1. kolokvij (1)

Embed Size (px)

Text of 1. kolokvij (1)

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  1/45

  4

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  TERMODINAMIKA

  TOPLINSKOSTANJE

  PRVI POSTULAT TOPLINSKE RAVNOTEEAko dva tijela A i B, razliitih toplinskih stanja, dovedemo u meusobnu vezu, stanja eim se mijenjati tako dugo dok se ne ustali toplinska ravnotea.Svaki sustav prirodnih tijela tei ravnotenom stanju, a kad ga postigne, sustav vie nijesposoban da se sam od sebe (bez vanjskih zahvata) mjerljivo promijeni.

  DRUGI POSTULAT TOPLINSKE RAVNOTEE (NULTI ZAKON TERMODINAMIKE)Ako je neko tijelo C u toplinskoj ravnotei s tijelom A, te je osim toga u toplinskojravnotei i s tijelom B, onda su i tijela A i B u toplinskoj ravnotei.

  - grana fizike koja prouava toplinska stanja tvari

  fizikalna svojstva(fizikalne veliine)

  gustoa tlakp

  temperatura T

  specifini volumenvitd.

  veliinestanja

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  TEMPERATURA

  Za dva tijela, kada su u toplinskoj ravnotei kaemo da imaju istu temperaturu.

  Temperatura - veliina koja karakterizira stupanj zagrijanosti tijela

  - jedna od veliina stanja

  MJERENJE TEMPERATURE

  ivin termometar temperaturna skala na bazi promjenjivosti volumena ive

  0 C

  100 Cvrelite vode

  ledite vode

  Celsius

  linearneskale

  273,15 K

  373,15 K

  Kelvin

  32 F

  212 F

  Fahrenheit

  0 R

  80 R

  Raumur

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  2/45

  5

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  plinski termometar temperaturna skala na bazi promjenjivosti volumena plina

  termoelement (termopar) mjerenje temperatura na principu promjene jakostielektrine struje

  pirometar - mjerenje temperatura na principu mjerenja elektromagnetskog zraenja- za mjerenje visokih temperatura

  sastavljen od dviju ica

  izraenih od dva razliitametala koje su na krajevimaspojene lemljenjem

  izmeu dvaju spojitaizloenih razliitimtemperaturama nastajeelektrina struja

  omoguavavaju mjerenje temperature gotovo u jednoj toki zbog sitnoe spoja

  koriste se u laboratorijskim mjerenjima

  t0 t

  Cu (bakar)

  Cu-Ni(konstantan)

  Voltmetar

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Eksperimentalna naprava s akvizicijskim sustavom

  eksperimentalnanaprava

  akvizicijskisustav

  termoparovi

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  3/45

  6

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  POVIJESNI RAZVOJ TOPLINSKE ENERGIJE

  Tijela (dijelovi tijela) razliitih temperatura nastoje uspostaviti toplinsku ravnoteu(izjednaiti temperaturu)

  Nekad - tvarna teorija topline toplina - tvar (flogiston)

  prijelaz topline izmjena energije izazvana razlikom temperatura

  1842. godine njemaki lijenik R.J. Mayer i engleski istraiva J.P. Joule

  toplina oblik energije toplinska energija podvrgava se zakonu o odranju energije

  Mjerne jedinice

  nekad - kinetika energija, potencijalna energija, mehaniki rad kpm

  - elektrina energija kWh- toplinska energija kcal koliina topline koju treba dovesti 1 kg vode

  temperature 14,5 C da bi se ugrijao na 15,5 C

  danas - SI sustav mjernih jedinica svi oblici energije - J

  toplina prelazi s toplijeg tijela na hladnije

  grijanjem se tijelu dovodi, a hlaenjem odvodi

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  JOULEOV POKUS 1843. godine

  Postupak pokusa

  grijanje vode mjealicom

  mjealica se pokree sputanjemtereta poznate mase

  mehaniki rad dobiven sputanjemtereta pretvara se u toplinu trenja

  Rezultat pokusaza ugrijavanje 1 kg vode od 14,5 C na15,5 C potreban je rad od 427 kpm

  Mehaniki ekvivalent topline kcal/kpm4271

  ==A

  J

  Toplinski ekvivalent mehanikog rada

  h

  kpm/kcal427

  1=A

  1 kcal = 427 kpm = 4187 J

  t

  G

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  4/45

  7

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  UNUTARNJA ENERGIJA

  Jouleov pokus dobiveni mehaniki rad utroen za poveanje unutarnje energije vode

  [ ]JuGU =Unutarnja energija

  G masa [kg]

  u specifina unutarnja energija [J/kg]Unutarnja energija

  zbroj kinetikih i potencijalnih energija pojedinih molekula

  ovisi o vrsti, koliini i toplinskom stanju tijela

  veliina stanja

  Promjena unutarnje energije

  dovoenjemtopline

  izvana

  IIII UUQ =

  Q

  UIII-UI

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Promjena unutarnje energije

  vanjskimradom

  vanjskimradom

  i

  dovoenjemtopline

  =II

  I

  sKL d

  LUU III =

  12 UULQ =+

  I

  K

  II

  sI-II

  K1

  2

  Q

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  5/45

  8

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  PRVI GLAVNI STAVAK

  Zadatak termodinamikog procesa pretvorba toplinske energije u mehaniki rad

  primjenom posrednika

  L < 0

  L > 0

  Q > 0 Q < 0

  dovedenatoplina

  odvedenatoplina

  utroeni rad

  dobiveni rad

  12 UULQ =

  LUUQ += 12

  Zakon ouvanja energije

  PRVI GLAVNI STAVAK

  PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

  ++++= EEELUUQ kp12

  LUQ ddd +=

  diferencijalni oblik I. glavnog stavka

  Dovedena toplina Qslui dijelom zapoveanje unutarnje energije U2-U1, adijelom za vrenje mehanikog rada L.

