of 22 /22
(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA) (MUKA SURAT HADAPAN) FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI 2011 HBML 3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU NO. MATRIKULASI : 830706055058002 NO. KAD PENGENALAN : 830706-05-5058 NO. TELEFON : 012-2305360 E-MEL : [email protected]

KOMSAS B.Melayu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASASEMESTER MEI 2011HBML 3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYUPUSAT PEMBELAJARAN:PUSAT PEMBELAJARAN NEGERI SEMBILANHBML 3103Isi Kandungan1.0 Pengenalan 1.1 Persejarahan KOMSAS pra 1.2 Pascatahun 2000 1.3 Kewajaran KOMSAS dalam subjek bahasa Melayu 2 3 42

Text of KOMSAS B.Melayu

Page 1: KOMSAS B.Melayu

(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA) (MUKA SURAT HADAPAN)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI 2011

HBML 3103

PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI : 830706055058002

NO. KAD PENGENALAN : 830706-05-5058

NO. TELEFON : 012-2305360

E-MEL : [email protected]

PUSAT PEMBELAJARAN : PUSAT PEMBELAJARAN NEGERI

SEMBILAN

Page 2: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103

Isi Kandungan

1.0 Pengenalan

1.1 Persejarahan KOMSAS pra 2

1.2 Pascatahun 2000 3

1.3 Kewajaran KOMSAS dalam subjek bahasa Melayu 4

2.0 Isi Kandungan

2.1 Persejaran KOMSAS pra dan pasca tahun 2000 dan kewajaran 5

KOMSAS dalam subjek bahasa Melayu

2.2 Kepentingan pengajaran KOMSAS bagi membentuk jati diri 9

bangsa Malaysia yang merdeka

3.0 Kesimpulan 11

4.0 Rujukan 12

1

Page 3: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103

1.0 Pengenalan

Menurut Aziz Deraman (1999), dasar pendidikan kebangsaan adalah untuk

menyatukan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Pendidikan

kesusasteraan yang berkesan dapat membantu proses ini dengan membina dan

memperkukuhkan pengetahuan asas kepada cita rasa warisan bangsa Melayu, supaya lahir

kesedaran rasa hormat kepada nilai-nilai Melayu, sambil menanamkan bibit-bibit

penghayatan kesusasteraan kebangsaan yang dapat melahirkan rasa keinginan untuk

menyumbang kepada khazanah kesusasteraan kebangsaan yang dimiliki bersama itu.

Oleh yang demikian, satu rombakan telah dibuat terhadap kurikulum bahasa Melayu

sekolah menengah yang telah digunakan selama lebih sepuluh tahun. Ia bertujuan untuk

memantapkan Akta Pendidikan, memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan

menyediakan murid bagi menghadapai cabaran pendidikan pada abad ke 21 (Abdul Shukor

2000). Perubahan kurikulum tersebut akan tetap mengekalkan matlamat asal pendidikan

bahasa Melayu yang bertujuan untuk mendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Justeru itu, semua murid di sekolah rendah mahu pun di sekolah menengah akan

mendapat pendedahan asas tentang sastera tanpa mengira kaum, agama, budaya dan aliran.

Ini jelas menunjukkan bahawa sastera merupakan mata pelajaran yang merentasi kurikulum

dan ia boleh membantu mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia.

1.1 Persejarahan KOMSAS pra

Pendidikan sastera Melayu (kebangsaan) sudah bermula sejak sebelum zaman perang

dunia kedua lagi. Subjek ini diajar kepada murid di sekolah-sekolah rendah Melayu, maktab-

maktab perguruan Melayu dan juga di sekolah-sekolah Inggeris hingga ke tingkatan lima.

Kesusasteraan Melayu pula merupakan satu subjek yang telah diperkenalkan sejak tahun

1957. Subjek sastera ini diajar kepada pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima di sekolah-

sekolah menengah seluruh Malaysia. Kesusasteraan Melayu merupakan subjek pilihan dalam

peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah

2

Page 4: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 Menengah (KBSM), kesusasteraan Melayu diajar sebagai subjek elektif di peringkat

menengah atas iaitu bagi tingkatan empat dan tingkatan lima.

