of 27 /27
Godina VII - Broj 51, Četvrtak, 7 decembra/prosinca 2000.godine 458 Na osnovu čl. 111. i 112. Zakona o radu (“Slubene novine Federacije BiH, broj 43/99) i člana 1. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (“Slubene novine Federacije BiH, broj 19/2000) Samostalni sindikat radnika srednjeg obrazovanja Bosne i Hercegovine kao predstavnik zaposlenika i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta/porta kao predstavnik poslodavca, zaključuju KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) regulira se zasnivanje radnog odnosa, zaključivanje ugovora o radu, duina i raspored radnog vremena, plaće i druge naknade iz radnog odnosa, periodi isplate plaća i naknada, odsustvovanje sa rada i odmori, prestanak ugovora o radu, rjeavanje sporova iz radnog odnosa i druga pitanja iz radnog odnosa i po osnovu rada zaposlenika u gimnazijama, učiteljskim kolama, srednjim umjetničkim kolama, srednjim tehničkim i srodnim kolama, srednjim stručnim kolama, specijalnim srednjim kolama i domovima učenika koje su javne ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: srednja kola). Član 2. Pravilnikom o radu srednje kole ne mogu se utvrditi manja prava zaposlenika od prava koja su utvrđena ovim kolektivnim ugovorom. Član 3. O svim pitanjima iz radnog odnosa koja nisu uređena Zakonom o radu ovim kolektivnim ugovorom, primjenjuje se Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Herce- govine. II - RADNI ODNOS

KOLEKTIVNI UGOVOR - sobih.basobih.ba/.../oktobar2015/Kolektivni_ugovor_srednje_obrazovanje.pdf · Kolektivni ugovor) regulira se zasnivanje radnog odnosa, zaključivanje ugovora o

 • Author
  dangdat

 • View
  240

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of KOLEKTIVNI UGOVOR - sobih.basobih.ba/.../oktobar2015/Kolektivni_ugovor_srednje_obrazovanje.pdf ·...

 • Godina VII - Broj 51, etvrtak, 7 decembra/prosinca 2000.godine

  458

  Na osnovu l. 111. i 112. Zakona o radu (Slubene novine Federacije BiH, broj

  43/99) i lana 1. Opeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i

  Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj 19/2000) Samostalni

  sindikat radnika srednjeg obrazovanja Bosne i Hercegovine kao predstavnik

  zaposlenika i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta/porta

  kao predstavnik poslodavca, zakljuuju

  KOLEKTIVNI UGOVOR

  ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U FEDERACIJI BOSNE I

  HERCEGOVINE

  I - OPE ODREDBE

  lan 1.

  Ovim kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja (u daljem tekstu:

  Kolektivni ugovor) regulira se zasnivanje radnog odnosa, zakljuivanje ugovora o

  radu, duina i raspored radnog vremena, plae i druge naknade iz radnog odnosa,

  periodi isplate plaa i naknada, odsustvovanje sa rada i odmori, prestanak ugovora

  o radu, rjeavanje sporova iz radnog odnosa i druga pitanja iz radnog odnosa i po

  osnovu rada zaposlenika u gimnazijama, uiteljskim kolama, srednjim

  umjetnikim kolama, srednjim tehnikim i srodnim kolama, srednjim strunim

  kolama, specijalnim srednjim kolama i domovima uenika koje su javne

  ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: srednja kola).

  lan 2.

  Pravilnikom o radu srednje kole ne mogu se utvrditi manja prava zaposlenika od

  prava koja su utvrena ovim kolektivnim ugovorom.

  lan 3.

  O svim pitanjima iz radnog odnosa koja nisu ureena Zakonom o radu ovim

  kolektivnim ugovorom, primjenjuje se Opi kolektivni ugovor za teritoriju

  Federacije Bosne i Herce- govine.

  II - RADNI ODNOS

 • Zasnivanje radnog odnosa

  lan 4.

  U srednjim kolama radni odnos zasnivaju profesori- nastavnici, odgajatelji,

  struni saradnici, saradnici i radnici za obavljanje drugih poslova osnovne

  djelatnosti srednje kole, tehnikih i pomono-tehnikih poslova (u daljem tekstu:

  zaposlenik) u skladu sa opim i posebnim uslovima: struna sprema, struni ispit,

  posebna specijalistika znanja, radno iskustvo, psihofizike sposobnosti i drugi

  uslovi.

  Zaposlenik iz stava 1. ovog lana ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa

  zakonom, podzakonskim aktima, ovim kolektivnim ugovorom i opim aktima

  srednje kole, a u pogledu osnovice za plau i koeficijenata odgovarajueg platnog

  razreda na isti nain kao i slubenici organa uprave.

  Kao poseban uvjet za zasnivanje radnog odnosa, pored uvjeta utvrenih zakonom

  ne mogu se utvrivati godine ivota, izuzev donje granice propisane zakonom.

  lan 5.

  Rad zaposlenika u srednjim kolama zasniva se na zakonu i podzakonskim aktima

  kojima se regulira srednje obrazovanje, nastavnim planovima i programima,

  pedagokim standardima i normativima koji se primjenjuju za rad srednjih kola i

  opim aktima kole, u ijem donoenju i utvrivanju uestvuje odgovarajui

  sindikat.

  lan 6.

  Poslodavac u smislu ovog ugovora je srednja kola sa svojim osnivaem, kod koje

  je zaposlenik u radnom odnosu i obavlja odreene poslove i zadatke, i po tom

  osnovu poslodavac isplauje zaposleniku plau i izvrava druge obaveze iz radnog

  odnosa u skladu sa zakonom, ovim kolektivnim ugovorom i opim aktima kole.

  lan 7.

  Ugovor o radu u srednjoj koli moe zakljuiti lice koje ima opu zdravstvenu

  sposobnost utvrenu od nadlene zdravstvene ustanove.

  Zaposlenik u srednjoj koli koji u toku radnog odnosa oboli od zarazne ili

  duevne bolesti ne moe obavljati odgojno-obrazovni rad sve dok traju takve

  okolnosti, odnosno dok zaposlenik ne pribavi uvjerenje odgovarajue zdravstvene

  ustanove o zdravstvenoj sposobnosti.

  lan 8.

 • Zaposlenik u srednjoj koli prima se u radni odnos na osnovu javnog konkursa,

  odnosno oglasa, koji se objavljuje u sredstvima javnog informiranja.

  Za prijem u radni odnos profesora-nastavnika, odgajatelja i strunih saradnika

  ustanova srednjeg obrazovanja obavezno raspisuje konkurs.

  Rok za podnoenje prijava po konkursu ne moe biti krai od osam niti dui od

  petnaest dana, a za oglas od sedam do dvanaest dana.

  lan 9.

  Javni konkurs mora da sadri ope i posebne uslove koji su utvreni za to radno

  mjesto, trajanje radnog odnosa, trajanje probnog rada ukoliko je predvien, u

  skladu sa zakonom, nastavnim planom i programom, pedagokim standardima i

  normativima i opim aktima srednje kole.

  lan 10.

