JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir

 • 8/18/2019 JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir Anelyza.doc

  1/84 0

  [Type the documen

  t title]

  [Pick the date]

  [Year][Type the abstract of the document here. The abstract is typicallya short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

  [Type the document subtitle]

 • 8/18/2019 JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir Anelyza.doc

  2/84 1

  FOKUS/REVISI KOMSAS SPM 2015 - SIRI 21

  GURINDAM TONGGAK DUA BELAS

  Hendak pandai menghargai masa, Jangan dinanti esok lusa.

  Ketekunan akan membawa kejayaan, Kegigihan bekerja dengan keupayaan.

  Wajah ceria keseronokan bekerja, Usah berduka bermuram durja.

  Hidup dalam kemuliaan kesederhanaan,

  Bertindak dengan penuh kebijaksanaan.

  Ketinggian peribadi jadi amalan, Ketelusan hati jadi bekalan.

  Kekuatan sifat baik hati, Bertimbang rasa dan bersimpati.

  engaruh kepimpinan melalui teladan, Baik buruk jadikan sempadan.

  !enjadi kewajipan menjalan tugas, Walaupun sederhana tetapi tegas.

  Kebijaksanaan berhemat perlu diutama, "idak memba#ir teliti saksama.

  Keutamaan kesabaran fikiran tenang, erkara susah menjadi senang.

  eningkatan bakat diberi sokongan, "unjukkan kebolehan jadikan dorongan.

  $ikmat mencipta budaya kreatif, Kembangkan bakat semoga aktif.

  Soalan be!a"a#an $e%an '&(  Seba)a& $e#e*a !ala+ "e"eb,a o)an&"a"&. "e"eoan) $el,la +e+&l& !an +en)a+al#an bebea$a "&a% ba Be!a"a#an ),&n!a+ na%a#an "&a%-"&a% %e"eb,% 3M4 %ifat baik seorang pekerja & ' menghargai masa ' tekun dan gigih bekerja

  ' tidak memba#ir 

 • 8/18/2019 JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir Anelyza.doc

  3/84 2

  ' teliti ( adil dan saksama ' sabar ( tenang ' tunjukkan kebolehan ikut kemampuan

  '&&(  A$a#a na"&a% $ena& #e$a!a +ee#a an) beba#a% 3M4 ' memberikan tunjuk ajar kepada orang lain ' meningkatkan bakat yang ada supaya lebih maju ' jangan bersikap sombong dengan bakat yang ada

  '&&&(  Be!a"a#an ),&n!a+ %e"eb,%. na%a#an %&)a 6&& $en%&n) ,n%,# +ela&#an $e#e*a 6e+elan) 3M4 ' bijak menghargai masa ' gigih ketika menjalankan tugas yang diamanahkan ' mempunyai perasaan gembira ketika bekerja

  '&7(  A$a#a #ebaan n&la& #e"abaan !ala+ ),&n!a+ %e"eb,% 2M4 ' fikiran menjadi tenang ' pekerjaan yang sukar akan menjadi mudah ' keputusan yang dibuat tidak mengikut perasaan

  Soalan be!a"a#an +a#",! '&(  Bean +a#",! 8 perkara susah menjadi senang’  2M4 ' sesuatu hal( masalah ( kesulitan dapat diselesaikan dengan mudah

  '&&(  Bean +a#",! an)#a$ $e%a+a 9G,&n!a+ Ton))a# D,a Bela": 2M4  !aksud rangkap pertama ' masa yang ada hendaklah digunakan dengan sebaik'  baiknya dan jangan memba#irkan masa

  '&&&( Bean +a#",! an)#a& #a%a 'baik buruk dijadikan sempadan'  2M4 ' perkara yang elok atau tidak menyenangkan perlu dijadikan panduan hidup.