Pada tahun 1988, pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima telah

diperkenalkan dengan unsur kesusasteraan Melayu dalam subjek bahasa Melayu melalui

Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Kerajaan telah memperuntukkan satu waktu

dalam seminggu khusus untuk menggunakan bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran

dan pembelajaran subjek bahasa Melayu. Setahun sebelum KBSM dilaksanakan, penggunaan

unsur kesusasteraan Melayu dalam subjek bahasa Melayu telah pun wujud melalui Sukatan

Pelajaran Bahasa Melayu. Teks sastera yang dipelajari bukan merupakan subjek teras.

Kesusasteraan Melayu yang dipelajari adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar-

pelajar tentang nilai-nilai kemasyarakatan, kemanusiaan dan kebudayaan yang terdapat dalam

karya-karya sastera. Selain itu, pelajar-pelajar juga dapat menerap nilai-nilai moral yang

dicerminkan, menganalisis bentuk dan memahami isi kesusasteraan serta menghargai nilai

keindahan bahasa dan kesusasteraan Melayu.

1.2 Pasca tahun 2000

Komponen kesusasteraan Melayu (KOMSAS) telah dijadikan komponen wajib dalam

mata pelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah bermula pada bulan Mac tahun

2000 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Komsas bukanlah merupakan suatu perkara yang

baru, malah ia merupakan lanjutan daripada unsur sastera dalam mata pelajaran Bahasa

Melayu yang diperkenalkan pada tahun 1988.

Guru-guru bahasa Melayu diwajibkan untuk mengajar semua genre sastera iaitu prosa

tradisonal, puisi tradisional dan moden, novel, cerpen dan drama kepada pelajar-pelajar

sekolah menengah dari tingkatan satu hinggalah ke peringkat yang lebih tinggi.

Pembelajaran sastera diterapkan dalam kurikulum bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar

adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan dan mengukuhkan minat dalam membaca

bahan bacaan yang terdiri daripada pelbagai jenis genre sastera. Berdasarkan Sukatan

Pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah yang diterbitakan oleh Pusat Perkembangan

Kurikulum pada tahun 2002, Komsas tergolong dalam hasil pembelajaran bidang estetik.

Bidang estetik ini memfokuskan kepada keupayaan pelajar untuk menguasai aspek

3

Page 5: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 kebahasaan, keindahan dan kehalusan bahasa. Hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh

pelajar ialah untuk memahami dan juga memberi respon peribadi tentang karya sastera iaitu

dengan menguasai laras bahasa dalam karya kreatif dan bukan kreatif serta menghasilkan

karya kreatif dan bukan kreatif.

Perlaksanaan kesusasteraan melayu sebagai komponen wajib dalam matapelajaran

bahasa Melayu akan memberikan pendedahan yang meluas kepada pelajar sekolah menengah

tentang aspek-aspek asas dalam memahami genre sastera yang dipelajari. Antara pendedahan

yang akan diterima oleh pelajar-pelajar ini ialah bagaimana cara untuk mereka mengenal

genre cerpen, novel, prosa tradisional, puisi moden dan puisi tradisional. Mereka juga boleh

menambah pengetahuan mereka dalam memahami istilah-istilah kesusasteraan bagi prosa dan

puisi, binaan dan teknik plot sesebuah penceritaan. Selain itu, mereka juga dapat mengasah

pemikiran mereka dalam menilai dan menaakul tema tentang mesej, pengajaran, nilai-nilai

kemanusiaan dan kemasyarakatan berdasarkan genre sastera yang dibaca. Bukan itu sahaja, ia

juga adalah untuk membolehkan pelajar memberikan pendapat dan hujah yang kritis dan

analitis dalam pelbagai situasi serta dapat membuat tafsiran, penilaian dan rumusan yang

wajar ke atas pelbagai bahan yang dibaca.

