of 67 /67
1 KONSEP DAN KAEDAH PENYELIDIKAN Sr Dr. Md Azree Othuman Mydin Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan Univerisiti Sains Malaysia

Konsep & Kaedah Penyelidikan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konsep dan kaedah penyelidikan untuk Sarjana (Master) dan Ijazah Kedoktoran (PhD)

Text of Konsep & Kaedah Penyelidikan

Page 1: Konsep & Kaedah Penyelidikan

1

KONSEP DAN KAEDAH PENYELIDIKAN

Sr Dr. Md Azree Othuman Mydin

Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan

Univerisiti Sains Malaysia

Page 2: Konsep & Kaedah Penyelidikan

2

KONSEP PENYELIDIKAN

Apakah yang anda faham dengan Penyelidikan?

Page 3: Konsep & Kaedah Penyelidikan

3

KONSEP PENYELIDIKAN

Yang manakah di antara berikut boleh diklasifikasikan sebagai penyelidikan?

[1] Encik Najib menyediakan kertas kerja “penggunaan komputer di sekolah menengah” selepas membuat sorotan kajian ke atas subjek ini di perpustakaan universiti beliau dan memanggilnya satu kajian

[2] Pn. Lim mengatakan beliau telah menjalankan kajian dan melengkapkan dokumen yang memberi maklumat berkenaan umur murid-murid, keputusan SPM, pendapatan keluarga dan jarak sekolah daripada pejabat pelajaran

[3] En. Raju (Jurutera) menyertai bengkel berkaitan pembinaan kurikulum dan menyediakan laporan kurikulum bagi juruteknik bangunan. Beliau melakukan perkara ini melalui sorotan kajian mengenai subjek ini dan berbincang dengan peserta bengkel yang lain

Page 4: Konsep & Kaedah Penyelidikan

4

KONSEP PENYELIDIKAN

• Tiada satu pun contoh di atas yang boleh diklasifikasikan sebagai penyelidikan!!!!

MENGAPA ?Anda akan tahu apabila anda faham

konsep “penyelidikan”

Page 5: Konsep & Kaedah Penyelidikan

5

Pertimbangkan kes dibawah iaitu satu contoh penyelidikan:

• Seorang pengurus syarikat pengeluaran kereta prihatin terhadap aduan yang diterima daripada pengguna kereta bahawa kereta yang mereka hasilkan memberi masalah bunyi di atas ‘dashboard’ serta tempat duduk penumpang selepas beberapa ribu kilometer pemanduan.

• Beliau mendapatkan maklumat daripada pekerja syarikat untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi masalah yang tersebut.

• Beliau kemudian membuat formulasi masalah dan menjana tekaan (hipotesis).

• Seterusnya beliau menyediakan satu senarai semak dan mendapatkan maklumat yang diperlukan daripada beberapa sampel kereta

• Belaiu kemudian menganalisa data yang dikumpul, membuat interpretasi daripada keputusan berdasarkan kepada hipotesis dan kemudiannya membuat kesimpulan

KONSEP PENYELIDIKAN

Page 6: Konsep & Kaedah Penyelidikan

6

KONSEP PENYELIDIKAN

• Perhatikan contoh yang diberikan, penyelidik (pengurus syarikat tersebut) telah melalui satu susunan langkah yang teratur dan sistematik.

• Kedua, penyelidik tidak terus membuat kesimpulan, tetapi menggunakan kaedah kajian atau explorasi yang saintifik sebelum membuat kesimpulan

• Dua ciri penting dalam penyelidikan: ia adalah sistematik dan keduanya ia mengikut kaedah explorasi yang saintifik

Page 7: Konsep & Kaedah Penyelidikan

7

DEFINISI PENYELIDIKAN

• Tuckman (1999) Penyelidikan adalah kaedah sistematik untuk mendapatkan jawapan untuk sesuatu persoalan atau permasalahan

Page 8: Konsep & Kaedah Penyelidikan

8

DEFINISI PENYELIDIKAN

• Kelinger (1964) Penyelidikan adalah penyiasatan sistematik, terkawal, bercorak empirikal dan kritikal mengenai perhubungan di kalangan fenomena

Page 9: Konsep & Kaedah Penyelidikan

9

DEFINISI PENYELIDIKAN

• Ahmad Mahdzan (1992)Penyelidikan didefinisikan sebagai usaha-usaha bagi mencari jawapan kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan berkenaan sesuatu permasalahan

Page 10: Konsep & Kaedah Penyelidikan

10

DEFINISI PENYELIDIKAN

• Mencari fakta atau kebenaran mengenai sesuatu perkara.

