of 13 /13
Granski kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije i vodoprivrede Ugovor je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 40/2004. Vidi: Odluku US RCG, U. br. 142/04 - 79/2005- 14. I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim granskim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze zaposlenog i poslodavca iz oblasti rada, kao i međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora, u skladu sa zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom. Član 2 Odredbe ovog kolektivnog ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u Republici Crnoj Gori koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića, duvana i vodoprivrede. Član 3. Pojedinačne odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u kolektivnom ugovoru kod poslodavca, opštem aktu i ugovoru o radu. Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu, ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada, od prava i uslova koji su utvrđeni ovim kolektivnim ugovorom. II PRAVA ZAPOSLENIH 1. Radno vrijeme Član 4 Poslodavac će urediti smjenski rad, dežurstvo zaposlenih, radno vrijeme, preraspodjelu radnog vremena i rad duži od punog radnog vremena, kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladu sa zakonom. Član 5 Odluku o rasporedu radnog vremena, preraspodjeli radnog vremena, skraćenom radnom vremenu i uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena, donosi nadležni organ poslodavca. 2. Godišnji odmor Član 6 Dužina godišnjeg odmora određuje se na osnovu kriterijuma utvrđenih Opštim kolektivnim ugovorom i na osnovu doprinosa u radu, odnosno složenosti poslova, uslova rada i drugih kriterijuma utvrđenih kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu. 3. Odsustvovanje sa rada Član 7 Zaposleni ima pravo na plaćeno i neplaćeno odsustvo sa rada u slučajevima utvrđenim Zakonom, Opštim kolektivnim ugovorom i ovim ugovorom. Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme osposobljavanja u toku rada, prema programu osposobljavanja za rad na odgovarajućem radnom mjestu ili za vrijeme sindikalnog obrazovanja, na način i po postupku utvrđenim kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Čl. 8 do 9. - prestali da važe - + Vidi: Odluku US RCG - 79/2005-14. III ZARADE I NAKNADE ZARADA

Granski kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede ... kolektivni ugovor za... · Granski kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije i vodoprivrede

Embed Size (px)

Text of Granski kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede ... kolektivni ugovor za... · Granski...

 • Granski kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije i vodoprivrede

  Ugovor je objavljen u "Slubenom listu RCG", br. 40/2004. Vidi: Odluku US RCG, U. br. 142/04 - 79/2005-

  14.

  I OSNOVNE ODREDBE lan 1

  Ovim granskim kolektivnim ugovorom ureuju se prava i obaveze zaposlenog i poslodavca iz oblasti rada, kao i meusobni odnosi uesnika kolektivnog ugovora, u skladu sa zakonom i Optim kolektivnim ugovorom.

  lan 2

  Odredbe ovog kolektivnog ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u Republici Crnoj Gori koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, proizvodnje prehrambenih proizvoda, pia, duvana i vodoprivrede.

  lan 3.

  Pojedinane odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u kolektivnom ugovoru kod poslodavca, optem aktu i ugovoru o radu.

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu, ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada, od prava i uslova koji su utvreni ovim kolektivnim ugovorom.

  II PRAVA ZAPOSLENIH

  1. Radno vrijeme lan 4

  Poslodavac e urediti smjenski rad, deurstvo zaposlenih, radno vrijeme, preraspodjelu radnog vremena i rad dui od punog radnog vremena, kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladu sa zakonom.

  lan 5

  Odluku o rasporedu radnog vremena, preraspodjeli radnog vremena, skraenom radnom vremenu i uvoenju rada dueg od punog radnog vremena, donosi nadleni organ poslodavca.

  2. Godinji odmor lan 6

  Duina godinjeg odmora odreuje se na osnovu kriterijuma utvrenih Optim kolektivnim ugovorom i na osnovu doprinosa u radu, odnosno sloenosti poslova, uslova rada i drugih kriterijuma utvrenih kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu.

  3. Odsustvovanje sa rada lan 7

  Zaposleni ima pravo na plaeno i neplaeno odsustvo sa rada u sluajevima utvrenim Zakonom, Optim kolektivnim ugovorom i ovim ugovorom.

  Zaposleni ima pravo na plaeno odsustvo za vrijeme osposobljavanja u toku rada, prema programu osposobljavanja za rad na odgovarajuem radnom mjestu ili za vrijeme sindikalnog obrazovanja, na nain i po postupku utvrenim kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  l. 8 do 9.

  - prestali da vae -

  + Vidi: Odluku US RCG - 79/2005-14.

