of 35 /35
1 Na osnovu člana 111. i 112. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/99, 32/00, 29/03), člana 2. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/05) i člana 68. Statuta Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, u daljem tekstu Sindikat kao predstavnik zaposlenika i Vlada Kantona Sarajevo kao poslodavca u daljem tekstu poslodavac, zaključuju KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) uređuju se prava i obaveze poslodavca i zaposlenika iz rada i po osnovu rada u javnim ustanovama srednjeg obrazovanja, ustanovama za školovanje učenika sa posebnim potrebama, domovima učenika Kantona Sarajevo i ustanovama srednjeg obrazovanja koje se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ustanova). Član 2. Općim aktima srednje škole ne mogu se utvrditi manja prava zaposlenika od prava koja su utvrđena ovim kolektivnim ugovorom. Član 3. U svim pitanjima iz radnog odnosa koja nisu uređena Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i ovim kolektivnim ugovorom, primjenjuje se Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. II - RADNI ODNOS Zasnivanje radnog odnosa Član 4. U srednjim školama radni odnos zasnivaju direktori, pomoćnici direktora profesori- nastavnici, odgajatelji, stručni saradnici, saradnici i radnici za obavljanje drugih poslova osnovne djelatnosti srednje škole, tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova (u daljem tekstu: zaposlenik), u skladu sa općim i posebnim uvjetima. Zaposlenik iz stava 1. ovog člana ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, ovim kolektivnim ugovorom i općim aktima srednje škole. Kao poseban uvjet za zasnivanje radnog odnosa, pored uvjeta utvrđenih zakonom, ne mogu se utvrđivati godine života, izuzev donje granice propisane zakonom.

KOLEKTIVNI UGOVOR SREDNJEG OBRAZOVANJA POTPISANI.pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kolektivni

Text of KOLEKTIVNI UGOVOR SREDNJEG OBRAZOVANJA POTPISANI.pdf

1Naosnovulana111.i112.Zakonaoradu(SlubenenovineFederacijeBiH,broj43/99, 32/00, 29/03), lana 2.Opegkolektivnog ugovora za teritorijuFederacije Bosne i Hercegovine (SlubenenovineFederacijeBiH,broj54/05)ilana68.StatutaSindikatasrednjegivisokog obrazovanja,odgoja,naukeikultureBosneiHercegovine,Sindikatsrednjegivisokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, u daljemtekstuSindikatkaopredstavnikzaposlenikaiVladaKantonaSarajevokaoposlodavcau daljem tekstu poslodavac, zakljuuju KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO I - OPE ODREDBE lan 1. Ovimkolektivnimugovoromzadjelatnostsrednjegobrazovanja(udaljemtekstu: Kolektivni ugovor) ureuju se prava i obaveze poslodavca i zaposlenika izrada i po osnovu rada ujavnimustanovamasrednjegobrazovanja,ustanovamazakolovanjeuenikasaposebnim potrebama,domovimauenikaKantonaSarajevoiustanovamasrednjegobrazovanjakojese finansiraju iz budeta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ustanova). lan 2. Opim aktima srednje kole ne mogu se utvrditi manja prava zaposlenika od prava koja su utvrena ovim kolektivnim ugovorom. lan 3. UsvimpitanjimaizradnogodnosakojanisuureenaZakonomoradu,Zakonomo srednjemobrazovanjuiovimkolektivnimugovorom,primjenjujeseOpikolektivniugovorza teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. II - RADNI ODNOS Zasnivanje radnog odnosa lan 4. Usrednjimkolamaradniodnoszasnivajudirektori,pomonicidirektoraprofesori-nastavnici, odgajatelji, struni saradnici, saradnici i radnici za obavljanje drugih poslova osnovne djelatnosti srednje kole, tehnikih i pomono-tehnikih poslova (u daljem tekstu: zaposlenik), u skladu sa opim i posebnim uvjetima.Zaposlenik iz stava 1. ovog lana ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, ovim kolektivnim ugovorom i opim aktima srednje kole.Kaoposebanuvjetzazasnivanjeradnogodnosa,poreduvjetautvrenihzakonom,ne mogu se utvrivati godine ivota, izuzev donje granice propisane zakonom. 