Komsas (Novel) 2015

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  1/24

  6:20ERTI SEBUAH

  PENGORBANANKegigihan dan kecekalan

  hati se!ang anak "ang

  #en$adi #angsa

  %ence!aian ked&a'd&a

  !ang t&an"a dl#

  #enghada%i %l(g ca(a!an)I#an (e!&saha dengan

  sa(a! &nt&k #en"at&kan

  #en"at&kan (a%a dan

  i(&n"a se#&la setelah

  #e!eka (e!ce!ai) *ia t&!&t

  (e!sa(a! a%a(ila

  #enghada%i segala

  %e!(&atan dan tindakan

  +inda "ang ce#(&!&

  te!hada% ke$a"aann"a)

  I#an tidak #engalah

  te!hada% setia% #asalah

  "ang dtg $&ga) *ia teta%#e#(e!ikan t%&an

   

   TE,A

  HIK,AH

  Ke%incangan dala#

  kel&a!ga "ang

  #en"e(a(kan anak

  #e#(e!ntak dan

  (e!&(ah tingkah lak&)

  A#!i adalah anak "ang

  (aik dan

  (e!tangg&ng$a-a(

  ke%ada kel&a!gan"a)

  ,alangn"a. sika%

  a"ahn"a "ang ke$a#

  dan tidak

  (e!tangg&ng$a-a(te!hada% kel&a!ga

  #en"e(a(kan A#!i

  (e!&(ah sika%) A"ahn"a

  "ang te!li(at dala#

  %e!$&dian dan dadah

  seing #e!a#%as -ang

  dan (a!ang ke#as

  da!i%ada e#ak A#!i)

  K#sas N/el

   

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  2/24

  ERTI SEBUAH

  PENGORBANAN

  Pe!asaan anak "ang

  #en$adi #angsa

  %e!ce!aian i(& (a%a)

  3nthn"a. I#an

  se!ing (e!asa tidak

  tente!a# se$ak i(&

  dan (a%an"a (e!ce!ai)

  4ala&%&n (egit&. dia

  sentiasa (e!&saha&nt&k #en"at&kani(&

  dan (a%an"a ke#(ali)2Pe!(e5aan ka tidak

  #enghalang

  %e!saha(atan)

  3nthn"a. Pei -en

  dan I#an #e!&%akan

  saha(at (aik) ,e!eka

  saling #e#(ant&

  &nt&k #en"elesaikan

  setia% #asalah "ang

  dihada%i (e!sa#a) Pei

  -en $&ga #engge#a!i#asakan #ela"&)

   

  PERSOA

  +AN

  6:20HIK,AHKasih sa"ang i(&

  te!hada% anakn"a

  3nth:E#ak A#!i sangat sa"ing

  dan #enga#(il (e!at

  te!hada% A#!i) Segala

  ke%e!l&an A#!i. seda"a

  &%a"a di%en&hin"a

  -ala&%&n (elia& sendi!i

  dala# keadaan le#ah)2P!ihatin dan si#%ati

  te!hada% insan "ang

  #e#e!l&kan

  3nth:

  Sa%&!a dan a"ahn"a

  (e!si#%ati akan nasi(

  "ang #eni#%a A#!i dan

  e#akn"a) ,e!eka

  sekel&a!ga #enghanta!

  e#ak A#!i "ang cede!a

  %ada dahi dan A#!i

  cede!a di%&k&l %en"a#&n

  ke hs%ital)

  1Tangg&ng$a-a( anak

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  3/24

  HIK,AH ERTI SEBUAH

  PENGORBANAN

  6:204ATAK

  *AN

  PER4ATAN

  UTA,A

  'A,RI

  • Se!ang "ang

  %en"a"ang)3nthn

  "a. A#!i

  #en"a"angi

  e#akn"a hingga

  sangg&% (e!(asikalse$a&h 0 k#

  se#ata'#ata &nt&k

  #e#(eli &(at

  e#akn"a)

  • Se!ang "ang

  %endenda#)3nthn"a. A#!i

  #e#enda#kan

  %e!asaan #a!ah

  te!hada% a"ahn"a

  "ang tidak

  'I#an

  • Se!ang "ang %e#aa7)

  3nthn"a. I#an

  #e#aa7kan +inda "ang

  telah

  #engkhianatin"a)

  • Se!ang "ang#engh!#ati !ang

  t&an"a) 3nthn"a.