  III ZARADE I NAKNADE ZARADA

  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/l10888.htm%23zk40/04file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/l10888.htm%23zk79/05file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/l10888.htm%23zk79/05

 • lan 10

  Zarada zaposlenog sastoji se od: zarade za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu u propisanim radnim uslovima (u daljem tekstu: osnovna zarada), uveanja zarade, po osnovu ostvarenih rezultata u radu i naknade zarade.

  lan 11

  Osnovna zarada za puno radno vrijeme i normalni radni uinak ne moe biti nia od iznosa dobijenog mnoenjem najnie cijene rada i koeficijenta grupe poslova iz lana 15 ovog ugovora.

  lan 12

  Najnia cijena rada kod poslodavca utvruje se na osnovu rezultata poslovanja, pri emu se polazi od najnie cijene rada u Republici, utvrene u skladu sa Optim kolektivnim ugovorom.

  lan 13

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, najnia cijena rada se moe utvrditi kao najnia satnica.

  lan 14

  Zarada direktora, odnosno, izvrnog direktora; sekretara drutva i menadmenta, utvruje se posebnim ugovorom i ugovorom o radu.

  Izbor lica ije zarade se reguliu na nain iz stava 1 ovog lana vri poslodavac.

  lan 15

  Ovim ugovorom utvruju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrivanje cijene rada po osnovu potrebne strunosti i sloenosti poslova i to:

  Grupa

  poslova Zahtjevi strunosti Koeficijent

  I Ne zahtjeva se strunost (nekvalifikovani radnik) 1,00

  II Zahtijeva se struna osposobljenost (I stepena) 1,28

  III Zahtijeva se struna osposobljenost (II stepena) 1,60

  IV Zahtijeva se strunost koja se stie srednjim obrazovanjem

  u trajanju od dvije do tri godine (III stepen) 1,97

  V Zahtijeva se strunost koja se stie srednjim obrazovanjem

  u trajanju od etiri ili vie godina (IV stepen) 2,20

  VI Zahtijeva se strunost koja se stie specijalizacijom na

  osnovu srednjeg obrazovanja (visokokvalifikovani radnik)

  (V stepen) 2,54

  VII Zahtijeva se strunost koja se stie viim obrazovanjem

  (VI stepen) 2,83

  VIII Zahtijeva se strunost koja se stie fakultetskim, odnosno

  visokim obrazovanjem (VII stepen) 3,30

  IX Zahtijeva se strunost koja se stie magistraturom ili ovoj

  ravnopravnoj specijalizaciji (VII-I stepen) 3,60

  X Zahtijeva se strunost koja se stie doktoratom nauka (VIII

  stepen) 4,0

  lan 16

 • Kolektivnim ugovorom kod poslodavca razrauju se i utvruju koeficijenti za sva radna mjesta iz akta o sistematizaciji, s tim da tako utvreni koeficijenti ne mogu biti nii od odgovarajuih koeficijenata iz lana 15 ovog kolektivnog ugovora.

  lan 17

  Koeficijenti za utvrivanje cijene rada radnog mjesta sadre elemente koji utiu na cijenu rada, a naroito potrebna struna sprema, sloenost poslova, uslovi rada pod kojima se ti poslovi preteno obavljaju, odgovornost za posao i druge elemente bitne za vrednovanje odreenog posla.

  lan 18

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, ili optim aktom mogu se utvrditi mjerila i normativi za vrednovanje ostvarenih uinaka i stimulansi za ostvarivanje veih rezultata rada.

  Ako nijesu utvreni normativi i kriterijumi za vrednovanje ostvarenih rezultata rada, smatra se da je zaposleni, za radno vrijeme provedeno na radu, ostvario normalan radni uinak.

  Zaposleni mora biti unaprijed upoznat sa mjerilima i normativima za vrednovanje ostvarenih uinaka, ukoliko su utvreni, kao i kriterijumima za utvrivanje rezultata rada i stimulativnog dijela zarade koja mu po tom osnovu pripada.

  lan 19

  Po osnovu rezultata rada, u skladu sa vaeim normativima - standardima, planovima ili programima, poslodavac moe uveati, odnosno umanjiti zaradu zaposlenog na predlog organizatora procesa rada na odgovarajuem nivou, uz potrebnu dokumentaciju.