2 lan 5. Rad zaposlenika u srednjim kolama zasniva se na zakonu i podzakonskim aktima kojima seregulirasrednjeobrazovanje,nastavnimplanovimaiprogramima,pedagokimstandardimai normativima koji se primjenjuju za rad srednjih kola i opim aktima kole, u ijem donoenju i utvrivanju uestvuje Sindikat. lan 6. PoslodavacusmisluovogugovorajeVladaKantonaSarajevoisrednjakolasasvojim osnivaem,kodkojejezaposlenikuradnomodnosuiobavljaodreeneposloveizadatke,ipo tom osnovu poslodavac isplauje zaposleniku plau i izvrava druge obaveze iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, ovim kolektivnim ugovorom i opim aktima kole. lan 7. Ugovor o radu u srednjoj koli moe zakljuiti lice koje ima opu zdravstvenu sposobnost utvrenuodnadlenezdravstveneustanove,uskladusaodredbamaZakonaosrednjem obrazovanju koje reguliu ovu oblast. Zaposlenik u srednjoj koli koji u toku trajanja ugovora o radu oboli od zarazne ili duevne bolestinemoeobavljatiodgojno-obrazovniradtesedoktrajutakveokolnosti,odnosnodok zaposlenik ne pribavi uvjerenje odgovarajue zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti. lan 8. Zaposlenikusrednjojkolizakljuujeugovororadunaosnovujavnogkonkursa, odnosno oglasa, koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja. Zazakljuenjeugovoraoraduprofesora-nastavnika,odgajateljaistrunihsaradnikai saradnika ustanova srednjeg obrazovanja obavezno raspisuje konkurs. Kandidatima koji su uestvovali u konkursnoj proceduridastavljase pismena obavijest o rezultatima konkursa sa poukom o pravnom lijeku. Kandidatkojinijeprimljenuradniodnosimapravouvidaukonkursnimaterijalimoe podnijetiprigovorkolskomodborusrednjekoleurokuodsedamdanaoddanaprijema obavijesti.Prigovor na obavijest iz stava 1. ovog lana zadrava izvrenje odluke o izboru kandidata. kolski odbor srednje kole duan je o prigovoru iz prethodnogstava ovog lana odluiti u roku od osam dana od dana podnoenje prigovora. Odluka koja je donijeta po prigovoru je konana. Ugovor o radu lan. 9 Radniodnosusrednjojkolizasnivasezakljuivanjemugovoraoraduizmeu zaposlenika i direktora kolesa danom otpoinjanja rada, odnosno stupanja na rad zaposlenika, u skladu sa ugovorom o radu. 3lan 10. Ugovororaduporedsvihelemenatautvrenihzakonom,podzakonskimaktima,ovim kolektivnim ugovorom i opim aktom ustanove srednjeg obrazovanja, sadri poslove i zadatke na kojeseangairazaposlenik:opisposlovaizadataka,normaasova,obavezekojeproistiuza zaposlenikaizradnogodnosaupogledustrunogusavravanja,daljegobrazovanjai unapreivanjaradazaposlenikaiuskladusaodgovarajuimpedagokimstandardimai normativima. lan 11. Poslodavac moe ugovoriti probni rad u trajanju od est mjeseci. Zavrijemetrajanja probnog radazaposlenika izstava 1. ovog lanaposlodavacdirektor eodreditistrunutrolanukomisijuzaocjenuradanastavnikaistrunihsaradnika,ukojoje obaveznobitiukljuenipredsjednikodgovarajuegstrunogaktiva,akojaevritiprovjeru radnih i strunih sposobnosti zaposlenika za izvravanje poslova i zadataka na koje je rasporeen i o tome dostaviti ocjenu, odnosno miljenje. lan 12. Akoposlodavac-direktorsrednjekoleinakonistekatrajanjaprobnogradanedonese odlukuoprestankuradnogodnosa,smatrasedajezaposlenikzadovoljionaprobnomradu,te radni odnos zaposlenika traje u skladu sa zakljuenim ugovorom. lan 13. Zaposlenikukojinaprobnomradunezadovolji,poslodavacsrednjekoledonijete odluku o prestankuugovora o radu sa otkaznim rokom od najmanje sedam dana. lan 14. Zaposleniku u srednjoj koli koji je za vrijeme trajanja probnog rada odreeni vremenski periodbioodsutansradaizopravdanihrazlogautvrenihzakonomiovimkolektivnim ugovorom, probni rad se produava za taj dio vremena. lan 15. Ugovororadumoesezakljuitinaodreenovrijemezaobavljanjeizvanrednihili