  -ala&%&n I#an tidak

  s&ka akan !ancangan

  (a%an"a "ang #ah&

  (e!kah-in lain. na#&nI#an #engh!#ati

  ke%&t&san (a%an"a)

  • Se!ang "ang

  (e!%egang teg&h

  te!hada% aga#a)

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  4/24

  (e!tangg&ng$a-a()• Se!ang %e#(&li)

  3nthn"a. A#!i

  #e#e!as &g&t #&!id"ang le#ah aga!

  #e#(a"a! -ang

  %elind&ngan

  ke%adan"a) 8ika

  enggan. #&!id it&

  akan di(elasah)

  3nthn"a. I#an

  #enge!$akan sla 9

  -akt&)

  HIK,AH ERTI SEBUAHPENGORBANAN

  6:20

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  5/24

  4ATAK 

  *AN

  PER4ATA

  KANSA,PING

  AN

  'Sa%&!a

  • Se!ang "ang

  Be!ani) 3nthn"a.

  Sa%&!a (e!ani

  #ela%!kan kegiatan

  A#!i #e#e!as &g&t

  Saleh ke%ada g&!&

  disi%lin -ala&%&an

  dia di&g&t dan

  dikeca# leh A#!i)• Se!ang "ang (aik

  hati) 3nthn"a.

  Sa%&!a #e#(ant&

  A#!i dan e#akn"a

  "ang sedang dala#

  kes&sahan)

  • Se!ang "ang

  %e#aa7) 3nthn"a.

  Sa%&!a #e#aa7kan

  A#!i atas %e!(&atan

  A#!i te!hada%n"a)

  'Pei -en

  • Se!ang "ang #&dah

  #en"es&aikan di!i)

  3nthn"a. Pei -en

  a#at selesa dengan

  %e!sekita!an !ang

  #ela"&) Pei -en $&ga

  a#at #engge#a!i

  #asakan !ang

  #ela"&)• Se!ang "ang #&dah

  #ene!i#a nasihat)

  3nthn"a. Pei -en

  Be!$a"a #enga#(il

  hati i(& ti!in"a setelah

  dia #engik&ti nasihat

  dat&k dan nenek i#an)

  • Se!ang "ang (aik

  hati) 3nthn"a. Pei

  -en sentiasa

  #enlng I#an ketika

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  6/24

  I#an dala#

  kes&sahan)

  HIK,AH ERTI SEBUAHPENGORBANAN

  6:20

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  7/24

  'E#ak A#!i

  • Se!ang "ang

  %en"a"ang)

  3nthn"a. (elia&

  #en"ediakan

  ke%e!l&an seklah

  A#!i -ala&%&n tiada

  d&it)

  • Se!ang "g ta(ah)

  3nthn"a. (elia&a#at ta(ah

  #enghada%i ca(a!an

  hid&% -ala&%&n

  te!tekan dgn sika%

  s&a#in"a "g ke$a#

  • Se!ang "g %e#aa7)

  3nthn"a. (elia&

  #e#aa7kan

  s&a#in"a dan

  #ene!i#an"a

  se#&la dala#

  'Adi7 *anial

  • Se!ang "g (i$ak)

  3nthn"a. -ala&%&n

  Adi7 *anial (a!&

  (e!t&ka! sklh. na#&n

  dia (e!$a"a #end%t

  te#%at %e!ta#a dl#

  %e%e!iksaan

  %e!tengahan tah&n di

  dl# kelas dina#ik)• Se!ang "g %e#a!ah)

  3nthn"a. ketika

  I#an dan &lk&!nain

  dtg ke !ahn"a. dia

  #e#(entak I#an "g

  #ah& #en$elaskan

  %e!ka!a #engenai

  !ancangan

  %e!kah-inan i(&n"a

  dan (a%a I#an

  • Se!ang "g sensiti7)

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  8/24

  kehid&%ann"a) 3nthn"a. dia

  #enentang i(&n"a

  (e!kah-in dengan

  (a%a I#an ke!ana dia

  (el (e!sedia &nt&k

  #ene!i#a sesia%a

  #en$adi %engganti

  a!-ah a"ahn"a)