  Nain i postupak uveanja, odnosno umanjivanja zarade po osnovu iz stava 1 ovog lana detaljnije se ureuje kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  lan 20

  Zarada pripravnika se utvruje u visini koja ne moe biti manja od 80% osnovne cijene rada odgovarajue grupe poslova iz lana 15, odnosno lana 16 ovog ugovora.

  lan 21

  Zarada zaposlenog uveava se po asu najmanje:

  - za rad nou (izmeu 22 asa i 6 asova narednog dana) 40%

  - za rad na dane dravnih i vjerskih praznika 50%

  - za prekovremeni rad 40%

  - za rad sa dvokratnim radnim vremenom 15%

  Poslodavac je duan zaposlenom uveati za 15% osnovnu zaradu po asu za svaki as pripravnosti kod kue, ukoliko se na poziv poslodavca javio na posao.

  lan 22

  Zarada zaposlenog uveava se za svaku zapoetu godinu radnog staa:

  - do 10 godina 0,5%

  - od 10-20 godina 0,75%

  - preko 20 godina 1,00%

  lan 23

  U sluaju zastoja u poslu do kojeg je dolo zbog poremeaja u poslovanju, bez krivice zaposlenog, a koji bitno utie da poslodavac nije u mogunosti da isplati odgovarajue zarade u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom, poslodavac je duan da zaposlenom isplati najmanje garantovanu zaradu za period za koji poremeaj traje, a najvie tri mjeseca, u kalendarskoj godini.

  Odluku o visini isplate u smislu stava 1 ovog lana donosi poslodavac, uz prethodno pribavljeno miljenje sindikata.

  lan 24

 • Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada u visini i u sluajevima utvrenim Optim kolektivnim ugovorom i ovim ugovorom.

  lan 25

  Ukoliko poslodavac nije u mogunosti da ponudi odgovarajue radno mjesto invalidima rada, shodno zakonu, istima e se isplaivati zarade u skladu sa lanom 9 ovog ugovora.

  IV DRUGA PRIMANJA lan 26

  Poslodavac zaposlenom isplauje regres za korienje godinjeg odmora u visini tri najnie cijene rada.

  lan 27

  Poslodavac isplauje zaposlenim otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini od najmanje 10 najniih cijena rada.

  Otpremnina iz stava 1 ovog lana isplauje se danom odlaska u penziju, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

  lan 28

  Povodom radnog jubileja poslodavca i zaposlenog, kao i za posebno angaovanje i rezultate rada, zaposlenom se dodjeljuju nagrade.

  Radnim jubilejom zaposlenog, smatra se njegov rad kod istog poslodavca u trajanju od 10, 20 i 30 godina.

  Odluku o vrsti i visini nagrade zaposlenim za posebno angaovanje i rezultate rada donosi poslodavac u saradnji sa sindikatom vodei rauna da iznos nagrade bude ekvivalentan vremenu provedenom na radu.

  Sindikat dostavlja poslodavcu predlog za dodjelu nagrade zaposlenom povodom radnog jubileja poslodavca.

  lan 29

  Zaposlenom, odnosno lanovima njegove ue porodice, obezbjeuje se pomo u sluaju: - due ili tee bolesti, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili lana njegove ue porodice u

  iznosu do 20 najniih cijena rada; - nabavke ljekova i lijeenja zaposlenog ili lana njegove ue porodice do visine izdatka za

  ove namjene, odnosno do 40 najniih cijena rada; - pomoi porodici u sluaju smrti zaposlenog do 30 najniih cijena rada. Postupak ostvarivanja ovog prava zaposlenog, odnosno njegove ue porodice, sprovodi

  direktor, odnosno izvrni direktor poslodavca u saradnji sa predsjednikom Sindikata. Kolektivnim ugovorom kod poslodavca blie e se definisati ko se smatra lanom ue porodice

  zaposlenog.

  V NAKNADE POVEANIH TROKOVA ZAPOSLENIH lan 30

  Poslodavac zaposlenom nadoknauje poveane trokove koji su u funkciji izvrenja poslova, ako to na drugi nain nije obezbijeeno, i to:

  1. Dnevnicu za slubeno putovanje u zemlji u visini od 30% najnie cijene rada, s tim to se putni trokovi i trokovi noenja priznaju u cjelini prema priloenom raunu.

  2. Dnevnicu za slubeno putovanje u inostranstvo u iznosu i na nain propisan od nadlenog dravnog organa.

  3. Naknadu trokova u visini od 25% cijene litra benzina po preenom kilometru ukoliko zaposleni, uz saglasnost poslodavca, koristi privatni automobil u slubene svrhe.

  4. Mjesenu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), u visini 50% najnie cijene rada. Kolektivnim ugovorom kod poslodavca moe se urediti isplata nadoknade zaposlenom za

  trokove prevoza na rad i sa rada, ukoliko na drugi nain nije obezbijeen.

  lan 31

  U zavisnosti od vremena provedenog na slubenom putu, zaposlenom pripada: a) cijela dnevnica: - za svaka 24 asa, b) 75% dnevnice

 • - za vrijeme, preko 12 a do 24 asa, c) polovina dnevnice: - za vrijeme preko 8 a do 12 asova. Za dane kada je na slubenom putu s pravom na dnevnicu, zaposleni nema pravo na naknadu

  za ishranu u toku rada.

