of 27 /27
Kaedah Penyelidikan Kaedah Penyelidikan PSM PSM Prof. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Prof. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Mar Iman Mar Iman Bekas Pengarah Bekas Pengarah Pusat Kajian Harta Tanah Pusat Kajian Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia Universiti Teknologi Malaysia

Kaedah Penyelidikan PSM

  • Upload
    gus

  • View
    50

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaedah Penyelidikan PSM. Prof. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Mar Iman Bekas Pengarah Pusat Kajian Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia. Pengenalan Kepada Penyelidikan. Takrif Penyelidikan: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kaedah Penyelidikan PSM

Page 1: Kaedah Penyelidikan PSM

Kaedah Penyelidikan Kaedah Penyelidikan PSMPSM

Prof. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Mar Prof. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Mar ImanIman

Bekas PengarahBekas Pengarah

Pusat Kajian Harta TanahPusat Kajian Harta Tanah

Universiti Teknologi Malaysia Universiti Teknologi Malaysia

Page 2: Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan Kepada Pengenalan Kepada PenyelidikanPenyelidikan

Takrif Penyelidikan:Takrif Penyelidikan:

” ”Suatu proses saintifik mencari jawapan Suatu proses saintifik mencari jawapan kepada suatu persoalan yang hakikat kepada suatu persoalan yang hakikat masalahnya telah dikenal pasti”masalahnya telah dikenal pasti”

Ciri penting penyelidikan:Ciri penting penyelidikan:

* Saintifik* Saintifik

* Objektif* Objektif

* Sistematik* Sistematik

* Boleh uji* Boleh uji

Page 3: Kaedah Penyelidikan PSM

Pengenalan Kepada Penyelidikan Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)(samb.)

Tujuan Penyelidikan:Tujuan Penyelidikan:

* Mencari jawapan kepada persoalan* Mencari jawapan kepada persoalan * Memberi penerangan sebab-musabab* Memberi penerangan sebab-musabab * Memerihal alam nyata* Memerihal alam nyata * Membuat kesimpulan* Membuat kesimpulan

Tujuan PSM: melatih pelajar mengguna Tujuan PSM: melatih pelajar mengguna pakai metodologi penyelidikan dalam pakai metodologi penyelidikan dalam mencapai tujuan penyelidikanmencapai tujuan penyelidikan

Page 4: Kaedah Penyelidikan PSM

Ciri tesis PSM yang dikehendaki:Ciri tesis PSM yang dikehendaki:

* Unsur penyelesaian – bukan setakat * Unsur penyelesaian – bukan setakat cerita/”pelaporan surat khabar”cerita/”pelaporan surat khabar” * Latar belakang teori * Latar belakang teori berhujah secara berhujah secara

ilmiahilmiah * Metodologi yang betul* Metodologi yang betul * Analisis yang betul berdasarkan isu dan * Analisis yang betul berdasarkan isu dan objektifobjektif * Kesimpulan yang sah* Kesimpulan yang sah

Pengenalan Kepada Penyelidikan Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)(samb.)

Page 5: Kaedah Penyelidikan PSM

Kemahiran mesti bagi calon PSM:Kemahiran mesti bagi calon PSM:

Menyatakan masalah dengan betulMenyatakan masalah dengan betul Mampu menulis objektif dengan betulMampu menulis objektif dengan betul Faham dan tahu menulis kajian literaturFaham dan tahu menulis kajian literatur Mampu memilih dan mengguna kaedah Mampu memilih dan mengguna kaedah

kajian yang sesuai dan betulkajian yang sesuai dan betul Mampu menganalisis data dengan betul Mampu menganalisis data dengan betul

berpandukan isu dan objektif kajianberpandukan isu dan objektif kajian Mampu menghasilkan kesimpulan yang Mampu menghasilkan kesimpulan yang

relevanrelevan Mampu menulis laporan ilmiah mengikut Mampu menulis laporan ilmiah mengikut

garis panduan yang ditetapkangaris panduan yang ditetapkan

Pengenalan Kepada Penyelidikan Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)(samb.)

Page 6: Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-Langkah Langkah-Langkah PenyelidikanPenyelidikan

Memformulasi masalahMemformulasi masalah Menulis cadangan penyelidikanMenulis cadangan penyelidikan Menentukan rangka kerja Menentukan rangka kerja

penyelidikanpenyelidikan Melaksanakan pengumpulan dataMelaksanakan pengumpulan data Membuat analisis dan persembahan Membuat analisis dan persembahan

datadata Menyediakan laporan Menyediakan laporan

Page 7: Kaedah Penyelidikan PSM

Takrif: jurang antara apa yang Takrif: jurang antara apa yang sebenarnyasebenarnya berlaku dan yang berlaku dan yang sepatutnyasepatutnya berlaku berlaku

Contoh:Contoh:

* Pasaraya kosong, sepatutnya penuh* Pasaraya kosong, sepatutnya penuh

* Permintaan kurang, sepatutnya * Permintaan kurang, sepatutnya banyakbanyak

* Harga jatuh, sepatutnya naik* Harga jatuh, sepatutnya naik Keperluan penyelesaian dirasaiKeperluan penyelesaian dirasai

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan1 - Formulasi Masalah1 - Formulasi Masalah

Page 8: Kaedah Penyelidikan PSM

Mengupas masalah:Mengupas masalah:

Kenal pasti secara khusus (zero-in)Kenal pasti secara khusus (zero-in)

Gunakan fakta sokonganGunakan fakta sokongan

Kemukakan soalan-soalan khususKemukakan soalan-soalan khusus

Kenal pasti sebab-musabab dan pembolehubah Kenal pasti sebab-musabab dan pembolehubah

terlibatterlibat

Bina sangkaan-sangkaan awal tentang perkaitan Bina sangkaan-sangkaan awal tentang perkaitan

sebab musabab dan penyelesaiansebab musabab dan penyelesaian

Evaluasi sama ada masalah mampu diselidikiEvaluasi sama ada masalah mampu diselidiki

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan Formulasi Masalah (samb.) Formulasi Masalah (samb.)

Page 9: Kaedah Penyelidikan PSM

Penerangan tentang “hasrat” Penerangan tentang “hasrat” menjalankan kajianmenjalankan kajian

Mengandungi idea asas si pencadang.Mengandungi idea asas si pencadang. Penyataan tentang apa yang hendak Penyataan tentang apa yang hendak

dikaji, mengapa perlu kaji, apa kaedah dikaji, mengapa perlu kaji, apa kaedah diguna, tempoh kajian, tempat kajian, diguna, tempoh kajian, tempat kajian, pihak terlibat, hasil diharapkan, dll.pihak terlibat, hasil diharapkan, dll.

Alat komunikasi antara penyelidik dan Alat komunikasi antara penyelidik dan pihak yang meluluskanpihak yang meluluskan

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan 2 – Cadangan Penyelidikan 2 – Cadangan Penyelidikan

Page 10: Kaedah Penyelidikan PSM

Rangka kerja teori:Rangka kerja teori:

Sintesis tentang konsep/ideaSintesis tentang konsep/idea

Berpandukan literaturBerpandukan literatur

Model atau paradigmaModel atau paradigma

Menerangkan sebab musababMenerangkan sebab musabab

Menjurus kepada permasalahan kajianMenjurus kepada permasalahan kajian

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan 3 – Rangka Kerja Penyelidikan 3 – Rangka Kerja Penyelidikan

Page 11: Kaedah Penyelidikan PSM

Rangka kerja operasi:Rangka kerja operasi:

Aliran kerja - kumpul data, analisis, Aliran kerja - kumpul data, analisis, dan dan

pelaporan.pelaporan. Menyatakan data, pihak terlibat, cara Menyatakan data, pihak terlibat, cara

mengumpul data,dll.mengumpul data,dll.

Biasanya ada jadual kerjaBiasanya ada jadual kerja

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan Rangka Kerja Penyelidikan Rangka Kerja Penyelidikan (samb.)(samb.)

Page 12: Kaedah Penyelidikan PSM

Takrif: proses mengumpul butiran bukti bagi Takrif: proses mengumpul butiran bukti bagi memenuhi tujuan penyelidikan.memenuhi tujuan penyelidikan.

Komponen utama:Komponen utama: TemubualTemubual PemerhatianPemerhatian EksperimenEksperimen Analisis kandunganAnalisis kandungan Kolasi data sekundarKolasi data sekundar

Perlu perancangan dan pelaksanaan yang Perlu perancangan dan pelaksanaan yang teratur.teratur.

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan 4 – Pengumpulan Data 4 – Pengumpulan Data

Page 13: Kaedah Penyelidikan PSM

Takrif: suatu proses memperlakukan Takrif: suatu proses memperlakukan sekumpulan data/keterangan untuk sekumpulan data/keterangan untuk mendapatkan output, bentuk, dan cara yang mendapatkan output, bentuk, dan cara yang diingini dan bermakna.diingini dan bermakna.

Memperlaku: menyunting dan menyediakan Memperlaku: menyunting dan menyediakan data dalam bentuk dan cara yang dikehendakidata dalam bentuk dan cara yang dikehendaki

Menyunting: menyemak, meneliti, memperbetul, Menyunting: menyemak, meneliti, memperbetul, memperkemas, meringkas, menyusun data/memperkemas, meringkas, menyusun data/

keterangan dalam bentuk yang dikehendakiketerangan dalam bentuk yang dikehendaki

Menyediakan: menginput data ke dalam alat Menyediakan: menginput data ke dalam alat olahanolahan

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan 5 – Analisis & Persembahan 5 – Analisis & Persembahan DataData

Page 14: Kaedah Penyelidikan PSM

Data: ukuran kepada pembolehubahData: ukuran kepada pembolehubah

Keterangan: saranan yang digunakan Keterangan: saranan yang digunakan sebagai asas membuat pertimbangan, sebagai asas membuat pertimbangan, keputusan, pembuktian, pengujian, dll.keputusan, pembuktian, pengujian, dll.

Data & keterangan perlu diolah untuk Data & keterangan perlu diolah untuk mencari “kebenaran” berdasarkan persoalan mencari “kebenaran” berdasarkan persoalan kajian.kajian.

Olahan mempunyai prinsip-prinsip penting: Olahan mempunyai prinsip-prinsip penting: berasaskan permasalahan kajian, berasaskan permasalahan kajian, bersistematik, cara olahan mesti dikenal bersistematik, cara olahan mesti dikenal pasti, tujuan mendapat output.pasti, tujuan mendapat output.

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data Analisis & Persembahan Data (samb.)(samb.)

Page 15: Kaedah Penyelidikan PSM

Analisis: menghurai pemerihalan Analisis: menghurai pemerihalan sesuatu fenomenon kepada beberapa sesuatu fenomenon kepada beberapa elemen yang lebih kecil untuk elemen yang lebih kecil untuk menjawab persoalan kajian.menjawab persoalan kajian.

Analisis bersifat deduktif dan induktif.Analisis bersifat deduktif dan induktif.

Pendekatan analisis: kuantitatif, tak-Pendekatan analisis: kuantitatif, tak-kuantitatif.kuantitatif.

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data Analisis & Persembahan Data (samb.)(samb.)

Page 16: Kaedah Penyelidikan PSM

Prinsip analisis:Prinsip analisis:

Data tidak boleh “bercakap”.Data tidak boleh “bercakap”. Analisis memenuhi tujuan Analisis memenuhi tujuan

penyelidikan.penyelidikan. Analisis mempunyai empat unsur:Analisis mempunyai empat unsur: - data- data - pemerihalan/penceritaan- pemerihalan/penceritaan - penemuan- penemuan - pengajaran- pengajaran

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data Analisis & Persembahan Data (samb.)(samb.)

Page 17: Kaedah Penyelidikan PSM

Panduan analisis:Panduan analisis:

Bezakan “analisis” dan “penceritaan” data.Bezakan “analisis” dan “penceritaan” data. Semak semula carta alir pengoperasian kajian.Semak semula carta alir pengoperasian kajian. Pecahkan susunan analisis berdasarkan isu dan Pecahkan susunan analisis berdasarkan isu dan objektif kajian.objektif kajian. Kenal pasti fenomenon yang hendak dikaji.Kenal pasti fenomenon yang hendak dikaji. Kenal pasti perkaitan sebab musabab berkaitan isu.Kenal pasti perkaitan sebab musabab berkaitan isu. Tentukan jawapan yang dicari.Tentukan jawapan yang dicari. Sahkan jawapan kepada isu dengan data.Sahkan jawapan kepada isu dengan data. Asingkan fakta dari pendapat.Asingkan fakta dari pendapat.

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data Analisis & Persembahan Data (samb.)(samb.)

Page 18: Kaedah Penyelidikan PSM

Persembahan data:Persembahan data:

* Berkisar pada format mempamer output kajian.* Berkisar pada format mempamer output kajian. * Pelajar harus kreatif tetapi ekonomi.* Pelajar harus kreatif tetapi ekonomi. * Sesuatu persembahan mempunyai tujuan yang jelas* Sesuatu persembahan mempunyai tujuan yang jelas * Cara-cara biasa:* Cara-cara biasa: - Jadual- Jadual - Gambarajah- Gambarajah - Carta pie- Carta pie - Graf bar- Graf bar - Graf garisan- Graf garisan - Kawaan- Kawaan - Kombinasi di atas.- Kombinasi di atas.

Langkah-Langkah PenyelidikanLangkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data Analisis & Persembahan Data (samb.)(samb.)

Page 19: Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi PenyelidikanMetodologi Penyelidikan Takrif:Takrif: “ “Kaedah menyiasat sebab-musabab untuk Kaedah menyiasat sebab-musabab untuk

mencari mencari jawapan kepada persoalan”jawapan kepada persoalan” Komponen-komponen penting:Komponen-komponen penting: Pengoperasian masalah, objektif, dan Pengoperasian masalah, objektif, dan hipotesishipotesis Mengenal pasti dan mengukur Mengenal pasti dan mengukur pembolehubahpembolehubah Menentukan kaedah dan instrumentasi Menentukan kaedah dan instrumentasi

kumpul datakumpul data Menentukan kaedah analisis dataMenentukan kaedah analisis data

Page 20: Kaedah Penyelidikan PSM

Langkah-langkah penting:Langkah-langkah penting:

* Mengenal pasti dan menakrif masalah* Mengenal pasti dan menakrif masalah * Sumber pengenal pastian masalah* Sumber pengenal pastian masalah * Pernyataan masalah* Pernyataan masalah * Evaluasi masalah:* Evaluasi masalah: - Feasible?- Feasible? - Worthwhile?- Worthwhile? * Perincikan dalam operasi kajian (lihat * Perincikan dalam operasi kajian (lihat

rajah)rajah)

Metodologi PenyelidikanMetodologi Penyelidikan1 - Pengoperasian Masalah1 - Pengoperasian Masalah

Page 21: Kaedah Penyelidikan PSM

Metodologi PenyelidikanMetodologi PenyelidikanPengoperasian MasalahPengoperasian Masalah

Page 22: Kaedah Penyelidikan PSM

Dari umum jadi khususDari umum jadi khusus Jelas, rasional, dan boleh operasiJelas, rasional, dan boleh operasi Boleh operasi: dapat diterangkan Boleh operasi: dapat diterangkan

berdasarkan sesuatu kriteria, berdasarkan sesuatu kriteria, pembolehubah, dan ukuranpembolehubah, dan ukuran

Mencerminkan persoalan dikajiMencerminkan persoalan dikaji

Metodologi PenyelidikanMetodologi Penyelidikan2 – Pengoperasian Objektif2 – Pengoperasian Objektif

Page 23: Kaedah Penyelidikan PSM

Masalah khususMasalah khusus

Objektif khususObjektif khusus

Soalan khususSoalan khusus

HipotesisHipotesis

Metodologi PenyelidikanMetodologi Penyelidikan3 – Pengoperasian Hipotesis3 – Pengoperasian Hipotesis

Page 24: Kaedah Penyelidikan PSM

Bolehubah bersandar, penerang, Bolehubah bersandar, penerang, intervening.intervening.

Pembolehubah mesti boleh dioperasi: Pembolehubah mesti boleh dioperasi: ditakrif dan diukur.ditakrif dan diukur.

Perkaitan di antara pembolehubah Perkaitan di antara pembolehubah mesti jelas.mesti jelas.

Tentukan perkaitan pembolehubah Tentukan perkaitan pembolehubah yang hendak dikaji yang hendak dikaji

Metodologi PenyelidikanMetodologi Penyelidikan4 – Mengenal pasti dan 4 – Mengenal pasti dan Mengukur & PembolehubahMengukur & Pembolehubah

Page 25: Kaedah Penyelidikan PSM

PengumpulanPengumpulan Data Data

Metodologi PenyelidikanMetodologi Penyelidikan5 – Kaedah & Instrumentasi 5 – Kaedah & Instrumentasi Data Data

Page 26: Kaedah Penyelidikan PSM

Analysis DataAnalysis Data

Metodologi PenyelidikanMetodologi Penyelidikan6 – Kaedah Analisis Data 6 – Kaedah Analisis Data

Page 27: Kaedah Penyelidikan PSM

Sekian, terima kasihSekian, terima kasih