  uz postojanje drugih oblika energije

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  JEDNADBA STANJA

  Agregatna stanja tvari

  kruto - tvar se velikim otporom protivi promjeni oblika i volumena

  kapljevito - tvar se ne protivi promjeni oblika, ali se velikim otporom

  protivi promjeni volumena kapljevine su nestiljive

  plinovito - tvar se ne protivi promjeni oblika i volumena,

  plinovi pri dovoljnom snienju tlaka mogu imati po volji velik volumen,

  a povienjem tlaka mogu se po volji zgusnuti

  tlak p i volumen V kod plinova meusobno su ovisne veliine

  zajedno s temperaturom T povezane sujednadbom stanja

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  6/45

  9

  Termodinamika BG I. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  JEDNADBA STANJA

  ( )tvfp ,1=

  ( )tpfv ,2=

  ( )vpft ,3=

  eksplicitni oblik termike jednadbe stanja

  ( )tvu ,1=

  ( )tpu ,2=

  ( )vpu ,3=

  kalorinajednadba stanja

  definira vezu tlaka p, specifinog volumena v i temperature tkod plinova

  ( ) 0=tvpF ,, implicitni oblik termike jednadbe stanja

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  7/45

  1

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  RAD I pV - DIJAGRAM

  V

  Fp

  p

  dFds

  FpK dd =

  dV

  Granina ploha estice F pomakne se za ds,volumen estice se povea za dV

  =F

  FsV ddd

  Svaki element dFgranine plohe pri tompomicanju za dsprotiv sileizvrit e rad

  sFpsK dddd =

  Za cijelu graninu plohuelementarni izvreni rad je

  VpsFpsFpLFF

  dddddd === =2

  1

  dV

  V

  VpL

  Ukupno izvreni rad

  0d =V 0=Lza

  Kod promjena stanja kod kojih nema promjena volumena, plin ne moe izvriti mehaniki rad.

  FpK dd =

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  =2

  1

  d

  V

  VVpLUkupno izvreni rad moe se prikazati u pV-dijagramu

  p

  V

  1

  2

  Q

  =2

  1

  dV

  V

  VpL

  dV

  p

  povrina ispod krivulje promjene stanja

  1. glavni stavak LUQ ddd +=

  VpUQ ddd +=

  VpL dd =

  +=2

  1

  12 dVpUUQ

  1

  p1

  2

  p2

  12 UU

  2

  1

  dVp

  jednoznano odreeno poetnim

  i konanim stanjem plina

  ovisi i o putu promjene stanja plina

  b

  1

  2

  V

  p

  a

  =a

  dVpL

  =b

  dVpL

  Q

  2

  1

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  8/45

  2

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  JEDNADBA STANJA IDEALNIH PLINOVA

  idealni plinovi homogene tvari (fizikalna svojstva su posvuda jednaka) nema unutarnjeg trenja meu molekulama

  Gay Lussacov pokus (1816. godine)

  plin poetne temperature t

  promjena temperature plina uz p =const.volumen v se mijenja linearno stemperaturom t

  ( )tv

  v += 15,27315,273

  0Gay Lussacov zakon

  ( ) 0,, =tvpF

  v

  0v

  - specifini volumen plina pri temperaturi t

  - specifini volumen plina pri 0 C

  15,273+= tT

  Tv

  v =15,273

  0

  -termodinamika (apsolutna) temperatura

  t

  v

  -273,15 C 0 C

  0v

  p =co

  nst.

  p1

  p2

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Pokusi Boylea (1664. godine) i Marriottea (1676. godine) promjena tlaka plina uz t = const. odnos izmeu v ip

  ( ) const.= tvp

  ( ) ( ) ( )TFTFtFvp 115,273 ===

  ( )TFvp 1=

  v

  p

  t1 =const.

  t2

  t3

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  9/45

  3

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Tv

  v =15,273

  0 Gay Lussac

  Boyle i Marriotte

  ( )pfv =0

  ( )TFvp 1=

  ( )Tpfv = p/

  ( )Tpfpvp =

  ( )Tp =

  ( ) ( )TpTF = 1

  ( ) Rp =

  TRvp =

  TRGVp =

  JEDNADBA STANJA ZA 1 kg IDEALNOG PLINA

  JEDNADBA STANJA ZA G kg IDEALNOG PLINA

  R[J/kg K] plinska konstanta ovisi o vrsti plina

  vGV =

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Zakoni vani pri kemijskim promjenama

  Tvari meusobno reagiraju samo u odreenim masenim omjerima

  npr. s 1 kg H2 ne moemo vezati po volji mnogo O2 ve samo 8 kg pri emu nastaje H2Oili 16 kg O2 pri emu nastaje H2O2 (vodikov peroksid)

  Idealni plinovi meusobno reagiraju ne samo u odreenim masenim omjerima,vei u odreenim volumnim omjerima (prema Gay-Lussacu)

  npr. za istipi t - 1 m3 H2 reagira s m3 O2 u 1 m

  3 H2O, a s 1 m3 O2 u 1 m

  3 H2O2

  Plinovi se sastoje od molekula Avogadrov stavak

  U jednakim volumenima, pri istom tlaku i istoj temperaturi,svi plinovi sadre isti broj molekula.

