Komsas TIRANI

Embed Size (px)

Text of Komsas TIRANI

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  1/20

  Komsas:Novel Tirani

  Daripada :Aisya Amalin BintiAzman

  Kelas :5IN

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  2/20

  SINOPSIS KESELURUHAN

  atas nama r nya a am ang %e an$ongansehingga s"aminya' (ahid mengatakan aha)a!aheeda telah mengaaikan atas*atas%erga"lan seagai isteri& +agi men#adi $antik

  !aheeda yang keet"lan hid"ngnya digigitmonyet melak"kan %emedahan rekonstr"ksiata" %eminaan sem"la )a#ahnya denganmemasang hid"ng %als" men#adikannya

  hid"ngnya man$"ng dan $antik& ,enganke#ayaannya men#adi $antik datang #"galahke#ayaannya dalam idang ker#aya& +idang%elan$ongan yang diterokainya telah

  mem%ertem"kannya dengan s"aminya' (ahid'anak rakan niaganya di Sara)ak iait" ,at"k

  -asser& Ke$antikan dan ke#ayaan dalam ker#ayayang di$a%ai oleh !aheeda tidak men#amin

  keahagiaan r"mah tangga& Seenarnya tidak

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  3/20

  ,alam novel TIRANI $inta!aheeda terhada% s"aminya egit"

  mendalam sehingga #at"h sakit #i)asetelah di$eraikan oleh s"aminya&Pen$eraian it" er%"n$a dari%ada

  )a#ah anaknya yang tidak adame)arisi ke$antikan dirinya danditamah dengan rasa $em"r" oleh

  (ahid& Akhirnya !aheeda ertekad"nt"k er#aya dan erdikari dalamidang %elan$ongan denganmeng"r"skan se"ah $halet di.ameron Highland& Kema#"an $halet

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  4/20

  TE1A

  Ke$antikan 2/ikal ersi0at sementarateta%i ilm" yang dimiliki seseorang da%atmelind"ngi kelemahan diri&

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  5/20

  PERSOALAN

  1.Kecantikan merupakan perkara yangdiutamakan oleh seorang wanita.

  .ontoh:

  3,r Alma .hen menyatakan ke%ada!aheeda dalam %roses ini' %ihak %akar

  kami akan meng"ah dors"m ata" aliranatas hid"ng agar man$"ngnya terent"k4

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  6/20

  PERSOALAN

  5& Kasih sayang seorang iu terhadapanaknya

  .ontoh:3Hmm' ila mak sam%ai6&4 Tangan i"nya ter"s

  digenggam 3+ar" seke#a%& 1ak seenarnyaerada di angk" di l"ar ilik ini&4kata i"nya&

  3,ari se#ak Eda dimas"kkan ke ilik edah64!aheeda meng"m%il kesetiaan i"nya& 3+era%alama64

  3Kira*kira 75 #am4 kata i"nya&

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  7/20

  PERSOALAN

  !. "ersahaatan antara dua sahaatyang sudah lama tidak er#umpa

  .ontoh: Ketika !aheeda mengh""ngi sahaatnya

  +a/ilah' +a/ilah men#a)a 3Ke$il ta%aktangan' la%angan terang .hangi Illatadahkan4& Lantas !aheeda men#a)a3Ka"lah ka)an ak" d"nia akhirat' terimakasih sel"as negeri Sara)ak

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  8/20

  PERSOALAN

  $. %anggung#awa seorang anakterhadap keluarga

  .ontoh:

  !aheeda amat erterima kasih ke%ada8ha/i kerana sangg"% alik ke %angk"an

  kel"arga' mele%askan #a)atannya diPETRONAS 1iri "nt"k alik memant"ayahnya meng"r"skan Ta#a" Emas se#ak"lan le%as&

