of 12 /12
-V . - NARODNE NOVINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE SLUŽBENO GLASILO GODIŠTE XXII BROJ 1. - 25. ŠIROKI BRIJEG 2017. KRONOLOŠKO KAZALO PROPISA OBJAVLJENIH U “NARODNIM NOVINAMA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE” U 2017. GODINI Redni Br. str. Redni Br. str. broj broj SKUPŠTINA ŽUPANIJE 14. ZAKON o izmjenama i dopunama ZAPADNOHERCEGOVAČKE Zakona o pravobraniteljstvu u ZZH 21 1048 1. ZAKON o izmjenama i dopunama 15. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o pravima izabranih dužnosnika Zakona o zdravstvenoj zaštiti 21 1049 nositelja izvršnih funkcija i savjetnika 16. ZAKON o izvršavanju Proračuna u institucijama vlasti u ŽZH 5 139 ZZH za 2018. godine 24 1198 2. ZAKON o oružju i streljivu 5 139 1. IZMJENE I DOPUNE 3. ZAKON o izmjenama i dopunama Proračuna ŽZH za 2017. 21 1022 Zakona o novčanim potporama u 1. PRORAČUN ŽŽZH za 2018. _ 24 1205 poljoprivredi i ruralnom razvitku. 5 158 1. PROGRAM RADA Skupštine ŽZH za 2017. 7 204 4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva 5 158 1. ODLUKA o prihvaćanju zaduženja po sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i međunarodne 5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u ZZH 10 299 asocijacije za razvoj za realizaciju projekta svjetske banke „Energetska 6. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona učinkovitost u Bosni i Hercegovini“ o ugostiteljskoj djelatnosti u ZZH 10 308 za Federaciju BiH 3 75 7. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona 2. ODLUKA o očitovanju na nacrt Zakona o županijskom Zavodu za pravnu pomoć 10 309 o izmjenama i dopunama Zakona o radu 3 76 8. ZAKON o radu 11 351 3. ODLUKA o očitovanju na nacrt 9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona Zakona o turizmu FBiH 7 203 o lokalnoj samoupravi ZZH 11 374 4. ODLUKA o očitovanju na nacrt 10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 11 375 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko 11. ZAKON o odgoju i vještačenje zdravstvenoga stanja 7 203 obrazovanju u osnovnoj školi 20 726 5. ODLUKA o očitovanju na nacrt Zakona 12. ZAKON o odgoju i o sigurnosti i zaštiti na radu FBiH 7 203 obrazovanju u srednjoj školi 20 746 6. ODLUKA o davanju suglasnosti 13. ZAKON o izmjeni Zakona o na Pravilnik o izmjeni Pravilnika izvršavanju Proračuna ZZH za 2017. 21 1048 o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe

GODIŠTE XXII BROJ 1. - 25. ŠIROKI BRIJEG 2017. - 1.pdfsrednjeg obrazovanja u ŽZH 2. KOLEKTIVNI UGOVOR za djelatnost osnovnog obrazovanja u ŽZH 3. KOLEKTIVNI UGOVOR za djelatnike

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠTE XXII BROJ 1. - 25. ŠIROKI BRIJEG 2017. - 1.pdfsrednjeg obrazovanja u ŽZH 2. KOLEKTIVNI...

 • ✓ -V . -

  NARODNE NOVINEŽ U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E

  S L U Ž B E N O G L A S I L O

  GODIŠTE XXII BROJ 1. - 25. ŠIROKI BRIJEG 2017.

  KRONOLOŠKO KAZALOPROPISA OBJAVLJENIH U “NARODNIM NOVINAMA ŽUPANIJE

  ZAPADNOHERCEGOVAČKE” U 2017. GODINIRedni Br. str. Redni Br. str.broj broj

  SK U P Š T IN A Ž U P A N IJE 14. Z A K O N o izm jenam a i dopunam aZ A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Zakona o pravobraniteljstvu u ZZH 21 1048

  1. Z A K O N o izm jenama i dopunam a 15. Z A K O N o izm jenama i dopuniZakona o pravim a izabranih dužnosnika Zakona o zdravstvenoj zaštiti 21 1049nositelja izvršnih funkcija i savjetnika 16. Z A K O N o izvršavanju Proračunau institucijama vlasti u ŽZH 5 139 ZZH za 2018. godine 24 1198

  2. Z A K O N o oružju i streljivu 5 139 1. IZ M JE N E I D O PU N E3. Z A K O N o izm jenama i dopunam a Proračuna ŽZH za 2017. 21 1022

  Zakona o novčanim potporam a u 1. PR O R A Č U N ŽŽZH za 2018. _ 24 1205poljoprivredi i ruralnom razvitku. 5 158 1. P R O G R A M RAD A Skupštine ŽZH za 2017. 7 204

  4. Z A K O N o izm jenama i dopunam a Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva 5 158

  1. O D L U K A o prihvaćanju zaduženja po sporazum u o financiranju izm eđu Bosne i Hercegovine i m eđunarodne

  5. Z A K O N o izm jenama i dopunam a Zakona o sigurnosti prom eta na cestam a u ZZH 10 299

  asocijacije za razvoj za realizaciju projekta svjetske banke „Energetska

  6. Z A K O N o izm jenama i dopunam a Zakona učinkovitost u Bosni i Hercegovini“o ugostiteljskoj djelatnosti u ZZH 10 308 za Federaciju BiH 3 75

  7. Z A K O N o izm jenama i dopunam a Zakona 2. O D L U K A o očitovanju na nacrt Zakonao županijskom Zavodu za pravnu pom oć 10 309 o izm jenama i dopunam a Zakona o radu 3 76

  8. Z A K O N o radu 11 351 3. O D L U K A o očitovanju na nacrt9. Z A K O N o izm jenam a i dopunam a Zakona Zakona o turizm u FBiH 7 203

  o lokalnoj sam oupravi ZZH 11 374 4. O D L U K A o očitovanju na nacrt10. Z A K O N o izm jenam a i dopunam a

  Zakona o šum am a 11 375Zakona o izm jenam a i dopunam a Zakona o osnivanju instituta za m edicinsko

  11. Z A K O N o odgoju i vještačenje zdravstvenoga stanja 7 203obrazovanju u osnovnoj školi 20 726 5. O D L U K A o očitovanju na nacrt Zakona

  12. Z A K O N o odgoju i o sigurnosti i zaštiti na radu FBiH 7 203obrazovanju u srednjoj školi 20 746 6. O D L U K A o davanju suglasnosti

  13. Z A K O N o izmjeni Zakona o na Pravilnik o izmjeni Pravilnikaizvršavanju Proračuna ZZH za 2017. 21 1048 o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe

 • Redni Br. str. | Redni Br. str.broj_________________________________________________________________ broj_________________________________________________________________

  Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 10 3107. O D LU K A o očitovanju na prednacrt

  Zakona o m irnom rješavanju radnih sporova 10 3108. O D L U K A o očitovanju na

  prednacrt Zakona o štrajku 10 3119. O D LU K A o očitovanju na nacrt

  Zakona o izm jenama i dopunam aZakona o zaštiti od nasilja u obitelji 10 311

  10. O D LU K A o očitovanju na nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana,duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje 11 377

