Komsas Presentation.pptx

Embed Size (px)

Text of Komsas Presentation.pptx

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  1/22

  Jendela Menghadap

  Jalan

  Bab 9-12

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  2/22

  Danel anak bongsu William Ng berkunjungke rumah datuk untuk menjelaskan isu yanghangat dibincangkan oleh masyarakatkampung berkaitan pembinaan kubah surau. Wakil Rakyat telah memberi pilihan samaada ingin membina sebuah de anmasyarakat atau mendirikan sebuah masjid. !ebanyakan penduduk kampung memilih

  untuk membina kubah surau berbandingmembina sebuah masjid kerana masalahkekurangan tanah.Disamping itu juga" Danel telah menjelaskan

  kebaikan mendapatkan ra atan moden

  Sinopsis BAB 9

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  3/22

  #ujah-hujah telah dikemukakan oleh Danel darisegi sains perubatan untuk menyakinkanpenduduk-penduduk kampung termasuk datuk"

  alaupun datuk sukar untuk menerima hakikatnya.$emang kaedah perubatan tradisional baik jika

  digabungkan dengan kaedah perubatan moden"kerana semua bahan-bahan ramuan tradisionaldia et dalam bentuk moden supayapenggunaannya lebih selamat dan terjaminmengikut kaedah sainti%k.Danel terpaksa berhujah secara berhemah demimenjaga hati datuk agar tidak terguris.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  4/22

  Sinopsis BAB 10

  Datuk tetap sayang akan pekerjaannya sebagaipengubat tradisional" kerana masih ramaipenduduk yang percaya dengan ra atantersebut termasuk ibu &eetha. #ati datuk tersentuh dengan penerangan yangdiberikan oleh Danel" alaupun hujah-hujahyang diberikan itu belum tentu dapatmenyakinkannya.

  'angkaan datuk juga kuat mengatakan William juga tidak dapat menerima penerangan yangdiberikan oleh Danel.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  5/22

  'ika dahulu semua kata-kata datuk boleh diterimapakai oleh penduduk-penduduk kampung termasukWilliam" malah berjaya mengislamkannya" tetapikini tidak lagi.Nenek pula sekarang sudah mula menyindir dan

  menidakkan kata-kata datuk. (ugi anak sulung William pula telah menggalakkanpemaju datang untuk membangunkan tanahpenduduk-penduduk kampung" yang akhirnya

  berlaku pertelagahan antara penduduk sama adamahu menjual tanah atau sebaliknya

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  6/22

  (inopsis B)B 11

  (ebelum solat" datuk tercari-cari tasbihnyayang hilang entah ke mana" namun sebaiksahaja masuk aktu datuk bersolat danber*ikir tanpa menggunakan tasbih. (elepas itu datuk membaca kitab duahalaman dan berhenti.

  Dengan linangan air mata yang tidakbertakung" tanda menahan kesedihan dalammengharung segala dugaan kehidupan. +sia datuk kini sudah mencapai lebih tujuhpuluh tahun. Datuk menyuruh ,ili ke dapur

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  7/22

  anpa berlengah ,ili akur dengan arahan datuk danterus ke dapur.Nenek memba a seca an kopi untuk datuk. )pabilamelihatkan ada sesuatu yang ingin dibincangkanantara datuk dan nenek" ,ili mohon i*in keluar"tetapi datuk terus memanggilnya.,ili duduk semula dan datuk meminta ,ilimenceritakan tentang ibunya. ,ili terus bercerita" namun berdasarkan soalan-

  soalan yang datuk kemukakan" jelaslah baha aterlalu banyak rahsia hidup ibu yang ,ili tidakketahui.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  8/22

  Sinopsis BAB 12su kubah surau menjadi perbualan hangat

  antara penduduk-penduduk kampung. (ama ada ingin mendirikan masjid ataumembina kubah surau lama telah

  menyebabkan penduduk-pendudukkampung hidup berpuak-puak. Bekas ketua kampung" iaitu ar ah #aji(alihin merupakan orang alim di kampung

  ini" juga berasal dari tanah 'a a Baratbersama-sama membangunkan surau lamaini" telah berpesan baha a surau lama initidak boleh dibangunkan kerana bimbangkesannya akan mengganggu ketenteraman

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  9/22

  $engikut pendapat nenek" itu hanyalahkepercayaan yang tiada penghujungnya danada alasannya yang tersendiri.

  !etika ,ili meniti bendang untuk menemuinenek" dia ternampak seorang lelakimengepit seekor ayam jantan dan seoranglagi mengepit seekor ayam betina.

  )bang Rashid telah menasihatinya supayabalik ke rumah kerana keadaan kampungbegitu tegang.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  10/22

  iba-tiba muncul sekumpulan lelaki tua melaung-laung dan bertakbir serta menghalang merekamelakukan perkara-perkara haram danpengkhianat. Berlakulah kejar-mengejar antara kumpulantersebut.)bang Rashid terus menghantar ,ili pulang kerumah kerana bimbangkan keselamatannya. (ebaik-baik sahaja sampai ke rumah ,ili ternampakada tetamu datang yang terdiri daripada empatorang lelaki dan seorang perempuan.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  11/22

  PersoalanPersoalan persaingan perubatantradisional dengan rawatan moden.

