Prva vezba

  • View
    82

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prva vezba

LABORATORIJSKA VEBA BR. 1 RAUNARSKA GRAFIKA

Uvod u grafiki dizajn i raunarsku grafiku CorelDRAW okruenje Zumiranje Alati za crtanje Bojenje tela i konture objekta Osnovni rad s tekstom

Raunarska grafika-CorelDRAW 12 Uvod u grafiki dizajn i raunarsku grafiku Grafiki dizajn je disciplina koja se bavi likovnim ureivanjem medija masovne komunikacije (tampa, knjige, vizuelni identitet firmi, itd.). Grafiki dizajn ukljuuje poznavanje teorije forme, teorije boja, umee crtanja, kao preduslove da bi se dobio uspean krajnji proizvod. Sa pojavom PC raunara grafiki dizajn je doiveo nagli procvat i popularizaciju kroz tzv. stono izdavatvo (DTP - desktop publishing), i to je u stvari kompjuterska grafika. DTP ukljuuje brojne softverske alate koji se grubo mogu podeliti u tri grupe: - programi za vektorsku grafiku (CorelDraw, Adobe Illustrator) - programi za obradu slikabitmapirana grafika (Adobe Photoshop, Corel Photo Paint) - programi za prelom teksta (QuarkXPress, Adobe Indesign) U ovom kursu kompjuterske grafike bie obuhvaeni CorelDraw i Adobe Photoshop. Uvod u CorelDRAW Firma Corel Corporation (www.corel.com) osnovana 1985. predstavlja jednu od vodeih kompanija u stvaranju softvera okrenutog kompjuterskoj grafici. Proizvodi ove firme koriste se kako u velikim dizajnerskim firmama irom sveta, tako i na kunim kompjuterima, koji usled velike snage danas mogu bez ikakvog problema da pokreu zahtevne grafike pakete. CorelDRAW stie u paketu sa jo nekoliko korisnih pomonih programa, koje emo samo spomenuti: Corel Bitstream Font navigator (slui za pregled i instaliranje fontova) i Corel Trace (slui za automatsko prevoenje bitmapiranih slika u vektorske slike).

Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija u Beogradu

2

Raunarska grafika-CorelDRAW 12 CorelDRAW okruenjeNaslovna linija (Title Bar) Linija menija (Menu Bar) Linija osobina (Property Bar) Paleta boja (Color palette)

Lenjiri (Rulers)

Paleta alata (Tool Box)

Radni prozor (radna povrina) List hartije

Navigator dokumenta

Statusna linija

Navigator

Prozor sa opcijama (Docker Window)

Slika 1.1 Radno okruenje CorelDraw-a

Naslovna linija (Title Bar) - sadri naziv dokumenta koji se trenutno obrauje. Linija menija (Menu Bar) - sadri naredbe koje program moe da izvri. Linija alata (Tool Bar) - sadri najee koriene naredbe. Linija osobina (Property Bar) - sadri dodatne parametre za izabrani objekat ili izabranu alatku. Lenjiri (Rulers) - slue za precizno zadavanje mera. Paleta alata (Toolbox) - sadri alate za kreiranje, bojenje i modifikovanje objekata. Radni prozor - radna povrina. List hartije - pravougaona povrina na sredini ekrana koja prestavlja povrinu koja se tampa. Samo ono to se nalazi u njenim granicama bie i odtampano. Paleta boja (Color Palette) - odabir boje. Prozor sa opcijama (Docker Window) - prozor koji se po potrebi otvara i sadri dodatne opcije vezane za neku alatku ili efekat. Ovih prozora moe biti vie na ekranu. Statusna linija - prikazuje osobine objekata, na primer dimenzije i boju, Navigator dokumenta - koristi se za pregled stranica, dodavanje novih, brisanje... Navigator - umanjen prikaz svih objekata. Veoma koristan kada je stepen uveanja veliki i ne vide se svi objekti. Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija u Beogradu 3

Raunarska grafika-CorelDRAW 12

Linija menija (Menu Bar) Obuhvata padajue menije (Dropdown Menu): File, Edit, View, Layout, Arrange, Effects, Bitmaps, Text, Tools, Window. Svakom meniju mogue je pristupiti kombinacijom tastera na tastaturi umesto klikom levog tastera mia na njega. Na primer File meniju moemo pristupiti i kombinacijom tastera Alt + F (zato to je slovo F" podvueno). Svaki od menija ima veliki broj opcija koje koristimo za manipulaciju slikom ili dokumentom. Opis opcija iz linije menija se nalazi u tabeli 1.2 na kraju vebe. Alati za crtanje (Glavna paleta alata) Alati za crtanje se nalaze u Glavnoj paleti alata. Glavna paleta alata (Toolbox) se nalazi uz gornju desnu ivicu radne povrine, a po potrebi moe se premestiti i na radnu povrinu (kao i bilo koji drugi toolbar). Klikom levim tasterom mia, kada je kursor na gornjoj ivici Toolbox-a, zatim drei levi taster i dalje pritisnut prevucite kursor na radnu povrinu. Na isti nain se i vraa na svoje mesto uz gornju levu ivicu radne povrine.) Na slici 1.2 je prikazan Toolbox kada je na radnoj povrini.