  11. O D LU K A o očitovanju na prijedlog Zakonao šum ama u Federaciji Bosne i Hercegovine 20 768

  12. O D LU K A o donošenju Plana zaštite okolišaŽZH za razdoblje od 2017. do 2027. godine 20 768

  13. O D LU K A o očitovanju na prijedlog Zakonao šum ama u Federaciji Bosne i Hercegovine 20 768

  14. O D LU K A o donošenju Plana zaštite okolišaŽZH za razdoblje od 2017. do 2027. godine 20 768

  15. O D L U K A o očitovanju na nacrt Zakona o izm jenama i dopunam a Zakonao zaštiti od požara i vatrogastvu 24 1234

  16. O D LU K A o usvajanju Planazaštite od požara ZZH 24 1234

  1. Z A K L JU Č A K o usvajanju Izvješća s Javnerasprave-Z akon o ugostiteljskoj djelatnosti 5 159

  2. Z A K L JU Č A K o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju usvojenog Program a rada Skupštine ŽZH za 2016. 7

  3. Z A K L JU Č A K o usvajanju Izvješća o radu Vlade ŽZH za 2016. godinu 7

  4. Z A K L JU Č A K o usvajanju Izvješća o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2016. 7

  5. Z A K L JU Č A K o usvajanju Izvješća o radu N ezavisnog odbora za izbor i revizije za 2016. godinu 7

  6. Z A K L JU Č A K o usvajanju Izvješća o radu Javnog žalbenog ureda za 2016. 7

  7. Z A K L JU Č A K o prihvaćanju program a rada Skupštine ŽZH za 2017. 7

  8. Z A K L JU Č A K o usvajanju Program a rada Vlade ŽZH za 2017. 7

  9. Z A K L JU Č A K o usvajanju Izvješćao izvršenju Proračuna ŽZH za razdobljeod 01.01 do 31.12.2016. 10 311

  10. Z A K L JU Č A K o Nacrtu Zakonao slatkovodnom ribarstvu 20 1011

  V L A D A Ž U P A N IJE Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E

  1. U R ED B A o visini naknade zakorištenje zem ljišta uz regionalne ceste 2 58

  2. U R ED B A o izm jenam a i dopunam a Uredbe o form iranju Županijskogstožera civilne zaštite 4 114

  3. U R E D B A o organiziranju službizaštite i spašavanja u ŽZH 5 159

  4. U R E D B A o izm jeni U redbe o uredu V ladeŽZH za europske integracije 7 214

  5. U R E D B A o registru državnih službenika i nam ještenika uposlenihu tijelim a državne službe u ŽZH 11 378

  6. U R E D B A o dopuni Uredbe o organiziranjuslužbi zaštite i spašavanja u ŽZH 21 1051

  7. U R ED B A o uvjetim a i načinu davanja u zakup šum skog zem ljišta u državnomvlasništvu i zasnivanju prava služnosti 24 1276

  8. U R ED B A o izm jenam a i dopunam a

  211

  211

  212

  212

  212

  212

  213

  U redbe o uvjetim a, načinu i program u za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u ŽZH

  1. K O L E K T IV N I U G O V O R za djelatnost srednjeg obrazovanja u ŽZH

  2. K O L E K T IV N I U G O V O R za djelatnost osnovnog obrazovanja u ŽZH

  3. K O L E K T IV N I U G O V O R za djelatnike u M inistarstvu unutarnjih poslova ŽZH

  1. O D L U K A o naknadam a iz osnova m aterijalnih prava uposlenih kod korisn ika Proračuna u ŽZH

  2. O D L U K A o plaćanju prem ije- sudjelovanja osiguranih osoba u troškovim a zdravstvene zaštite u ŽZH

  3. O D L U K A o davanju suglasnosti na financijski plan Službe za zapošljavanje ŽZH za 2017.i procjenu Plana za 2018. i 2019. godinu i na O dluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Ž ZH za 2017.

  4. O D L U K A o donošenju Program a rada za izradu procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara ŽZH

  5. O D L U K A o davanju suglasnosti na Financijski p lan Z avoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu i na O dluku o izvršenju F inancijskog p lana Zavoda za zdravstveno osiguranje ZZH za 2017.O D L U K A o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH za 2017. O D L U K A o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Ceste ŽZH za 2017. O D L U K A o davanju suglasnosti na O dluku o izvršavanju Financijskog plana Javne ustanove Ceste ŽZH za 2017. O D L U K A o izvršavanju Financijskog plana Javne ustanove Ceste ŽZH za 2017. O D L U K A o otvaranju posebnog transakcijskog računa u okviru jedinstvenog računa riznice za sredstva zaštite od požara i vatrogastva O D L U K A o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH za 2016. i na O dluku o izvršenju Rebalansa Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH za 2016. O D L U K A o izvršenju R ebalansa Financijskog plana Z avoda za zdravstveno osiguranje ŽZH za 2016. O D L U K A o otpisu obveza ŽZH zbog zastare O D L U K A o izm jenam a Odluke0 signaturi akata V lade ŽZH1 tijela županijske uprave O D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o izm jenam a Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite ŽZH O D L U K A o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi A genciji za privatizaciju u Ž Z H “ utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017. godinu O D L U K A o davanju suglasnostiza sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 206 k.o.Ljubotići, Široki B rijeg

  18. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu

  2<

  i;

  i:

  2;

  6.

  7.

  8.

  9.

  10

  11.

  12.

  13.14.

  15.

  16.

  17.

  1278

  442

  458

  1146

  2

  5

  5

  6

  13

  13

  19

  19

  20

  23

  23

  24 60

  60

  61

  61

  62

 • šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 3418 k.o.Donji C m ač, Široki B rijeg 2 62

  19. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1338/1 k.o.Turčinovići, Široki Brijeg 2 62

  20. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 255/1 k.o.Ljuti Dolac, Široki B rijeg 2 63

  21. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 3776/1 k.o.Buhovo, Široki B rijeg 2 63

  22. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 3220/1 k.o.Donji C m ač, Široki Brijeg 2 64

  23. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 18/1 k.o.Dobrkovići, Široki B rijeg 2 64

  24. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č.broj 365 k.o.Proboj Gornji, L jubuški 2 64

  25. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 255/1 k.o.Ljuti Dolac, Široki B rijeg 2 65

  26. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 206 k.o.Ljubotići, Široki Brijeg 2 65

  27. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 36/1 k.o.Ljubotići, Široki Brijeg 2 66

  28. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijeluk.č. broj 2019/1 k.o. Ljubotići, Široki Brijeg 2 66

  29. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 2996/1 k.o.G radac, Široki Brijeg 2 66

  30. O D L U K A o u tvrđivanju odgovora

  na pitanja iz U pitnika Europske komisije za ŽZH

  31. O D L U K A o pokretanju likvidacijskog postupka nad poduzećem Sloga d.o.o. Široki Brijeg

  32. O D L U K A o pokretanju stečajnog postupka nad poduzećem „K onfekcija“ d.d. Široki Brijeg

  33. O D L U K A o donošenju Program a utroška sredstava sa kriterijim a raspodjele sredstava «Tekući prijenosi za udruge branitelja» u tvrđenih Proračunom ŽZH za 2017., M inistarstvu hrvatskih branitelja iz D om ovinskog rata ŽZH

  34. O D L U K A o donošenju A kcijskog plana V lade ŽZH za provedbu Reform ske agende za B osnu i H ercegovinu za razdoblje 2015. - 2018. godina

  35. O D L U K A o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Ž ZH - H E R A G “ utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017.