  Izbor izmeu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, odnosno oglasa, vri se

  na osnovu svih podataka koje je duan da dostavi kandidat.

  Izbor kandidata prijavljenih na konkurs, odnosno oglas, mora se izvriti najkasnije

  u roku od 15 dana od dana isteka roka za konkurs, odnosno u roku od osam dana od

  isteka roka za oglas.

  lan 11.

  Kandidatu koji nije primljen u radni odnos daje se pismena obavijest, koja

  obavezno mora da sadri podatke o kandidatu koji je primljen u radni odnos,

  razloge zbog kojih kandidat nije primljen u radni odnos i pouka o pravnom

  sredstvu.

  Kandidat koji nije primljen u radni odnos ima pravo uvida u konkursni materijal i

  moe podnijeti prigovor upravnom odboru i direktoru srednje kole u roku od

  sedam dana od dana prijema obavijesti.

  Prigovor na obavijest iz stava 1. ovog lana zadrava izvrenje odluke o izboru

  kandidata.

  Upravni odbor srednje kole duan je o prigovoru iz prethodnog stava ovog lana

  odluiti u roku od osam dana od dana isteka roka za podnoenje prigovora.

  O prigovoru iz stava 2. ovog lana rukovodei organi srednje kole duni su

  obavijestiti predstavnika sindikata.

  Odluka koja je donijeta po prigovoru je konana.

 • lan 12.

  Ako se na konkurs, odnosno oglas, ne javi ni jedan kandidat koji ispunjava

  postavljene uslove, donijet e se odluka o objavljivanju novog konkursa, odnosno

  oglasa, ukoliko i dalje postoji potreba za prijemom u radni odnos, najdalje u roku

  od 30 dana.

  Ukoliko se na ponovljenom konkursu-natjeaju ne bude mogao izabrati kandidat

  koji ispunjava uslove za izvoenje odgojno-obrazovnog procesa odreenog

  predmeta, srednja kola moe primiti privremeno za odreeni period lice koje

  ispunjava uslove u pogledu profila i strune spreme, a koje je u radnom odnosu kod

  drugog poslodavca, na osnovu ugovora o djelu.

  Odredbe l. od 8. do 12. ovog kolektivnog ugovora primjenjuju se ukoliko nisu u

  suprotnosti sa kantonalnim zakonom.

  Ugovor o radu

  lan 13.

  Radni odnos u srednjoj koli zasniva se potpisivanjem ugovora o radu izmeu

  zaposlenika i poslodavca, danom otpoinjanja rada, odnosno stupanja na rad

  zaposlenika u skladu sa ugovorom o radu.

  lan 14.

  Ugovor o radu pored svih elemenata utvrenih zakonom, podzakonskim aktima,

  ovim kolektivnim ugovorom i opim aktom ustanove srednjeg obrazovanja, sadri

  poslove i zadatke na koje se angaira zaposlenik: opis poslova i zadataka, norma

  asova, obaveze koje proistiu za zaposlenika iz radnog odnosa u pogledu strunog

  usavravanja, daljeg obrazovanja i unapreivanja svoga rada i drugo u skladu sa

  odgovarajuim pedagokim standardima i normativima.

  lan 15.

  Poslodavac moe ugovoriti probni rad u trajanju od tri mjeseca, a otkazni rok

  iznosi najmanje sedam dana.

  Za vrijeme trajanja probnog rada zaposlenika iz stava 1. ovog lana poslodavac e

  odrediti strunu komisiju od tri lana, u kojoj je obavezno predsjednik

  odgovarajueg aktiva, a koja e vriti provjeru radnih i strunih sposobnosti

  zaposlenika za izvravanje poslova i zadataka na koje je rasporeen i o tome

  dostaviti ocjenu, odnosno miljenje o radu.

  lan 16.

 • Ako poslodavac srednje kole nakon isteka trajanja probnog rada ne donese

  odluku o prestanku radnog odnosa, smatra se da je zaposlenik zadovoljio na

  probnom radu, i radni odnos zaposlenika traje u skladu sa zakljuenim ugovorom o

  radu.

  lan 17.

  Zaposleniku koji na probnom radu ne zadovolji, poslodavac srednje kole donijet

  e odluku o prestanku radnog odnosa.

  lan 18.

  Zaposleniku u srednjoj koli koji je za vrijeme trajanja probnog rada bio odsutan s

  rada iz opravdanih razloga utvrenih zakonom i ovim kolektivnim ugovorom za

  odreeni vremenski period, probni rad se produava za taj dio vremena.

  lan 19.

  Ugovor o radu moe se zakljuiti na odreeno vrijeme za obavljanje izvanrednih

  ili privremenih ili povremenih poslova ili poslova iji se opseg privremeno

  poveao, a koji nisu trajnijeg karaktera, kao i radi zamjene na odreeni period

  odsutnog zaposlenika, dok traje potreba obavljanja tih poslova odnosno do

  povratka odsutnog zaposlenika, a najdue jednu godinu dana.

  Prijem u radni odnos na odreeno vrijeme vri se u skladu sa odredbama ovog

  kolektivnog ugovora o prijemu na neodreeno vrijeme.

  Pripravnik

  lan 20.

  Zaposlenik koji nakon zavrenog fakulteta, vie ili srednje kole zasniva radni

  odnos prvi put, prima se u radni odnos u srednju kolu na odreeno vrijeme, a

  najdue do isteka roka utvrenog za polaganje pedagoko-psiholoke grupe

  predmeta, ukoliko je obavezan da poloi, odnosno do kada je obavezan da poloi

  struni ispit za samostalno obavljanje odgojno- obrazovnog rada u skladu sa

  zakonom, podzakonskim aktima i opim aktima srednje kole.

  Ukoliko zaposlenik-pripravnik poloi struni ispit za samostalno obavljanje

  odgojno-obrazovnog rada prima se u radni odnos na neodreeno vrijeme.

  Radni odnos sa zaposlenikom-pripravnikom koji nije u neposrednom odgojno-

  obrazovnom procesu zasniva se zakljuivanjem ugovora o radu na odreeno

  vrijeme, i to:

  na tri mjeseca za poslove za koje se trai srednja struna sprema;

 • na est mjeseci za poslove za koje se trai via struna sprema;

  na period najmanje jedne godine za poslove visoke strune spreme.

  III - ZATITA NA RADU

  lan 21.

  Srednja kola je duna osigurati takve uvjete i mjere line i kolektivne zatite

  kojima se titi psihofiziko zdravlje, te lina i kolektivna sigurnost svih

  zaposlenika i uenika, u skladu sa zakonom i vaeim propisima o zatiti na radu.

  lan 22.

