of 12 /12
7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1) http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 1/12 1. Šta su karbohidrati? Cn(H 2 O)n - Karbohidrati su aldehidni ili ketonski derivati polihidroksilnih (više od jedne OH rupe) alkohola ili kao jedinjenja koja hidroli!o" daju ove derivate. 2. Klasi#ka$ija karbohidrata? 1) %onosaharidi 2) &isaharidi ')Oliosaharidi )olisaharidi '. Kako se dijele "onosaharidi? - %onosaharidi* na!ivaju se +esto ,prosti šeeri* predstavljaju one karbohidrate koji se ne "ou hidroli!ovati u prostije oblike. "ou se podjeliti na trio!e* tetro!e* pento!e* hekso!e* hepto!e ili os"o!e* !avisno od broj C ato"a* a dalje se "ou podijeliti na aldo!e ili keto!e* !avisno od toa da li i"aju aldehidnu ili keto rupu. . šta su aldo!e i keto!e i napisati po jedno predstavnika aldo!e i keto!e i njihove strukture i o!na+iti rupe? Predstavnik aldoza D-gliceraldehid(dihidroksi propanal)  Predstavnik ketoza Dihidroksiaceton (1,3 dihidroksi propanon) STRUKTURE Polihidroksi aldehidi Polihidroksi ketoni  

Biohemija Skripta Kolokvij (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta za studente ppf unsa

Text of Biohemija Skripta Kolokvij (1)

Page 1: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 1/12

1. Šta su karbohidrati? Cn(H2O)n- Karbohidrati su aldehidni ili ketonski derivati polihidroksilnih (više od jedne OHrupe) alkohola ili kao jedinjenja koja hidroli!o" daju ove derivate.

2. Klasi#ka$ija karbohidrata?

1) %onosaharidi2) &isaharidi')Oliosaharidi)olisaharidi

'. Kako se dijele "onosaharidi?- %onosaharidi* na!ivaju se +esto ,prosti šeeri* predstavljaju one karbohidratekoji se ne "ou hidroli!ovati u prostije oblike. "ou se podjeliti na trio!e* tetro!e*pento!e* hekso!e* hepto!e ili os"o!e* !avisno od broj C ato"a* a dalje se "oupodijeliti na aldo!e ili keto!e* !avisno od toa da li i"aju aldehidnu ili keto rupu.

. šta su aldo!e i keto!e i napisati po jedno predstavnika aldo!e i keto!e injihove strukture i o!na+iti rupe?

Predstavnik aldoza

D-gliceraldehid(dihidroksi propanal)

 

Predstavnik ketoza

Dihidroksiaceton (1,3 dihidroksi propanon)

STRUKTURE

Polihidroksi aldehidi Polihidroksi ketoni

 

Page 2: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 2/12

/. 0a +e"u se ba!iraju reak$ije doka!ivanja karbohidrata? - eak$ije koje se koriste !a doka!ivanje prisustva karbohidrata ba!iraju senaj+eše na redukujui" osobina"a "onosaharida* !ati" na oksida$ija"a"onosaharida i disaharida* te hidroli!a"a polisaharida u! "ounostdoka!ivanja.

. 3e!a i!"e4u disaharida i "onosaharida?- &isaharidi hidroli!o" daju dvije "olikule isto ili ra!li+ito "onosaharida.-G!K"#!D$% &E#%

5. Karbohidrati koji spadaju u klasu disaharida?- 6 disaharide spadaju7 saharo!a* lakto!a* "alto!a* trehalo!a* $elobio!a itd.

8. Kako se !ove ve!a kojo" su pove!ani "onosaharidi u disaharidi"a?- 9ove se gliko'idna e'a.

:. Šta su disaharidi* koji "ou biti i predstavi jedan?- &isaharidi su oliosaharidi sastavljeni od 2 "onosaharidna ostatka pove!analiko!idno" ve!o". re"a na+inu ve!anja dijele se na disaharide %T"#$"G iTRE*%"#$"G tipa.