  36. O D L U K A o davanju suglasnosti na O dluku o razrješenju dužnosti ravnatelja Javne ustanove Razvojna agencija Županije Z apadnohercegovačke - Herag

  37. O D L U K A o davanju suglasnosti na Odlukuo im enovanju ravnatelja Javne ustanove R azvojna agencija ŽZH - Herag

  38. O D L U K A o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2016.,za Tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2016. godine

  39. O D L U K A o dodjeli koncesije gospodarskom društvu„Rudnici boksita“ d.o.o. Široki Brijeg za eksploataciju boksita na ležištu L-148E „Slavkov ležaj“ eksploatacijsko polje „M ratnjača“ Široki Brijeg

  40. O D L U K A o dodjeli koncesije gospodarskom društvu„R udnici boksita“ d.o.o. Široki Brijeg za eksploataciju boksita na ležištu L-45 „O rašnica“ eksploatacijsko polje „C rne L okve-G njat“ Široki Brijeg

  41. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 2996/1 k.o. Gradac, Široki Brijeg

  42. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1984/1 k.o.Jare, Široki Brijeg

  43. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1469/1 k.o. Turčinovići, Široki Brijeg

  44. O D L U K A o donošenju program a utroška sredstava sa kriterijim a raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Ž ZH za 2017.

  45. O D L U K A o određivanju

 • Redni Br. str. Redni Br. str.broj_________________________________________________________________ broj_________________________________________________________________

  visine nadoknade za korištenje dijela ribolovnog područja -ribolovne zone Ljubuški 4 115

  46. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 255/1 k.o.Ljuti Dolac, Široki B rijeg 4 115

  47. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1984/1 k.o.Jare, Široki Brijeg 4 116

  48. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 36/1 k.o.Ljubotići, Široki B rijeg 4 116

  49. O D L U K A o proglašenju 1. ožujka2017. godine neradnim danom 4 116

  50. O D L U K A o utvrđivanju kriterijaza raspoređivanje sredstava Proračuna ŽZH za 2017., Tekući prijenosiza političke stranke“ 4 117

  51. O D L U K A o program u utroška sredstava„Tekući prijenosi za šport“utvrđenih Proračunom Ž ZH za 2017. 4 117

  52. O D L U K A o program u utroška sredstava „Tekući prijenosi za program e kulture“utvrđenihProračunom ŽZH za 2017. godinu 4 120

  53. O D L U K A o odobbravanju prodaje službenih m otornih vozila M inistarstva unutarnjih poslovaŽZH putem jav n o g nadm etanja 4 122

  54. O D L U K A o davanju suglasnosti na izvješće o izvršenju financijskogplana Javne ustanove ceste ŽZH za 2016. 4 123

  55. O D L U K A o Planu i Program u održavanja i zaštite, rekonstrukcije,izgradnje i obnove cesta u 2017. godini 4 124

  56. O D L U K A o usvajanju E laboratao obavljenom redovitom godišnjempopisu im ovine, obveza i potraživanjaZZH na dan 31.12.2016. godine 5 164

  57. O D L U K A o izm jeni i dopunam aOdluke o korištenju službenih vozila 5 164

  58. O D L U K A o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava Tekući prijenosi za šum arstvo“ utvrđenih Proračunom Ž ZH sa kriterijim araspodjele sredstava za 2017. godinu 5 164

  59. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 2935/1 k.o.Biograci i d ijelu k.č. broj 255/1 k.o.Ljuti Dolac, Široki B rijeg 5 165

  60. O D L U K A o davanju suglasnostiza sporazum ni raskid ugovora o zakupušum skog zem ljišta u državnom vlasništvuza podizanje v išegodišnjih nasada na dijeluk.č. broj 37/1 k.o. R adišići Gornji, L jubuški 5 165

  61. O D L U K A o davanju suglasnosti na im enovanje zam jenika ravnateljaSlužbe za zapošljavanje ŽZH 5 166

  62. O D L U K A o uvjetim a i načinu korištenja financijskih sredstava ostvarenih na tem elju posebne naknade za zaštituod požara i vatrogastvo

  63. O D L U K A o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „R udnici boksita“ d.o.o. Posušje za eksploataciju boksita na ležištu L -l 7 „M ratnjača“ eksploatacijsko polje „M ratnjača“ Posušje

  64. O D L U K A o proglašenju 14. travnja 2017. godine neradnim danom

  65. O D L U K A o davanju suglasnosti na financijski plan A gencije za privatizaciju u ŽZH za 2017.

  66. O D L U K A o izdvajanju sredstava jedinicam a lokalne sam ouprave s pozicije „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ u tvrđenih Proračunom ŽZH za 2017.

  67. O D L U K A o izm jenam a Odlukeo pristupanju izradi Plana zaštite okoliša ŽZH

  68. O D L U K A o odobravanju prodaje službenih m otornih vozila Uprave za inspekcijske poslove ŽZHputem javnog nadm etanja

  69. O D L U K A o Program u zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelim a uprave, županijskim upravnim organizacijam a i drugim službam a i tije lim a ŽZH

  70. O D L U K A o odobravanju isplate sredstava sa podračuna za koncesije za istraživanje boksitau boksitonosnom području Posušje

  71. O D L U K A o davanju suglasnosti M inistarstvu gospodarstvaŽZH za prodaju m ineralne sirovine neposrednom pogodbom

  72. O D L U K A o stavljanju izvan snage O dluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu,,Vrelo Jastreb“ d.o.o. Rakitnoza zahvaćanje vode u kom ercijalne svrhe na lokaciji Vrpolje u općini Posušje

  73. O D L U K A o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Vrelo Jastreb“ d.o.o. R akitno za zahvaćanje vode u kom ercijalne svrhena lokaciji Vrpolje u općini Posušje

  74. O D L U K A o pokretanju stečajnog postupka nad gospodarskim društvom „Tvornica kružnih p ila“ d.d Posušje

  75. O D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda V lade Ž ZH za europske integracije

  76. O D L U K A o proglašenju stanja prirodne nepogode za područje ŽZH uzrokovane jakim m razom i niskim tem peraturam a

  77. O D L U K A o donošenju Program a utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu“utvrđenih Proračunom ZZH za 2017.

  78. O D L U K A o donošenju Program a utroška sredstava "T ekući prijenosi za zaštitu okoliša” utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017.