  Posebnim kategorijama zaposlenika (angairanim u hemijskom praktikumu,

  odnosno praktikumu za biologiju i fiziku, prostorima za sport i na otvorenom,

  zaposlenici i uenici na praktinoj nastavi, kuharice, spremaice, i sl.) poslodavac

  je duan osigurati odgovarajuu opremu zakonom propisanu, podzakonskim

  aktima i pedagokim standardima i normativima.

  lan 23.

  Poslodavac je obavezan da sve zaposlenike osigura kod osiguravajue ustanove od

  posljedica povrede na radu, odlasku na posao i s posla, za sluaj smrti usljed

  nesree na radu, invalidnosti i sl.

  IV - RADNO VRIJEME

  lan 24.

  Radno vrijeme zaposlenika u srednjim kolama traje 40 sati sedmino, u pravilu, u

  petodnevnoj radnoj sedmici, od ponedjeljka od petka.

  Subota je, u pravilu, neradni dan.

  lan 25.

  U okviru 40-satne radne sedmice raspored radnog vremena zaposlenika i

  koritenje dnevnog i sedminog odmora, utvruje se opim aktima srednje kole

  donesenim u skladu sa nastavnim planom i programom, pedagokim standardima i

  normativima i ovim kolektivnim ugovorom.

  Srednja kola je obavezna da opa akta kole donese uz uee, odnosno uz

  miljenje, predstavnika odgovarajueg sindikata.

  lan 26.

 • U okviru 40-satne radne sedmice zaposlenici koji uestvuju neposredno u odgojno-

  obrazovnom radu u ustanovi srednjeg obrazovanja, imaju propisanu normu asova

  sedmino u skladu sa odgovarajuim pedagokim standardima, vrijeme potrebno

  za pripremu nastave, vannastavne aktivnosti, vrijeme potrebno za prisustvovanje

  sjednicama strunih organa, konsultacije sa uenicima i njihovim roditeljima,

  kolektivno i individualno usavravanje, voenje pedagoke dokumentacije i

  ostale poslove vezane za odgojno-obrazovni rad, utvrene pedagokim

  standardima i normativima i opim aktima srednje kole.

  Zaposlenik koji uestvuje neposredno u odgojno-obra- zovnom radu u srednjoj

  koli u toku radnog dana moe imati, u pravilu, najvie pet asova nastave u

  kontinuitetu.

  V - PLAE I NAKNADE ZAPOSLENIKA

  lan 27.

  Osnovna plaa je najnii iznos koji se zaposleniku mora isplatiti za rad na

  poslovima pripadajueg platnog razreda za puno radno vrijeme i normalne uslove i

  rezultate rada.

  Osnovna plaa zaposlenika ini vrijednost koeficijenta sloenosti poslova platnog

  razreda u koji je postavljen zaposlenik, umnoen sa utvrenom osnovicom za

  plau.

  lan 28.

  Osnovica za obraun plaa je najnia plaa zaposlenika u srednjoj koli koja ne

  moe biti manja od 70% prosjene plae u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema

  posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, raunajui od

  dana primjene ovog kolektivnog ugovora.

  Osnovicu za plae i koeficijent sloenosti poslova zaposlenicima u srednjim

  kolama utvruje svaka tri mjeseca vlada nadlenog kantona, na osnovu

  usaglaenog prijedloga kantonalnog ministra za financije i ministra obrazovanja i

  sindikata.

  Plae zaposlenicima u srednjim kolama utvrene na nain iz stava 2. ovog lana

  ne mogu biti manje od plaa slubenika organa uprave iste strune spreme i

  sloenosti poslova.

  lan 29.

  Zaposlenicima u srednjim kolama osnovna plaa uveava se za svaku godinu

  penzijskog staa za 0,6%, s tim da ukupno poveanje ne moe biti vee od 20%.

 • lan 30.

  Sloenost poslova odreenog radnog mjesta utvruje se platnim razredom za koji

  se u skladu sa lanom 28. ovog kolektivnog ugovora, posebno utvruje keoficijent

  sloenosti.

  Platni razredi u srednjim kolama su:

  I. Jednostavni poslovi:

  1. Jednostavni poslovi ienja i posluivanja-NK NSS

  2. Kuepazitelj-portir, noni uvar, dostavlja pote, pomona kuhinjska radnica

  PK-NSS

  3. Kuni majstor-domar, loa, kuhar, konobar, daktilograf PK-SSS-KV

  II. Poslovi srednje strune spreme:

  4. Ekonom, tehniki sekretar, blagajnik, glavni kuhar, knjigovoa, referent,

  zdravstveni tehniar, administrativni tehniar, knjiniar SSS-IV stepen-KV

  III. Poslovi specijaliste i vie strune spreme:

  5. Koordinator praktine nastave, saradnik u nastavi V stepen specijalist-VKV

  6. Nastavnik i koordinator praktine nastave, saradnik u nastavi, rukovalac

  nastavnom opremom, programer-operator, odgajatelj VI stepen-via struna

  sprema

  IV. Poslovi visoke strune spreme:

  7. Socijalni radnik, sekretar, ef raunovodstva, zdravstveni radnik, struni

  saradnik VSS-VII stepen

  8. Profesor-nastavnik, odgajatelj, pedagog-psiholog, biblio- tekar, rukovodilac

  opeobrazovne, strunoteorijske ili praktine nastave, odgajatelj (zaposlenik u

  neposrednom odgojno-obrazovnom radu) VSS-VII stepen

  9. Profesor-nastavnik, odgajatelj, struni saradnik-mentor VSS-VII stepen

  10. Profesor-nastavnik, odgajatelj, rukovodilac aktiva, struni savjetnik, pedagoki

  savjetnik, struni saradnik-savjetnik VSS-VII stepen

  11. Pomonik direktora, zaposlenik sa naunim zvanjem magistra ili doktora nauke

 • minimalni VII stepen.

  Ukoliko odreene poslove u srednjim kolama obavljaju zaposlenici sa viim

  stepenom strune spreme od one koja je na tim poslovima propisana, koeficijent

  sloenosti odreenog platnog razreda se moe poveati do 15%.

  Zaposlenicima u specijalnim srednjim kolama za rad s licima sa smetnjama u

  psihikom i fizikom razvoju kao oteani uslovi rada, osnovica za plau poveava

  se za 20%.

  lan 31.

  U okviru svakog platnog razreda mogue je napredovanje u vii stepen.

  Napredovanje u vii stepen platnog razreda mogue je nakon provedenih deset

  godina na poslovima odreenog platnog prometa, i na osnovu ocjene o radu u

  skladu sa pravilnikom o radu.

  Zaposlenici mogu napredovati nakon dvadeset godina rada za jo jedan stepen na

  nain iz stava 2. ovog lana.

  Zaposleniku koji napreduje u vii stepen platnog razreda poveava se koeficijent

  sloenosti za 5%.

  lan 32.

  U sluaju poveanja trokova ivota ili inflacije vee od 5% osnovica za

  utvrivanje plae za slubenike organa uprave moe se utvrivati mjeseno, i

  primjenjivat e se i za zaposlenike u srednjim kolama.

  lan 33.