  U tom se sluaju mase plinova odnose kao mase njihovih pojedinihmolekula tj. kao molekularne teine {m}.

  Za jedinicu koliine plina (uz kg) moe se odabrati i ona koliina

  koja sadri {m} kg plina1 kmol

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  10/45

  4

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Molni volumen vmv =m [m3/ kmol]

  m masa sadrana u 1 kmol plina molna masa [kg/kmol]

  ovisi o vrsti plinatermodinamike tablice

  Prema Avogadrovom stavku, molni volumeni razliitih plinovapri istom tlakupi temperaturi tjednaki su. mm2m1

  ... vvv ===

  TRvp = m/

  TRmmvp =

  TRmvp = m jednadba stanja za 1 kmol plina

  jednadbe stanja 1 kmol plinova 1 i 2 pri istom tlakupi istoj temperaturi t

  TRmvp = 11m1

  TRmvp = 22m2

  pTRmv = 11m1

  p

  TRmv

  = 22m2

  m2m1 vv =

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  pTRm

  pTRm = 2211

  ==== RmRmRm ...2211

  Rm= [J/kmol K] - opa plinska konstanta

  - za sve plinove jednaka

  TRmvp = m

  JEDNADBA STANJA ZA 1 kmol IDEALNOG PLINATvp = m

  TMVp = JEDNADBA STANJA ZA M kmol IDEALNOG PLINA

  mvMV =

  TRmMVp =

  TRGVp = mMG =

  = 8314 J/kmol K

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  11/45

  5

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Prema Avogadrovom stavku, molni volumen vmovisi samo o tlakupi temperaturi t

  ne ovisi o vrsti plina

  npr. zap= 1 Atm = 760 Torr = 101300 Pa i t= 0 C

  pTv =m = 22,4 m3/kmol101300

  2738314 =

  Koliinu plina koja je pri tlaku 760 Torr i temperaturi 0 C zatvorenau prostoru od 1 m3 nazivamo

  normni metar kubni ili normalni metar kubni

  mn3kg4,22

  kmol4,22

  1m1 3n

  m==

  kgm22,4kmol1 3n m==

  MV = 4,220

  kg, kmol, mn3 mjerne jedinice za koliinu plina

  mV

  mMG == 4,220

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  SPECIFINA TOPLINA1806. godine Gay Lussac pokusima istraivao kalorinu jednadbu stanja idealnih plinova

  ( )tvu ,1= ( )tpu ,2= ( )vpu ,3=

  ( )vpu , ( )tu =

  Ovisnost unutarnje energije u o temperaturi t opisuje se uvoenjem pojma

  specifine topline c

  tG

  Qc

  d

  d

  = [J/kg K]

  Specifina toplinaje koliina topline koju treba dovesti jedinici koliine tvari da bi jojpovisili temperaturu za 1 K (ili 1 C).

  Specifina toplina

  mijenja se s temperaturom

  jednoznano je definirana za krutine i kapljevine, ali kod plinova ovisi i onainu promjene stanja

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  12/45

  6

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  grijanje kod konstantnog volumena (v = const.)

  u spremniku je zatvoren 1 kg plina pri v= const.

  dovoenjem topline q raste temperatura i tlak plina

  TRvp =za v = const

  T i p

  v

  v

  =

  t

  qc specifina toplina kod konstantnog volumena

  grijanje kod konstantnog tlaka (p = const.)

  spremnik s pominim stapom koji osiguravap= const.

  dovoenjem topline q raste temperatura i volumen plina

  TRvp =

  T i v

  p

  p

  =

  t

  qc specifina toplina kod konstantnog tlaka

  zap = const

  toplinu troimo za ugrijavanje plina

  toplinu troimo za ugrijavanje plina i zapomicanje stapa

  v = const.

  p = const.

  q

  q

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  pv cc

  I. glavni stavak vpuq ddd +=t

  vp

  t

  u

  t

  qc

  d

  d

  d

  d

  d

  d+==

  za v= const. 0d =vvv

  v

  =

  =

  t

  u

  t

  qc

  zap= const.ppp

  p

  +

  =

  =

  t

  vp

  t

  u

  t

  qc

  kod idealnih plinova ( )vpfu , vpv d

  dc

  t

  u

  t

  u

  t

  u==

  =

  iz TRvp =pR

  tv =

  p

  p

  Rpcc += vp Rcc += vp Rcc = vp

  Kod grijanja prip= const. toplina cp troi se za poveanjeunutarnje energije plina (lan cv) i za savladavanje rada pripomicanju stapa (lan R).

  vp cc >

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  13/45

  7

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  MOLNA SPECIFINA TOPLINA

  specifina toplina svedena na jedinicu koliine od 1 kmol (mkg)

  pp cmC =

  vv cmC =[J/kmol K]

  =

  Kkmol

  J

  Kkg

  J

  kmol

  kg

  ( ) ==== RmccmcmcmCC vpvpvp

  = vp CC = 8314 J/kmol K Razlika molnih specifinih toplinakod svih je plinova jednaka.