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  9/20

  PERSOALAN

  5. &ua'akat antara keluarga

  .ontoh: 3Nam%aknya kita tidak %erl"

  ertolak ke r"mah %ihak %erem%"an'kata ,at"k -asser ke%ada )akilromongan dari kel"arga terdekatserta kenalan memeri alasan& Kita"at lain kali'4 katanya o%timis

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  10/20

  !ATAK ,AN PER!ATAKAN

  7&!aheeda

  Isteri ke%ada (ahid

  1em%"nyai %aras 2/ikal yang k"rang $antik

  Pernah diserang oleh monyet sehinggater%aksa "nt"k mem"at %emedahan %lastik

  +er#aya meng"r"skan %erniagaannya denganaik

  Amat men$intai s"aminya'(ahid

  1em%"nyai seorang anak %erem%"an yangernama I//ati

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  11/20

  !ATAK ,AN PER!ATAKAN

  5&(ahid +in ,at"k -asser

  S"ami !aheeda

  1"dah $em"r" tehada% layananisterinya ke%ada %ara %eng"n#"ng

  Seorang %eg"am Sar#ana dari Amerika

  +erkah)in dengan !aheedadiseakan r"%a %arasnya yang $antik

  1en$eraikan !aheeda kerana rag"akan anak yang !aheeda lahirkan

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  12/20

  !ATAK ,AN PER!ATAKAN

  9&+a/ilah

  Rakan !aheeda di "niversiti

  T"nang ,r (ahariPela#ar Sar#ana

  Tinggal di Singa%"ra

  1engik"t !aheeda %ergi er$"ti keP"la" Sentosa

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  13/20

  !ATAK ,AN PER!ATAKAN

  &Raidah

  I" ke%ada !aheeda

  Seorang i" yang %enyayang

  Taat ke%ada s"r"han agama

  Risa" akan keselamatan anaknya

  ketika men#alani %emedahan1enyediakan ke"%at lonsong "at

  anaknya "nt"k menolak ala

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  14/20

  !ATAK ,AN PER!ATAKAN

  ;&,at"k -aseer

  Ayah ke%ada (ahid

  Seorang "sha)an yang er#aya

  1engangga% !aheeda seorang yangindivid"alistik a%aila engganmengga"ngkan %erniagaan mereka

  Leih gemar "nt"k eker#a dalam%e#aat yang erha)a dingin

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  15/20

  LATAR

  Tem%atHomestay

  R"mah %an#ang Annah

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  16/20

  LATAR

  1asyarakat

  1asyarakat yang mem%"nyai nilaikasih sayang antara sat" sama lain&

  1asyarakat yang er%egangteg"hke%ada s"r"han agama

  1asyarakat yang mem%"nyai syarikat

  sendiri demi men$ari ses"a% nasi1asyarakat yang %andai mengg"nakah

  teknologi "nt"k keaikan

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  17/20

  LATAR

  1asa

  Pada )akt" malam*!aheeda diserangoleh monyet +elanda

  Pada )akt" %agi*Per#alanan !aheeda keLa%angan Terang K"$hing "nt"k%emedahan

  Pada )akt" malam*!aheedamenghantar email ke%ada aangnya"nt"k memeritah"nya mengenai

  %emedahannya

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  18/20

  8A-A +AHASA

  o(iperola

  )*%udung kepala yang ertaurkansulaman unga emas ialah tudung

  keringkam ertatah enang emasnamanya+ terang ,aheeda.

  o "aradoks

  ) *Ada orang dilahirkan cantik tetapiotak tidak cerdas.Ada orang sempurnawa#ahnya-kakinya pula tidakcantik.Ada orang tidak cantik tetapi

  otaknya nomor satu-+ kata ,aheeda.

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  19/20

  NILAI 1URNI

  Kasih sayang

  (ormat)menghormati

  BerdikariAmanah dalam melakukan tugas

  Bertanggung#awa

  %aah dalam menghadapi u#ianBerani dalam menegakkan

  sesuatu hak

 • 7/25/2019 Komsas TIRANI

  20/20

  PEN8A