Slika 1.2 Glavna paleta alata

Na nekim alatima u donjem desnom uglu je nacrtana strelica, ona oznaava da se na tom mestu u Toolbox-u nalazi vie alata, koji su nam dostupni ako kliknemo levim tasterom mia na sliicu alata, i zadrimo taster pritisnut, zatim odaberemo alat koji elimo. Nazive alata dobijamo u zastavicama pored kursora zadravanjem kursora iznad sliice alata. Rectangle Tool (F6 na tastaturi) koristi se za pravljenje etvorougaonih objekata (pravougaonika). Klikom na poetnu taku i pomeranjem mia u bilo kom pravcu definiemo njegova dva dijagonalna ugla. Obratite panju! Ograniavanje oblika prilikom crtanja moe se izvesti korienjem modifikatorskih tastera Ctrl ili Shift i to na nekoliko naina: - dranjem tastera Ctrl dok crtamo novi objekat zadravamo istu visinu i irinu objekta, - dranjem tastera Shift dok crtamo novi objekat kreiramo centar objekta u mestu od kog smo krenuli crtanje, - dranjem tastera Ctrl + Shift dok crtamo novi objekat kreiramo objekat iste visine i irine (npr. kvadrat ili krug,) sa centrom u taki od koje smo krenuli da crtamo.

Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija u Beogradu

4

Raunarska grafika-CorelDRAW 12 Zadatak 1. Nacrajte pravougaonik.

Kursor alata Rectangle Tool

Slika 1.3 Crtanje pravougaonika

* Savet: Korienjem 3 Point Rectangle Tool-a mogue je nacrtati zarotirani pravougaonik, bez potrebe da kreiramo i potom rotiramo pravougaonik. Podeavanje zaobljenosti uglova (Corner Roundness) moemo uraditi na dva naina: - korienjem alata Shape Tool, klikom na neki od uglova pravougaonika i pomeranjem mia horizontalno ili vertikalno, - selektovanjem objekta kome hoemo da promenimo zaobljenost uglova, a zatim podeavanjem zaobljenosti na Properties prozoru (red ispod Tool bar-a). Zaobljenost uglova moe se podesiti za sve uglove zajedno (poetna izabrana opcija) ili za svaki od uglova posebno.

Slika 1.4 Razliiti stepeni zaobljenosti uglova

Oznaavanje selektorom (Pick Tool) Selektor se nalazi na prvom mestu u paleti alata (Space na tastaturi nas prebacuje sa bilo kojeg trenutno aktivnog alata na Pick Tool). Odabirom ovog alata, a nakon toga klikom na eljeni objekat koji hoemo da selektujemo, vrimo odabir tog objekta, Objekat koji je selektovan postaje okruen selekcionim oznakama (ruicama), tj. okruen je sa osam crnih markera koji stoje oko objekta, kao to je prikazano na slici. U centru objekta pojavljuje se mali marker X, ukazujui na centar selekcije.

Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija u Beogradu

5

Raunarska grafika-CorelDRAW 12

Slika 1.5 Oznaavanje selektorom

Obratite panju! Oznaavanje (selektovanje) objekata Kada selektujemo objekat primeujemo da oivljavamo" veliki broj alata u CorelDRAW-u, kao i dosta informacija na raznim prozorima. Mnoge od ovih informacija moemo pronai na liniji osobina (Property Bar), statusnoj liniji (Status Bar) ili u otvorenim dokerima (prozori sa desne strane ekrana ili plutajui" prozori), zavisno od toga koju operaciju trenutno izvodimo i koje alate pri tome koristimo.

Slika 1.6 Opcije na Property i Status Bar-u

Selektovanje dva ili vie objekata moemo odraditi na sledei nain: - prvo emo selektovati prvi objekat, - zatim emo pritisnuti taster Shift, drei ga Pick Tool-om oznaiemo i ostale objekte koje elimo da selektujemo. Zadatak 2. Nacrajte jo dva pravougaonika, a zatim ih sve selektujte. Pokuajte da nacrtate pravougaonike istih dimenzija.

Slika 1.7 Selekcija vie objekata

Primetiemo da se u sluaju dva i vie elemenata na statusnoj liniji pojavljuje informacija o broju selektovanih objekata. Objekti koji su selektovani postaju okrueni selekcionim oznakama, i to uvek samo sa 8 crnih markera bez obzira koliko ima selektovanih objekata. * Savet: Obratimo panju da objekti koji se nalaze ispod selekcije ne moraju biti selektovani. Proverite broj selektovanih objekata na statusnoj liniji.

Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija u Beogradu

6

Raunarska grafika-CorelDRAW 12

Slika 1.8 Informacije o selektovanim objektima na status liniji

Deselektovanje objekta vrimo tako to kliknemo bilo gde na praznu povrinu radnog prozora ili klikom na neki drugi objekat koji elimo da obeleimo. Pomeranje objekta vrimo tako to kliknemo na objekat i drei levi taster mia pomerimo objekat na eljeno mesto, a zatim otpustimo levi taster mia (Drag and Drop"). Da bismo rotirali objekat umesto jednog klika na objekat potrebno je dvaput kliknuti kako bi se pojavile rotacione ruice na mestima selekcionih oznaka. Nakon toga potrebno je otii do jedne od rotacionih ruica gde e ujedno i sam kursor mia promeniti oblik, a to e nam biti znak da moemo da ponemo sa rotiranjem. Skaliranje objekta (poveavanje ili smanjivanje) vri se tako to kliknemo na neki od selekcionih markera, drimo i dalje levi taster mia i pomeramo kursor ka unutranjosti ili van objekta.

Slika 1.9 Rotiranje objekta

Krivljenje objekta izvodi se slino kao i kod rotacije. Potrebno je dva puta kliknuti na objekat kako bi se selekcioni markeri promenili, samo to u ovom sluaju ne klikemo na rotacione markere ve na ravne strelice koji se nalaze na sredini svake stranice selekcije.

Slika 1.10 Krivljenje objekta

Bojenje tela i konture objekta Zadavanje boje u Corel-u je jednostavno. Nakon to selektujemo objekat koji hoemo da obojimo klikom na levi taster mia na odreenu boju oboj