of 23 /23
Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić 1. Korišćenjem metode konačnih elemenata (MKE),potrebno je uraditi sledeće: Odrediti pomeranja strukture Odrediti intenzitet sila u štapovima Izvršiti dokaz čvrstoće strukture i po potrebi dokaz elastične stabilnosti 2. Konačnoelementna formulacija problema Formulacija postavljenog statičkog problema će biti izvršena pomoću MKE pri čemu se koristi: Direktni metod krutosti Konačni element tipa štapa za diskretizaciju 2.1 Konačnoelementni model Na slici 1.1 je prikazan konačnoelementi model rešetkaste strukture konzolne dizalice koji se sastoji od 5 čvorova i 7 elemenata. Laboratorijska vežba 1 Strana 1

laboratorijska vezba

Embed Size (px)

Text of laboratorijska vezba

Page 1: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

1. Korišćenjem metode konačnih elemenata (MKE),potrebno je uraditi sledeće:

Odrediti pomeranja strukture Odrediti intenzitet sila u štapovima Izvršiti dokaz čvrstoće strukture i po potrebi dokaz elastične stabilnosti

2. Konačnoelementna formulacija problema

Formulacija postavljenog statičkog problema će biti izvršena pomoću MKE pri čemu se koristi:

Direktni metod krutosti Konačni element tipa štapa za diskretizaciju

2.1 Konačnoelementni model

Na slici 1.1 je prikazan konačnoelementi model rešetkaste strukture konzolne dizalice koji se sastoji od 5 čvorova i 7 elemenata.

Slika 1.1 Konačnoelementni model rešetkaste strukture

Na osnovu postavljenog globalnog koordinatnog sistema XY i geometrije KE modela,vrši se određivanje koordinata označenih čvorova,numeracija elemenata i definisanje karakteristika elemenatasto se predstavlja tabelarno(tabela 1.1).

Laboratorijska vežba 1 Strana 1

Page 2: laboratorijska vezba

Kn( )

Kii

Kji

Kij

Kjj

E An

Ln

cn 2

cn

sn

cn 2

cn

sn

sn

cn

sn 2

cn

sn

sn 2

cn 2

cn

sn

cn 2

cn

sn

cn

sn

sn 2

sn

cn

sn 2

n

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Tabela 1.1 Osnovni podaci KE modela

n i j Xi Yi Xj Yj X Y Ln cn sn An E1 1 2 50 100 -100 200 -150 100 180.287 -0.832 0.555 24.4 210002 2 3 -100 200 0 0 100 -

200223.607 0.447 -0.894 24.4 21000

3 1 3 50 100 0 0 -50 -100

111.803 -0.447 -0.894 35.1 21000

4 1 4 50 100 200 100 150 0 150 1 0 24.4 210005 1 5 50 100 100 -100 50 -

200206.155 0.243 -0.97 35.1 21000

6 3 5 0 0 100 -100 100 -100

141.241 0.707 0.707 35.1 21000

7 4 5 200 100 100 -100 -100 -200

223.607 0.447 -0.894 24.4 21000

Ovde se koriste sledeće relacije za određivanje dužina elemenata, kao i uglova i lokalnih osa elemenata u odnosu na gloabalne ose:

X(n)=(Xj – Xi)(n), Y(n) = (Yj – Yi)(n), L(n) = √ X2+Y 2

c(n)=cosβ(n)=X (n)L(n)

, s(n)=sinβ(n) =Y (n)L(n)

.

Vektor spoljašnjeg opterećenja i vektor pomeraja ovog modela (slika 1.2), u opštem slučaju , su predstavljeni (respektivno) kao

F = [ FX1 FX1 FX1 FX1 FX1 FX1 FX1 FX1 FX1 FX1 ]T

U = [ UX1 UX1 UX1 UX1 UX1 UX1 UX1 UX1 UX1 UX1 ]T

2.2 Matrice krutosti u globalnom koordinatnom sistemu za KE

Nakon postavljanja osnovne statičke jednačine za konačni element i nakon vršenja potrebnih transformacija iz lokalnog u globalni koordinatni sistem, može se predstaviti matrica krutosti bilo kog konačnog elementa (tipa štapa) preko podmatrica krutosti u obliku