  lan 32

  Za vrijeme rada izvan sjedita preduzea, odnosno izvan mjesta sjedita dijela preduzea, zaposleni ima pravo na terenski dodatak:

  - ako na terenu nije organizovan smjetaj i ishrana, zaposlenom pripada dnevno 20% najnie cijene rada;

  - ukoliko je zaposlenom na terenu obezbijeen samo smjetaj pripada mu 15% najnie cijene rada;

  - ako je zaposlenom na terenu obezbijeen besplatan smjetaj i omoguena ishrana putem organizovanja kuhinje, gdje trokove nabavke hrane po raunima dobavljaa snose zaposleni, dnevni iznos terenskog dodatka iznosi 10% od najnie cijene rada;

  - ukoliko je zaposlenom na terenu obezbijeen besplatan smjetaj i ishrana, ima pravo na terenski dodatak u visini od 6% najnie cijene rada.

  lan 33

  Dnevnice i terenski dodatak meusobno se iskljuuju.

  VI ODGOVORNOST ZAPOSLENIH lan 34

  Postupak za utvrivanje povrede radnih obaveza zaposlenih i direktora, odnosno izvrnog direktora sprovodi se u skladu sa zakonom i Optim kolektivnim ugovorom.

  lan 35

  Povrede radnih obaveza zbog kojih poslodavac moe izrei novanu kaznu, odnosno za koje zaposlenom moe da prestane radni odnos, ili poslodavac raskine ugovor o radu su, pored utvrenih zakonom i povrede radnih obaveza utvrene kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  VII ZATITA NA RADU lan 36

  Zatita na radu sprovodi se i obezbjeuje u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  VII PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH lan 37

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, ugovorom o radu i Programom uvoenja tehnolokih, ekonomskih i restrukturalnih promjena, utvrdie se druge mjere za ostvarivanje prava zaposlenih za ijim je radom prestala potreba, pored mjera predvienih zakonom.

  IX USLOVI ZA RAD SINDIKATA lan 38

  Poslodavac sindikatu obezbjeuje uslove za efikasno obavljanje sindikalnih aktivnosti kojima se tite interesi i prava zaposlenih u skladu sa zakonom i Optim kolektivnim ugovorom.

  X ARBITRAA lan 39

  Rjeavanje spora koji nestane u postupku zakljuivanja, primjene, dopuna i izmjena ovog kolektivnog ugovora povjerava se arbitrai.

  lan 40

  Ugovorne strane obrazuju arbitrano vijee od jednakog broja predstavnika strana potpisnica ovog kolektivnog ugovora i jednog neutralnog lana iz kategorije strunjaka za oblast koja je predmet spora, a koji je istovremeno i predsjednik arbitranog vijea.

  lan 41

 • Posebnim aktom koji donosi arbitrano vijee, blie se ureuje nain rada i odluivanja arbitranog vijea.

  lan 42

  Sporazumom o iznoenju spora pred arbitrau, strane u sporu odreuju pitanja koja iznose pred arbitrau.

  Arbitraa moe da odluuje samo o pitanju koje su pred njom iznijele strane u sporu.

  lan 43

  Odluka arbitrae je konana. Arbitrana odluka ima snagu poravnanja i obavezna je za potpisnike ovog kolektivnog

  ugovora.

  XI ZAKLJUIVANJE I SPROVOENJE UGOVORA lan 44

  Ovaj kolektivni ugovor se smatra zakljuenim kada ga u istovjetnom tekstu prihvate i potpiu ovlaena lica organa subjekata potpisnika.

  lan 45

  Sprovoenje ovog kolektivnog ugovora prate ugovorne strane. Struna tumaenja i miljenja u vezi sa primjenom ovog kolektivnog ugovora daje Odbor za

  praenje, primjenu i tumaenje Opteg kolektivnog ugovora.

  XII ZAVRNE ODREDBE lan 46

  Ovaj kolektivni ugovor zakljuuje se na neodreeno vrijeme. Ovaj kolektivni ugovor moe prestati sporazumom potpisnika ili otkazom. U sluaju otkaza, kolektivni ugovor se primjenjuje najdue est mjeseci od dana podnoenja

  otkaza, s tim to su uesnici duni da postupak pregovaranja zaponu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnoenja otkaza.

  Po isteku roka iz stava 3 ovog lana, kolektivni ugovor prestaje da vai, ako se uesnici kolektivnog ugovora drugaije ne sporazumiju.

  lan 47

  Izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora vre se na nain i po postupku po kojem je zakljuen, u skladu sa aktima potpisnika.

  lan 48

  Kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasie se sa ovim kolektivnim ugovorom u roku od 2 (dva) mjeseca od dana stupanja na snagu granskog kolektivnog ugovora.

  lan 49

  Ovaj kolektivni ugovor objavie se u "Slubenom listu Republike Crne Gore".

  lan 50

  Danom stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaje da vai posebni kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije i vodoprivrede ("Slubeni list RCG", broj 3/97).

  lan 51

  Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Republike Crne Gore".