• Mengurus penyelidikan saintifik untuk menyelesai masalah dan menguji hipotesis

• Membina atau merekacipta produk yang baru

Page 11: Konsep & Kaedah Penyelidikan

11

APAKAH PENYELIDIKAN?

Penyelidikan adalah sistematik kerana ia mengikut langkah tertentu yang logik susunannya. Langkah ini ialah:

1. Memahami masalah yang hendak dikaji dan mengenalpasti bidang pengetahuan yang berkaitan

2. Membuat sorotan kajian untuk memahami cara orang lain mendekati atau menguruskan masalah tersebut

3. Mengumpul data secara tersusun dan terkawal supaya dapat mencapai keputusan yang sah

4. Menganalisis data sesuai dengan masalah yang dikaji 5. Membuat kesimpulan dan generalisasi

Page 12: Konsep & Kaedah Penyelidikan

12

Kenapa kita melakukan penyelidikan?

Mendapatkan ijazah Sebagai cabaran dalam menyelesaikan masalah

yang tidak dapat diselesaikan (masalah yang kompleks) Mendapatkan kepuasan intelektual Mendapatkan produk yang baru Keinginan untuk memberikan khidmat kepada masyarakat Mendapat pengiktirafan (kehormatan) Untuk memperbaiki kehidupan sejagat TERPAKSA!!!!

Page 13: Konsep & Kaedah Penyelidikan

13

PENYELIDIKAN BERKUALITI TINGGI

• Ia adalah berasaskan kepada kerja orang lain

• Ia boleh direplikasi (duplicated)• Ia boleh digeneralisasi ke tempat lain• Ia berasaskan kepada sedikit rasional

yang logik dan terikat dengan teori • Ia mampu untuk dilaksanakan!!!• Ia menjana soalan baru

Page 14: Konsep & Kaedah Penyelidikan

14

PENYELIDIKAN YANG BURUK

• Mencari sesuatu yang tiada untuk dijumpai.

• Plagiat kerja orang lain • Memalsukan data untuk membuktikan

sesuatu.• Maklumat disalahkan dan membawa

pembaca kepada maklumat yang disalahertikan.

Page 15: Konsep & Kaedah Penyelidikan

15

Soalan yang perlu ditanya (5w)

What APA penyelidikan anda? Why KENAPA anda mahu membuat penyelidikan ini?

Who SIAPAKAH yang terlibat? Where DIMANA anda akan melaksanakan penyelidikan?

When BILA anda akan melaksankan penyelidikan?

Page 16: Konsep & Kaedah Penyelidikan

16

PROSES PENYELIDIKAN

Mengenalpasti masalah Sorotan/ Kajian literatur Pembentukan masalah Merekabentuk kajian Pengumpulan data Pemprosesan data Interpretasi data Penulisan laporan

Page 17: Konsep & Kaedah Penyelidikan

17

STRUKTUR TESIS/DISERTASIABSTRAK

PENGENALAN

KAJIAN LITERATUR

TEORI / METODOLOGI

ANALISIS DATA

DISKUSI / PERBINCANGAN

KESIMPULAN / PENUTUP

RUJUKAN / APPENDIK

Page 18: Konsep & Kaedah Penyelidikan

18

ABSTRAK

Abstrak ialah satu rumusan ringkas kepada perkara yang termasuk dalam laporan/tesis/disertasi/artikel.

Abstrak amat membantu kerana ia pendek dan memasukkan idea utama penyelidikan

Page 19: Konsep & Kaedah Penyelidikan

19

ABSTRAK

Abstrak Tujuan penyelidikan Bagaimana penyelidik mengkaji

fenomena Apakah keputusan utama yang

diperolehi

Page 20: Konsep & Kaedah Penyelidikan

20

SOROTAN LITERATUR

Sorotan kajian ialah satu set penyelidikan yang telah diterbitkan atas topik yang tertentu

Penulisan ilmiah biasanya terdapat dalam jurnal, monograf, buku akademik, dan laporan penyelidikan

Memberi peluang kepada penyelidik mempelajari daripada pengalaman orang lain, di samping memperbaiki kaedah yang pernah digunakan oleh penyelidik yang terdahulu daripadanya.