  79. O D L U K A o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017.

  80. O D L U K A o prestanku stanja prirodne nepogode za područje ŽZH

  81. O D L U K A o odobravanju

  166

  169

  170

  190

  190

  191

  192

  193

  194

  195

  195

  195

  196

  214

  214

  215

  218

  220

  2 2 6

 • Redni Br. str. R edni Br. str.broj_________________________________________________________________ broj_________________________________________________________________

  uništenja trajno oduzete im ovine 8 22682. O D L U K A o utvrđivanju kriterija

  raspodjele sredstava gradu i općinam a za sufinanciranje prijevoza učenikautvrđenih Proračunom ŽZH za 2017. 8 229

  83. O D L U K A o prijenosu sredstava gradu i općinam a za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenihProračunom ŽZH za 2017. godinu 8 229

  84. O D L U K A o odobravanju prodaje službenog m otornog vozila M inistarstva gospodarstva ŽZH putemjavnog nadm etanja 8 230

  85. O D L U K A o davanju suglasnosti na Odluku U pravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranjeŽZH o otpisu stalnih sredstava 8 231

  86. O D L U K A o davanju suglasnosti na N aputak za ostvarivanje pravana novčane potpore u poljoprivredi 9 238

  87. O D L U K A o raspodjeli sredstva utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017., za Tekuće prijenose za političke strankeza razdoblje siječanj-ožujak 2017. 9 238

  88. O D L U K A o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti općini Ljubuškio prijenosu prava upravljanja i korištenja na hidromelioracijskim sustavim a u vlasništvu ŽZH na registrirane udruge korisnikavode na području općine L jubuški 9 239

  89. O D L U K A o davanju suglasnosti općini Ljubuški o prijenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja na hidromelioracijskim sustavim a u v lasništvu Ž ZH na Javno poduzeće Parkovi d.o.o. Ljubuškina području općine Ljubuški 9 239

  90. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 2019/1 k.o.L jubotići, Široki B rijeg 10 312

  91. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 198/1 k.o.M okro, Široki Brijeg 10 312

  92. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 735/1 k.o.Dobrkovići, Široki Brijeg 10 313

  93. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 765/1 k.o.Dobrkovići, Široki Brijeg 10 313

  94. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1382/1 k.o.Dobrkovići, Š iroki B rijeg 10 313

  95. O D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu

  k.č. broj 710 k.o. V itina D onja, Ljubuški 10 31496. O D L U K A o izm jenam a O dluke o Program u

  zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelim a uprave, županijskim upravnim organizacijam a i drugimslužbam a i tijelim a Ž ZH 10 314

  97. O D L U K A o davanju suglasnosti na O dluku o usvajanju godišnjeg obračuna „Šum sko-gospodarskogdruštva Ž ZH “ d.o.o. Posušje za 2016. 10 315

  98. O D L U K A o rasporedu dobiti iskazane po godišnjem obračunu „Šum sko- gospodarskog društva Ž ZH “d.o.o. Posušje za 2016. 10 315

  99. O D L U K A o utrošku sredstava “Tekući prijenosi za špo rt” utvrđenih Proračunom ŽupanijeZapadnohercegovačke za 2017. godinu 11 389

  1 0 0 .0 D L U K A o utrošku sredstava“Tekući prijenosi za program e ku ltu re” utvrđenih proračunom Ž ZH za 2017. 11 391

  101. O D L U K A o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje financiranja program am odernizacije regionalnih cesta 11 392

  1 0 2 .0 D L U K A o u tvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odm ora (regres) za 2017. godinu 11 393

  1 0 3 .0 D L K A o raspodjeli sredstva utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017., za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2017. 11 393

  1 0 4 .0 D L U K A o otvaranju posebnog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice za sredstva za zaštitu, unapređenje ipodizanje novih šum a i za ruralni razvoj 11 394

  1 0 5 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu M inistarstva pravosuđa i uprave ŽZH 11 394

  1 0 6 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o izm ajenam a praviln ika o unutarnjem ustrojstvu stručne službe V lade ZZH 11 395

  107 .0 D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 2343 k.o.V itina Gornja, L jubuški 11 395

  1 0 8 .0 D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada n a dijelu k.č. broj 3250 k.o.M okro i dijelu k.č. broj 2502 k.o.U zarići, Široki B rijeg 11 396

  1 0 9 .0 D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 765/1 k.o.D obrkovići, Široki B rijeg 11 396

  1 1 0 .0 D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje v išegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj1219/16 k.o. Ružici, G rude 11 396

  l ll .O D L U K A o davanju suglasnosti

 • Redni Br. str. Redni Br. str.broj ___________________________________________________________ broj_________________________________________________________________

  za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 408/4 k.o. Ružici, G rude

  1 1 2 .0D L U K A o raspoređivanju sredstava „Tekući prijenosi za Sveučilište u M ostaru, Studentski centar u M ostaru, Zavod za školstvo“ utvrđenih Proračunom ŽZH

  1 13 .0 D L U K A o otvaranju posebnog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice za uplatu predujm a od A gencije za regionalni razvoj republike Hrvatske za projekt PESC A R

  1 14 .0D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu M inistarstva gospodarstva ŽZH

  115 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu M inistarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH

  11 6 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite ŽZH

  117 .0D L U K A o privrem enoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽZH kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja

  118-O D LU K A o zatvaranju posebnogtransakcijskog računa u okviru jedinstvenog računa riznice za sredstva dobivena iz EU fondova i m eđunarodnih organizacija

  119 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju dužnosti^ ravnatelja Javne ustanove Ceste ŽZH

  12 0 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Odluku o im enovanju ravnatelja Javne ustanove Ceste ŽZH

  12 1 .0 D L U K A o izm jeni Odluke o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijam a vlasti u ŽZH, državnih službenika i nam ještenika u tijelim a državne službe, zaposlenika u školam a koje su korisnici Proračuna ŽZH i ostalih uposlenika korisnika Proračuna ŽZH

  1 2 2 .0 D L U K A o donošenju procjene ugroženosti od požara ŽZH

  1 2 3 .0 D L U K A o izm jeni Odluke o utrošku sredstava “Tekući prijenosi za program e ku ltu re” utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017.

  124. O D L U K A o izm jeni Odluke o naknadam a iz osnova m aterijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u ŽZH

  125. O D L U K A o izdvajanju šum skog zem ljišta iz šum sko-gospodarskog područja Posuško na području općine Posušje

  126-OD LU KA o izdvajanju državne šume iz šum sko-gospodarskog područja Posuško na području općine Posušje, k.č. 5666/89, k.o. Konjsko-Bare

  12 7 .0 D L U K A o potvrđivanju tehnički Analiziranih i usuglašenih odgovora na Upitnik Europske kom isije

  1 2 8 .0 D L U K A o usvajanju strategije Županije Z apadnohercegovačke za

  11

  U

  397

  397

  11

  11

  398

  398

  399

  399

  14 498

  14 524

  14 524

  14 524

  16

  16

  550

  550

  16 637

  17 654

  17 654

  17 655

  17 655

  18

  18

  borbu protiv korupcije 2017. -2 0 1 9 . li129-O D LU K A o utroška sredstava

  “Tekući prijenosi za zaštitu oko liša” utvrđenih proračunom ŽZH za 2017.

