of 54 /54
IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

ITR2-vezba 9

Embed Size (px)

Text of ITR2-vezba 9

Page 1: ITR2-vezba 9

IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

Page 2: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

2

VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE

� U složenim sistemima odluke se donose svakodnevno

� Alternative izmeñu kojih treba izvršiti izbor nose informacije o karakteristikama predmeta odlučivanja

� Složenost izalaženja optimalne varijante obrnuto je proporcionalna broju alternativa i količini raspoloživih informacija o svakoj alternativi � izbor optimalne varijante je lakši u slučaju

postojanja više različitih alternativa i više raspoloživih informacija

Page 3: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

3

VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE

� Za rešavanje zadataka izbora i rangiranja različitih alternativa razvijeno je preko 50 metoda višekriterijumskog odlučivanja

� Primenom ovih metoda u logističkim sistemima moguće je rešiti probleme izbora:� Lokacije logističkog centra� Najpovoljnijeg vozila u voznom parku� Kanala distribucije� Vida transporta� i dr.

Page 4: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

4

VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE

� Metode višekriterijumskog odlučivanja koriste se u situacijama kada je prisutan veći broj najčešće konfliktnih kriterijuma i veći broj alternativa

� Za opisivanje realnih sistema u oblasti višekriterijumskog odlučivanja najčešće se koriste dve vrste matematičkih modela:

I. Višeciljno odlučivanja (VCO)II. Višeatributno odlučivanje (VAO) ili

višekriterijumsko odlučivanje (VKA)

Page 5: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

5

I. VIŠECILJNO ODLUČIVANJE

� Metode višeciljnog odlučivanja koriste se za dobro struktuirane probleme

� Sve metode VCOa karakteriše:� skup ciljeva koji se mogu kvantifikovati� skup dobro definisanih ograničenja� proces dobijanja informacija o identifikovanim

ciljevima� Većinu realnih ciljeva teško je kvantifikovati

pa je za korišćenje metoda ove grupe potrebno raspolagati procesom koji može da obezbedi odreñeni nivo kvantifikacije svih ciljeva

Page 6: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

6

I. VIŠECILJNO ODLUČIVANJE

� Osnovne metode VCOa su:� višekriterijumsko programiranje

� simpleks metode� metode koraka STEM� metode pomerajućih ideala

� ciljno programiranje� osnovna ideja je minimizacija odstupanja u

odnosu na željene ciljeve koji su definisani od strane donosioca odluke

Page 7: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

7

II. VIŠEATRIBUTNO ili VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE

� Metode se koriste za loše struktuirane probleme� Atribut treba da obezbedi sredstvo ocene nivoa

jednog kriterijuma tj. cilja� Svaku alternativu treba da karakteriše više atributa

koji se biraju na osnovu izabranih kriterijuma od strane donosioca odluke

� Tipičan način prikazivanja problema višeatributnog odlučivanja je matrična forma – matrica odlučivanja O je matrica nxm čiji elementi fj (ai) označavaju vrednosti i-te alternative u odnosu na j-ti kriterijum (i-broj alternativa, j-broj kriterijuma)

Page 8: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

8

II. VIŠEATRIBUTNO ili VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE

� Realni sistemi najčešće nemaju kriterijume iste važnosti i značaja, pa donosilac odluke definiše stepen važnosti svakog kriterijuma koristeći težinske koeficijente tj. ponder za kriterijume

� Ako je zbir težinskih koeficijenata jednak 1 to su normalizovane težine

� Težinske koeficijente definiše donosilac odluke pa se može desiti da nisu dobro izabrani. U tom slučaju se radi analiza kako se rešenje ponaša kada se težine promene

Page 9: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

9

II. VIŠEATRIBUTNO ili VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE� Sve metode VAO mogu se podeliti u tri klase:

� I klasa – bez informacija o preferencijama� max/min metoda� max/max metoda� metoda dominacije

� II klasa – postoje informacije o preferencijam� konjuktivna metoda� disjunktivna metoda� leksilografska metoda� metoda permutacija� metoda linearnog dodeljivanja� metoda jednostavnik aditivnih težina� ELEKTRA, PROMETHEE, TOPSIS, AHP i dr.