;<H<O9<

1=. Šta su deoksi šeeri i pri"jer?- &eoksi šeeri su oni kod kojih je hidroksilna rupa na druo" C ato"u!a"ijenjena vodikovi" ato"o". ri"jer +e -deoksirio'a (nala!i se u &0<)* a

-deoksigl.ko'a je va>na kao inhibitor "etaboli!"a luko!e.

 -Deoksi--Rio'a

Page 3: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 3/12

11. luko!u predstaviti u linearno"* he"ia$etatno" i $ikli+no" obliku?

@inearni oblik He"ia$etatni oblik $ikli+ni oblik

(Aisherova Bor"ula) (ollensova Bor"ula) (HaDorthova Bor"ula)

12. 0a$rtati arabino!u preko HaDorthove* Aisherove i ollensove Bor"ule?

1'. Šta su liko!idi* Bor"ula i objasniti? - liko!idi su spojevi koji nastaju konden!a$ijo" jedno "onosaharida ili"osaharidno ostatka i hidroksilne rupe druo spoja* koja "o>e* ali i ne "ora*da bude neki drui "onosaharid. liko!idna ve!a je a$etatna ve!a koja nastaje ureak$iji i!"e4u he"ia$etatne rupe i neke drue OH-rupe.(arbutin* sali$in* vanilin).

1. Od +ea nastaje saharo!a i struktura?- ;aharo!a je disaharid koji se koristi u do"ainstvu. o jekristalna supstan$a slatko okusa i lahko rastvoriva u vodi.Ovaj disaharid je sastavljen i! E-&-luko!e i F-&-Brukto!e"e4usobno ve!anih trehalo!no" ve!o". EF(12)

Page 4: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 4/12

  ;aharo!a

1/. šta su a"inošeeri?- Šeeri koji sadr>e jednu a"ino rupu na!ivaju se a"ino šeeri. ri"jeri su7 &-luko!a"in* &-

alakto!a"in* &-"ano!a"in- $%ST%/U #%/E$" %K"*"$E GRUPE 0 %!$"GRUP"

1. a!lika &-Brukto!e i &-"ano!e? - a!lika je u to" što je &-Brukto!a keto!a tj. posjeduje keto rupu * a &-"ano!a aldo!a*posjeduje aldehidnu rupu.

&-Brukto!a &-"ano!a

15. %ano!u i Brukto!u napisati u sva ' oblika?

Page 5: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 5/12

A6KO9<

%<0O9<

18. Šta su polisaharidi* kako se dijele* podjela pre"a sastavu?

- olisaharidi su konden!ionu proi!vodi "onosaharida. pre"a sastavu "ou bitiho"opolisaharidi i heteropolisaharidi. re"a porijeklu se klasi#kuju na ani"alne i#topolisaharide. KR"2, G!K"GE$, EU"#%, *E!EU"#%, %G%R-%G%R4 !$U!$,!T!$, DEKSTR%$!, *!/%UR"$SK% K!SE!$%4

1:. Šta je a"idalin?- <"idalin je otrovni liko!id i nala!i se u orko" bade"u. 0jeovo" hidroli!o" dobijaju se7&-luko!a* ben!oldehid i $ijanovodi+na kiselina.