privremenihilipovremenihposlovailiposlovaijiseopsegprivremenopoveao,akojinisu trajnijegkaraktera,kaoiradizamjenenaodreeniperiododsutnogzaposlenika,doktraje potrebaobavljanjatihposlovaodnosnodopovratkaodsutnogzaposlenika,anajduejednu godinu dana. Pripravniklan 16. Licekojeprviputzasnivaradniodnosuneposrednomodgojno-obrazovnomprocesu prima se u radni odnos u srednju kolu u svojstvu propravnika na odreeno vrijeme, a najdue do 4istekarokautvrenogzapolaganjapedagoko-psiholokegrupepredmeta(ukolikojeobavezan da to poloi), odnosno do kada je obavezan da poloi struni ispit u skladu sa zakonom. lan 17. Ukolikozaposlenik-pripravnikpoloistruniispitzasamostalnoobavljanjeodgojno-obrazovnog rada moe se primiti u radni odnos na neodreeno vrijeme. lan 18. Radni odnos sa zaposlenikom-pripravnikom, koji nije u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu, zasniva se zakljuivanjem ugovora o radu na odreeno vrijeme, i to: -na tri mjeseca za poslove za koje se trai srednja struna sprema,-na est mjeseci za poslove za koje se trai via struna sprema,-na period najmanje jedne godine za poslove visoke strune spreme. Volonterski rad lan 19. Licesenakonzavrenogkolovanjamoeiznimnoprimitinastrunousavravanjeza samostalanradbezzasnivanjaradnogodnosa,auskladusazakonom,uzprethodnoodobrenje ministra. Ugovor o volonterskom radu se zakljuuje u pisanom obliku. Volonterskiradmoetrajatinajduegodinudana,kolikoipripravnikista,akoto zakonomnijedrugaijeregulisano.Zavrijemeobavljanjavolonterskograda,volonterupripada pravo na ishranu u toku radnog vremena (topli obrok) i pravo na prijevoz na posao i sa posla, pod jednakim uvjetima kao i ostalim zaposlenicima. III ZATITA NA RADU lan 20. Srednjakolajedunaosiguratitakveuvjeteimjerelineikolektivnezatitekojimase titi psihofiziko zdravlje, telina i kolektivna sigurnost svih zaposlenika i uenika, u skladu sa zakonom i vaeim propisima o zatiti na radu. lan 21. Posebnimkategorijamazaposlenika(angairanimuhemijskompraktikumu,odnosno praktikumuzabiologijuifiziku,prostorimazasportinaotvorenom,zaposleniciiuenicina praktinojnastavi,kuharice,spremaice,domari,portiri,noniuvari,kuriri,rukovaoci centralnog grijanja i sl.) poslodavac je duan osigurati odgovarajuu opremu propisanu zakonom, podzakonskim aktima i pedagokim standardima i normativima. 5 Osiguranje od posljedica nesretnog sluaja ili smrti lan 22. Poslodavacjeobavezandasvezaposlenikeosigurakodosiguravajueustanoveod posljedica povrede na radu, pri odlasku na posao i s posla, za sluaj smrti usljed nesree na radu, invalidnosti, kao i ukljuenje rizika od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa. i sl. IV RADNO VRIJEME lan23. Puno radno vrijeme zaposlenika u srednjim kolama traje 40 sati sedmino, u petodnevnoj radnoj sedmici, od ponedjeljka do petka. lan 24. Uokviru40-satneradnesedmicerasporedradnogvremenazaposlenikaikoritenje dnevnogisedminogodmora,utvrujeseopimaktimasrednjekoledonesenimuskladusa nastavnimplanomiprogramom,pedagokimstandardimainormativimaiovimkolektivnim ugovorom. Srednja kola je obavezna da ope akte kole koji reguliu ovo pitanje donese uz uee, odnosno uz miljenje predstavnika sindikata. lan 25. Uokviru40-satneradnesedmicezaposlenicikojiuestvujuneposrednouodgojno-obrazovnomraduuustanovisrednjegobrazovanja,imajupropisanunormuasovasedmino,u skladusaodgovarajuimpedagokimstandardima,vrijemepotrebnozapripremunastave, vannastavneaktivnosti,vrijemepotrebnozaprisustvovanjesjednicamastrunihorgana, konsultacije sa uenicima i njihovim roditeljima, kolektivno i individualno usavravanje, voenje pedagokedokumentacijeiostaleposlovekojisuuvezisazaodgojno-obrazovnimradom, utvrene pedagokim standardima i normativima i opim aktima srednje kole.Zaposlenik koji uestvuje neposredno u odgojno-obrazovnom radu u srednjoj koli