1.3 Kewajaran KOMSAS dalam subjek bahasa Melayu

Objektif utama komponen sastera diajar kepada pelajar adalah untuk meningkatkan

dan mengukuhkan ketrampilan berbahasa, memupuk budaya membaca, menghayati karya

sastera, menerapkan nilai-nilai murni dan pengajaran, mengenal tokoh (pengarang) dan

sejarah perkembangan sastera, menghayati keindahan bahasa dalam karya dan

mengaplikasikannya dalam penulisan dan menghasilkan karya sastera seperti cerpen, pantun,

syair, seloka, gurindam, sajak dan skrip drama.

Kewajaran komponen sastera (KOMSAS) dalam subjek bahasa Melayu adalah untuk

mendorong para pelajar membangkitkan minat dan kesedaran mereka tentang bentuk bahasa

yang komunikatif dengan kepelbagaian kosa kata, frasa, ungkapan dan struktur ayat. Kedua,

bagi membentuk kepekaan murid tentang kelainan, keindahan, kekreatifan, kerasionalan,

keintelektualan, kesaintifikan, keunikan dan kebitaraan mutu dan gaya bahasa kesusasteraan

4

Page 6: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 Melayu yang memiliki ciri menghibur dan sebagainya. Ketiga, bagi meningkatkan kesedaran

dan menghayati nilai-nilai moral dan etika yang wujud dalam teks-teks kesusasteraan Melayu

klasik dan moden waima yang berbentuk prosa mahupun puisi. Keempat, memupuk dan

membangkitkan minat membaca karya-karya lain. Kelima, memperlihatkan isi dan mesej

yang sesuai dan mudah difahami. Keenam, menyedari kepentingan ilmu pengetahuan dan

cerita tentang pelbagai aspek budaya dan kehidupan masyarakat. Akhir sekali ialah supaya

pelajar dapat menguasai bahasa figuratif secara tersurat dan tersirat baik yang berhubungan

dengan aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmantik dan selok-belok bahasa

Melayu yang lain.

2.0 Isi Kandungan

2.1 Persejaran KOMSAS pra dan pasca tahun 2000 dan kewajaran KOMSAS

dalam subjek bahasa Melayu

Sebelum tahun 2000, mata pelajaran Komsas belum lagi diwujudkan. Pada masa itu,

pelajar-pelajar di sekolah menengah hanya mempelajari tentang kesusasteraan Melayu.

Kesusasteraan Melayu di ajar kepada pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima di sekolah-

sekolah menengah seluruh Malaysia. Mata pelajaran ini telah mula diperkenalkan sejak tahun

1957 lagi. Bermula pada tahun 1988, unsur sastera telah diperkenalkan secara formal dalam

mata pelajaran bahasa Melayu dari tingkatan satu hingga tingkatan lima. Tetapi, teks sastera

tersebut tidak dijadikan sebagai komponen wajib. Ini bermakna, ia tidak termasuk dalam

mana-mana peperiksaan awam seperti SPM atau PMR bagi mata pelajaran bahasa Melayu.

Ini kerana, teks sastera yang dicadangkan dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu itu

hanyalah tertakluk kepada pilihan yang dibuat oleh pihak sekolah untuk diajar dalam kelas.

Teks sastera yang diajar juga adalah dalam konteks unsur sastera dan bukannya komponen

wajib yang perlu dipelajari oleh semua pelajar di sekolah menengah. Pada peringkat

menengah tinggi, kesusasteraan Melayu hanyalah sebagai komponen dalam kertas bahasa

Melayu. Ia merupakan subjek elektif bagi pelajar-pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima.

Bermula pada tahun 1992, kesusasteraan Melayu telah dinaik taraf sebagai mata pelajaran

prinsipal di peringkat STPM.

5

Page 7: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103

Sukatan pelajaran kesusasteraan bahasa Melayu yang telah dikeluarkan pada tahun

1984 oleh Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa objektif yang perlu diikuti

oleh pelajar-pelajar agar mereka boleh memahami tentang nilai-nilai kemasyarakatan,

kemanusiaan dan kebudayaan yang terdapat dalam karya-karya sastera. Selain itu, pelajar-

pelajar juga dapat menerap nilai-nilai moral yang dicerminkan, menganalisis bentuk dan

memahami isi kesusasteraan serta menghargai nilai keindahan bahasa dan kesusasteraan serta

membuat penilaian terhadap mutu sesebuah karya sastera dan seterusnya boleh menghasilkan

karya sastera yang sesuai dengan kemampuan mereka. Objektif pengajaran dan pembelajaran

subjek kesusasteraan bahasa Melayu mementingkan perkembangan afektif dari segi

penentuan sikap, perkembangan daya pemikiran yang kritis serta penikmatan.

