of 32/32
MODEL P&P BAHASA MELAYU (SEKOLAH MENENGAH) TAJUK : KAEDAH PANTAS MENGINGAT FAKTA KOMSAS MELALUI LUKISAN DAN PANTUN (oleh Pn. Sabariah Bt Ibrahim) 1. Pendahuluan Pada hari ini, masyarakat sudah maklum akan kepentingan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam kurikulum pendidikan di negara kita. Bahasa Melayu merupakan salah satu mata pelajaran teras di peringkat SPM bahasa rasmi negara kita. Meskipun demikian, kebanyakan pelajar khususnya yang berprestasi rendah, memandang ringan akan perkara ini dan sesetengahnya pula mengandaikan Bahasa Melayu mudah dan tidak perlu diberi tumpuan yang sungguh-sungguh. Sesetengah guru, termasuk segelintir pentadbir pendidikan juga beranggapan mata pelajaran Bahasa Melayu boleh diajarkan oleh sesiapa sahaja, terutama apabila berhadapan dengan masalah kekurangan guru. Tanggapan ini perlu diperbetulkan kerana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa Melayu bukan sahaja bergantung kepada keberkesanan latihan yang diterima oleh guru tetapi yang lebih penting adalah bergantung kepada tahap kreativiti yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Kertas kerja ini

MODEL P&P BAHASA MELAYU (SEKOLAH …smkrajaperempuanipoh.com/MGCKintaUtara/BlogGC/BM/Novel... · Web viewTAJUK : KAEDAH PANTAS MENGINGAT FAKTA KOMSAS MELALUI LUKISAN DAN PANTUN (oleh

  • View
    230

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of MODEL P&P BAHASA MELAYU (SEKOLAH …smkrajaperempuanipoh.com/MGCKintaUtara/BlogGC/BM/Novel... ·...

MODEL P&P BAHASA MELAYU (SEKOLAH MENENGAH)

MODEL P&P BAHASA MELAYU (SEKOLAH MENENGAH)

TAJUK : KAEDAH PANTAS MENGINGAT FAKTA KOMSAS

MELALUI LUKISAN DAN PANTUN

(oleh Pn. Sabariah Bt Ibrahim)

1. Pendahuluan

Pada hari ini, masyarakat sudah maklum akan kepentingan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam kurikulum pendidikan di negara kita. Bahasa Melayu merupakan salah satu mata pelajaran teras di peringkat SPM bahasa rasmi negara kita. Meskipun demikian, kebanyakan pelajar khususnya yang berprestasi rendah, memandang ringan akan perkara ini dan sesetengahnya pula mengandaikan Bahasa Melayu mudah dan tidak perlu diberi tumpuan yang sungguh-sungguh. Sesetengah guru, termasuk segelintir pentadbir pendidikan juga beranggapan mata pelajaran Bahasa Melayu boleh diajarkan oleh sesiapa sahaja, terutama apabila berhadapan dengan masalah kekurangan guru. Tanggapan ini perlu diperbetulkan kerana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa Melayu bukan sahaja bergantung kepada keberkesanan latihan yang diterima oleh guru tetapi yang lebih penting adalah bergantung kepada tahap kreativiti yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Kertas kerja ini akan mengutarakan beberapa kreativiti guru dalam membuat perancangan dan pelaksanaan P&P untuk diteliti, diteladani ataupun disesuaikan oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu khasnya untuk meningkatkan motivasi pelajar ke arah meminati dan mencintai bahasa Melayu.

2. Objektif Pembinaan Modul

Objektif pembinaan modul ini:

Guru:

Mengemukakan pelbagai kaedah dan pendekatan dan teknik yang dapat digunakan oleh guru semasa menjalankan P&P KOMSAS

Mengubah amalan guru atau sikap guru kepada P&P yang lebih berkesan dan menyeronokkan

Memberikan panduan tentang bagaimana pelajar dapat mengingati pantas bahan KOMSAS yang diajarkan menggunakan lukisan dan pantun

Pelajar:

memberi keyakinan kepada pelajar sederhana dan lemah mereka juga dapat berjaya dalam peperiksaan awam

mengelakkan kebosanan dan menimbulkan suasana pembelajaran KOMSAS yang lebih menarik

menghasilkan P&P yang lebih berkesan

dapat memperkukuh kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari

3. Sasaran:

Para pelajar Tingkatan 5 khasnya kelas sederhana dan lemah.