Page 21: Konsep & Kaedah Penyelidikan

21

SOROTAN LITERATUR

Kemajuan akan dicapai dengan membaiki cara orang-orang terdahulu daripada kita

Dalam sorotan ini, harus keutamaan harus diberikan kepada karya-karya yang dibuat di kawasan yang sama dahulu, atas tajuk yang sama atau hampir sama, sekiranya tidak ada, selepas itu bolehlah dibuat sorotan terhadap karya-karya di luas kawasan, dalam negara yang sama.

Jika tidak ada, boleh digunakan karya-karya dari luar negeri

Page 22: Konsep & Kaedah Penyelidikan

22

PERANAN KAJIAN LITERATUR

Menjelaskan kepada pembaca apa yang diketahui dan apa yang beli diketahui berkenaan topik yang dipilih

Memberi sempadan kepada soalan-soalan penyelidikan atau masalah yang dikaji

Menjelaskan/mendefinasi istilah-istilah yang digunakan dalam kajian

Memahami penemuan-penemuan awal yang kadangkala bercangkah

Menilai dan memilih teori, hipotesis dan kaedah analisis yang sesuai

Menjadi asas atau batu tanda untuk perbandingan penemuan

Page 23: Konsep & Kaedah Penyelidikan

23

CIRI-CIRI SOROTAN LITERATUR YANG BAIK

1. Lengkap: meliputi semua aspek (angkubah) yang anda hendak kaji dalam kajian anda.

2. Kemas kini: meliputi kajian-kajian yang mutakhir tentang topik yang sama

3. Bersepadu: ertinya, sorotan itu dibuat berdasarkan angkubah yang pernah digunakan oleh pengaji terdahulu, bukan mengikuti pengarang demi pengarang.

Page 24: Konsep & Kaedah Penyelidikan

24

samb. CIRI-CIRI SOROTAN LITERATUR

YANG BAIK

4. Kritis: aspek ini sudah disentuh sebentar tadi

5. Pemilihan: pilihlah artikel-artikel yang betul-betul relevan dengan topik anda.

Page 25: Konsep & Kaedah Penyelidikan

25

MASALAH PENYELIDIKAN

Situasi yang tidak dapat diselesaikan dan memerlukan penyelidikan untuk menyelesaikannya.

Masalah yang menyebabkan seseorang pengkaji ingin melakukan kajian

Masalah yang hendak dikaji saharusnya jitu, konkrit dan tidak direka

Page 26: Konsep & Kaedah Penyelidikan

26

SUMBER-SUMBER MASALAH

Media cetak dan elektronik Journal, buku yang berkaitan dengan tajuk

penyelidikan Pemerhatian terhadap persekitaran yang

penyelidik lalui Melalui konsep, teori, elemen yang ingin

dikaji Sumber masalah diperolehi drpd penyelidik

berdasarkan pengalamannya Pengalaman individu lain Perbincangan antara individu atau kumpulan

Page 27: Konsep & Kaedah Penyelidikan

27

Pertimbangan dalam memilih masalah kajian

Adakah kajian tersebut berada di dalam limitasi atau masa yg sesuai untuk diselesaikan?

Adakah penyelidik mempunyai minat dalam menjalankan kajian tersebut?

Adakah kajian yang bakal dijalankan ini mempunyai nilai teoritikal yang mampu untuk mengembangkan sesuatu model, elemen atau cadangan yang terkini?

Adakah kajian yang bakal dijalankan ini mempunyai nilai praktis yang mampu untuk digunakan oleh pengguna lain?

Adakah di dalam menjalankan kajian tersebut, bahan-bahan untuk rujukan boleh digunakan dan senang diperolehi?