  Molne specifine topline

  za jednoatomne plinove

  (Cp) = 5 kcal/kmol K 21 kJ/kmol K

  (Cv) = 3 kcal/kmol K 12,6 kJ/kmol K 1 kcal = 4187 J

  za sve plinove jednake

  ne ovise o temperaturi

  za dvoatomne plinove

  ovise o temperaturi i vrsti plina termodinamike tablice

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Omjer specifinih toplinav

  p

  v

  p

  C

  C

  c

  c

  ==

  za jednoatomne plinove 667,13

  5==

  za dvoatomne plinove 1,4

  za vieatomne plinove - je to blie vrijednosti 1 to je vei broj atoma u molekuli

  Ako ne znamo vrstu plina kojim se vri promjena stanja, molne specifine toplineCp i Cv mogu se priblino izraunati poznavanjem broja atoma u molekuli plinakoritenjem jednadbi

  =v

  p

  C

  C= vp CC = pv CC

  =p

  p

  C

  C

  ( )= pp CC

  = pp CC

  = pp CC

  1p

  =

  C

  p

  v

  CC =

  1v

  =

  C

  i ( ) = 1pC

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  14/45

  8

  Termodinamika BG II. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Srednja specifina toplina

  [ ]12

  p

  p

  2

  12

  1

  d

  tt

  tC

  C

  t

  tt

  t

  =

  [ ]12

  v

  v

  2

  12

  1

  d

  tt

  tC

  C

  t

  tt

  t

  =

  [ ]t

  C 0pVrijednosti tablice

  [ ] [ ] = tt CC0p0v

  [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( )00 10p20p12p122

  1

  = tCtCttC ttt

  tPri tome vrijedi

  [ ] [ ] [ ]

  12

  10p20p

  p

  12

  2

  1 tt

  tCtCC

  tt

  t

  t

  = [ ] 1

  0p

  tC [ ] 2

  0p

  tC iz tablica, t1 i t2 u Ci

  [ ] [ ] = 21

  2

  1 pv

  t

  t

  t

  t CC

  [ ] [ ] 2121 0

  pp

  ttt

  t CC

  +=za t1 60 C

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  15/45

  1

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  PLINSKE SMJESE

  T,p

  V1, G1

  T,p

  V2, G2

  T,p

  (V1+V2), (G1+G2)

  U toplinski izoliranoj posudi idealni plinovi 1 i 2odijeljeni su pregradom.

  Oba plina imaju istu temperaturu T i tlakp, plin1 zauzima volumen V1, a plin 2 volumen V2.

  Pomicanjem pregrade difuzija plinovi ese nakon nekog vremena izmijeati i rairiti pocijelom volumenu V = V1+ V2.

  Svaki se plin, kad se odstranipregrada, iri po cijelomraspoloivom volumenu V1+ V2 kaoda drugi plinovi nisu niti prisutni.

  Dotini plin nakon mijeanja zauzimapojedinani (parcijalni) tlakkoji

  odgovara njegovoj jednadbi stanjaza poveani volumen.

  Jednadba stanja plina 1

  prije mijeanja

  nakon mijeanja

  TRGVp = 111

  ( ) TRGVVp =+ 11211

  Jednadba stanja plina 2prije mijeanja

  nakon mijeanja

  TRGVp = 222

  ( ) TRGVVp =+ 22212 p1,p2 parcijalni (pojedinani) tlakoviplinova 1 i 2 u plinskoj smjesi

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Ukupni tlak smjese zbroj je parcijalnih tlakovap1,p2, ... pojedinih sudionika.

  DALTONOV ZAKON

  =

  =+++=n

  iin ppppp

  121 ...za n sudionika

  Za plin 1

  TRGVp = 111

  ( ) TRGVVp =+ 11211

  ( )nVVVpVp +++= ...2111

  V

  V

  VVV

  V

  p

  p

  n

  1

  21

  11

  ...

  =

  +++

  =

  prije mijeanja

  nakon mijeanja

  11 rV

  V=

  volumni (prostorni) udio

  plina 1 u plinskoj smjesiVV

  r ii =

  p

  p

  V

  Vr 111 ==

  Za i-ti plin

  p

  p

  V

  Vr iii ==

  VVn

  ii =

  =1

  11

  ==

  n

  iir

  1...21 =+++ nrrr

  volumni udjeli plinova odnosese kao njihovi parcijalni tlakovi

  prp ii =

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  16/45

  2

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Maseni udjeli

  G

  Gg 11 =

  G

  Gg 22 =

  nGGGG +++= ...21 1...21 =+++ nggg 11

  ==

  n

  iig

  Odnos volumnih i masenih udjela

  Jednadbe stanja plinova 1 i 2 prije mijeanjauz istipi T

  Tm

  GVp

  =1

  11

  Tm

  GVp

  =2

  22

  22

  11

  2

  1

  mV

  mV

  G

  G

  =

  22

  11

  2

  1

  mr

  mr

  g

  g

  =

  nnn mrmrmrggg = :...:::...:: 221121

  :/

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Maseni udio itog sudionika u plinskoj smjesi

  121 =+gg

  22

  11

  2

  1

  mr

  mr

  g

  g

  =

  12 1 gg =

  22

  11

  1

  1

  1 mr

  mr

  g

  g

  =

  ( ) 221111 1 mrggmr =

  22111111 mrggmrmr =

  ( ) 1122111 mrmrmrg =+

  2211

  111

  mrmr

  mrg

  +

  =

  za 2 sudionika

  za n sudionikann mrmrmr

  mrg

  +++

  =

  ...2211

  111

  =

  =

  n

  i

  ii

  iii

  mr

  mrg

  1

  Maseni udio itog sudionika

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  17/45

  3

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Volumni udio itog sudionika u plinskoj smjesi

