of 17 /17
1 Isi Kandungan Sekapur sireh ………………… …………………………………………………….….. Isi Kandungan ……………………………………………………………………………. 1.0 Pengenalan …………………………………………………………………………… 1.1 Definisi Sastera 2.0 Sejarah Komsas…………………………………………………………………….. 2.1 Pra 2000 2.2 Pascatahun 2000 3.0 Kewajaran KOMSAS dalam Subjek Bahasa Melayu……………………………… 3.1 Membantu meningkatkan proses belajar 3.2 Meningkatkan penguasaan dan perkembangan bahasa 3.3 Memperluaskan perbendaharaan kata 3.4 Memberi keseronokkan 3.5 Memupuk semangat membaca 3.6 Mendekatkan pelajar bukan Melayu kepada budaya Melayu 4.0 Kepentingan Pengajaran KOMSAS Membentuk Jati Diri Bangsa Malaysia…….. 4.1 Membentuk emosi 4.2 Menanam semangat cinta akan tanah air 4.3 Pembentukan sifat-sifat yang mulia 4.4 Pembinaan peribadi yang baik 4.5 Pembentukan citra/imej yang baik 4.6 Pembentukan kecerdasan jasmani 5.0 Rumusan ……………………………………………………………………………. 6.0 Apendiks…………………………………………………………………………….

Sejarah Komsas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNTUK DI KONGSI

Text of Sejarah Komsas

Page 1: Sejarah Komsas

1

Isi Kandungan

Sekapur sireh ………………… …………………………………………………….…..

Isi Kandungan …………………………………………………………………………….

1.0 Pengenalan ……………………………………………………………………………

1.1 Definisi Sastera

2.0 Sejarah Komsas……………………………………………………………………..

2.1 Pra 2000

2.2 Pascatahun 2000

3.0 Kewajaran KOMSAS dalam Subjek Bahasa Melayu………………………………

3.1 Membantu meningkatkan proses belajar

3.2 Meningkatkan penguasaan dan perkembangan bahasa

3.3 Memperluaskan perbendaharaan kata

3.4 Memberi keseronokkan

3.5 Memupuk semangat membaca

3.6 Mendekatkan pelajar bukan Melayu kepada budaya Melayu

4.0 Kepentingan Pengajaran KOMSAS Membentuk Jati Diri Bangsa Malaysia……..

4.1 Membentuk emosi

4.2 Menanam semangat cinta akan tanah air

4.3 Pembentukan sifat-sifat yang mulia

4.4 Pembinaan peribadi yang baik

4.5 Pembentukan citra/imej yang baik

4.6 Pembentukan kecerdasan jasmani

5.0 Rumusan …………………………………………………………………………….

6.0 Apendiks…………………………………………………………………………….

Page 2: Sejarah Komsas

2

1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan di Malaysia sering melalui perubahan yang positif bagi meningkatkan mutu

pendidikan di negara kita . Ledakan maklumat yang sedang berkembang serta kemajuan

teknologi maklumat dan komunikasi yang pesat dalam era globalisasi dirasakan oleh pemimpin

kita . Perubahan sistem pendidikan yang drastik telah dilakukan pada tahun 1999 . Kerajaan

mengambil keputusan menambah baik medium pengajaran dengan mewujudkan Komponen

Kesusasteraan Melayu ( KOMSAS ) bersesuaian dengan teknologi , sosial serta budaya masa

kini .

Sebelum meneruskan lagi perbincangan ini adalah lebih baik jika kita memahami tentang definisi

sastera dan sejarah KOMSAS yang merupakan aspek penting dalam merealisasikan hasrat

kerajaan seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara . Ini kerana menurut akhbar

Utusan Malaysia Ahad 15 Mei 2011 yang dikarang oleh Dr. Aminudin Mansor , Shahnon

Ahmad menyatakan, pendidikan kesusasteraan ini penting dalam peranannya membina

pemikiran dan sahsiah manusia kerana dalam kesusasteraan itu banyak mengandungi unsur-

unsur mendidik nilai kemanusiaan yang tinggi.

1.1 Definisi Sastera

Aftarudin (1990) dalam buku Teknik Mengajar Sastera mengatakan,”Sastera adalah komunikasi

seni yang hidup bersama bahasa. Tanpa bahasa, sastera tak mungkin ada. Melalui bahasa, ia

dapat mewujudkan dirinya berupa sastera lisan mahupun bertulis.” Satu pihak menjelaskan

sastera adalah bentuk ungkapan bahasa dan satu pihak lagi mengatakan bahawa lebih hidup

daripada berkat sentuhan estetik unsur-unsur sastera.

Kesimpulannya bolehlah dikatakan sastera adalah jendela dunia. Ia membolehkan

pembaca mendapat imbasan dan cebisan berkaitan realiti budaya dan tradisi masyarakat tertentu,

walaupun realiti budaya itu suatu gubahan seni. Menggunakan teks sastera penting dalam

mempelajari bahasa kerana ia membantu membina kemahiran dalam memberi makna. Teks

sastera menampilkan contoh bagaimana sumber bahasa digembleng secara kreatif dan

dimanfaatkan sepenuhnya.

