Ceramah komsas

  • View
    2.197

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Komsas

Text of Ceramah komsas

  • 1. TransformasiKOMSAS 2011Disediakan oleh : SAHARUDDIN ABDULLAH SMK Sijangkang Jaya MOHD NASRI BIN YUNUS SMK Banting.

2. Tujuan :1.Mendedahkan tentang kandungan bukuAntologi dan Novel untuk tingkatan 2 dan 5bagi sesi 2011.2.Supaya guru-guru Bahasa Melayu bersediauntuk menghadapi suasana Pembelajarandan Pengajaran untuk sesi 2011.3.Berkongsi Ilmu untuk menghasilkan satucontoh kupasan antologi bagi dijadikanpanduan untuk proses P & P. 3. Antologi 2010 (Ting. 4 4. Pantun Empat Kerat Pantun Lapan Kerat Syair Makna Riak Syair Pemberontakan Patani Gurindam Tonggak Dua Belas Seloka Si Luncai 5. Dirgahayu Bahasaku Kecek (V) Bangkitlah Pasar Perasaan Di Bawah Langit YangSama Arkitek Kota 6. Hikayat LanglangBuana Hikayat Siak Dua Geliga Hikmat Hikayat Opu DaengMenambun 7. Pahlawan Buntung Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong Idola Penanggungan Hutan Rimba Tanggar Amanat 8. Tiang Cengal Dinding Sayung 1400 Dato Onn 9. 2010 10. Pantun Dua Kerat (Nasihat)Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan)Pantun Empat Kerat (Agama)Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)Syair Perang Saudara di PahangSyair Mendapat Gemala Naga 11. o Persahabatano Hari Guruo Burung-burungPagio Ketenangano Sajak lauto Warkah kepadaGenerasi 12. Raja Muda Hikayat Opu DaengMenambun Hikayat Inderaputera Hikayat Anggun Cik Tunggal 13. Anak Penggunting Rambut Capa Rengat Dendam Maaf Kupinta Gema Sepi Gadis Genius Warkah daripada Ibu 14. Hemodialisis Inflakasta Di Sini Bakti Bersemadi 15. 2010 16. 2010 17. SINOPSIS PERSOALAN Ringkasan cerita yang Perkara atau hal yangmemberikan gambaranditonjolkan dalamkeseluruhan sesebuah sesebuah karya yangkarya. memantapkan tema. TEMA Sesuatu yang menjadi PLOTmenjadi fikiran atau Jalan cerita atau rentetanpersoalan yang peristiwa yangmendasari sesebuah mempunyai sebab-cerita. Tema adalahmusabab.berdasarkan pengalamanwatak utama dalamsesebuah karya. 18. PERMULAAN CERITA ( EKSPOSISI ) Memperkenalkan pembaca kepada satu-satu situasikhusus seperti latar masa, tempat, dan watak-watakdalam cerita PERKEMBANGAN Peristiwa-peristiwa yang mengandungi konflik dansaspens KLIMAKS Puncak cerita iaitu suatu detik yang paling tegangakibat daripada konflik-konflik yang berlakusebelumnya iaitu dalam perkembangan cerita. 19. PELERAIAN Peristiwa yang berlaku selepas klimaks. Dalambahagian ini, sesuatu masalah terlerai dan nasibwatak-watak yang terlibat ditentukan. PENGAKHIRAN/ PENYELESAIAN. Peristiwa yang mengarah kepada penyelesaian 20. Pihak yang mengambil bahagian dalamsesebuah cereka. Mereka dicipta untukmemain-kan peranan bagi menyokongidea pokok dan mengembangkannyahingga akhir cerita. Watak ini dipegangoleh manusia atau bukan manusiatetapi diberi sifat-sifat manusia. 21. WATAK BULAT. Watak yang dibangunkan secara keseluruhan dan diberipelbagai kemungkinan sifat manusia. Digambarkan tidaksepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jahat. Oleh itu,tindakannya tidak dapat diagak oleh pembaca. WATAK PIPIH. Watak yang tidak dibangunkan secara keseluruhan tetapidiperkenalkan melalui satu aspek peribadinya sahaja. Kalauwatak itu jahat, kita akan dihidangkan dengan tindak-tanduknya yang jahat sahaja sepanjang cerita tersebut.Biasanya watak sampingan boleh dianggap watak pipih. WATAK DINAMIS. Watak yang penuh bertenaga dan sentiasa mengalamiperubahan mengikut perkembangan cerita. Watak dinamisialah watak bulat. 