  121 =+ rr

  22

  11

  2

  1

  mr

  mr

  g

  g

  =

  12 1 rr =

  za 2 sudionika

  za n sudionika

  Volumni udio itog sudionika

  ( ) 2111

  2

  1

  1 mrmr

  gg

  =

  2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  m

  gm

  g

  rr =

  ( )1

  11

  2

  21 1

  mgr

  mgr =

  1

  11

  1

  1

  2

  21

  m

  gr

  m

  g

  m

  gr =

  1

  1

  2

  2

  1

  11

  m

  g

  m

  g

  m

  gr =

  +

  2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  m

  g

  m

  g

  m

  g

  r

  +

  =

  n

  n

  m

  g

  m

  g

  m

  g

  m

  g

  r

  +++

  =

  ...2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  =

  =n

  i i

  i

  i

  i

  i

  m

  g

  mg

  r

  1

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  JEDNADBA STANJA PLINSKE SMJESE

  ( ) ( )==

  =n

  iii

  n

  ii TRGVp

  11

  Zbrajanjem jednadbi stanja sudionika smjese nakon mijeanja

  ( ) ( )==

  =n

  i

  ii

  n

  i

  i TRgGVp11

  ( )==

  =n

  iii

  n

  ii RgTGpV

  11

  ppn

  ii =

  =1

  Daltonov zakon

  ( ) RRgn

  iii =

  =1

  RTGpV =

  TRGVp = JEDNADBA STANJA PLINSKE SMJESE

  ii gGG =

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  18/45

  4

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  ( )=

  =n

  iii RgR

  1

  plinska konstanta smjese [J/kg K]

  =

  i

  ii

  iii

  mr

  mrg

  i

  im

  R =uvrtavanjem i dobivamo

  nn RgRgRgR +++= ...2211

  n

  i

  ii

  nn

  i

  ii

  i

  ii mmr

  mr

  mmr

  mr

  mmr

  mrR

  ++

  +

  =

  ...

  2

  22

  1

  11

  ( )ni

  ii

  rrrmr

  R +++

  =

  ...21

  =1

  =

  i

  ii mrR

  mR

  =

  =

  =n

  iii mrm

  1

  [kg/kmol] molna masa smjese

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  TRGVp =

  TRmMVp =

  TMVp = JEDNADBA STANJA PLINSKE SMJESE

  Molna koliina smjesenMMMM +++= ...21

  Iz jednadbe stanja i tog sudionika

  i jednadbe stanja plinske smjese TMVp =

  TMVp ii =

  TM

  TM

  Vp

  Vp ii

  =

  iii r

  M

  M

  V

  V==

  volumni udjeli ujedno su i molni udjeli

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  19/45

  5

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  SPECIFINA TOPLINA PLINSKE SMJESE

  nn cgcgcgc pp22p11p ... +++=

  zbroj specifinih toplina pojedinih sudionika s njihovim pripadnim koliinama

  = =

  n

  iii cgc 1 pp = =

  n

  iii cgc 1 vv [J/kg K]

  Molna specifina toplina

  mcC = pp

  nnn c

  m

  mrc

  m

  mrc

  m

  mrc pp2

  22p1

  11p ...

  ++

  +

  = m/

  nnn cmrcmrcmrC pp222p111p ... +++=

  nn CrCrCrC pp22p11p ... +++=

  =

  =n

  iii CrC

  1pp

  =

  =n

  iii CrC

  1vv [J/kmol K]

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  20/45

  6

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  PROMJENE STANJA IDEALNIH PLINOVA

  pet osnovnih promjena stanja IZOHORA, IZOBARA, IZOTERMA, ADIJABATA, POLITROPA

  PROMJENA STANJA PRI V = const. IZOHORA

  p

  V

  Q

  V =const.

  1

  2

  Q

  p1

  p2

  V1=V2

  Plinu u spremniku dovodimo toplinu uz V= const.

  Poveava se temperatura i tlak plina.

  0d =V 0d2

  1

  == VpL

  Izvreni rad

  Dovedena toplina

  1. glavni stavak LUQ ddd +=

  0d =L UQ dd = 2

  1

  /za

  12 UUQ = ( )12v TTcG = ( )12v TTCM =

  tcu dd v =

  2

  1

  QPlin ne moeizvriti rad jernema promjenevolumena.

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Jednadba stanja plina na poetkupromjene stanja stanje 1 111 TRGVp =

  Jednadba stanja plina na krajupromjene stanja stanje 2 222 TRGVp =

  :/

  const.21 === VVV

  1

  2

  1

  2

  T

  T

  p

  p=

  11

  2

  2 Tp

  p

  T =

  ( )12v TTcGQ =1

  121v11

  1

  2v

  p

  ppTcGTT

  p

  pcG

  =

  =

  1v1

  12

  TcG

  Q

  p

  pp

  =

  T i pkad se toplina plinu dovodi Q > 0

  T i pkad se toplina plinu odvodi Q < 0

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  21/45

  7

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  PROMJENA STANJA PRIp = const. IZOBARA

  p

  V

  1 2

  Q

  V1 V2

  Q V1

  p

  p1=p2

  p =const. p

  V2

  ( )12 VVpL =

  Izvreni rad

  VpL dd =

  ==2

  1

  2

  1

  dd VpVpL

  ( )12 VVpL = ( )12 TTRG = ( )12 TTM =

  Dovedena toplina

  LUQ ddd += VpU dd += 2

  1

  /

  +=2

  1

  12 dVpUUQ

  ( )1212 VVpUUQ +=

  Plinu u cilindru sa stapom optereenimnepromjenjivom vanjskom silomdovodimo toplinu uzp= const

  Poveava se temperatura i volumen plina.