  Zaposlenik u srednjoj koli ima pravo na naknadu plae za vrijeme prekida rada

  do kojeg je dolo zbog okolnosti za koje zaposlenik nije kriv, usljed vie sile i

  objektivnih okolnosti koje su utjecale na prekid odgojno-obrazovnog rada, odnosno

  nastave, po odluci vlade nadlenog kantona.

  lan 34.

  Zaposleniku-pripravniku u srednjoj koli za vrijeme trajanja pripravnikog staa

  pripada osnovna plaa platnog razreda odgovarajueg stepena strune spreme za

  grupu poslova na koje je primljen u radni odnos na odreeno vrijeme.

  lan 35.

 • Zaposleniku u srednjoj koli, pored sluajeva propisanih Zakonom o radu i ovim

  kolektivnim ugovorom, pripada naknada njegove plae i u sluajevima:

  obrazovanja i strunog osposobljavanja, usavravanja ili prekvalifikacije u skladu

  sa potrebama srednje kole;

  strunih izleta i ekskurzija;

  istraivakih radova i naunih savjetovanja;

  prisustvovanje seminarima i skupovima sindikata;

  privremene nesposobnosti za rad, odnosno profesional- nog oboljenja;

  godinjeg odmora;

  za vrijeme praznika u koje se po zakonu ne radi;

  porodiljskog odsustva.

  Stimulativni dio plae

  lan 36.

  Srednja kola e opim aktom utvrditi kriterije i postupak za ocjenjivanje kvaliteta

  rada zaposlenika (uvoenja novih priznatih metoda rada i inovacija) radi isplate

  stimulativnog dijela plae zaposlenika.

  Srednja kola koja ostvaruje prihod putem vanrednih ispita, prodajom proizvoda i

  usluga, radom uenikih zadruga i na drugi nain, izdvaja dio dobiti za stimulativni

  dio plae zaposlenika, a u skladu sa opim aktom kole.

  Oteani uslovi rada

  lan 37.

  Zaposlenik u srednjoj koli ima pravo na uveanu osnovnu plau po osnovu

  oteanih uslova rada koji su regulirani opim aktom kole, u sluajevima:

  rad sa veim brojem uenika od broja koji je utvren odgovarajuim pedagokim

  standardima od 10% do 30% na osnovnu plau;

  rad u dvije smjene u istom danu najmanje 5% na osnovnu plau;

  rad sa vie nastavnih programa od 5% do 30% na osnovnu plau;

 • rad u specijalnim odjeljenjima pri redovnim srednjim kolama najmanje 20% na

  osnovnu plau;

  rad samo u popodnevnoj smjeni najmanje 5% na osnovnu plau;

  rad u dislociranim podrunim srednjim kolama ili odjeljenjima srednje kole

  najmanje 20% na osnovnu plau;

  rad u neuslovnim objektima srednje kole (vlaga, mrani prostor, rad pri obojenoj

  svjetlosti i sl.) najmanje 5% na osnovnu plau;

  rad na poslovima za koje je potrebno osigurati stalnu primjenu sredstava zatite na

  radu u kabinetima i radionikom prostoru najmanje 10% na osnovnu plau;

  rad nou najmanje 30% na osnovnu plau;

  rad u dane sedminog odmora najmanje 20% na osnovnu plau;

  rad u dane dravnih praznika najmanje 50% na osnovnu plau;

  prekovremeni rad najmanje 50% na osnovnu plau;

  za rad u dane svog vjerskog praznika koje bi koristio kao plaeno odsustvo

  najmanje 50%.

  Dodaci iz stava 1. ovog lana meusobno se ne iskljuuju.

  Nagrade

  lan 38.

  Za natprosjene rezultate rada, odnosno naroite uspjehe u radu, u srednjim

  kolama poslodavac moe zaposleniku isplatiti nagradu u novcu, i to najvie u

  iznosu od 30% njegove prosjene plae isplaene za posljednja tri mjeseca.

  Nagradu iz stava 1. ovog lana poslodavac moe zaposleniku isplaivati, po

  pravilu estomjeseno ili godinje, u skladu sa uslovima i nainom dodjele

  nagrade kako je to regulirano opim aktom srednje kole.

  lan 39.

  Za kontinuiran rad u srednjim kolama, zaposleniku se isplauje nagrada u visini:

  za 10 navrenih godina 1 prosjena plaa u Federaciji BiH

  za 20 navrenih godina 2 prosjene plae u Federaciji BiH

 • za 30 navrenih godina 3 prosjene plae u Federaciji BiH

  Regres

  lan 40.

  Zaposleniku u srednjoj koli pripada pravo na regres na ime koritenja godinjeg

  odmora u visini od najmanje 70% prosjene plae ostvarene u Federaciji Bosne i

  Hercegovine, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za

  statistiku.

  Otpremnina

  lan 41.

  Zaposlenik u srednjoj koli kojem je saglasno zakonu i ovim kolektivnim

  ugovorom prestao radni odnos bez njegove krivice zakljuen na neodreeno

  vrijeme, otkazom ugovora o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada,

  ima pravo na otpremninu:

  do 10 godina neprekidnog rada u srednjoj koli ostvaruje otpremninu u visini 1/3

  njegove prosjene mjesene plae za svaku godinu rada;

  preko 10 godina neprekidnog rada u srednjoj koli ostvaruje otpremninu u visini

  1/2 njegove prosjene tromjesene plae za svaku godinu rada;

  preko 20 godina neprekidnog rada u srednjoj koli ili prilikom odlaska u penziju

  ostvaruje otpremninu u visini 2/3 njegove prosjene tromjesene plae za svaku

  godinu rada.

  Otpremnina iz stava 1. ovog lana ne odnosi se na zaposle- nika kojem je prestao

  radni odnos zakljuen na neodreeno vrijeme, zbog krenja obaveza iz radnog

  odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz Ugovora o radu od strane zaposlenika.

  Poslodavac ima obavezu isplate otpremnine do posljednjeg dana rada zaposlenika u

  toj srednjoj koli, ukoliko aktima kole nije odreen drugi rok.

  Naknada za prijevoz

  lan 42.

  Zaposlenik u srednjoj koli ima pravo na naknadu trokova prijevoza na posao i s

  posla u stvarnoj cijeni prevozne karte.

  Zaposleniku sa nepunim radnim vremenom pripada naknada trokova prijevoza u

  jednakom iznosu kao da radi puno radno vrijeme.

 • Naknada za ishranu

  lan 43.

  Zaposlenik ima pravo na ishranu u toku rada.

  Ukoliko se u srednjoj koli ne moe zaposleniku osigurati besplatna ishrana u

  toku rada, zaposlenik ima pravo na naknadu za ishranu za dane provedene na radu

  u iznosu koji utvrdi vlada kantona, a koji ne moe biti manji od 25% prosjene

  plae u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjim objavljenim podacima

  Federalnog zavoda za statistiku.