3. Rasional

Para pelajar akan meminati bahan KOMSAS untuk bahan bacaan dan menambah ilmu

Para pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik untuk menjadikan suasana belajar menarik dan ceria.

Para pelajar perlu dibimbing dengan cara yang berkesan untuk memantapkan kebolehan mereka dalam pembelajaran KOMSAS

Para pelajar memerlukan bimbingan yang berkesan untuk membolehkan mereka cekap dan mahir menjawab soalan KOMSAS khasnya novel

4. Pelaksanaan Di Bilik Darjah

Modul ini dijalankan secara berperingkat mengikut kaedah Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu. Para guru perlu mengajarkan semua aspek dalam novel terlebih dahulu sebelum menggunakan teknik mudah ingat ini. Kaedah ini lebih utama digunakan untuk memudahkan pelajar mengingati fakta novel yang telah diajarkan dan sekali gus melatih pelajar teknik menjawab soalan novel dalam peperiksaan awam.

5. Keberkesanan Kelebihan Modul

Salah satu aspek penting dalam pembelajaran ialah mengingat. Ramai pelajar menghadapi masalah mengingat bahan yang dibaca atau dipelajari, khususnya ketika menghadapi ujian atau peperiksaan. Daya ingatan kita boleh diperkuat dari semasa ke semasa. Kebanyakan ahli psikologi percaya bahawa daya ingatan perlu dirangsang pada setiap masa. Didapati bahawa 80% dari apa yang kita baca pada hari ini akan lupa hanya dalam masa 24 jam, ini merupakan sesuatu yang normal. Cuma kalau kita boleh mencipta teknik tertentu, maka tahap ingatan kita mungkin akan menjadi lebih baik. Oleh itu, kaedah pantas mengingat menggunakan lukisan (Lampiran 6 dan 7) dan pantun (Lampiran 1) dapat membantu pelajar memperkukuh fakta dua novel yang dipelajari di Tingkatan 4 dan di Tingkatan 5 dengan cepat bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan SPM.

Keberkesanan modul mengingat pantas melalui pantun dan lukisan ini ialah:

Pelajar dapat mengingat fakta dengan mudah dan cepat

Kaedah ini menyeronokkan pelajar kerana boleh melukis, berpantun dan menyanyikan pantun tersebut mengikut lirik yang disukai oleh mereka

Menambah keyakinan pelajar dan dapat memotivasikan mereka untuk persediaan peperiksaan

Melibatkan semua pelajar

Daripada data ujian pra dan ujian pasca (Lampiran 3), saya dapat membuat rumusan bahawa kaedah ini amat berkesan digunakan kepada pelajar lemah untuk meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Daripada analisis ujian pra didapati seramai 24 orang pelajar gagal menjawab dua soalan novel yang membawa 15 markah. Purata markah mereka antara 2 hingga 7 markah. Hanya 4 orang memperoleh markah 9 hingga 12. Selepas diperkenalkan kaedah pantas ingat ini didapati keputusan mereka bertambah baik,

Semua pelajar lulus dan memperoleh markah antara 8 hingga 15.