  HIK,AH ERTI SEBUAHPENGORBANAN

  6:20

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  9/24

  • '

  HIK,AH ERTI SEBUAHPENGORBANAN

  6:20

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  10/24

  +ata

  !#as

  a

  4akt& %agi:

  • A#!i #e#(&li dan

  #e#e!as &g&t Saleh

  di seklah) Ke$adianit& dilihat leh Sa%&!a

  "g ketika it& dl#

  %e!$alanan ke kantin

  &nt&k sa!a%an)

  4akt& %etang:

  • A#!i #enga"&h

  (asikaln"a se$a&h 0

  k# &nt&k ke %ecan

  ke!ana hendak

  #e#(eli &a(t de#a#

  dan &(at l&ka (&at

  e#akn"a)

  4akt& #ala#:

  • Pe!isti-a a"ah A#!i

  #inta -ang d!%d e#ak

  A#!i) A%a(ila e#ak A#!i

  enggan #e#(e!i -ang.

  dia #en"englngka!

  ge!(k %akaian hingga

  4akt& %agi

  • +inda #en&d&h I#an

  (aha-a I#an ge#a!

  #e#%enga!&hi !anghingga %el$a! (a!& Adi7

  *anial %&n te!gila'gila

  akan i#an)

  4akt& %etang:

  • I#an (a!& %&lang da!i

  seklah)

  4akt& #ala#:

  • I#an #ene!i#a e'#el

  d!%d i(&n"a) E'#el it&

  di$a-a(n"a dengan

  ge#(i!a) *ia (e!asa

  lega a%a(ila da%at

  (e!h&(&ng dengan

  i(&n"a "ang (e!ada di

  Ne- ealand)

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  11/24

  #ene#&kan -ang)

  Ke!ana -ang it& sedikit.

  a"ah A#!i sangg&%

  #e!enta% gelang e#as%&saka "ang di%akai

  leh e#ak A#!i)

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  12/24

  HIK,AH ERTI SEBUAH

  PENGORBANAN

  6:20+ata

  !

   Te#

  %at

   Kelas A#!i

  •  Te#%at A#!i (e!(&al'

  (&al dengan Si/a

  tentang h&kan

  "ang dikenakan ke

  atas A#!i leh 3ikg&

  Sal#an. A#!i dengan(angga #engatakan

  (aha-a dia tidak

  langs&ng (e!asa

  sakit a%a(ila di!tan

  leh 3ikg& Sal#an)

  Hal ini de#ikianke!ana dia s&dah

  #engalas

  %&ngg&ngn"a

  dengan (&k& "ang

  ni%is)

  Rah *at&k dan nenek I#an

  • I#an tinggal (e!sa#a'

  sa#a dgn dat&k dan

  nenekn"a setelah i(&n"a

  #ekan$&tkan %enga$ian

  di %e!ingkat i$a5ah

  kedkt!an di Ne-eakand

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  13/24

  Hs%ital

  • A#!i dan e#akn"a

  di(a-a ke hs%ital

  leh a"ah Sa%&!a

  &nt&k #ene!i#a

  !a-atan) A#!i

  te!cede!a aki(at

  di(elasah %en"a#&n)

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  14/24

  HIK,AH ERTI SEBUAH

  PENGORBANAN

  6:20Rah A#!i

  • A"ah A#!i #e#inta

  -ang d!%d e#ak

  A#!i &nt&k #e#(eli

  dadah dan (e!$&di)

  A%a(ila tidak di(ei

  -ang. a"ah A#!i#en"enlngka!

  ge!(k %akaian

  hingga

  #ene#&kakan -ang)

  Ke!ana -ang "ang

  di$%ai it& te!lal&sedikit. a"ah A#!i

  #e!enta% %&la

  gelang e#as %&saka

  "ang di%akai leh

  e#ak A#!i) A%a(ila

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  15/24

  A#!i #enghalang

  a"ahn"a da!i kel&a!

  !ah dan #en"&!&h

  #e#&langkan gelang%&saka e#akn"a.

