Click here to load reader

prilog 5a Izvjestaj studentsko vrednovanje nastavnog rada

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of prilog 5a Izvjestaj studentsko vrednovanje nastavnog rada

Microsoft PowerPoint - prilog_5a_Izvjestaj_studentsko vrednovanje nastavnog rada_ljetni_semestar 2015-2016Ekonomski fakultet 298 12.966 5.318 41 % Fakultet elektrotehnike, strojarstva I brodogradnje 410 19.264 6.948 36 %
Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije 190 7.477 3.640 49 %
Filozofski fakultet 315 8.754 5.168 59 % Katoliki-bogoslovni fakultet 76 1.529 1.100 72 % Kemijsko-tehnološki fakultet 216 4.384 1.271 29 % Kineziološki fakultet 111 4.034 2.040 51 % Medicinski fakultet 220 12.034 7.380 61 % Pomorski fakultet 175 5.390 3.293 61% Pravni fakultet 76 10.070 1.568 16 %
Prirodoslovno-matematiki fakultet 314 / 6.860 / 885 / 13 %
Sveuilišni odjel za forenzine znanosti 61 901 509 56 %
Sveuilišni odjel za strune studije 292 9.084 4.827 53 %
Sveuilišni odjel za studije mora 83 1.439 994 69 %
Sveuilišni odjel zdravstvenih studija 308 7.790 3.540 45 %
Umjetnika akademija 537 3.051 1.253 41 %
UKUPNO 3.708 108.167 6.860 48.849 885 45 % 13 %
Sastavnica Globalni index
Ekonomski fakultet 4,5
Filozofski fakultet 4,7
Katoliki-bogoslovni fakultet 4,5
Kemijsko-tehnološki fakultet 4,5
Kineziološki fakultet 4,6
Medicinski fakultet 4,7
Pomorski fakultet 4,5
Pravni fakultet 4,3
Prirodoslovno-matematiki fakultet 4,4
Sveuilišni odjel zdravstvenih studija 4,6
Umjetnika akademija 4,7
PITANJA Globalni indeks – ljetni semestar
2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016.
Nastavnik/suradnik na jasan i razumljiv nain upoznao Vas je sa sadrajem i izvedbenim planom predmeta
4.5 4.5 4.5 4.5 4.6
Nastavnik/suradnik je jasno utvrdio naine i kriterije ocjenjivanja studenata 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5
Nastava se odrava na vrijeme i redovito 4.4 4.3 4.6 4.7 4.7
Nastavnik/suradnik razumljivo izlae nastavne sadraje 4.6 4.6 4.4 4.4 4.5
Nastava se izvodi u skladu sa izvedbenim planom 4.4 4.3 4.6 4.6 4.6
Nastavni materijali su primjereni i razumljivi 4.6 4.6 4.3 4.4 4.4
Nastavnik/suradnik se zalae što kvalitetnije izloiti nastavno gradivo 4.3 4.3 4.5 4.5 4.6
Nastavnik/suradnik potie studente na aktivnost tijekom nastave 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5
Nastavnik/suradnik je korektan u komunikaciji sa studentima 4.3 4.3 4.5 4.6 4.6
PITANJA
Globalni indeks ocjena za
Sveuilište -2. semestar 2015./2016.
Globalni indeks ocjena za
EF -2. semestar 2015./2016.
Globalni indeks ocjena za
EF -2. semestar 2014./2015.