6. Penyesuaian

Pantun dan gambar lukisan boleh digunakan untuk membantu pelajar memahami bahan KOMSAS yang dibaca atau dikaji. Pantun-pantun perlu dikarang berdasarkan inti pati cerita dalam novel atau dengan kata lain maksud pantun dapat membantu pelajar mengingati cara mudah tentang novel atau bahan KOMSAS yang lain. Selain itu, dengan menggunakan pantun tersebut, pelajar boleh menjawab beberapa soalan lain yang berkaitan dengan novel (Lampiran 2)

7. Masalah-masalah

Sukar untuk para guru memastikan pelajar lemah membaca bahan KOMSAS sebelum diajarkan. Satu cara untuk menggalakkan mereka membaca ialah diadakan pertandingan melukis gambar tentang novel yang dikaji. Lukisan yang paling banyak memberi input tentang novel akan diberi hadiah. Pelajar hanya membaca novel dan kemudian melukiskan gambar untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca.

8. Cadangan

Sebelum menjalankan kaedah ini guru perlu mencipta pantun untuk menunjukkan contoh agar dapat diikuti oleh pelajar. Kaedah ini amat menarik jika diajarkan berbantukan komputer dan muzik (lagu yang dipilih oleh guru/pelajar sendiri). Dalam mengajarkan bahan KOMSAS yang lain guru boleh meminta pelajar mencipta sendiri pantun-pantun untuk mengingati cerita mengikut kretiviti mereka sendiri. Mereka juga boleh membuat nota menggunakan kaedah ini, melalui lukisan, peta minda dan sebagainya.

9. Penutup

P&P berunsurkan pantun, muzik dan gambar sangat menarik. Kaedah ini merupakan cadangan untuk meningkatkan motivasi dan pencapaian pelajar dalam bidang pembelajaran masing-masing. Sebagai pendidik seharusnya kita sentiasa mencari dan memilih alternatif yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar kita.

10. Contoh Modul Dalam P&P Bahasa Melayu

KAEDAH PANTAS MENGINGAT FAKTA KOMSAS MELALUI LUKISAN DAN PANTUN

Tajuk : KOMSAS Watak dan Perwatakan, Nilai dan Pengajaran dalam

Novel Perlumbaan Kedua dan Julia.

Masa : 80 minit

Objektif: Pada akhir pengajaran ini, pelajar dapat:

i) menyenarai watak dan perwatakan utama dalam novel yang dikaji

ii) menyenarai sekurang-kurangnya 4 nilai murni

iii) menyenaraikan 4 pengajaran

iv) menyenaraikan 4 persoalan

Hasil pembelajaran Utama : 1.0, 2.0, 10.0, 12.0

Hasil Pembelajaran Khusus : 1.4 Aras 1(v)

2.1, 2.2, 2.3 Aras 1 (i), (ii), 2.5 Aras 3 (i)

10.1 Aras1 (i), (ii), 10.2 Aras 2 (ii), 10.6 Aras 3 (iii)

12.1, 12.5 Aras 1 (ii), (iii)

Kemahiran Bernilai Tambah

1. Belajar Cara Belajar (BCB)

2. Pembelajaran Masteri (PM)

3. Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Sistem Tatabahasa:

1. mendengar dan memahami makna kata adjektif

2. membina ayat yang betul dan tepat menggunakan kata adjektif

Strategi P&P : Dicadangkan pembelajaran dijalankan secara berkumpulan dan

Individu.

Aktiviti: Perbincangan, sumbang saran, soal jawab

Bahan Media: Komputer, LCD

Nilai Murni : Bekerjasama, keberanian,

Langkah-langkah Pengajaran dan Pembelajaran:

Set Induksi : (5 minit)

Guru menanyangkan dua gambar di skrin.

Guru meminta pelajar menerangkan tentang gambar-gambar tersebut.

Guru meminta pelajar mengaitkan gambar dengan dua buah novel yang telah

dikaji oleh mereka.

Guru memberi komen / ulasan.

Langkah 1: (30 minit)

Penerangan guru berdasarkan bahan power point yang telah disediakan.

Guru memperkenalkan kaedah mudah ingat melalui pantun. Pantun ditayangkan pada skrin

Langkah 2 : (20 minit)

Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan dan memancarkan pada skrin soalan tugasan untuk setiap kumpulan.

