Osnove Ekonomije 1 2013

 • View
  975

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of Osnove Ekonomije 1 2013

 • 1

 • 2

  Impresum:

  OSNOVE EKONOMIJE 1

  Nastavni materijal za 1. godinu studija

  2013. godina

  Autor i urednik:

  Dr. sc. Amina Ahec onje

  Recenzenti:

  Dr. sc. Nikola Bokan

  Dr. sc. Ante igman

  Naziv i sjedite nakladnika:

  Zagrebaka kola ekonomije i managementa

  Jordanovac 110, 10000 Zagreb

  Drugo dopunjeno izdanje (mimeo)

  2013. godina

  BlackBoard Learn

 • 3

  Dr. sc. Amina Ahec onje

  OSNOVE EKONOMIJE 1

  Nastavni materijal za 1. godinu studija

  (mimeo)

  Zagrebaka kola ekonomije i managementa

  Zagreb, prosinac 2013.

 • 4

  1. UVOD U OSNOVE EKONOMIJE

  Zakonitosti koje vladaju ekonomskim ivotom svake zemlje, te stalni razvoj

  metoda ekonomske analize i prognoze, ine ekonomiju znanstvenom

  disciplinom.

  Predmeti prouavanja ekonomije se jo uvijek nadograuju kako bi se to vie

  pribliila egzaktnoj znanosti. Ekonomska znanost poinje ozbiljno s radovima

  poznatog filozofa Adama Smitha jo u 18. stoljeu, te Johna Stuarta Milla i

  Alfreda Marshalla u 19. stoljeu (Ekelund i Herbert, 1998). Takoer treba

  napomenuti da:

  a) ekonomija moe biti vrlo zanimljiva jer proima ivote svih ljudi i

  drutvenih skupina;

  b) povezana je sa drugim znanstvenim disciplinama interdisciplinarnost

  (sociologija, psihologija, matematika...);

  c) ekonomija i ekonomska znanost nisu isto to i ekonomska politika.

  1.1. Zato se ekonomija prouava?

  Ljudi ele spoznati i razumjeti svoje uloge u kojima se pojavljuju tijekom svog

  ivota kao potroai, proizvoai, nositelji ekonomske politike, zaposlenici,

  poslodavci.. Te su uloge dio ekonomskog ivota, pa tako i predmet prouavanja

  ekonomije kao znanstvene discipline.

  1.2. to je ekonomija?

  Ekonomija je znanstvena disciplina koja prouava kako drutva (nacionalne

  ekonomije) upotrebljavaju svoje resurse da bi proizvela korisna dobra i

  usluge, te kako se ta dobra i usluge raspodjeljuju na pojedince ili grupe

  pojedinaca. Osim toga, ekonomija istrauje:

  a) kako se odreuju cijene resursa (faktora proizvodnje) poput rada, kapitala

  i zemlje i kako se odreuju cijene finalnih dobara i usluga,

  b) ponaanje financijskih trita i kako se raspodjeljuje kapital,

  c) posljedice dravne regulacije na efikasnost trita,

  d) raspodjelu dohodaka i problem nejednakosti i siromatva,

  e) utjecaj dravne potronje, poreza i proraunskih deficita na ekonomski

  rast,

 • 5

  f) poslovne cikluse (pad i rast proizvodnje i nezaposlenosti), te razvija

  ekonomske politike za unaprjeenje ekonomskog rasta,

  g) modele razmjene meu nacionalnim ekonomijama (ekonomika

  meunarodne razmjene),

  h) determinante ekonomskog rasta, itd.

  Iz same definicije proizlaze dvije injenice specifine za ekonomiju:

  a) resursi i dobra kojima raspolaemo su oskudni (ponuda je ograniena) i,

  b) pojedinci i drutvo moraju efikasno upotrebljavati resurse u proizvodnji

  dobara.