2.0 Sejarah KOMSAS

Page 3: Sejarah Komsas

3

Shamsudin Othman (2006 : 301 ) dalam Kertas Kerjanya yang bertajuk “ Hala Tuju Bahasa dan

Kesusasteraan Melayu Dalam Wahana Pendidikan Nasional “menyatakan bahawa hubungan

bahasa Melayu dengan kesusasteraan Melayu wujud sejak ratusan tahun dahulu.Hubungan ini

dibentuk melalui media tulisan seperti yang terakam dalam ribuan nafkah karya kesusasteraan

tradisional Melayu khususnya yang dipelajari oleh Munsyi Abdullah bin Abdul Kadir melalui

Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Hikayat Abdullah pada pertengahan kurun ke -19.

2.1 Pra 2000

Pembelajaran berunsur sastera bagi pelajar sekolah sememangnya sudah sedia terdapat dalam

kurikulum Bahasa Melayu sejak Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) dilaksana

pada tahun 1987 di Malaysia. Di peringkat sekolah menengah , peruntukan waktu bagi mata

pelajaran Bahasa Melayu sebanyak enam waktu atau 240 minit seminggu.Satu waktu atau 40

minit diperuntukan bagi pengajaran unsur sastera.Walau bagaimanapun , penilaian dan

pandangan para pendidik mengenainya mendapati bahawa pelaksanaan pengajaran dan

pembelajaran unsur sastera di bilik darjah kurang berkesan.Ini disebabkan ketiadaan teks wajib

yang ditetapkan manakala soalan peperiksaan , kebanyakkan memberi tumpuan pada aspek

pemahaman yang lebih menekankan kemahiran bahasa dan bukan aspek sastera.

Lantaran itu , pada 22 Jun 1999 , komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran

Bahasa Melayu ( KOMSAS ) diperkenalkan.Menteri Pendidikan Malaysia mengumumkan

bahawa semua pelajar sekolah menengah aliran Sastera, Sains , teknik , Vokasional dan agama

diwajibkan mempelajari kesusasteraan Melayu. Kementerian Pelajaran telah mengambil

ketetapan memberi penekanan pada pembelajaran sastera di peringkat sekolah menengah dengan

menetapkan teks yang wajib dipelajari dan diuji dalam peperiksaan awam.

2.2 Pascatahun 2000

Pelaksanaan KOMSAS disekolah dijalankan secara berperingkat mulai Mac , 2000 bagi murid

tingkatan satu dan empat , tahun 2001 bagi tingkatan dua dan lima serta tahun 2002 bagi

tingkatan tiga.Calon Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) yang sulung mengambil peperiksaan

dengan kurikulum baru ini pada tahun 2001 , manakala calon Penilaian Menengah Rendah (

PMR ) pada tahun 2002.

Page 4: Sejarah Komsas

4

Dengan terlaksanannya dasar ini makan semua murid daripada tingkatan satu hingga lima

telah mendapat pendedahan asas mengenai sastera Melayu . Secara tidak langsung , pengajaran

komponen sastera ini juga dapat memertabatkan kesusasteraan Melayu secara lebih meluas di

kalangan pelajar serta dapat memeupuk dan mengembangkan jiwa bangsa yang merdeka.

Menurut Kamaruzaman Abdullah dalam “Simposium Pendidikan Bahasa Melayu 2002

Peringkat Kebangsaan” , Kementerian Pelajaran telah menetapkan 5 novel ( dipilih daripada 15

judul ) , 30 cerpen , 15 drama , 30 puisi moden ( sajak ) , 30 puisi tradisional dan 20 prosa

tradisional yang perlu dipelajari oleh setiap pelajar dari tingkatan satu hingga tingkatan

lima.Karya – karya ini terdiri daripada hasil karya sasterawan negara , pemenang anugerah

sayembara , penulis mapan , penulis baru serta penulis remaja . Pemilihan karya berasaskan pada

aras kesukaran bahasa dan cerita karya , ilmu pengetahuan yang terkandung dalam karya ,

keindahan bahasanya , nilai – nilai murni , kepelbagaian tema , ketiadaan unsur – unsur sensitif

serta pemilihan latar .

Juga dipentingkan ialah aspek sastera merentasi kurikulum iaitu teks yang dibaca harus

mampu menyentuh mata pelajaran lain yang dipelajari oleh pelajar seperti sejarah, teknologi

maklumat , sains , moral dan sebagainya.Dengan ini cerita dalam karya berkenaan bukan sahaja

boleh digunakan oleh guru Bahasa Melayu tetapi juga boleh dimanfaatkan oleh guru mata

pelajaran lain seperti sains, pendidikan Islam , sejarah , geografi dan teknologi maklumat.

