of 29 /29
Zaštita bilja Zaštita bilja Entomološki deo Entomološki deo Prof. Dr Pero Štrbac Mr Aleksandra Konjević

ZB I vezba

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vezba

Citation preview

Page 1: ZB I vezba

Zaštita biljaZaštita bilja

Entomološki deo Entomološki deo

Prof. Dr Pero Štrbac

Mr Aleksandra Konjević

Page 2: ZB I vezba

ENTOMOLOGIJA• nauka o insektima• naučna oblast koja se

bavi proučavanjem insekata

• Insekti su se na Zemlji pojavili pre 350 miliona godina; čovek pre svega 2 miliona!

• Insekti čine 80 % animalnog carstva; oko 50 % svih živih bića.

• Više od 1.000.000 opisanih vrsta do sada, a smatra se da ih ima oko 5 miliona!

• Kolo: Arthropoda• Podkolo: Mandibulata

(=Antenata)• Klasa: Insecta

(=Hexapoda; hexa - šest, poda – noga)

Page 3: ZB I vezba

Osnovne odlike zglavkara:

• bilateralno simetrično telo• segmentirano telo • INTEGUMENT → egzoskelet → spoljašnji skelet

koji je izuzetno čvrst,elastičan i lak.

Pruža zaštitu od desikacije, mesto za pričvršćavanje organa, omogućava akumulaciju energije, na njemu su receptori čula i veliki broj egzokrinih žlezda.

skelet

miššićći

Page 4: ZB I vezba

MORFOLOGIJA (morpho – oblik)

• Nauka o postanku i razvitku oblika

• Telo insekata podeljeno je na segmente koji čine tri regiona tela:

– Glava (= caput, = cephalon)– Grudi (= thorax)– Trbuh (= abdomen)

Page 5: ZB I vezba

glava grudi abdomen

Page 6: ZB I vezba

Glava insekata = Caput (jajasta, loptasta, okrugla, trouglasta, izdužena u surlicu,..)

• Kod odraslih insekata na njoj se nalaze:– Par facetovanih (složenih) očiju (2)– Par pipaka (antenae) (2)– “Proste oči” (ocele), organi čula vida (1-8)– Usni aparat

Page 7: ZB I vezba

Grudi (=Thorax)Sastoje se iz tri segmenta:

• prednjeg (prothorax)

• srednjeg (mesothorax)

• zadnjeg (metathorax)

• Svaki od segmenata sastoji se iz četiri sklerita:

– dorzalni tj. leđni – tergum

– ventralni tj. trbušni - sternum

– dve bočne ploče – pleurae

• Svi grudni segmenti nose sa donje strane po par nogu

• Meso- i/ili metathorax nose po par krila sa gornje strane

Page 8: ZB I vezba

Trbuh (= Abdomen)

• Sastoji se iz 7-11 segmenata (kod većine 7-9), poslednji se naziva telson.

• Može biti sedeći (ako je spojen sa grudima celom širinom) ili viseći (ako je prvi trbušni segment sužen i samo delom spojen sa grudima).

• Na kraju trbuha nalaze se različiti genitalni i negenitalni dodaci – spoljne genitalije, legalica, žaoka, cerci, styli

Page 9: ZB I vezba

Osnovi sistematike insekata

• Sistematika – vrši klasifikovanje insekata

• Taksonomija – bavi se pravilom imenovanja živih organizama

• Te dve nauke su osnov svih bioloških nauka

• OSNOV SVEGA JE VRSTA

• Pravila davanja imena ustnovio je Line, a osnovno pravilo je pravilo binarne nomenklature

Page 10: ZB I vezba

• Kolo: Arthropoda• Podkolo: Mandibulata (=Antenata)• Klasa: Insecta (=Hexapoda)• Red; 29 redova

– Nadfamilija -oidea• Familija -idae

– Podfamilija -inae • Rod (imenica u nominativu jednine)• Vrsta (pridev, imenica, imenica u genitivu),

Pored vrste stavlja se ime naučnika koji je prvi otkrio, a ako je vrsta posle svrstana u drugi rod onda se njegovo ime stavlja u zagradu

Page 11: ZB I vezba

Klasa Insecta (Hexapoda)Klasa Insecta (Hexapoda)

Podklasa Podklasa APTERYGOTAAPTERYGOTA• primarno beskrilni primarno beskrilni

insekti, bez insekti, bez preobražajapreobražaja

Red ProturaRed Protura Red DipluraRed Diplura Red CollembolaRed Collembola Red ThysanuraRed Thysanura

Podklasa Podklasa PTERYGOTAPTERYGOTA• primarno krilati primarno krilati

insektiinsekti

• Dele se u dve grupe:Dele se u dve grupe: HETEROMETABOLAHETEROMETABOLA HOLOMETABOLAHOLOMETABOLA

Page 12: ZB I vezba

Podklasa PTERYGOTAPodklasa PTERYGOTA Grupa HETEROMETABOLAGrupa HETEROMETABOLA Redovi: Redovi:

• Ephemeroptera (vodeni cvetovi)Ephemeroptera (vodeni cvetovi)• Odonatoptera (vilini konjici)Odonatoptera (vilini konjici)• Dictyoptera (bubašvabe i bogomoljke)Dictyoptera (bubašvabe i bogomoljke)• Isoptera (termiti)Isoptera (termiti)• Orthoptera (pravokrilci, skakavci i zrikavci)Orthoptera (pravokrilci, skakavci i zrikavci)• Dermaptera (kožokrilci)Dermaptera (kožokrilci)• Thysanoptera (tripsi)Thysanoptera (tripsi)• Homoptera (jednakokrilci)Homoptera (jednakokrilci)• Heteroptera (stenice)Heteroptera (stenice)

Page 13: ZB I vezba

Pterygota, HeterometabolaPterygota, Heterometabola

• Ephemeroptera (vodeni cvetovi)Ephemeroptera (vodeni cvetovi)

Page 14: ZB I vezba

Pterygota, HeterometabolaPterygota, Heterometabola

• Odonatoptera (vilini konjici)Odonatoptera (vilini konjici)

Page 15: ZB I vezba

Pterygota, HeterometabolaPterygota, Heterometabola• Dictyoptera (bubašvabe i Dictyoptera (bubašvabe i

bogomoljke)bogomoljke)

Page 16: ZB I vezba

Pterygota, HeterometabolaPterygota, Heterometabola

• Isoptera (termiti)Isoptera (termiti)

Page 17: ZB I vezba

Pterygota, HeterometabolaPterygota, Heterometabola

• Orthoptera (pravokrilci; zrikavci, Orthoptera (pravokrilci; zrikavci, skakavci, popci, rovci)skakavci, popci, rovci)

Page 18: ZB I vezba

Pterygota, HeterometabolaPterygota, Heterometabola

• Dermaptera Dermaptera (kožokrilci)(kožokrilci)

• Thysanoptera Thysanoptera (tripsi)(tripsi)

Page 19: ZB I vezba

Pterygota, HeterometabolaPterygota, Heterometabola

• Homoptera Homoptera (jednakokrilci)(jednakokrilci)

Page 20: ZB I vezba

Pterygota, HeterometabolaPterygota, Heterometabola

Heteroptera (stenice)Heteroptera (stenice)

Page 21: ZB I vezba

Podklasa PTERYGOTAPodklasa PTERYGOTA

Grupa HOLOMETABOLAGrupa HOLOMETABOLA Redovi:Redovi:

• Coleoptera (tvrdokrilci)Coleoptera (tvrdokrilci)• Neuroptera (mrežokrilci)Neuroptera (mrežokrilci)• Lepidoptera (leptiri)Lepidoptera (leptiri)• Diptera (dvokrilci)Diptera (dvokrilci)• Hymenoptera (opnokrilci)Hymenoptera (opnokrilci)

Page 22: ZB I vezba

Pterygota, HolometabolaPterygota, Holometabola

• Coleoptera (tvrdokrilci)Coleoptera (tvrdokrilci) Adephaga Adephaga

• Carabidae – trčuljciCarabidae – trčuljci

• Cicindelidae – bube peščareCicindelidae – bube peščare

• Dytiscidae - gnjurciDytiscidae - gnjurci

Page 23: ZB I vezba

Pterygota, HolometabolaPterygota, Holometabola

• Coleoptera (tvrdokrilci)Coleoptera (tvrdokrilci) PolyphagaPolyphaga

• CurculionidaeCurculionidae

• ScarbaeidaeScarbaeidae

• ElateridaeElateridae

Page 24: ZB I vezba

Pterygota, HolometabolaPterygota, Holometabola

• Coleoptera (tvrdokrilci)Coleoptera (tvrdokrilci) PolyphagaPolyphaga

• Tenebrionidae Tenebrionidae

• Chrysomelidae Chrysomelidae

Page 25: ZB I vezba

Pterygota, HolometabolaPterygota, Holometabola

• Coleoptera (tvrdokrilci)Coleoptera (tvrdokrilci) PolyphagaPolyphaga

• Bruchidae Bruchidae

• Cerambicidae Cerambicidae

• Coccinellidae Coccinellidae

Page 26: ZB I vezba

Pterygota, HolometabolaPterygota, Holometabola

• Neuroptera (mrežokrilci)Neuroptera (mrežokrilci)

Page 27: ZB I vezba

Pterygota, HolometabolaPterygota, Holometabola

• Lepidoptera (leptiri)Lepidoptera (leptiri)

Page 28: ZB I vezba

Pterygota, HolometabolaPterygota, Holometabola

• Diptera (dvokrilci)Diptera (dvokrilci)

Page 29: ZB I vezba

Pterygota, HolometabolaPterygota, Holometabola

• Hymenoptera (opnokrilci)Hymenoptera (opnokrilci) SymphytaSymphyta ApocritaApocrita