2=. Koji su liposolubilni vita"ini?- %,D,E,K4

21. Šta su en!i"i i kako se dijele* kojo" jedna+ino" se i!ra>ava njihova aktivnost?- Gn!i"i su katali!atori biološko porijekla* kolidne prirode* a po he"ijsko" sastavu su prostiili slo>eni proteini ili polipeptidi i "ouavaju odvianje i to biohe"ijskih pro$esa. a!likuje"o

Page 6: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 6/12

lavnih rupa en!i"a7 1Oksidoredukta!e2ransBera!e'Hidrola!e@ia!e/I!o"era!e@ia!e

Gn!i"ska aktivnost i!ra>ava se u katali"a.22. Šta su tria$illi$eroli ("asti ili ulja)?- ria$illi$eroli su esteri li$erola sa !asieni" ili ne!asieni" "asni" kiselina"a. 6!avisnosti od toa da li su esteri#kovane '*2* ili 1 "asna kis.postoje i ' klase li$erida7

2'. Šta su vita"ini i kakvi "ou biti?- 3ita"ini su esen$ijalni nutritijenti i dijeli"o ih na hidrosolubilne i liposolubilne.

2. Šta su liko!idi i šta sadr>e?- liko!idi su slo>eni lipidi i sadr>e alakto!u* visoko"olekulsku "asnu kiselinu i s#no!in."e4usobno se ra!likuju po tipu "asne kiseline7- lino$erinska* $erebninska* neuronska*oksinenonska.

  %utarota$ija pri"jeena je kod veliko broja pento!a* hekso!a i redukujuih disaharida io!na+ava spontanu pro"jenu rota$ije rastvora opti+ki aktivnih supstan$i.

E*& J ()-lukopirano!a aldehidni oblik F-&-()-lukopirano!a  (1=:*L) (/2*/L)(2=*/L)

2/. I"unolobini* pri"jer i uloa?

 - I"unolobini ili antitijela su proteini i! rupe lobulina koji se kod sisara stvaraju kaoreak$ija na strane supstan$e koje su prodtle u orani!a". I"unolobini stupaju u reak$iju naanensi"a strani" orani!"u ili i!a!iva+i"a bolesti* neutrališui ih i na taj na+in sprije+avaju

Page 7: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 7/12

njihovo štetno djelovanje.!g%, !gE, !g, !gG, !gD.

2. Kako se doka!uje Be"ilalanin? - &oka!ujese

ksantoproteinsko" reak$ijo"* dodavanje" kon$etratne nitratne kiseline pri +e"u dola!i donitrovanja aro"ati+no prstena i pojave korokt. >ute boje.

25. Koja se jedinjenja rade pripotpunoj hidroli!i nuk.kis?

 - Hidroli!o" &0< i 0< dobijaju senukleotidi koji daljo" hidroli!o"daju nukleo!ide i BosBornukiselinu* a daljo" hidroli!o"nukleo!ida dobijaju se purinske

(<denin* ua"in) i piri"idske(i"in* Cito!in* 6ra$il) ba!e i"onosaharid ribo!a (kod 0<) ilide!oksiribo!a (kod &0<).

28. 09% kiseline?5 "leinska

CH '(CH2)5CHMCH(CH2)5COOH1:71 $is N :

inolnaCH'(CH2)CHMCHCH2CHMCH(CH2)5COOH 1872 $is N :*12

5inoleinska

CH'CH2CHM CHCH2CHM CH(CH2)5COOH 187' $is N :*12

5%rahidonska

CH'(CH2)CHM CHCH2CHM CHCH2CHM CHCH2CHM CH(CH2)'COOH 2=7 $is N /*8*11*1

2:. eak$ija oleinske kiseline (I2 *0aOH i!opropanol)?a)

b)

 

Page 8: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 8/12

'=. Od kojih "onosaharida nastaje likoen?- sastoji se i! &-luko!e. ;adr>i oko 2/ === do :/ === luko!idnih jedini$a.

'1. Inertni šeeri?- Inertni šeer je na!iv !a s"jesu luko!e i Brukto!e* dobiven !arijavanje" saharo!e sa

kiselina"a. Osnova je !a pravljenje u"jetno "eda.

'2. &enatura$ija?- ro"jene nastale djelovanje" #!i+kih i he"ijskih aenasa koje dovode do od"otavanjalana$a i pro"jene nativne konBor"a$ije J denatura$ija. (RE&ER#!2!$% i !RE&ER#!2!$% 0K.han+e +elanceta) 

''. a!lika i!"e4u &-luko!e i &-ksilo!e?

