of 5 /5
VEŽBA BROJ 1: POBOLJŠANJE SLIKE U PROSTORNOM DOMENU 1. Otvori ti p ro gr a CVIPTools. !. U"itati # $i %& lena.tif . '. O(r)(iti (i) *+i,) & "ita* ) #$i%)- % ao i ra#p o* vr)( *o#ti p i%#)$a.  Napo)*a: Bro, vr# ta i %o$o*a #$i%)- *a,a*,a i *a,v)a vr)(*o#t pi%#)$a & #$i/i og& #) o "itati #a #tat&# 0ara vi()ti #$i%&2. 3. S a* ,i ti #$ i% & Lena 3 p&ta po #vi %oor(i*ataa decimacija #$i%)2.  Napo)*a: Da 0 i #) i+v4i$a ()/ia /i,a #$i%)- potr)0*o ,) i+a0rati & )*i,& Analysis #tav%& Geometry- i & o%vir& *,) op/i,&  Resize image vi()ti #$i%&2.

VEzBA BROJ 1

Embed Size (px)

Text of VEzBA BROJ 1

Page 1: VEzBA BROJ 1

7/23/2019 VEzBA BROJ 1

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-broj-1 1/5

Page 2: VEzBA BROJ 1

7/23/2019 VEzBA BROJ 1

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-broj-1 2/5

Page 3: VEzBA BROJ 1

7/23/2019 VEzBA BROJ 1

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-broj-1 3/5

Page 4: VEzBA BROJ 1

7/23/2019 VEzBA BROJ 1

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-broj-1 4/5

Page 5: VEzBA BROJ 1

7/23/2019 VEzBA BROJ 1

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-broj-1 5/5