Manakala subjek Komponen Kesusasteraan Melayu (Komsas) pula mula

diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada bulan Mac tahun 2000.

Subjek ini bukanlah merupakan suatu subjek yang baru, malah ia merupakan lanjutan

daripada unsur sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu yang diperkenalkan pada tahun

1988. Komsas dilaksanakan secara berperingkat di sekolah menengah mulai bulan Mac 2000

bagi pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat. Pada tahun berikutnya, Komsas dilaksanakan

pula untuk murid tingkatan dua dan tingkatan lima dan pada tahun 2003, untuk murid

tingkatan tiga pula. Bagi murid sekolah rendah pula, program pembelajaran sastera dalam

bahasa Melayu pula dilaksanakan pada tahun 2005 untuk murid-murid tahun empat, tahun

2006 untuk murid-murid tahun lima dan tahun 2007 untuk murid-murid tahun enam secara

program rintis. Pembelajaran sastera diterapkan dalam kurikulum bahasa Melayu kepada

pelajar-pelajar adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan dan mengukuhkan minat

dalam membaca bahan bacaan yang terdiri daripada pelbagai jenis genre sastera.

Komsas meliputi lima genre iaitu sastera, novel, puisi (prosa tradisional, puisi),

cerpen, prosa tradisional dan drama. Berdasarkan huraian sukatan pelajaran bahasa Melayu

tingkatan empat tahun 2000, tertulis bahawa pelajar-pelajar juga berupaya untuk mengenal

dan menggunakan disiplin instrinsik sastera di samping menghayati nilai murni dan

pengajaran daripada karya sastera yang dibaca untuk dijadikan iktibar dan panduan hidup.

Perlaksanaan Komsas di sekolah-sekolah di Malaysia bermula pada bulan Mac 2000 iaitu

6

Page 8: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 sebanyak 56 waktu dalam tempoh 26 minggu dalam setahun. Kementerian pelajaran

Malaysia telah memperuntukan waktu yang sesuai untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di

sekolah menengah dengan menggunakan konsep 4+2 iaitu empat waktu untuk aspek bahasa

dan dua waktu lagi untuk komsas bagi sekolah tajaan Kerajaan Persekutuan. Manakala bagi

sekolah-sekolah yang ditaja oleh kerajaan negeri, waktu pengajaran untuk komsas hanya satu

waktu dalam seminggu. Setiap pelajar akan membaca 130 karya sastera dalam tempoh lima

tahun persekolahan iaitu daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima. Karya-karya sastera

yang dipilih adalah berdasarkan kepada beberapa ciri seperti isi kandungan, nilai dan

pengajaran yang baik serta aspek gaya bahasa.

Kewajaran komsas dalam subjek bahasa Melayu pula ialah dengan mendorong para

pelajar membangkitkan minat dan kesedaran mereka tentang bentuk bahasa yang komunikatif

dengan kepelbagaian kosa kata, frasa, ungkapan dan struktur ayat. Ini kerana, kesemua bahan

komsas mengandungi bahasa-bahasa yang indah dan puitis. Pelajar-pelajar dapat melatih diri

mereka menggunakan pelbagai kosa kata, frasa, ungkapan dan struktur ayat dengan betul dan

seterusnya mengaplikasikanya dalam kehidupan seharian mereka. Contoh bahan sastera yang

dapat memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang kosa kata, struktur ayat dan

sebagainya ialah cerpen ”Diari Seorang Pengawas”. Cerpen ini memaparkan secara langsung

tentang dunia pelajar sekolah. Pengarang mengemukakan watak pelajar yang

bertanggungjawab terhadap tugasnya dan seterusnya ia boleh dijadikan sebagai satu ”role

model” yang bagus bagi pelajar-pelajar di sekolah (Sehijau Warna Daun, 2002:50). Cerpen

ini sesuai dibaca oleh pelajar kerana ia menggunakan bahasa yang mudah difahami dan dapat

membantu mereka mengenal perkataan dan ayat yang digunakan.