Nastavnik/suradnik na jasan i razumljiv nain upoznao Vas je sa sadrajem i izvedbenim planom predmeta
4.6 < 4.5 > 4,4
4.5 = 4.5 = 4,5
Nastava se odrava na vrijeme i redovito 4,7 < 4,6 = 4,6 Nastavnik/suradnik razumljivo izlae nastavne sadraje
4.5 < 4.4 > 4,3
4.6 = 4.6 = 4,6
4.4 = 4.4 > 4,3
4.6 < 4.5 > 4,4
4.5 < 4.4 > 4,3
4.6 = 4.6 > 4,5
Prezime Ime Naziv predmeta Vrsta nastave Broj
popunjenih upitnika
upitnika Ocjena
Arneri Josip Statistika analiza 2 16 53,33% 3,0 Dragni Daša Strategije marketinga 5 75 100,00% 3,0 Marinov Sanja Engleski jezik II 5 45 64,29% 3,9 Mandi Ante Organizacija turizma 2 31 77,50% 4,0 Mrnjavac eljko Gospodarstvo Hrvatske 1 7 14,00% 4,0 Šimundi Blanka Gospodarstvo Hrvatske 2 54 54,08% 4,1 Alfirevi Nikša Elektroniko poslovanje 1 6 40,00% 4,1 Babi Zoran Matematika u ekonomiji 1 9 18,00% 4,1 Filipi Petar Makroekonomija I 1 72 16,46% 4,1 Pepur Sandra Osnove financija 2 37 56,67% 4,2 Škrabi Blanka Matematika u ekonomiji 2 107 53,50% 4,2 ori Bruno Makroekonomija I 2 28 21,13% 4,2 Brnabi Ratko Trgovako pravo 5 30 16,04% 4,3 Kundid Novokmet Ana Bankarstvo 5 39 43,33% 4,3 Mihi Mirela Poslovno pregovaranje 1 3 60,00% 4,3 Mikuli Davorka Marketing destinacije 1 15 62,50% 4,3 Pervan Ivica Managersko raunovodstvo l 2 20 8,58% 4,3 Rozga Ante Statistika analiza 1 23 23,00% 4,3 Šimi Marija Financijski management I 2 43 71,67% 4,4 Radmilo Derado Sanja Engleski jezik II 5 49 61,25% 4,4 Tadi Ivana Poslovno planiranje 2 33 76,67% 4,4 Maleševi Perovi Lena Makroekonomija I 2 184 76,67% 4,4 Pivevi Smiljana Prodaja i recepcijsko poslovanje 5 4 57,14% 4,4 Vidui Ljiljana Financijski management I 1 14 20,00% 4,4 Pepur Sandra Financijski management I 2 42 38,18% 4,4 Burna Paško Suvremene ekonomske teorije 2 11 44,00% 4,5 Mravii Ivo Pravo u turizmu i ugostiteljstvu 5 23 42,59% 4,5 Pepur Sandra Financijski management I 2 25 83,33% 4,5
STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVNOG RADA U LJETNOM SEMESTRU 2015./2016. - SVEUILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Rogoši Andrijana Raunovodstvo troškova I 1 29 72,50% 4,5 Viskovi Josip Osnove financija 2 78 82,50% 4,6 Pivevi Smiljana Organizacija turizma 1 43 47,79% 4,6 ukuši Maja Elektroniko poslovanje 2 7 25,93% 4,6 Petri Lidija Uvod u turizam 1 20 35,71% 4,6 Šeri Neven Upravljanje proizvodom 1 7 70,00% 4,6 Viskovi Josip Javne financije I 2 11 55,00% 4,6 Vrdoljak Ante Toni Matematika u ekonomiji 2 60 55,33% 4,6 Kordi Lana Gospodarstvo Hrvatske 2 54 56,30% 4,6 Poklepovi Tea Statistika analiza 2 126 70,63% 4,7 Pašali Magda Engleski jezik II 5 38 35,50% 4,7 Pivac Snjeana Statistika analiza 2 52 80,00% 4,7 Pervan Maja Mikroekonomija I 2 53 37,63% 4,7 ular Marko Osnove revizije 2 42 70,00% 4,7 urak Marijana Financijske institucije i trišta 5 23 