32
Ve Vež ba 1. ba 1. RAZVOJNI PUT NOVOG LEKA RAZVOJNI PUT NOVOG LEKA

VEZBA 1-Razvojni Put Novog Leka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Farmakologija VEZBA 1

Citation preview

 • VeVeba 1.ba 1.RAZVOJNI PUT NOVOG LEKARAZVOJNI PUT NOVOG LEKA

 • Prolazi kroz tri faze

  1. Otkrie ili, bolje reeno, invencija leka: odabir molekula-kandidata na osnovu njihovih farmakolokih svojstava

  2. Prekliniki razvoj, tokom koga se sprovodi itav niz regulatornih ispitivanja in vivo i in vitro

  3. Kliniki razvoj, tokom koga se efikasnost i bezbednost primena leka-kandidata testiraju na zdravim dobrovoljcima i pacijentima

  Validacija ciljnogmesta

  Otkrie ciljnog mesta

  Otkrie vodeeg

  jedinjenja

  Preklinikestudije

  ProizvodnjaKlinikaFaza I

  KlinikaFaza II

  KlinikaFaza III Distribucija

  Otkrie invencija leka:esto u akademskimustanovama

  Animalnestudije

  Klinikestudije

  Komercijalizacija

  Faza IV

  Razvoj, kroz regulatorna ispitivanja, sprovodi farmaceutska industrija, nuno u skladu sa zahtevima Dobre laboratorijske prakse i Dobre klinike prakse, a zatim proizvodnja u skladu sa zahtevima Dobre proizvoake prakse

 • Invencija, odnosno otkrie novog leka

  Efikasnost

  ADME

  Toksinost

  Bezbednost

  Preformulacionestudije stabilnosti

  leads

  Izbor leka-kandidata

  Preklinike i klinike studijePrimarni skrining[hits]

  hit = struktura koja ima odreenu aktivnost

  na izabranom ciljnom mestu, ali nije dovoljno dobra da bipostala lek

  hit identification, hit confirmation, hit to lead, lead identification, lead characterization, lead optimization, and bridging from discovery to development

  Optimalne karakteristike leka-kandidata za peroralnu primenu

  Parametar/aktivnost Poeljna karakteristika SvrhaPotentnost Visok afinitet za ciljno mesto Primena to nie efikasne

  doze

  Selektivnost Nizak afinitet za srodne ciljeve Minimizovanje neeljenih efekata povezanih sa drugim ciljevima

  Bioloka aktivnost Znaajna aktivnost u celularnim testovima

  Demonstracija aktivnosti u celularnom sistemu

  Hemijska stabilnost Neophodnost hemijske stabilnosti

  Ciljevi vezani za formulaciju leka i bioraspoloivost

  Patentni status Nije patentno zatien Hit strukture moraju da budu patentabilne

  Metabolizam Visoka metabolika stabilnost in vitro

  Prediktibilno za relativni klirens i uestalost doziranjaEnzimologija Nije potentan inhibitor ili

  induktor enzimaPrediktibilno za potencijalne klinike lek-lek interakcije

 • Optimalne karakteristike potencijalnog leka-kandidata za peroralnu primenu

  Parametar/aktivnost Poeljna karakteristika SvrhaBioloka raspoloivost i farmakokinetika

  Oralna raspoloivost treba da bude dovoljno velika i dozno zavisna

  Za bioloku aktivnost je potrebna sistemska izloenost

  Permeabilnost Permaebilnost na biolokim membranama

  Lek mora da bude apsorbovan da bi dostigao ciljno mesto dejstva

  Transporteri Nije potentan inhibitor ili supstrat za P-glikoproteina

  Transporteri su barijere za preuzimanje i distribuciju leka

  Toksinost Nije citotoksian (izuzetak: antikancerski lekovi) ili mutagen

  Rani signal neeljene toksinosti

  Bezbednosna farmakologija

  Srani hERG kanali Iskljuivanje vanog kardiovaskularnog neeljenog efekta

  Preklinike informacije neophodne pre nego to lek kandidat moe da se

  primeni kod ljudi

  Farmakoloki profil

  Farmakokinetiki profil

  Toksikoloki profil

  Farmaceutski profil

 • Definicija(ICH guideline for industry S7A, 2001)

  Farmakoloke studije se mogu podeliti u tri kategorije:

  Primarna farmakodinamika mehanizam dejstva i efekti supstance vezani za eljeno terapijsko ciljno mesto

  Sekundarna farmakodinamika mehanizam dejstva i efekti supstance koji NISU vezani za eljeno terapijsko ciljno mesto

  Bezbednosna farmakologija ispitivanje potencijalnih neeljenih farmakodinamskih efekata supstance na fizioloke funkcije povezanih za izlaganjem u terapijskom rasponu i iznad

  Obeleavanje (eng. labelling): zamena jednog ili vie protona tricijumom (3H; 14C; 125J; 35S; molekul praktino neizmenjen)

  Bioloki testovi (eseji) za merenje afiniteta leka-kandidata za ciljno mesto

 • Dva osnovna tipa eksperimenta Dva osnovna tipa eksperimenta vezivanja receptoravezivanja receptora

  SaturacijaAfinitet radioaktivnog liganda za receptor

  - Kd - Afinitet radioliganda- Bmax Vezna mesta

  KompeticijaAfinitet neobeleenog liganda u kompeticiji sa visokoafinitetnim radioligandom

  - IC50- Ki afinitet neobeleenog liganda

  Receptor (R) + [3H]Ligand (slobodan) Receptor:Ligand kompleks (vezan)k1

  k2

  Inkubacija RR

  3H3H

  R3H

  3H

  3H

  3HR

  3H

  R

  3H

  R

  razdvajanje vezanog odslobodnogMerenje

  vezane radioaktivnosti

  Analiza rezultata

  Radio-obeleeni ligand

  Test ligand

  R

  3HReceptor

  [ T ][ T ]11

  [ T ][ T ]22

  [ T ][ T ]77

 • Meutim, obeleavanje radio-izotopom novosintetisanih liganada je izuzetno skupo, tako da se gotovo iskljuivo, u

  ove svrhe, koriste

  Eseji kompetitivnog vezivanja

  Omoguuju procenu afiniteta neobeleenog liganda Uvoenje u inkubacionu meavinu liganda koji nije radio-

  obeleen (npr. lek B) koji se takoe vee za R tako da je manje R na raspolaganju za vezivanje sa D*, smanjuje koliinu [D*R] koji se formira. Drugi lek kompetuje sa D* za vezivanje sa R. Poveanje koncentracije B dovodi do smanjenja [D * R] koji se stvara

  Metod:

  Pojedinana koncentracija obeleenog liganda Multiple (log-skala) koncentracije

  neobeleenog/kompetujueg liganda

 • Eseji kompetitivnog vezivanja Koncentracija inhibitora koja istiskuje 50% radio-obeleenog

  liganda predstavlja IC50 za taj lek

  IC50 se ne moe smatrati jednakim sa KD inhibitora, ve je to samo jedna procena

  Ki = ekvilibrijumska disocijacijska konstanta inhibitora

  To je koncentracija kompetujueg liganda koja bi se vezala za 50% veznih mesta u odsustvu liganda

  Ki moe da se izrauna tek poto se odredi IC50 Koristi se jednaina koju sa dali Cheng i Prusoff:

  IC501 + [radio-obeleeni ligand]

  Kd

  Ki =

  Primer primene Cheng i Prusoff-ljeve jednaine: Ki morfina u preparatu sa 3H-diprenorfinom

  IC50 = 100 nM Ki = 25 nM[L] = 3 nMKD = 1 nM

 • Distribucija adrenergikih beta1 receptora

  IDReceptor/Aliases

  UniGeneAnat. Profiling

  Test Ligand Name/Aliases

  NCI Ki (nM) PubChem ChEMBLHot Ligand/Aliases

  Species Source Reference

  34128adrenergic Beta1 Aliases

  EPINEPHRINE Aliases

  627863,970.000000

  125I-CYP Aliases

  HUMAN CLONEDHoffmann C, et al., 2004

  12777adrenergic Beta1 Aliases

  Albuterol Aliases

  N/A7,585.770000

  125I-ICYP Aliases

  GUINEA PIG

  Left ventricle

  Fraundorfer PF, et al., 1994

  34136adrenergic Beta1 Aliases

  ALPRENOLOL Aliases

  N/A 5.800000 N/A125I-CYP Aliases

  HUMAN CLONEDHoffmann C, et al., 2004

  47264adrenergic Beta1 Aliases

  ALPRENOLOL Aliases

  N/A 4.168694 N/A125I-ICYP Aliases

  RATCEREBRAL CORTEX

  Tsuchihashi H, et al., 1990

  24587adrenergic Beta1 Aliases

  ALPRENOLOL Aliases

  N/A 1.100000 N/A3H-DHA Aliases

  RATCEREBRAL CORTEX

  Borsini F, et al., 1995

  50600adrenergic Beta1 Aliases

  Amisulpride Aliases

  N/A> 10,000.000000

  N/A125I-Iodopindolol Aliases

  HUMAN CLONEDAbbas AI et.al., 2009

  27378adrenergic Beta1 Aliases

  APOMORPHINE Aliases

  11442> 10,000.000000

  3H-CGP-12177 Aliases

  HUMAN CLONEDMillan MJ, et al., 2002

  34139adrenergic Beta1 Aliases

  ATENOLOLAliases

  N/A388.000000

  125I-CYP Aliases

  HUMAN CLONEDHoffmann C, et al., 2004

  http://pdsp.med.unc.edu/pdsp.php

 • Distribucija adrenergikih beta2 receptora

  IDReceptor/Aliases

  UniGeneAnat. Profiling

  Test Ligand Name/Aliases

  NCI Ki (nM) PubChem ChEMBLHot Ligand/Aliases

  Species Source Reference

  34149adrenergic Beta2 Aliases

  EPINEPHRINE Aliases

  62786735.000000

  125I-CYP Aliases

  HUMAN CLONEDHoffmann C, et al., 2004

  12873adrenergic Beta2 Aliases

  EPINEPHRINE Aliases

  627863,467.360000

  125I-ICYP Aliases

  HUMAN CLONEDFraundorfer PF, et al., 1994

  40606adrenergic Beta2 Aliases

  EPINEPHRINE Aliases

  627861,995.262315

  3H-CGP-12177 Aliases

  HUMANC2C12 cells

  Carter AA, et al., 2005

  12828adrenergic Beta2 Aliases

  Albuterol Aliases

  N/A2,398.830000

  125I-ICYP Aliases

  GUINEA PIG

  Gastrocnemius

  Fraundorfer PF, et al., 1994

  55570adrenergic Beta2 Aliases

  Albuterol Aliases

  N/A510.000000

  UNDEFINED Aliases

  HUMANUNDEFINED

  Kern C et al., 2009

  57876adrenergic Beta2 Aliases

  Albuterol Aliases

  N/A1,828.000000

  UNDEFINED Aliases

  HUMANUNDEFINED

  Baur F et al., 2010

  Average 1169.00

  34157adrenergic Beta2 Aliases

  ALPRENOLOL Aliases

  N/A 1.200000 N/A125I-CYP Aliases

  HUMAN CLONEDHoffmann C, et al., 2004

  47283adrenergic Beta2 Aliases

  ALPRENOLOL Aliases

  N/A 0.575440 N/A125I-ICYP Aliases

  RATCEREBRAL CORTEX

  Tsuchihashi H, et al., 1990

  http://pdsp.med.unc.edu/pdsp.php

 • Jedinjenje

  Afinitet

  Ki (nM)

  Efikasnost

  Srednja vrednost standardna greka

  1- receptor 2- receptor 3- receptor 1- receptor 2- receptor 3- receptor

  Noradrenalin 3570 26400 4300 1237 1039 1228

  Adrenalin 3970 735 126000 1338 1108 1067

  Izoprenalin - - - 100 100 100

  Atenolol 388 8140 65100 -2311 -268 77

  Bisoprolol 22,4 1150 9070 -339 -305 -17

  Karvedilol 1,7 1,1 247 -289 -306 26

  Metoprolol 47 2960 10100 -2411 -347 24

  Propranolol 1,8 0,8 186 -356 -3510 -43

  Afiniteti i efikasnosti kateholamina i antagonista -adrenergikih receptora na tri podtipa humanih -adrenergikih receptora eksprimiranih na jajnim elijama kineskog

  hrka. Afinitet je odreivan metodom kompeticije neobeleenog liganda sa visokoafinitetnim referentnim radioligandom, a efikasnost merenjem relativnih

  promena aktivnosti adenilil ciklaze

  FarmakokinetikaFarmakokinetika Apsorpcija

  Distribucija

  Metabolizam

  Ekskrecija

  Farmakokinetika leka-kandidata kod glodara, pasa i primata kao prediktor situacije kod ljudi

  Esencijalan deo u selekciji leka-kandidata jeste definisanje eljenog kinetikog profila, kao to su poluvreme eliminacije i bioraspoloivost

 • Program preklinike procene bezbednosti moe da se podeli u dve faze:

  Eksploratorna toksikoloka ispitivanja, koja ne moraju da budu u skladu sa zahtevima DLP, a obuhvataju in vitro skrining toksinosti i studije pojedinanog i ponavljanog doziranja na dve vrste koje za cilj imaju utvrivanje raspona toksinih doza (dose range-finding studies)

  Ova ispitivanja normalno nisu deo dokumentacije koja se mora odobriti pre primene kod ljudi, ali su neophodna u procesu razvoja, budui da daju prvu procenu nivoa doze bez toksinog efekta (no toxic effect level, NTEL)

  Regulatorna ispitivanja, koja su nuno sprovedena u skladu sa zahtevima DLP

  Regulatorna preklinika ispitivanja bezbednosti

  Obavezno obuhvataju:

  - toksikoloke studije ponavljanog doziranja tokom 28 dana na dve vrste, jednoj glodarskoj i jednoj ne-glodarskoj (obino pas)

  - In vitro i in vivo testove genotoksinosti

  - Studije bezbednosne farmakologije

  - Procenu reproduktivne toksinosti na jednoj vrsti, koja pokriva a) fertilitet i implantaciju; b) fetalni razvoj i c) pre- i post-natalne efekte

 • Regulatorna preklinika ispitivanja bezbednosti

  U zavisnosti od prirode i oekivane primene leka, obuhvataju i niz drugih ispitivanja, kao to su:

  - Toksikoloke studije ponavljanog doziranja tokom 3-12 messeci na dve ili vie vrsta (studije hronine toksinosti)

  - Dugotrajnu (18-24 meseci) studiju karcinogenosti

  - Dodatne studije reproduktivne toksinosti

  - Studije interakcije sa lekovima za koje je verovatno da e biti korieni uporedo sa ispitivanim novim lekom

  Tip testa Opis Komentar

  Akutna

  toksinost

  Akutna doza koja je letalna za 50% ivotinja (LD50). Maksimalna podnoljiva doza. Obino dve ivotinjske vrste, dva puta primene (najee, oralna i parenteralna)

  Poreenje sa terapijskim dozama. Za inicijalnu

  primenu kod ljudi koristi se jedan stoti do jednog

  desetog dela doze bez efekta, maksimalne doze

  pri kojoj specifini toksini efekat nije uoen kod

  ivotinje (preraunato na telesnu povrinu)

  Subakutna i

  subhronina

  toksinost

  Tri doze, dve vrste. Svakodnevna primena. Duina ispitivanja: 4 nedelje do 3 meseca, to zavisi i od

  oekivanog trajanja klinike primene

  Biohemijske i hematoloke analize, fizioloki znaci,

  patohistoloko ispitivanje organa. Identifikacija

  ciljnih organa toksinog dejstva

  Hronina

  toksinost

  Jedna vrsta glodara i jedna ne-glodarska vrsta. Neophodno

  ako se oekuje hronina primena kod ljudi. Obino se

  sprovodi uporedo sa klinikim ispitivanjem

  Kao i kod subhronine toksinosti. Otkrivanje

  organa osetljivih na toksinost leka. Primena 3 doza

  i kontrolne grupe

  Efekti na

  reproduktivno

  ponaanje

  Efekti na seksualno ponaanje ivotinja, poroaj, uroene defekte, postnatalni razvoj

  Ispituju se fertilitet, teratogenost, perinatalni i

  postnatalni efekti, laktacija

  Karcinogeni

  potencijal

  Dve godine na dve vrste. Obavezno kada se oekuje

  produena primena kod ljudiHematoloka, histoloka, autopsijska ispitivanja.

  Testiranje na transgenim mievima u kraem

  periodu moe da se odobri za jednu vrstu

  Mutageni

  potencijal

  Efekti na genetsku stabilnost i mutacije kod bakterija

  (Ames-ov test: na mutantnoj bakteriji Salmonella

  typhimurium, koja, za razliku od prirodnog soja, ne moe da raste u medijumu bez histidina prati se reverzna

  mutacija - rast kolonije ukazuje na mutageni potencijal

  leka) ili u kulturi sisarskih elija

  Supstanca moe da pokae mutageni potencijal, ali da ne bude karcinogena u in vivo ispitivanju na

  ivotinjama, i obrnuto

 • Prva dvostruko slepa kurativna studija sa uporednom kontrolnom grupom u modernim vremenima: Brzo po otkriu penicilina, jedan londonski biohemiar je objavio da je

  proizvod ekstrahovan iz Penicillium patulinum delotovoran kod prehlade Novinski naslov More valuable than penicillin? 1943-4. Medical Research Council u UK je sproveo randomizovanu, placebo

  kontrolisanu studiju na preko 1000 pacijenata Rezultati su bili negativni

  Hronoloki druga studija, sprovedena 1947-8 takoe od straneMedical Research Council u UK, evaluirala je streptomicin kod pacijenata sa tuberkulozom i prihvaena je kao prva randomizovana studija terapijske efikasnosti nekog tretmana

  Odabir primarnog parametra praenja (npr. preivljavanje; visina krvnog pritiska; epizode depresije), u odnosu na koji su usaglaeni kriterijumi ukljuivanja pacijenata

  Helsinka deklaracija (2000) Svetske medicinske asocijacije obeshrabruje korienje placebo kontrola kada je za poreenje dostupan alternativni tretman

  Dvostruko slepa randomizovana Dvostruko slepa randomizovana kontrolisana ispitivanjakontrolisana ispitivanja

  Surogatni ishodi Parametri koji se lako kvantifikuju, a za koje se smatra

  da su prediktivni za relevantne (primarne) klinike ishode

  Mere se u uparenim grupama tretiranim lekom ili placebom

  Primeri surogatnih (mekih) ishoda: LDL holesterol kao prediktor infarkta miokarda, gustina minerala kostiju kao prediktor fraktura, hemoglobin A1c kao prediktor komplikacija dijabetes melitusa

  Primena surogatnih ishoda znatno smanjuje trokove i vreme potrebno za dolaenje do rezultata

 • KLINIKLINIKI RAZVOJ KI RAZVOJ -- I FAZAI FAZA

  Na malom broju (20-80) zdravih dobrovoljacaIspitivanja su otvorenog tipaSvi uesnici moraju biti obaveteni o

  potencijalnim rizicima i potpisati pristanak za uee u studiji

  Cilj je utvrivanje: bezbednosti primene podnoljivosti farmakokinetikih osobina farmakolokih dejstava

  TGN1412, superagonist na CD28 T-elijskom receptoru

 • KLINIKLINIKI RAZVOJ KI RAZVOJ -- II FAZAII FAZA

  Na veem broju (100-300) bolesnika

  Ispitivanje potencijala efikasnosti u klinikim uslovima i utvrivanje terapijskih doza za III fazu klinikog ispitivanja

  U veini sluajeva su randomizovane, kontrolisane i jednostruko ili dvostruko slepe

  KLINIKI RAZVOJ - III FAZA

  Obino se oznaavaju kao pivotalne ili stoerne

  Na veem broju (1000-3000) bolesnika

  Multicentrine, randomizovane, dvostruko slepestudije, kontrolisane, sa ukrtenim dizajnom

  Cilj je uporeivanje efikasnosti novog leka sa placebom ili ve postojeim lekovima za tu indikaciju

  Skupe, teke za organizovanje i sprovoenje

 • REGISTRACIJA NOVOG LEKA

  Prijava za registraciju novog leka sa kompletom dokumentacijom iz svih faza razvoja leka-kandidata podnosi se nadlenom regulatornom

  telu:- U Evropi: European Medicines Agency (EMA)- U SAD: Food and Drug Administration (FDA)

  Proces evaluacije traje obino oko godinu dana

  POSTREGISTRACIONA FAZA POSTREGISTRACIONA FAZA

  IV FAZAIV FAZA

  Praenje neeljenih efekata u svakodnevnoj terapijskoj praksi Klinike studije na posebnim populacijama bolesnika (deca,

  stari)

  Komercijalni aspektiKomercijalni aspekti

  razvoj novih lekova je posao visokog rizika traje dugo kota veoma mnogo pri kraju faze otkria potencijalni lek se

  PATENTIRA zatita traje 20 godina patentno zatieni lek vs generiki lek Orphan drugs lekovi za retke bolesti

 • 1. Novi lek koji se uvede na trite lekova, u odnosu na postojei iz iste farmakoterapijske grupe, mora da bude:

  a) efikasnijib) bezbednijic) bezbedniji i efikasnijid) nijedan od odgovora nije taan

  1. Novi lek koji se uvede na trite lekova, u odnosu na postojei iz iste farmakoterapijske grupe, mora da bude:

  a) efikasnijib) bezbednijic) bezbedniji i efikasnijid) nijedan od odgovora nije taan

 • 2. Navesti dva pristupa koja se primenjuju zaotkrie novih molekula koji su potencijalni lekovi:

  a)Potencijalni novi lek hemijske modifikacije poznatih prirodnih i sintetskih jedinjenja.

  b)Potencijalno ciljno mesto dejstva racionalni dizajn.

  3. Inovativna farmaceutska industrija najvie prihoda troi na:

  a) marketing i administracijub) istraivanje i razvojc) razvoj farmaceutske industrije u zemljama u razvojud) nita od navedenog

 • 3. Inovativna farmaceutska industrija najvie prihoda troi na:

  a) marketing i administracijub) istraivanje i razvojc) razvoj farmaceutske industrije u zemljama u razvojud) nita od navedenog

  4. Navesti vrste ispitivanja koja se sprovode u sklopu pretklinikog razvoja leka:

  -Farmakoloka

  -Farmakokinetika

  -Toksikoloka

 • 5. Atenolol, bisoprolol, karvedilol, metoprolol i propranolol su predstavnici farmakoterapijske grupe antagonista adrenergikih receptora. Na nivou 1 i 2 receptora, oni ispoljavaju efikasnost:

  a) agonistab) parcijalnih agonistac) inverznih agonistad) antagonista

  5. Atenolol, bisoprolol, karvedilol, metoprolol i propranolol su predstavnici farmakoterapijske grupe antagonista adrenergikih receptora. Na nivou 1 i 2 receptora, oni ispoljavaju efikasnost:

  a) agonistab) parcijalnih agonistac) inverznih agonistad) antagonista

 • 6. Navesti farmakokinetika ispitivanja koja se sprovode u sklopu pretklinikog razvoja leka:

  -Ispitivanje apsorpcije

  -Ispitivanje distribucije

  -Ispitivanje metabolizma

  -Ispitivanje izluivanja

  -Ispitvanje farmakokinetikih interakcija

  7. Meu lekovima navedenim u tabeli, relativno najveu selektivnost za 1- receptor ima:

  a) atenololb) bisoprololc) karvedilold) metoprolol

  Lek 1-receptor

  2-receptor

  Atenolol 388 8140

  Bisoprolol 22,4 1150

  Karvedilol 1,7 1,1

  Metoprolol 47 2960

  Propranolol 1,8 0,8

 • 7. Meu lekovima navedenim u tabeli, relativno najveu selektivnost za 1- receptor ima:

  a) atenololb) bisoprololc) karvedilold) metoprolol

  Lek 1-receptor

  2-receptor

  Atenolol 388 8140

  Bisoprolol 22,4 1150

  Karvedilol 1,7 1,1

  Metoprolol 47 2960

  Propranolol 1,8 0,8

  8. Kako se odreuje afinitet potencijalnog leka za ciljno mesto dejstva:

  -U binding studijama:

  a)Saturacioni tip dostupan radioaktivno obeleeni ligand iji afinitet elimo da odredimo

  b)Kompetitivni tip nije dostupan radioaktivno obeleeni ligand

 • 9. Meu lekovima navedenim u tabeli, najvei afinitet za 2- receptor ima:

  a) atenololb) bisoprololc) karvedilold) propranolol

  Lek 1-receptor

  2-receptor

  Atenolol 388 8140

  Bisoprolol 22,4 1150

  Karvedilol 1,7 1,1

  Metoprolol 47 2960

  Propranolol 1,8 0,8

  9. Meu lekovima navedenim u tabeli, najvei afinitet za 2- receptor ima:

  a) atenololb) bisoprololc) karvedilold) propranolol

  Lek 1-receptor

  2-receptor

  Atenolol 388 8140

  Bisoprolol 22,4 1150

  Karvedilol 1,7 1,1

  Metoprolol 47 2960

  Propranolol 1,8 0,8

 • 10. ta se podrazumeva pod ispitivanjem akutne toksinosti?

  Odreivanje srednje letalne doze (LD50) doze koja je smrtonosna za 50% eksperimentalnih ivotinja.

  11. Meu lekovima navedenim u tabeli, najmanji afinitet za 1- receptor ima:

  a) atenololb) bisoprololc) karvedilold) metoprolol

  Lek 1-receptor

  2-receptor

  Atenolol 388 8140

  Bisoprolol 22,4 1150

  Karvedilol 1,7 1,1

  Metoprolol 47 2960

  Propranolol 1,8 0,8

 • 11. Meu lekovima navedenim u tabeli, najmanji afinitet za 1- receptor ima:

  a) atenololb) bisoprololc) karvedilold) metoprolol

  Lek 1-receptor

  2-receptor

  Atenolol 388 8140

  Bisoprolol 22,4 1150

  Karvedilol 1,7 1,1

  Metoprolol 47 2960

  Propranolol 1,8 0,8

  12. Navesti farmakoloka ispitivanja koja se sprovode u sklopu pretklinikog razvoja leka:

  -Primarna farmakodinamska ispitivanja

  -Sekundarna farmakodinamska ispitivanja

  -Bezbednosna farmakologija

  -Farmakodinamske interakcije

 • 13. Jedna od tvrdnji jeste tana:

  a) randomizovano ispitivanje ne mora da bude slepob) I faza klinikog ispitivanja mora da bude

  kontrolisanac) svako maskirano ispitivanje je dvostruko slepod) u IV fazi se sprovode iskljuivo randomizovana

  kontrolisana ispitivanja

  13. Jedna od tvrdnji jeste tana:

  a) randomizovano ispitivanje ne mora da bude slepob) I faza klinikog ispitivanja mora da bude

  kontrolisanac) svako maskirano ispitivanje je dvostruko slepod) u IV fazi se sprovode iskljuivo randomizovana

  kontrolisana ispitivanja

 • 14. Koji su ciljevi klinikih studija III faze?

  Utvrivanje bezbednosti i efikasnosti novog leka u populaciji pacijenata kojima je lek namenjen

  15. Ispitivanje uticaja farmakoloki relevantnih doza leka, bez obzira na osnovni mehanizam dejstva i farmakoloke efekte leka, na vitalne organske sisteme, predstavlja elemenat njegove

  a) primarne farmakodinamikeb) bezbednosne farmakologijec) farmakokinetiked) toksikologije

 • 15. Ispitivanje uticaja farmakoloki relevantnih doza leka, bez obzira na osnovni mehanizam dejstva i farmakoloke efekte leka, na vitalne organske sisteme, predstavlja elemenat njegove

  a) primarne farmakodinamikeb) bezbednosne farmakologijec) farmakokinetiked) toksikologije

  16. Definisati pojmove aktivna (pozitivna) kontrola i placebo (negativna) kontrola u klinikim studijama:

  -Aktivna kontrola grupa pacijenata koja dobija lek koji se ve primenjuje za datu indikaciju

  -Negativna kontrola grupa pacijenata koja dobija inertnu repliku leka (placebo)

 • 17. U trenutku kada inovativna farmaceutska kompanija podnese prvi zahtev za stavljanje novog leka u promet, najvei broj ljudi je primio novi lek u sklopu:

  a) I faze klinikog ispitivanjab) II faze klinikog ispitivanjac) III faze klinikog ispitivanjad) IV faze klinikog ispitivanja

  17. U trenutku kada inovativna farmaceutska kompanija podnese prvi zahtev za stavljanje novog leka u promet, najvei broj ljudi je primio novi lek u sklopu:

  a) I faze klinikog ispitivanjab) II faze klinikog ispitivanjac) III faze klinikog ispitivanjad) IV faze klinikog ispitivanja

 • 18. Definisati pojmove otvorena klinika studija, jednostruko slepa klinika studija i dvostruko slepa klinika studija:

  -Otvorena ishod randomizacije je poznat svim uesnicima-Jednostruko slepa ishod randomizacije je poznat lekaru/istraivau koji primenjuje ispitivani tretman, ali ne i pacijentu-Dvostruko slepa ishod randomizacije nije poznat ni lekaru/istraivau ni pacijentu

  19. Kada se pojavi novi lek na tritu u svetu, on je inherentno riziniji za korienje od nekog prethodno registrovanog leka usled:

  a) strogog odabira pacijenata koji su ga do tada koristilib) mogueg namernog sakrivanja bezbednosnih rizika

  zapaenih u prethodnom ispitivanjuc) relativno manjeg broja pacijenata koji su ga do tada

  koristilid) negativnog marketinga proizvoaa prethodno

  registrovanog leka

 • 19. Kada se pojavi novi lek na tritu u svetu, on je inherentno riziniji za korienje od nekog prethodno registrovanog leka usled:

  a) strogog odabira pacijenata koji su ga do tada koristilib) mogueg namernog sakrivanja bezbednosnih rizika

  zapaenih u prethodnom ispitivanjuc) relativno manjeg broja pacijenata koji su ga do tada

  koristilid) negativnog marketinga proizvoaa prethodno

  registrovanog leka

  20. Zbog ega su znaajna klinika ispitivanja IV faze?

  Otkrivanje retkih (0,1 0,01% pacijenata) i vrlo retkih neeljenih efekata (< 0,01% pacijenata) leka.