Kedua, bagi membentuk kepekaan murid tentang kelainan, keindahan, kekreatifan,

kerasionalan, keintelektualan, kesaintifikan, keunikan dan kebitaraan mutu dan gaya bahasa

kesusasteraan Melayu yang memiliki ciri menghibur dan sebagainya. Sebagai contoh,

Kesusasteraan Melayu tradisonal mempunyai motif untuk menghiburkan mereka yang

membaca karya tersebut. Contohnya ialah cerita penglipur lara dan cerita binatang seperti

Sang Kancil dan Pelanduk Jenaka. Walaupun karya-karya ini menghiburkan, namun isi di

dalamnya mengandungi mesej yang boleh memberi teladan dan nasihat kepada pembacanya.

7

Page 9: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 Ketiga, bagi meningkatkan kesedaran dan menghayati nilai-nilai moral dan etika yang

wujud dalam teks kesusasteraan Melayu klasik dan moden waima yang berbentuk prosa

mahupun puisi. Antara contoh bahan sastera tersebut ialah sajak “Di Ruang Gemanya” yang

dinyatakan oleh penyair akan kesetiannya yang tidak berbelah bagi pada Malaysia dan

cintanya tak perlu disangsikan pada negara (Kerusi, 2002:13). Sajak sebegini mampu

memberikan nilai-nilai moral dan etika yang baik kepada pelajar terhadap kecintaan mereka

kepada negara mahupun bangsa mereka.

Keempat, memupuk dan membangkitkan minat membaca terhadap karya-karya lain.

Kepelbagaian genre sastera yang dipelajari di sekolah dapat membantu untuk memupuk

minat membaca di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Antara bahan-bahan sastera tersebut

ialah sajak ”Di Ruang Gemanya” (Kerusi, 2002:13), cerpen ”Diari Seorang Pengawas”

(Sehijau Warna Daun, 2002:50), Pantun empat kerat (Sekalung Budi Sekalung Bahasa,

2002:38), Syair Pembunuhan Angreni (Anak Laut 2002:5) dan sebagainya. Kepelbagaian

dalam pembacaan bahan sastera yang berlainan dapat mengelakkan pelajar daripada berasa

bosan dan tidak memberikan perhatian sewaktu guru mengajar.

Kelima, memperlihatkan isi dan mesej yang sesuai dan mudah difahami. Kesesuaian

bahan yang dipelajari dengan tahap kognitif murid telah terbukti apabila bahan komsas yang

diberikan kepada murid tingkatan satu adalah lebih mudah daripada bahan untuk pelajar

tingkatan empat dan lima. Contohnya ialah pemilihan puisi tradisional yang mengandungi

pantun dua kerat, empat kerat dan syair. Puisi-puisi tersebut bersesuaian dan dapat dihayati

dengan baik oleh pelajar-pelajar tingkatan satu. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu

puitis dan berbunga-bunga. Contoh puisi tersebut ialah pantun kanak-kanak yang yang

dipetik daripada antologi Sehijau Warna Daun.

Jangan gergaji pokok talas,

Nanti lesung dimakan pahat;

Jangan menjadi orang malas,

Perut kosong badan tak sihat.

Bintang tujuh sinar berseri,

Bulan purnama datang menerpa;

8

Page 10: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 Ajaran guru hendaklah dicari,

Apa yang dapat jangan dilupa.

Terang bulan di malam sepi,

Cahaya memancar ke pokok kelapa;

Hidup di dunia buatlah bakti,

Kepada saudara ibu dan bapa.

(Sehijau Warna Daun, 2002: 5)

Keenam, pelajar dapat menyedari kepentingan ilmu pengetahuan dan cerita tentang

pelbagai aspek budaya dan kehidupan masyarakat. Hasil daripada pembacaan genre sastera

yang pelbagai dapat memberikan ilmu pengetahuan dan cerita-cerita yang menarik daripada

pelbagai kisah. Pelajar juga dapat menambah pengetahuan kosa kata mereka dengan

pembacaan bahan-bahan yang pelbagai. Mereka juga boleh mengaplikasikan teladan dan

nasihat yang diperoleh sewaktu pembacaan mereka dalam kehidupan seharian.