Pelajar berbincang dalam kumpulan masing-masing dan mencatat hasil perbincangan pada transprensi.

Kumpulan A membincangkan watak dan perwatakan utama dalam

novel .

Kumpulan B Membincangkan nilai murni yang diperoleh dalam novel.

Kumpulan C Membincangkan pengajaran dalam novel

Kumpulan D Membincangkan persoalan dalam novel

Langkah 3 : (20 minit)

Wakil setiap kumpulan melaporkan hasil perbincangan mereka.

Guru memberi komen dan penerangan selepas setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan.

Guru membuat kesimpulan dengan menayangkan pada skrin

Pelajar mencatat hasil dapatan dalam lembaran kerja (Pengurusan grafik) yang telah diberi oleh guru.

Penutup : (5 minit)

Guru merumuskan isi pelajaran berdasarkan hasil tugasan dan aktiviti yang dijalankan. Guru memberi peneguhan dan bersama-sama menyanyikan lagu Rasa Sayang Heh menggunakan pantun mudah ingat.

Bibliografi

1. Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa, Mat Nor Husin & Rahman Abd. Rashid

(1988), Petaling Jaya : Longman Sdn. Bhd.

2. Aplikasi Teori Kecedersan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Pusat

Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia 2001.

3. Penulisan & Media, Mansor Ahmad Saman, DBP 1995.

4. Pembelajaran Masteri, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

2001.

5. Pembelajaran Secara Pantas dan Perkembangan Minda Untuk Peningkatan Memori,

terjemahan Khairul Munawir, Synergy Publishing Co.

4. Pembelajaran Secara Kontekstual, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian

Pendidikan Malaysia 2001.

Lampiran 1

Lampiran 2

NOVEL PERLUMBAAN KEDUA

Daripada pantun ini boleh dinyanyikan mengikut lagu kesukaan pelajar (contoh lagu Rasa Sayang Eh)

Daripada pantun ini pelajar dapat menjawab empat soalan berkaitan novel iaitu persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran.

Contoh jawapan tentang watak & perwatakan utama

i. Tuk Kura bijaksana/cerdik

Contoh:Tuk Kura bijak mengatur strategi perlumbaan akhirnya berjaya mengalahkan arnab

putih

ii. Tuk kura gigih dan rajin berusaha.

Contoh:Tuk Kura gigih dan tekun menjalani latihan meniti batang dan batu licin bagi

menghadapi perlumbaan.

iii Tuk kura tabah dan cekal mengharungi rintangan hidup.

Contoh: Tuk Kura tabah, cekal dan sabar menghadapi cacian, cercaan dan seksaan

daripada kaumnya ketika membuat persiapan perlumbaan

iv Tuk kura berani menghadapi cabaran.

Contoh: Tok Kura berani menyahut cabaran Sang Arnab Putih untuk berlumba kali kedua

bagi mempertahankan maruah kaumnya

vi. Tuk kura berhati-hati / berwaspada menghadapi cabaran.

Contoh: Tuk Kura sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam tindakannya. Dia tidak mempercayai kata-kata Sang Kancil yang terkenal dengan tipu muslihatnya.

vii. Tuk kura tegas / tetap pendirian.

Contoh: Tuk Kura tegas dan tetap pendirian dengan meneruskan latihan meniti batang

balak atau batu licin walaupun mendapat tentangan kaumnya.

Contoh jawapan tentang persoalan

i. Kebijaksaaan menggunakan akal fikiran dapat mengatasi kekuatan fizikal dalam sesuatu

pertandingan.

Contoh: Tuk kura menggunakan kelebihan cengkerangnya yang keras dengan melambung

dari satu batu ke satu batu yang lain sehingga sampai ke kaki bukit dalam masa yang

singkat.

ii. Kegigihan menjamin kejayaan.

Contoh: Tuk kura gigih berlatih dan menyusun strategi menghadapi perlumbaan kedua dan

akhirnya berjaya.