  '&7( Bean +a#",! 8Pengaruh kepimpinan melalui teladan, baik buruk jadikan sempadan; 2M4 !aksud ' %eseorang pemimpin menjadi teladan kepada orang lain, setiap kejadian dapat dijadikan panduan hidup

  '7(  A$a#a +a#",! ba&" 8 jangan dinanti esok lusa; 2M4 !aksud ' usah ( tidak bertangguh

  '7&(  A$a#a +a#",! 8ketelusan hati jadi bekalan; 2M4

  !aksud ' kejujuran sebagai amalan hidup

  Soalan be!a"a#an $en!a$a% 'KBAT(

  '&( Pa!a $an!an)an an!a. a$a#a an) $el, !&la#,#an ole "e"eoan) $e#e*a ,n%,# +en!a$a% n+a% #e"eono#an be#e*a 3M4 )ara'cara untuk mendapat nikmat keseronokan bekerja& ' menanam minat kepada kerja ( tugas ' menganggap kerja sebagai ibadat ' bergaul dengan semua orang ( tidak sombong

 • 8/18/2019 JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir Anelyza.doc

  4/84 3

  ' sentiasa jujur dan ikhlas

  '&&( Pa!a $en!a$a% an!a. +en)a$a#a #&%a !&laan) +enan)),-nan)),#an $e#e*aan an) %ela !&a+ana#an #e$a!a #&%a 3M4 ' untuk mengelakkan berlakunya kerugian ' agar kerja yang dilakukan tidak bertimbun ( tidak menjadi beban ( dapat diselesaikan dengan segera ' agar tidak memba#irkan masa

  ' kita tidak tahu apakah yang berlaku pada masa hadapan yang menghalang kita untukbekerja. ' untuk menghindari sifat tidak bertanggung jawab ( tidak berdisiplin dalam pekerjaan ( tidak mematuhi waktu bekerja * peraturan kerja ' untuk menghindari sifat pemalas ' untuk mengelakkan bekerja pada saat akhir yang akan menjejaskan kualiti kerja ( produkti+iti

  '&&&(  Se#&ana an!a +e,$a#an "eoan) $e+&+$&n. a$a#a 6&&-6&& #e$&+$&nan an) an!a aa$ !a$a% !&%ela!an& ole a#a% ba

 • 8/18/2019 JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir Anelyza.doc

  5/84 4

  ' supaya waktu bekerja berlalu dengan cepat- ' dapat menghasilkan kerja yang berkualiti.

  '7&&(  Sa$ be*&+a% 6e+a% $el, a!a $a!a "e"eoan) $e#e*a =ela"#an ' untuk mengelakkan berlakunya amalan memba#ir- ' barangan yang dibeli haruslah mengikut keperluan- ' wang yang dijimatkan dapat digunakan pada masa depan- ' dapat memaksimumkan keuntungan syarikat atau jabatan.

  '7&&&(  Pa!a $en!a$a% an!a. a$a#a #e"an b,,# a+alan ",#a +enan)),#an #e*a ' akan hilang kepercayaan orang ramai atau pelanggan- ' kerja tidak dapat disiapkan mengikut jadual- ' akan menimbulkan masalah kepada orang ramai.

  '&>(  Pa!a $en!a$a% an!a. +en)a$a#a #&%a $el, be"a$ "aba !ala+ +en*alan#an %,)a" 3M4 %ebab'sebab& ' hasil kerja lebih berkualiti ' tidak melakukan sebarang kesilapan ' tidak memba#ir masa ( tenaga

  '>(  Pa!a $en!a$a% an!a. +en)a$a#a "e"eoan) &%, $el, +e+$,na& #e$e&ba!&an +,l&a !ala+ #e&!,$an Bean %&)a "ebab 3M4 %ebab'sebab& ' sentiasa mengamalkan nilai baik ' dihormati ( dipandang mulia ' jujur ( amanah dalam menjalankan tugas ' mendapat keberkatan hidup

  '>&(  Pa!a $en!a$a% an!a. a$a#a 6&&-6&& $e+&+$&n an) !a$a% !&*a!an %ela!an ole oan) ba