22. WATAK STATIS Watak yang beku dan tidak mengalami apa-apaperubahan sepanjang cerita. Watak statis bolehdianggap sebagai watak pipih. WATAK UTAMA Watak yang memainkan peranan utama dalamsesebuah lakonan. WATAK SAMPINGAN Watak pembantu yang membantu watak utamadalam menjalankan peranannya membangunkansesebuah cerita. 23. Sifat-sifat manusia secara menyeluruh yangdilihat melalui perasaan, keinginan, caraberfikir, cara bertindak dan sebagainya. 24. IMBAS MUKAPeristiwa yang diramalkan, dibayangkan ataudijangkakan akan berlaku.IMBAS KEMBALIPeristiwa atau kejadian yang telah berlaku yangdigambarkan melalui penceritaan semula.PEMERIANPeristiwa, watak, objek atau perbuatan yangdiceritakan atau digambarkan secaramenyeluruh oleh pengarang. 25. DIALOGPertuturan antara watak sama ada dalam bentukperbualan, perbincangan, pertengkaran dansebagainya.MONOLOG DALAMANPengucapan batin yang berupa kata hati atauperkara yang difikirkan.MONOLOGPertuturan atau pengucapan seseorang watakyang ditujukan kepada dirinya sendiri ataupunkepada pembaca. 26. NILAI KEMANUSIAAN NILAI KEMASYARAKATAN BAIK HATI TOLONG-MENOLONG JUJUR BEKERJASAMA BIJAKSANA YAKIN DIRI TAAT SETIA MESRA ADIL BERANI SIMPATI BERTANGGUNGJAWAB HORMAT-MENGHORMATI TEGAS PATRIOTIK BERSIH TABAH KEBEBASAN SABAR UNSUR KEKELUARGAAN SOPAN UNSUR CINTA DAN KASIHSAYANG. 27. LATAR MASA. Merujuk kepada masa atau zaman. LATAR TEMPAT. Tempat sesuatu peristiwa itu berlaku. LATAR MASYARAKAT. Keadaan atau gambaran masyarakat yangterdapat dalam cerita. Ini termasuklah cara hidupmereka, cara mereka berfikir, cara merekabekerja, status atau kedudukan mereka dansebagainya. 28. SINKOF Perkataan yang telah dipendekkan dengancara menghilangkan huruf atau suku katatertentu. Contoh : hendak ditulis ataudisebut nak. PERSONIFIKASI Unsur yang digunakan untuk memberikansifat manusia kepada benda-benda yangbukan manusia. Contoh : Hari telahmerangkak senja. 29. METAFORA. Perbandingan secara langsung keranamemberikan sifat sesuatu objek itu secaraperbandingan terus. Contoh : Dada langit ,Daerah pengalaman. DIKSI Pemilihan kata yang tepat yang dapatmemberikan kesan yang maksimum kepadapembaca. Perkataan itu mungkin puitis atauindah, bersifat kedaerahan, bahasa klasik, bahasaslanga atau bahasa asing. 30. SIMILE Unsur yang digunakan untuk menyamakan sesuatu bendadengan sesuatu benda yang lain. Unsur ini menggunakanperkataan seperti, umpama, bagai dan laksana sebagaiperbandingan. Contoh : Dunia macam roda, Aksyenmacam Hitler. HIPERBOLA Unsur yang digunakan untuk membesar-besarkan ataumelebih-lebihkan sesuatu berbanding dengan keupayaanatau keadaannya yang sebenar. Tujuannya adalah untukmemperlihatkan kehandalan, kehebatan atau keagungansesuatu peristiwa atau suasana. Contoh : Perniagaanadalah peperangan, Kalau pecah tentulah dia menghadapihari kiamat 31. INVERSI Pembalikan susunan kata dalam kalimat.Biasanya bahagian yang penting didahulukan.Contoh : Pintar kamu, Air mata berderai gugur. PERIBAHASA Ayat atau kelompok kata yang mempunyaisusunan yang tetap dan membawa maksud yangtertentu. Peribahasa dalam bahasa Melayuterbahagi kepada empat iaitu simpulan bahasa,perumpamaan, bidalan dan pepatah. Contoh :Pisang tak kan berbuah dua kali. 32. PERULANGAN/ REPITISI Pengulangan kata atau frasa dalam satukalimat beberapa kali. Contoh : Ini khazanahbapak, ini khazanah bapak. ANAFORA Pengulangan kata atau frasa pada awalkalimat. Contoh : masih di situ, masihmemandu kereta lama, masih menuju sekolahyang sama 33. EPIFORA. Pengulangan kata atau frasa pada akhir kalimat.Contoh : keli masuk ruan keluar, matahari masukbulan keluar. PEMBENTUKAN AYAT. Melibatkan penggunaan dan penyusunan ayathingga meninggalkan kesan rasa yang tinggi .Ayat yang pendek-pendek membawa impakyang teguh dan sesuai dengan suasanaketegangan , ketegasan dan keberanian. Ayatyang panjang sesuai dengan suasana yangtenang, aman dan damai. 34. Sesuatu perkara yang dikemukakan secarahalus yang dapat dijadikan pedoman,peringatan ataupun yang perlu dijauhi Kita hendaklah . Kita haruslah.. Kita janganlah.. 35. MELALUI PERWATAKAN WATAK-WATAK Setiap percakapan, tingkah laku, konflik. Pandangan watakperlu diteliti. MELALUI PERISTIWA PENTING YANG DILALUI Rujukan kepada peristiwa yang ditempohi oleh watak utamadalam hidup MELALUI PERKARA-PERKARA YANG PALING MENONJOLDALAM CERITA MELALUI PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN DANKEMUDIAN DAPATKAN PERSOALAN POKOKNYA. MELALUI PEMERHATIAN KEPADA PLOT CERITA IAITUSUSUNAN DAN URUTAN PLOT. 36. Melalui perlukisan atau pernyataan langsungyang dilakukan oleh pengarang. Melalui percakapan atau dialog yangdiucapkan. Melalui butiran yang terdapat dalamperistiwa sama ada tindak-tanduk, aksi,perasaan, tabiat dan lain-lain. 37. Guru-guru dipecahkan kepada 4 kumpulan. Lantik ketua setiap kumpulan. Agihkan tugasan mengikut aspek kajiankomsas. Buat kupasan berdasarkan tajuk yangdiberi. Bentangkan hasil kupasan untukperkongsian ilmu. 38. Cerpen / Drama Sinopsis. Tema Persoalan Latar Watak dan Perwatakan Nilai Pengajaran. 39. Prosa Klasik. Sinopsis. Tema Persoalan Watak dan Perwatakan Nilai Pengajaran. 40. Puisi Tradisional / Sajak. Maksud. Tema Persoalan Gaya Bahasa. Nilai Pengajaran. 41. LATARPERSOALAN NILAIPLOTKAJIANPENGAJARANNOVELTEMA WATAKSINOPSIS MENGIKUT & BABPERWATAKAN 42. Selamat Berbengkel dan Berkongsi Ilmu. Semoga Kita Mendapat Sesuatu yang Boleh dijadikan Panduan untuk Memperbaiki Pembelajaran dan Pengajaran Kita. Semua hasil perbengkelan akan dikumpulkandan dijadikan modul untuk panduan sekolah-sekolah daerah Kuala Langat. 43. KUPASAN ANTOLOGI 44. Tingkatan 5 : Cerpen Tanggar Amanat. Sajak Arkitek Kota. Pantun Lapan KeratTingkatan 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun. Drama Di Sini Bakti Bersemadi. Sajak Ketenangan 45. ATUR CARA PROGRAM/BENGKEL8.00 PAGI - PENDAFTARAN DAN MINUM PAGI8.30 PAGI - TAKLIMAT9.30 PAGI - BENGKEL PENGURUSAN MATA PELAJARAN BAHASAMELAYU( ELEMEN KOMSAS )12.30 T. HARI - MAKAN TENGAH HARI / SOLAT2.30 PETANG - PEMBENTANGAN4.30 PETANG - BERSURAIMakluman:Tolong bawa : Komputer Riba- Buku Teks- bahan berkaitan 46. GENRE / TINGKATAN / TAJUKKUMPULAN SEKOLAHDRAMA PUISI TRADISIONALTINGKATAN 2: Di Sini Bakti Bersemadi.TINGKATAN 2: Pantun Empat Kerat ( Muhibah dan Perpaduan ).TINGKATAN 5 : Tiang Cengal Dinding Sayung. TINGKATAN 5: Syair Makna Riak. 1. SMA UNUWANUS SAADAH.1. SMK. BATU LAUT 2. SMK TELUK PANGLIMA GARANG.2. SMK. TANJUNG SEPAT. 3. SMK SULTAN ABDUL SAMAD. 3. SMK. JUGRA 4. SMK BUKIT CANGGANG. 5. SMK METHODISPUISI MODEN / SAJAKCERPEN TIN