of 18 /18
KAEDAH PENYELIDIKAN: KAJIAN TINDAKAN – PROSES DAN PENULISAN LAPORAN

Kaedah penyelidikan action method

Embed Size (px)

DESCRIPTION

untuk panduan kaedah penyelidikan komunikasi

Text of Kaedah penyelidikan action method

Page 1: Kaedah penyelidikan action method

KAEDAH PENYELIDIKAN:

KAJIAN TINDAKAN – PROSES DAN PENULISAN LAPORAN

Page 2: Kaedah penyelidikan action method

PROSES KAJIAN TINDAKANMEREFLEK

MERANCANG

BERTINDAK

MEMERHATIGELUNG 1

GELUNG 2

Page 3: Kaedah penyelidikan action method

Kemmis & McTarggart, 1988Kemmis & McTarggart, 1988

Page 4: Kaedah penyelidikan action method

HUBUNGAN KAJIAN TINDAKAN DENGAN PROSES PENAMBAHBAIKAN KUALITI

BERTERUSAN

ACT

PLAN

DO

CHECK RANCANG

LAKSANA

MEMERHATI

REFLEK TINDAKAN

REFLEK BERTERUSAN

SEBELUM, SEMASA DAN

SELEPAS

Page 5: Kaedah penyelidikan action method

Format Penulisan Kertas Cadangan Format Penulisan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kajian Tindakan

Tajuk kajian Tajuk kajian Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolah Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolah n Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran dan Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran dan

Pembelajaran LaluPembelajaran Laluu Isu Keprihatinan/ Fokus KajianIsu Keprihatinan/ Fokus Kajian/ Objektif Kajian/ Tujuan KajianObjektif Kajian/ Tujuan Kajian Kumpulan SasaranKumpulan Sasaran Strategi Tindakan Yang DicadangkanStrategi Tindakan Yang Dicadangkann Bahan-Bahan Yang DiPerlukanBahan-Bahan Yang DiPerlukan Jadual Pelaksanaan KajianJadual Pelaksanaan Kajiana Anggaran Kos KajianAnggaran Kos Kajian

Page 6: Kaedah penyelidikan action method

CONTOH PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

TAJUK: MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR TING. 2 MAWAR DALAM EMPAT OPERASI ASAS KE ATAS NOMBOR NEGATIF

1. LATAR BELAKANG KAJIAN:Matematik adalah mata pelajaran teras;Penting dalam kehidupan harian;Peluang melanjutkan pelajaran dan peluang pekerjaan.

Empat oerasi adalah asas penguasaan matematikNombor negatif diperkenalkan daripada Ting. 1 dan digunakan hingga menengah atas.Gabungan empat operasi asas dengan nombor negatif sebagai komponen penting.

2. PERNYATAAN MASALAH:Ramai pelajar belum menguasasi empat operasi asas dan aplikasinya dengan nombor negatif.Pencapaian dalam matematik rendah,Kemahiran ini penting di menengah astas, kelemahan akan menjejaskan proses P&P,Guru menengah atas terpaksa ambil masa untuk mengajar kemahiran tersebut.

Kajian perlu dibuat untuk menentukan cadangan pembaikan,Jika tidak pencapaian matematik dalam SPM akan gagal/ terus merosot dan menjejaskantasi keseluruhan.

3. OBJEKTIF KAJIAN:Kenalpasti punca kesukaran pelajarKenalpasti kaedah P&P yang sesuaiMelihat keberkesanan cadangan P&P yang dikenaalpasti tersebut.

Page 7: Kaedah penyelidikan action method

• METODOLOGI KAJIAN: PUSINGAN PERTAMA4.1 Merancang:

a. Mengenalpasti masalah melalui: perbincangan sesama guru

analisis soalan peperiksaan dan pencapaian pelajar temubual dengan pelajar

ujian pra. b. Mengumpul data: temubual dengana pelajar soalselidik kepada pelajar,

c. Menganalisis: menentukan cadangan/tindakan/program.

4.2 Bertindak: (memberi treatment kepada pelajar Ting. 2 Mawar) a. Aktiviti P&P secara berkumpulan, mengembirakan pelajar, b. Ujian setiap operasi/ pelbagai digit/ pelbagai bentuk, c. Ujian post di akhir bulan/program:– pelbagai operasi/digit/bentuk soalan.

