of 3 /3
DIKW shema Data/Information/Knowledge/Wisdom. DIKW shema je hijerarhija informacije(piramida znanja) i na svakoj višoj razini se nešto nadodaje na prethodnu. Mudrost se odnosi na budućnost i na odluku kada koristiti znanje Znanje iskorištava informaciju za akcije - odgovor na pitanje "kako?" Informacija koristi kontekst i odgovara na jednostavna pitanja tko/što/kada/gdje/zašto? Podaci nastaju na osnovi opažanja. Potrebna količina podataka opada prema vrhu. Shannonova shema prijenosa poruke Izvor podataka najrazličitijih oblika (brojevi, tekst, naredbe, govor, slike, video) se najprije oblikuju za prijenos, signal putuje komunikacijskim kanalom, (pr. kabel, radio signal, svjetlovod), a na kanal uvijek utječu smetnje koje smanjuju vjerojatnost prenošenja poruke. Oblik informacije može biti diskretan ili kontinuiran. Prijamnik rekonstruira podatke u njihov početni oblik, s nekim gubicima i moguće u drugom obliku. Kvantizacija

Informacijski managment - kolokvij 1

Embed Size (px)

Text of Informacijski managment - kolokvij 1

DIKW shema Data/Information/Knowledge/Wisdom. DIKW shema je hijerarhija informacije(piramida znanja) i na svakoj vioj razini se neto nadodaje na prethodnu. Mudrost se odnosi na budunost i na odluku kada koristiti znanje

Znanje iskoritava informaciju za akcije - odgovor na pitanje "kako?"

Informacija koristi kontekst i odgovara na jednostavna pitanja tko/to/kada/gdje/zato?

Podaci nastaju na osnovi opaanja. Potrebna koliina podataka opada prema vrhu. Shannonova shema prijenosa poruke

Izvor podataka najrazliitijih oblika (brojevi, tekst, naredbe, govor, slike, video) se najprije oblikuju za prijenos, signal putuje komunikacijskim kanalom, (pr. kabel, radio signal, svjetlovod), a na kanal uvijek utjeu smetnje koje smanjuju vjerojatnost prenoenja poruke. Oblik informacije moe biti diskretan ili kontinuiran. Prijamnik rekonstruira podatke u njihov poetni oblik, s nekim gubicima i mogue u drugom obliku. Kvantizacija Kontinuirane podatke/signal mogue je, s odreenom pogrekom, pretvoriti u diskretne. Taj proces naziva se kvantizacija. Kod diskretnih podataka informacija se izraava nizovima sastavljenim od konanog broja elementarnih simbola (abeceda). Kod kontinuiranih podataka vremenske

funkcije poprimaju neprekinuti skup vrijednosti. Primjer je govor, televizija telefonija.. Njihova se vrijednost mijenja kontinuirano. Crvene linije predstavljaju diskretne, a bijela kontinuirane podatke. Primjer, kod PAL HD rezolucije videa, potrebno je kvantizirati svaki piksel, njegovu x i y koordinatu, te kvantizirati 25 puta u sekundi, koliko iznosi broj sliica u sekundi u toj vrsti videa. Oblici komutacije Prema nainu uspostave veze i nainu prijenosa poruke, razlikujemo prijenos komutacijom kanala, komutacijom poruka i komutacijom paketa. Komutacija kanala uspostava potpunog spojnog puta od izvora do odredita. U tome nainu koristi se posebni sustav signalnih poruka koji kroz mreu otvara potrebne sklopke i ostvaruje vezu. Svi kanali ukljueni u prijenosni put su zauzeti. Ovaj nain koristi se u klasinoj (circuit switching) telefoniji.

Komutacija poruka - Cijela poruka putuje u skokovima od vora do vora, simultano se zauzima jedan kanal izmeu dva meuvora i omogueno je ekanje na slobodni kanal. Komutacija paketa Usmjeravanje je isto kao i kod komutacije poruke, samo to se poruka prije slanja ralanjuje na pakete koji nezavisno putuju kroz mreu i spajaju se u cjelinu na odreditu. Paketi su numerirani i adresirani i na ovaj nain rade dananje TCP/IP mree.

Pristup bazama podataka Tipini URL za pristup nakoj bazi je jdbc:postgresql://IP ADRESA/naziv_baze (primjerice jdbc:postgresql://192.168.1.100:5432/vjezbe_im). Moemo vidjeti da je potrebno znati tip baze, adresu raunala i TCP/IP port svojstven za bazu podataka te samu bazu podataka. ODBC i JDBC ODBC(Open Database connectivity) je standardni nain povezivanja na vanjske baze i izvore podataka. To je programsko suelje koje drugim programima omoguava koritenje SQL upita neovisno o bazi podataka na koju se spaja. Za svaku izvedbu baze podataka na koju se eli spajati trea instalirati odgovarajui ODBC upravljaki program. JDBC (Java Database Connectivity) je graen na naelima ODBC-a je programsko suelje za pristup bazama podataka iz programskog jezika Java. Umjesto izvrnog ODBC upravljakog programa koji mora biti izgraen zasebno za svaku platformu koristi se prenosivi izvrni Java kod u obliku Java arhive (.jar datoteka). Potrebno je na raunalu imati instaliran kompatibilni Java Run Time Engine (JRE) koji se jo naziva i Java Virtual Machine (JVM).

Metcalfeov zakon (~N2) Metcalfeovim zakonom odreuje se vrijednost mree. Mreni efekt govori da vrijednost mree raste s brojem sudionika u mrei, a problem nastaje kod odreivanja rasta vrijednosti mree. Metcalfeov zakon govori da troak izgradnje mree raste proporcionalno sa veliinom mree, a vrijednost mree raste bre pa prije ili kasnije pone proizvoditi dobit. Taj zakon se moe primjeniti za bilo koji oblik komunikacijske mree gdje postoji interakcija. (fax ureaji, telefonija, internet servisi, socijalni inenjering, ekonomija) (Sarnoff-ov zakon - ~N - vrijednost direktno proporcionalna broju korisnika) Mreni efekt a) GSM telefonija - postoji mreni efekt, raste broj korisnika, te je potrebno graditi nove odailjae iz tog razloga b) GMail - postoji mreni efekt, stalno raste broj korisnika koji meusobno razmijenjuju podatke, javlja se potreba za poveanjem servera c) ZIP kompresija - postoji mreni efekt, u jednom paketu se nalazi vie datoteka d) ohlsnik.hr - postoji mreni efekt, stalno se nadodaju novi oglasi koje drugi korisnici itaju, interakcija meu korisnicima