  Zaposlenik koji radi u vie srednjih kola ima pravo na naknadu za ishranu u

  srednjoj koli u kojoj radi najmanje etiri sata dnevno.

  Drugi vidovi naknade

  lan 44.

  Zaposlenik i njegova porodica u toku jedne kalendarske godine imaju pravo na

  jednokratnu pomo u visini najmanje tri prosjene plae u Federaciji Bosne i

  Hercegovine, u sluaju:

  smrti zaposlenika ili lana ue porodice;

  nastanka teke invalidnosti zaposlenika;

  dugotrajne bolesti-bolovanje due od 90 dana;

  radi trokova operacije, nabavke medicinskih pomagala ili lijekova;

  radi otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda;

  u drugim sluajevima predvienim opim aktima srednje kole.

  VI - PRESTANAK UGOVORA O RADU/RADNOG ODNOSA

  lan 45.

  Radni odnos zaposlenika u srednjoj koli prestaje u sluajevima i pod uslovima

  utvrenim zakonom i opim aktima kole.

  Zaposlenik kome se otkazuje ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu i ovim

  kolektivnim ugovorom, ima pravo na otkazni rok zavisno od godina penzijskog

  staa, kako slijedi:

 • do 5 godina penzijskog staa 1 mjesec

  od 5 do 10 godina penzijskog staa 2 mjeseca

  od 10 do 20 godina penzijskog staa 4 mjeseca

  preko 20 godina penzijskog staa 6 mjeseci.

  lan 46.

  Kad zaposlenik navri 65 godina ivota, poslodavac moe uz pismeni pristanak

  zaposlenika, radi dovrenja neophodnih poslova i kontinuiteta odgojno-

  obrazovnog procesa ili iz drugih opravdanih razloga, donijeti rjeenje o

  zadravanju zaposlenika na radu u srednjoj koli za odreeno vrijeme koje se

  utvruje posebnim ugovorom o radu, ali najdue do zavretka tekue kolske

  godine.

  lan 47.

  Zaposlenik u srednjoj koli koji je dobio otkaz radnog odnosa ostat e na poslu do

  isteka otkaznog roka, ukoliko zakonom ili ovim kolektivnim ugovorom nije

  drugaije utvreno.

  lan 48.

  O prestanku radnog odnosa zaposlenika u srednjoj koli, nadleni organ ustanove

  donosi rjeenje.

  Rjeenje iz stava 1. ovog lana donijet e se najkasnije u roku od sedam dana od

  dana kada su nastupile okolnosti koje su razlog za prestanak radnog odnosa.

  lan 49.

  Na pismenu molbu zaposlenika, a uz saglasnost poslodavca radni odnos u srednjoj

  koli moe prestati i prije isteka otkaznog roka utvrenog zakonom i ovim

  kolektivnim ugovorom.

  lan 50.

  Poslodavac je duan zaposleniku isplatiti plau i druge nak- nade iz radnog odnosa

  sa svim poveanjima koja mu pripadaju do dana, koji je rjeenjem o prestanku

  radnog odnosa, odnosno ugovorom o radu, utvren kao dan prestanka radnog

  odnosa.

  VII - STRUNO USAVRAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

 • lan 51.

  U cilju unapreivanja odgojno-obrazovnog rada poslodavac zaposleniku u toku

  radnog odnosa u srednjoj koli organizira i osigurava dalje obrazovanje,

  usavravanje i osposobljavanje u radu u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima

  i opim aktima srednje kole.

  lan 52.

  Poslodavac moe zaposlenika uputiti na struno usavravanje, kolovanje ili

  specijalizaciju, kao i prisustvo organiziranim seminarima i kursevima, u kom

  sluaju je duan da osigura potrebne uslove (plaanje trokova, plaeno odsustvo

  sa rada, odsustvo za pripremu i eventualno polaganje ispita).

  lan 53.

  Poslodavac u srednjoj koli organizira praenje rada zaposlenika i postizanje

  rezultata u radu i vri ocjenjivanje, na nain i po postupku kako je to propisano

  zakonima, podzakonskim aktima i opim aktima kole.

  Zaposlenici koji su u toku nastavne godine radili manje od est mjeseci ne

  ocjenjuju se za tu godinu, bez obzira na razloge.

  lan 54.

  U sluajevima kada je protiv zaposlenika pokrenut postupak za utvrivanje

  odgovornosti zbog teke povrede dunosti ili je udaljen sa dunosti, zaustavlja se

  raunanje vremena za unapreivanje zaposlenika, dok traje postupak za utvrivanje

  odgovornosti.

  Ukoliko nakon provedenog postupka za utvrivanje odgovornosti zbog teke

  povrede dunosti, zaposlenik bude osloboen od odgovornosti ili teka povreda

  dunosti bude prekvalifikovana u lahku povredu dunosti, vrijeme zaustav- ljanja

  rauna se za vrijeme u unapreivanju zaposlenika u vii platni razred.

  VIII - ZBRINJAVANJE VIKA ZAPOSLENIKA

  lan 55.

  Zbog uvoenja novog nastavnog plana i programa, smanjenja broja uenika,

  organizacijskih promjena i objektivnih okolnosti nastalih u srednjoj koli,

  poslodavac moe utvrditi da je prestala potreba za odreenim brojem zaposlenika.

  U sluaju iz stava 1. ovog lana poslodavac je duan:

 • blagovremeno analizirati, utvrditi i predloiti program dodatnog obrazovanja u

  skladu sa potrebama novog nastavnog plana i programa, u cilju spreavanja,

  nastanka vika zaposlenika;

  tri mjeseca prije preduzimanja aktivnosti na rjeavanju vika zaposlenika

  informirati sve zaposlene o nastalom viku;

  utvrditi i javno oglasiti kriterije za izbor vika zaposle- nika.

  lan 56.

  Poslodavac je duan donijeti, uz uee odgovarajueg sindikata, program i plan

  rjeavanja vika zaposlenika, i to kako pojedinaan za srednju kolu, tako i uz

  uee drugih poslodavaca u opini, odnosno kantonu, i odgovarajueg sindikata

  program i plan rjeavanja vika zaposlenika sa rokovima potrebnim za

  realizaciju, na nivou opine, odnosno kantona.

  Nadleni organi za obrazovanje kantona i Federacije zajedno sa odgovarajuim

  sindikatom mogu formirati radno tijelo koje e evidentirati i rjeavati zbrinjavanje

  vika zaposlenika, te vriti kontrolu rjeavanja vika i usmjeravanja u druge

  odgojno- obrazovne ustanove.

  Nadleni organi iz stava 2. ovog lana na nivou kantona utvruju listu zaposlenika

  za ijim radom je prestala potreba.

  lan 57.