  Pojasnimo ove dvije injenice. OSKUDNOST je karakteristika ekonomskog

  dobra, koja ne znai da je dobro rijetkost, ve da nije besplatno. Da bi pojedinac

  doao do nekog dobra mora ga ili proizvesti ili u zamjenu ponuditi druga

  ekonomska dobra.

  Budui da elje pojedinaca mogu biti neograniene, vano je ponaati se efikasno,

  odnosno, vano je da drutvo na efikasan nain upotrebljava ograniene resurse i

  dobra. Stoga se EFIKASNOST moe definirati kao upotreba ekonomskih resursa

  na nain da se maksimizira zadovoljstvo pojedinaca i drutva uz zadane trokove

  i tehnologiju. Ekonomija proizvodi efikasno kad ne moe proizvesti vie

  jednog dobra bez da smanji proizvodnju nekog drugog dobra, jer je potrebno

  realocirati ili preusmjeriti ve iskoritene resurse u neku drugu proizvodnju.

  1.3. Ekonomija kao znanstvena disciplina

  Ekonomija je znanstvena disciplina jer ekonomisti polaze od znanstvene

  objektivnosti u svojim istraivanjima, kao i fiziari, povjesniari ili biolozi. U

  ekonomskom istraivanju postoje tri kljune faze:

  a) postavljanje ekonomske teorije uz pretpostavku o povezanosti meu

  pojavama (npr. kako kretanje cijene dobra utjee na potranju za dobrom),

  b) prikupljanje podataka o promatranim ekonomskim pojavama, i

  c) analiza podataka, iji rezultat potkrepljuje ili opovrgava postavke

  ekonomske teorije.

  U sri je znanosti primjena znanstvene metode, te razvoj i testiranje teorija o tome

  kako svijet funkcionira, to je jednostavnije za znanosti poput fizike, biologije,

  kemije, astronomije,<

  No, kako je to mogue u ekonomiji i je li mogue eksperimentirati u ekonomiji?

  Na primjer, opi zakon gravitacije Isaac Newton dokazuje jednostavnim

 • 6

  primjerom pada jabuke sa stabla na zemlju, a astronomi potvruju privlanost

  nebeskih tijela putanjom planeta oko Sunca, postojanom putanjom Mjeseca oko

  Zemlje, itd. To je primjer jednostavnog znanstvenog testiranja. U ekonomiji je

  vrlo teko, a esto i opasno eksperimentirati. Da bi se utvrdili svi uzroci koji

  izazivaju inflaciju, monetarna vlast ne smije izazvati inflaciju i ugroziti time

  financijsku stabilnost zemlje, stoga je u ekonomiji gotovo nemogue

  eksperimentirati. Ekonomisti umjesto vlastitih eksperimenata i testiranja svu

  panju moraju posvetiti prirodnim eksperimentima koje nudi povijest, iskustvo i

  prijanji dogaaji u ekonomiji.

  Ti dogaaji omoguuju ekonomistima poopavanje i donoenje teorijskih

  zakljuaka i ekonomskih zakonitosti. U ekonomiji kao znanosti polazi se od

  pretpostavki, a esto se dogaaji ili pojave poopavaju. Primjerice,

  pretpostavljamo postojanje trita sa samo dva dobara ili dvije zemlje koje

  meusobno trguju, no zakljuke primjenjujemo (poopavamo) na trite sa vie

  dobara ili vie zemalja ukljuenih u razmjenu.

  Ekonomisti u svom istraivanju koriste modele koji mogu biti jednostavni poput

  dijagrama ili grafikih prikaza, pa sve do sloenijih matematikih modela

  (sustava jednadbi, modela optimizacije...) gdje su potrebna znanja iz

  matematike i statistike. EKONOMSKI MODELI su pojednostavljeni prikazi

  ekonomske stvarnosti (Babi, 2007). Njih emo najee koristiti u naim

  analizama ekonomske stvarnosti.

