of 16 /16
Основе парних котлова лабораторијска вежба

OPK Laboratorijska vezba

Embed Size (px)

DESCRIPTION

education

Text of OPK Laboratorijska vezba

Page 1: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова

лабораторијска вежба

Page 2: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Шта је топлотна моћ

једна од најважнијих карактеристика свих горива;

представља количину топлоте која се добије потпуним сагоревањем јединичне количине горива;

у зависности од тога у односу на коју количину се даје разликују се: масена (kJ/kg), запреминска (kJ/mN

3) и моларна (kJ/kmol) топлотна моћ.

Page 3: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Нормални услови

притисак: 101,3 kPa температура: 273 K (0 °C)

Page 4: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Подела топлотних моћи

два критеријума:– топлотни ниво продуката сагоревања

(заправо температура прод. саг.) и– услови под којима се процес сагоревања одвија (да ли је p=const или V=const).

Page 5: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Врсте топлотних моћи(на основу топлотног нивоа продуката сагоревања)

горња топлотна моћ (топлота сагоревања),

доња топлотна моћ (топлотна вредност).

Page 6: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Дефиниција горње топлотне моћи

Количина топлоте која се добије потпуним сагоревањем јединичне количине горива при чему треба да су задовољени следећи услови:

1. Угљеник и сумпор из горива су сагорели у своје диоксиде, а при томе није дошло до сагоревања азота.

2. Продукти сагоревања су охлађени на температуру на којој се гориво налазило пре сагоревања.

3. Вода из продуката сагоревања је преведена из гасовитог у течно стање (кондензована).

Page 7: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Дефиниција доње топлотне моћи

Количина топлоте која се добије потпуним сагоревањем јединичне количине горива при чему треба да су задовољени следећи услови:

1. Угљеник и сумпор из горива су сагорели у своје диоксиде, а при томе није дошло до сагоревања азота.

2. Продукти сагоревања су охлађени на температуру на којој се гориво налазило пре сагоревања.

3. Вода из продуката сагоревања је остала у парном стању.

Page 8: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Разлика између горње и доње топлотне моћи Количина топлоте која се добије

кондензовањем (превођењем из гасовитог у течно стање) воде из продуката сагоревања.

Вода у продуктима сагоревање потиче од: сагорелог водоника, влаге из горива и влаге из ваздуха за сагоревање.

Математички израз за ову разлику је:

Page 9: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Разлика између горње и доње топлотне моћи

Page 10: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Како се одређује топлотна моћ? експериментално (ISO 9128), рачунски.

Page 11: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Експериментално одређивање горње топлотне моћи

помоћу калориметра са бомбом, за чврста и течна горива, при константној запремини, у адијабатским условима.

Page 12: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Калориметар са бомбом(пресек)

Page 13: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Калориметар са бомбом(графички приказ резултата)

Page 14: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Калориметар са бомбом(подаци)

маса празне посуде за гориво: mg1

маса посуде за гориво са узорком: mg2

маса празне калориметарске посуде: mk1

маса калориметарске посуде са водом: mk2

маса горива: mg = mg2 – mg1

маса воде у калориметру: mk = mk2 – mk1

маса дестиловане воде: mwB = 5 g водени еквивалент калориметра: mw = 408 g топлота сагореле жице за паљење: qz = 105 J

Page 15: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Калориметар са бомбом(формуле)

корекције температуре:

горња топлотна моћ:

специфични топлотни капацитет воде

доња топлотна моћ:

Page 16: OPK Laboratorijska vezba

Основе парних котлова, школска 2014/2015 година, лаб. вежба

Резултати мерењаРед.бр.

Припремни период (I)

Главнипериод (II)

Завршнипериод (III)

1 18,64 18,86 21,252 18,74 19,20 21,273 18,78 20,80 21,284 18,82 21,08 21,295 18,86 21,18 21,296 21,237 21,258 21,259

10111213

Измерене масе:mg1=6,5327 gmg2=7,5439 gmk1=611 gmk2=2567 g

Подаци елементарне и техничке анализе (за израчунавање Hd):H=3,0 % m/mW=22,8 % m/m