of 5 /5
Vežba: Kreiranje aplikacije  Knjiga utisaka Da bismo napravili knjigu utisaka, potrebno je da:  kreiramo tabelu u bazi podataka, koja će čuvati informacije o posetiocima i njihove komentare,   dodamo novu Veb stranu sa elementima za unos i prikaz podataka,  omogućimo povezivanje elemenata na strani sa bazom podataka,   dodamo podatke u bazu,  prikažemo postojeće podatke.  Kreiranje nove tabele u bazi podataka Uobičajeno je da knjige utisaka sadrže imena posetilaca, njihove elektronske adrese, komentare, kao i datume kada su utisci napisani. Da bismo obezbedili čuvanje ovih informacija, neophodno je da kreiramo novu tabelu u bazi podataka.  Kreiranje nove tabele možemo uraditi korišćenjem SQL Server Management Studio aplikacije, ili kao što ćemo mi uraditi, korišćenjem prozora Database Explorer u okviru Visual Studio alata. Database Explorer prozor omogućava pregled sle dećih informacija o svim bazama pod ataka na koje ste se konektovali:  prikaz objekata koje sadrži baza: tabele, pogledi, uskladištene procedure, funkcije,   prikaz detalja o objektima (na primer, prikaz kolona u tabeli),  prikaz samih podataka koji se čuvaju u bazi.   Da biste koristili Database Explorer, kliknite na View meni -> Database Explorer (prečica je Ctrl+Alt+S).  Kliknite na znak plus (+) ispred čvora sa Northwind bazom.  Kliknite desnim tasterom miša na čvor Tables, i iz padajućeg menija odaberite opciju Add New Table.  Korišćenjem editora koji se pojavio posle odabira opcije Add New Table, definišite strukturu nove tabele, kao što je prikazano na sledećoj slici:  

Vezba - Knjiga utisaka

Embed Size (px)

Text of Vezba - Knjiga utisaka

Page 1: Vezba - Knjiga utisaka

8/19/2019 Vezba - Knjiga utisaka

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-knjiga-utisaka 1/5

Vežba: Kreiranje aplikacije – Knjiga utisaka

Da bismo napravili knjigu utisaka, potrebno je da:

•  kreiramo tabelu u bazi podataka, koja će čuvati informacije o posetiocima i njihove komentare, 

•  dodamo novu Veb stranu sa elementima za unos i prikaz podataka,

• 

omogućimo povezivanje elemenata na strani sa bazom podataka, •  dodamo podatke u bazu,

•  prikažemo postojeće podatke. 

Kreiranje nove tabele u bazi podataka

Uobičajeno je da knjige utisaka sadrže imena posetilaca, njihove elektronske adrese, komentare, kao i

datume kada su utisci napisani. Da bismo obezbedili čuvanje ovih informacija, neophodno je dakreiramo novu tabelu u bazi podataka. 

Kreiranje nove tabele možemo uraditi korišćenjem SQL Server Management Studio aplikacije, ili kaošto ćemo mi uraditi, korišćenjem prozora Database Explorer u okviru Visual Studio alata.

Database Explorer prozor omogućava pregled sledećih informacija o svim bazama podataka na koje

ste se konektovali:

•  prikaz objekata koje sadrži baza: tabele, pogledi, uskladištene procedure, funkcije, 

•  prikaz detalja o objektima (na primer, prikaz kolona u tabeli),

•  prikaz samih podataka koji se čuvaju u bazi. 

•  Da biste koristili Database Explorer, kliknite na View meni ->

Database Explorer (prečica je Ctrl+Alt+S). •  Kliknite na znak plus (+) ispred čvora sa Northwind bazom. 

•  Kliknite desnim tasterom miša na čvor Tables, i iz padajućeg menija

odaberite opciju Add New Table. 

•  Korišćenjem editora koji se pojavio posle odabira opcije Add NewTable, definišite strukturu nove tabele, kao što je prikazano na

sledećoj slici: 

Page 2: Vezba - Knjiga utisaka

8/19/2019 Vezba - Knjiga utisaka

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-knjiga-utisaka 2/5

 

Bitno je da se prilikom definisanja ID kolone u našoj tabeli, naznači da je to kolona tipa Identity, što

će omogućiti da svaki novi red koji se dodaje u tabelu dobije novu vrednost, odnosno, da vrednost

kolone bude naredni redni broj, počevši od 1. Potrebno je podesiti da ova kolona bude primarni ključ.

Takođe, kako bi se zapamtilo sistemsko vreme dodavanje komentara, za podrazumevanu vrednost

Datum kolone je potrebno staviti getdate(). 

•  Kliknite na opciju Save, i dajte ime novoj tabeli Utisci. 