Akhir sekali ialah supaya pelajar dapat menguasai bahasa figuratif secara tersurat dan

tersirat baik yang berhubungan dengan aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik,

pragmantik dan selok-belok bahasa Melayu yang lain. Pelajar dapat mempelbagaikan

pengetahuan mereka tentang kisah-kisah dahulu dan gaya penulisan yang klasik. Contohnya

ialah seperti mitos asal usul nama negeri Melaka, Sejarah Melayu dan sebagainya.

2.2 Kepentingan pengajaran KOMSAS bagi membentuk jati diri bangsa

Malaysia yang merdeka

Pengajaran Komsas di sekolah mempunyai kepentingan dalam membentuk jati diri

bangsa Malaysia yang merdeka. Antara kepentingan-kepentingan tersebut ialah dengan

menerapkan minat membaca pelbagai bahan sastera di kalangan pelajar, mempertingkatkan

kemahiran berbahasa, merangsang kemahiran menilai dan mengkritik pelbagai karya sastera

dan memupuk semangat yakin diri. Kepentingan pertama pengajaran komsas bagi

membentuk jati diri bangsa Malaysia yang merdeka ialah dengan menerapkan minat

membaca pelbagai bahan sastera di kalangan pelajar sekolah. Seperti yang kita semua sedia

9

Page 11: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 maklum, generasi muda sekarang jarang membaca bahan bacaan yang berunsur sastera.

Mereka lebih menggemari bahan bacaan yang berunsur hiburan. Disebabkan perkara inilah,

pihak Kementerian Pelajaran Malaysia memasukkan komponen sastera (KOMSAS) dalam

subjek bahasa Melayu di sekolah. Melalui komsas, pelajar didedahkan dengan bahan sastera

yang terdiri daripada pelbagai genre. Antara bahan sastera yang perlu dibaca ialah sajak,

puisi, cerpen, pantun dan sebagainya. Pendedahan ini berupaya untuk memberi pengetahuan

tentang penceritaan sesebuah karya yang dibaca dan seterusnya untuk membentuk jati diri

bangsa Malaysia yang merdeka. Penghayatan dan pemahaman mereka terhadap karya yang

dibaca mampu memberikan mereka pemahaman dan ideologi tentang betapa bertuahnya

mereka berada di bumi yang aman damai ini. Selain itu, melalui teknik pengajaran yang

berkesan oleh guru, diharap terdapat percambahan minat pelajar dalam membaca dan

menghayati karya sastera yang dipelajari dan seterusnya dapat membentuk masyarakat

Malaysia yang cintakan negaranya.

Kepentingan pengajaran komsas yang kedua ialah dengan mempertingkatkan

kemahiran berbahasa. Kemahiran berbahasa merupakan salah satu elemen penting dalam

berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang betul dapat memberikan maklumat yang tepat

kepada penerimanya. Walau pun begitu, hampir kebanyakan masyarakat di Malaysia ini tidak

lagi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara mereka. Mereka lebih selesa

mencampur-adukkan bahasa Melayu dengan bahasa inggeris. Pembacaan bahan sastera

secara langsung mampu mengelakkan perkara ini terjadi. Ini kerana, bahan sastera yang

diberikan kaya dengan bahasa-bahasa yang indah dan menarik. Oleh sebab itu, adalah penting

bagi pelajar di sekolah untuk mempelajari dan mempertingkatkan kemahiran berbahasa

mereka supaya jati diri mereka sebagai rakyat Malaysia dapat dipertahankan. Bak kata

pepatah, “Bahasa Menunjukkan Bangsa”.