  Kriteriji na osnovu kojih se iskazuje prestanak potrebe za radom zaposlenika, kao i

  redoslijed na listi zaposlenika za ijim radom je prestala potreba, su:

  struna sprema;

  uspjenost u izvravanju poslova i radnih zadataka;

  ocjene o radu i napredovanju;

  radni sta zaposlenika;

  radni sta do 5 godina do ostvarenja uvjeta za penziju;

  zdravstveno stanje zaposlenika (invalidnost i profesio- nalna oboljenja);

  socijalni poloaj zaposlenika i njegove porodice;

  drugi kriteriji koji su utvreni aktima srednje kole.

 • Kao poseban kriterij ne moe se utvrditi: nacionalnost, spol, vjeroispovijest i

  politiko opredjeljenje.

  lan 58.

  Zaposlenik za koga se utvrdi da je viak mora biti lino i neposredno upoznat sa

  svojim pravima i nainom njihovog ostvarivanja.

  Srednja kola ne moe primati u radni odnos na istim poslovima i zadacima drugo

  lice, dok na listi iz lana 56. ovog kolektivnog ugovora je evidentirano lice sa istim

  kvalifikacijama i uslovima tog radnog mjesta.

  lan 59.

  Programom i planom rjeavanja vika zaposlenika, koji su utvreni na listi iz

  lana 58. ovog kolektivnog ugovora, utvruje se i:

  zapoljavanje i angaovanje zaposlenika na druge poslove u srednjoj koli;

  angaovanjem zaposlenika na poslove i zadatke koji odgovaraju njegovoj strunoj

  spremi u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi;

  rasporeivanje zaposlenika kod drugog pravnog lica;

  obaveza prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenika;

  preraspodjela radnog angairanja drugih zaposlenika u srednjoj koli i utvrivanje

  nepunog radnog vremena, odnosno nepune nastavne norme-sati, za pojedine

  zaposlenike;

  drugi nain rjeavanja koga usvoji poslodavac uz saglasnost odgovarajueg

  sindikata.

  lan 60.

  U sluajevima kada se viak zaposlenika rjeava prekvalifi- kacijom, zaposlenik

  moe odbiti prekvalifikaciju ako je ona predviena za nii stepen strune spreme

  od one koju zaposlenik ima.

  Prema zaposleniku koji svojom krivicom prekine proces prekvalifikacije, odnosno

  dokvalifikacije, poslodavac nema obavezu daljeg rjeavanja njegovog statusa.

  lan 61.

 • U sluaju kada se zaposlenik koji je utvren kao viak angauje kod drugog

  pravnog lica na poslovima i zadacima za koje ispunjava uslove zasniva radni odnos

  i zakljuuje ugovor o radu bez prethodno objavljenog konkursa, odnosno oglasa.

  lan 62.

  Zaposlenik, koji programom i planom rjeavanja vika zaposlenika i sa liste iz

  lana 56. ovog kolektivnog ugovora u predvienim rokovima ne bude rasporeen

  na druge poslove i zadatake ili ne zasnuje radni odnos u drugoj odgojno-obrazovnoj

  ustanovi ili kod drugog pravnog lica ili na drugi nain ne osigura zaposlenje, moe

  dobiti otkaz ugovora o radu, s tim da zaposlenik ima pravo na otkazni rok u skladu

  sa zakonom i ovim kolektivnim ugovorom.

  Otkazni rok za lica iz stava 1. ovog lana tee od isteka posljednjeg dana roka

  utvrenog programom i planom rjeavanja vika zaposlenika iz lana 56. ovog

  kolektivnog ugovora, s tim da se u srednju kolu ne moe zaposliti naredne dvije

  godine drugo lice koje ima isti profil i stepen strune spreme, osim lice iz

  prethodnog stava ovog lana, ukoliko je to lice ostalo nezaposleno.

  IX - ODMORI I ODSUSTVA

  lan 63.

  Zaposlenik u srednjoj koli koji uestvuje neposredno u odgojno-obrazovnom radu

  godinji odmor koristi tokom ljetnjeg raspusta u trajanju koji ne moe biti manji

  od 30 radnih dana.

  Izuzetno zaposlenik iz stava 1. ovog lana moe koristiti godinji odmor i u

  drugom periodu godine u skladu sa zakonom i opim aktima srednje kole, u

  sluajevima kada se nee remetiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog

  procesa u srednjoj koli.

  Ostali zaposlenici u srednjoj koli koriste godinji odmor u skladu sa zakonom i

  opim aktima kole, s tim da njihovo koritenje godinjeg odmora ne moe

  remetiti odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

  lan 64.

  Zaposlenik u srednjoj koli koji uestvuje neposredno u odgojno-obrazovnom radu

  koristi zimski raspust, prvenstveno za kolektivno i individualno struno

  usavravanje koje je propisano zakonom, podzakonskim aktima i opim aktima

  kole, odnosno utvreno posebnim programom strunog usavravanja, koji se

  donosi u srednjoj koli za tu godinu.

  lan 65.

 • Zaposlenik ima pravo na plaeno odsustvo sa rada do sedam radnih dana u jednoj

  kalendarskoj godini na nain kako je to regulirano Zakonom o radu.

  Izuzetno, u sluaju smrti lana ue obitelji, odnosno domainstva, zaposlenik koji

  je u toku kalendarske godine ve iskoristio sedam dana odsustva po drugoj osnovi

  propisan Zakonom o radu, ima pravo na plaeno odsustvo i vie od sedam dana.

  lan 66.

  Srednja kola poslodavac moe odobriti zaposleniku odsustvovanje sa rada bez

  naknade plae (neplaeno odsustvo) u sluajevima:

  za struno usavravanje i obrazovanje u inozemstvu ili za nauno-istraivaki rad

  u zemlji, do jedne godine;

  radi njege teko oboljelog lana ue obitelji, odnosno domainstva, u trajanju

  najduem do jedne godine;

  radi uestvovanja u radu specijaliziranih institucija u zemlji i inozemstvu, u trajanju

  najdue do jedne godine;

  radi uea zaposlenika u kulturnim i sportskim aktivnostima.

  Odsustvo sa rada u srednjoj koli u sluajevima iz stava 1. ovog lana poslodavac

  e odobriti zaposleni samo pod uslovom da se odsustvom ne ometa normalno

  odvijanje nastavnog procesa, odnosno odgojno-obrazovnog rada u koli.

  Opim aktima srednje kole mogu se utvrditi i drugi sluajevi i uslovi koritenja

  neplaenog odsustva.

  X - NAKNADA TETE/ODGOVORNOST ZA TETU

  lan 67.

  Srednja kola obavezna je nadoknaditi tetu zaposleniku koju on pretrpi na poslu

  ili u vezi sa poslom, po opim propisima o odgovornosti za tetu.

  lan 68.

  Zaposlenik u srednjoj koli duan je nadoknaditi tetu koju prouzroi pri radu

  namjerno ili iz krajnje nepanje.

  Poslodavac rjeenjem utvruje visinu, nain i nadokandu tete.

  U sluaju kada visinu tete nije mogue utvrditi ili bi utvrivanje tete

  prouzroilo nesrazmjerne trokove, teta se moe utvrditi i u paualnom iznosu.