Contoh jawapan tentang nilai

i. Kebijaksanaan

Contoh:Tuk kura menggunakan kebijaksanaan mengalahkan sang arnab dalam

perlumbaan.

ii. Kegigigihan/ketekunan

Contoh: Tuk kura gigih/tekun menjalani latihan menghadapi perlumbaan dengan sang arnab.

iii. Ketabahan/kecekalan

Contoh: Tuk kura tabah menghadapi kerenah dan cercaan kaum kura.

iv. Keberanian

Contoh: Tuk kura berani menyahut cabaran sang arnab demi mempertahankan maruah

kaumnya.

v. Pemaaf

Contoh: Tuk kura memaafkan kesalahan anak buahnya yang enggan bekerjasama ketika

membuat latihan.

Contoh jawapan tentang pengajaran

i. Kita hendaklah menggunakan kebijaksanaan mengatasi masalah.

Contoh: : Tuk Kura menggunakan kebijaksanaan mengalahkan sang arnab dalam

perlumbaan.

ii. Kita mesti gigih/tekun berusaha demi mencapai kejayaan.

Contoh: Tuk Kura gigih/tekun menjalani latihan menghadap perlumbaan dengan sang arnab.

iii. Kita mestilah berani menghadapi cabaran/menjaga maruah.

Contoh: Tuk kura berani menyahut cabaran Sang Arnab demi mempertahankan maruah kaumnya.

iv. Kita haruslah bersedia memohon kemaafan atas kesilapan yang kita lakukan.

Contoh: Kura-kura suku tasik/suku kuala/suku rimba telah memohon maaf kepada Tuk Kura atas kesilapan mereka.

NOVEL JULIA

Daripada pantun ini boleh dinyanyikan mengikut lagu kesukaan pelajar (contoh lagu Rasa Sayang Heh)

Daripada pantun ini pelajar dapat menjawab empat soalan berkaitan novel iaitu persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran.

Contoh jawapan tentang watak & perwatakan utama

i. Julia bijaksana/pintar

Contoh: Julia bijak mengatur strategi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

BMPRO Transport. Julia berjaya mengatasi penyelewengan dalam BMPRO

Transport tersebut.

ii. Julia gigih, tekun dan rajin berusaha

Contoh: Julia gigih, tekun dan rajin berusaha memulihkan perniagaan arwah

bapanya/BMPRO Holding Sdn.Bhd / BMPRO Transport.

iii Julia tabah, cekal dan sabar mengharungi rintangan hidup.

Contoh: Julia pula tabah, cekal dan sabar mengharungi dugaan hidup selepas

kematian ibu bapa/keluarga.

iv Julia berani menghadapi cabaran

Contoh: Julia yang masih muda berani menghadapi cabaran untuk meneruskan

perniagaan bapanya walaupun dia tidak berpengalaman.

v. Julia sentiasa berhati-hati / berwaspada menghadapi cabaran

Contoh: Julia pula sentiasa berwaspada dan berhati-hati menghadapi kerenah pekerjanya seperti Syed Mustaffa dan En. Baharom.

.

vii. Juliaseorang yang tegas / tetap pendirian.

Contoh: Julia tidak mudah terpengaruh dengan rayuan Rashid. Dia menetapkan matlamatnya untuk meneruskan perniagaan keluarganya.

Contoh jawapan tentang persoalan

i. Kegigihan seorang wanita menghadapi cabaran.

Contoh: Julia gigih menjaga adik-adiknya dan gigih berusaha memulihkan syarikat

bapanya.

ii. Ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah kehidupan.

Contoh: Julia tabah, cekal dan sabar mengharungi dugaan hidup selepas kematian ibu

bapa/keluarga.

Contoh jawapan tentang nilai

i. Kebijaksanaan.