46,00% 4,7 Golem Silvia Prostorna ekonomija 5 26 76,47% 4,7 Peari Mario Monetarna analiza 1 6 40,00% 4,7 Ramljak Branka Raunovodstvo 1 55 45,83% 4,7 Viši Josipa Mikroekonomija I 2 143 67,10% 4,7 Nikoli Nikša Osnove financija 1 13 43,33% 4,8 Pavi Ivan Mikroekonomija I 1 77 29,50% 4,8 Pepur Sandra Upravljanje rizicima 2 8 61,54% 4,8 Trebješanin Danilo Marketing destinacije 2 12 50,00% 4,8 Dropuli Ivana Managersko raunovodstvo 2 95 79,17% 4,8 Lovrinevi Marina Poduzetniko planiranje 2 49 32,85% 4,9 ukuši Maja ERP sustavi 1 2 11,11% 4,9 Marinov Sanja Engleski jezik IV 5 9 45,00% 4,9 Nikoli Nikša Javne financije I 1 5 50,00% 4,9 Pepur Mario Upravljanje proizvodom 2 7 77,78% 4,9 Prani Ljudevit Uvod u turizam 2 21 37,50% 4,9 Radmilo Derado Sanja Engleski jezik VI 5 11 68,75% 4,9 Relja Renata Sociologija 5 11 61,11% 4,9 Šeri Neven Marketing hotelskog poduzea 5 6 75,00% 4,9
Viskovi Josip Monetarna analiza 2 16 66,67% 4,9 Šimundi Blanka Ekonomika prometa 5 21 51,26% 4,9 Perica Ivana Raunovodstvo troškova I 2 28 4,30% 5,0 Perica Ivana Raunovodstvo 2 93 77,50% 5,0 Burna Paško Povijest ekonomske misli 2 5 33,33% 5,0 urak Marijana Upravljanje rizicima 1 8 61,54% 5,0 Favro Sreko Nautiki turizam 5 17 37,78% 5,0 Garbin Pranievi Daniela Informac. Tehnologije za destinacije 5 11 55,00% 5,0 Garbin Pranievi Daniela Hotelski informacijski sustavi 5 5 33,33% 5,0 Krui Dejan Poduzetniko planiranje 1 25 16,67% 5,0 Kursan Ivana Poslovno pregovaranje 2 2 40,00% 5,0 Lovrinevi Marina Strategije novih poslova 5 26 34,67% 5,0 Perica Ivana Raunovodstvo neprofitnih organizacija 2 27 100,00% 5,0 Ramljak Branka Raunovodstvo neprofitnih organizacija 1 25 100,00% 5,0 Rei Zlatan Suvremene ekonomske teorije 1 7 28,00% 5,0
UKUPNO 2168 28,17% 4,6
popunjenih upitnika
upitnika Ocjena
Alfirevi Nikša Poslovna inteligencija 1 11 36,67% 3,7 Grubiši Dragana Operacijski management II 5 22 73,33% 3,9 ular Marko Financijsko raunovodstvo II 2 36 90,00% 4,0 urak Marijana Ekonomika osiguranja 5 13 37,14% 4,1 Baši Ivan Porezni management 5 13 17,81% 4,3 ular Marko Revizija 2 55 100,00% 4,3 Grubiši Dragana Upravljanje kvalitetom 5 11 73,33% 4,3 Šeri Neven Strategije marketinga u turizmu 5 8 22,86% 4,3
Crnjak-Karanovi Biljana Meunarodni marketing 1 15 60,00% 4,4 Dragievi Tea Planiranje i analiza informacijskih sustava 2 17 58,62% 4,4 Mati Ivan Projektiranje organizacije 5 25 62,50% 4,4 Mihanovi Zoran Marketing neprofitnih organizacija 5 5 31,25% 4,4 Pervan Ivica Upravljako raunovodstvo hotela 1 7 17,50% 4,4
Prani Ljudevit Upravljanje prihodima u turizmu i ugostiteljst 5 16 53,33% 4,4
Marasovi Branka Financijsko modeliranje 2 25 100,00% 4,5 Rimac Smiljani Ana Monetarna ekonomija II 1 22 88,00% 4,5
Talaja Anita Strateški management 2 51 56,67% 4,6