 • U sluaju kada zaposlenik odbije da nadoknadi tetu utvrenu rjeenjem iz stava

  2. ovog lana, poslodavac moe pokrenuti postupak za naknadu tete pred

  nadlenim sudom.

  lan 69.

  Ako je teta nastala na stvari, poslodavac moe, na zahtjev zaposlenika, dozvoliti

  da se naknada tete nadoknadi u odreenom roku uspostavom prijanjeg stanja na

  stvari o troku zaposlenika.

  Poslodavac moe iznos tete umanjiti ili se moe oprostiti nadoknada tete u

  zavisnosti od imovinskog stanja zaposlenika i njegovog odnosa prema radu.

  Poslodavac moe, u zavisnosti od visine tete, a na zahtjev zaposlenika, dopustiti

  i plaanje nadoknade tete u obrocima, to se utvruje rjeenjem.

  XI - ZATITA PRAVA

  lan 70.

  Poslodavac je obavezan da odluke i akte o ostvarivanju prava, obaveza i

  odgovornosti zaposlenika u ustavnovama srednjeg obrazovanja dostavi obavezno u

  pismenom obliku sa obrazloenjem i poukom o pravnom lijeku najkasnije u roku

  od 15 dana od dana donoenja.

  lan 71.

  Prilikom razmatranja prigovora zaposlenika na odluke i akte iz radnog odnosa i po

  osnovu rada, poslodavac je duan razmotriti miljenje odgovarajueg sindikata.

  XII - USLOVI ZA RAD SINDIKATA I ZATITA SINDIKALNOG

  POVJERENIKA

  lan 72.

  Poslodavac u srednjoj koli svojim djelovanjem i aktivnostima ne moe

  ograniavati niti onemoguavati sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo

  zaposlenika da se ulani u sindikat.

  Sindikat djeluje u skladu sa sindikalnim pravilima.

  lan 73.

  Miljenje i prijedlog sindikata poslodavac je duan da razmatra uz obavezno

  prisustvo predstavnika sindikata.

 • Poslodavac je duan primiti i sasluati sindikalnog povjerenika kada on to

  zatrai, ili po dogovoru.

  Poslodavac u srednjoj koli je duan da za rad sindikata osigura, bez naknade,

  sljedee uslove:

  prostor i opremu za rad i odravanje sastanaka sindikata;

  plaenu naknadu za vrijeme obrazovanja sindikalnih povjerenika, te prisustvovanje

  sastancima, skuptinama i kongresima;

  sindikalnom povjereniku priznaje najmanje 4 sata sedmino za obavljanje njegove

  funkcije;

  nesmetanu podjelu novina, letaka, broura i drugog informativnog materijala

  sindikata, kao i oglaavanje sindikalnih aktivnosti na oglasnim ploama i drugim

  mjestima.

  lan 74.

  Poslodavac je duan omoguiti da nadlena finansijska sluba u srednjoj koli

  vri obraun i naplatu sindikalne lanarine putem platnih lista lanova sindikata i

  doznai je u korist naznaenog iro-rauna sindikata.

  lan 75.

  Sindikat se obavezuje da e djelovati u skladu sa Ustavom, konvencijama MOR-a,

  zakonom i ovim kolektivnim ugovorom.

  lan 76.

  Dunost sindikata je da obavijesti poslodavca o izboru ili imenovanju sindikalnog

  povjerenika i drugih sindikalnih predstavnika.

  lan 77.

  Organ sindikata moe odluiti da se odreene funkcije u sindikatu na kantonalnom

  i federalnom nivou organiziranja mogu obavljati profesionalno.

  Zaposleniku koji je u radnom odnosu u srednjoj koli, nakon izbora za sindikalnog

  povjerenika izvrit e se dopuna osnovnog ugovora o radu, kojim e se precizirati

  vrijeme predvieno za obavljanje te funkcije, plaa i druga pitanja.

  lan 78.

 • Nakon isteka mandata zaposlenika iz lana 77. ovog kolektivnog ugovora

  poslodavac je duan vratiti na poslove koje je obavljao u srednjoj koli prije

  izbora na funkciju ili na poslove koji odgovaraju njegovoj strunoj spremi.

  lan 79.

  Za vrijeme profesionalnog obavljanja funkcije u sindikatu, zaposleniku pripada

  plaa u visini plae koju bi imao da je radio na svom radnom mjestu ili plaa

  utvrena aktima sindikata, ukoliko je to povoljnije za njega.

  Plau koju bi zaposlenik iz prethodnog stava ovog lana ostvario da je radio na

  svome radnom mjestu, isplauje srednja kola, a ukoliko je plaa manja od plae

  utvrene aktima sindikata, razliku isplauje sindikat u kojem profesionalno obavlja

  funkciju.

  Sindikalnom aktivisti koji profesionalno obavlja funkciju u sindikatu na

  kantonalnom, odnosno federalnom nivou organizovanja, naknada plae za puno

  radno vrijeme se isplauje iz budeta kantona, odnosno Federacije.

  lan 80.

  Aktima sindikata u skladu sa zakonom, utvrdit e se plae za profesionalno

  obavljanje funkcija.

  lan 81.

  Sindikalni povjerenik za vrijeme trajanja mandata, odnosno est mjeseci nakon

  isteka mandata zbog rada u sindikatu, ne moe se bez saglasnosti organizacije

  sindikata:

  premjestiti na druge poslove i zadatke u srednjoj koli ili u drugu odgojno-

  obrazovnu ustanovu;

  odrediti kao viak zaposlenika;

  premjestiti na nepovoljnije radno mjesto;

  sniziti osnovna plaa u okviru istih uslova rada, niti pokrenuti disciplinski ili

  odtetni postupak.

  lan 82.

  Rukovodei i upravni organi srednje kole duni su blagovremeno obavijestiti

  sindikalnog povjerenika o sjednicama organa u srednjoj koli i omoguiti mu

  uee na svim sjednicama, te razmotriti prijedloge i stavove sindikata o pitanjima

  koja se raspravljaju.

 • Direktor srednje kole je duan primiti i sasluati sindikalnog povjerenika na

  njegov zahtjev i dati na uvid sva bitna dokumenta za rad kole.

  lan 83.

  U srednjoj koli, sindikalni povjerenik ima pravo i obavezu:

  sudjelovati u planiranju mjera za unapreivanje uslova rada;

  biti informiran o promjenama bitnim za sigurnost i zdravlje zaposlenika;

  osposobljavati se i obrazovati za izvravanje poslova vezanih za zatitu na radu;

  pozvati inspektora zatite na radu kad za to postoje razlozi;

  biti prisutan kod inspekcijskih pregleda;

  staviti primjedbe na nalaz i miljenje inspektora;

  traiti od zaposlenika da potuju mjere zatite na radu.

  XIII - RJEAVANJE SPOROVA

  lan 84.