3.0 Kewajaran Sastera dalam Mengajar Bahasa Melayu

Sebelum Komsas dilaksanakan , pelajar sudah didedahkan dengan unsur atau bahan sastera

dalam pendidikan bahasa.Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa sastera dan bahasa

tidak dapat dipisahkan kerana kedua – dua aspek ini lahir daripada sosio budaya

masyarakat.Lantaran itu , Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah tidak memisahkan

Page 5: Sejarah Komsas

5

pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera.Banyak kelebihan dan kewajaran menggunakan

bahan sastera dalam pendidikan. Antaranya ialah :

3.1 Membantu meningkatkan proses belajar dan mengajar bahasa Melayu

Antara kemahiran asas yang diberi penekanan dalam bahasa Melayu adalah seperti kemahiran

lisan, membaca, bertutur dan menulis yang memerlukan penghayatan dan pengukuhan dengan

bahasa sastera.

Bagi mengukuhkan kemahiran lisan para pelajar, guru boleh menerapkan bahan sastera

melalui drama dan puisi.Beberapa aktiviti boleh dilakukan seperti mengucapkan kata bual

sesuatu watak dalam cerita, melakonkan episod drama dengan dialog yang sudah

dihafal,berpantun, bersyair dan membaca puisi mengikut intonasi, sebutan, rima dan irama yang

sesuai.Contoh puisi seperti persahabatan karya Mohd.Amran Daud ( 2010 : 20 )

Mengajar bahan sastera dalam pendidikan bahasa Melayu berbeza daripada mengajar

Kesusasteraan Melayu diajar secara khusus. Segalanya tinjauan dan kajian yang dibuat pada

teks-teks banyak difokuskan kepada struktur. Antaranya seperti tema, persoalan, aliran dan aspek

luaran karya seperti sejarah perkembangan sesuatu genre dan latar belakang pengarang.

3.2 Meningkatkan penguasaan dan perkembangan bahasa

Menggunakan bahasa sastera begitu relevan dalam mengajar bahasa Melayu. Dalam mencipta

karya sastera, pengarang menggunakan bahasa sebagai media utama dalam menyampaikan

mesej, idea dan pandangan hidup dunianya. Cara ini secara tidak langsung dapat memberikan

sumbangan bagi meningkatkan penguasaan dan perkembangan bahasa seseorang.

Sifat sastera adalah mementingkan kehalusan dan keindahan. Bahasanya indah dengan

susunan yang membentuk irama dan bunyi yang menarik. Bahasa dan sastera tidak dapat

dipisahkan. Sekiranya membicarakan keindahan sastera, kita memperkatakan unsur keindahan

daripada segi bahasa yang sebenarnya. Karya sastera mempunyai daya tarikan supaya pembaca

terus berminat membacanya. Dengan ciri-ciri ini, bahan sastera dapat dijadikan sumber bagi

mengajar bahasa yang berkesan.

Page 6: Sejarah Komsas

6

Sebagai contoh cerpen “Gema Sepi Gadis Genius “ karya Azmah Nordin ( 2010 :104)

bertemakan teknologi maklumat dan komunikasi ( TMK ) releven dengan perkembangan

terkini.Laras bahasa TMK yang digunakan boleh memperkayakan dan menambah

perbendaharaan kata murid.Malah jalan cerita dan gaya bahasanya mudah difahami.

Ia berbeza dengan mengajar bahan sastera dalam pendidikan bahasa Melayu iaitu pelajar-

pelajar tidak diajar Kesusasteraan Melayu sebagai bidang ilmu yang khusus tetapi hanya sebagai

komponen yang menjadi sumber tambahan bagi mengukuhkan penguasaan bahasa Melayu.

Apabila membaca karya sastera, pelajar dapat menikmati serta menghayati Kesusasteraan

Melayu yang disampaikan dalam struktur bahasa yang indah. Manakala penggunaan bahan

sastera dalam pengajian bahasa digunakan bagi mengajar kefahaman, perbendaharaan kata dan

sebagainya.

3.3 Memperluaskan perbendaharaan kata

Proses belajar dan mengajar bahan sastera dalam pendidikan bahasa Melayu bersifat kognitif. Ini

kerana guru dapat mengukur perluasan perbendaharaan kata pelajar berhubung bahasa yang

digunakan dalam karya sastera. Fokus mengajar adalah objektif kognitif khusus bagi

meningkatkan kemahiran berbahasa seperti membaca,bertutur, menulis, serta mempelajari

peribahasa dan tatabahasa. Oleh itu, guru perlu bijak memilih, merancang dan melaksanakan

pengajaran menggunakan bahan sastera dalam pendidikan bahasa Melayu.

Bagi menambah penguasaan bahasa Melayu, pelajar diasuh dan diberi latih tubi. Latihan

ini bagi mengukuhkan kefahaman di samping latihan membina ayat, memberi makna

perbendaharaan kata, menggunakan peribahasa dengan betul dan memperbaiki struktur

tatabahasa yang salah.Sebagai contoh karya sajak bagi murid tingkatan 2 menggunakan istilah ,

ejaan dan tatabahasa yang baik dan sesuai dengan tahapnya. “Ketenangan “, “Warkah kepada

Generasi” dan sebagainya sesuai dengan tahap murid.

