of 26 /26
METODOLOGI PENYELIDIKAN IRF3013 1 Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Embed Size (px)

Text of Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Page 1: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

METODOLOGI PENYELIDIKAN

IRF3013

1

Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Page 2: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Pro-Forma Kursus

Kod Kursus: IRF 3013Nama Kursus: Metodologi PenyelidikanJam Kredit:3Nama Pensyarah:

Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri bin Mat TehDr. Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan

Khairuldin

2

Page 3: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Sinopsis Kursus

Kursus ini membincangkan secara asas konsep,teori dan amalan Penyelidikan secara umum dan penyelidikan secara khususnya. Kursus ini memerlukan penglibatan langsung pelajar-pelajar dalam membincang, mengamal dan menilai unsur-unsur asas dalam penyelidikan, analisis data dan proses membuat rumusan dan cadangan penyelidikan.

3

Page 4: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Kaedah Penilaian

Kerja Kursus = 50 %Kertas Cadangan PenyelidikanTugasan / PembentanganKuiz

Peperiksaan akhir = 50 %

4

Page 5: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Kaedah Pengajaran &Pembelajaran :

5

Syarahan dalam kuliah dan tunjuk cara, Diskusi Umum, Perbincangan dalam Kumpulan (PDK)

Page 6: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Jadual Pengajaran6

1Sinopsis unit dan Apa itu Cadangan Penyelidikan?

2Mendasari bidang dalam Topik PenyelidikanMembina Tajuk penyelidikan

3Pengenalan, Latar belakang kajian dan pernyataan masalah.

4Rasional/justifikasi kajian,Objektif/tujuan Kajian dan persoalan kajian.

5Hipotesis Kajian, kepentingan kajian, batasan kajian serta definisi dan istilah.

6 Tujuan, Panjang dan sumber Literatur

Page 7: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

7

7Langkah-langkah menulis dan isu ciplak dalam penulisan

8Membuat Rujukan Dalam Teks dan Kesilapan-kesilapan dalam menulis tinjauan literature

9Apa itu pengantar penyelidikan, pengenalan dan rekabentuk kajian

10populasi dan sampel, persempelan probaliti juga persempelan bukan probaliti

11kesahan dan kebolehpercayaan dalam pembentukan Instrumen, penyelidikan dan Analisis data

12format cadangan penyelidikan dan garis panduan am dokumen

13Ciri-ciri/format standart APA dan kaedah penulisan rujukan

14 Lampiran dan penulisan berkesan

Page 8: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

KONSEP PENYELIDIKAN

Apakah yang anda faham dengan Penyelidikan?

8

Page 9: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

KONSEP PENYELIDIKAN

Yang manakah di antara berikut boleh diklasifikasikan sebagai penyelidikan?

[1] Encik Najib menyediakan kertas kerja “penggunaan komputer di sekolah menengah” selepas membuat sorotan kajian ke atas subjek ini di perpustakaan universiti beliau dan memanggilnya satu kajian

9

Page 10: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

[2] Pn. Lim mengatakan beliau telah menjalankan kajian dan melengkapkan dokumen yang memberi maklumat berkenaan umur murid-murid, keputusan SPM, pendapatan keluarga dan jarak sekolah daripada pejabat pelajaran

[3] En. Raju (Jurutera) menyertai bengkel berkaitan pembinaan kurikulum dan menyediakan laporan kurikulum bagi juruteknik bangunan. Beliau melakukan perkara ini melalui sorotan kajian mengenai subjek ini dan berbincang dengan peserta bengkel yang lain

10

Page 11: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

KONSEP PENYELIDIKAN• Tiada satu pun contoh di atas yang boleh diklasifikasikan sebagai penyelidikan!!!!

MENGAPA ?Anda akan tahu apabila anda faham konsep “penyelidikan”

11

Page 12: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

12

Page 13: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

• Seorang individu menerima aduan tentang ketidak boleh tuturan mahasiswa pengajian Islam dalam bahasa Arab.

• Beliau mendapatkan maklumat daripada mahasiswa2 tentang masalah tersebut.

• Beliau kemudian membuat formulasi masalah dan menjana tekaan (hipotesis).