  1 3 0 .0 D L U K A o izm jeni i dopuniOdluke o korištenju službenih vozila

  131-O D LU K A o donošenju Program a utroška sredstava za poticanje razvoja m alog gospodarstva ŽZH za 2017. 18

  1 3 2 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na O dluku o razrješenju ravnatelja „Šum sko-gospodarskog društva ŽZH “ d.o.o. Posušje 18

  1 3 3 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Odluku o im enovanju ravnatelja „Šum sko-gospodarskog društva Ž ZH “ d.o.o. Posušje 18

  1 3 4 .0 D L U K A o Program u zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelim a uprave, županijskim upravnim organizacijam a idrugim službam a i tije lim a ŽZH 18

  135-O D LU K A o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d.o.o. Posušje za eksploataciju boksita na ležištu L-39 i L-70 „B aturinka“ eksploatacijsko polje „Studena Vrila-Zagotje“ Posušje 19

  136-O D LU K A o izuzimanju županijske (državne) im ovine Opće trgovačkog poduzeća Listića p.o.o.Široki Brijeg iz procesa privatizacijeza potrebe Grada Široki Brijeg 19

  137 .0 D L U K A o prodaji predm eta DP „Polivinil“ p.o. Posušje u postupku m ale privatizacije 19

  138 .0 D L U K A o raspodjeli sredstva utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017. za Tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2017. 19

  139 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik0 unutarnjem ustrojstvu M inistarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH 19

  140 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ureda za zakonodavstvo Vlade ŽZH 19

  141 .0 D L U K A o proglašenju 3. studenoga 2017.neradnim danom u ŽZH 19

  1 4 2 .0 D L U K A o dodjeli koncesijegospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d.o.o. Posušje za eksploataciju boksita na ležištu L-343 „M ratnjača“ eksploatacijsko polje „M ratnjača“ Posušje

  1 4 3 .0 D L U K A o procjeni ugroženostipodručja ŽZH od prirodnih i drugih nesreća

  1 4 4 .0 D L U K A o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za predlaganje kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za m irovinsko i invalidsko osiguranjeiz ŽZH

  1 4 5 .0 D L U K A o postupku i kriterijim a za dodjelu pom oći općinam a/gradovim a iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

  1 4 6 .0 D L U K A o u tvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za p laće rukovodećih i ostalih državnih službenika u županijskim tijelim a državne službe

  1 4 7 .0 D L U K A utvrđivanju platnih razreda1 koeficijenata za plaće nam ještenikau županijskim tije lim a državne službe 22

  20

  21

  21

  21

  22

  674

  697

  698

  698

  700

  701

  701

  710

  710

  711

  712

  712

  713

  713

  1011

  1051

  1137

  1138

  1142

  1143

 • Redni Br. str. Redni Br. str.broj_________________________________________________________________ broj_________________________________________________________________

  1 4 8 .0 D L U K A o izm jeni odlukeo utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijam a vlasti u ŽZH , državnih službenika i nam ještenika u tijelim a državne službe, zaposlenika u školam a koje su korisnici proračuna ŽZH i ostalihuposlenika korisnika Proračuna ŽZH 22 1144

  14 9 .0 D L U K A o davanju suglasnosti Uredu Vlade ŽZH za europskeintegracije za zakup poslovnog prostora 22 1145

  150 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o izm jeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika V lade ŽZH 22 1145

  1 5 1 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na kolektivni ugovor za djelatnikeu M inistarstvu unutarnjih poslova ŽZH 22 1146

  1 5 2 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Odluku U pravnog vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH o isplati sredstava za investicije u zdravstvu predviđene financijskim planom zavoda zazdravstveno osiguranje ŽZH za 2017. 23 1171

  1 5 3 .0 D L U K A o dopunam a O dluke o donošenju Program a utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu“ utvrđenih Proračunom ZZH za 2017. 23 1171

  154 .0 D L U K A o izm jenam a O dlukeo prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizacijuu Z ZH “ utvrđenih Proračunom ZZH za 2017. 23 1172

  155 .0 D L U K A o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 193, dijelu k.č. broj 194 i dijelu k.č.broj 839 k.o. Rasno, Široki Brijeg 23 1172

  156-O D LU K A o izm jeni i dopunam a Odluke o privrem enoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH kao i načinunjihovog propisivanja i izdavanja 23 1173

  1 5 7 .0 D L U K A o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja ZZH na dan 31.12.2017. 23 1173

  158-O D LU K A o izm jenam a i dopuni Odluke o naknadam a iz osnova materijalnih prava uposlenihkod korisnika Proračuna u ŽZH 24 1290

  15 9 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na financijskiplan Javne ustanove ceste ŽZH za 2018. 24 1290

  1 6 0 .0D L U K A o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog Plana Javne ustanove C este ŽZH za 2018. 24 1291

  161.O D L U K A o izvršavanju Financijskogplana Javne ustanove Ceste ŽZH za 2018. 24 1291

  1 6 2 .0 D L U K A o Planu i Program u održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2018. 24 1294

  16 3 .0 D L U K A o dodjeli sredstava za poticajrazvoja m alog gospodarstva ŽZH za 2017. 24 1296

  1 6 4 .0 D L U K A o izm jenam a Odlukeo donošenju program a utroška sredstava„Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017. 24 1297

  1 6 5 .0 D L U K A o davanju suglasnostu na rješenje o im enovanju privrem enog ravnatelja zavoda za odgoj i obrazovanje 24

  166-O D LU K A o raspodjeli sredstva utvrđenih Proračunom ŽZH za 2017.za Tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2017. 2A

  167-O D LU K A o davanju suglasnostina izm jene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje Ž ZH za 2017. i procjenu Plana za 2018. i 2019. 25

  1 6 8 .0 D L U K A o davanju suglasnostina Odluku o izvršenju izm jena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje ŽZH za 2017. 25

  1 69 .0 D L U K A o izvršenju Izm jena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje ŽZH za 2017. 25

  1 7 0 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje ŽZH za 2018. i procjenu Plana za 2019. i 2020. 25

  1 7 1 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog p lana Službe za zapošljavanje ŽZH za 2018. 25

  172 .0 D L U K A o izvršenju Izm jena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Z ap ad n o h ercegovačkeza2018 . 25

  1 7 3 .0 D L U K A o davanju suglasnostina Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Z apadnohercegovačke za 2017. 25

  1 7 4 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na O dluku o izvršenju Rebalansa financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Z apadnohercegovačke za 2017. 25

  1 7 5 .0 D L U K A o izvršenju Rebalansa financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Z apadnohercegovačke za 2017. 25

  1 7 6 .0 D L U K A o pristupanju i provedbi procedure Javnog natječaja za im enovanje ravnatelja i branitelja Ž upanijskog Z avoda za pravnu pom oć 25

  1 7 7 .0 D L U K A o davanju suglasnostina Statut Z avoda za odgoj i obrazovanje 25

  1 7 8 .0 D L U K A o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistem atizaciji radnih m jesta Zavoda za odgoj i obrazovanje 25

  1. R JE Š E N JE o raziješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH 2

  2. R JE Š E N JE o im enovanju ravnateljaZ avoda za zdravstveno osiguranje ŽZH 2

  3. R JE Š E N JE o raziješenju zamjenika ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH 2

  4. R JE Š E N JE o imenovanju zamjenika ravnatelja Z avoda za zdravstveno osiguranje ŽZH 2

  5. R JE Š E N JE o razrješenju članaUpravnog vijeća Sveučilišta u M ostaru 3

  6. R JE Š E N JE o im enovanju članaU pravnog vijeća Sveučilišta u M ostaru 3

  7. R JE Š E N JE o izm jeni i dopuni Rješenjao imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga „Strategije borbe protiv korupcije u Ž Z H “ 4

  8. R JE Š E N JE o razrješenju vršitelja dužnosti direktora poduzeća A groprom d.d. L jubuški 4

  9. R JE Š E N JE o im enovanju vršitelja dužnosti d irektora poduzeća A groprom d.d. Ljubuški 4

  1297

  1298

  1322

  1322

  1323

  1326

  1326

  1326

  1330

  1330

  1330

  1337

  1338

  1338

  67

  67

  68

  68

  98

  98

  125

  125

  126

 • Redni Br. str. R edni Br. str.broj ___________________________________________________ broj_________________________________________________________________