3.4 Memberi keseronokan

Seterusnya bahan sastera juga memberikan keseronokan kepada pelajar. Ini kerana karya sastera

adalah karya indah dan mempunyai huraian hal-hal yang aneh dan ajaib. Ia disusun dengan kata-

kata terbaik dan sekali gus menyeronokkan pelajar kerana mempunyai unsur kelucuan. Karya

Page 7: Sejarah Komsas

7

sastera boleh digunakan bagi mengajar bahasa Melayu mengikut peringkat kesukaran pelajar. Ini

terpulang pada kebijaksanaan guru memilih, menilai dan menyesuaikan bahan-bahan yang

digunakan.Contohnya “Seloka Si Luncai” dalam antologi teks Komsas tingkatan 5 ( 2010 : 13 )

3.5 Memupuk semangat membaca

Menggunakan bahan-bahan sastera semasa mengajar dan memahami sesuatu mata pelajaran

dapat memupuk semangat membaca di Jiwa pelajar. Dengan itu, pelajar-pelajar yang ingin

mengetahui kesudahan kisah atau cerita yang dibaca dalam kela, perlu membaca novel, cerpen,

drama ataupun prosa klasik itu di perpustakaan ataupun di rumah. Dalam jangka masa panjang,

aktiviti membaca dapat memahirkan mereka dalam aspek bacaan dan kefahaman.

Di samping itu juga, para pelajar dapat memahami perbendaharaan kata, struktur

tatabahasa Melayu dan meningkatkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis

dalam bahasa Melayu.

3.6 Mendekatkan pelajar bukan Melayu dengan budaya Melayu

Bahan sastera bentuk prosa moden ataupun klasik mengandungi banyak gambaran adat istiadat

dan kebudayaan masyarakat Melayu. Dengan menggunkan bahan sastera semasa mengajar

bahasa Melayu, secara tidak langsung boleh mendekatkan pelajar bukan Melayu dengan

kebudayaan orang-orang Melayu. Demikian juga bahan sastera yang ditulis oleh masyarakat

Cina dan India, ia akan didedahkan pula kepada pelajar Melayu dan seterusnya membolehkan

mereka mengenali dan memahami kaum-kaum itu.

“ Di bawah langit yang sama “ ( 2010 : 27 ) karya Lim Swee Tin , “ Hutan rimba “( 2010

:166 ) karya Sasjira merupakan bahan sastera yang ditulis oleh penulis Cina dan India bagi

memberi pendedahan kepada murid Melayu.

Dalam pendidikan bahasa Melayu, komponen sastera diperkenalkan di dekolah rendah

dan menengah. Ia selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi

memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Dalam

konteks pendidikan negara, komponen sastera memiliki rasional dan falsafah tersendiri, mengapa

ia perlu dipelajari dan berada seiring dengan pendidikan bahasa Melayu.

Page 8: Sejarah Komsas

8

4.0 Kepentingan Pengajaran KOMSAS bagi Membentuk Jati Diri Bangsa Malaysia

Merujuk artikel Berita Harian 16.3.2011 oleh Toe Kok Seong , dalam Malaysia cuba membentuk

dan mengekalkan jati diri nasional , sudah tentu bahasa mempunyai peranan. Untuk ini ,

pengetahuan dan penguasaan terhadap satu bahasa yang dokongsi bersama adalah penting. Ini

dapat dilakukan antaranya melalui jati diri nasional yang dimiliki semua lapisan masyarakat

selepas dipupuk melalui penggunaan satu bahasa yang dituturkan serta difahami bersama.

Penggunaan bahasa lebih lagi sastera dilihat sebagai satu pembentukan perpaduan dan

jati diri nasional yang dihasratkan.Berdasarkan ideologi nasionalisme , khususnya dalam sistem

pendidikan negara, sastera didapati berjaya membentuk dan mengekalkan jati diri

Page 9: Sejarah Komsas

9

nasional.Dalam konteks ini , sastera didapati amat berkesan untuk menonjolkan jati diri nasional

, malah ia perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa supaya keutuhan bentuk dan amalan

dalam sastera dapat sentiasa dipelihara.Penguasaan ilmu bahasa dan sastera untuk membina dan

meningkatkan jati diri pelajar jelas tergambar dalam matlamat pengajaran Komsas.

Sebelum diterangkan dengan lebih jelas tentang kepentingan Komsas dalam membentuk

jati diri bangsa Malaysia eloklah difahami apa yang dikatakan dengan jati diri.Kamus Dewan

(2000) memberi pengertian sebagai sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa,

budaya dan agama.Ia menjadi teras dan lambang keperibadian seseorang individu atau sesuatu

bangsa. Jati diri itu akan menunjukkan citra identiti sesebuah bangsa.

