Vezba 4 - Antibiogram

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mikrobi

Text of Vezba 4 - Antibiogram

 • ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE I HEMIOTERAPEUTIKE

 • ta je antibiogram?Postupak za ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike i hemioterapeutikeMetode antibiograma

  Kombinovani metod(E test)Difuzioni metodDilucioni metod

 • MIK: minimalna inhibitorna koncentracijanajmanja koncentracija antibiotika koja spreava rast i razmnoavanje bakterija

  MBK: minimalna baktericidna koncentracijanajmanja koncentracija antibiotikakoja izaziva smrt bakterija

 • Disk difuzioni metod antibiogramaPravljenje suspenzije odreene gustine od ispitivane bakterijske kultureIz iste bakterijske kulture uzeti 4-5 kolonija ezomPoreenje bakterijske suspenzije sa standardom odreene gustineZasniva se na principu difuzije antibiotika kroz vrstu hranljivu podlogu (agar) prethodno zasejanu ispitivanom bakterijskom kulturom.

 • Disk difuzioni metod antibiogramaRavnomerno nanoenje bakterijske suspenzije brisem na celu povrinu agara (najee Mueller-Hinton) da bi se dobio konfluentan porastBris natopiti suspenzijom bakterija i ocediti viak tenosti lakim pritiskom o zidove epruvete PravilnoNepravilno

 • Disk difuzioni metod antibiogramaStavljanje diskova sa odreenim (standardnim) koncentracijama antibiotika pincetomInkubacija u termostatu na 37C od 16 - 24 hRaspored diskova sa antibioticima

 • ta se deava tokom inkubacije?bakterije se umnoavajuantibiotik difunduje kroz podloguKoncentracija antibiotika postepeno i radijalno opada sa udaljavanjem od diska sve do take gde vie nije inhibitorna i gde se pojavljuje porast bakterija.Nastaje zona inhibicije rasta.24 hvrsta hranljiva podloga zasejana istom bakterijskomkulturomitanjerezultata37CAntibiogram diskovi

 • Oitavanje rezultata disk difuzionog metoda antibiogramaZona inhibicije rasta: okrugla zona oko diska sa antibiotikom u kojoj nema vidljivog porasta bakterijaMerenje prenika zone inhibicije

 • Tumaenje rezultata disk difuzionog metoda3 kategorije osetljivosti:

  osetljivintermedijarno (umereno) osetljivrezistentan

 • Tumaenje rezultata disk difuzionog metodaDijametar zone inhibicije rastaUporediti izmerene prenike zona inhibicije ispitivane bakterije sa standardnim preporuenim zonama za odreenu bakteriju i odreeni antibiotikPrimer preporuenih zona

 • Rezultati disk difuzionog metoda antibiograma

 • Disk difuzioni metodPrednosti:istovremeno se ispituje osetljivost na vei broj antibiotikajednostavanrelativno brz (24 h)Ogranienja:ne moe se odrediti MIK (odnosno MBK)Kvalitativan metod u rutinskoj upotrebi

 • Dilucioni metod antibiogramadilucioni: niz dvostrukih razblaenja antibiotika u odgovarajuoj podlozi

  Prema podlozi u kojoj se prave razblaenja antibiotika:

  bujon dilucioni metod

  agar dilucioni metod

 • 100 lBakterijska suspenzijaAntibiotik (g/ml)BujonMBK = 0,5 g/mlMBKMIKMIK = 0,25 g/ml+24 h37C24 h37C0,030,060,1250,250,5Bujon dilucioni metod antibiogramaMIK: najmanja koncentracija antibiotika koja inhibira porast bakterija (bujon ostaje bistar)MBK: presejavanjem svih razblaenja koja inhibiraju porast bakterija

 • Bujon dilucioni metod antibiogramaPrednosti:mogunost odreivanja MIK i MBK

  Ogranienja:ispituje se osetljivost jedne bakterijske vrste na jedan antibiotiksloena tehnika izvoenjatrajanje > 24 h

 • 24 h37CPlastina traka impregniranaantibiotikom u gradijentukoncentracije Zasniva se na principu difuzije antibiotika kroz vrstu hranljivu podlogu (agar) prethodno zasejanu ispitivanom bakterijskom kulturom. Opadajui gradijent koncentracije antibiotika na E test traci.Kombinovani metod antibiograma: E testZona inhibicije: elipsa

 • E test i disk difuzioni metod: razlike u zoni inhibicije

 • itanje rezultata E testa

  vrednost MIK: oitava se na skali koncentracija na E test traci na mestu gde linija zone inhibicije rasta preseca ivicu E test trakeMIK

 • Rezultati E testa

 • E testPrednosti:direktno oitavanje vrednosti MIKistovremeno se ispituje osetljivost na vei broj antibiotikajednostavanrelativno brz (24 h)Ogranienja:visoka cena

 • konvencionalna dijagnostika:2 do 4 danai transportObradabrza dijagnostika:krae (~ do 24h)

 • SKRAENICE ANTIBIOTIKAA - AmpicilinConet - ImipenemCef3 - Ceftriakson (Longaceph)Met - MeticilinChl - HloramfenikolG - GentamicinCip - CiprofloksacinB - Trimetoprim+sulfametoksazol (Bactrim)V - Vankomicin