  (ebagai pengamal perubatan tradisional" #aji)bdul Rahman berasa kece a dan terkilan

  apabila pesakitnya semakin berkurang darisehari ke sehari disebabkan mereka mulaberalih kepada kaedah ra atan moden.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  12/22

  Persoalan ketaatan anak terhadapperintah ibu bapa.

  ,ili amat taat dan patuh akan arahan ibu danbapanya. Dia tidak membantah secara lisanapabila ibunya membuat keputusan untukmenghantarnya ke kampung kelahiran ibunyabagi menghabiskan masa cuti sekolah.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  13/22

  Watak / 0er atakan Danel)nak William

  'elaskan su 0embinaan !ubah (urau 'elaskan !ebaikan Ra atan $oden

  Berhujah Dengan Berhemah (upaya Datuk idak Berkecil #ati0ercaya 0erubatan $oden)krab Dengan Datuk$enulis )rtikel entang Buah 0isang Di enom(abah(ering $embantu Nenek $emasak$emasak $enggunakan 0isangBantu $en elamatkan ,ili Dari ada Diculik.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  14/22

  Nenek (Hajah Aisyan Tan Abdullah)!urang akin Dengan +bat radisional angDatuk (ediakan

  steri !epada Datuk0ercaya 0antang ,arang erbalikkan (emua3ermin +ntuk erbalikkan $ata !ilat4Bakar !ulit Ba ang 0utih +ntuk Bau #arumDalam Rumah

  (uka $enyindir Datuk entang +bat radisional.0andai $emasak Dan $asakannya (ering Dipuji5leh Danel.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  15/22

  Da uk (Haji Abdul !ah"an)0akar akar kayu dan ubat tradisional

  'adi (umber Rujukan $asalah !esihatan 0enduduk !ampungBerjaya (embuhkan ,etchumi Daripada (akit eruk Dengan#erba ang Dibuat 5leh Datuk)jar ,ili lmu !egamaan$enguji ,ili Dengan lmu )gama

  (ayang )kan 0ekerjaannya $engumpulkan )kar !ayuBerjaya $engislamkan WilliamDahulu 5rang $endengar 3akap Datuk etapi (ekarang

  idakBerumur 67 tahunRajin Beribadat" (olat" 8ikir Dengan asbihRajin $embaca !itabBerjaya $engubati ,ima 5rang Dari !uala ,umpur$enggunakan #erba

  idak Balik $alam !erana $encari #erba Di #utan0andai $en urut $enn urut Danel4

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  16/22

  #a ar $asyarakaMasyarakat yang bertanggungjawab terhadapkesihatan keluarga . 3th Danel amat mengambilberat terhadap kesihatan bapanya" William Ng yangmenghidap penyakit kencing manis.Masyarakat yang mengamalkan nilai kasih

  sayang dalam kehidupan . 3th ,ili amat sayang akanibu dan bapanya. ,ili menurut segala kehendak ibunyaatas :aktor kasih yang mendalam terhadap ibunya itu.Masyarakat yang gigih menghadapi cabaran dandugaan hidup . 3th ,ili merupakan seorang gadisremaja yang gigih berdepan dengan pelbagai cabaranyang dilaluinya.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  17/22

  ,atar $asaMusim cuti persekolahan . 3th 0engarangmenceritakan peristi a demi peristi a yangberlaku terhadap ,ili dan atak- atak yanglain semasa musim cuti persekolahan" iaitu

  se aktu ,ili bercuti di !ampung (entosa.Waktu petang . 3th 0ak (ahak telah datangke rumah datuk untuk menjemputnya kesurau bagi menyelesaikan isu pemaju yang

  ingin membangunkan ka asan di kampungitu.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  18/22

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  19/22

  NilaiNilai olong-menolongBekas ketua kampung yang berasal dari tanah 'a aBarat bersama-sama membangunkan surau lama.

  Nilai 0rihatin#ujah-hujah telah dikemukakan oleh Danel darisegi sains perubatan untuk menyakinkanpenduduk-penduduk kampung termasuk datuk"

  alaupun datuk sukar untuk menerima hakikatnya.Danel terpaksa berhujah secara berhemah demimenjaga hati datuk agar tidak terguris.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  20/22

  Nilai 'ati DiriDatuk tetap menganggap perubatan secaratradisional yang diusahakannya selama inidapat memberikan bantuan perubatanalternati: kepada pesakit yang datang

  menemuinya.

  Nilai !asih (ayangNenek dan datuk melayan baik ,ilialaupun dahulu ibu ,ili tidak mendengar

  nasihat datuk dan neneknya.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  21/22

  0engajaran1. !ita hendaklah prihatin terhadap masalah yang

  berlaku di sekeling kita supaya masalah tersebutdiatasi dan keadaan menjadi seperti sediakala.

  3th Danel terpaksa berhujah secara berhemah demi

  menjaga hati datuk agar tidak terguris.

  2. !ita hendaklah taat kepada orang tua dengan tidakmenyusahkan kedua orang tua.

  3th . Datuk menyuruh ,ili ke dapur supaya nenekmembuatkan seca an kopi untuknya tanpa berlengah,ili akur dengan arahan datuk dan terus ke dapur.

 • 8/17/2019 Komsas Presentation.pptx

  22/22

  hank ou