Menurut budayawan, A Aziz Deraman ( Berita Harian Khamis 28.4.2011 ) berkata

persoalan bahawa jati diri Malaysia tidak boleh dilakukan secara caca-marba, berasaskan kepada

kesamarataan semua bidang termasuk ke arah kewujudan budaya bangsa.Sebaliknya, beliau

berkata, ia mendukung matlamat ke arah menegakkan keperibadian bangsa dan kejatidirian

dalam konteks pembangunan negara. Keunikan situasi kepelbagaian di Malaysia ini katanya lagi,

jarang terdapat di negara lain.“Jati diri itu banyak berkaitan dengan kebudayaan. Di Malaysia isu

dan masalah kebudayaan timbul lazimnya disebabkan persepsi dan perspektifnya yang

diletakkan dalam kerangka yang begitu sempit dan terhad. katanya sebagai panel Forum Jati

Diri 1Malaysia bertajuk Jati Diri Pembinaan Negara Bangsa di Institut Pendidikan Guru (IPG)

Kampus Perempuan Melayu di Durian Daun, Melaka, baru-baru ini.

Manakala sempena sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2010 peringkat Wilayah

Persekutuan Putrajaya (PPj), PPj dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah

mengadakan Syarahan Pendeta yang bertajuk “Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Membina

Jati Diri Negara Bangsa” pada 12 Oktober lalu. Syarahan tersebut disampaikan oleh Dato’ Dr.

Hassan Ahmad, Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan yang juga mantan Ketua Pengarah DBP.

Dalam syarahannya, Dato’ Dr. Hassan menjelaskan makna jati diri atau juga disebut

identiti. Menurut beliau terdapat dua makna perkataan tersebut, iaitu pertama makna dari segi

sosiobudayanya sebagai identiti atau jati diri bangsa atau kumpulan etnik. Setiap bangsa atau

kumpulan etnik mempunyai jati diri masing-masing, termasuklah bangsa Melayu. Beberapa

tanda yang menunjukkan atau menjadi petanda jati diri sesuatu bangsa atau etnik ialah bahasa,

Page 10: Sejarah Komsas

10

budaya, sejarah keturunan nenek moyang, dan agama. Oleh itu, jati diri dari segi makna

sosiobudaya merupakan takrif antropologi atau takrif budaya, bukan takrif politik.

Setelah kita teliti maksud jati diri, bolehlah dikatakan bahawa jati diri merupakan identiti

diri bangsa Malaysia.Di sini dijelaskan pula kepentingan komsas dalam pembentukan jati diri

bangsa Malaysia.

4.1 Pembentukan emosi

Kesusasteraan Melayu , khususnya komsas boleh memainkan peranan penting dalam

pembentukan emosi. Ini kerana kesusasteraan Melayu merupakan wadah fikiran dan perasaan

yang dijalin oleh bahasa yang indah .Ini membenarkan murid sedar akan perasaan sendiri semasa

mereka memikirkan perasaan orang lain.Kesusasteraan Melayu seperti karya seni yang lain

bukan sahaja memukau deria rasa dan intelek pembacanya, bahkan memaparkan kehidupan,

menenangkan keadaan huru- hara, menerangkan yang gelap dan mencadangkan alternatif untuk

mengatasi masalah.

Secara ringkas bermakna unsur kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid dalam bahasa

Melayu berupaya untuk membentuk dirinya agar menghormati orang lain , membina sahsiah

yang elok dan bersikap toleransi. Selain itu, nilai – nilai estetik yang diajar dalam pengajaran dan

pembelajaran komponen sastera dapat mendidik murid mengamalkan keperibadian yang

seimbang.Proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu akan

mewujudkan jati diri murid serta berilmu pengetahuan.Seperti contoh cerpen “ Dendam “

(2010:84 ) karya Shariza A.Rahman memaparkan secara langsung dunia murid. Pengarang

memaparkan konflik dalam kehidupan adik-adik yang biasa berlaku dalam kehidupan

seharian.Plot cerpen ini diolah dengan menarik dan berkesan serta perkembangan ceritanya

penuh konflik.Peleraian cerita berakhir apabila watak Along mulai sedar akan kesalahannya

selama ini.Karya ini lebih dekar dalam jiwa murid dengan memaparkan konflik dan nilai kasih

sayang.

Unsur emosi yang diwujudkan bagi mendidik dan memandu emosi murid supaya lebih

stabil apabila berdepan dengan sesuatu tragedi , tekanan emosi dan kemelut hidup.

Sesungguhnya masyarakat dulu telah banyak menjadikan sastera sebagai panduan bagi tujuan

tersebut.

Page 11: Sejarah Komsas

11

Pembentukan emosi yang betul membolehkan murid mengawal sikap dan perasaannya ,

memahami orang lain seterusnya berjaya menjalinkan hubungan positif sesama insan.Sebagai

contoh cerpen “Israk“ karya Erda Roslan Khairi mengungkapkan persoalan jati diri dalam diri

murid.Cerpen ini menggarap nilai kasih sayang seorang nenek yang tinggal di kampung dengan

keegoan seorang cucu yang mendapat pendidikan Inggeris.