  Ovaj kolektivni ugovor zakljuen je dana 27. maja 2004. godine u Podgorici.

  OSNOVNI TEKST

  Na osnovu lana 131 stav 2 Zakona o radu ("Slubeni list RCG", broj 43/03) i lana 81 stav 1 Opteg kolektivnog ugovora ("Slubeni list RCG", broj 1/04), Samostalni sindikat poljoprivrede,

 • prehrambene i duvanske industrije Crne Gore i Odbor Udruenja poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije Privredne komore Crne Gore, zakljuuju

  Granski kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije i vodoprivrede

  Ugovor je objavljen u "Slubenom listu RCG", br. 40/2004 od 11.6.2004. godine.

  I OSNOVNE ODREDBE lan 1

  Ovim granskim kolektivnim ugovorom ureuju se prava i obaveze zaposlenog i poslodavca iz oblasti rada, kao i meusobni odnosi uesnika kolektivnog ugovora, u skladu sa zakonom i Optim kolektivnim ugovorom.

  lan 2

  Odredbe ovog kolektivnog ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u Republici Crnoj Gori koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, proizvodnje prehrambenih proizvoda, pia, duvana i vodoprivrede.

  lan 3.

  Pojedinane odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u kolektivnom ugovoru kod poslodavca, optem aktu i ugovoru o radu.

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu, ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada, od prava i uslova koji su utvreni ovim kolektivnim ugovorom.

  II PRAVA ZAPOSLENIH

  1. Radno vrijeme lan 4

  Poslodavac e urediti smjenski rad, deurstvo zaposlenih, radno vrijeme, preraspodjelu radnog vremena i rad dui od punog radnog vremena, kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladu sa zakonom.

  lan 5

  Odluku o rasporedu radnog vremena, preraspodjeli radnog vremena, skraenom radnom vremenu i uvoenju rada dueg od punog radnog vremena, donosi nadleni organ poslodavca.

  2. Godinji odmor lan 6

  Duina godinjeg odmora odreuje se na osnovu kriterijuma utvrenih Optim kolektivnim ugovorom i na osnovu doprinosa u radu, odnosno sloenosti poslova, uslova rada i drugih kriterijuma utvrenih kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu.

  3. Odsustvovanje sa rada lan 7

  Zaposleni ima pravo na plaeno i neplaeno odsustvo sa rada u sluajevima utvrenim Zakonom, Optim kolektivnim ugovorom i ovim ugovorom.

  Zaposleni ima pravo na plaeno odsustvo za vrijeme osposobljavanja u toku rada, prema programu osposobljavanja za rad na odgovarajuem radnom mjestu ili za vrijeme sindikalnog obrazovanja, na nain i po postupku utvrenim kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  lan 8

  Poslodavac moe zaposlenom odobriti ili ga uputiti na privremeno odsustvo sa rada u sluaju smanjenja obima posla, teeg kvara, remonta, nedostatka sirovina, nemogunosti rasporeda na odgovarajue radno mjesto i sl.

 • Privremeno odsustvo iz stava 1 ovog lana traje do prestanka okolnosti zbog kojih je utvreno, a najdue 12 mjeseci.

  Ukoliko se u roku iz stava 2. ovog lana ne promijene okolnosti zbog kojih je odobreno, odnosno zaposleni upuen na privremeno odsustvo, poslodavac je duan da zaposlenom obezbijedi jedno od prava po osnovu tehno-ekonomskog vika, u skladu sa zakonom i doneenim Programom.

  Za vrijeme korienja privremenog odsustva, poslodavac ne moe zapoljavati nove radnike na ta radna mjesta.

  lan 9

  Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme privremenog odsustva u iznosu od najmanje 60% osnovne zarade zaposlenog, s tim to ne moe biti nia od garantovane zarade utvrene u skladu sa zakonom.

  III ZARADE I NAKNADE ZARADA lan 10

  Zarada zaposlenog sastoji se od: zarade za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu u propisanim radnim uslovima (u daljem tekstu: osnovna zarada), uveanja zarade, po osnovu ostvarenih rezultata u radu i naknade zarade.

  lan 11

  Osnovna zarada za puno radno vrijeme i normalni radni uinak ne moe biti nia od iznosa dobijenog mnoenjem najnie cijene rada i koeficijenta grupe poslova iz lana 15 ovog ugovora.

  lan 12

  Najnia cijena rada kod poslodavca utvruje se na osnovu rezultata poslovanja, pri emu se polazi od najnie cijene rada u Republici, utvrene u skladu sa Optim kolektivnim ugovorom.

  lan 13

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, najnia cijena rada se moe utvrditi kao najnia satnica.

  lan 14

  Zarada direktora, odnosno, izvrnog direktora; sekretara drutva i menadmenta, utvruje se posebnim ugovorom i ugovorom o radu.