Page 28: Konsep & Kaedah Penyelidikan

28

Kriteria Pembentukan Masalah Penyelidikan

Penyelidikan mampu menambahkan pengetahuan

Penyelidikan mampu membentuk/mengembangkan kpd masalah baru dan penyelesaian

Permasalahan kajian tersebut boleh dikaji Sesuai dengan seorang penyelidik Berkaitan dengan masalah terkini Dilakukan dengan etika yg sempurna

Page 29: Konsep & Kaedah Penyelidikan

29

Makna Pernyataan Masalah

Hubungan yang jelas dengan pemboleh ubah

Menerangkan dengan jelas perkara yg kurang jelas, kabur atau abstrak

Boleh diuji setiap pemboleh ubah

Page 30: Konsep & Kaedah Penyelidikan

30

HIPOTESIS

Satu ramalan terhadap kemungkinan dapatan di dalam penyelidikan

Dibentuk selepas objektif wujud

Page 31: Konsep & Kaedah Penyelidikan

31

Ciri-ciri hipotesis

Menduga hubungan antara 2 atau lebih pemboleh ubah

Dinyatakan secara logik, jelas dan terang Berupaya untuk diuji sama ada hipotesi itu ditolak atau

disahkan Bersifat khusus bukan umum Berbentuk khusus agar berupaya menjadi panduan Tidak mempunyai pertimbangan nilai, moral atau etika Secara konsepsi sahaja Ada hubungan dengan teori yang ingin dikaji Spesifik

Page 32: Konsep & Kaedah Penyelidikan

32

JENIS-JENIS PENYELIDIKAN

Page 33: Konsep & Kaedah Penyelidikan

33

1. Penyelidikan Asas (basic research)

Kajian yang dijalankan sebagai permulaan sesuatu kajian ke atas fenomena atau isu/situasi sebelum menjalankan kajian yang selanjutnya

Biasanya dijalankan untuk menguji sesuatu teori dalam tingkah laku sosial, menguji sama ada sesuatu teori berkenaan masih boleh digunakan dalam keadaan semasa atau memerlukan penambahbaikan supaya mengikut keadaan semasa.

Mempunyai orientasi yang lebih umum Menambah pengetahuan kepada yang sedia ada

dalam disiplin tersebut

Page 34: Konsep & Kaedah Penyelidikan

34

Contoh penyelidikan asas

Menjalankan eksperimen berkaitan: pembelajaran dalam persekitaran makmal

Tujuan eksperimen itu ialah untuk menyumbang kepada pengetahuan berkenaan cara pembelajaran berlaku

Eksperimen tersebut boleh memfokus kepada satu atau beberapa faktor yang terhad berkaitan pembelajaran seperti perbezaan yang berlaku/terhasil apabila bahan pembelajaran dipersembahkan melalui gambar rajah atau lisan

Page 35: Konsep & Kaedah Penyelidikan

35

2. Penyelidikan Gunaan (applied research)

Menggunakan penyelidikan asas yang telah dijalankan oleh penyelidik sebelumnya atau kajian sebelum ini

Difokuskan untuk menjawab persoalan sebenar dunia, soalan praktikal untuk memberi penyelesaian segera yang relatif.

Dijalankan untuk menerokai masalah bagi tujuan merancang strategi dan tindakan untuk menyelesaikan masalah berkenaan

Untuk mengenalpasti impak sesuatu fenomena atau teori ke atas sesuatu isu

Topik bagi penyelidikan gunaan biasanya dipandu oleh masalah semasa yang menjadi perhatian pembuat polisi

Page 36: Konsep & Kaedah Penyelidikan

36

Contoh penyelidikan gunaan

Menjalankan satu tinjauan (survey) terhadap guru sekolah rendah dalam sistem persekolahan untuk mengenal pasti kegemaran(preferences) dan pandangan berkaitan beberapa program bacaan yang ada.

Tinjauan ini mungkin dijalankan oleh jawatankuasa kurikulum atau pentadbiran sistem sekolah yang prihatin dengan masalah memilih program bacaan atau bahan yang hendak dibeli.

Keputusan tinjauan dapat memberi maklumat penting untuk membuat keputusan pembelian bahan tersebut.

Page 37: Konsep & Kaedah Penyelidikan

37

3. Penyelidikan Penilaian(Assessment Research)

Merancang program

Menguruskan pelaksanaan dan

kesannya.