4.2 Semangat cinta akan tanah air

Melalui komponen kesusasteraan Melayu , murid akan diperkenalkan dengan unsur patriotik ,

perpaduan negara dan kebudayaan kebangsaan.Melalui ini semangat cinta akan tanah air akan

tersemat dalam dada setiap murid sekiranya didedahkan dengan pengajaran komponen

kesusasteraan Melayu dalam proses pembelajaran mereka.

Sebagai contoh novel Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid bin Hamzah yang

menekan persoalan jati diri bangsa yang menjadi tunjang seorang insan.Kisah perjalanan hidup

Faridah dan anak-anaknya tidak terbatas oleh sempadan negara,melangkaui benua untuk

kelangsungan hidup.Namun jati diri bangsa tetap berakar kukuh dan kecintaan kepada tanah air

sentiasa kekal di hatinya.

Oleh itu , semangat cinta akan tanah air akan tersemat sekiranya murid dengan bantuan

guru dapat menilai dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan

Melayu . Malah dengan demikian akan meningkatlah rasa cinta mereka kepada tanah air.

4.3 Pembentukan sifat – sifat yang mulia

Melalui pembacaan bahan kesusasteraan Melayu murid dapat meneladani dan menambahkan

ilmu pengetahuan , menyuburkan emosi , membina moral dan pengajaran , unsur

kemasyarakatan dan nilai kemanusiaan dan estetik. Hal ini kerana dalam proses pengajaran dan

pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu terdapat pelbagai gubahan yang menyingkap

nilai budaya masyarakat setempat.

Bahan kesusasteraan Melayu yang bertemakan moral dapat membantu murid menghayati

nilai – nilai murni.Perkara ini disebabkan murid dapat belajar melalui peniruan watak baik yang

ditonjolkan dalam sesebuah karya kesusasteraan Melayu.Keadaan ini secara tidak langsung dapat

mengurangkan masalah disiplin pada kalangan murid kerana murid tertarik dengan cerita

Page 12: Sejarah Komsas

12

tersebut. Mereka akan mendengarnya atau membacanya dengan teliti dan tidak mungkin akan

menimbulkan masalah disiplin .

Sebagai contoh dalam “Gurimdam Tonggak Dua Belas “ karya Mohd Sidek Mohd Dollah

(2010 : 11 )pengarang mengajak murid untuk membina jati diri sebagai orang yang baikdan

berguna untuk bangsa dan negara.Nilai – nilai seperti menghargai masa, tekun berusaha , bijak

bertindak dan bersifat sederhana merupakan nilai positif yang mampu membentuk remaja

sebagai generasi masa hadapan yang mewarisi tampuk pemerintahan kelak.Murid perlu

mengambil nilai – nilai positif ini sebagai pegangan dalam hidup.

Hendak pandai menghargai masa,

Jangan dinanti esok lusa.

Ketekunan akan membawa kejayaan ,

Kegigihan bekerja dengan keupayaan,

(Dirgahayu Bahasaku 2010:11)

Oleh itu, wajarlah karya – karya kesusasteraan Melayu yang dipilih perlu memancarkan nilai –

nilai murni yang dapat membentuk konsep kebaikan , keikhlasan dan kebenaran dalam

pemikiran dan perasaan murid yang mempelajari kesusasteraan Melayu.Hal bersesuaian dengan

dasar pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk menyatupadukan masyarakat Malaysia yang

berbilang kaum.

4.4 Pembinaan peribadi yang baik

Apabila dikaitkan dengan masyarakat , karya kesusasteraan Melayu seperti novel,cerpen dan

sajak seolah – olah mencatat perihal masyarakat.Bahkan jika diteliti kesusasteraan Melayu

mempunyai sumber yang kaya dengan nilai emosi yang bermanfaat untuk membentuk

keperibadian generasi muda. Karya- karya kesusasteraan Melayu bukan sahaja berperanan

sebagai wahana tetapi mampu mengilap potensi diri murid.

Karya sastera yang dihasilkan bukan sahaja secara terang menyatakan pandangan tetapi

secara sinis bagi membentuk peribadi yang baik bagi murid atau pembaca.Ini jelas dipaparkan

dalam “kecek-(V)” oleh Awang Abdullah yang menyentuh sikap manusia. Dalam sajak ini

penyair secara sinis telah menegur sikap orang berada yang tidak jujur dalam mengumpul harta

untuk diri dan keluarganya.Mereka sanggup melihat orang lain hidup susah asalkan mereka

hidup senang.Berbanding dengan orang miskin seperti petani dan nelayan walaupun hidup susah

Page 13: Sejarah Komsas

13

tetapi mereka tidak pernah menyusahkan orang lain untuk mendapatkan sesuap nasi untuk diri

dan keluarga mereka.Penyair secara sinis mengingatkan pembaca bahawa apa – apa sahaja yang

kita lakukan di dunia ini semuanya tidak terlepas daripada pengetahuan Allah.Perbuatan yang

baik pasti mendapat balasan yang baik, sementara perbuatan yang jahat pasti akan menerima

balasan yang setimpal.