Contoh:

Julia bijaksanaan mengatasi masalah/penyelewengan dalam

BMPRO Transport.

ii. Kegigihan/ketekunan

Contoh:

Julia gigih menjalankan perniagaan dan mengatasi masalah dalam BMPRO Holding Sendirian Bhd.

iii. Ketabahan/kecekalan

Contoh:

Julia tabah menghadapi rintangan menjalankan perniagaan keluarganya hingga

berjaya.

iv. Keberanian

Contoh:

Julia berani menghadapi cabaran mamajukan BMPRO Holding Sdn. Bhd. walaupun ia

masih muda.

Contoh jawapan tentang pengajaran

i. Kita hendaklah menggunakan kebijaksanaan/kepandaian mengatasi masalah

Contoh: Julia menggunakan kebijaksanaan mengatasi masalah di BMPRO Transport.

ii. Kita mesti gigih/tekun berusaha demi mencapai kejayaan.

Contoh: Julia gigih menjalankan perniagaan dan mengatasi masalah dalam BMPRO Transport.

iii. Kita hendaklah tabah/cekal menghadapi sebarang cabaran demi mencapai kejayaan.

Contoh: Julia tabah menghadapi rintangan menjalankan perniagaan keluarganya

hingga berjaya.

iv. Kita mestilah berani menghadapi cabaran dalam kehidupan

Contoh: Julia berani menghadapi cabaran memajukan BMPRO Holding Sdn. Bhd.

walaupun ia masih muda.

Daripada maklumat dalam kedua-dua pantun itu tadi, pelajar juga dapat membandingkan kedua-dua watak utama berdasarkan kedua-dua novel tersebut.

Novel Perlumbaan Kedua

Novel Julia

PERBEZAAN

Haiwan / binatang / Tuk Kura

Manusia /perempuan / Julia

Sudah tua / 199 tahun

Muda / gadis / 21 tahun

Tinggal dalam hutan / paya

Tinggal di bandar / kota / kampung

Dapat tentangan puaknya.

Contohnya Tuk Kura mendapat tentangan sukunya ketika menjalani latihan

Dapat sokongan keluarga.

Contoh Julia mendapat sokongan daripada keluarga / Jun sekeluarga / kakitangan syarikat

PERSAMAAN

Kedua-dua watak utama bijaksana

Cth: Tuk Kura bijak mengatur strategi perlumbaan akhirnya dapat

Mengalahkan Sang Arnab/Arnab Putih

Cth: Julia bijak mengatur strategi / menyelesaikan masalah yang

dihadapi oleh BMPRO Transport / Julia berjaya mengatasi

penyelewengan dalam BMPRO Transport.

Kedua-dua watak utama gigih / rajin berusaha.

Cth: Tuk Kura gigih/rajin menjalani latihan/meniti batang licin.

Cth: Julia gigih/rajin berusaha memulihkan perniagaan

arwah bapanya/BMPRO Holding Sdn.Bhd.

Kedua-dua watak utama tabah/cekal mengharungi rintangan hidup

Cth: Tuk Kura tabah/cekal menghadapi cacian/ ejekan seksaan

daripada kaumnya.

Cth: Julia tabah/cekal mengharungi dugaan hidup selepas kematian ibu bapa

Kedua-dua watak utama berani menghadapi cabaran

Cth: Tok Kura berani menghadapi cabaran sang arnab untuk

mempertahankan maruah kaumnya.

Cth: Julia yang masih remaja berani menghadapi cabaran meneruskan

perniagaan bapanya walaupun tidak berpengalaman.

Lampiran 3

Senarai Nama Pelajar Tingkatan 5M dan 5S 2006

Markah Ujian Pra dan Pasca Untuk Kaedah 1

Bil.