ori Bruno Makroekonomski management 5 17 44,74% 4,6 ukuši Maja Poslovna inteligencija 2 19 63,33% 4,6 Jadri Mario Simulacija poslovnih procesa 1 14 56,00% 4,6 Rogoši Andrijana Raunovodstvo troškova II 2 44 73,33% 4,6
Aljinovi Zdravka Financijsko modeliranje 1 20 66,67% 4,7 ukuši Maja E-uenje 5 9 69,23% 4,7 Derado Draen Meunarodna ekonomija II 5 3 37,50% 4,7 Golem Silvia Planiranje u makroekonomskim sustavima 5 21 61,76% 4,7 Hell Marko Planiranje i analiza informacijskih sustava 1 17 58,62% 4,7
STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVNOG RADA U LJETNOM SEMESTRU 2015./2016. - SVEUILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ
Marasovi Branka Aktuarska matematika 5 39 78,00% 4,7 Pavli Dino Simulacija poslovnih procesa 2 17 68,00% 4,7 Pavlinovi Slaana Ekonomika okoliša 5 8 53,33% 4,7 Jadri Mario Poslovna inteligencija 2 19 63,33% 4,8 Jadri Mario E-uenje 5 9 69,23% 4,8 Krneta Mira Investicije u hotelijerstvu 5 9 47,37% 4,8 Mihi Mirela Marketinška komunikacija 1 16 61,54% 4,8 Mioevi Dario Meunarodni marketing 2 12 48,00% 4,8 Peari Mario Europski monetarni sustav 1 17 68,00% 4,8 Pivac Snjeana Aktuarska matematika 5 30 100,00% 4,8
Viskovi Josip Europski monetarni sustav 2 12 100,00% 4,8
Dedi Goran Marketing usluga 5 16 61,54% 4,9 Dropuli Ivana Upravljako raunovodstvo hotela 2 19 63,33% 4,9 Duli elimir Strateški management hotela 1 14 29,17% 4,9 Duli elimir Strateški management 1 47 29,19% 4,9 Fredotovi Maja Ekonomika okoliša 1 12 80,00% 4,9 Viskovi Josip Javne financije II 2 10 55,56% 4,9 Pervan Ivica Financijsko raunovodstvo II 1 25 45,45% 4,9 Talaja Anita Strateški management hotela 2 17 56,67% 4,9
Derado Draen Europske ekonomske integracije 5 2 22,22% 5,0 Kursan Milakovi Ivana Marketinška komunikacija 2 14 53,85% 5,0 Mati Ivan Suvremeni management 5 9 81,82% 5,0 Ramljak Branka Raunovodstvo troškova II 1 29 48,33% 5,0
UKUPNO 969 58,41% 4,6
popunjenih upitnika
upitnika Ocjena
Mihi Mirela Vještine pregovaranja 1 55 61,11% 3,2 Goi Sreko Poslovno planiranje 1 49 49,00% 3,5 Marinov Sanja Poslovni engleski jezik II 5 44 73,33% 3,5 Pavlinovi Slaana Poslovna ekonomija 2 65 86,79% 3,7 Jurun Elza Poslovna statistika 1 54 36,00% 3,8 Rimac Smiljani Ana Management nekretnina 1 33 55,00% 3,9 Bili Ivana Poslovno planiranje 2 44 44,00% 4,1 Goi Sreko Management ljudskih resursa 1 24 16,00% 4,1 Mati Ivan Organizacija poslovanja 2 27 54,00% 4,1 Mandi Ante Organizacija turizma 2 38 48,72% 4,2 Mihi Mirela Promocija 5 7 31,82% 4,2 Pivevi Smiljana Prodaja i recepcijsko poslovanje 5 20 66,67% 4,2 Bulog Ivana Managersko odluivanje 5 65 40,12% 4,3 Grubiši Dragana Poslovna ekonomija 1 32 80,00% 4,3 Tadi Ivana Management ljudskih resursa 2 182 88,25% 4,5 Bulog Ivana Obiteljski business 2 17 14,83% 4,5 Mateljak eljko Poslovna ekonomija 2 127 