Click here to load reader

Integrales dobles y triples

 • View
  267

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Integrales dobles y triples

 • L uncions csruLonerdus

  csr.\anze,mos dtp\.r\anAo [As rqq\qes qn lo-s q De Oalo.:fitxrel.onc,s da",,idol , sou [o.a tocr.ks [\.reg rerrerrres.r. .acxerng$l,o erL m3 dOno-rcrdo psr (\ , oa de6i*..o carnco\ po^ooucao" c-qrrqic-,rn do ss ttrcr\o-[os de lft I crr\o ]n c T. ,

  Ai, : In^Ir :1,^, t )errS/ xel , A yt f" l

  drchss rnrqrruLot puae\cn Ber &biccros eorco-dos , c-tc . biI,,.- loi t"1 c I.-- [c l d] q-rr) r\e-ccs

  e -- Lu,bl *[c,d] -- { tx,vl e rn3 | ,n [o- ib1 , \ y a Lc"df]

  t!ri "''

  toronlutn [qlbJ "

  Lt; dl

  Hagomos L:n porriLloc\s de los inrcrrtcr-Los rn' I-" , as(

  P,r -- { o:Xo{X,

  QL-- { .= y"

 • d,\,;

  9:,J-1

  b.xn

  q5col*qo-dc* doprnido- eru cttst dtsidio c\ nrr\ racxanSulosF tx;y) : ci r dcprne Lo.. . -

  Ftx,vl sobre. q\ recro"nuto O-

  cj ( xi - xr-n) (l; - Yl. ^ )

  Urro- unddn ocorqdo- F' 6. e Kf *fR es irr"qrqbtt, sobrc ArS'r Oxis.fc c\ nrrArO L TA\ ?UO

  t'( f , nL = Jj ,,^,,,d*dy = ,l#*. E Ft^.'v5) dx dYAdo"da b. nocrno- \lpt\ da.' \o* por'ricrdn P = Pn ^P" cCImc

  t.o- Longlttrd dato, agone,l r\ds t.6.T* do los su.breclqrtquts .

  Propredo.des

  l" sr t-q. puncrdn F Qc-nf + Kl. q tor\{{nuor cr\ tor rogionCcrredo- 1 cr\TQtcoss .F es ra.t-tro-btr cr\ A

  ,.. Si [a pwcion F : Nc_ tRt -

  f{ 6 rnlc"$robLe cn ls- rcpiafigsrro-dor U c\Tonccs k F ts \nregcc}.b\ t^ A ; Ke te i -/

  r rt t f ,/ / r rcx, .v)dxdY

  t l

  K

  r f

  IJf\q

  it lv/at i , r -" - - ',,W,.l_

  _

  --

  ag$S\sissgo- F r 0- . 1rf

  -

  1q u\c^* p-ununrocxdnq,-,Lo A . Oiqo-rnos qpa R

  ^ d d a

  tr i j -Lxi-1 ,KTJTLYJ- ' ;7 iJ, y. l t ie

  tttslq.o\ dob\a d l-0* ptrntron

  lJJ f r . rv) dxdy =

  Aq

  \--?

  ^;- r

  mi------7

  t \j .a

 • 3, St to-s Futcions t;9tn- regter. Lqtreldcr- 6.

  I f , "

  JJ I t (r;v) 1 9t^'yrl drc dyo

  t' Son G psnclonas [lo. regtoh cerro-do-

  ' CI. c- !(t -------- {Q 6On irtrtqrabLrs e\err.r-erLets F t-g q5 \mc..Otu en G.

  [ [ r rx,y)dxdy t i IS,^ 'udxdyJ ] JJqa4

  ,$ r G. c- F{- - \R , sarA \\TaC\nclbLA.S cny ,,F'tx,irl- ),. 9(xiv) i \ (r vt e 6. I eTorlLqs

  l.f r.",r1 dr c\y >, flgr^,rr dx dEA

  6. Sr t"t pundn F , Q c- r --b R ,

  6 tcn'r\rr.uerr q.N 1.,0. qq\oncc.rs.,c* CIr y & - t{UQ, , .uBiQetua cq,rrc-dcr-o diru.-ss", c.l:-ortc

  ffn r r l f r [ f " r rJJt,. . ,r1 J*Jy =JJ[,r, ,r d^Jy + JJfu,vrdxd]0- o. 0,

  6. B\ !0. u..clon P, Q-

 • \!Cn-fncL unr% ,qry'\pt,:; ds, I\ f r

  {trrto\ :) {L

  t f / \ ,l t . - - fI { i I t '+y ' )dxJt \yJ \J I

  40

  ? ts-r)?

  rL{:r{cl.nqtJ{.4) -

  e\ {ccrctnl u Lb

  '/ + \ l - it t

  trif ogroJ. c\ob\,r.- LoL,ro tin

  i /C" ' rY')rdy so\ru. ) .J

  A

  r \4

  i , t '

  I t I t , ' ' ) , ly \cj ,j \J ' /l

  l td I I

  l l l^ '+Y' ' )e,xOy --JJ

  '\2t '^

  t f 1(- t t I t3

  I

  il

  rC)ut

  . ta

  |L. .2 r l t/ Y\ l * \ , ,t . ' l l \Jy

  l l IJI

  \

  l ft l . i -t t -1 \U

  1

  l tz t ) |3

  q\

  d, \,t

  s, tq

  '^l 't t

  0u

  d"Lo

  n^.7)< r l [u

  '- J ,..rt

  tII

  "l

  I.,, =

  \ 4It ^= l \ tJt

  4rI t ,

  _ l l^I l -

  I \ '2t '

  t tt lJ)a

  4 C-olur\- [r irrrqrul dobLa

  A [,r'a = , -u

  F\ncuqn

  ,1i l1 vy| -----

  "i {+x-+) 't l

  -n

  Lt* ,Y\ - : xl prr' l t tx t+y

  . nrZ\ I lnI Y lR{tr I vT / , tvy

  - \ t

  / / '1,

  \ , \ , ' )1,

  .2.

  f } t " ( { rx" r i " ) )

  * Cslc[a [o i",tc,qra-lrLrq-nqu\3 t= Lo'r l

  I l -_"1 . ' \ lJ J rrx)+y2

  A

  r1

  =) l' nr ,r,J 2i*

  Qfi t$rrcc,S:

  Lrr ^.A

  dx

  b= Lf 7-t \ ttl,# = Yc!

  ---I- dxdo{+ x{ +Y" I

  nv {. / cJy

  i +y2 '

  -1"-

  bz,ol

  K Ln (r+x'))C xLJ

  I

  Lrr(a + {" yt) )44i ' . ' , t I

  = | L l - r , la,+/1i ' t7 / l r ,J1 J7

  ^.

  (4rv ' ) dz

 • Y.,.$o*or 1rigrcr-r,idrr por p(.\ {,r i.leo du ur\ ctrvlb\o dc" vo,n ic,S\t

  d!22

  "oo-r plc,-"{!ndc TQruomos

  I f r -

  c^ l t \ - .

  /I / x v -* dxdv = I I r 'z t , r1(Ln,n{-*) * ^) [4tvu-) ( ' . ( ' i !x^, - , ) ' iJl l fxz+Yz ' ' ' l ' , lo

  t \

  r. - | i tnuidp

  aj

  Clr=j t ( r , r , \ ,S(\L\ pL\ \c\ q\ f - r { - rOr : rLL

  . \ t i f , "

  Lr, . r i , r = l - ( ,uLnlu - lc l i - ) = { l -n/-^) 4 ,i_t ikrr :+r ' )*r)t i 1 ) I q \ / ' r{

  == l f 3 l r rb-3 -zLrr2+'L - ' r1-rr1 +z - , r \1\ /

  : ,{- I Lrrzr - Ln at\ : - \.rr T +1\ / ' i . {h

  ''lI

  f\

  It / r^ , , ^ t= * i r r r ,u.u'I

  "1{Il = Lrl

  r l [oiil .= q-$

  l.tI

  A- / -

  '1

  = *( u( tns -r) - L\Ln1-{) - i z( l " r - -4 ' ) - ' (1-n

  ' - ' ) )

  1\ \ /

  =

  \ | atrn ' - t ) - 2(Lqz- . ) - r - (LniL- n) -

  ^ )

 • Rqq\oftes dol Ttoo tf. )

  5eo,n F, i9, [o.r --------- 1Q ,crrri{\uc. , du modo gua, potx) { 6r*)V x e [ait'1 , Co nsi der u, r',gs L,c. regi.dn Ot a,\ p(,tno dCct por

  Dr= \ t* ,n l / o.

 • X = tP tY)

  Rt$\ones dqt ttpo $tDEsros rcioncs s$n o-grr\\crs Xutr 0 p uaden ds"co*^u. yl.lcgo rmia.r\os eorrto s\ p*icrair ce,gtoncs Ao \os srcss Tipoi.

  m , cor.tdQrqrr$s a\ puo.\e[s $rrr cr]yo ld,r'r iccs sonA=[oi t ) ;b--(srr) rL--( t ; r r ) j u-(( i3)

  podarnos Ner *ua lo. rc.qin ( purertto grurno) cse dichc,.s mocdcnedes

  cro &S' d\ ripo t n\ '- Il por-o s\ Trqzqntos ruqTcrs do\ 'ripox -- roY\sr({\\c. , Sbta,ndr iqwtgs Trs6 ro-S\oa6 da\ 'ripo L , f{sl

  I

  tr \ioncst l

  D. = \ [ r ;y\ /

  b* = {Lxrv) /D* = l t* iv l

  vl

  ,or(qn

  0(x( l

  ^ ( x

 • Bero 5qn\D\dn hobicro.ff\s -t-ro-zerdopqrq !ue30 Obraacr ro$\or\a da\ T*po

  /

  ricn

  (x( i / ; 0(

  x r +(y+s) )

  re.e-T& de\ Tiq:olI , A:{ '.

  y= cotut\e\rwCI

  (xiy) 'Rc n

 • 0 dt.\,o. v'cgidrr cor!.\c d\ 'ri,po f1t " ., , i r :v\ / 0 x i 3TI-

  ^ x (Y ,r 31t '1

  - i ' r r Ti- , . r ,. / /,^,r l e)ax = | ltrr(x+v)d)d*JI J Jf DX

  \oc|lv\ss

  l"{, .

  on\or\Lg

  ,nr ,3'n

  = / ( tc 's tx+ y )J ' 'X'

  . t * ,, r

  = i [ -ccl txJ\0

  .c,l x1 e\x ' ls,f\ 2X

  9-sr l r r6tr t anstr-

  ?"5

 • ,1 4 -x' { )/

  r t lI I I ( ,x;) ,2)JJJ

  n

  et1,'T$t\tz:--t,

  , ' , , \ ILf [ l ' i ,=

  , l [ - ' r \ ',1, ' \ , lz + l f f j (o,y,z)c lxctycl ri l t JJJS. lL

  \ . i

  \ -7" f " j =l " tl l l t , ,

  $

  quaT

  t\ -

  5iq\Y\p{ c c K i5'rc\ ?\ [ i rrr\ te

  f0FI o c ltt3

  t . { ' }I t \

  JJ" ' ^ ) [ - (x^, ; \ i ,2.) \ t t r )l r

  ^ r ' f \ . - -

  tPlr-i

  . -y S ._\or\ Ao'. n'jnrt ro; rcci-\ts

  9(x,y iz)

  Oxoy oz >t

  .cL, u .[L

  v;"-)dndtdz

  : \ gL:

  ' : i ,i l : t r

  Jul 't\

 • St puedertPr{f -r)

  l \ - = i l t to

  ocrr.de d, , *[cr

  .

  r rc1\oir\a:b\r:>

  qll"[t-oi-aii Le,-s{4tfiQ, Z-trro3

  \rr'ft3 r'ICS&,pt n,,".d"

  rrr-i c rq\es i*,sr':td0-.Tri plns pot.Ct

  , =) / (r'.;v ).. t1c- [t

  ll. A, i1{

  e {i i

  \ e:'{c\

  f i^ tx;v) < Z

  _tin tlC,nesfQton

  Is f l " (x;v) Ycc,ttti(\ur\s e\ej-i n rdcr- t:r\

  Lc. col\ac {y\c "7 cCS.{c

  '1{\f0,t)r{Q-5

  [,n f(]r\e-fr F(xvz) c!x c\yciz z

  [cr-: Lu&it-s *ae'(\ \ttfr cettxrb\tl\ts "

  '{.t-t'tlt I

  U

  r l*r t )ut t I

  J J | / r ir ' ;y z-; ..1zl dyR fr,{x;t1

  r i il l rl i l

  JI

  y'r( t ( t )

  - ,=z -

  &n(xt)

  Cq tL"rVi2)=Letno S cac r"

  ( r+rv t 3z) ' c( \ ct .dcnade s y a\ pt t. t"

  dx

  * Cc,'[cu \'ar (s. i nrE rc.( -r i i l\a1.s.. {"eqien Li.wol tadc. Por Lo s> ' '1

  "- z --k

  8irir1l1q^,." tcl [-'-r,^,i.res drz. ]'L

  i t - { ( r , ' t ;z) ! o, . r r , , I c, ! /< 1- vliCI(z

 • er$snres '"

  I I I t r^y i , r r . lx i lyc!z --JJ J

  r t II | / t^rzY.f ;=f , \=,1ydrJJI

  ')." (-ot)

  dx

  ! t-x {-X-I

  +z)?c,= i ,u"d4 = 6t*O4-xf r . , - \ 3* l r/ I ( , u' + *i{ 4- . .-y)\-- r. : l ! - ' 3.t\ 'dt id

  J\ /b

  f . r , r - c +?'z f r/ t c ,1zt- dz { l = l , l * s Jtc

  % = cLI [x ru\ ' lf f , 3(-^ ' , l r t

  = | I ( ! (n 'zv+ziJ dodx = | |JJ\ct ' /o '1 Jo*u

  I l -xi r

  . , \I / I ( r r , -Lv - ' / \ ' - ( , r ' , - ' / ' ) r ) v dx11./ \ /'o

  ' . - , ) rc L- ' i = l \

  4 ["J _ aj^-_ oy J

  sg6;

  Ob'a

  +l

Search related