  Izbor lica ije zarade se reguliu na nain iz stava 1 ovog lana vri poslodavac.

  lan 15

  Ovim ugovorom utvruju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrivanje cijene rada po osnovu potrebne strunosti i sloenosti poslova i to:

  Grupa

  poslova Zahtjevi strunosti Koeficijent

  I Ne zahtjeva se strunost (nekvalifikovani radnik) 1,00

  II Zahtijeva se struna osposobljenost (I stepena) 1,28

  III Zahtijeva se struna osposobljenost (II stepena) 1,60

  IV Zahtijeva se strunost koja se stie srednjim obrazovanjem

  u trajanju od dvije do tri godine (III stepen) 1,97

  V Zahtijeva se strunost koja se stie srednjim obrazovanjem

  u trajanju od etiri ili vie godina (IV stepen) 2,20

  VI Zahtijeva se strunost koja se stie specijalizacijom na

  osnovu srednjeg obrazovanja (visokokvalifikovani radnik)

  (V stepen) 2,54

 • VII Zahtijeva se strunost koja se stie viim obrazovanjem

  (VI stepen) 2,83

  VIII Zahtijeva se strunost koja se stie fakultetskim, odnosno

  visokim obrazovanjem (VII stepen) 3,30

  IX Zahtijeva se strunost koja se stie magistraturom ili ovoj

  ravnopravnoj specijalizaciji (VII-I stepen) 3,60

  X Zahtijeva se strunost koja se stie doktoratom nauka (VIII

  stepen) 4,0

  lan 16

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca razrauju se i utvruju koeficijenti za sva radna mjesta iz akta o sistematizaciji, s tim da tako utvreni koeficijenti ne mogu biti nii od odgovarajuih koeficijenata iz lana 15 ovog kolektivnog ugovora.

  lan 17

  Koeficijenti za utvrivanje cijene rada radnog mjesta sadre elemente koji utiu na cijenu rada, a naroito potrebna struna sprema, sloenost poslova, uslovi rada pod kojima se ti poslovi preteno obavljaju, odgovornost za posao i druge elemente bitne za vrednovanje odreenog posla.

  lan 18

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, ili optim aktom mogu se utvrditi mjerila i normativi za vrednovanje ostvarenih uinaka i stimulansi za ostvarivanje veih rezultata rada.

  Ako nijesu utvreni normativi i kriterijumi za vrednovanje ostvarenih rezultata rada, smatra se da je zaposleni, za radno vrijeme provedeno na radu, ostvario normalan radni uinak.

  Zaposleni mora biti unaprijed upoznat sa mjerilima i normativima za vrednovanje ostvarenih uinaka, ukoliko su utvreni, kao i kriterijumima za utvrivanje rezultata rada i stimulativnog dijela zarade koja mu po tom osnovu pripada.

  lan 19

  Po osnovu rezultata rada, u skladu sa vaeim normativima - standardima, planovima ili programima, poslodavac moe uveati, odnosno umanjiti zaradu zaposlenog na predlog organizatora procesa rada na odgovarajuem nivou, uz potrebnu dokumentaciju.

  Nain i postupak uveanja, odnosno umanjivanja zarade po osnovu iz stava 1 ovog lana detaljnije se ureuje kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  lan 20

  Zarada pripravnika se utvruje u visini koja ne moe biti manja od 80% osnovne cijene rada odgovarajue grupe poslova iz lana 15, odnosno lana 16 ovog ugovora.

  lan 21

  Zarada zaposlenog uveava se po asu najmanje:

  - za rad nou (izmeu 22 asa i 6 asova narednog dana) 40%

  - za rad na dane dravnih i vjerskih praznika 50%

  - za prekovremeni rad 40%

  - za rad sa dvokratnim radnim vremenom 15%

  Poslodavac je duan zaposlenom uveati za 15% osnovnu zaradu po asu za svaki as pripravnosti kod kue, ukoliko se na poziv poslodavca javio na posao.

  lan 22

  Zarada zaposlenog uveava se za svaku zapoetu godinu radnog staa:

  - do 10 godina 0,5%

 • - od 10-20 godina 0,75%

  - preko 20 godina 1,00%

  lan 23

  U sluaju zastoja u poslu do kojeg je dolo zbog poremeaja u poslovanju, bez krivice zaposlenog, a koji bitno utie da poslodavac nije u mogunosti da isplati odgovarajue zarade u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom, poslodavac je duan da zaposlenom isplati najmanje garantovanu zaradu za period za koji poremeaj traje, a najvie tri mjeseca, u kalendarskoj godini.

