #rang.

  B = 6 B

  &. (ila berikan resp#n anda terhadap pernyataan di ba,ah dengan membulatkan n#mb#r

  mengikut skala yang berikut @

  & ? (angat )idak (etu$u 8()(9

  0 ? )idak (etu$u 8)(9

  ' ? Kurang (etu$u 8K(9

  2 ? (etu$u 8(9

  4 ? (angat (etu$u 8((9

  (e$auh manakah anda bersetu$u dengan aspek"aspek berikut .

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  29/35

  BIL ITEMB1& Penga$aran tradis#nal untuk kemahiran memba a

  lebih mudah

  & 0 ' 2 4

  B10 Murid mudah mengikuti penga$aran tradisi#nal & 0 ' 2 4B1' Ka,alan murid semasa penga$aran tradisi#nal

  kemahiran memba a senang dika,al

  & 0 ' 2 4

  B12 Penga$aran menggunakan bahan bantu menga$ar

  untuk kemahiran memba a senang

  & 0 ' 2 4

  B14 Bahan bantu menga$ar menarik minat murid

  untuk bela$ar kemahiran memba a

  & 0 ' 2 4

  B15 Murid suka ter#kai bahan bantu menga$ar & 0 ' 2 4B16 Penggunaan bahan bantu menga$ar me,u$udkan

  k#munikasi dua hala

  & 0 ' 2 4

  SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 24 JALAN PETOLA 24/8,40300 SHAH ALAM,SELANGO !A UL EHSAN"

  "ONTOH UJIAN PRA

  Nam a : ___________________________________

  Hari : ________________ Tarikh : _______________

  Padankan gambar dengan perkataan dengan betul.

  bibir

  pagargelastikussikat

  Lampiran C 1

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  30/35

  SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 24 JALAN PETOLA 24/8,40300 SHAH ALAM,SELANGO !A UL EHSAN"

  "ONTOH UJIAN PRA

  Nam a : ___________________________________

  Hari : ________________ Tarikh : _______________

  Susun semula huruf supaya menjadi perkataan.

  Lampiran C 2

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  31/35

  SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 24 JALAN PETOLA 24/8,40300 SHAH ALAM,SELANGO !A UL EHSAN"

  "ONTOH UJIAN POS

  Nam a : ___________________________________

  Hari : ________________ Tarikh : _______________

  Padankan gambar dengan perkataan dengan betul.

  a i k t r

  l t a i k

  t u s a k

  p o o k k

  m u r a j

  k i t e b

  Lampiran D 1

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  32/35

  SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 24 JALAN PETOLA 24/8,40300 SHAH ALAM,SELANGO !A UL EHSAN"

  "ONTOH UJIAN POS

  Nam a : ___________________________________

  Hari : ________________ Tarikh : _______________

  Tulis suku kata (kvkvk) yang disebut dengan betul.

  Lampiran D 2

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  33/35

  &.

  0.

  '.

  2.

  4.

  5.

  6.

  7.

  :.

  &1.

  SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 24 JALAN PETOLA 24/8,40300 SHAH ALAM,SELANGO !A UL EHSAN"

  "ONTOH SOALAN TEMUBUAL

  &. Adakah kamu suka bela$ar memba a perkataan

  0. Antara salah satu penga$aran! yang manakah yang kamu suka

  Lampiran E

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  34/35

  '. Mengapa kamu suka dengan penga$aran itu

  2. Mengapa kamu tidak suka dengan penga$aran yang tidak dipilih itu

  4. Adakah kamu suka bermain bahan bantu menga$ar setelah selesai ker$a kamu

  5. Adakah kamu akan bela$ar bersama"sama dengan ka,an kamu yang lain

  RUJUKAN

  Abdul -asid =amian. 801&&9. Jurnal endidikan $ahasa Melayu emasalahan Kemahiran

  Membaca &an Menulis $ahasa Melayu Murid-Murid "ekolah Rendah &i Luar

  $andar . (elang#r Darul /hsan. =urnal Pendidikan Yang )idak Diterbitkan.

  Atan L#ng. 8&:759. sikologi endidikan . Kuala Lumpur ? De,an Bahasa dan Pustaka.

  Bahagian Pembangunan Kurikulum. 801&19. Kurikulum "tandard rasekolah Kebangsaan

  &okumen "tandard Kurikulum rasekolah Kementerian elajaran Malaysia .

  (elang#r Darul /hsan ? empita ma$u (dn. Bhd.

  Dr Da

 • 8/18/2019 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan 2

  35/35

  )$'(*+ Kaedah enyelidikan &alam enyelidikan . (elang#r Darul /hsan ?

  Mete#r D# . (dn. Bhd.

  Institut Pendidikan uru. 801&&9. rogram ensiswa ahan /uru 0 /1 Mod endidikan

  Jarak Jauh Modul 2!J 3 4 Literasi $ahasa . Kementerian Pela$aran Malaysia?

  Putra$aya.

  Kamarudin +a$i +usin. 8&::29. K$"M dan "trategi engajaran $ahasa 8/disi Baru9 (iri

  Pendidikan Perguruan. Kuala Lumpur ? Kumpulan Budiman (dn. Bhd.

  Kamus De,an /disi Ketiga. 8&::59. Kuala Lumpur ? De,an Bahasa dan Pustaka.

  Marzukhi Nyak Abdullah 8&::29. Kaedah engajaran $ahasa Melayu Kurikulum

  $ersepadu "ekoah Rendah . Kuala Lumpur? *a$ar Bakti (dn.Bhd.

  M#hamad Lut%i bin Mat (aad. 801&&9. enggunaan Kaedah 5yanyian &apat Menarik Minat

  dan Meningkatkan K'mahiran Membaca erkataan 06k6, k6k6, 6k6k, k6k6k1 Murid

  rasekolah. Kedah &arul !man ? (eminar Penyelidikan )indakan IP Kampus

  (ultan Abdul +alim Yang )idak Diterbitkan.

  (uzana Binti Abd. Mutalid. 801&09. "oal "elidik enilaian elaksanaan entaksiran

  (ormati7 &i rasekolah Kementerian elajaran Malaysia . (elang#r Darul /hsan ?

  B#rang (#al (elidik Yang )idak Diterbitkan.

  Yahya 3thman. 801129. Mengajar Membaca #eori &an !plikasi . Pahang Darul Makmur ?

  P)( Publi ati#ns Distribut#rs (dn. Bhd.

  amri Maham#d! M#hamed Amin /mbi. 801149. enggunaan "trategi embelajaran $ahasa

  8ntuk Menguasai Kemahiran Membaca . Kuala Lumpur ? =urnal )ekn#l#gi Yang

  )idak Diterbitkan.