Laboratorijska vežba 1 Strana 2

Page 3: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

(A.3)

Primenom izraza (A.3), i korišćenjem podatak iz tabele 1.1 dobija se sledeće

Laboratorijska vežba 1 Strana 3

k2E A2

L2

c22

c2 s2

c22

c2 s2( )

s2 c2

s22

c2 s2( )

s22

c22

c2 s2( )

c22

c2 s2

c2 s2( )

s22

s2 c2

s22

458.304

916.609

458.304

916.609

916.609

1.833 103

916.609

1.833 103

458.304

916.609

458.304

916.609

916.609

1.833 103

916.609

1.833 103

k3E A3

L3

c32

c3 s3

c32

c3 s3( )

s3 c3

s32

c3 s3( )

s32

c32

c3 s3( )

c32

c3 s3

c3 s3( )

s32

s3 c3

s32

1.319 103

2.637 103

1.319 103

2.637 103

2.637 103

5.274 103

2.637 103

5.274 103

1.319 103

2.637 103

1.319 103

2.637 103

2.637 103

5.274 103

2.637 103

5.274 103

k4E A4

L4

c42

c4 s4

c42

c4 s4( )

s4 c4

s42

c4 s4( )

s42

c42

c4 s4( )

c42

c4 s4

c4 s4( )

s42

s4 c4

s42

3.416 103

0

3.416 103

0

0

0

0

0

3.416 103

0

3.416 103

0

0

0

0

0

k5E A5

L5

c52

c5 s5

c52

c5 s5( )

s5 c5

s52

c5 s5( )

s52

c52

c5 s5( )

c52

c5 s5

c5 s5( )

s52

s5 c5

s52

210.321

841.285

210.321

841.285

841.285

3.365 103

841.285

3.365 103

210.321

841.285

210.321

841.285

841.285

3.365 103

841.285

3.365 103

Page 4: laboratorijska vezba

K1

k11 1

k12 1

k13 1

k14 1

0

0

0

0

0

0

k11 2

k12 2

k13 2

k14 2

0

0

0

0

0

0

k11 3

k12 3

k13 3

k14 3

0

0

0

0

0

0

k11 4

k12 4

k13 4

k14 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.968 103

1.312 103

1.968 103

1.312 103

0

0

0

0

0

0

1.312 103

874.549

1.312 103

874.549

0

0

0

0

0

0

1.968 103

1.312 103

1.968 103

1.312 103

0

0

0

0

0

0

1.312 103

874.549

1.312 103

874.549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Proširivanjem i usaglašavanjem sa svim pomeranjima i opterećenjima strukture, preko prethodnih matrica, dobija se konačna forma za matricu krutosti svakog elementa K (n), pa se mogu napisati sledeće statičke jednačine za svaki od elemenata n (n=1-7).

Laboratorijska vežba 1 Strana 4

k6E A6

L6

c62

c6 s6

c62

c6 s6( )

s6 c6

s62

c6 s6( )

s62

c62

c6 s6( )

c62

c6 s6

c6 s6( )

s62

s6 c6

s62

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

2.606 103

k7E A7

L7

c72

c7 s7

c72

c7 s7( )

s7 c7

s72

c7 s7( )

s72

c72

c7 s7( )

c72

c7 s7

c7 s7( )

s72

s7 c7

s72

458.304

916.609

458.304

916.609

916.609

1.833 103

916.609

1.833 103

458.304

916.609

458.304

916.609

916.609

1.833 103

916.609

1.833 103

Page 5: laboratorijska vezba

K3

k31 1

k32 1

0

0

k33 1

k34 1

0

0

0

0

k31 2

k32 2

0

0

k33 2

k34 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

k31 3

k32 3

0

0

k33 3

k34 3

0

0

0

0

k31 4

k32 4

0

0

k33 4

k34 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.319 103

2.637 103

0

0

1.319 103

2.637 103

0

0

0

0

2.637 103

5.274 103

0

0

2.637 103

5.274 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.319 103

2.637 103

0

0

1.319 103

2.637 103

0

0

0

0

2.637 103

5.274 103

0

0

2.637 103

5.274 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Laboratorijska vežba 1 Strana 5