  10. R JE Š E N JE o razrješenju Povjerenstva za davanje m išljenja po zahtjevuza jednokratnu novčanu pom oć kod teške invalidnosti ili teške bolesti

  11. R JE Š E N JE o im enovanju Povjerenstva za davanje m išljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pom oć kod teške invalidnosti ili teške bolesti

  12. R JE Š E N JE o razrješenju člana Policjjskog odbora ŽZH

  13. R JE Š E N JE o im enovanju člana Policijskog odbora ŽZH

  14. R JE Š E N JE o razrješenju Policijskog odbora ŽZH

  15. R JE Š E N JE o im enovanju Policijskog odbora ŽZH

  16. R JE Š E N JE o razrješenju člana privrem enog Nadzornog odbora JP “Park prirode Blidinje” M asna Luka - Posušje

  17. R JE Š E N JE o imenovanju člana privrem enog Nadzornog odbora JP “ Park prirode Blidinje” M asna Luka - Posušje

  18. R JE Š E N JE o im enovanju vršitelja dužnosti direktora gospodarskog društva S loga d.o.o. Široki Brijeg

  19. R JE Š E N JE o razrješenju Stegovnog vijeća za provedbu postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti državnih službenika i nam ještenika u tijelim a državne službe u ŽŽZH

  20. R JE Š E N JE o im enovanju Stegovnog vijeća za provedbu postupka u tvrđivanja stegovne odgovornosti državnih službenika i nam ještenikau tijelim a državne službe u ŽZH

  21. R JE Š E N JE o razrješenju člana Povjerenstva za upravljanje oduzetom im ovinom

  22. R JE Š E N JE o izm jeni R ješenja o im enovanju Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom

  23. R JE Š E N JE o im enovanju članova u Povjerenstvo za tum ačenje i praćenje odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnosti srednjeg obrazovanja u ŽZH

  24. R JE Š E N JE o im enovanju članovau Povjerenstvo za tum ačenje i praćenje odredbi K olektivnog ugovora za djelatnosti osnovnog obrazovanja u ŽZH

  25. R JE Š E N JE o razrješenju privrem enog N adzornog odbora „Rudnici boksita“ d.o.o. Široki Brijeg

  26. R JE Š E N JE o im enovanju privrem enog N adzornog odbora „Rudnici boksita“ d.o.o. Široki B rijeg

  27. R JE Š E N JE o im enovanju ravnatelja Ureda V lade ŽZH za Europske integracije

  28. R JE Š E N JE o prestanku važenja R ješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti U reda za zakonodavstvo V lade ŽZH

  29. R JE Š E N JE o privrem enom vršenju dužnosti poslova ravnateljaUreda za zakonodavstvo V lade Ž ZH

  30. R JE Š E N JE o razrješenju privrem enog ravnatelja U reda V lade ŽZHza europske integracije

  31. R JE Š E N JE o im enovanju predstavnika u radnu grupu za trgovinu uslugam ana razini Bosne i H ercegovine

  32. R JE Š E N JE o im enovanju G lavnog

  5

  5

  5

  11

  11

  11

  16

  16

  17

  17

  170

  170

  171

  171

  399

  400

  400

  11 400

  11 401

  16 637

  637

  638

  16 639

  16 639

  16 639

  17 656

  656

  657

  18 702

  18 703

  19 713

  21 1139

  popisnog povjerenstva ŽZH33. R JE Š E N JE o im enovanju G lavnog

  popisnog povjerenstva M inistarstva unutarnjih poslova ŽZH

  34. R JE Š E N JE o im enovanju G lavnog popisnog povjerenstva, M inistarstva pravosuđa i uprave ŽZH

  35. R JE Š E N JE o im enovanju G lavnog popisnog povjerenstva M inistarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Z apadnohercegovačke

  36. R JE Š E N JE o im enovanju G lavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha m aterijala, robe i sitnog inventara županijskih m inistarstava i uprava

  37. R JE Š E N JE o im enovanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plem enitih m etalai vrijednosnih papira, potraživanja i plasm ana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala ŽZH

  38. R JE Š E N JE o razrješenju branitelja Zavoda za p ravnu pom oć ŽZH

  1. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz P roračuna Ž ZH za 2016.

  2. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2016.

  3. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz P roračuna Ž ZH za 2016.

  4. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna Ž ZH za 2016.

  5. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2016.

  6. Z A K L JU Č A K o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  7. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  8. Z A K L JU Č A K o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  9. Z A K L JU Č A K o izm jeni Zaključka o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna Ž ZH za 2016. godinu

  10. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna Ž ZH za 2017.

  11. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  12. Z A K L JU Č A K o iznosu dnevnica za službena putovanja

  13. Z A K L JU Č A K o usvajanju liste projekata ŽZH za Program javn ih investicija F BiH

  14. Z A K L JU Č A K o usvajanju liste projekata za Program javn ih investicija Ž ZH

  15. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  16. Z A K L JU Č A K utvrđivanju visine naknade za rad članovim a Povjerenstva za davanje m išljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pom oć kod teške invalidnosti ili teške bolesti

  17. Z A K L JU Č A K o utvrđivanjuvisine naknade za rad predsjednicim a i članovim a popisn ih povjerenstava

  18. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  19. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  20. Z A K L JU Č A K o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  21. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja

  23 1175

  23

  23

  23

  25

  1175

  23 1176

  23 1176

  177

  1178

  1338

  30

  35

  38

  68

  98

  104

  104

  107

  126

  126

  128

  171

  172

  174

  175

  197

  197

  197

  199

  200

 • Rednibroj

  Br. str. Rednibroj

  Br. str.

  sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.22. Z A K L JU Č A K o odobravanju raspodjele

  sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.23. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja

  sredstava iz Proračuna Ž ZH za 2017.24. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele

  sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.25. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja

  sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.26. Z A K L JU Č A K o odobravanju raspodjele

  sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.27. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja

  sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.28. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele

  sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.29. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele

  sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.30. Z A K L JU Č A K o prihvaćanju Izvješća

  o izvršenju proračuna ŽZH u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

  31. Z A K L JU Č A K o odobravanju jednokratne novčane pom oći općinam a/gradu za saniranje posljedica prirodne nepogode

  32. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  33. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  34. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  35. Z A K L JU Č A K o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Ž ZH za 2017.

  36. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  37. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  38. Z A K L JU Č A O o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  39. Z A K L JU Č A K o prihvaćanju Izvješćao izvršenju Proračuna Ž ZH u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

  40. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  41. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  42. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  43. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  44. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  45. Z A K L JU Č A K o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  46. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  47. Z A K L JU Č A K o odobravanju preraspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  48. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  49. Z A K L JU Č A K o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  50. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  51. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  52. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  53. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  54. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  7 222 55.

  7 223 56.

  8 231 57.

  8 23558.

  9 24059.

  9 24460.

  10 31561.

  10 31962.

  10 32263.