• Seterusnya beliau menyediakan satu senarai semak dan mendapatkan maklumat yang diperlukan daripada beberapa sampel yang mencukupi

• Belaiu kemudian menganalisa data yang dikumpul, membuat interpretasi daripada keputusan berdasarkan kepada hipotesis dan kemudiannya membuat kesimpulan

13

Contoh Penyelidikan

Page 14: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

KONSEP PENYELIDIKAN• Perhatikan contoh yang diberikan, penyelidik telah melalui satu susunan langkah yang teratur dan sistematik.

• Kedua, penyelidik tidak terus membuat kesimpulan, tetapi menggunakan kaedah kajian atau explorasi yang saintifik sebelum membuat kesimpulan

• Dua ciri penting dalam penyelidikan: ia adalah sistematik dan keduanya ia mengikut kaedah explorasi yang saintifik

14

Page 15: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

DEFINISI PENYELIDIKAN

• Tuckman (1999) Penyelidikan adalah kaedah sistematik untuk mendapatkan jawapan untuk sesuatu persoalan atau permasalahan

15

Page 16: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

DEFINISI PENYELIDIKAN

• Kelinger (1964) Penyelidikan adalah penyiasatan sistematik, terkawal, bercorak empirikal dan kritikal mengenai perhubungan di kalangan fenomena

16

Page 17: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

DEFINISI PENYELIDIKAN

• Ahmad Mahdzan (1992)Penyelidikan didefinisikan sebagai usaha-usaha bagi mencari jawapan kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan berkenaan sesuatu permasalahan

17

Page 18: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

DEFINISI PENYELIDIKAN

• Mencari fakta atau kebenaran mengenai sesuatu perkara.

• Mengurus penyelidikan saintifik untuk menyelesai masalah dan menguji hipotesis

• Membina atau merekacipta produk yang baru

18

Page 19: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

APAKAH PENYELIDIKAN?Penyelidikan adalah sistematik kerana ia mengikut langkah

tertentu yang logik susunannya. Langkah ini ialah:

1. Memahami masalah yang hendak dikaji dan mengenalpasti bidang pengetahuan yang berkaitan

2. Membuat sorotan kajian untuk memahami cara orang lain mendekati atau menguruskan masalah tersebut

3. Mengumpul data secara tersusun dan terkawal supaya dapat mencapai keputusan yang sah

4. Menganalisis data sesuai dengan masalah yang dikaji 5. Membuat kesimpulan dan generalisasi

19

Page 20: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Penyelidikan Pengajian IslamBerteraskan pengajian Islam (al-Quran dan al-Sunnah)

Pengumpulan sumber berdasarkan Usul Fiqh (al-Quran, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas)

Data Primer / sekunder – Masadir / Maraji’

20

Page 21: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

21

Page 22: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Kenapa kita melakukan penyelidikan?Mendapatkan ijazah Sebagai cabaran dalam menyelesaikan masalah yang tidak

dapat diselesaikan (masalah yang kompleks)Mendapatkan kepuasan intelektual Mendapatkan produk yang baru Untukkhidmat masyarakat Mendapat pengiktirafan (kehormatan) Untuk memperbaiki kehidupan sejagatTERPAKSA!!!!

22

Page 23: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Kaedah Penyelidikan Lazim vs Kaedah Penyelidikan Islam

Kenapa perlu berubah? Apakah Isu-isunya?IntangibleValue-freeAnti-dogmatisdll

Bagaimana pengaplikasian dalam realiti sekarang?

23

Page 24: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

PENYELIDIKAN BERKUALITI TINGGI

• Ia adalah berasaskan kepada kerja orang lain• Ia boleh direplikasi (duplicated)• Ia boleh digeneralisasi ke tempat lain• Ia berasaskan kepada sedikit rasional yang logik dan terikat dengan teori

• Ia mampu untuk dilaksanakan!!!• Ia menjana soalan baru

24

Page 25: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

PENYELIDIKAN YANG BURUK

• Mencari sesuatu yang tiada untuk dijumpai. • Plagiat kerja orang lain • Memalsukan data untuk membuktikan sesuatu.

• Maklumat disalahkan dan membawa pembaca kepada maklumat yang disalahertikan.

25

Page 26: Pengenalan kaedah penyelidikan IRF3013

Soalan yang perlu ditanya (5w)26

What APA penyelidikan anda? Why KENAPA anda mahu membuat penyelidikan ini?

Who SIAPAKAH yang terlibat? Where DIMANA anda akan melaksanakan penyelidikan?

When BILA anda akan melaksankan penyelidikan?