K4

k41 1

k42 1

0

0

0

0

k43 1

k44 1

0

0

k41 2

k42 2

0

0

0

0

k43 2

k44 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

k41 3

k42 3

0

0

0

0

k43 3

k44 3

0

0

k41 4

k42 4

0

0

0

0

k43 4

k44 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.416 103

0

0

0

0

0

3.416 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.416 103

0

0

0

0

0

3.416 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 6: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Laboratorijska vežba 1 Strana 6

K5

k51 1

k52 1

0

0

0

0

0

0

k53 1

k54 1

k51 2

k52 2

0

0

0

0

0

0

k53 2

k54 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

k51 3

k52 3

0

0

0

0

0

0

k53 3

k54 3

k51 4

k52 4

0

0

0

0

0

0

k53 4

k54 4

210.321

841.285

0

0

0

0

0

0

210.321

841.285

841.285

3.365 103

0

0

0

0

0

0

841.285

3.365 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210.321

841.285

0

0

0

0

0

0

210.321

841.285

841.285

3.365 103

0

0

0

0

0

0

841.285

3.365 103

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

k61 1

k62 1

0

0

k63 1

k64 1

0

0

0

0

k61 2

k62 2

0

0

k63 2

k64 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

k61 3

k62 3

0

0

k63 3

k64 3

0

0

0

0

k61 4

k62 4

0

0

k63 4

k64 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.606 103

2.606 103

0

0

2.606 103

2.606 103

0

0

0

0

2.606 103

2.606 103

0

0

2.606 103

2.606 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.606 103

2.606 103

0

0

2.606 103

2.606 103

0

0

0

0

2.606 103

2.606 103

0

0

2.606 103

2.606 103

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

k71 1

k72 1

k73 1

k74 1

0

0

0

0

0

0

k71 2

k72 2

k73 2

k74 2

0

0

0

0

0

0

k71 3

k72 3

k73 3

k74 3

0

0

0

0

0

0

k71 4

k72 4

k73 4

k74 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131.481

262.962

131.481

262.962

0

0

0

0

0

0

262.962

525.923

262.962

525.923

0

0

0

0

0

0

131.481

262.962

131.481

262.962

0

0

0

0

0

0

262.962

525.923

262.962

525.923

Page 7: laboratorijska vezba

K

6.913 103

484.021

1.968 103

1.312 103

1.319 103

2.637 103

3.416 103

0

210.321

841.285

484.021

9.514 103

1.312 103

874.549

2.637 103

5.274 103

0

0

841.285

3.365 103

1.968 103

1.312 103

2.426 103

2.228 103

458.304

916.609

0

0

0

0

1.312 103

874.549

2.228 103

2.708 103

916.609

1.833 103

0

0

0

0

1.319 103

2.637 103

458.304

916.609

4.383 103

885.522

0

0

2.606 103

2.606 103

2.637 103

5.274 103

916.609

1.833 103

885.522

9.714 103

0

0

2.606 103

2.606 103

3.416 103

0

0

0

0

0

3.547 103

262.962

131.481

262.962

0

0

0

0

0

0

262.962

525.923

262.962

525.923

210.321

841.285

0

0

2.606 103

2.606 103

131.481

262.962

2.948 103

3.184 103

841.285

3.365 103

0

0

2.606 103

2.606 103

262.962

525.923

3.184 103

6.497 103

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

2.3 Globalna matrica krutosti KE i formiranje globalne jednačine sistema

U prethodnom poglavlju su prikazane jednačine koje povezuju čvorna opterećenja sa čvornim pomeranjima za pojedniačne elemente strukture. Formiranje globalne jednačine sistema se vrši spajanjem relacija za pojedine elemente strukture, a koje se zasniva na sledećim pravilima:

1. Saglasnost pomeranja: Pomeranja čvorova elemenata su identična pomeranjima čvora u kome se ti elementi spajaju

(npr. UX1(1) + UX1

(2) = UX1, UY1(1) + UY1

(2)= UY1,

2. Ravnoteža sila u čvoru: Suma unutrašnjih sila elemenata u čvoru u kom se spajaju je u ravnoteži sa spoljašnjim opterećenjem koje deluje u tvom čvoru

(npr. FX1(1) + FX1

(2) = FX1, FX1(1) FY1

(1) + FY1(2) = FY1 , ...... )

Sumiranjem izraza (1.8)-(1.14) dobija se jednačina

∑1

7

F (n) = ∑1

7

K (n) U(n)

Koja korišćenjem pomenutih pravila postaje globalna statička jednačina sistema

F= K U (A.4)

Matrica K je globalna matrica krutosti KE modela,povezuje vektore spoljašnjeg opterećenja (A.1) i vector pomeraja (A.2), i u ovom slučaju iznosi

Laboratorijska vežba 1 Strana 7

Page 8: laboratorijska vezba

UX1

UY1

UX2

UY2

0

0

UX4

UY4

UX5

0

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

3. Statički proračun

Slika 1.2 (a) Slučaj opterećenja (b) Prikaz aktivnih i reaktivnih čvornih sila

Određivanje čvornih pomeranja strukture se vrši pomoću j-ne (A.4), korišćenjem fizičkih karakteristika modela, tj. konturnih uslova. Struktura je u čvoru 3 oslonjena nepokretnim osloncem,a u čvoru 5 pokretnim osloncem (pokretan u X pravcu ), pa se lako može zaključiti da odgovarajuća čvorna pomeranja imaju nultu vrednost, tj.

UX3 =UY3= UY5 = 0

Na slici 1.3, prikazane su aktivne spoljašnje sile i nepoznate reaktivne sile koje takođe predstavljaju spoljašnje opterećenje modela .

Na osnovu prethodnog, dobija se globalna statička jednačina ovog modela u obliku

Laboratorijska vežba 1 Strana 8

UX1

UY1

UX2

UY2

0

0

UX4

UY4

UX5

0

Page 9: laboratorijska vezba

0

0

0

99

99

99

0

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Nepoznata pomeranja se dobijaju na osnovu tzv. redukovane globalne jednačine sistema koja se predstavlja u sledećem obliku

FS = KSSUS (A.5)

gde su:

FS – vektor aktivnih spoljašnjih sila

US – vektor pomeranja slobodnih čvorova

KSS – deo globalne matrice krutosti sa komponentama koje odgovaraju pomeranjima slobodnih čvorova.

Posledično dobija se

US = KSS-1 FS (A.6)

Uobičajeno je da se ovi vektori formiraju eliminacijom ili izostavljanjem redova i kolona koji odgovaraju blokiranim pomeranjima čvorova ( u ovom slučaju 5,6,10) pa se (A.5) može predstaviti kao

odakle se, na osnovu (A.6) dobija

US = [0.051 -0.0037 -0.057 -0.109 0.095 -0.108 -0.013 ]T

Vektor pomeranja modela postaje

U = [0.051 -0.0037 -0.057 -0.109 0 0 0.095 -0.108 -0.013 0 ]T

Ovim je praktično sa aspekta MKE, izvršena statička identifikacija strukture.

Laboratorijska vežba 1 Strana 9

6.913 103

484.021

1.968 103

1.312 103

3.416 103

0

210.321

484.021

9.514 103

1.312 103

874.549

0

0

841.285

1.968 103

1.312 103

2.426 103

2.228 103

0

0

0

1.312 103

874.549

2.228 103

2.708 103

0

0

0

3.416 103

0

0

0

3.874 103

916.609

458.304

0

0

0

0

916.609

1.833 103

916.609

210.321

841.285

0

0

458.304

916.609

3.275 103

Page 10: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Na slici 1.4 dat je šematski prikaz dobijenih čvornih pomeranja strukture

Slika 1.3 Prikaz deformisanog stanja strukture

Nakon određivanja pomeranja, određivanje reakcija je najlakše odrediti pomoću (1.16) i izdvajanjem komponenata vektora spoljašnjeg sila koji odgovaraju reaktivnim silama dobija se

FX3 = -97.98 FY3 = -1.26 FY5 = 199.18

Provera: Nakon određivanja reakcija veza na ovaj način, poželjno je izvršiti proveru preko analitičkih uslova ravnoteže ravnog sistema sila koji dejstvuju na nosač. Ovim se posledično od 1.16 , potvrđuje i tačnost rešenja za pomeranja slobodnih čvorova.