4.3 Memerhati: Proses P&P akan sentiasa diperhati/dipantau untuk melihat sejauhmana perubahan ke atas keyakinan/kemahiran pelajar dalam 4 operasi atas ke atas nombor negatif. 4.4 Refleksi: Setiap langkah/cadangan akan dinilai keberkesanannya Apakah aspek yang masih belum dikuasai dan telah dikuasai Penilaian keseluruhan akan dibuat untuk menentukan sejauhmana keberkesanan program.

Page 8: Kaedah penyelidikan action method

PUSINGAN KEDUA: Meneruskan cadangan/program • Dinilai program dari masa ke semasa• Dinilai amalan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar• Dinilai tentang persepsi dan keyakinan pelajar tentang isu yang dikaji• Ujian post merangkumi semua kemahiran yang diperlukan• Dibuat laporan tentang sejauhmana keberkesanan program

5.0 SAMPEL KAJIAN:Pelajar Tingkatan 2 Mawar, 40 orangGuru yang mengajar

6.0 SIGNIFIKAN KAJIAN: Kenalpasti masalah dan tindakan yang sesuai Meningkatkan kemahiran pelajar Meningkatakn prestasi dan pencapaian pelajar dan sekolah dalam Matematik.

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN: (bantuan BPPDP maksima RM 500) Mesyuarat: sesi brainstorming menyediakan kertas cadangan pembinaan instrumen penulisan laporan PeralatanP&P: Marker, kertas mahjong, kertas komputer, disket, buku catatan dll Bahan-bahan semasa treatmen/program dijalankan.

8.0 JADUAL PERANCANGAN (GANTT CHART)

Page 9: Kaedah penyelidikan action method

GAMBARAN LAPORAN PENYELIDIKAN

Umum

Khusus

Umum

Khusus

Pengenalan

Metodologi

Perbincangan

Keputusan

Tujuan kajian,Rasional kajian,Persoalan/hipotesis kajian,Batasan kajian,Kajian berkaitan.

Generalisasi berdasarkan apa yang diperolehi daripada kajian,Kaitan dengan kenyataan dalam Pendahuluan,Isu dan cadangan.

Keputusan persoalan kajianDihubungkan dengan beberapa pembolehubah.

Rekabentuk kajian,Instrumen kajian,Prosedur kajian,Sampel kajian,Analisis kajian.

Page 10: Kaedah penyelidikan action method

PROSES PENYELIDIKAN

MENGENALPASTI ISU

MENJALANKAN KAJIAN

METODOLOGI: SAMPEL & INSTRUMEN

OBJEKTIF KAJIAN

PERNYATAAN MASALAH

KAJIAN LEPAS

PERSOALAN KAJIAN

MEREKABENTUK KAJIAN

ANALISIS DATA

ADAKAH DAPATAN

MENYOKONG SOALAN KAJIAN

MEMBENTUK ALTERNATIFMENULIS LAPORAN

CADANGAN KAJIAN

PROSESPENGUMPULAN DATA

D

TIDAK YA

METODOLOGI PENYELIDIKAN

TINJAUAN LITERATUR

Page 11: Kaedah penyelidikan action method

i.i. PengenalanPengenalan

Latar belakangLatar belakang

Pernyataan MasalahPernyataan Masalah

Tujuan KajianTujuan Kajian

Objektif KajianObjektif Kajian

Soalan KajianSoalan Kajian

Rasional KajianRasional Kajian

Batasan KajianBatasan Kajian

Definisi OperasiDefinisi Operasi

ii. Tinjauan Literaturii. Tinjauan Literatur

iii.iii. Metodologi KajianMetodologi Kajian

Reka Bentuk KajianReka Bentuk Kajian

Kerangka Konsep KajianKerangka Konsep Kajian

Persampelan Persampelan Instrumen Kajian Instrumen Kajian Pengumpulan Data Pengumpulan Data

Analisis DataAnalisis Data

iv. Rujukaniv. Rujukan

v. Anggaran Perbelanjaan v. Anggaran Perbelanjaan

vi. Jadual Kerja Penyelidikan vi. Jadual Kerja Penyelidikan (Carta Gantt)(Carta Gantt)

PENYEDIAAN CADANGAN PENYELIDIKAN

Page 12: Kaedah penyelidikan action method

PENULISAN LAPORANPENULISAN LAPORAN

FORMAT PENULISAN LAPORANFORMAT PENULISAN LAPORAN– TajukTajuk– Ringkasan eksekutifRingkasan eksekutif– Senarai kandunganSenarai kandungan