  ( ) ( )1212v TTRGTTcGQ +=

  ( ) ( )RcTTGQ += v12

  ( ) p12 cTTGQ =

  ( ) ( )12p12p TTCMTTcGQ ==

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Jednadba stanja plina na poetkupromjene stanja stanje 1 111 TRGVp =

  Jednadba stanja plina na krajupromjene stanja stanje 2 222 TRGVp =

  :/

  const.21 === ppp

  1

  2

  1

  2

  T

  T

  V

  V=

  11

  2

  2 TV

  V

  T =

  ( )12p TTcGQ =1

  121p11

  1

  2p

  V

  VVTcGTT

  V

  VcG

  =

  =

  1p1

  12

  TcG

  Q

  V

  VV

  =

  T i Vkad se toplina plinu dovodi Q > 0

  T i Vkad se toplina plinu odvodi Q < 0

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  22/45

  8

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  p

  V

  1

  2

  Q

  p1

  PROMJENA STANJA PRI T = const. IZOTERMA

  const.=pV

  it

  p2

  V1 V2

  con

  st.

  =T

  Pri polaganom rastezanju plina u cilindru koji nijeizoliran, plinu kroz stijenke dostrujava toplina iz okoline.

  Rastee li se plin dovoljno polako, dostrujavate toliko

  topline da se temperature plina i okoline nee primjetnorazlikovati.

  Ako je temperatura okoline konstantna, ostat e itemperatura plina pri polaganoj ekspanziji konstantna.

  Jednadba izoterme

  111 TRGVp =

  222 TRGVp =

  const.21 === TTT

  const.2211 === VpVpVp

  const.=Vp

  Jednadbe stanja plina napoetku i na kraju promjenestanja stanja 1 i 2

  L

  Termodinamika BG III. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Izvreni rad

  =2

  1

  dVpL

  TRGVp =V

  TRGp

  =

  =2

  1

  dVV

  TRGL

  =2

  1

  d

  V

  VTRGL

  1

  2lnV

  VTRGL =

  2211 VpVp =2

  1

  1

  2

  p

  p

  V

  V=

  2

  1lnp

  pTRGL =

  2

  122

  2

  111 lnln

  p

  pVp

  p

  pVp ==

  LUQ ddd +=

  const.=Tza const.=U

  0d =U

  LQ dd =

  LQ =

  Dovedena toplina

  Dovedena toplinajednaka jeizvrenom radu

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  23/45

  1

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  PROMJENA STANJA PRI Q = 0 ADIJABATA

  Javlja se kad je cilindar tako dobro izoliranili kada je ekspanzija plina tako brza da se

  za vrijeme promjene stanja ne moguizmijeniti primjetne koliine topline izmeuplina i okoline.

  Jednadba adijabate

  1. glavni stavak luq ddd +=

  za 0d =q 0dd =+ lu

  0ddv =+ vpTc

  jednadba stanja TRvp = d/

  TRpvvp ddd =+

  R

  pvvpT

  ddd

  +=

  uvrtavanjem slijedi

  0ddd

  v =++

  vpR

  pvvpc R/

  ( ) 0dddv =++ vpRpvvpc

  ( ) 0dd vv =++ pvcRcvp

  0dd vp =+ pvcvpc ( )vpc v:/

  0dd

  v

  p=+

  p

  p

  v

  v

  c

  c

  0dd

  =+p

  p

  v

  v /

  const.lnln =+ pv

  const.= vp

  const.= Vp

  p

  V

  1

  2

  Q=0

  p1

  const.

  =

  pV

  ad

  p2

  V1 V2

  LT2

  T1

  p

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  2211 VpVp =

  v

  p

  v

  p

  C

  C

  c

  c

  ==const.=

  Vp

  =

  2

  1

  1

  2

  V

  V

  p

  p 1

  2

  1

  1

  2

  =

  p

  p

  V

  Vodnos tlakova i volumena

  111 TRGVp =

  222 TRGVp =:/

  1

  2

  11

  22

  T

  T

  Vp

  Vp=

  1

  2

  1

  2

  1

  1

  2

  T

  T

  p

  p

  p

  p=

  1

  1

  2

  1

  2

  1 1

  =

  pp

  p

  p

  1

  1

  21

  2

  1

  2 1

  =

  p

  pp

  p

  T

  T

  11

  1

  2

  1

  2

  =

  p

  p

  T

  T 1

  1

  2

  1

  2

  =

  p

  p

  T

  T 1

  1

  2

  1

  2

  =

  T

  T

  p

  p

  1

  2

  1

  1

  2

  =

  V

  V

  T

  T 11

  2

  1

  1

  2

  =

  T

  T

  V

  V

  odnos temperatura i tlakova

  odnos temperatura i volumena

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  24/45

  2

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  LUQ ddd +=

  0d =Q UL dd = 2

  1

  /

  ( )21v21 TTcGUUL ==

  =

  1

  21v 1

  T

  TTcG

  =

  1

  1

  21v 1

  p

  pTcG

  1

  11

  TR

  VpG

  =

  1v =

  Rc

  =

  1

  1

  21

  1

  11 11 p

  pT

  R

  TR

  VpL

  =

  1

  1

  211 11 p

  pVpL

  =

  1

  1

  21 11 p

  pTRG

  Dovedena toplina 0=Q

  Izvreni rad

  1. glavni stavak

  za

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  25/45

  3

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  POLITROPA ( POLITROPSKA PROMJENA STANJA)

  p

  V

  1

  2

  p1

  const.