� III klasa – od donosioca odluke zahteva se iskaz o preferenciji koju ima za jednu akciju u odnosu na neku drugu� metoda LINMAP� interaktivna metoda jednostavnih aditivnih težina� metoda višedimenzionalnog rangiranja sa idealnom tačkom

Page 10: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

10

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Izbor optimalnog rešenja iz skupa ponuñenih alternativa vrši se uz pomoć višekriterijumskog odlučivanja

� Višekriterijumsko odlučivanje predstavlja metode na osnovu kojih se donosi OPTIMALNA odluka

� S obzirom da su kriterijumi vrlo često konfliktni, nije moguće pronaći rešenje koje je najbolje po svim kriterijumima (npr. povećanje kvaliteta utiče na povećanje cene proizvoda i sl.)

Page 11: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

11

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Metoda Promethee (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) se koristi za izbor optimalnog rešenja u slučaju kada postoji više alternativa i veći broj kriterijuma (metodu je razvio Brans sa saradnicima 1984.godine)

� Postoje četiri familije Promethee-a od kojih svaka rešava odreñene probleme:� Promethee I – daje parcijalni poredak varijanti� Promethee II – daje konačan poredak varijanti� Promethee III – vrši rangiranje varijanti po

odreñenim intervalima� Promethee IV – razmatra neprekidan niz varijanti

Page 12: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

12

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Ono što je karakteristično za metodu Promethee je postojanje šest definisanih funkcija preferencije:1. Običan kriterijum preferencije 2. Kvazi kriterijum preferencije 3. Kriterijumi sa linearnom preferencijom 4. Kriterijumi sa stepenom preferencijom 5. Kriterijumi sa linearnom preferenciojom i

područjem indiferencije6. Kriterijum sa normalnom preferencijom

Page 13: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

13

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

1. Običan kriterijum preferencije (odskočna funkcija – nema parametara)

2. Kvazi kriterijum preferencije (pomerena funkcija – opisuje se parametrom q)

odskočna funkcija pomerena

funkcija

Page 14: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

14

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

3. Kriterijum sa linearnom preferencijom (linearna funkcija – opisuje se parametrom p)

4. Kriterijum sa stepenom preferencijom (stepena funkcija – opisuje se parametrima p i q)

linearna funkcija

stepena funkcija

Page 15: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

15

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

5. Kriterijum sa linearnom preferencijom i područjem indiferencije (linearna funkcija sa pragom indiferentnosti – opisuje se parametrom p i q)

6. Kriterijum sa normalnom preferencijom (Gausova funkcija – opisuje se parametrom σ)

linearna f-ja sa pragom indiferentnosti

Gausova funkcija

Page 16: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

16

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Metoda Promethee se može opisati kroz sledeće korake:� Korak 1. – utvrñuje se vrednost svakog j-tog kriterijuma za svaku i-tualternativu fj(ai). Svakom kriterijumu dodeljuje se težinski koeficijent wj.

Page 17: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

17

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Korak 2. – Svakom kriterijumu pridružuje se funkcija preferencije Pj(a,b) uz definisanje odgovarajućih parametara (pj, qj, σj). Ova funkcija predstavlja intenzitet preferencije alternative a u odnosu na alternativu b po kriterijumu j i ima vrednost izmeñu 0 i 1

{ )()(0)()()),((),( bfaf

bfafbadPjjjj

jjbaP ≤⇔

⇔=≻

d(a,b) = f(a) - f(b) – razlika po svakom kriterijumuPj(d) – funkcija preferencije za svaki kriterijumPj(a,b) = 0 – nema preferencije alternativa a nad alternativom b po kriterijumu j

~0 – slaba preferencija~1 – stroga preferencija= 1 – striktna preferencija

Page 18: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

18

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Korak 3. – odreñivanje indeksa preferencije za svaki par alternativa

� Što je bliže 1 to je veća preferencija alternative a u odnosu na alternativu b

∑∑•

),(1

),(1),(

baPn

baPww

jj

jj

j

jj

baπAko su wj=wj

Ako su wj ≠wj

π

Page 19: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

19

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Korak 4. – za svaku varijantu definiše se ulazni, izlazni i neto tok

� Vrednosti ovih tokova koriste se za odreñivanje delimičnog ili potpunog poretka alternativa