PROSES

Page 38: Konsep & Kaedah Penyelidikan

38

Penyelidikan Penilaian

Dibahagikan kepada dua jenis bergantung kepada tujuan penilaian. Apabila tujuan utama penilaian ialah untuk

mengarah kepada penilaian (judgment) mengenai bagaimana program itu boleh dibaiki, ia dipanggil penilaian formatif.

Apabila tujuan utama penilaian untuk mengarah kepada penilaian (judgment) mengenai sama ada program itu efektif dan adakah ia patut diteruskan ia dipanggil penilaian sumatif.

Page 39: Konsep & Kaedah Penyelidikan

39

4. Penyelidikan Tindakan(Action Research)

Page 40: Konsep & Kaedah Penyelidikan

40

Penyelidikan Tindakan difokuskan kepada penyelesaian masalah yang spesifik dihadapi oleh pengamal lokal (local practitioners)

Ini adalah jenis penyelidikan gunaan

Penyelidikan Tindakan

Page 41: Konsep & Kaedah Penyelidikan

41

METODOLOGI PENYELIDIKAN

Page 42: Konsep & Kaedah Penyelidikan

42

PENYELIDIKAN KUANTITATIF

Page 43: Konsep & Kaedah Penyelidikan

43

PENYELIDIKAN KUANTITATIF

Page 44: Konsep & Kaedah Penyelidikan

44

CONTOH REKABENTUK PENYELIDIKAN KUANTITATIF

Page 45: Konsep & Kaedah Penyelidikan

45

i. Kajian Eksperimen

Page 46: Konsep & Kaedah Penyelidikan

46

ii. Kajian Kuasi-Eksperimen

Page 47: Konsep & Kaedah Penyelidikan

47

iii. Kajian Tinjauan (Survey)

Page 48: Konsep & Kaedah Penyelidikan

48

iv. Kajian Korelasi

Kajian korelasi menerangkan hubungkait atau hubungan sedia ada antara pembolehubah

Penyelidik dapat menerangkan atau meramalkan sesuatu fenomena

MAKSUDpenyelidikan yang cuba mencari hubungkait atau perhubungan antara pembolehubah dengan menggunakan kaedah statistik kolerasi tanpa mencari sebab dan penyebabnya

Ia juga menilai kekuatan dan arah hubungan atau kaitan antara pembolehubah yang diselidik

Page 49: Konsep & Kaedah Penyelidikan

49

DEFINISI:Kajian ke atas sesuatu sesuatu situasi dan individu untuk mendapatkan maklumat secara terperinci serta mendalam

PENGENALAN: dijalankan dalam satu kawasan yang kecil,

melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja

Contoh : kajian etnografi, kajian kes dan kajian sejarah

PENYELIDIKAN KUALITATIF

Page 50: Konsep & Kaedah Penyelidikan

50

PENYELIDIKAN KUALITITATIF

Data dikutip melalui teknik pemerhatian, temubual, penulisan diari dan analisis dokumen

Menjawab persoalan berkaitan “kenapa” dan bagaimana”.

Penyelidikan ini menerangkan proses, langkah dan sebab sesuatu perkara berlaku.

Data kajian kualitatif boleh membantu kajian kuantitatif dengan memberi penjelasan kepada hasil data penyelidikan kuantitatif

Page 51: Konsep & Kaedah Penyelidikan

51

PENYELIDIKAN KUALITITATIF

Data dikutip melalui teknik pemerhatian, temubual, penulisan diari dan analisis dokumen

Menjawab persoalan berkaitan “kenapa” dan bagaimana”.

Penyelidikan ini menerangkan proses, langkah dan sebab sesuatu perkara berlaku.

Data kajian kualitatif boleh membantu kajian kuantitatif dengan memberi penjelasan kepada hasil data penyelidikan kuantitatif

Page 52: Konsep & Kaedah Penyelidikan

52

CONTOH REKABENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF

Page 53: Konsep & Kaedah Penyelidikan

53

i. Kajian Etnografi

Merupakan kajian yang dijalankan oleh ahli sosiologi dan antropologi dalam sesuatu masyarakat / komuniti

Kajian deskriptif untuk mengenal pasti aspek :

Budaya Tingkah laku Corak interaksi sosial pemikiran Cara hidup masyarakat

Page 54: Konsep & Kaedah Penyelidikan

54

i. Kajian Etnografi (samb.)