Seorang pengarah

Membuka akaun semasanya

Disebuah bank ternama

Tetapi dalam diam

Dia mencantum kemiskinan

Orang lain

Ke dalam amanahnya

Yang telah lama pecah

(Dirgahayu Bahasaku 2010:22)

4.5 Pembentukan citra atau imej yang baik

Kesusasteraan Melayu juga menekankan pembentukan citra atau imej yang baik kepada

khalayaknya iaitu murid.Imej dalam konteks ini menjurus pembinaan insan.Hal ini terpapar

melalui pelbagai genre kesusasteraan Melayu.Malah, hal ini sesuai pula dengan disiplin

kesusasteraan Melayu itu sendiri iaitu mendidik dan membina nilai – nilai akhlak murid.Sebagai

contoh antara karya kesusasteraan Melayu yang memaparkan unsur rohani ialah cerpen

“Tanggar Amanat “ karya Amaruszati Noor Rahim kerana berpusatkan nilai – nilai murni

melalui watak utamanya yang memiliki jiwa yang penuh kasih sayang dan bertanggungjawab

mengambil masa yang lama bagi bertindak mengikut hati nurani.

Unsur emosi mengandungi hikmah yang mempunyai matlamat iaitu kepercayaan kepada

Tuhan , kepercayaan beragama , kemantapan jiwa , menghubungkan nilai murni dengan norma

masyarakat dan mempunyai sahsiah yang mulia.

4.6 Penerapan kecerdasan jasmani

Perkembangan daripada segi jasmani boleh diterapkan melalui teknik yang biasa digunakan oleh

guru yang terlatih seperti teknik penggunaan deria, main peranan , simulasi , bercerita , lakonan

waima secara spontan atau berskrip, pentomin, boneka , perbincangan , permainan bahasa

kesusasteraan dan kuiz.Murid – murid yang didedahkan dengan pelbagai teknik dalam

Page 14: Sejarah Komsas

14

pengajaran kesusasteraan Melayu secara tidak langsung berupaya dalam pergerakkan .Malah

mereka akan lebih aktif.

Selain itu, perkembangan daripada segi jasmnai bukan sahaja melibatkan aktiviti di

dalam bilik darjah , malahan melalui pelbagai aktiviti di luar kelas. Contohnya apabila pihak

sekolah mengadakan aktiviyti seperti pertandingan pementasan drama , teater atau sebagainya

yang melibatkan murid untuk bergiat aktif dalam sesuatu aktiviti yang dijalanakn.

Teknik sosiodrama misalnya yang dilaksanakan oleh guru adalah untuk mewujudkan

perhubungan antara insan dan masyarakat. Antara langkah yang boleh dijalankan dengan

meninta murid mengemukakan sesuatu masalah. Selepas itu guru akan meminta murid agar

melakonkan permasalahan tersebut.Melalui aktiviti ini , murid akan belajar untuk bergerak

secara berkumpulan , tidak kira kumpulan kecil atau besar .Oleh itu semngat kerjasama dan

kesefahaman akan terbentuk.

4.7 Membentuk insan berfikir secara kreatif dan kritis

Konsep kreatif merujuk kepada perihal individu yang membentuk semua hal tentang pemaknaan

, penilaian , kelilmuan waima yang tersurat atau tersirat serta membuat pertimbangan ,

kesimpulan dan keputusan.Manakala konsep kritis merujuk hal yang berhubung dengan

penghayatan terhadap penilaian dan penaakulan bahan sastera.

Bahan yang dibaca sering disifatkan sebagai bahan yang mempunyai hubungan dengan

pemikiran.Penghasilan sesebuah karya dan teknik penyampaian turut membawa kita yang

membacanya berfikir,merenung dan menilai simbol yang ada. Sebagai contoh “Dato’ Onn “

karya Othman Haji Zainuddin yang mengungkap semangat kebangsaan dan penentangan

Malayan Union.Drama muzikal ini memberikan pengetahuan sejarah tentang isu Malayan Union

dan bagaimana orang Melayu yang diketuai oleh Dato’ Onn berusaha menentangnya bagi

mendapatkan kemerdekaan .Penulis telah menggunakan bahasa yang diselang-seli dengan watak

pencerita.Kegigihan dan ketegasan Dato Onn dipaparkan dengan jelas dan usaha tersebut berjaya

membawa negara untuk mencapai kemerdekaan.Drama ini membawa mesej tentang kegigihan

tokoh terdahulu memperjuangkan kemerdekaan dan betapa pentingnya kita sebagai generasi kini

menjaga kemerdekaan tersebut.