  1

  13

  13

  14

  14

  16

  16

  16

  16

  17

  17

  17

  18

  18

  18

  19

  19

  19

  20

  20

  20

  401

  402

  402

  407

  409

  473

  473

  525

  534

  639

  640

  647

  649

  657

  659

  660

  703

  704

  705

  714

  714

  717

  1012

  1012

  1013

  sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017. Z A K L JU Č A K o odobravanju preraspodjeli sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017. Z A K L JU Č A K o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna ŽZH u razdoblju od 1. siječnja do 30. ru jna 2017. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz P roračuna Ž ZH za 2017. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017. Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017. Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  6 4 .Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz P roračuna Ž ZH za 2017.

  6 5 .Z A K L JU Č C I o odobravanju raspodjele sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  6 6 .Z A K L JU Č C I o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna ŽZH za 2017.

  67. Z A K L JU Č C I o odobravanju izdvajanja sredstava iz P roračuna ŽZH za 2017.

  21 1140

  21 1140

  22 1158

  22 1158

  22 1162

  23 1179

  23 1181

  24 1298

  24 1301

  24 1305

  25 1339

  25 1341

  25 1346

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  1.

  1.

  M IN IS T A R S T V O G O SPO D A R ST V A

  P R A V IL N IK o izm jenam a i dopunam a Pravilnika o postavljanju reklam nih znakova na cestam a P R A V IL N IK o izm jenam a i dopunam a Pravilnika o naknadam a za korištenje cestovnog zem ljišta P R A V IL N IK o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja regionalnih cesta P R A V IL N IK o održavanju regionalnih cesta u Županiji Z apadnohercegovačkoj P R A V IL N IK o polaganju posebnog ispita za taksi vozača N A PU T A K za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi P R O G R A M utroška sredstava „Tekući prijenosi za šum arstvo“ u tvrđenih Proračunom Županije Z apadnohercegovačke sa kriterijim a raspodijele srdedstava za 2017. godinu JA V N I P O Z IV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šum skog zem ljišta u državnom vlasništvu radi podizanja v išegodišnjih nasada

  1 41

  1 41

  1 42

  1 48

  5 179

  9 278

  177

  130

  1.

  2.

  3.

  4.

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  P R A V IL N IK o načinu isplate i visini naknada policijskih službenikaza rad u posebnim uvjetim a 3 108P R A V IL N IK o radnim m jestim a za koje se dodjeljuje trajni dodatak na p laću za posebne uvjete rada ivisini dodatka izraženog u postotku 4 129P R A V IL N IK o izgledu sadržajui cijeni obrazaca isprava o oružju istreljivu i zahtjevim a za njihovo izdavanje 9 245P R A V IL N IK o uvjetim a za obavljanjedjelatnosti osposobljavanja građana zapravilnu uporabu vatrenog oružja te

 • Redni Br. str. R edni Br. str.broj_________________________________________________________________ broj_________________________________________________________________

  5.

  6.

  7.

  8 .

  9.

  276

  412

  programu i načinu provedbe osposobljavanja 9 263 PR A V IL N IK o uvjetim a i načinu sm ještaja i čuvanja oružja i streljiva 9P R A V IL N IK o izm jenam a i dopunam a Pravilnika o prom icanju policijskih službenika 11 P R A V IL N IK o izgledu, sadržajui načinu vođenja evidencija o oružju 13 474PR A V IL N IK o postojanju prostornih, tehničkih i sigurnosnih uvjeta civilnog strelišta te stručnom znanju osoba koje rukuju oružjemi upravljaju civilnim strelištem 15 542PR A V IL N IK o onesposobljavanju i uništenju oružja i streljiva 17 660

  10. PR A V IL N IK o postojanju prostornihi tehničkih uvjeta poslovnog prostora te stručnom znanju osoba za obavljanjeposlova popravljanja i prepravljanja oružja 17 665

  11. PR A V IL N IK o izm jenam a i dopunam a Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađenjetem eljne policijske obuke 24 1307

  MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

  1. R JE Š E N JE o prom jeni službenog sjedišta notarskog ureda, notara G ojka Kolobarića sa službenimsjedištem u Širokom Brijegu 3 109

  2. R JE Š E N JE o prom jeni službene adrese notara Zdenka Puljićasa službenim sjedištem u Ljubuškom 17 671

  MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

  1. O D L U K A o upisu učenika u prve (i.) razrede srednjih školau školskoj 2017 ./2 0 18. godini 10 323

  1. PR A V IL N IK o kalendaru rada prvog razreda osnovne školeza školsku godinu 2017 ./2 0 18. 10 328

  2. PR A V IL N IK o kalendaru rada osnovnihškola za školsku godinu 2017 ./2 0 18. 10 330

  3. PR A V IL N IK o kalendaru rada srednjihškola za školsku godinu 2017 ./2 0 18. 10 332

  4. PR A V IL N IK o klasifikacijiznanstvenih područja, polja i grana 14 535

  5. PR A V IL N IK o uvjetima upisa u programe obrazovanja odraslih, načinu izvođenja programa obrazovanja odraslihi načinu završavanja obrazovanja odraslih 23 1186

  6. PR A V IL N IK o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja, upisu, te brisanju iz registra institucija/ustanovaza obrazovanje odraslih 23 1188

  1. S P O R A Z U M o osnivanjuZavoda za odgoj i obrazovanje 24 1314

  M IN IS T A R S T V O F IN A N C IJA

  1. R E G IS T A R proračunskih korisnika ŽZH 17 669

  M IN IS T A R S T V O ZDRAV STVA, R A D A I S O C IJA L N E SK R B I

  1. JA V N I O G L A S za nom iniranjei predlaganje kandidata za poziciju člana U pravnog odbora Federalnog zavoda za m irovinsko i

  1.invalidsko osiguranje iz ŽZH ISPR A V A K JA V N O G O G L A SAza nom iniranje i predlaganje kandidata za poziciju člana U pravnog odbora Federalnog zavoda za m irovinskoi invalidsko osiguranje iz ŽZH

  OPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE

  22 1163

  25 1348

  1. R JE Š E N JE o razrješenju privrem enog člana N adzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje R JE Š E N JE o konačnom im enovanju člana N adzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje R JE Š E N JE o razrješenju N adzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje R JE Š E N JE o razrješenju N adzornog odbora Javnog poduzeća R adio Posušje d.o.o. R JE Š E N JE o im enovanju privrem enog N adzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje R JE Š E N JE o im enovanju privrem enog N adzornog odboraJavnog poduzeća R adio Posušje d.o.o.R JE Š E N JE o razrješenju U pravnog vijeća Centra za socijalni rad Posušje R JE Š E N JE o razrješenju U pravnog vijeća Javne ustanove za kom unalne djelatnosti „U rbikom “ Posušje R JE Š E N JE o razrješenju U pravnog vijeća D ječjeg vrtića „Bajka“ Posušje

  10. R JE Š E N JE o im enovanju privrem enog U pravnog vijeća Centra zasocijalni rad Posušje

  11. R JE Š E N JE o im enovanju privrem enog U pravnog vijeća Javne ustanove za kom unalne djelatnosti „U rbikom “ Posušje

  12. R JE Š E N JE o im enovanju privrem enog Upravnog vijeća D ječjeg vrtića „B ajka“ Posušje

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  3 III

  3 111

  22 1164

  22 1165

  22 1165

  22 1165

  22 1166

  22 1166

  22 1167

  22 1167

  22 1167

  22 1168

  ADM INISTRATIVNO - PRAVNO PO V JEREN STV O

  1. O D L U K A o u tvrđivanju naknade članovim a N ezavisnog odbora za izbor i reviziju 3

  2. O D L U K A o izm jeni Odluke o postupku ostvarivanja prava na p laću, naknadu plaće i druga m aterijalna prava izabranih dužnosnika i savjetnika u Skupštini Županije Z apadnohercegovačke 7

  1 Z A K L JU Č A K o iznosu zastupničkog paušala 7

  SL U Ž B A Z A Z A PO ŠL JA V A N JE

  1. N A T JE Č A J za izbor i im enovanjezam jenika ravnatelja službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke

  110

  213213

  110

  O P Ć IN S K O V IJ E Ć E G R U D E

  1. JA V N I N A T JE Č A J za izbor i im enovanje predsjednika i članova N adzornog odbora i U pravnih vijeća ureguliranim tijelim a Općine G rude 4 131

  1. JA V N I O G L A S za im enovanje članova

 • Redni Br. str. Redni Br. str.broj __________________________________________________________ broj_________________________________________________________________

  2.

  1.

  2.

  1.

  Općinskog izbornog povjerenstva Grude JA V N I N A T JE Č A J za izbor i im enovanje tri člana U pravnog vijeća D ječjeg vrtića „G rude“ G rude PO N O V N I JA V N I N A T JE Č A J za izbor i im enovanje tri člana Upravnog vijeća D ječjeg vrtića „G rude“ Grude

  O P Ć IN S K O V IJE Ć E L JU B U S K I

  JA V N I O G L A S za im enovanje U pravnog vijeća Javne ustanove edukacij sko-rehabilitacij ski centar za djecu, m lade i odrasle osobe s poteškoćam a u razvoju općine L jubuški R JE Š E N JE o razrješenju privrem enog U pravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, m lade i odrasle osobe s teškoćam a u razvoju općine L jubuški R JE Š E N JE o konačnom im enovanju članova U pravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, m lade i odrasle osobe s poteškoćam a u razvoju općine L jubuški JA V N I N A T JE Č A J za im enovanje ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko- rehabilitacijski centar za djecu, m ladei odrasle osobe s teškoćam a u razvoju općine Ljubuški

  USTAVNI SUD F B iH

  R JE Š E N JE broj: U-32/17 PR E S U D A broj: U-7/16 PR E SU D A Broj: U -16/16 PR E SU D A Broj: U-32/17

  4 133

  12 455

  15 546

  5 187

  10 337

  10 337

  15 545

  910

  290 338

  11 413 11 426

  P O V JE R E N S T V O Z A D RŽA V N U SL U Ž B U

  P R A V IL N IK o dokum entaciji kojom sedokazuje poznavanje ili znanje i aktivnoznanje stranog jez ika u postupcim aprovođenja natječaja u tijelim a državneslužbe u Županiji Zapadnohercegovačkoj 10 334

  JA V N A U STA NOV A C E S T E

  1. N A T JE Č A J za izbor i im enovanje ravnatelja Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke

  JE „ P A R K O V I“ d.o .o . L JU B U Š K I

  10 336

  721

  1. JA V N I N A T JE Č A J za odabir kandidata O dbora za reviziju JP „Parkovi“ d.o.o. L jubuški 19

  JU D J E Č J I V R T IĆ „T R N O R U Ž IC A “

  1. JA V N I N A T JE Č A J za im enovanje ravnatelja jav n e ustanove Dječji vrtić „Tm oružica“ Široki Brijeg 19 723

  JAVNA USTANOVA EDUKACIJSKO- REHABILITACIJSKI CENTAR ZA DJECU,

  MLADE I ODRASLE OSOBE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU OPĆINE LJUBUŠKI

  1. R JE Š E N JE o im enovanju ravnateljaJavne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijskicentar za djecu, m lade i odrasle osobes teškoćam a u razvoju općine Ljubuški 20 1017

  JA V N O P O D U Z E Ć E „K O M U N A L N O “ D .O .O . G R U D E

  1. JA V N I N A T JE Č A J za odabir kandidata O dbora za reviziju J.P. „K om unalno“d.o.o. Grude 18 706

  2. JA V N I N A T JE Č A J za izbor i imenovanjeravnatelja J.P. „Kom unalno“ d.o.o. Grude 20 1017

  1. P O N IŠ T E N JE JA V N O G N A T JE Č A JA Z a izbor i im enovanje O dbora za reviziju J.P. „K om unalno“ d.o.o. Grude 23 1195

  1. P O N O V L JE N I JA V N I N A T JE Č A J za odabir kandidata O dbora za reviziju J.P. „K om unalno“ d.o.o. Grude 23 1195

  C E N T A R Z A S O C IJA L N I R A D G R U D E

  JA V N I N A T JE Č A J za izbor i im enovanje ravnatelja C entra za socijalni rad Grude 20 1018

 • OBAVIJEST PRETPLATNICIMA

  Pozivamo Vas da se pretplatite na “Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”

  Pretplata na G lasilo za 2018. godinu iznosi 150 K M .Molimo cijenjene pretplatnike da uplate obave čim prije kako bismo mogli pravodobno odrediti nakladu “Narodnih novina Županije Zapadnohercgovačke”, za 2018. godinu. Kopiju uplatnice možete poslati

  v

  poštom na našu adresu: Stručna služba Skupštine ZZH, Stjepana Radića 37b., 88220 Široki Brijeg ili na faks: 039/705-695.

  Kod nas možete nabaviti uvezane “NarodneV

  novine Županije Zapadnohercegovačke”2015. godina 1 knjiga cijena 180 KM2016. godina 1 knjiga cijena 180 KM2017. godina 1 knjiga cijena 180 KM

  NARODNE NOVINEr ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE >

  Službeno glasilo

  Izdavač: Stručna služba Skupštine Županije ZapadnohercegovačkeAdresa: Stjepana Radića 37b., 88220 Široki Brijeg telefon: 039/706-644, faks: 039/705-695Glasilo izlazi prema potrebi. Pretplata za 2018. godinu iznosi 150 KM po jednom primjerku,Račun za uplatu: Depozitni račun za javne prihode ŽZH Ljubuški 3380002200004013 UniCredit bank d.d. Mostar, poslovnica Ljubuški Broj proračunske organizacije: 1001001 Vrsta prihoda: 722631 - vlastiti prihodiPretplatnici s područja ZZH upisuju broj (054-Široki Brijeg, 059-Ljubuški, 037-Grude, 070-Posušje) ovisno o sjedištu svoje tvrtke na zahtjev MFZZH kako bi se pratila pretplata po općinama.Vanjski pretplatnici trebaju koristiti broj općine 059-Ljubuški zbog sjedišta MFZZH odnosno mjesta gdje se vodi depozitni račun.Urednik: Julijana Šimović dipl. iur., tajnik Skupštine ŽZHObrada i prijelom: Kristina Grubešić, viši referent za administrativne i operativno-tehničke poslove Tisak: LOGOTIP, Široki BrijegReklamacije se primaju u roku od 15 dana po izlasku pojedinog broja.Pretplatnicima koji se pretplate tjekom godine ne možemo jamčiti dostavu svih izašlih brojeva.Naklada: 220 komada