Komsas Renyah ,Fol

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Komsas Renyah ,Fol

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  1/39

  NAMA : …………………………………………………………………………………

  TINGKATAN : ..............................................................................................

  NAMA GURU : .............................................................................................

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  2/39

  BIL TAJUK MUKA

  SURAT

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  3/39

  1 BIODATA PENGARANG

  2 SINOPSIS

  2.1 INTIPATI BAB DEMI BAB   BAB 1 BAB 7 BAB 13 BAB 19   BAB 2 BAB 8 BAB 14 BAB 20

    BAB 3 BAB 9 BAB 15 BAB 21

    BAB 4 BAB 10 BAB 16 BAB 22

    BAB 5 BAB 11 BAB 17 BAB 23

    BAB 6 BAB 12 BAB 18 BAB 24

   

  3 TEMA

  4 PERSOALAN

  5 BINAAN PLOT

  6 TEKNIK PLOT

  7 WATAK UTAMA

  8 WATAK SAMPINGAN

  9 LATAR TEMPAT

  10 LATAR MASYARAKAT

  11 LATAR MASA

  12 NILAI

  13 PENGAJARAN

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  4/39

  Biodata Pengarang Novel Renyah Tingkatan 4

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  5/39

  GUNAWAN BIN MAHMOOD dilahirkan di Parit Raja, Batu Pahat, pada 19 Januari 1959 dan

  dibesarkan di Felda Ulu Tebrau, Johor. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah LKTP Ulu Tebrau

  dan Sekolah Aminudin Baki, Johor Bahru. Mendalami pengetahuan sastera melalui Kuliah Tertulis

  Falkutas Bahasa dan Sastera, Universiti Nasional Jakarta (UNAS), di bawah bimbingan Profesor Ghazali

  Dunia mulai tahun 1988 hingga 1994. Kini melanjutkan pelajaran melalui pengajian jarak jauh pada

  peringkat doctor falsafah di University Berkeley, Southern California.

    Telah berkhidmat di Jabatan Penerangan mulai tahun 1982. Antara jawatan yang disandang ialah

  Pegawai Penerangan Kawasan Sungai Besi, Pegawai Penerangan Daerah Johor Bahru, Penolong

  Pengarah Melaka, Penolong Pengarah Johor, Penolong Pengarah Bahagian Penerbitan, dan kini bertugas

  sebagai Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Negeri Johor.

    Gunawan turut menyandang jawatan dalam organisasi penulisan. Kini menjawat jawatan Ketua

  Dua Persatuan Penulis Johor. Pernah menerima lebih 20 hadiah sastera, antaranya Hadiah Anugerah Cipta

  Keryawan Muda (Sasterawan Muda) Johor Pertama 1996, Hadiah Sastera Perdana 1996/97 (kategori

  Novel Remaja), dan Hadiah Sastera Malaysia 1998/89 (Kategori Cerpen). Turut memenangi Hadiah

  Utama Novel Utusan Melayu Public-Bank 1993 dan 2994, juga hadiah-hadiah [uisi Hari Kebangsaan.

    Kini telah menghasilkan 13 buah buku secara persendirian. Antaranya ialah Novel Tanah Ini,

  Cinta Daerah Perjuangan, Renyah, Namaku Ayoko, dan lain-lain lagi. Antara antologi cerpen

  ialah Harga Sebuah Kematian, Pengantin Tua, dan Mencari Imam.

  # Disalin daripada Novel Renyah Hasil Karya Gunawan Mahmood..

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  6/39

  Sinopsis

  D!"# D$%&' (')" #* *#+*#*, ,*- !'# /*"*"##* /'*! "*!"#

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  7/39

  /*,/"*- * /*-"(") (*'-***,./%& *#+*#*, %'& )**-

  //'%'& %* /(# )*'('. M')%*, )*$% %'& ),*- #* #(,*,

  )-' P-' T'( D'%$/!'# I%&/ )'"# *-* ("*-* %/

  )#'!(*, * )-' *,'( M"#&%') (-(# %/ #"/"%* (* ))!

   A/( !#"* *-* #(,*, )-' *''# * D*' "% )'"# )-'

  (!') ($#.