Bab 1: PengenalanBab 1: PengenalanLatar belakangLatar belakang

Pernyataan masalahPernyataan masalah

Tujuan kajianTujuan kajian

Objektif kajianObjektif kajian

Soalan kajianSoalan kajian

Rasional kajianRasional kajian

Batasan kajianBatasan kajian

Definisi operasiDefinisi operasi

Page 13: Kaedah penyelidikan action method

Bab 2: Tinjauan LiteraturBab 2: Tinjauan LiteraturLiteratur berkaitan dengan kajian Literatur berkaitan dengan kajian (krtikal dan kritis)(krtikal dan kritis)

Bab 3: MetodologiBab 3: MetodologiReka bentuk kajianReka bentuk kajianKerangka konsep kajianKerangka konsep kajianPopulasi dan sampel kajianPopulasi dan sampel kajianInstrumen kajianInstrumen kajianKajian rintisKajian rintisProsedur pengumpulan kajianProsedur pengumpulan kajianProsedur penganalisisan dataProsedur penganalisisan data

Page 14: Kaedah penyelidikan action method

Bab 4: Dapatan KajianBab 4: Dapatan KajianPerihalan sampelPerihalan sampelDapatan kajian-arah kpd soalan kajianDapatan kajian-arah kpd soalan kajian

Bab 5: Rumusan dan CadanganBab 5: Rumusan dan CadanganRingkasan kajianRingkasan kajianPerbincangan-Perbincangan-dapatan kajian + literaturdapatan kajian + literatur

Kesimpulan-Kesimpulan-padat dan menyeluruh menjawab padat dan menyeluruh menjawab soalan kajiansoalan kajian

CadanganCadangan

RujukanRujukanLampiranLampiranAbstrak (jika perlu)Abstrak (jika perlu)

Page 15: Kaedah penyelidikan action method

Diterbitkan oleh BPPDP sekali setahun, 10-12 artikel

Untuk menyebarluaskan dapatan penyelidikan daripada guru-guru sekolah dan institusi lain dibawah KPM

Jurnal Penyelidikan Pendidikan

Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan

Dianjurkan sekali setahun, 200 peserta, guru dari seluruh negara

Biasanya sebanyak 22 kertas kerja akan dibentangkan

Pentas untuk menyebarluaskan dapatan kajian dan pertukaran idea dalam dapatan ilmu dan kemahiran baru

Page 16: Kaedah penyelidikan action method

American Educational Research JournalAmerican Educational Research JournalAustralian Journal Of EducationAustralian Journal Of EducationBritish Journal Of Sociology of EducationBritish Journal Of Sociology of EducationCambridge Journal Of EducationCambridge Journal Of EducationChildhood EducationChildhood EducationComparative EducationComparative EducationEconomics Of Education ReviewEconomics Of Education ReviewEducational Action ResearchEducational Action ResearchEducational Administration QuarterlyEducational Administration QuarterlyEducation Researcher: A Publication Of the Education Researcher: A Publication Of the American Educational ResearchAmerican Educational ResearchElementary School JournalElementary School Journal

JOURNALJOURNAL

Page 17: Kaedah penyelidikan action method

Journal of Moral EducationJournal of Moral EducationJournal of Research in ReadingJournal of Research in ReadingJournal of Teacher EducationJournal of Teacher EducationJurnal Penyelidikan PendidikanJurnal Penyelidikan PendidikanOxford Review of EducationOxford Review of EducationPlanning and ChangingPlanning and ChangingReading TeacherReading TeacherReview Of Educational ResearchReview Of Educational ResearchSchool Leadership & ManagementSchool Leadership & ManagementSociology of EducationSociology of EducationTheory Into PracticeTheory Into Practice

Page 18: Kaedah penyelidikan action method

BORANG BPPDP- lengkapkan/ elak kelas peperiksaanBORANG BPPDP- lengkapkan/ elak kelas peperiksaan

PROPOSALPROPOSAL

INSTRUMEN KAJIANINSTRUMEN KAJIAN

KEBENARAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN KEBENARAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN DI PREMIS KPM DI PREMIS KPM

(SEKOLAH, MATRIKULASI, MAKTAB PERGURUAN)(SEKOLAH, MATRIKULASI, MAKTAB PERGURUAN)