 • 8/18/2019 JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir Anelyza.doc

  6/84 

  ' Baik hati  sentiasa bertimbang rasa dan bersimpati

  '&&&( Na%a#an ben%,# ),&n!a+ !& a%a" @M4 Bentuk gurindam& ' uisi terikat( tidak bebas ' !empunyai /0 rangkap ' %etiap rangkap mengandungi 0 baris ' !engandungi 1 patah perkataan dalam satu baris

  ' %uku kata antara 2 hingga /3 suku kata. Contohnya: Ja/ngan di/nan/ti e/sok lu/sa iaitu 9suku kata dan Ke/bi/jak/sa/na/an ber/he/mat per/lu di/u/ta/ma iaitu 15 suku kata sebaris ' 4ima akhir aa. Contohnya : ikmat mencipta budaya kreati!" Kembangkan bakat semoga akti! 

  '&7( =ela"#an !,a $e"oalan an) %e!a$a% !ala+ $,&"& %e"eb,% @M4 ersoalan- ' persoalan menghargai ( menepati masa !ala+ menjalankan tugas ' Contoh: tidak bersikap suka menangguhkan kerja ' persoalan kegigihan bekerja !e+& mencapai kejayaan ' Contoh: melakukan kerja yang  diamanahkan dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya ' persoalan kebijaksanaan !ala+ membuat keputusan ' Contoh: tidak terburu-buru dalam tindakan dan sentiasa berbincang atau bermesyuarat.

  4e+isi %iri 05 SAIR PEMBERONTAKAN PATANI

  6aksamana dititahkan Betara, Ke negeri atani berjalan segera, !endapat cogan 4aja %enggora,

   7kan menerima hukum dan dera.

  Barang yang hendak dihukumkan, %ekalian tidak boleh disalahkan, Kesalahan pinta dimaafkan, egawai yang dipegang itu dipohonkan.

  %etelah demikian titah Betara, 6aksamana tiada berani dura, Kerana negeri hendak dipelihara, Kelak menjadi huru'hara.

  Bonda duli mahkota indera, ada 6aksamana emak saudara, %akit terlantar hampir bermara, !eninggalkan dia tiada terkira.

  aripada kerja terlalu berat, Ke atas negeri hendak mudarat, Jadilah dititahkan duli hadirat, Bimbang dan masghul di suruh kerat.

  "iadalah lagi terkata'kata,

  %udah dengan titah sang nata,

 • 8/18/2019 JJ-KOMSAS SPM 2015 Pecutan Terakhir Anelyza.doc

  7/84 !

  iputuslah hati yang bercinta, Kepada 7llah diserah semata.

  $iat 6aksamana yang pegari, aulat baginda barang berdiri, Jika selamat sentosa negeri, Biarlah susah di atas diri.

  Berjalan ia berhati hampa,Bonda yang sakit tiada dilupa, Kerana sakit berat menimpah, 8akin hatinya tiada berjumpa.

  aripada sudah dimikian peri, Keberatan tertanggung di atas negeri, 8ang sakit itu seorang diri, Bala yang datang meliput negeri.

  Jadilah dititahkan %eri Betara, "iadalah lagi terkira'kira, Berjalanlah pergi bersegera'segera, !endapat cogan 4aja %enggora.

  Soalan be!a"a#an $e%an

  '&( Men)a$a#a La#"a+ana be"e!&a ,n%,# +ela#"ana#an $e#aa an) !&%&%a#an ole a*a 6aksamana bersedia untuk melaksanakan perkara yang dititahkan oleh raja bagi membuktikan ketaatannya kepada raja. %elain itu, 6aksamana juga ingin mengelakkan negara dilanda huru' hara.

  '&&( Na%a#an !,a $e&n%a Be%aa #e$a!a La#"a+ana !ala+ "a& %e"eb,% ' Betara memerintahkan 6aksamana pergi ke ne