83,64% 4,6 Duplani Rogoši Gorana Poslovni engleski jezik II 5 67 63,81% 4,7 Petri Lidija Osnove turizma 1 15 50,00% 4,7 Vrbatovi Antonio Turistika geografija 5 9 47,37% 4,7 Tadi Ivana Poslovno planiranje 2 38 63,33% 4,8 Aljinovi-Bara eljana Osnove raunovodstva 1 28 56,00% 4,8 Bakoti Danica Kompezacijski management 5 14 56,00% 4,8 Glamuzina Nikola Turistika geografija 1 16 84,21% 4,8 Perica Ivana Osnove raunovodstva 2 161 69,92% 4,9 Derado Draen Vanjskotrgovinsko poslovanje 5 9 15,52% 4,9 Kursan Milakovi Ivana Vještine pregovaranja 2 55 61,11% 4,9
STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVNOG RADA U LJETNOM SEMESTRU 2015./2016. PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ
Pepur Mario Prodaja i distribucija 5 78 78,00% 4,9 Trebješanin Danilo Marketing u turizmu i ugostiteljstvu 1 15 37,50% 4,9 Duli elimir Organizacija poslovanja 1 33 16,42% 5,0 Krui Dejan Obiteljski business 1 21 14,00% 5,0
UKUPNO 2291 81,21% 4,4
popunjenih upitnika
upitnika Ocjena
Lijovi Katarina Financijska analiza poslovanja 2 19 76,00% 3,7 Baši Ivan Porezno planiranje 5 13 10,48% 3,9 Aljinovi-Bara eljana Raunovodstvo obrtnika 5 68 65,38% 4,2 Pepur Sandra Meunarodne poslovne financije 5 15 75,00% 4,2 Muštra Vinko Projekti za fondove EU 5 16 35,56% 4,3 Viskovi Josip Meunarodne poslovne financije 5 15 75,00% 4,4 Rogoši Andrijana Raunovodstvo troškova 1 10 20,00% 4,5 Mati Ivan Planiranje projekata 5 27 67,50% 4,7 Rogoši Andrijana Raunovodstvo proraunskih korisnika 5 19 47,50% 4,7 Mioevi Dario Projektna nabava 1 12 60,00% 4,8 Rimac Smiljani Ana Investicijska analiza 1 18 45,00% 4,8 Krui Dejan Projekti javno-privatnog partnerstva 1 10 10,00% 4,9 Kursan Milakovi Ivana Projektna nabava 2 15 75,00% 4,9 Lovrinevi Marina Projekti javno-privatnog partnerstva 2 10 7,14% 4,9 Kundid Novokmet Ana Investicijsko bankarstvo 5 14 46,67% 5,0 Perica Ivana Raunovodstvo troškova 2 26 43,33% 5,0 Šodan Slavko Financijska analiza poslovanja 1 18 76,00% 5,0 Šimundi Blanka Projekti za fondove EU 2 1 3,33% 5,0
UKUPNO 326 35,90% 4,6
STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVNOG RADA U LJETNOM SEMESTRU 2015./2016. SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ
Primjedbe i pohvale studenata EF-a u vezi nastavnog rada u ljetnom semestru akademske godine 2015/2016 :
a) PRIMJEDBE
- Nejasno i monotono izlaganje sadraja - Predavanja su esto zamorna i teška za praenje - Uvijek kasni profesor a studentima ne tolerira kašnjenje - Nema pauze na vjebama i predavanjima : treba raditi pauzu od 15 min jer
studenti ne mogu biti koncentrirani 4 sata nastave - Diktiranje u nastavi treba zamijeniti sa prezentacijama - Predugo ekanje na rezultate testova - Kriteriji za ocjenjivanje zadataka nerazumljivi i netransparentni
b) POHVALE

Search related