  =

  pV

  n

  ptp2

  V1 V2

  LT2

  T1

  Q

  Jednadba politrope

  const.= nVp

  n eksponent politrope

  1

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  26/45

  4

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Izvreni rad

  1. glavni stavak LUQ ddd += UQL ddd =

  TcGTcGL n ddd v= TcGTn

  ncG dd

  1vv

  =

  T

  n

  ncG d1

  1v

  =

  Tn

  nn

  cG d1

  1v

  +

  =

  TncG d1

  1v

  =

  Tn

  cGL d1

  1d v

  =

  /

  ( )21v1

  1TT

  ncGL

  =

  =

  1

  21v 1

  1

  1

  T

  TT

  ncG

  1v

  =

  Rc

  =

  1

  21 1

  1

  1

  1 T

  TT

  n

  RGL

  =

  1

  21 11 T

  Tn

  TRGL

  =

  n

  n

  pp

  nTRG

  1

  1

  21 11

  =

  n

  n

  pp

  nVp

  1

  1

  211 11

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  p

  V

  const.=p ib

  const.

  =

  V

  ih

  const.=pV

  it

  const.

  =npV

  pt

  const.

  =

  pV

  ad

  Opa jednadba

  const.= nVp

  opisuje svih pet osnovnihpromjena stanja pravilnimuvrtavanjem eksponenta n

  n = 0

  const.=Vp

  - IZOBARA

  n = - IZOHORA

  const.= Vp

  n = 1

  const.=p

  - IZOTERMA

  n =

  const.=V

  -ADIJABATA

  const.= nVp - POLITROPA

  PROMJENE STANJA

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  27/45

  5

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  KRUNI PROCESI

  Toplina Promjena stanja plina Mehaniki rad

  Kruni proces

  Za ponovno vrenje procesa plin (radnu tvar) moramovratiti u poetno stanje

  Termodinamiki proces

  Zadatak - pretvorbatoplinske energije u

  mehaniki rad

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  a

  b

  1

  2

  II

  I

  p

  V

  ba LLL =

  aL

  bL

  Radna tvar ekspanzijom odstanja 1 do stanja 2 na putua obavlja rad.

  Ako obavljanje rada elimoponavljati radnu tvar moramovratiti u poetno stanje.

  Za povratak u poetno stanjemoramo utroiti neki rad pa seput povratka mora razlikovatiod puta a, npr. put b.

  I i II krajnji poloaji gibanjastapa u cilindru

  promjenom stanja od I do IIpo putu a dobiva se rad La

  za promjenu stanja od II do Ipo putu b troi se rad Lb

  Ukupno dobiveni rad krunim procesom ba LLL =

  L

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  28/45

  6

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Dovoenje i odvoenje topline

  Pretvorba topline u mehaniki rad:

  ogrjevni spremnik (dovoenje topline)

  rashladni spremnik (odvoenje topline)

  radna tvar (plin, plinska smjesa) radni posrednik

  p

  V

  L

  Adija

  bata

  Adija

  bata

  Ogrjevnispremnik

  Q

  Rashladnispremnik

  0Q

  A

  B

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Desnokretni i lijevokretni kruni procesi

  L>0 L0

  Lijevokretni kruni proces

  promjena stanja u smjeru suprotnomod kretanja kazaljke na satu

  troi se rad

  podizanje topline na vii

  temperaturni nivo

  L

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  29/45

  7

  Termodinamika BG IV. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  1. glavni stavak LU += Q

  0 =U

  Toplina predana radnoj tvari

  L=Q

  0QQ =Q

  0QQL =Rad izvren krunim procesom

  U KRUNOMPROCESU DOBIVENI

  RAD JEDNAK JERAZLICI DOVEDENE

  I ODVEDENETOPLINE

  Toplinski stupanj djelovanja

  Dobiveni rad=

  Dovedena toplina

  L>0

  Ogrjevnispremnik

  Q

  Rashladnispremnik

  0QQL=

  QQQ 0=

  QQ01 = 1 0< 0=

  ibad LLL =

  Dovedena toplina

  ( )31v31 TTcGQ = 0>

  Odvedena toplina

  ( )23p23 TTcGQ = 0 krivuljap= const. u Ts-dijagramu poloitija od krivulje v= const.

  s

  T

  ad

  const.=T

  const.

  =p

  cons

  t.

  =v

  politropa

  za politropu

  sTTcq n ddd ==

  T

  Tcs n

  dd = /

  ( )0

  0 lnT

  Tcss nn =

  0

  v ln1 T

  T

  n

  nc

  =

  logaritamska krivulja

  0

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  39/45

  8

  Termodinamika BG V. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  ENTROPIJA I NEPOVRATIVOST

  TIJELO 2

  T2S2

  TIJELO 1

  T1S1

  dQ

  T1 > T2

  Odvedena toplinaTIJELU 1

  11 dd STQ =

  Dovedena toplinaTIJELU 2

  22 dd STQ =1

  1

  dd

  T

  QS =

  2

  2

  dd

  T

  QS =

  Ukupni prirast entropije sustava zbroj pojedinanih promjena entropije

  12 ddd SSS +=12

  dd

  T

  Q

  T

  Q= Q

  TT

  TTd

  21

  21

  = 0> jer je 21 TT >

  Entropijaitavog sustava se poveava, iako se je entropija jednog sudionika smanjila.