  1.4. Podjela ekonomije

  Ekonomija se dijeli na dvije kljune grane:

  a) MIKROEKONOMIJA je grana ekonomije koja prouava ponaanje

  pojedinanih ekonomskih subjekata (potroaa i proizvoaa), te

  funkcioniranje trinih struktura koje ti subjekti tvore;

  b) MAKROEKONOMIJA je grana ekonomije koja prouava kretanje

  ekonomskih agregata, primjerice, kretanje ukupne razine proizvodnje u

  jednoj zemlji (izraenu bruto domaim proizvodom BDP), kretanje

  dohotka stanovnitva, kretanje inflacije, izvoza i uvoza roba i usluga,

  problem nezaposlenosti, te druge agregatne ekonomske varijable.

  Meutim postoji jo jedna podjela ekonomije. Ekonomija se bavi pozitivnim i

  normativnim pitanjima.

  POZITIVNA EKONOMIJA objanjava stvarne ekonomske pojave, utvruje i

  analizira ekonomsku pojavu onakvom kakva ona zaista jest, bez vrijednosnih

  sudova.

 • 7

  NORMATIVNA EKONOMIJA ukljuuje vrijednosni sud i govori kakve bi veze

  meu ekonomskim pojavama trebale biti, ukljuujui pitanja pravednosti i

  morala.

  Kada drava uvede carinu na uvoz nekih prehrambenih proizvoda, to e se

  dogoditi sa cijenom tih proizvoda na domaem tritu i sa domaom

  proizvodnjom? Kakav je utjecaj te mjere na hrvatske potroae, na prehrambenu

  industriju? Ovim pitanjima bavi se pozitivna analiza, koja opisuje stvarne veze

  izmeu uzroka i posljedice, i ona je kljuna u (mikro)ekonomiji.

  Meutim, ponekad nas zanima to je najbolje, ili to bi trebalo biti? To pitanje

  ukljuuje normativnu analizu, koja je vana i za menadere i za ekonomsku

  politiku. Normativna analiza vodi rauna o etikim i moralnim pitanjima i esto

  u sebi ukljuuje vrijednosni sud, s time da bi trebala voditi rauna i o

  injenicama. Stoga e se pozitivna ekonomija kod uvoenja carina na uvoz

  prehrambenih proizvoda baviti prouavanjem posljedica te mjere na domae

  proizvoae i potroae, a normativna e govoriti o tome je li ta mjera dobra ili

  loa, pravedna ili nepravedna, odmjeravajui tko tom mjerom dobiva, a tko gubi.

  Stoga je pozitivna ekonomija kljuna za ekonomsku analizu i istraivanja, a

  normativna je kljuna za ekonomsku politiku. Ova podjela jedan je od razloga

  zato se ekonomisti esto razilaze u razmiljanjima kada savjetuju politiare ili

  iznose svoje stavove u javnosti.

  1.5. Ekonomski (gospodarski) sustav

  Ekonomski ili gospodarski sustav jest drutveno ureenje kojim se reguliraju

  ekonomski odnosi u drutvu. Ovisno o vrsti gospodarskog sustava u drutvu se

  organizira nain proizvodnje, potronje i raspodjele proizvedenih dobara.

  Objasnimo ukratko neke naine organizacije ekonomskog ivota ili vrste

  ekonomskih sustava.

  OBIAJNI / TRADICIJSKI SUSTAV

  Obiajni ili tradicijski gospodarski sustav bio je osnova gospodarskog ureenja u

  prolosti, te se zadrao i do danas u nekim nerazvijenim podrujima svijeta. U

  obiajnom sustavu proizvodnja dobara (roba i usluga) obavlja se na staromodne

  naine, gdje se metode rada i proizvodnje prenose generacijama, sa starijih

  lanova zajednice na mlae. Utjecaji industrijske revolucije, globalizacije,

  tehnologije i inovacija su zanemarivi. Primjeri obiajnih gospodarstava mogu se

  nai u plemensk