Dilaksanakan dalam jangka masa yang panjang

Cara pengumpulan data : Pemerhatian Temu bual Kajian dilakukan sehingga pola kehidupan dapat ditentukan dengan jelas

Page 55: Konsep & Kaedah Penyelidikan

55

ii. Kajian Kes

Kajian ini tertumpu kepada individu atau kumpulan dalam sesebuah sekolah, 2 buah sekolah atau 3 buah sekolah yang terletak dalam sesebuah kawasan

Tujuan : Menjawab persoalan kajian “bila”,

“bagaimana” dan “mengapa” Fokus penghuraian yang holistik dan

menyeluruh

Page 56: Konsep & Kaedah Penyelidikan

56

ii. Kajian Kes (samb.)

Dapatan kajian kes memberikan penjelasan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku secara mendalam (Yin, 1994)

2 jenis kajian kes : penerokaan (exploratory) deskriptif (descriptive) Contoh kajian kes: kajian terhadap seorang pelajar yang

bermasalah dan pelajar yang cerdik dalam pembelajaran

Page 57: Konsep & Kaedah Penyelidikan

57

iii. Kajian Sejarah

Maklumat utama :diperolehi daripada orang yang mengalami situasi atau peristiwa tersebut

Maklumat sekunder :diperolehi daripada kajian literatur

dan orang yang terdekat dengan orang yang mengalami sendiri dan yang berada di tempat kejadian

Page 58: Konsep & Kaedah Penyelidikan

58

iii. Kajian Sejarah (samb.)

Dokumen-dokumen berkaitan : surat artikel minit mesyuarat teks dalam majalah rakaman video kaset foto tayangan gambar dsb

Page 59: Konsep & Kaedah Penyelidikan

59

Kualitatif vs Kuantitatif

1. Tujuan/ Matlamat

Kuali: Untuk memahami & mentafsir interaksi sosial .

Kuanti: Untuk menguji hipotesis, melihat kesan dan akibat dan

membuat ramalan

Page 60: Konsep & Kaedah Penyelidikan

60

Kualitatif vs Kuantitatif

2. Pendekatan

Kuali: Pendekatan yang subjektif kerana ia bertujuan untuk memahami tingkah laku manusia dan sebab-sebab yang mengawal tingkah laku itu

Kuanti: cenderung untuk mengekalkan objektif kajian yang diasingkan daripada subjek atau

perkara

Page 61: Konsep & Kaedah Penyelidikan

61

Kualitatif vs Kuantitatif

3. Kumpulan yang dikaji

Kuali: kecil dan tidak dipilih secara rawak

Kuanti: besar dan dipilih secara rawak

Page 62: Konsep & Kaedah Penyelidikan

62

Kualitatif vs Kuantitatif

4. Pembolehubah (variables)

Kuali: kajian secara menyeluruh dan bukannya pembolehubah

Kuanti: pembolehubah spefisik sahaja dikaji

Page 63: Konsep & Kaedah Penyelidikan

63

Kualitatif vs Kuantitatif

5. Instrumen Pengumpulan Data

Kuali: temubual berstruktur dan tidak berstruktur, kumpulan fokus, kandungan atau analisis dokumentari

& peserta pemerhatian

Kuanti: penggunaan medium seperti borang soal selidik, kaji selidik dan medium lain untuk mengumpul data

numerik atau data yang boleh diukur

Page 64: Konsep & Kaedah Penyelidikan

64

Kualitatif vs Kuantitatif

6. Jenis Data

Kuali: perkataan, imej dan objek

Kuanti: nombor dan statistik

Page 65: Konsep & Kaedah Penyelidikan

65

Kualitatif vs Kuantitatif

7. Hasil

Kuali: Penemuan tertentu atau khusus yang kurang generalisasi

Kuanti: Hasil penemuan yang boleh diaplikasi

Page 66: Konsep & Kaedah Penyelidikan

66

Kualitatif vs Kuantitatif

8. Soalan yang ditanya

Kuali: Kenapa? Bagaimana? Dengan cara yang bagaimana?

Kuanti: Berapa banyak? Berapa ramai? Seberapa kerap? Sejauh manakah?

Page 67: Konsep & Kaedah Penyelidikan

67

Terima kasih…