  Najpovoljniji sluaj dS= 0 za 21 TT = izmjena topline uz zanemarivomalu razliku temperatura

  povrativ proces

  Termodinamika BG V. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  UKUPNA ENTROPIJA SUSTAVA u kome se odvija neki nepovrativ procesmoe se samo poveavati.

  U potpuno povrativim procesima UKUPNI IZNOS ENTROPIJE ostajenepromijenjen.

  Svaka nepovrativost uzrokuje poveanje entropije sustava.

  Entropija pojedinih dijelova sustava moe se smanjiti, ali samo tako da se

  entropija preostalih dijelova sustava utoliko vie povea.

  Prirast entropije mjerilo stupnja nepovrativostisustava

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  40/45

  1

  Termodinamika BG VI. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  MAKSIMALNI RAD

  Dobivanje mehanikog rada iz topline:

  2 toplinska spremnika (ogrjevni i rashladni)

  radna tvar (plin, plinska smjesa)

  p,t p0, t0

  2. toplinski spremnik davaoc rada sa stanjemp, t razliitim odp0, t0

  rad e se moi vriti tako dugo dok se stanje davaoca rada neizjednai sa stanjem okoline

  1. toplinski spremnik okolina sa stanjemp0, t0

  p,t =p0, t0

  Maksimalnu koliinu rada dobit emo ako se promjena stanja

  davaoca rada odp,t do stanja ravnotee s okolinomp0, t0vri povrativim putem

  MAKSIMALNI RAD POVRATIVA PROMJENA STANJAp,t p0, t0

  Termodinamika BG VI. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  izolirani sustav davaoc rada + okolina

  - ne izmjenjuje toplinu s okolinom0=Q

  1. glavni stavak

  0pp 0TT

  0==+ QLUU III

  U I, U II unutarnja energija sustava na poetku i na kraju promjene stanja

  III UUL =

  011 UUUI

  +=

  022 UUUII

  +=

  U unutarnja energija davaoca rada

  U0 unutarnja energija okoline

  020121 UUUUUUL III

  +==

  Rad potiskivanja okoline ( )1200 VVpL = Zbog promjene volumena davaoca radaod V1 na V2 mora se potisnuti okolnizrak za V2-V1, a za to moramo utroitirad potiskivanja okoline.

  Toplina dovedena okolini 000 STQ = ( )01020 SST =

  1. glavni stavak za okolinu 010200 UULQ =+

  01020 SSS =

  prirast entropije okoline

 • 8/12/2019 1. kolokvij (1)

  41/45

  2

  Termodinamika BG VI. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  1. glavni stavak za okolinu 010200 UULQ =+

  ( ) 010212000 UUVVpST =+

  Promjena entropije sustava (okolina + davaoc rada) 0 120 + SSS

  210 SSS

  020121 UUUUUUL III +==

  ( )2100021 VVpSTUUL +=

  ( ) ( )21021021 VVpSSTUUL +

  MAKSIMALNI RAD =

  02 pp = 02 TT =

  - povrativa promjena stanja

  - stanje davaoca rada u ravnoteisa stanjem okoline

  ( ) ( )01001001max VVpSSTUUL += Da bi dobili maksimalni mogui rad,davaoc rada mora prijei u stanje u

  kojem e biti u ravnotei sa stanjemokoline, a taj se prijelaz mora izvritipovrativim putem.

  Termodinamika BG VI. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  0pp

  0TT

  0pp =

  0TT =

  povrativa promjena stanja

  adijabatska promjena stanja do T0izotermna promjena stanja do p0

  p

  V

  t0 =const.

  ad

  p

  V

  1

  2

  0

  1

  Lmax

  p1

  p2

  p0

  02 pp >

  1

  2

  0

  t0=

  const.

  ad

  p1

  p2

  p01

  Lmax

  02 pp

  01 tt =

  dp

  4

  3

  pVF dd =

  U cilindar se usisava potrebna koliina stlaenogplina uz stalan tlak p1 (41).

  Slijedi izotermna ekspanzija plina do tlaka p0 (12).

  U stanju 2 otvara se ispuni ventil pa se istiskujeistroeni plin uz p0 = const. (23).

  Otvaranjem usisnog ventila poveava se tlak od p0do p1 (34), pa proces moemo ponoviti.

  Ukupno dobiveni rad

  +++=4

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  4

  dddd VpVpVpVpL

  = Vp d tehL=

  0> 0> 0< 0=

  =2

  1

  teh dpVL

  Termodinamika BG VI. predavanje Red. prof. dr. sc. Anica Trp

  Proces meu stalnim tlakovima

  proces u kome se G[kg/s] radne tvari pri stalnom tlaku p1 trajnodovodi stroju, ekspandira, te se odvodi pri stalnom tlaku p0

  Ekspanzija izoterma, adijabata, politropa

  Izvreni rad TEHNIKI RAD Lteh [J/s=W]

  Izoterma const.=Vp d/

  0dd =+ pVVp

  pVVp dd =

  =2

  1

  2

  1

  dd pVVp

  ( ) iztehiz LL =

  Adijabata ( ) adadteh LL >

  ( ) adadteh LL =

  ( ) lt h LnL =Politropa