Kreiranje strane KnjigaUtisaka.aspx

Kreirajte novi projekat i dodajte novu stranu i dajte joj ime KnjigaUtisaka.aspx. 

Na stranu dodajte HTML tabelu, koja će imati 6 redova i 3 kolone. D odajte u drugu kolonu tabelekontrole i podesite im svojstva na sledeći način: 

KontrolaSvojstva kontrole 

TextBox ID = txtIme 

TextBox ID = txtEmail 

TextBox ID = txtKomentar 

TextMode = MultiLine 

Rows = 5 

Button

ID = btnDodajKomentar

Text = Dodaj komentar 

Dodajte i naslov, kao i opisni tekst za kontrole u prvu kolonu.

Page 3: Vezba - Knjiga utisaka

8/19/2019 Vezba - Knjiga utisaka

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-knjiga-utisaka 3/5

Page 4: Vezba - Knjiga utisaka

8/19/2019 Vezba - Knjiga utisaka

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-knjiga-utisaka 4/5

7.  Kliknite na Next , i zatim na Finish. 

Dodavanje podataka u bazu

Da bismo obezbedili da se ukucani tekst zapamti u bazi, potrebno je da napravimo određene promeneu utisciDataSource kontroli. 

1.  Kliknite na utisciDataSource  kontrolu, i u Properties  prozoru, odaberite InsertQuery 

svojstvo, i kliknite na dugme sa …, koje se pojavljuje, kako bi se prikazao Command andParameter Editor. Command and Parameter Editor omogućava definisanje vrednosti, koje ćese prosleđivati bazi kod izvršavanje određene akcije, u našem slučaju, unosa podataka (INSERT

naredba). 2.  Sada je potrebno da povežemo kontrole za unos podataka sa parametrima za INSERT naredbu.

Odaberite Ime  iz spiska parametara, i u padajućoj listi Parameter source:, odaberite opciju

Control. Zatim, u padajućoj listi ControlID, odaberite opciju txtIme. Koristeći isti način,

podesite Email i Komentar parametre. Parametar Datum ćemo obrisati, jer smo prilikom

definisanja tabele Utisci, obezbedili da se u ovu kolonu upisuje sistemski datum i vreme

(parametar Datum morate obrisati i iz dela editora Insert command) 

3.  Ukoliko ste uradilo sve što je trebalo, Editor bi pre klika na dugme OK , trebao da ima sledećiizgled:

Kako bi se obezbedio unos podataka, potrebno je da napravimo Click proceduru za dugme

btnDodajKomentar i napišemo sledeći programski kod: 

protected void btnDodajKomentar_Click(object sender, EventArgs e) 

{

if (Page.IsValid) 

{

// metoda Insert omogucava unos podataka u tabelu 

utisciDataSource.Insert(); }

Testirajte stranu tako što ćete je prikazati u Web pregledaču i uneti komentar. Ukoliko se pojavljujegreška, proverite da li ste uradili sve kako je trebalo. 

Prikaz unetih komentara u knjigu utisaka

I na kraju, obezbedićemo na istoj strani i prikaz prethodno unetih komentara. 

1. 

Ispod kontrola za unos podataka, stavite iz Data odeljka iz Toolbox-a, Repeater kontrolu. UProperties prozoru od Repeater kontrole, promenite vrednost svojstva ID na utisciRepeater, i

vrednost svojstva DataSourceID na utisciDataSource. 

Page 5: Vezba - Knjiga utisaka

8/19/2019 Vezba - Knjiga utisaka

http://slidepdf.com/reader/full/vezba-knjiga-utisaka 5/5

2.  Zatim, u Source pogledu, ukucajte kod, koji obezbeđuje povezivanje kontrole sa izvorom

podataka, kao što je prikazano na sledećoj slici (kod koje treba da se unese je selektovan): 

<ItemTemplate> <br /> Ime: <%# Eval ("Ime") %>

<br /> 

Datum: <%# Eval ("Datum") %>

<br /> 

Komentar: <%# Eval ("Komentar") %>

<br /> 

</ItemTemplate>

Repeater kontrola  se uobičajeno koristi za prikaz podataka koji se ponavljaju. Kontrola je veoma

fleksibilna, jer dozvoljava da korisnik sam definiše izgled zaglavlja (HeaderTemplate), sadržaja

(ItemTemplate i AlternatingItemTemplate), i podnožja (FooterTemplate). Povezivanje sa izvorom

podataka se obavlja korišćenjem Eval ili Bind metode. U našem primeru nismo definisali zaglavlje ipodnožje, već samo ItemTemplate, za prikaz kolona Ime, Datum i Komentar iz tabele Utisci.