  Odluku o visini isplate u smislu stava 1 ovog lana donosi poslodavac, uz prethodno pribavljeno miljenje sindikata.

  lan 24

  Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada u visini i u sluajevima utvrenim Optim kolektivnim ugovorom i ovim ugovorom.

  lan 25

  Ukoliko poslodavac nije u mogunosti da ponudi odgovarajue radno mjesto invalidima rada, shodno zakonu, istima e se isplaivati zarade u skladu sa lanom 9 ovog ugovora.

  IV DRUGA PRIMANJA lan 26

  Poslodavac zaposlenom isplauje regres za korienje godinjeg odmora u visini tri najnie cijene rada.

  lan 27

  Poslodavac isplauje zaposlenim otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini od najmanje 10 najniih cijena rada.

  Otpremnina iz stava 1 ovog lana isplauje se danom odlaska u penziju, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

  lan 28

  Povodom radnog jubileja poslodavca i zaposlenog, kao i za posebno angaovanje i rezultate rada, zaposlenom se dodjeljuju nagrade.

  Radnim jubilejom zaposlenog, smatra se njegov rad kod istog poslodavca u trajanju od 10, 20 i 30 godina.

  Odluku o vrsti i visini nagrade zaposlenim za posebno angaovanje i rezultate rada donosi poslodavac u saradnji sa sindikatom vodei rauna da iznos nagrade bude ekvivalentan vremenu provedenom na radu.

  Sindikat dostavlja poslodavcu predlog za dodjelu nagrade zaposlenom povodom radnog jubileja poslodavca.

  lan 29

  Zaposlenom, odnosno lanovima njegove ue porodice, obezbjeuje se pomo u sluaju: - due ili tee bolesti, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili lana njegove ue porodice u

  iznosu do 20 najniih cijena rada; - nabavke ljekova i lijeenja zaposlenog ili lana njegove ue porodice do visine izdatka za

  ove namjene, odnosno do 40 najniih cijena rada; - pomoi porodici u sluaju smrti zaposlenog do 30 najniih cijena rada. Postupak ostvarivanja ovog prava zaposlenog, odnosno njegove ue porodice, sprovodi

  direktor, odnosno izvrni direktor poslodavca u saradnji sa predsjednikom Sindikata. Kolektivnim ugovorom kod poslodavca blie e se definisati ko se smatra lanom ue porodice

  zaposlenog.

  V NAKNADE POVEANIH TROKOVA ZAPOSLENIH lan 30

  Poslodavac zaposlenom nadoknauje poveane trokove koji su u funkciji izvrenja poslova, ako to na drugi nain nije obezbijeeno, i to:

 • 1. Dnevnicu za slubeno putovanje u zemlji u visini od 30% najnie cijene rada, s tim to se putni trokovi i trokovi noenja priznaju u cjelini prema priloenom raunu.

  2. Dnevnicu za slubeno putovanje u inostranstvo u iznosu i na nain propisan od nadlenog dravnog organa.

  3. Naknadu trokova u visini od 25% cijene litra benzina po preenom kilometru ukoliko zaposleni, uz saglasnost poslodavca, koristi privatni automobil u slubene svrhe.

  4. Mjesenu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), u visini 50% najnie cijene rada. Kolektivnim ugovorom kod poslodavca moe se urediti isplata nadoknade zaposlenom za

  trokove prevoza na rad i sa rada, ukoliko na drugi nain nije obezbijeen.

  lan 31

  U zavisnosti od vremena provedenog na slubenom putu, zaposlenom pripada: a) cijela dnevnica: - za svaka 24 asa, b) 75% dnevnice - za vrijeme, preko 12 a do 24 asa, c) polovina dnevnice: - za vrijeme preko 8 a do 12 asova. Za dane kada je na slubenom putu s pravom na dnevnicu, zaposleni nema pravo na naknadu

  za ishranu u toku rada.

  lan 32

  Za vrijeme rada izvan sjedita preduzea, odnosno izvan mjesta sjedita dijela preduzea, zaposleni ima pravo na terenski dodatak:

  - ako na terenu nije organizovan smjetaj i ishrana, zaposlenom pripada dnevno 20% najnie cijene rada;

  - ukoliko je zaposlenom na terenu obezbijeen samo smjetaj pripada mu 15% najnie cijene rada;

  - ako je zaposlenom na terenu obezbijeen besplatan smjetaj i omoguena ishrana putem organizovanja kuhinje, gdje trokove nabavke hrane po raunima dobavljaa snose zaposleni, dnevni iznos terenskog dodatka iznosi 10% od najnie cijene rada;

  - ukoliko je zaposlenom na terenu obezbijeen besplatan smjetaj i ishrana, ima pravo na terenski dodatak u visini od 6% najnie cijene rada.

  lan 33

  Dnevnice i terenski dodatak meusobno se iskljuuju.