∑ X i = 0 F + X3 =0

∑Y i = 0 Y4+ Y5– F – F = 0

Laboratorijska vežba 1 Strana 10

Page 11: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

∑ M 3 = 0 F 100 +Y5 100 – F 200 – F 100 = 0

Rešavanjem ovih jednačina dobija se :

X3 = - 99, Y3 = 0 , Y5 = 198

Može se primetiti da je X3 = - FX3 = 99, Y3 = FY3 = 0 , Y5 =FY5 = 198, sto uz sagledavanje smerova reakcija veza i reaktivnih čvornih sila KE modela potvrđuje ispravnost dobijenih rezultata uz grešku od 1.3%.

3.1 Određivanje sila u elementima rešetke

Unutrašnje sile u elementima rešetke se određuju na osnovu pomeranja odgovarajućih čvorova elementa u lokalnom koordinatnom sistemu elementa. U opštem obliku ova pomeranja imaju sledeći oblik

u(n) = [ uxi uyi uxj uyj ]T

i računaju se preko odgovarajućih pomeranja čvorova elementa u globalnom koordinatnom sistemu, preko izraza

Sila u proizvoljnom elementu iznosi

S(n) =EA nL n

(uxj(n) – uxi

(n) )

Element n=1

U(1) = [ 0.051 -0.0037 -0.057 0.109 ]T

u(1) = [ -0.044 -0.025 -0.013 0.122]T

S(1) = 89.4

Element n=2

U(2) = [ -0.057 -0.109 0 0 ]T

Laboratorijska vežba 1 Strana 11

Page 12: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

u(2) = [ 0.072 -0.1 0 0 ]T

S(2) = -165

Element n=3

U(3) = [ 0 0 – 0.013 0 ]T

u(3) = [ -0.019 0.047 0 0 ]T

S(3) = 128.52

Element n=4

U(4) = [ 0.051 -0.0037 0.095 -0.108 ]T

u(4) = [ 0.051 -0.0037 0.095 -0.108 ]T

S(4) = 150.3

Element n=5

U(5) = [ 0.051 -0.0037 -0.013 0 ]T

u(5) = [ 0.016 0.049 -0.0031 -0.013]T

S(5) = -68.35

Element n=6

U(6) = [ 0 0 -0.013 0 ]T

u(6) = [ 0 0 -0.0092 -0.0092 ]T

S(6) = -47.91

Element n=7

U(7) = [ 0.095 -0.108 -0.013 0 ]T

u(7) = [ 0.054 0.133 0.0058 -0.012 ]T

S(7) = -110.67

Laboratorijska vežba 1 Strana 12

Page 13: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Laboratorijska vežba 1 Strana 13

Page 14: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

4. Dokaz čvrstoće

Odgovarajući normalni naponi se računaju na osnovu izraza

σ(n) =S(n) A(n)

U sledećoj tabeli su date sile u elementima rešetke, odgovarajući naponi i karakter opterećenja.

Tabela 1.2

Element n 1 2 3 4 5 6 7Sila [kN] S(n) 89.4 -165 128.52 150.3 -68.351 -47.911 -110.678Napon [kN/cm2 ] σ(n) 3.67 6.76 3.67 6.16 -1.95 -1.36 4.53Karakter opterećenja zatezanje pritisak zatezanje zatezanje pritisak pritisak pritisak

Dokazi čvrstoće se vrše za štapove prema izrazu

σ(n)≤ σdop

Dopušteni napon u ovom slučaju iznosi

σdop = Re / ν1 = 24 / 1.5 = 16 kN/cm2

gde su:

R(e) – napon na granici tečenja za S235JRG2 (Č.0361)

ν1 - stepen sigurnosti za I slučaj opterećenja

Na osnovu podataka iz tabele 1.2, može se zaključiti da je

σ(n)≤ σdop =16 kN/cm2 (n=1,2,3,4,5,6,7)

čime je zadovoljen dokaz čvrstoće.