Nama Pelajar

Tingkatan

Markah Ujian Pra

(15 markah)

Markah Ujian Pasca (15 markah)

1

Asrini a/p Letcumanan

5M

4

8

2

Azfa Azwanis Anzur Rahman

5S

7

15

3

Chan Pek Har

5M

4

13

4

Emma Anajmi

5S

7

15

5

Fatin Hajiha Abdul Nasser FILLIN

5S

5

14

6

Kasturi a/p Krusamy

5S

12

14

7

Lee Mee Ling

5M

6

14

8

Mah Yi Chien

5M

2

11

9

Noor Amyza Ahmad

5M

6

15

10

Noor Anuza Ahmad

5M

5

12

11

Noorsaidatul Anira Shamsuddin

5M

4

9

12

Nur Atiqah Mohd. Nadzim

5S

2

13

13

Nur Fazliyana Ahmad Faid

5S

2

14

14

Nur Fizatul Sabilla Mohamad Rafi

5S

2

15

15

Nur Hajar Abu Bakar

5S

7

13

16

Nur Hazwani bt Pathi

5S

9

15

17

Nur Husna Khalili

5M

6

15

18

Nur Lailyyatur Sarah Abd. Rahman

5M

5

14

19

Nur Saidatul Syahadah M. Baharom

5S

4

11

20

Nurul Ashikin Othman

5S

5

13

21

Satura Rumaya bt. Subari

5S

6

13

22

Seng Ngah Kei

5S

4

11

23

Shalini a/p Apatura

5S

3

13

24

Shuhaiza Mohd. Anuar

5M

5

13

25

Siti Khadijah Ahmad

5M

3

11

26

Wan Nur Hidayah bt. Mohd. Sani

5S

9

15

27

Wan Nuridah Mat Rawi

5S

2

15

28

Zainur Shuhada Zainuddin

5S

9

15

Lampiran 4

Latihan Soalan Novel

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel yang anda kaji iaitu Perlumbaan Kedua oleh Marwilis Hj. Yusuf dan Novel Julia karya Abu Hassan Morad.

i) Berdasarkan novel yang anda kaji, jelaskan empat nilai yang terdapat dalam novel

tersebut. (8 markah)

Nilai Contoh

ii) Nyatakan empat pengajaran yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. (8 markah)

Pengajaran Contoh

iii) Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, pilih mana-mana watak yang anda

anggap menarik, kemudian jelaskan watak dan perwatakan tersebut. (7 markah)

Contoh

iv) Jelaskan empat persoalan yang terdapat dalam novel Perlumbaan Kedua. (8 markah)

Persoalan yang terdapat dalam novel Perlumbaan kedua ialah _______________________. Tok Kura gigih menjalani latihan sebelum menghadapi perlumbaan dengan sang arnab.

Persoalan yang lain ialah ____________________________. Contohnya tok kura bijak menyusun strategi perlumbaan bagi menewaskan sang arnab.

Persoalan ketiga ialah ______________________. Tuk Kura amat menyayangi cucu-cucu serta kaum kerabat kura. Oleh itu dia tidak berkecil hati atas penghinaan yang dilakukan oleh mereka kepadanya. Persoalan keempat ialah ___________________________________. Contohnya sang murai dan sang tupai berusaha menghebahkan perlumbaan kedua kepada seluruh warga rimba.

Lampiran 6

Lampiran 7

Lampiran 8

Aplikasi Kemahiran Bernilai Tambah

1. Belajar Cara Belajar (BCB)

BCB ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa

guru.

Objektif BCB adalah seperti yang berikut:

Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru

Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran

Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri

Membolehkan murid megaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain, sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan

Peranan guru:

Menentukan objektif pembelajaran

Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid

Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan P&P

Memilih bahan P&P yang sesuai

Membuat perbincangan dengan murid

Menilai secara formatif dan sumatif dan merekod pencapaian murid

Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya

Peranan murid:

Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran

Menilai keupayaan diri untuk belajar

Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya

Membuat perbincangan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak

Merancang pembelajaran secara terperinci

Melaksanakan perancangan

Melaporkan kemajuan pencapaian

Membuat perbincangan dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan, kerja projek serta penguasaan kosa kata

Membuat refleksi dan menilai pencapaian

Memberikan ganjaran atas kejayaan diri

2. Pembelajaran Masteri (PM)

PM merupakan satu pendekatan P&P untuk memastikan pelajar dapat menguasai apa-apa yang diajarkan.