  S"!" &(' D!"# D$%&' () /! )'& '% /*-!&"' & I%&/

  !%& /*-&)"! $(*-+$(*- P** "*!"# //"! *!*- /*")' -'

  /*-&%*- /%##* ' S(#. L*!(* '!" %'" (-' # J"* "*!"#

  (&!. D' J"* %'" '!/*' W&' ''!" *#*, *-* M)!"(. B%'"

  //('!&" W&' #* (#( )*( ''!" W&' %& *#*, !!'

  (#( '!" !%& )' '#!&"' $%& W&'. S#!" /&" "%*- W&'

  //('!&" D!"# D$%&' & ' '*-'* (#&'* *-* -') J"*.

  D!"# D$%&' //('#* ()!" # W&' )!%& #/%' # !*& '(. D!"# D$%&' /*-&' %-' /)%& *-* *#+*#*, )(!' )*$%

  '# /*('/ ()"& D*' !(%'! *-* & * I%&/ !%& %(' #

  %"( N-( #(* '"(" '&# (#"). M"#&%') "% &'" /(/! *

  /*' -'%. "/ A/( )& ,*- /*--/'(#* D!"# D$%&' *

  (#&'* *-* YB W&.

  M)%& ,*- (%#"  *#+*#*, !%& ! ')%)'#*. D!"# D$%&'

  !%& /*/'* D*' * /*-&*!( D*' # ")! /"%'&*.D!"# D$%&' "-

  /*(' M"#&%')  * #&'(*, !%& /*/"' M"#&%') ,*- !(%*!( ' &$)'!%.

  )*$% "- !%& #/%' # !*& '( * '/'* $%& D!"# D$%&'.

  W&' !%& #/%' # !*& '( * !%& ')/"! $%& D!"# D$%&' )#%"(-.

  D!'* T$/'*& "- /*('/ W&' * ')!('*, Y"#. A#&'(*, D!"# D$%&'

  !%& /*-"/"/#* W&' )-' *--*!'*, ' D$%&'+A%(! $%'*-.

  S!%& )&-'* /)%& #%"(-*, )%)' D!"# D$%&' (*- #

  M##& "*!"# /*"*'#* "/(& ()/ ')!('*,.

  Intipati Bab Demi Bab

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  8/39

  B 1¬

  D!"# D$%&' * ')!('*, D!'* T$/'*& (')" '% //'#'(#* *#+*# /(#

  ,*- !'# (/'*! "*!"# /*-"(")#* (*'-* /(#. )*$% %'& (/'*!

  "*!"# #( )-' P-' T'( D'%$/!#. A/( //'%'& "*!"# /*'

  *''#. I%&/ "% /*,(!' (!""&* ,*- //("*-#* %/ )#'!(. M"#%') # )* # /(' *-* #(+#( #&*, (* ))!:. D*' *-* '/'**,

  ,*- '*-'* /*' /";'# ($#. A%(! L (#* *'- D!"# D$%&' /&" /%/(

   A/( "*!"# *# %%#'*, R$(! L !!' A/( !'# (#**.

  B 2¬

  D!"# D$%&' * A%(! L (-' ($--'*- ' B"#'! S(#& )/'% //'**-#*

  )$% (*'-* * *#+*# /(#. D!'* T$/'*& "% )'"# /*%

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  9/39

  P!*- '!" D!"# D$%&' //('#* (/& #")&** # )#"/"%*

  %( (-*-*. M%/*, D!"# D$%&' /*/*' ')!('*, # (!"*"##*

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  10/39

  D!"# D$%&' /*%'!' #(!) *-* W&' ,*- '

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  11/39

  D!"# D$%&' !(#"! '% '('!&" $%& (#* M"#&%') & M"#&%') !%&

  /*-&'*' * !"# -"("*,. D!"# D$%&' (!/& /(& '% '('!&" $%&

  D!'* T$/'*& !*!*- ("!* I%&/ ,*- /*($$& '%'# I*/. D!"# D$%&'

  (!/& (*- '% /*! !&" I%&/ ( ' S(# #(* !(%'!

  *-* -(#* /**!*- /%##*. A%(! L /*%

 • 8/16/2019 Komsas Renyah ,Fol

  12/39

  D!"# D$%&' !' ' L*-* T(*- N('! * ')/