  VI ODGOVORNOST ZAPOSLENIH lan 34

  Postupak za utvrivanje povrede radnih obaveza zaposlenih i direktora, odnosno izvrnog direktora sprovodi se u skladu sa zakonom i Optim kolektivnim ugovorom.

  lan 35

  Povrede radnih obaveza zbog kojih poslodavac moe izrei novanu kaznu, odnosno za koje zaposlenom moe da prestane radni odnos, ili poslodavac raskine ugovor o radu su, pored utvrenih zakonom i povrede radnih obaveza utvrene kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  VII ZATITA NA RADU lan 36

  Zatita na radu sprovodi se i obezbjeuje u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  VII PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH lan 37

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, ugovorom o radu i Programom uvoenja tehnolokih, ekonomskih i restrukturalnih promjena, utvrdie se druge mjere za ostvarivanje prava zaposlenih za ijim je radom prestala potreba, pored mjera predvienih zakonom.

  IX USLOVI ZA RAD SINDIKATA

 • lan 38

  Poslodavac sindikatu obezbjeuje uslove za efikasno obavljanje sindikalnih aktivnosti kojima se tite interesi i prava zaposlenih u skladu sa zakonom i Optim kolektivnim ugovorom.

  X ARBITRAA lan 39

  Rjeavanje spora koji nestane u postupku zakljuivanja, primjene, dopuna i izmjena ovog kolektivnog ugovora povjerava se arbitrai.

  lan 40

  Ugovorne strane obrazuju arbitrano vijee od jednakog broja predstavnika strana potpisnica ovog kolektivnog ugovora i jednog neutralnog lana iz kategorije strunjaka za oblast koja je predmet spora, a koji je istovremeno i predsjednik arbitranog vijea.

  lan 41

  Posebnim aktom koji donosi arbitrano vijee, blie se ureuje nain rada i odluivanja arbitranog vijea.

  lan 42

  Sporazumom o iznoenju spora pred arbitrau, strane u sporu odreuju pitanja koja iznose pred arbitrau.

  Arbitraa moe da odluuje samo o pitanju koje su pred njom iznijele strane u sporu.

  lan 43

  Odluka arbitrae je konana. Arbitrana odluka ima snagu poravnanja i obavezna je za potpisnike ovog kolektivnog

  ugovora.

  XI ZAKLJUIVANJE I SPROVOENJE UGOVORA lan 44

  Ovaj kolektivni ugovor se smatra zakljuenim kada ga u istovjetnom tekstu prihvate i potpiu ovlaena lica organa subjekata potpisnika.

  lan 45

  Sprovoenje ovog kolektivnog ugovora prate ugovorne strane. Struna tumaenja i miljenja u vezi sa primjenom ovog kolektivnog ugovora daje Odbor za

  praenje, primjenu i tumaenje Opteg kolektivnog ugovora.

  XII ZAVRNE ODREDBE lan 46

  Ovaj kolektivni ugovor zakljuuje se na neodreeno vrijeme. Ovaj kolektivni ugovor moe prestati sporazumom potpisnika ili otkazom. U sluaju otkaza, kolektivni ugovor se primjenjuje najdue est mjeseci od dana podnoenja

  otkaza, s tim to su uesnici duni da postupak pregovaranja zaponu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnoenja otkaza.

  Po isteku roka iz stava 3 ovog lana, kolektivni ugovor prestaje da vai, ako se uesnici kolektivnog ugovora drugaije ne sporazumiju.

  lan 47

  Izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora vre se na nain i po postupku po kojem je zakljuen, u skladu sa aktima potpisnika.

  lan 48

  Kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasie se sa ovim kolektivnim ugovorom u roku od 2 (dva) mjeseca od dana stupanja na snagu granskog kolektivnog ugovora.

  lan 49

  Ovaj kolektivni ugovor objavie se u "Slubenom listu Republike Crne Gore".

  lan 50

  Danom stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaje da vai posebni kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije i vodoprivrede ("Slubeni list RCG", broj 3/97).

 • lan 51

  Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Republike Crne Gore".

  Ovaj kolektivni ugovor zakljuen je dana 27. maja 2004. godine u Podgorici. Broj: 6 Podgorica, 1. juna 2004. godine

  Samostalni sindikat

  poljoprivrede, prehrambene

  i duvanske industrije

  Predsjednik,

  Veselin Ivanovi, s.r.

  Udruenje poljoprivrede,

  prehrambene i duvanske

  industrije

  Privredne komore Crne Gore

  Predsjednik,

  Milijana Nenadovi, s.r.