Objektif PM adalah seperti berikut:

Memastikan pelajar lemah dapat dibimbing di samping meningkatkan kemahiran dan penguasaan pelajar yang lain.

Melatih pelajar dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka menjadi pelajar yang berdikari.

Peranan pelajar dalam PM:

Mengetahui hasil pembelajaran untuk dikuasai

Meempelajari sesuatu dengan tekun, tabah dan bermotivasi

Memahami dan menguasai apa-apa yang diajar

Memberi tahu guru tentang perkara yang belum difahami atau dikuasai

Membuat kerja pemulihan atau kerja pengayaan

Peranan guru dalam PM:

Guru sebagai pengajar yang tabah

Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran

3. Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Mengikut Howard Gardner:

An intelligence is the ability to solve problems, or to create products that are

valued within one or more cultural settings. (Frames of Mind, 1983)

TKP bukan sahaja memperluas keluarga kecerdasan, malah menjana definisi dan konsep kecerdasan yang releven dalam pendidikan hari ini. Linda Campbell, Bruce Campbell dan Dee Dickinson melihat dan merumuskan definisi Howard Gardner sebagai:

a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar

b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan

c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

Antara kecerdasan pelbagai yang diaplikasi dalam P&P dari murid adalah seperti yang berikut:

1. Kecerdasan Verbal-Linguistik

Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan,

termasuklah kebolehan mengingat maklumat, meyakini orang lain, serta bercakap tentang

bahasa itu sendiri.

2. Kecerdasan Kinestetik

Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan menyelesaikan

masalah, termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi, keanjalan, kepantasan dan

keseimbangan.

3. Kecerdasan Interpersonal

Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Kecerdasan ini

juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal,

seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek.

4. Kecerdasan Intrapersonal

Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan kehendak,

termasuklah kemahiran bagaimana kebolehan seseorang itu sama atau berbeza dengan

orang lain. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menangani perasaan, beradap

sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri.

4 Pembelajaran Akses Kendiri

PAK adalah pendekatan pembelajaran yang memberi akses kepada sumber pembelajaran dan membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari. Dalam program PAK, bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya pembelajaran mereka. Bagi membolehkan murid mendapat maklum balas tentang pencapaian dan kemajuan mereka, progran PAK meyediakan pentaksiran kendiri.

Lampiran 9

Soalan Ujian Pra dan Pasca

Kedua-dua soalan ini boleh diberikan kepada pelajar Tingkatan 4 atau Tingkatan 5

mengikut novel yang dikaji oleh mereka.

a) Watak utama memainkan peranan penting dalam sesebuah novel. Berdasarkan

novel yang anda kaji, jelaskan watak dan perwatakan utamanya.

[8 markah]

b) Setiap buah novel ada memaparkan pelbagai nilai murni untuk diteladani. Jelaskan

nilai murni yang terdapat dalam novel yang anda kaji.

[7 markah]

gadis cantik

tinggal di bandar

bijak

gigih, rajin usaha

tabah dan cekal

berani dicabar

waspada

tegas

pemaaf

Gadis cantik tinggal di bandar,

Bijak gigih rajin usaha;

Tabah cekal berani dicabar,

Waspada tegas pemaaf pula.

haiwan

tinggal di

hutan

bijak

gigih, rajin usaha

tabah dan cekal

berani dicabar

waspada

tegas

pemaaf

Tuk Kura haiwan tinggal di hutan,

Bijak gigih rajin usaha;

Tabah cekal berani dicabar,

Waspada tegas pemaaf pula.

Tuk Kura haiwan tinggal di hutan,

Bijak gigih rajin usaha;

Tabah cekal berani dicabar,

Waspada tegas pemaaf pula.

Kita hendaklah

Keistimewaan watak

utama

Luaran

Dalaman

Julia gadis tinggal di bandar,

Bijak gigih rajin usaha;

Tabah cekal berani dicabar,

Waspada tegas pemaaf pula.