  - a!lika i!"e4u &-luko!e i &-ksilo!e je u to"e što

 je &-luko!a hekso!a a &-ksilo!a pento!a. 

'. 0apiši Be"ialnin u obliku aniona* kationa i !Diter iona-a?

 

Page 9: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 9/12

'/. repisivanje eneti+ke inBor"a$ije se vrši u jedru* a u $itopla!"i dola!i do transla$ije.

'. olisaharidi?- <ni"alni7 likoen* hitin* heparin* hijaluronska kiselina

- Aitopolisaharidi7 škrob* $elulo!a* he"i$elulo!a* aar-aar* inulin.

'5. &e!oksiribo!a* Aisherova* HaDorthova i ollensova Bor"ula?

'8. Oksida$ioni produkti "ano!e?

':. Oksida$ioni proi!vod ksilo!e?

  &-ksilo!a

Page 10: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 10/12

=. <ko i"ate !adatak da u rastvoru koji sadr>i uljikohidrate* lipide i proteine identi#kujeteuljikohidrate* koji biste test koristili !a identi#ka$iju? - %olisheva reak$ija je opa reak$ija na prisustvo sarharida. 0eativna reak$ija isklju+ujenjihovo prisustvo u u!orku* a po!itivna reak$ija uka!uje na prisustvo karbohidrata* likolipidaili likoproteina.eak$ija se !asniva na djelovanju kon$etrovanih kiselina* pri +e"u nastaju BurBunal i njeoviderivati koji sa E-naBtolo" daju obojene proi!vode.

1.rin$ip ro""erove reak$ije?- &oka!ivanje luko!e u biološko" u!orku !asniva se na oksida$iji lukote u lukonsku kiselinui reduk$ijo" bakar(II)hidroksida u $rveno obojeni bakar(I)oksid.

2. 0apisati reak$iju nastajanja $rveno taloa bakar-oksida toko" odvijanja Aehlinove probesa luko!o"? - i!vodi se u jako alkalnoj sredini i slu>i !a doka!ivanje redukujuih šeera.

Page 11: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 11/12

eak$ija se !asniva na reduk$iji bakar(II)oksida do bakar (I) oksida* pri +e"u se aldehidnarupa uljikohidrata oksiduje do kiseline.

'. rin$ip Penedi$tove reak$ije? - eak$ija se odvija u slabo alkalnoj sredini* dola!i do reduk$ije Cu2 do Cu* a šeer seoksidira do odovarajue kiseline. Jpojava $rveno taloa J prisustvo redukujuih šeera-.

. 9ašto Penedi$tova reak$ija nije po!itivna na polisaharide? - Penedi$tova reak$ija nije po!itivna na polisaharide jer ona slu>i !a doka!ivanje redukujuihuljikohidrata a polisaharidi nisu redukujui.

/. rin$ip 0Qlanderove reak$ije?- Ova reak$ija spada u redukujue probe* u"jestobakra koristi se bi!"ut.

Page 12: Biohemija Skripta Kolokvij (1)

7/21/2019 Biohemija Skripta Kolokvij (1)

http://slidepdf.com/reader/full/biohemija-skripta-kolokvij-1 12/12

. a!lika i!"e4u redukujuih i neredukujuih šeera? - redukujui šeeri su "onosaharidi i disaharidi "alto!no tipa* a disaharidi trehalo!no tipa ipolisaharidi su neredukujui. E-ketol rupa$ija(karboksilna rupa u! hidrokarboksilnu).

5. Šta je Ber"enta$ija?- Aer"enta$ija je anaerbni "etaboli!a"* u koje" se piruvat stvoren likoli!o" prevodi uredukovani oblik pri +e"u dola!i do reenera$ija 0<& (nikotin a"id adenin di nukleotid).