  A#!i dita#%a! leh

  a"ahn"a)

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  16/24

  HIK,AH ERTI SEBUAH

  PENGORBANAN

  6:20+ata!

  #as"a!

  akat

  • ,as"a!akat #&!id di

  seklah) 3nthn"a.

  A#!i. Sa%&!a.Si/a dan

  R5ita #e-akili

  glngan #&!id di

  seklah dl# n/el ini)

  ,as"a!akat "angte!li(at dl# kegiatan

  tidak (e!#!al)

  3nthn"a. a"ah A#!i

  te!li(at dl# kegiatan

  (e!$&di dan dadah) Hal

  ini #en$adikann"a

  a"ah dan s&a#i "angtidak

  (e!tangg&ng$a-a(.

  #alah (n"k

  #en"&sahkan iste!i

  ke!ana selal& #e#inta

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  17/24

  -ang d!%dn"a)

  • ,as"a!akat "ang

  %!ihatin te!hada%

  kes&sahan !g lain)3nthn"a. Sa&!a "g

  telah #engetah&i

  tentang kes&sahan

  hid&% A#!i (e!&saha

  seda"a &%a"a &nt&k

  #e#(ant& A#!i dan

  e#akn"a)

  HIK,AH ERTI SEBUAHPENGORBANAN

  6:20

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  18/24

  Nil

  ai

  • Kasih sa"ing)

  3nthn"a. A#!i a#at

  #en"a"angi e#akn"a)

  *ia sangg&%#enga"&h se$a&h 0

  k# &nt&k #e#(eli

  &(at l&ka dan &(at

  de#a# &nt&k

  e#akn"a "ang sakit)

  • Be!tangg&ng$a-a()

  3nthn"a. Sa%&!a#e!&%akan %enga-as

  seklah "ang

  (e!tangg&ng$-a(

  dala# #en$alankan

  t&gasn"a)

  •  Ta(ah) 3nthn"a.

  e#ak A#!i ta(ah#enghada%i d&gaan

  hid&%) Belia& ta(ah

  #enghada%i dgn sika%

  s&a#in"a "g tidak

  (e!tangg&ng$a-a( dan

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  19/24

  ke$a#) 4ala&%&n

  di%&k&l leh s&a#in"a.

  (elia& teta%

  #e#%e!tahankans&a#in"a di hada%an

  A#!i ke!ana tidak

  #ah& A#!i #e#(enci

  te!hada% a"ahn"a)

  HIK,AH ERTI SEBUAH 6:20

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  20/24

  PENGORBANAN

  Penga$a!an

  ) Kita ha!&slah ta(ahdl# #enghada%i

  d&gaan hid&%)

  3nthn"a. e#ak

  A#!i (egit& ta(ah

  #enghada%i d&gaan

  a%a(ila s&a#in"a

  (e!sika% tidak(e!tangg&ng$a-a()

  4ala&%&n s&a#in"a

  (e!tindak ke$a#.

  na#&n (elia& teta%

  #engh!#ati

  s&a#in"a) Belia&

  teta%#e#%e!tahankan

  s&a#in"a di de%an

  A#!i aga! A#!i tidak

  #e#(enci s&a#in"a)2) Kita ha!&slah

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  21/24

  #elaksanakan

  tangg&ng$a-a(

  dengan se(aik'

  (aikn"a) 3nthn"a.Sa%&!a #elaksanakan

  tangg&ng$a-a(n"a

  se(agai %enga-as

  seklah dengan %en&h

  dedikasi)

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  22/24

  HIK,AH ERTI SEBUAHPENGORBANAN

  6:201) Kita hendaklah (e!asa

  si#%ati te!hada%

  !ang "ang dl#

  kes&sahan)

  3nthn"a. Sa%&!a

  dan a"ahn"a

  (e!si#%ati te!hada%

  A#!i dan e#akn"a

  "ang diti#%a #&si(ah)

  Sa%&!a sangg&%

  #el&%akan %e!(&atan

  A#!i te!hada%n"a dan

  ikhlas #e#(ant& A#!i

  sekel&a!ga)

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  23/24

  HIK,AHERTI SEBUAH

  PENGORBANAN 6:20

 • 8/19/2019 Komsas (Novel) 2015

  24/24