5. Dokaz elastične stabilnosti

Laboratorijska vežba 1 Strana 14

Page 15: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Dodatno se vrši dokaz elastične stabilnosti centrično pritisnutih štapova jednodelnog preseka, sa podlogom u standardu JUS U.E7.081/1986, prema

σ(n)≤ ϰ σdop

Štap 2

Kutijasta cev

80x80x8,8 mm , L=223,6 cm, imin=2,9cm

Efektivna dužina izvijanja iznosi

li = β L = 1∙ 223,6 = 223.6 cm

Vitkost je

λ = l ii

=223.6

2.9=77.1

λ“ = λ

λ v =

77.192.9

= 0.83

gde je λv vitkost na granici tečenja za S235JRG2 (Č.0361).

Koeficijent izvijanja na osnovu dijagrama 1.1, za krivu A dobija se koeficijent ϰ =0.78

Kako je

Laboratorijska vežba 1 Strana 15

Page 16: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

σ(2) = 3.67 ≤ 0.78 ∙16 = 12.48 kN/cm2

Može se zaključiti da štap zadovoljava dokaz elastične stabilnosti.

Štap 5

Kutijasta cev

100x100x10 mm , L=206.15 cm, imin=3.67cm

Efektivna dužina izvijanja iznosi

li = β L = 1∙ 206.15 = 206.15 cm

Vitkost je

λ = l ii

=206.15

3.67=56.17

λ“ = λ

λ v =

56.1792.9

= 0.6

gde je λv vitkost na granici tečenja za S235JRG2 (Č.0361).

Koeficijent izvijanja na osnovu dijagrama 1.1, za krivu A dobija se koeficijent ϰ =0.85

Kako je

σ(5) = 1.95 ≤ 0.85 ∙16 = 13.6 kN / cm2

Može se zaključiti da štap zadovoljava dokaz elastične stabilnosti.

Štap 6

Kutijasta cev

100x100x10 mm , L=141.42 cm, imin=3.67cm

Efektivna dužina izvijanja iznosi

li = β L = 1∙ 141.42 = 141.42 cm

Vitkost je

Laboratorijska vežba 1 Strana 16

Page 17: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

λ = l ii

=141.423.67

=38.53

λ“ = λ

λ v =

38.5392.9

= 0.41

gde je λv vitkost na granici tečenja za S235JRG2 (Č.0361).

Koeficijent izvijanja na osnovu dijagrama 1.1, za krivu A dobija se koeficijent ϰ =0.9

Kako je

σ(6) = 1.36 ≤ 0.9 ∙16 = 14.4 kN/cm2

Može se zaključiti da štap zadovoljava dokaz elastične stabilnosti.

Štap 7

Kutijasta cev

80x80x8,8 mm , L=223,6 cm, imin=2,9cm

Efektivna dužina izvijanja iznosi

li = β L = 1∙ 223,6 = 223.6 cm

Vitkost je

λ = l ii

=223.6

2.9=77.1 λv

λ“ = λ

λ v =

77.192.9

= 0.83

gde je λv vitkost na granici tečenja za S235JRG2 (Č.0361).

Koeficijent izvijanja na osnovu dijagrama 1.1, za krivu A dobija se koeficijent ϰ =0.78

Kako je

σ(7) = 4.53 ≤ 0.83 ∙16 = 12.48

Može se zaključiti da štap zadovoljava dokaz elastične stabilnosti.

Laboratorijska vežba 1 Strana 17

Page 18: laboratorijska vezba

Predmet:Računarsko projektovanje mašina za transport i mehanizaciju Doc.dr Vlada Gašić

Laboratorijska vežba 1 Strana 18