Page 15: Sejarah Komsas

15

5.0 Kesimpulan

Pengenalan komponen sastera dalam kurikulum Bahasa melayu merupakan satu dasar yang

bijak. Di samping memberi pendedahan asas sastera Melayu kepada pelajar , pembelajarannya

telah mampu meningkatkan lagi mutu penguasaan Bahasa Melayu di kalangan pelajar dari segi

kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kejayaan

setakat ini memberi suntikan pada kedudukan sastera dalam kurikulum sekolah manakala

kelemahan yang dikenal pasti boleh memberi panduan tentang apa yang perlu diperbaiki.

Pengenalan komponen sastera juga diharapkan dapat membina pelajar Malaysia yang

gemar membaca sepanjang hayat dan secara tidak langsung pelajar juga dididik membaca karya

sastera yang bermutu tinggi. Melalui pengajaran dan pembelajaran komponen sastera, apresiasi

sastera dapat dipertingkatkan di kalangan pelajar. Daripada apa yang telah dibincangkan sebelum

ini, pendeknya, pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah bukan sahaja mampu untuk

melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek,rohani, emosi dan jasmani

seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi juga bertujuan untuk

melahirkan murid yang memiliki keterampilan dalam bahasa, dan menghargai serta menghayati

bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.

Bahkan, pengajaran kesusasteraan Melayu penting dalam pembinaan manusia yang

seimbang, matang , prihatin dan beretika tinggi. Pengajaran kesusasteraan Melayu atau komsas

ini penting kepada pelajar , bukan setakat menghafal cerita , malah karya komsas yang

disenaraikan dalam bahasa Melayu kaya dengan khazanah ilmu , nilai , budaya , pengalaman ,

etik dan pelbagai lagi. Bahkan didapati di dalamnya terangkum dunia keilmuan kesusasteraan

yang tidak ada akhirnya yang sekali gus memancarkan perkembangan tamadun sesuatu bangsa

termasuk budaya dan evolusi masyarakat. Dengan demikian tidaklah lagi timbul masalah atau

perkara yang mengelirukan guru dan pelajar kerana hakikatnya, pengajaran dan pembelajaran

komsas dapat memperlengkap pengetahuan dan persediaan untuk mengajar dan belajar dengan

yakin.

Page 16: Sejarah Komsas

16

6.0 Apendiks

1. Naffi Mat. ( 2005 ). Teknik Mengajar Komsas Komponen Sastera. Selangor : PTS

Professional.

2. Sulaiman Masri,Abdullah Yusof, Mohd Ra’in Shaari. ( 2006 ). Bahasa Melayu Dimensi

Pengajaran dan Pembelajaran . Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributor Sdn.Bhd.

3.Yahya Othman, Roselan Baki,Naffi Mat .( 2009 ).Pemerkasan Pendidikan Bahasa Melayu dari

Teori ke Praktik . Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

4.Toe Kok Seong. ( 16 Mac 2011 ) . Malaysia Cuba Membentuk Jati Diri Nasional . Berita

Harian.

5.Nik Hassan Basri Nik Ab.Kadir ( 2007 ).Kewajaran Pengajaran Komsas dalam Bahasa Melayu

.Jurnal Peradaban Melayu Jilid 5 .Diambil pada 27 Mei 2011 dari

http://jurnalperadabanipm.bolgspot.com/2008/08/jurnal-peradaban-melayu.

6. Siti Khariah Mohd Zubir (2007 ). Peranan Bahasa dan Sastera:Umpama Irama dan Lagu.

Jurnal Peradaban Melayu Jilid 5 .Diambil pada 27 Mei 2011 dari

http://jurnalperadabanipm.bolgspot.com/2008/08/jurnal-peradaban-melayu.

7. Kamaruzaman Abdullah.( 2002 ).Komponen Sastera dalam Pendidikan Bahasa Melayu

Sekolah Menengah di Malaysia . Simposium Pendidikan Bahasa Melayu 2002 Peringkat

Kebangsaan.Maktab Perguruan Besut terengganu.

8. Mohamad Kholid bin Hamzah.(2010).Kabus di Perbukitan Tingkatan 5. Kuala Lumpur :

Dewan Bahasa dan Pustaka.

9. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2010 ).Dirgahayu Bahasaku Tingkatan 5 . Kuala Lumpur :

Dewan Bahasa dan Pustaka.

10. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2010 ).Gema Sepi Gadis Genius Tingkatan 2 . Kuala

Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Page 17: Sejarah Komsas

17

11. Dr. Aminudin Mansor ( 15 Mei 2011 ) Subjek Sastera Membina Insan . Kuala Lumpur

:Utusan Malaysia.

12. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Ketiga ( 2000 ).Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

Pustaka.

13. Berita Harian 28 April 2011

14. Mohd Rasdi bin Saamah ( 2002 ). Pelaksanaan Komsas dalam Pelajaran Bahasa Melayu di

Sekolah Menengah Satu Tinjauan . Kuala Lumpur : Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan.