Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

Embed Size (px)

Text of Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  1/24

  Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu oleh Nik Hassan Nik Ab.

  Kadir

  Jurnal Peradaban Melayu, Jilid 5, Tahun 2007

  Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu

  Nik Hassan Basri Nik Ab.Kadir

  Fakulti Bahasa

  Universiti Pendidikan Sultan Idris

  Pengenalan

  Komsas ialah akronim bagi perkataan-perkataan komponen dan kesusasteraan Melayu.Komsas ialah komponen penting dalam subjek Bahasa Melayu. Bagi pengajaran dan

  pembelajaran komsas dalam subjek Bahasa Melayu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Tingkatan I hingga V pascatahun 2003 telahmemperuntukkan dua waktu dalam seminggu.

  Berdasarkan kepada beberapa penyelidikan yang dijalankan mendapati bahawa umumnya guru

  Bahasa Melayu kurang memahami falsafah pengajaran dan pembelajaran komsas dalam subjekBahasa Melayu. Sememangnya, komsas yang juga lebih dikenali sebagai s kecil adalah amat

  berbeza dengan S besar yang mewakili konsep kesusasteraan sebagai mata pelajaran atau yang

  mewakili konsep pendidikan Kesusasteraan Melayu sebenar, khususnya daripada segi matlamat,objektif pengajaran dan pembelajaran serta penilaian atau peperiksaan yang menggunakan

  kaedah dan metodologi yang tersendiri. Ada beberapa perkara yang mengelirukan mereka

  sehingga kajian yang dijalankan mendapati bahawa ada antara guru yang mengajar komsas

  dalam subjek Bahasa Melayu mengajarnya sama seperti mereka mengajar mata pelajaranKesusasteraan Melayu tulen. Malah, penyelidikan yang dijalankan mendapati mereka juga

  kurang yakin dan cekap dalam usaha mereka menjalankan tanggungjawab pengajaran komsas di

  sekolah.

  Pertimbangan Guru

  Guru Bahasa Melayu mestilah mempunyai pengetahuan tentang komsas, di samping bersedia

  dengan segala perancangan, mental dan fizikal untuk melaksanakan tanggungjawab pengajarandi kelas. Tanpa persediaan yang betul oleh guru, kemungkinan objektif pengajarannya tidak

  tercapai sepenuhnya, lebih-lebih lagi untuk diaplikasikan dalam konteks yang sebenar dan

  pelbagai. Oleh itu, peranan guru adalah sangat besar. Malah, guru Bahasa Melayu bukan sahaja

  perlu menguasai ilmu yang berkaitan dengan bidang s kecil dan S besar, persejarahan, variasibahasa dan gaya, strategi guru dalam pengajaran bahasa, di samping aspek bahasa yang lain

  tetapi mesti senantiasa peka dan berusaha ke arah merancang pengajaran dan pembelajaran yang

  baik sebelum tampil ke dalam bilik darjah dan memastikan bahawa teks-teks komsas yangditetapkan bagi setiap tingkatan itu dapat dikuasai oleh setiap orang murid.. Hal ini bermakna

  guru bahasa yang dedikasi dan prihatin tahu bahawa tiada sesiapapun yang dikecualikan daripada

  menguasai komsas, dan menjadi tanggungjawabnya untuk memainkan peranannya agar dirinyabukan sahaja dapat memahami, mengenal pasti dan mampu untuk menyerapkan komsas dalam

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  2/24

  pengajaran Bahasa Melayu tetapi juga mampu dan memiliki keterampilan untuk mengajar

  komsas dengan yakin dalam pelbagai keadaan, masa dan konteks.Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2005: 104) antara faktor yang menjadi sebab

  mengapa perlunya untuk mencapai fungsi penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran

  dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik-bilik darjah harus diberi pertimbangan adalah kerana

  adanya teks kesusasteraan Melayu yang memiliki sifat-sifat yang negatif. Antaranya ialah:

  i. Wujudnya karya kesusasteraan Melayu yang diklasifikasikan seperti yang berikut:

  a). Sebagai karya pop, iaitu karya yang mengejar sensasi mahajana semata-mata;

  b). Sebagai karya eotis, iaitu yang apabila dibaca boleh menghairah pembaca danmengkhayalkan darah muda); dan

  c). Sebagai karya picisan, iaitu rendah mutu seninya. Karya yang sedemikian tidak sesuai untukbacaan pelajar sekolah.

  ii. Teks deviasi, iaitu ada teks yang digelar sebagai teks kesusasteraan kerana keseluruhan atau

  sebahagiannya terkandung unsur keindahan, iaitu estetik dan artistik. Hal ini kerana ada antara

  pengarang yang berusaha dan terdorong untuk mendapatkan unsur-unsur estetik dan artistik itu,

  lalu diusahakan apa sahaja seperti mengeksploitasikan dan memanipulasikan bahasa. Pengarangsebegitu sanggup untuk melanggari hukum bahasa atau menjadikan ayat-ayat yang dibinanya itu

  bersifat tidak gramatis serta menyimpang tatabahasa dan rumus-rumus bahasa. Sifat yangsedemikian dalam bidang stilistik dikenali sebagai deviasi.

  iii. Ada teks yang digolongkan sebagai karya kreatif memiliki sifat antimoral, antisosial,

  antiagama, anticerita dan perbagai anti. Karya-karya yang dihasil itu bersifat avant-garde dansukar difahami oleh pembaca. Malahan, ada pembaca akan mendapati karya yang sedemikian

  sukar untuk dihayati isinya.

  iv. Ada teks yang bentuk dan gaya bahasanya tidak sesuai untuk teks kesusasteraan Melayu. Hal

  ini kerana dalam penelitian stilistik yang telah dilakukan untuk melihat gaya individualisme, danindiosinkrasi pengarang, ada bahasa pengarang yang tidak sesuai untuk pengajaran kerana

  adanya pengarang yang ingin mencapai individualisme itu sanggup melakukan deviasi sama ada

  penyimpangan bahasa atau penyimpangan terhadap norma bahasa. Lantaran itu timbullah

  polemik bahawa tidak semua bahasa pengarang itu sesuai untuk menghasilkan karya atau tekskesusasteraan (Abd. Rahman Hanafiah, 1990).

  Di samping itu, kesedaran akan pentingnya penggunaan bahan kesusasteraan Melayu dalampengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kepada murid-murid sekolah dan pelajar IPT

  memang sudah dirasakan sejak dari zaman sebelum perang lagi. Bahan-bahan kesusasteraan

  Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sama ada sebelum atau selepassemakan kurikulum Bahasa Melayu yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 itu, digunakan

  untuk:

  i. Membangkitkan minat dan kesedaran murid tentang bentuk bahasa yang komunikatif dengankepelbagaian kosa kata, frasa, ungkapan dan struktur ayat,

  ii. Membentuk kepekaan murid tentang kelainan, keindahan, kekreatifan, kerasionalan,

  keintelektualan, kesaintifikan, keunikan atau kebitaraan mutu dan gaya bahasa kesusasteraanMelayu yang memiliki ciri menghibur atau sebagainya,

  iii. Meningkatkan kesedaran dan menghayati nilai-nilai moral dan etika yang wujud dalam teks

  kesusasteraan Melayu klasik dan moden waima yang berbentuk prosa mahupun puisi,

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  3/24

  iv. Memupuk dan membangkitkan minat membaca karya-karya lain,

  v. Memperlihatkan isi dan mesej yang sesuai dan mudah difahami,vi. Menyedari kepentingan ilmu pengetahuan dan cerita tentang pelbagai aspek budaya dan

  kehidupan masyarakat, dan

  vii. Menguasai bahasa figuratif secara tersurat dan tersirat baik yang berhubungan dengan aspek

  fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik dan selok-belok bahasa Melayu yang lain.

  Selain itu, bahan kesusasteraan Melayu yang diketengahkan itu memiliki unsur-unsur:

  i. Kemoralan, kemotivasian dan keaspirasian,

  ii. Keindahan dan kekreatifan,

  iii. Kerasionalan dan kesaintifikan,iv. Kebitaraan dan keunikan,

  v. Keintelektualan dan keterampilan,

  vi. Keimanan dan kerohanian,

  vii. Keharmonian dan realiti kehidupan,

  viii. Keikhlasan dan bertanggungjawab, danix. Kepotensian dan kesejahteraan diri.

  Dengan demikian, segala unsur yang bersifat positif itu amat bersesuaian untuk melahirkan insan

  yang seimbang dan harmonis, untuk pembinaan sahsiah dan memperkembang potensi murid-

  murid secara menyeluruh dan bersepadu. Unsur-unsur kesusasteraan Melayu yang cubadiserapkan dalam pendidikan Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam

  membentuk budi pekerti yang mulia, jati diri, bertanggungjawab, dan berkeupayaan bagi

  mencapai kesejahteraan dan citra diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

  kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hal seumpama itu pernah dijelaskan oleh parasarjana tempatan dan luar negara.

  Selain itu, antara pandangan yang menarik tentang kepentingan kesusasteraan dalam pengajaran

  dan pembelajaran Bahasa Melayu ialah murid-murid berpeluang untuk membina nilai-nilaimurni dan pembinaan sahsiah yang mulia. Di samping itu, murid-murid yang gemar dan rajin

  membaca karya kesusasteraan Melayu atau yang selalu terdedah dengannya didapati lebih

  memahami maksud karya kesusasteraan Melayu yang dibacanya, khususnya tentang realitikehidupan. Malahan, dengan membaca karya kesusasteraan Melayu mereka dapat menghayati

  dan menyelami perasaan insan lain secara kreatif dan kritis seperti yang digambarkan dalam

  karya yang dibacanya itu, lebih-lebih lagi apabila bentuk, isi dan mesejnya ialah yang berkaitandengan perihal masyarakat dan nilai-nilai kehidupan. Bahkan, jika mereka selalu terdedah

  dengannya, mereka akan memperoleh wadah pemikiran, dan erti sebenar sesuatu karya

  kesusasteraan Melayu. Dengan demikian, individu yang membacanya akan timbul perasaan

  seronok akan sesuatu karya itu. Kesukaan dan kecintaan yang mendalam terhadap karyakesusasteraan Melayu menjadi punca utama baginya untuk membaca karya-karya kesusasteraan

  Melayu lain seterusnya.

  Kelebihan KomsasKesusasteraan Melayu, khususnya komsas boleh memainkan peranan penting dalam

  pembentukan emosi kerana kesusasteraan Melayu yang merupakan wadah fikiran, dan perasaan

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  4/24

  yang dijalin oleh bahasa yang indah membenarkan murid-murid atau kanak-kanak sedar akan

  perasaan sendiri semasa mereka memikirkan perasaan orang lain.Kesusasteraan Melayu, seperti karya-karya seni yang lain bukan sahaja memukau deria rasa dan

  intelek peminatnya, bahkan memaparkan kehidupan, menenangkan keadaan huru-hara,

  menerangkan yang gelap dan mencadangkan alternatif untuk mengatasi masalah. Secara singkat

  hal ini bermakna bahawa unsur-unsur kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid-muriddalam mata pelajaran Bahasa Melayu berupaya untuk membentuk dirinya agar menghormati

  orang lain, membina sahsiah yang elok, dan bersikap toleransi. Selain itu, nilai-nilai estetik yang

  diajar dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dapat mendidikmurid mengamalkan keperibadian yang seimbang. Proses pengajaran dan pembelajaran

  komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan mewujudkan jati

  diri murid serta berilmu pengetahuan. Sebagai contoh cerpen Diari Seorang Pengawasmemaparkan secara langsung dunia murid. Pengarang mengemukakan watak murid yang

  bertanggungjawab terhadap tugasnya, dan ia merupakan satu role model yang wajar bagiseorang murid yang menjadi pengawas di sekolah (Sehijau Warna Daun, 2002: 50).

  Di samping itu, proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam

  subjek Bahasa Melayu akan dapat memotivasikan murid untuk belajar melalui bahan-bahan yangdibaca. Dengan ini, bahan yang dibaca atau yang didengar akan menyalurkan pemikiran positif,

  kreatif, dan kritis dalam proses pendidikan seumur hidup. Bahan-bahan komponen kesusasteraanMelayu akan dapat menarik perhatian murid terhadap topik yang akan disampaikan. Keadaan ini

  akan memupuk perkembangan daya cipta atau imaginasi murid dalam proses pembelajaran

  secara berterusan.

  Malahan, semangat cinta akan tanah air akan tersemat dalam dada setiap murid sekiranya mereka

  didedahkan dengan pengajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam proses pembelajaran

  mereka. Melalui pengajaran komponen kesusasteraan Melayu, murid akan diperkenal denganunsur-unsur patriotik, perpaduan negara, dan kebudayaan kebangsaan. Sebagai contoh sajak DiRuang Gemanya yang dinyatakan oleh penyair akan kesetiaannya yang tidak berbelah bagi pada

  Malaysia dan cintanya tak perlu disangsikan pada negara (Kerusi, 2002: 13). Di bawah ini

  dipetik rangkap-rangkap sajak tersebut.

  Telah kurangkumkan rebah setiaku

  pada setiap pilu dan rindumelayang dan mengembang

  ke hayat gemilang. Sejak itu

  tidak kukesal lagigoda dan duga

  di gerimis senja.

  Telah kupahatkan lelah umurkupada setiap kerikil dan debu

  datang dan menghilang

  ke hujung kenang. Sesudah itutidak kukenal lagi

  hampa dan derita

  di guruh pagi.

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  5/24

  Gerimis senja guru pagiadalah titipan maya

  bakal kukongsikan hati

  mengukir tadbir di ruang gemanya.

  (Kerusi, 2002: 22)

  Sebagai contoh, yang kedua ini ialah sajak Negeri Cinta yang mengemukakan tema patriotik

  yang berjaya mengungkapkan aspirasi dan cita-cita murni penyair untuk mewujudkan perpaduannegara. Dengan nada yang puitis, penyair menyatakan:

  Malaysia negeri alam dunia sebelah sininegeri impian, negeri gemerlapan

  lindungilah dari keganasan-keganasan modenisasi

  negeri cinta, negeri budaya, negeri perpaduan.

  (Sehijau Warna Daun, 2002: 11)

  Oleh itu, semangat cinta akan tanah air akan tersemat dalam dada setiap murid, sekiranya muriddengan bantuan guru dapat menilai dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran

  komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Malah, dengan demikian

  akan meningkatlah rasa cinta mereka kepada tanah air.Satu perkara lagi yang penting dan menariknya tentang kesusasteraan Melayu dalam pendidikan

  Bahasa Melayu yang dikenali sebagai s kecil yang ada dalam sistem pendidikan di Malaysia

  adalah kerana kesusasteraan Melayu dapat membantu melahirkan manusia yang mempunyai

  sifat-sifat yang mulia.

  Melalui pembacaan teks-teks atau bahan kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa

  Melayu, murid dapat meneladani dan menambahkan ilmu pengetahuan, menyuburkan emosi,

  membina moral dan pengajaran, unsur kemasyarakatan dan nilai kemanusiaan, dan estetik. Halini kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam

  subjek Bahasa Melayu terdapat pelbagai gubahan yang menyingkapkan nilai budaya.

  Bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang bertemakan moral dapat membantu murid menghayatinilai-nilai murni. Perkara ini disebabkan murid dapat belajar melalui peniruan watak-watak baik

  yang ditonjolkan dalam sesebuah karya kesusasteraan Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung

  dapat mengurangkan masalah disiplin pada kalangan murid kerana murid tertarik dengan ceritatersebut, mereka akan mendengarnya atau membacanya dengan teliti dan tidak mungkin akan

  menimbulkan masalah disiplin.

  Pertimbangan utama dalam kehidupan bermasyarakat ialah soal sejauh manakah seseorang itudapat mengutamakan nilai-nilai murni dalam tindak-tanduk, perancangan, dan keputusan-

  keputusannya dalam kehidupan. Sebagai contoh seorang individu Muslim sentiasa dipandu oleh

  nilai-nilai yang sesuai dengan kepercayaan akidah dan akhlak Islam. Demikianlah halnya denganyang lain yang sebahagian besar daripada mereka, terutama yang berpegang kepada agama akan

  melihat nilai-nilai yang positif, seperti menghormati hak-hak manusia lain dan menghargai

  sebarang hal yang secara universalnya diterima sebagai baik dan memberi kesejahteraan kepada

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  6/24

  masyarakat. Malahan, Islam memaparkan nilai-nilai murni yang diterima sebagai bersesuaian

  dengan semua agama di dunia.

  Oleh itu, wajarlah karya-karya kesusasteraan Melayu yang terpilih perlu memancarkan nilai-nilai

  murni yang dapat membentuk konsep-konsep kebaikan, keikhlasan dan kebenaran dalam

  pemikiran dan perasaan murid-murid yang mempelajari kesusasteraan Melayu. Hal sedemikianbersesuaianlah dengan dasar pendidikan kebangsaan, yang antara tujuan pentingnya adalah untuk

  menyatupadukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Kadang-kadang, proses pengajaran

  dan pembelajaran unsur kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu sebelumpelaksanaan pada tahun 2000 tidak mencapai objektifnya kepada murid. Hasil atau bahan

  kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid ada kalanya bukannya hasil kesusasteraan Melayu

  yang sesuai dengan kebolehan, tahap atau keupayaan murid, tetapi lebih berupa cerita semata-mata. Malah kajian yang dijalankan sebelum ini juga mendapati bahawa buku-buku bacaan

  kesusasteraan Melayu yang disenaraikan oleh KPM itu sesetengah daripadanya kurang sesuai

  untuk bacaan murid kerana berunsur negatif (Nik Hassan Basri Nik Ab.Kadir, 1997: 189). Oleh

  yang demikian, kurikulum baru yang berorientasikan komponen kesusasteraan Melayu lebih

  berupaya untuk mewujudkan individu yang berminat dengan karya-karya yang bermutu.Selain itu, penggunaan kesusasteraan Melayu melalui pengajaran dan pembelajaran Bahasa

  Melayu yang berkesan dapat membantu dan mempercepat proses itu, selari dengan dasarnya,iaitu untuk membina dan mengukuhkan lagi pengetahuan asas kepada cita rasa warisan bangsa

  Melayu supaya lahir kesedaran; rasa hormat kepada nilai-nilai Melayu, di samping menanamkan

  bibit-bibit penghayatan yang dapat melahirkan rasa keinginan untuk menyumbang kepadakhazanah kesusasteraan kebangsaan yang dimiliki bersama itu.

  Seterusnya, penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa

  Melayu yang berkesan juga berupaya untuk melahirkan sebilangan besar anggota masyarakatyang dapat menghargai kesusasteraan bangsa. Sekali gus menambahluaskan bilangan pembaca

  buku kesusasteraan Melayu. Dalam masa yang sama akan lahir penilai-penilai, pengkritik-

  pengkritik, penghasil-penghasil, dan penerbit-penerbit karya kreatif dan kritis yang lebih

  bertanggungjawab kerana fenomena yang seumpama itu dapat mengangkatkan tarafkesusasteraan Melayu kita kepada tahap profesional yang tinggi. Di samping itu, pengetahuan

  tentang konsep dan teori-teori kesusasteraan yang berhubungan dengan beberapa pendekatan

  seperti pendekatan sosiologi sastera yang digunakan oleh pengarang dalam menganalisis karya-karya kesusasteraan Melayu yang estetik dapat meluaskan pengetahuan guru. Malah

  pengetahuan itu akan dapat menjadi daya penarik kepada murid semasa proses pengajaran dan

  pembelajaran Bahasa Melayu. Guru Bahasa Melayu yang terlatih harus sedar akan adanyaperbezaan perkembangan antara sains sosial dan sains kemanusiaan. Bahkan, guru Bahasa

  Melayu perlu sentiasa peka bahawa terdapatnya perubahan yang radikal dan bersifat revolusioner

  dalam dunia sains kemanusiaan atau dalam dunia era globalisasi atau dunia tanpa sempadan

  berbanding dengan yang lainnya. Apabila seseorang guru itu dapat mengikuti atau menanganiperkembangan dalam ilmu sains kemanusiaan yang cepat berubah itu, maka, tidaklah pula guru

  Bahasa Melayu itu akan ketinggalan zaman. Pandangan tentang fenomena itu sering dikaitkan

  oleh cerdik pandai dengan perkembangan kesusasteraan Melayu yang sentiasa menerimaperubahan. Dengan memahami situasi ini, teks atau sumber kesusasteraan Melayu tidak hanya

  sebuah cerita tetapi mampu membawa perubahan terhadap alam pendidikan atau dunia

  kehidupan itu sendiri. Tanpa memahami segala hal, komponen kesusasteraan Melayu tidak akan

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  7/24

  hidup seperti sepatutnya. Oleh itu, guru Bahasa Melayu wajar bijak menangani bahawa

  penggunaan komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu itu bukan sekadarmengajar bahasa, seni, falsafah, sejarah, peradaban, atau agama, bahkan mengajar erti atau nilai

  kehidupan itu sendiri.

  Hubungan VertikalKita mesti jelas bahawa Allah s.w.t. ialah empunya, pemilik, pencita dan penguasa alam dengan

  segala isinya. Demikianlah juga dengan hasil kesusasteraan kerana setiap hasil kesusasteraan ada

  empunya, pemilik dan penciptanya. Allah s.w.t. ialah empunya, penguasa, pemilik dan penciptakesusasteraan yang paling utama. Kitab suci al-Quran ialah hasil kesusasteraan yang terlalu

  tinggi tarafnya kerana tidak ada satu pun karya kesusasteraan yang ada di dunia ini yang dapat

  menyaingi kitab suci al-Quran. Ayat-ayat atau kalimat-kalimat dalam kitab suci al-Quran cantiksekali. Cantiknya kerana bentuk, isi dan mesej yang melibatkan susunan bunyi, kata, ungkapan,

  ayat, wacana, makna dan gaya bahasa. Tidak ada hidupan, makhluk dan seorang pun manusia

  atau pengarang kesusasteraan waima yang dahulu, yang sekarang ini atau yang pada bila-bila

  masa pun yang dapat menghasilkan kalimat atau menandingi keelokan bunyi, kata, ungkapan,

  ayat, isi, makna, gaya bahasa, bentuk, mesej dan keindahan wacana al-Quran.Al-Quran memaparkan ilmu, hikmat dan petunjuk berkenaan dengan kepercayaan, keibadatan,

  kemasyarakatan, kepimpinan, hukum, cerita dan berita untuk pengajaran, pedoman danbimbingan serta kebenaran. Pendeknya, isi kitab suci al-Quran itu menyangkut seluruh aspek

  kehidupan. Begitulah dari dahulu sampai kini, al-Quran dapat memberikan bimbingan kepada

  insan ke arah kemajuan, peradaban dan budaya yang tinggi yang kini disebut-sebut semulasebagai Islam Hadarah. Malah, kitab al-Quran berisi nilai pengajaran, petunjuk dan panduan

  yang amat berguna untuk umat manusia sepanjang masa dalam menempuh kehidupan di muka

  bumi. Sebarang perlakuan atau aktiviti manusia di atas dunia harus berpandu kepada al-Quran.

  Pengarang atau pencipta sebuah karya kesusasteraan lain juga perlu berlandaskan al-Qurankerana al-Quran ialah suatu petunjuk, bimbingan, pedoman dalam segala segi dan merupakan

  panduan utama agar kegiatan manusia tidak terbabas, tergelincir, terpesong dan tersesat. Begitu

  juga dengan kehidupan manusia, dan jika semua perlakuan, kerja dan kegiatan harian kita

  berpandukan al-Quran sudah pasti tiada kepincangan dalam segala segi kehidupan.Sehubungan dengan itu, selain al-Quran, hasil atau karya kesusasteraan yang ada sekarang yang

  dicipta oleh manusia di atas dunia ini adalah kerana mendapat keizinan, keredaan, kehendak dan

  kerestuan daripada Allah s.w.t. Melalui kehendak-Nya, maka karya-karya kesusasteraan laindapat kita hasilkan atau yang dapat dihasilkan oleh pencipta-pencipta karya kesusasteraan yang

  dikenali sebagai pengarang karya. Seseorang pengarang karya menghasilkan sesebuah karya

  bukan sahaja dipengaruhi oleh masyarakat tetapi juga sebaliknya. Pengaruh-mempengaruhimungkin berlaku secara sedar atau secara tidak sedar.

  Berdasarkan pengalaman, pemikiran, daya cipta, imaginasi, dan realitinya yang kesemua

  dipengaruhi oleh alam, persekitaran dan masyarakat sekeliling, seseorang pengarang akanmenggunakan teknik yang melambangkan keperibadian, dan menghasilkan kembali aspek alam,

  persekitaran dan kehidupan masyarakatnya. Malah ada pengarang yang mempersembahkan

  segala aspek kehidupan itu kepada masyarakatnya bukan untuk mencipta nama, bermegah-megah, atau bukan untuk melalaikan dan mengkhayalkan masyarakat, tetapi semata-mata untuk

  mencapai empat tujuan yang murni, iaitu: (1) Keimanan dan kesyukurannya terhadap Allah, (2)

  Kesaintifikan dan kebenaran, (3) Kekreatifan dan keindahan, (4) Kemanfaatan dan kepuasan diri.

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  8/24

  Selain itu, konsep pencipta juga dapat dikaitkan dengan pengarang karya teragung.

  Kesusasteraan amat rapat dengan masyarakat. Malah, kesusasteraan perlu untuk melengkapkansesebuah masyarakat kerana kesusasteraan ialah salah satu unit kebudayaan dalam masyarakat,

  terutamanya masyarakat Melayu. Dengan demikian, sewajarnya pengarang kesusasteraan

  Melayu sedar bahawa dirinya memiliki dua wahana hubungan, iaitu hubungan dirinya dengan

  Allah yang selalu disebut sebagai hubungan vertikal, dan hubungan dirinya dengan manusia danalam yang sering dinamai sebagai hubungan horizontal.

  Hubungan HorizontalMenyedari adanya hubungan yang sedemikian, maka pengarang kesusasteraan Melayu apabila

  berkarya, maka karyanya seharusnya berseni, atau yang bertunggakkan Islam, sama sahaja

  seperti beribadah atau berbakti kepada Allah. Dengan demikian, wajarlah setiap pengarang ituapabila berkarya atau bersastera meletakkan dirinya mengikut pendekatan Islam, iaitu segala

  yang dibuatnya itu wajib dilakukan kerana Allah. Secara singkatnya, tidak ada yang lain

  melainkan Allah, tetapi sama seperti beribadah yang bermacam-macam corak, hikmahnya adalah

  untuk mahajana. Kesusasteraan dicipta kerana Allah untuk manusia. Dua ungkapan kerana

  Allah danuntuk manusia amat rapat kerana apabila bersastera kerana Allah, dengan sendirinyakita yakin tanpa berbelah bagi bahawa setiap yang diperintahkan oleh Allah melalui al-Quran

  dan al-sunnah adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia.Jika ditelusuri bukti-bukti lama bahawa lebih kurang 400 tahun sebelum masihi, sudah bermula

  pemikiran tentang kesusasteraan apabila seorang ahli falsafah Yunani, membicarakannya. Tokoh

  yang dimaksudkan itu tidak lain ialah sarjana agung yang dikenali sebagai Plato. Beliau yangmerupakan ahli falsafah Yunani membicarakan kesusasteraan sebagai hasil peniruan seniman

  terhadap alam semesta. Pendapat Plato itu ada kebenarannya juga, lebih-lebih lagi jika dikaitkan

  dengan hasil-hasil kesusasteraan Melayu, baik yang ada sekarang atau yang sebelumnya sama

  ada yang berupa lisan mahupun yang bertulis kerana terdapat banyak hasil kesusasteraan Melayuyang berkisar tentang alam semesta. Antaranya yang menggunakan unsur-unsur alam semesta

  atau yang mengaitkan hal ehwal alam semesta secara langsung ataupun yang mengisahkan alam

  semesta itu sendiri ialah hasil atau karya puisi seperti yang terdapat dalam pantun, syair dan

  sajak. Yang berikut ialah contoh-contoh puisi lama dan baru menggunakan unsur-unsur alamsemesta atau yang mengaitkan dan mengisahkan alam semesta itu sendiri, iaitu:

  Pantun Dua Kerat:

  Banyak udang banyak garam,

  Banyak orang banyak ragam.

  Secupak padi setahil berangan,

  Tersepak kaki terkehel tangan.

  (Sehijau Warna Daun, 2000: 3)

  Pantun Empat Kerat:

  Ada kolam ada masjid,

  Tempat orang sembahyang raya;

  Tengah malam bulan terbit,

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  9/24

  Bintang sebiji membawa cahaya.

  (Sekalung Budi Sekalung Bahasa, 2002: 3)

  Ayam sabung jangan dipaut,

  Jika dipaut kalah laganya;

  Asam di gunung ikan di laut,Dalam belanga bertemu juga.

  (Sekalung Budi Sekalung Bahasa, 2002: 38)

  Pantun Enam Kerat:

  Penakik pisau raut,Ambil galah sebatang lintabung,

  Seludang dijadikan nyiru;

  Setitik dijadikan laut,

  Sekepal dijadikan gunung,

  Alam terbentang dijadikan guru.(Kerusi, 2002 : 3)

  Syair Pembunuhan Angreni:

  Setelah sampai ke tepi pantai,Pasirnya putih sangat permai,

  Batunya indah bagai dicanai,

  Ombak memecah di tepi pantai.

  (Anak Laut, 2002:5)

  Sajak Anak Laut:

  Segar angin lautmengembalikan rindunya pada kolek

  bagai buih kecil terapung di air

  menjaring sedikit rezekidan sisik ikan

  kulit ketam

  kepala sotongdan

  kaki udang yang bersimpati.

  Seperti kolek terdampar di pasirmenampak urat jalur-jalur tua

  anak laut itu sudah dapat menerka

  langkahnya hampir tibapada muara Pencipta.

  Rahimidin Zahari

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  10/24

  Kulesapkan Resah Sepi, 1988.

  Dewan Bahasa dan Pustaka.(Anak Laut, 2002: 16)

  Perkataan seperti udang, garam, padi, berangan, kolam, malam, bulan, bintang, cahaya, ayam,

  asam, gunung, ikan, laut, seludang, pantai, pasir, batu, ombak, angin, buih, air, sisik ikan, kepalasotong, kaki udang, dan muara dalam puisi tersebut ialah kata-kata yang mengisahkan atau yang

  berunsurkan alam semesta. Selain yang berunsur alam semesta yang terdapat dalam puisi, latar

  cerita dalam sesebuah hikayat juga ada memaparkan unsur alam yang luas dan tidak terbatas,meliputi alam kayangan, di bumi, negeri dasar laut, hutan, desa dan gunung-ganang. Unsur-unsur

  itu ialah yang meliputi segala macam makhluk alam lain selain manusia yang terdiri daripada

  kalangan jin, dewa-dewi, raksasa, binatang dan sebagainya. Misalnya latar tempat dalam ceritamitos berlaku di dunia luar, di dunia kayangan, dan di dasar laut. Latar tempat sejarah juga

  terdapat dalam cerita mitos. Misalnya, mitos asal usul nama negeri Melaka sebagaimana yang

  digambarkan dalam Sejarah Melayu mengambil latar tempat sejarah. Latar tempat di dasar laut

  pula melalui mitos dinasti seperti yang digambarkan dalam Sejarah Melayu, iaitu seorang

  daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain memasuki dan melawat negeri bawah laut bernamanegeri Dika. Beliau berkahwin dan mendapat tiga orang anak di negeri bawah laut itu.

  Unsur alam semesta juga dapat dilihat daripada watak dalam cerita. Contohnya yang jelas ialah

  watak-watak dalam cerita binatang, seperti watak Sang Kancil dan Pelanduk Jenaka. Watak-

  watak itu diberi sifat manusia dan boleh berkata-kata, berfikir, serta bertindak seperti manusia.Watak-watak yang digambarkan dalam karya juga merupakan unsur alam semesta. Umpamanya

  watak orang biasa, dewa, dan raksasa. Watak-watak itu mempunyai kesaktian tertentu seperti

  yang digambarkan dalam cerita Ramayana. Raja Rawana menjelmakan diri menjadi kijang emas

  dan melarikan Sita ke Langka. Berdasarkan sedikit sinopsis atau ikhtisar Ramayana, dapatdiketahui terdapat banyak unsur alam semesta yang ditonjolkan dalam cerita tersebut. Jelaslah

  bahawa kesusasteraan Melayu tidak dapat lari daripada unsur-unsur alam semesta kerana

  penceritaannya mesti berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti latar masa, latar tempat, dan watak-

  watak. Dengan adanya ciri-ciri tersebut barulah karya kesusasteraan Melayu dikatakan lengkap.

  Sudah banyak dikata orang bahawa kesusasteraan dengan masyarakat amat rapat sifatnya.

  Malah, kesusasteraan ialah sebagai bahan yang perlu untuk melengkapkan sesebuah masyarakatkerana bahan kesusasteraan merupakan salah satu unsur kebudayaan dalam masyarakat. Jadi,

  apabila berbicara tentang kesusasteraan dan masyarakat, maka secara langsungnya kita meninjau

  dua cabang utama, iaitu kesusasteraan yang dihasilkan oleh ahli masyarakat untuk masyarakat,dan yang keduanya ialah kesusasteraan yang menjadikan masyarakat sebagai unsur di dalamnya.

  Kesusasteraan yang dihasilkan oleh ahli masyarakat untuk masyarakat bermaksud sesuatu karya

  atau bahan kesusasteraan yang dihasilkan itu mesti padan dengan peringkat, kemampuan dankeupayaan penerimanya serta memiliki nilai yang tinggi bagi kegunaan mahajana dalam

  masyarakat itu sendiri. Umpamanya, kesusasteraan Melayu sebagai salah satu aspek kebudayaan

  dalam masyarakat Melayu wajarlah dijadikan bahan utama dalam pengajaran dan pembelajaranBahasa Melayu. Oleh itu, patutlah apabila kerajaan bersetuju bahawa kesusasteraan Melayu

  dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam subjek Bahasa Melayu kerana sebelum itu

  telah ada cadangan dan saranan daripada pelbagai pihak agar pengajaran dan pembelajaran bahan

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  11/24

  kesusasteraan Melayu digunakan dalam pendidikan di semua peringkat serta hendaklah

  diwajibkan. Antaranya ialah Dr. Raja. Mukhtaruddin Raja Dain, matan atau bekas PensyarahIlmu Linguistik di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya, yang pada tahun 1982 telah

  menyarankan supaya pengajaran kesusasteraan Melayu di semua peringkat diwajibkan (Berita

  Harian, 11 Disember, 1982).

  Selain itu, bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang dipilih untuk pengajaran bagi setiaptingkatan haruslah dapat dihayati dan bersesuaian dengan kebolehan, tahap atau keupayaan

  murid. Kesesuaian bahan dengan murid telah terbukti apabila bahan kesusasteraan Melayu atau

  komsas yang ditetapkan untuk murid tingkatan 1 adalah lebih mudah dan tidak menuntut muridberfikir panjang berbanding dengan teks untuk murid tingkatan 4 dan 5. Contohnya, pemilihan

  puisi tradisional yang mengandungi pantun dua kerat, pantun empat kerat dan syair. Puisi

  tersebut dapat dihayati dan bersesuaian dengan kebolehan khalayak murid tingkatan 1. Sebagaicontoh di bawah ini diketengahkan pantun dua kerat, pantun budi, dan pantun kanak-kanak yang

  dipetik daripada antologi Sehijau Warna Daun yang menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran

  murid tingkatan satu.

  Pantun Dua Kerat:

  Siakap senohong gelama ikan duri,Bercakap bohong lama-lama mencuri.

  Mengaku dulang paku serpih,Mengata orang dia yang lebih.

  Banyak udang banyak garam,

  Banyak orang banyak ragam.

  Mentimum bongkok di balik tiang,

  Ayam berkokok alamat nak siang.

  Gendang gendut tali kecapi,

  Kenyang perut suka hati.

  Sudah gaharu cendana pula,

  Sudah tahu bertanya pula.

  Dahulu parang sekarang besi,

  Dahulu sayang sekarang benci.

  Tokok takal muka pintu,Orang nakal memang begitu.

  Keli masuk ruan keluar,Matahari masuk bulan keluar.

  Duduk inding enggag tap,

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  12/24

  Senduk di dinding, panggang di atap.

  Secupak padi, setahil berangan,

  Tersepak kaki, terkehel tangan.

  Kapal belayar dalam semak,Perut lapar semua lemak.

  (Sehijau Warna Daun, 2002: 3)

  Pantun Budi:

  Tenang-tenang air di laut,Sampan kolek mudik ke tanjung;

  Hati terkenang mulut menyebut,

  Budi sedikit rasa nak junjung.

  Pulau pandan jauh ke tengah,Gunung Daik bercabang tiga;

  Hancur badan dikandung tanah,Budi yang baik dikenang juga.

  Pisang emas dibawa belayar,Masak sebiji di atas peti;

  Hutang emas boleh dibayar,

  Hutang budi dibawa mati.

  Tanam serai tanam halia,

  Tanam juga pokok sengkuang;

  Orang berbudi disanjung mulia,

  Ke mana pergi tiada terbuang.

  Kalau ada jarum patah,

  Jangan disimpan di dalam peti;Kalau ada silap dan salah,

  Jangan disimpan di dalam hati.

  (Sehijau Warna Daun, 2002: 4)

  Pantun Kanak-kanak:

  Jangan gergaji pokok talas,Nanti lesung dimakan pahat;

  Jangan menjadi orang malas,

  Perut kosong badan tak sihat.

  Bintang tujuh sinar berseri,

  Bulan purnama datang menerpa;

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  13/24

  Ajaran guru hendaklah dicari,

  Apa yang dapat jangan dilupa.

  Terang bulan di malam sepi,

  Cahaya memancar ke pokok kelapa;

  Hidup di dunia buatlah bakti,Kepada saudara ibu dan bapa.

  (Sehijau Warna Daun, 2002: 5)

  Daripada segi pendidikan, baris-baris yang terdapat dalam pantun dua kerat itu dapat

  menyumbang ke arah pembinaan peribadi yang baik. Demikian juga dengan Pantun Budi dan

  Pantun Kanak-anak. Pantun-pantun tersebut ialah pantun empat kerat yang tidak jugamenimbulkan masalah pemahaman kepada murid tingkatan 1. Hal ini bermakna bahawa karya

  kesusasteraan Melayu yang dihasilkan adalah untuk masyarakat kerana sesuai dengan tahap dan

  keupayaan penggunanya. Selain itu, hasil kesusasteraan Melayu mempunyai nilai estetik yang

  tinggi. Nilai estetik di sini bermaksud nilai keindahan dalam sesebuah karya kesusasteraan. Nilai

  estetik ini subjektif sifatnya kerana berkaitan dengan perasaan manusia. Umpamanya, sajak-sajakJihaty Abadi sering diiktiraf oleh pembicara sastera sebagai mengandungi nilai estetik yang

  tinggi. Contoh sajak beliau yang mempunyai nilai estetik yang tinggi ialah Merbah.

  Di dingin pagi

  kicauan burung di dahan perkaranganmenghantar pulang

  usia remaja ke kampung pedalaman

  berdenak dan bersiul

  mematikan rimas bahang panas

  Kubawa ke tepian kamar

  merbah sepasang di dalam sangkar

  sewaktu-waktusuara membuka merdu

  aku terlena dan hanyut mimpi

  mereguk puas piala madu

  Ketika terjaga

  terasa semakin manishempedu pun menjadi gula

  aku pun diterbangkan ke ruang lupa

  (Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2005 : 122)

  Oleh itu, dalam sesebuah karya, aspek teknik serta gaya itulah yang menentukan nilai estetik.

  Sesebuah karya yang menarik mampu menarik perhatian masyarakat dan setiap karya yang

  dihasilkan bertujuan untuk dijadikan tatapan masyarakat. Demikianlah dengan kesusasteraanMelayu tradisional yang mempunyai motif yang sama, iaitu untuk menghiburkan masyarakat

  Melayu. Contohnya, fungsi cerita penglipur lara dan cerita binatang ialah sebagai alat hiburan,

  selain dapat juga menjadi kias ibarat. Jelaslah bahawa bahan kesusasteraan Melayu yang

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  14/24

  dihasilkan itu adalah untuk masyarakat dan mempunyai nilai yang tinggi bagi kegunaan

  masyarakat itu sendiri.

  Manakala kesusasteraan Melayu yang menjadikan masyarakat sebagai unsur di dalamnya adalah

  kerana hubungannya dengan masyarakat. Hakikatnya disebabkan kesusasteraan Melayu

  merupakan institusi masyarakat yang menggunakan bahan yang dipunyai oleh masyarakatberkenaan, bukan perkaitannya dengan bahasa semata-mata yang menjadikan dekatnya

  kesusasteraan dengan masyarakat. Pengkarya, penggubahan, dan bahan ialah sumber daripada

  masyarakat manusia. Pengkarya memperoleh bahan yang sebahagian besarnya ialah unsurkehidupan, hal-hal yang berlaku dalam masyarakat, dan persejarahan. Malah segala hal yang

  berlaku dalam masyarakat seharian menjadi unsur kepada penciptaan kesusasteraan sebenarnya.

  Hal ini jelas terbukti kerana pada zaman dahulu, pembelajaran yang berlaku pada kalanganmasyarakat berlangsung secara tidak rasmi, iaitu dikelolakan oleh masyarakat sendiri. Kanak-

  kanak pula menerima pelajaran di rumah, surau atau sekolah pondok di kampung. Kurikulum

  yang diajar merangkumi perihal adat resam, perubatan tradisional, ekonomi, khususnya

  kemahiran mencari nafkah, bercucuk tanam, menangkap ikan, dan sebagainya serta hal-hal yang

  berkaitan dengan kepahlawanan. Oleh itu, unsur-unsur kesusasteraan Melayu mempunyaihubungan dengan kehidupan masyarakat.

  Apabila dikaitkan dengan masyarakat, karya-karya kesusasteraan Melayu seperti novel, cerpen,

  dan sajak seolah-olah mencatat perihal manusia atau perihal masyarakat. Karya kesusasteraan

  Melayu juga cuba menggambar, meniru, dan yang paling utama ialah menganalisis masyarakatitu sendiri. Karya kesusasteraan menganalisis segala pergerakan kehidupan masyarakat, segala

  rintangan dan halangan, pendidikan, kemajuan, kemiskinan, kegigihan, dan kejayaan dalam

  kehidupan. Contohnya dalam sajak Seorang Guru Tua, penyajak mencatat perihal seorang

  guru, mengangkat keperibadian dan kegigihannya yang banyak berjasa mendidik murid-muridnya sehingga berjaya dalam hidupnya sebagai menteri dan orang kenamaan, sedangkan

  guru itu terus berbakti tanpa jemu:

  Guruku yang baikmasih di situ

  masih memandu kereta lama

  masih menuju sekolah yang samatiada kelihatan jemu

  dari air mukanya

  tiada kedengaran bosandari suara bibirnya

  dia gigih menggenggam

  tanggungjawab yang diamanahkan.

  (Sehijau Warna Daun, 2002: 12)

  Demikian juga apabila kesusasteraan Melayu cuba menggambarkan realiti kehidupan masyarakatwaima kejayaan atau kemiskinan. Contohnya dalam cerpen Hadiah Hari Guru yang mengisahkan

  perihal kemiskinan seorang murid bernama Ramli yang hanya mampu menghadiahi gurunya

  pucuk gajus di majlis hari guru kerana tidak mampu memberi hadiah yang lebih istimewa

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  15/24

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  16/24

  melahirkan karya yang baik, namun pengkaji memerlukan cabang-cabang ilmu untuk berbicara

  tentang kesusasteraan secara ilmiah. Seseorang pengarang kesusasteraan boleh menentukandirinya untuk memilih dan mengkhusus satu-satu bidang waima yang berkaitan tentang teori,

  sejarah, atau kritikan. Namun, bidang-bidang itu ada pertaliannya dengan yang lain. Walau

  bagaimanapun, bidang-bidang itu kini menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah

  dan IPT. Dengan itu, semua pihak dapat menghayati kesusasteraan dengan lebih mendalam lagi.Selain itu, kesusasteraan sebagai satu fenomena telah menampakkan dua kegiatan yang selari.

  Pertama, kegiatan penghasilan, iaitu proses menghasilkan karya oleh penulis. Kedua, kegiatan

  penghayatan, iaitu proses mendengar, atau membaca karya oleh anggota masyarakat. Dalamkonteks masyarakat lama, kedua-dua aktiviti ini berkaitan, dan tidak melibatkan banyak masalah.

  Tetapi, setelah masyarakat berkembang timbul pula fikiran tentang fenomena ini. Persoalan yang

  timbul adalah tentang sejarah penghasilan karya dan tujuan penghasilannya. Semuanya timbulkerana pemikiran masyarakat.

  Dalam usaha mentakrifkan kesusasteraan, kita juga mungkin menemui unsur-unsur dasar

  sekiranya kita melihat tujuan sebenar karya-karya itu dikarang. Mukadimah Hikayat Isma Yatim

  menjelaskan tujuan penghasilan karya itu. Setelah membaca hikayat itu pembaca akanmemperoleh manfaat. Karya ini memaparkan contoh dan tradisi kesusasteraan Islam, misalnya

  tentang nilai-nilai kerukunan hidup. Akan tetapi karya-karya yang lebih awal juga tidak kurangmementingkan unsur manfaat. Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, dan

  berbagai-bagai kisah lain juga mementingkan sumbangan yang mungkin diberikan oleh

  pujangga. Hanya cara penyampaiannya mungkin berlainan dan juga penekanannya berbeza-bezaantara satu sama lain. Di samping itu, kesusasteraan juga boleh dianggap sebagai gedung ilmu

  sesuatu bangsa. Karya-karya lama Melayu mengumpul ilmu pengetahuan terbaik untuk pembaca.

  Ilmu ini dikutip daripada berbagai-bagai pujangga, pemikir dan seniman lalu dibawa ke dalam

  karya dengan tujuan supaya ilmu ini dapat membantu pembaca. Dengan itu, masyarakat hari iniboleh membuat rujukan daripada karya-karya yang dihasilkan. Karya-karya yang telah

  dihasilkan banyak memberi pengajaran kepada pembaca. Mesej yang ingin disampaikan adalah

  berbeza-beza antara satu karya dengan karya yang lain. Oleh itu, masyarakat harus pandai

  memilih karya sastera yang sesuai sebagai panduan dan penggunaan mereka.

  Dari zaman awal sehinggalah sekarang, kita melihat banyak bukti yang menunjukkan bahawa

  masyarakat Melayu menuntut pelajaran dan pengajaran daripada karya-karya kesusasteraanMelayu. Dalam karya prosa misalnya, waima drama, novel mahupun cerpen terdapat nilai-nilai

  murni yang ditonjolkan. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan panduan kepada pembaca novel atau

  cerpen tersebut. Namun begitu, terdapat juga watak-watak yang menunjukkan perwatakan yangtidak baik pada akhir penceritaan. Biasanya, watak-watak yang tidak baik ini akan mengalami

  penyesalan. Oleh itu, masyarakat yang membacanya dapat menilai sesebuah watak dan

  perwatakan waima baik atau sebaliknya. Melalui perwatakan tersebut, masyarakat boleh

  menjadikannya sebagai satu pengajaran dan tidak akan mencontohinya dalam situasi kehidupanmereka. Misalnya dalam novel Konserto Terakhir, watak Hilmi tidak disenangi oleh Datin

  Salmah tetapi dia tabah menjalani kehidupan seharian walaupun terpaksa berdepan dengan

  pelbagai hinaan daripada Datin Salmah. Pada akhir penceritaan, watak Datin Salmah mengalamipenyesalan kerana mengetahui keadaan Hilmi yang jatuh sakit yang juga anak tirinya. Implikasi

  cerita itu sudah pasti pembaca akan mendapat pengajaran daripada sikap yang tidak baik yang

  ditonjolkan dalam novel berkenaan. Pembaca mungkin akan menilai watak Datin Salmah yang

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  17/24

  seharusnya tidak patut berkelakuan sedemikian kerana Hilmi ialah manusia biasa yang

  mempunyai hati dan perasaan. Penilaian terhadap diri seseorang juga tidak harus dibuatberasaskan rupa paras, darjat, kepercayaan, keturunan, pangkat, kedudukan, dan harta benda.

  Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat sikap bantu-membantu mesti ada tidak kira waima

  kepada orang miskin mahupun orang kaya.

  Selain itu, sesebuah karya kesusasteraan waima novel, cerpen, atau sajak ialah lukisan kehidupan

  masyarakat. Hal ini kerana karya kesusasteraan memaparkan penganalisisan aspek-aspek

  kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sendiri. Pengarang-pengarang karya yang mempunyaipemikiran yang tajam dapat menganalisisnya sebelum menjadikannya sebagai sebuah karya.

  Daripada ragam-ragam hidup masyarakat yang mengalami pelbagai rintangan dan dugaan hidup

  inilah, maka pengarang karya dapat menjadikannya sebagai sebuah karya. Karya-karya yangtelah dihasilkan itu pula akan dibaca juga oleh masyarakat berkenaan. Maka, di sini dapat

  dikatakan bahawa masyarakat membaca cerita mereka sendiri. Sebagai contoh ialah paparan

  cerita dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan yang mencatat kisah kehidupan kaum tani yang serba

  miskin. Oleh itu, sedikit sebanyak novel ini dapat memberi pengajaran dan keinsafan kepada

  masyarakat. Seperkara lagi ialah sesebuah karya kesusasteraan mempunyai unsur pengajaranyang dikenali sebagai dedaktisme yang menekankan aspek nasihat atau tunjuk ajar serta dapat

  membentuk sahsiah murid di samping memantapkan penggunaan bahasa agar mereka berupayameningkatkan pemikiran kritis. Selain itu, karya kesusasteraan juga dapat dikaitkan dengan sifat

  kreatif. Kekreatifannya dapat dilihat melalui penggunaan kepelbagaian teknik penceritaan, dan

  penggunaan plot yang menarik. Contohnya, drama-drama karya Nordin Hassan seperti dramaAnak Tanjung dan drama Sirih Bertepuk Pinang Menari, plotnya amat menarik dan terdapat

  unsur kreatif.

  Apabila diteliti daripada sudut bahasa karya-karya kesusasteraanlah sumber yang paling idealkerana keluasan dan kepelbagaian gaya yang sering dilenturkan untuk menyatakan emosi yang

  bermacam-macam. Pengarang yang kreatif akan cuba menggunakan bahasa seluas mungkin

  meliputi pemilihan ayat, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan khusus, dan meluaskan penggunaan

  bahasa-bahasa kiasan untuk mencapai kesan yang mendalam. Oleh itu, pemilihan karya-karyakesusasteraan yang baik adalah perlu. Karya yang baik untuk murid ialah karya yang mempunyai

  unsur pengajaran dan panduan yang boleh dicontohi. Melalui karya kesusasteraan, masyarakat

  dapat menjadikannya sebagai panduan dan pengajaran hidup dalam menghadapi kehidupan yangserba mencabar.

  Unsur-unsur dalam KomsasDasar Pendidikan di Malaysia ialah dasar pendidikan yang berpaksikan Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan (FPK), iaitu yang merupakan satu usaha yang berterusan dari peringkat awal

  pendidikan hingga ke peringkat seterusnya, yang semata-mata ke arah memperkembang potensi

  individu secara menyeluruh dan bersepadu agar kemudiannya akan tercapai matlamat untukmelahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

  berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha itu mempunyai tujuan yang

  murni, iaitu untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

  diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan

  negara. Jika dihalusi secara umumnya, pernyataan yang terkandung dalam FPK itu

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  18/24

  menggambarkan bahawa hasrat pendidikan negara adalah untuk mendidik setiap individu dalam

  negara ke arah satu hala tuju, iaitu pembinaan individu yang mulia yang kemudiannya menjadirakyat Malaysia yang berkualiti. Malah dalam FPK juga menjelaskan bahawa pendidikan di

  negara ini ialah pendidikan yang bersifat berterusan kerana adanya unsur-unsur kesinambungan

  antara pengajaran dan pembelajaran daripada satu peringkat kepada peringkat yang seterusnya.

  Selanjutnya, FPK itu juga bermakna bahawa pendidikan di Malaysia memiliki fungsi untukmemperkembang bakat dan kemampuan murid waima daripada segi intelek, rohani, emosi dan

  jasmani secara menyeluruh dan bersepadu. Selain itu, FPK itu menegaskan bahawa kepercayaan

  dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah dijadikan teras dalam pengembangan bakat dankemampuan murid, agar tercapai matlamat yang ditetapkan, iaitu membina murid yang

  bersahsiah, yang seimbang, dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta

  menjadi warganegara yang bersatu padu, berdisiplin, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkebolehan, berwawasan, dan terlatih untuk memberi sumbangan

  terhadap kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.

  Asas kepada penggubalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah

  Menengah ialah FPK. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan perkembangan individu

  secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan,keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan.

  Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pengajaran telah diterbitkan

  pada tahun 1979. Laporan itu telah menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan prinsip, nilai dan

  hala tuju pendidikan. Ekoran daripadanya, maka KPM mewujudkan Falsafah PendidikanKebangsaan. Selain itu, matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah

  untuk memperkembang potensi individu secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu meliputi

  aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis

  dan berakhlak mulia. Hal ini bermakna matlamat KBSM itu bertepatan dan selaras dengankehendak FPK.

  Kesusasteraan Melayu yang diajar dalam subjek Bahasa Melayu yang dikenali sebagai komsas

  atau s kecil dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah itu memenuhi cita-cita FPK keranamatlamatnya juga mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek, emosi,

  rohani dan jasmani. Hal ini sesuai kerana kesusasteraan mencerminkan masyarakat dan budaya

  serta merupakan manifestasi kesenian melalui media bahasa yang kreatif lagi indah. Justeru, caramengenal dan memahami karya kesusasteraan Melayu melalui pendidikan Bahasa Melayu itu

  membolehkan murid dapat memahami manusia di sekitarnya dan membolehkan penyerapan

  nilai-nilai murni serta seterusnya membantu matlamat ke arah usaha melahirkan insan yangseimbang dan harmonis. Di samping mendidik murid menikmati kehalusan dan keindahan gaya

  bahasa dalam karya, komsas juga memberi peluang kepada mereka untuk menguasai sistem dan

  tatabahasa Bahasa Melayu dengan baik. Unsur intelek dalam FPK mengandungi hikmah atau

  ilmu yang bermatlamatkan kebenaran, iaitu yang menggambarkan pemikiran logik, analitik,kreatif, kritis, imaginatif dan naratif untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara.

  Jika diteliti bahan-bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu, semua bidang

  tentang psikologi, moral, falsafah, agama, sosiologi dan sejarah ada diketengahkan oleh parapengarang kesusasteraan Melayu. Bahan-bahan kesusasteraan Melayu menggarap hal-hal

  tersebut dan banyak lagi. Malah, bahan tersebut sering diperlakukan sebagai maklumat budaya

  atau bagi bahan-bahan tradisional khususnya, teks kesusasteraan Melayu dianggap sebagai

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  19/24

  maklumat tuntas atau ensiklopedia bangsa kerana banyaknya ilmu pengetahuan yang terkandung

  di dalamnya. Jikalau kita mengharapkan pengalaman semata-mata memanglah tidak cukupkerana pengalaman yang dilalui oleh insan hanya mengajar kita tentang kehidupan yang agak

  terbatas. Namun, komsas telah membuka dan menambah skop pengalaman kita kerana komsas

  menyediakan pengalaman-pengalaman manusia daripada pelbagai budaya dan dari pelbagai

  zaman. Lebih-lebih lagi kerana setiap bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran BahasaMelayu, khususnya akan menambah pengetahuan dan pengalaman individu, seolah-olah kita

  yang membaca bahan itu akan mengalami segala yang dialami oleh watak-watak dalam dunia

  cereka, di samping mengalami pengalaman daripada pengarangnya. Sebagai contoh, alam yangsegar dan indah di Tasik Biru, Sarawak, telah mempengaruhi jiwa Kemala untuk menulis sajak

  Tasik Biru, Bau, Sarawak. Keindahan tasik itu bukan hanya pada lahiriah sahaja tetapi

  keindahan itu dapat menusuk mimpi-mimpi abstraksi dalam dirinya:

  apakah warnanya di sebalik lahiriah ini?

  biru? hijau atau sesuatu yang

  baru

  bukan di depan kenyataan sajatapi jua mimpi-mimpi abstraksi

  jawapannya terendapdi kamar sutera rohani

  wujud roh

  menggamit makna.(Sehijau Warna Daun, 2002: 13)

  Sebagai ilmu pengetahuan, komsas mengandungi kebenaran. Kebenaran tersebut dicapai melalui

  daya khayal dan gerak hati, atau lebih tepat disebut sebagai imaginasi dan intuisi. Bahankesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu mungkin tidak mengetengahkan

  pernyataannya melalui hujah yang analitis, tetapi penghayatannya memang boleh membentuk

  insan itu berfikir secara kreatif dan kritis. Selalunya konsep kreatif itu merujuk perihal individu

  yang terpaksa membentuk semula hal tentang pemaknaan, penilaian, keilmuan waima yangtersurat mahupun yang tersirat, serta membuat pertimbangan, kesimpulan, dan keputusan.

  Manakala, konsep kritis pula merujuk hal-hal yang berhubungan dengan penghayatan terhadap

  bahan kesusasteraan Melayu yang memerlukan penilaian dan penaakulan. Oleh itu,kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu amat penting dalam membina manusia

  yang kreatif, dan kritis.

  Bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu sering juga disifatkan

  sebagai bahan yang mempunyai hubungan dengan pemikiran. Hal ini kerana bahan itu dilihat

  sebagai suatu bentuk falsafah yang tersimpan dalam bentuk khusus. Malahan bahan

  kesusasteraan Melayu dianggap sebagai dokumen sejarah, pemikiran, dan falsafah. Lebih-lebihlagi apabila sesetengah bahan kesusasteraan Melayu yang bernilai, biasanya mendokong

  pengertian pemikiran, falsafah dan saintifik. Hal ini dapat dilihat berasaskan tema, dan persoalan

  yang dikemukakan. Penghasilan sesebuah karya dan teknik penyampaian turut membawa kitayang membacanya berfikir, merenung dan menilai simbol-simbol yang ada. Sebagai contoh yang

  dapat dilihat tentang pemikiran dan falsafah yang menyentuh perkembangan intelek adalah

  seperti yang terkandung dalam novel Putera Gunung Tahan. Novel karya Ishak Hj.Muhamad ini

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  20/24

  secara sinis menyindir golongan penjajah yang telah merampas hak dan maruah orang Melayu.

  Namun, unsur intelek yang terdapat dalam sesebuah karya itu, secara logiknya bergantungwaima kepada cetusan perasaan dan pengalaman yang dilalui oleh pengarangnya terhadap

  sesuatu permasalahan sosial, ekonomi mahupun politik pada kalangan masyarakat. Dalam proses

  penghasilan sesebuah karya kreatif, aspek-aspek struktur seperti tema, watak dan perwatakan,

  plot, gaya bahasa, latar, pusat penceritaan, dan perlambangan ialah suatu usaha untuk melukiskanpernyataan, dan permasalahan masyarakat.

  Unsur rohani dalam FPK mengandungi hikmah yang mempunyai matlamat, iaitu keyakinankepada Tuhan, kepercayaan beragama, kemantapan jiwa, menghubungkan nilai murni dengan

  norma masyarakat, dan mempunyai sahsiah yang mulia. Sehubungan dengan itu, kesusasteraan

  Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu itu boleh disifatkan sebagai menekankan prosespengajaran dan pembelajaran ke arah memupuk, dan memperkaya kehalusan perasaan, serta

  memperteguh rasa penghargaan, dan keindahan terhadap bahan kesusasteraan Melayu.

  Nilai estetik yang ada dalam pelbagai bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek

  Bahasa Melayu itu menekankan aspek-aspek pembangunan insan. Hal ini terserlah dalam genre

  pantun dan sajak kerana memuatkan nilai moral, kebijaksanaan, budi bahasa, dan pemikiran-pemikiran masyarakat Melayu. Baris-baris pembayang yang diketengahkan sering berhubung

  kait dengan alam kehidupan seharian, manakala maksudnya adalah tentang psikologi, dankerohanian manusia. Demikian juga dengan sajakBurung Tempua misalnya, menyarankanagar pembaca mengambil iktibar daripada sikap burung tempua yang tekun dan rajin berusaha.

  Tanpa mengenal jemu

  menganyam rapi

  jerami dan rumput

  mencipta rumah tempat berlindungmembina bilik tempat berteduh

  dari hujan dan ribut

  sering merempuh.

  (Sehijau Warna Daun, 2002: 13)

  Selain itu, kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu menekankan pembentukan

  citra atau imej yang baik untuk khalayaknya. Imej dalam konteks ini menjurus pembinaan insan.Hal sedemikian terpapar melalui pelbagai genre kesusasteraan Melayu. Malah, hal itu sesuai pula

  dengan disiplin kesusasteraan Melayu itu sendiri, iaitu untuk mendidik dan membina nilai-nilai

  akhlak murid. Sebagai contoh, antara karya kesusasteraan Melayu yang memaparkan unsurrohani ialah novel Salina kerana dipusatkan nilai-nilai murni melalui watak utamanya yang

  memiliki jiwa yang penuh kasih sayang dan bertanggungjawab, sekalipun watak utamanya ialah

  seorang pelacur. Unsur emosi dalam FPK mengandungi hikmah yang mempunyai matlamat,

  iaitu keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan beragama, kemantapan jiwa, menghubungkan nilaimurni dengan norma masyarakat dan mempunyai sahsiah yang mulia.

  Unsur emosi dan kesusasteraan pernah dihubungkaitkan oleh Aristotle dengan fungsi catharsis,

  iaitu untuk mendidik dan memandu emosi manusia bagi menjadikannya lebih stabil apabilaberdepan dengan sesuatu tragedi, tekanan emosi, dan kemelut hidup. Sesungguhnya, masyarakat

  silam telah banyak memanfaatkan kesusasteraan untuk tujuan tersebut .

  Dalam sistem pendidikan di Malaysia, pengajaran kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  21/24

  ialah unsur yang paling sesuai bagi menerapkan kecerdasan emosi. Pengurusan emosi yang betul

  membolehkan manusia mangawal sikap dan perasaannya, memahami orang lain, dan seterusnya

  berjaya pula menjalinkan hubungan positif sesama insan. Sebagai contoh, dalam Puisi BuatMama penyajak melukiskan bagaimana perpisahan yang terjadi menyebabkan pengorbanan dan

  nilai kasih sayang seorang ibu kepada anak tiada dapat diukur dengan kata-kata.

  Kali ini

  kita biarkanlah perpisahan ini

  satu pengorbanan yang perlukerana hidup ini hanya akan bererti

  bila kita tiba-tiba merasa kehilangan

  dan diperlukan.(Sehijau Warna Daun, 2002: 12)

  Jika diteliti, kesusasteraan Melayu mempunyai sumber yang kaya dengan nilai dan emosi.

  Malahan, kesusasteraan Melayu patut dimanfaatkan untuk membentuk keperibadian generasi

  muda. Karya-karya kesusasteraan Melayu yang bermutu tinggi waima yang berupa novel,cerpen, drama, sajak, syair dan prosa tradisional bukan sahaja berperanan sebagai wahana tetapi

  mampu menggilap potensi diri murid. Seseorang murid yang menghayati watak dan perwatakandalam sesebuah karya yang dibacanya dapat memperkembang emosinya sendiri. Contohnya

  watak dalam novel Seteguh Karang ada memperlihatkan emosi seperti simpati, sedih, kecewa,

  pasrah dan sebagainya. Dengan itu, pembaca yang menjiwainya akan turut beremosi danbersimpati terhadap watak-watak yang terdapat dalam novel tersebut.

  Dalam sistem pendidikan di Malaysia, pengajaran kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu

  ialah unsur yang paling sesuai bagi menerapkan kecerdasan jasmani. Perkembangan daripada

  segi jasmani boleh diterapkan melalui teknik-teknik yang biasa digunakan oleh guru yang terlatihseperti teknik penggunaan deria, main peranan, simulasi, bercerita, lakonan waima secara

  spontan atau berskrip, pentomin, boneka, perbincangan, permainan bahasa kesusasteraan, dan

  kuiz. Murid-murid yang didedahkan dengan pelbagai teknik dalam pengajaran kesusasteraan

  Melayu secara tidak langsung berupaya dalam pergerakan. Malah mereka akan lebih aktif. Selainitu, perkembangan daripada segi jasmani ini bukan sahaja melibatkan aktiviti di dalam bilik

  darjah, malahan melalui pelbagai aktiviti di luar kelas. Contohnya apabila pihak sekolah

  mengadakan aktiviti seperti pertandingan pementasan drama, teater atau sebagainya yangmelibatkan murid untuk bergiat secara aktif dalam sesuatu aktiviti yang telah dijalankan.

  Teknik sosiodrama, misalnya yang dilaksanakan oleh guru adalah untuk mewujudkanperhubungan antara insan dan masyarakat. Antara langkah yang boleh dijalankan adalah dengan

  meminta murid mengemukakan sesuatu masalah. Selepas itu, guru akan meminta murid agar

  melakonkan permasalahan seperti yang difikirkan oleh mereka. Kemudiannya, mereka akan

  berbincang tentang hasil perlakuan tersebut. Melalui aktiviti ini, murid akan belajar untukbergerak secara berkumpulan, tidak kira kumpulan itu besar ataupun kecil, semata-mata untuk

  meningkat persefahaman pada kalangan mereka yang terlibat. Dengan demikian, bakat dan

  kebolehan murid dapat dicungkil.

  Daripada apa yang telah dibincangan sebelum ini, pendeknya, pendidikan Bahasa Melayu

  sekolah menengah bukan sahaja mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  22/24

  daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan tetapi juga bertujuan untuk melahirkan murid yang memilikiketerampilan dalam bahasa, dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa

  rasmi negara. Di samping itu, pendidikan bahasa dipercayai dapat juga dijadikan sebagai wahana

  ilmu, fikiran dan perasaan bagi pelbagai bangsa di Malaysia. Hal ini juga bermakna bahawa

  Bahasa Melayu yang merupakan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengahtidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan

  1996. Malah, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat

  di Malaysia serta sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsibersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Selain itu, bahasa Melayu yang mempunyai

  potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi

  maklumat dan komunikasi itu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yangmencerminkan kebitaraan, kerasionalan, keintelektualan, kekreatifan, kesaintifikan, dan

  kerohanian rakyat.

  Sejajar dengan itu, sesuailah fokus utama pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah adalah

  untuk memenuhi hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Hasrat ini telahdigubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu untuk melahirkan insan yang

  seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi hakikatnya, pendidikan Bahasa

  Melayu KBSM yang meliputi tingkatan satu hingga lima menjanjikan hasrat untuk terus

  meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur,kemahiran membaca, dan kemahiran menulis pada kalangan remaja serta memupuk kepekaan

  terhadap variasi bahasa dalam pelbagai keadaan, sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah.

  Malahan, pendidikan Bahasa Melayu KBSM juga menanam kesedaran terhadap unsur dan nilai

  kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan Melayu(Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan V, 1992: vii). Bahkan, pendidikan

  Bahasa Melayu KBSM sememangnya sudah lama menjadikan kesusasteraan Melayu sebagai

  unsur atau komponen penting dalam programnya. Selain itu, kesusasteraan disifatkan berupaya

  untuk menjadikan seseorang itu lebih peka, lebih prihatin terhadap pengolahan bahasa, disamping membantunya untuk menghayati pengalaman, pengamatan, sensitiviti, tafsiran, aliran

  perasaan dan daya intelek, dan pemikiran pengarang terhadap berbagai-bagai fenomena

  kehidupan di sebalik struktur kata-kata yang indah itu.

  Dalam perpektif tersebut jugalah ternyata bahawa fungsi bahasa Melayu yang semakin meluas,

  sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa rasmi negara dan seperti yang terkandung dalampendidikan Bahasa Melayu KBSM menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu

  yang lebih bermutu. Murid-murid bukan sahaja perlu menguasai kecekapan berbahasa dan

  ketepatan berkomunikasi, tetapi juga perlu memahami sistem bahasa Melayu yang mampu

  mengungkapkan segala bidang ilmu dan kegiatan harian selaras dengan peranannya sebagaibahasa perpaduan rakyat, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu pengetahuan yang

  mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Sehubungan dengan itu, kesusasteraan Melayu

  disediakan bagi memenuhi keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.Rentetan itu, kesusasteraan Melayu telah dijadikan sebagai komponen wajib dalam mata

  pelajaran Bahasa Melayu bagi menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Bahasa

  Melayu. Pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  23/24

  Melayu mencakupi pendedahan apresiasi karya-karya kesusasteraan Melayu daripada pelbagai

  genre seperti puisi tradisional, puisi moden, prosa klasik, drama, cerpen dan novel. Melaluipendedahan dan penelitian karya-karya seperti itu, murid diharapkan dapat mengenal dan

  menikmati karya-karya kesusasteraan Melayu negara. Selain menggalakkan lagi minat membaca

  murid, karya tersebut dapat juga menjadi wahana bagi murid memahami budaya dan cita rasa

  masyarakat negara ini. Murid diharapkan juga akan berminat untuk berkarya bagi melahirkanidea dan cita rasa mereka sendiri. Justeru, dengan usaha yang demikian akan mempertingkatkan

  kemahiran berbahasa murid.

  Dengan yang demikian dan seperti yang telah dijelaskan, hasrat pendidikan yang ingin dicapai

  melalui FPK ialah pembentukan individu yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh

  dan bersepadu daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pengajaran dan pembelajarankomponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu diharapkan dapat

  menyokong teras pembentukan individu ini, terutamanya daripada segi pemupukan ilmu,

  kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan aspek intelek dan emosi. Penerapan elemen-elemen

  ini dalam karya kesusasteraan Melayu yang terpilih mampu menjadikan murid insan yang

  berfikir tentang kebaikan, kehalusan budi pekerti, kesantunan berbahasa, kecekalan hati,keindahan seni dan kebenaran, dan seterusnya menghargai kehidupan dan nilai kemanusiaan.

  Oleh itu, keistimewaan unsur atau komponen kesusasteraan Melayu dan manfaat daripadapenggunaannya dalam pendidikan Bahasa Melayu KBSM tidak dapat diragukan lagi.

  Penutup

  Sebagai kesimpulannya, pengajaran kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu

  penting dalam pembinaan manusia yang seimbang, matang, prihatin, dan beretika tinggi.

  Pelajaran kesusasteraan Melayu atau komsas ini penting kepada pelajar, bukan setakat

  menghafal cerita, malah karya komsas yang disenaraikan dalam mata pelajaran Bahasa

  Melayu kaya dengan khazanah ilmu, nilai, budaya, pengalaman, etik dan pelbagai lagi.

  Bahkan, didapati di dalamnya terangkum dunia keilmuan kesusasteraan yang tidak ada

  akhirnya yang sekali gus memancarkan perkembangan tamadun sesuatu bangsa,

  termasuk budaya dan evolusi masyarakatnya. Dengan demikian tidaklah lagi timbul

  masalah atau perkara yang mengelirukan guru dan pelajar kerana hakikatnya,

  pengajaran dan pembelajaran komsas dapat memperlengkap pengetahuan dan persediaan

  untuk mengajar dan belajar subjek Bahasa Melayu dengan yakin.

  Bibliografi

  Abd. Rahman Hanafiah, 1990. Kesusasteraan dalam Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan

  Sebagai Mata Pelajaran: satu Perbandingan. Kertas Kerja yang dibentangkan dalam SeminarKebangsaan Kesusasteraan dalam Pendidikan Bahasa Malaysia pada 6 dan 7 Oktober, anjuran

  Peserta Kursus 14 Minggu, IBKL.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 1997. Penggunaan Bahan Sastera dalam Pengajaran dan

  Pembelajaran Bahasa Melayu. Disertasi untuk ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden,Universiti Malaya.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2003. Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran

 • 8/3/2019 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Oleh Nik Hassan Nik Ab

  24/24

  Tatabahasa. Tg.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2005a. Citra Komsas. Tg.Malim: Penerbit Universiti

  Pendidikan Sultan Idris.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2005b. Stilistik Komsas. Tg. Malim: Penerbit UniversitiPendidikan Sultan Idris.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2005c. Pengajaran Gaya Bahasa dalam Bahasa Melayu.Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2007. Komsas dan Tatabahasa Melayu Teras Pegangan Guru.Kuala Lumpur : Icon Region Sdn Bhd.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2007. Komsas Pegangan Teras Keterampilan. Kuala Lumpur :

  Icon Region Sdn Bhd.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2007. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam

  Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Jilid 3.Tanjong Malim : Jabatan Bahasa Melayu, UPSI.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir dan Nik Rubiah Nik Mustapha, 2007. Penggunaan ICT dalam

  Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Jilid 3.Tanjong Malim : Jabatan Bahasa Melayu, UPSI.

  Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir dan Abdul Hamid Mahmood, 2007. Kemahiran Belajar Cara

  Belajar. Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Jilid 3. Tanjong Malim : Jabatan Bahasa Melayu,UPSI.