−+

+

−=

=

=

φφφ

πφ

πφ

),...,2,1(

),...2,1(

),()(

),()(

nb

nb

aba

baa Ulazni tok

Izlazni tok

neto tok

+

φφ Alternativa a dominira

nad ostalim

Ostale alternative manje dominiraju nad alternativom a

Page 20: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

20

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Korak 5. – Promethee 1 – definiše dva potpuna poretka alternativa (P+, I+) i (P-, I-), a zatim se njiovim prosecima dobijaju delimični poreci PI, II i R� P – preferira� I – indiferentno� “+” - ulazni tok� “-” - izlazni tok

Page 21: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

21

TAČKA 7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Korak 6. – Promethee 2 – odreñuje konačan poredak alternativa na osnovu čistog (neto) toka i pri razmatranju svakog para (a,b) postoji samo jedna od dve mogućnosti:� a ima viši rang od b →

� a je indiferentna sa b → )()(

)()(

ba

ba

φφφφ

=≻

Page 22: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

22

PRIMER

� Varijante (alternative) realizacije lanca� V1 – kombinovani železničko drumski

transport kontejnera� V2 – kombinovani rečno drumski

transport kontejnera� V3 – hucke pack transport – tehnologija

C

Page 23: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

23

PRIMER

� Izabrani kriterijumi za optimizaciju su:� K1 – logistički troškovi� K2 – vreme realizacije� K3 – broj pokretanja transportnih sredstava

� V1 – ocena 5 (loše)� V2 – ocena 6 (dobro)� V3 – ocena 7 (vrlo dobro)

� K4 – zaštita životne sredine� V1 – ocena 5 (loše)� V2 – ocena 9 (odlično)� V3 – ocena 8 (vrlo dobro)

Page 24: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

24

PRIMER

� Prvo je neophodno odrediti vrednosti za težine odabranih kriterijuma

� Vrednosti težina se odreñuju uz pomoć kvadratne matrice

� Najveći značaj u odnosu na ostale kriterijume imaju kriterijumi ocenjeni sa 1. Isti značaj kriterijuma ocenjen je sa 0.5, a ukoliko je kriterijum zanemarljiv u odnosu na drugi kriterijum težina je 0

Page 25: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

25

PRIMER

� MATRICA TEŽINSKIH KOEFICIJENATA KRITERIJUMA (kvadratna matrica)

10.500.5K4

10.50.50K3

1.510.50K2

2.50.511K1

ΣK4K3K2K1

Page 26: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

26

PRIMER

� Za svaki odabrani kriterijum potrebno je utvrditi da li ga je potrebno maksimizirati ili minimizirati� K1 – logistički troškovi (min)� K2 – vreme realizacije (min)� K3 – broj pokretanja sredstava (max)� K4 – zaštita životne sredine (max)

Page 27: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

27

PRIMER

� Za svaki kriterijum je potrebno izabrati funkciju preferencije (6 definisanih funkcija)� Za K1 (logistički troškovi) – odabrana je

linearna funkcija preferencije (tip III) sa parametrom p� Parametar p se dobija tako što se izabere

maksimalna vrednost kriterijuma prema definisanim varijantama

� K1 za V1 = 187.88 mil.dinara� K1 za V2 = 92.44 mil.dinara� K1 za V3 = 168.74 mil.dinara

� p = 187.88

Page 28: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

28

PRIMER

� Za K2 (vreme realizacije) – odabrana je linearna funkcijs preferencije (tip III) sa parametrom p� K2 za V1 = 18860 h� K2 za V2 = 17507 h� K2 za V3 = 18739 h

� p = 18860

� Za ostale kriterijume odabrana je obična funkcija preferencije (tip I) koja nema parametre

Page 29: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

29

PRIMER

� Nakon utvrñivanja pomenutih podatakaneophodno je formirati tabelu koja predstavlja ulazne veličine za prvu iteraciju

1

1

1.5

2.5

Težinski koeficijenti

-I895Max K4

-I765MaxK3

p=18860III187391750718860MinK2

p=187.88III168.7492.44187.88MinK1

Parametri funkcije

preferencije

Funkcija preferencije

Varijanta 3

Varijanta 2

Varijanta 1Min/maxKriterijum

Page 30: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

30

PRVA ITERACIJA

Nakon prikazivanjaovog prozora pritisnese enter

Page 31: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

31

PRVA ITERACIJA

Nakon prikazivanjaovog prozora pritisnese enter

Page 32: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

32

PRVA ITERACIJA

Nakon prikazivanjaovog prozora pritisnese enter

Page 33: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

33

PRVA ITERACIJA

U polje se ukuca 2“Definisanje problema”

Page 34: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

34

PRVA ITERACIJA

U polje se ukuca 1“Interaktivan unos podataka”

Page 35: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

35

PRVA ITERACIJA

U polje se ukucabroj varijanti i potvrdise sa enter

Page 36: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

36

PRVA ITERACIJA

U polje se ukucabroj kriterijuma i potvrdise sa enter

Page 37: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

37

PRVA ITERACIJA

U polje se ukuca“Y”

Page 38: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

38

PRVA ITERACIJA

U polja se ukucanaziv varijante, aenterom se prelaziu sledeće polje

Page 39: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

39

PRVA ITERACIJA

Nakon unosa nazivaza sve tri varijantepotvrñuje se unos saenter

Page 40: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

40

PRVA ITERACIJA

Nakon popunjavanjasvih redova

-Naziv kriterijuma-Min/max-Tip funkcije preferncije-Težine kriterijuma

unose se vrednostiza svaki kriterijumNakon unosa slediopcija ESC

Page 41: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

41

PRVA ITERACIJA

Opcija 5 – rešavanjeproblema na ekranu

Page 42: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

42

PRVA ITERACIJA

Opcija 3 – analizaPromethee I i II

Page 43: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

43

PRVA ITERACIJA

Potvrdi se enterom

Page 44: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

44

PRVA ITERACIJA

Opcija “Y” – prikazivanjekonačne tabele sa poretkomvarijanti

Page 45: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

45

PRVA ITERACIJA

Na ekranu se prikazujuvrednosti neto toka iporedak varijantiNakon toga se potvrñujesa enter

Page 46: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

46

PRVA ITERACIJA

Bira se opcija ESCI na ekranu se grafičkiprikazuje rezultat Promethee IIodnosno konačan poredak varijanti

Page 47: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

47

PRIMER

� Da bi se izbegla subjektivnost u vrednovanju varijanti neophodno je uraditi još tri iteracije� II iteracija – za sve kriterijume se izjednači

funkcija preferencije tj. za sve kriterijume se odabere obična funkcija preferencije (tip I) bez parametara

� III iteracija – za sve kriterijume se izjednače težinski koeficijenti tj. za težinu svakog kriterijuma se uzima vrednost 1

� IV iteracija – za sve kriterijume se izjednače funkcije preferencije i težinski koeficijenti (funkcija tip I i težinski koeficijenti jednaki 1)

Page 48: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

48

DRUGA ITERACIJA

za sve kriterijume se izjednači funkcija preferencije tj. za sve kriterijume se odabere obična funkcija preferencije (tip I) bez parametara

Page 49: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

49

DRUGA ITERACIJA

Page 50: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

50

TREĆA ITERACIJA

za sve kriterijume se izjednače težinski koeficijenti tj. za težinu svakog kriterijuma se uzima vrednost 1

Page 51: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

51

TREĆA ITERACIJA

Page 52: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

52

ČETVRTA ITERACIJA

za sve kriterijume se izjednače funkcije preferencije i težinski koeficijenti (funkcija tip I i težinski koeficijenti jednaki 1)

Page 53: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

53

ČETVRTA ITERACIJA

Page 54: ITR2-vezba 9

Vežba 8. Izbor optimalne varijante realizacije logističkog lanca

54

REZULTATI VIŠEKRITERIJUMSKE ANALIZE PROMETHEE

� I iteracija� V1 (-0.470)� V2 (0.374)� V3 (0.096)

� II iteracija� V1 (-1.000)� V2 (0.833)� V3 (0.167)

� III iteracija� V1 (-0.586)� V2 (0.381)� V3 (0.205)

� IV iteracija� V1 (-1.000)� V2 (0.750)� V3 (0.250)

OPTIMALNA JE VARIJANTA 2poredak je V2→V3→V1