  Kolektivne radne sporove, koji se nisu mogli rijeiti pregovaranjem potpisnika

  ovog kolektivnog ugovora, rjeava mirovno vijee u postupku mirenja u skladu sa

  Zakonom o radu.

  Potpisnici ovog kolektivnog ugovora koji su stranke u sporu, prijedlog mirovnog

  vijea mogu prihvatiti ili odbiti, o emu su dune da u roku od tri dana pismeno

  obavijeste nadlene organe.

  Ako stranke u sporu prihvate prijedlog mirovnog vijea, tada prijedlog ima pravnu

  snagu i djelovanje ovog kolektivnog ugovora.

  lan 85.

  Stranke u sporu mogu se sporazumjeti da rjeavanje kolektivnog radnog spora

  povjere arbitrai na nain kako je to regulirano Zakonom o radu i ovim

  kolektivnim ugovorom.

  Arbitrau u smislu stava 1. ovog lana provodi arbitrano vijee, koje ima

  neparan broj lanova, a ine ga najmanje tri arbitra.

  Svaki arbitar mora imati zamjenika.

 • Arbitrano vijee bira predsjednika vijea.

  Svaka strana u sporu imenuje isti broj arbitara, odnosno njihovih zamjenika, sa

  ire liste istaknutih i priznatih naunih i strunih javnih linosti i zaposlenika u

  oblasti obrazovanja.

  Listu arbitara iz stava 5. ovog lana utvruju potpisnici Kolektivnog ugovora u

  roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

  Potpisnici Kolektivnog ugovora mogu donijeti poslovnik o radu arbitranog

  vijea.

  lan 86.

  Rad arbitranog vijea je javan.

  Za rad arbitranog vijea strane u sporu dune su osigurati dokumentaciono-

  tehnike uslove.

  lan 87.

  Odluka arbitranog vijea je konana i ima pravnu snagu i djelovanje Kolektivnog

  ugovora.

  XIV - TRAJK

  lan 88.

  Za vrijeme vaenja ovog kolektivnog ugovora i njegove primjene zaposlenici,

  odnosno sindikat nee trajkovati radi pitanja koja su ovim kolektivnim ugovorom

  ureena i koja se provode.

  Zaposlenici u srednjim kolama radi zatite i ostvarivanja ekonomskih i

  socijalnih interesa, koja se ne mogu rijetiti putem pregovora sa poslodavcima, niti

  drugim mjerama, na poziv sindikata mogu ostvariti pravo na trajk pod uslovima i

  na nain utvren Zakonom o trajku i ovim kolektivnim ugovorom.

  lan 89.

  Zaposleniku koji je sudjelovao u trajku, organiziranom u skladu sa zakonom i

  ovim kolektivnim ugovorom za period trajanja trajka pripada pravo na puni iznos

  njegove plae, ukoliko se nadoknade u cjelosti, radni dani provedeni u trajku.

  Niko se ne smije prisiliti da uestvuje u trajku mimo njegove volje, niti se smije

  staviti u nepovoljniji poloaj zbog uea u trajku.

 • lan 90.

  trajk se moe organizirati i kao trajk upozorenja.

  trajk upozorenja moe trajati najvie 30 minuta.

  lan 91.

  Zaposlenik koji ne potuje odredbe Zakona o trajku, ovog kolektivnog ugovora i

  odluke trajkakog odbora nee imati zatitu sindikata ako nadleni organ

  srednje kole pokrene postupak za utvrivanje njegove odgovornosti zbog radnji

  uinjenih u toku trajka.

  XV - PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lan 92.

  Ovaj kolektivni ugovor smatra se zakljuenim kada ga potpiu ovlateni

  predstavnici ugovornih strana.

  Ovaj kolektivni ugovor vai na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

  lan 93.

  Ovaj kolektivni ugovor zakljuuje se na neodreeno vrijeme.

  lan 94.

  Ovom kolektivnom ugovoru mogu pristupiti kao potpisnici ugovora ovlateni

  predstavnici vlade kantona, odnosno ministar- stva za obrazovanje i sindikata

  odreenog kantona.

  Ovom kolektivnom ugovoru mogu pristupiti kao potpisnici ugovora putem svojih

  ovlatenih predstavnika i druge srednje kole koje nisu javne ustanove.

  lan 95.

  U sluaju formiranja udruenja poslodavaca iz oblasti srednjeg obrazovanja, ovaj

  kolektivni ugovor ostaje na snazi i mogu mu pristupiti, potpisivanjem, od strane

  ovlatenog predstavnika.

  Udruenje poslodavaca ima pravo pokrenuti inicijativu za potpisivanje novog

  Kolektivnog ugovora sa nadlenim sindikatom.

  lan 96.

 • Za tumaenje odredaba i praenje primjene ovog kolektivnog ugovora potpisnici

  ugovora imenovat e, u roku od 15 dana od dana potpisivanja, zajedniku komisiju

  koja je sastavljena od po dva predstavnika potpisnica.

  Na zahtjev jedne od ugovornih strana, komisija iz stava 1. ovog lana, obavezna je

  dati tumaenje odredaba ovog ugovora u roku od osam dana od dana prijema

  zahtjeva.

  lan 97.

  Svaka ugovorna strana moe predloiti izmjene i dopune ovog kolektivnog

  ugovora.

  Ukoliko se promijene okolnosti koje nisu postojale niti bile poznate u trenutku

  zakljuivanja ovog kolektivnog ugovora, zbog kojih se odredbe ovog ugovora ne bi

  mogle primijeniti ili bi njihova primjena bila znatno oteana, ugovorne strane su

  saglasne da nee jednostrano raskinuti ili prekriti odredbe ovog kolektivnog

  ugovora, nego e drugoj strani predloiti izmjene ili dopune.

  Inicijativa za izmjenu i dopunu ovog kolektivnog ugovora podnosi se u pismenoj

  formi, a strana kojoj je upuena inicijativa duna je odgovoriti odnosno izjasniti se

  o tome, u roku od 15 dana od dana prijema.

  Izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora vre se na nain na koji je i donesen.

  lan 98.

  Srednje kole dune su uskladiti pravilnike o radu i druga opa akta sa Zakonom

  o radu i ovim kolektivnim ugovorom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu

  ovog kolektivnog ugovora.

  lan 99.

  Zakljuen kolektivni ugovor dostavlja se federalnom minis- tarstvu nadlenom za

  rad, u skladu sa Zakonom o radu.

  lan 100.

  Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

  Slubenim novinama Federacije BiH.

  Broj 314-2-/00 3. oktobra 2000. godine Sarajevo

 • Za samostalni sindikat radnika srednjeg obrazovanja BiH Predsjednik Emina

  Pando-Hasanbegovi, s. r.

  Broj 05-14-9-2571/00 3. oktobra 2000. godine Sarajevo

  Federacija Bosne i Hercegovine Za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke,

  kulture i sporta/porta Ministar Fahrudin Rizvanbegovi, s. r.