Kepentingan pengajaran komsas yang ketiga ialah dengan merangsang kemahiran

menilai dan mengkritik pelbagai karya sastera. Melalui bahan sastera yang dibaca, pelajar

dikehendaki untuk menilai, mengkaji dan memberikan pandangan mereka. Melalui

perbincangan yang dilakukan di dalam kelas juga, pelajar-pelajar ini akan dipandu oleh guru

untuk mengkritik, menyokong dan memberikan pandangan terdapat sesuatu bahan sastera

yang dibaca. Pelajar juga akan membuat penilaian terhadap bahan sastera tersebut dari

pelbagai sudut supaya mereka benar-benar memahami bahan yang dibaca. Proses ini akan

10

Page 12: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 dapat membentuk jati diri bangsa Malaysia yang merdeka dan seterusnya mampu untuk

menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman.

Kepentingan terakhir pengajaran komsas bagi membentuk jati diri bangsa Malaysia

yang merdeka ialah dengan memupuk semangat yakin diri. Semangat yakin diri dapat

dipupuk di kalangan pelajar sekolah melalui proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Teknik pengajaran yang dijalankan oleh guru melalui subjek komsas mampu meningkat

keyakinan diri para pelajarnya. Ini kerana, terdapat sesetengah pelajar yang kurang

berkeyakinan dalam memberi pendapat terhadap suatu isu yang diketengahkan. Mungkin

kerana kurangnya pengetahuan mereka atau mereka tidak mahu dipersendakan oleh rakan

sekiranya mereka membuat salah. Jadi, untuk memupuk semangat yakin diri mereka, guru

perlu memberikan bahan bacaan yang dapat membantu mereka meningkatkan keyakinan diri.

Terdapat bahan-bahan sastera yang mempunyai isi yang boleh mengubah perspektif

seseorang terhadap sesuatu perkara. Jadi, adalah penting bagi pelajar yang kurang

berkeyakinan untuk terus membaca bahan sastera yang diberikan supaya mereka dapat

meningkatkan keyakinan diri dan seterusnya dapat membentuk jati diri bangsa Malaysia yang

merdeka.

3.0 Kesimpulan

Kesimpulannya, komponen kesusasteraan Melayu yang diajar di sekolah-sekolah

seluruh Malaysia merupakan satu komponen yang sangat penting untuk dipelajari oleh

pelajar-pelajar. Ini kerana, melalui pembacaan genre sastera yang pelbagai dapat membantu

para pelajar untuk menambah pengetahuan mereka terhadap kosa kata dan maksud yang

tersurat mahu pun yang tersirat suatu bahan yang dibaca. Selain itu, komsas juga penting

dalam membina manusia yang seimbang dan harmonis, prihatin, beretika tinggi dan matang

dalam menjalani kehidupan. Pengajaran dan pembelajaran komsas bukan sahaja untuk

menjadikan bahan sastera sebagai agen untuk memupuk minat membaca di kalangan pelajar,

malah ia juga bertujuan untuk untuk memartabatkan karya sastera tersohor tanah air. Ini

kerana, karya-karya komsas yang diberikan kepada pelajar juga merupakan karya yang kaya

dengan khazanah ilmu, nilai, budaya, pengalaman dan sebagainya. Oleh itu, adalah penting

11

Page 13: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103 bagi guru untuk menambah pengetahuan mereka tentang komponen sastera yang diajar

kepada pelajar-pelajar mereka supaya objektif pembelajaran dapat dicapai sepenuhnya.

(2909 patah perkataan)

RUJUKAN

1. Chew Fong Peng. 2009. “Pendidikan Sastera Perpaduan Menerusi KOMSAS Tingkatan 4: Perlaksanaan dan Kesannya”. Jurnal Pendidikan Malaysia.

2. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

3. Maridah Binti Haji Alias. 2005. ”Kesesuaian Novel Komponen Sastera dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu”. Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia. 4. Mohd Rasdi Bin Saamah. “Perlaksanaan Komsas dalam Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan”. Jabatan Pengajian Melayu, Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan.

5. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir. 2007. ”Kewajaran Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu”. Jurnal Institut Peradaban Melayu Jilid 5. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

http://www.docstoc.com/docs/64038743/13-2

http://news.faisunan.com/search/kesusasteraan-melayu-sebagai-komponen/

12

Page 14: KOMSAS B.Melayu

HBML 3103

13