u toku radnog dana moe imati, u pravilu, najvie est asova nastave u kontinuitetu. asovekojenastavnikimaprekonastavnenormeutvrenepedagokimstandardimai normativima, ako su po nalogu direktora, smatraju seprekovremenim radom. lan 26. Uskladusaobavezamautvrenimugovoromoradutegodinjimplanomiprogramom radainaosnovupedagokihstandardainormativa,zaposlenikuseizdajepojedinaniakt (rjeenjeo40-satnomnedjeljnomzaduenju)najkasnije15danapousvajanjugodinjeg programa rada. 6lan 27. Usluajuiznenadnogpoveanjaobimaposlovailikadasedoodreenogrokamoraju izvritinekiposlovi,akojenijemogueizvritiuredovnomradnomvremenu,zaposlenikje duannazahtjevdirektorakole,raditidueodpunogradnogvremena,uskladusazakonomi kolektivnim ugovorom. Prekovremeniradzazaposlenikeuneposrednomodgojno-obrazovnomradunemoe trajati vie od 10 sati nastave sedmino iznad nastavne norme. Prekovremeni rad za neposredno-odgojni rad uvodi se u sljedeim sluajevima: -poveanja fonda nastavnih sati koji je nastao promjenom plana upisa ili poveanjabroja sati koji je nastalo promjenom nastavnog plana,-zamjene iznenadno odsutnog nastavnika, -zamjene nastavnika koji se nalazi na slubenom putu, -nadoknade nastavnih sati za nastavnike koji koriste plaeno odsustvo, -nedostatkanastavnikaodreenogprofilado,utokuinakonprovoenjakonkursne procedure. Direktorkoleduanjezaposlenikukojirealizujeprekovremeniradizdatirjeenjekojim se utvruje vrijeme trajanja prekovremenog rada, te nain isplate uveanja plae za prekovremeni rad. Uprekovremeniradodranognastavnogsata,uskladusanedjeljnimzaduenjem, obraunava se i pripadajua koliina vremena struno-metodike pripreme. Prekovremeniradzaostalezaposlenikerjeavaseuskladusazakonom,opimaktima kole i ovim kolektivnim ugovorom.Osnov za izraunavanje sata prekovremenog rada predstavlja proizvod koeficijenta platnog razredazaposlenikaiosnovicezaobraunplaepodijeljensaprosjenimbrojemsatimjeseno. Dobijenavrijednostprekovremenogsatauveavasepremaodredbamaovogkolektivnog ugovora. Uveanjeplaezaprekovremeniradisplaujesemjesenouzisplatuplaezaprethodni mjesec. V PLAE I NAKNADE ZAPOSLENIKA lan 28. Osnovnaplaajenajniiiznoskojisezaposlenikumoraisplatitizaradnaposlovima pripadajueg platnog razreda za puno radno vrijeme i normalne uvjete i rezultate rada.Osnovnaplaazapunoradnovrijeme,normalneuvjeteradairezultateradazaposlenika inivrijednostkoeficijentasloenostiposlovaplatnograzredaukojijepostavljenzaposlenik, umnoen sa utvrenom osnovicom za plau.Poredosnovneplae,zaposlenicimapripadajuinaknadeidrugaprimanjauskladusa zakonom i kolektivnim ugovorom. 7lan 29. Najniaplaazaposlenikazanajmanjusloenostiposlovanemoebitimanjaod70% prosjenenetoplaeisplaenepozaposlenikuuFederacijiBosneiHercegovineuproteklatri mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Koeficijentisloenostiposlovazaposlenicimausrednjemobrazovanjuutvrujuseovim kolektivnim ugovorom. Koeficijenti odgovarajueg platnog razreda su sastavni dio ovog kolektivnog ugovora, i ne mogubitimanjiuodnosunazaposlenikeudravnojupraviistestrunespremeisloenosti poslova. Koeficijente,kaopolazniosnovzaobraunplae,dogovarajuSindikatiVladaKantona Sarajevo putem Ministarstva obrazovanja i nauke. Osnovica za plae utvruje se sporazumno izmeu Sindikata budetskih korisnika i Vlade KantonaSarajevo,jednakozasvebudetskekorisnike.Uusaglaevanjusporazumauestvujui Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo finansija. Plae zaposlenicima u srednjim kolama, utvrene na nain iz stavova 2. i 5. ovog lana, ne mogu biti manje od plaa slubenika organa uprave iste strune spreme i sloenosti poslova.Naknadaplaainaknadekojenemajukarakterlinihprimanjautvrenihovim kolektivnim ugovorom ne mogu biti manje od utvrenih zazaposlenike organima uprave. Naknadeizstava7.ovoglanautvrujupredstavniciSindikataiVladeKantona Sarajevo. Poslodavacjeduandaisplatiplauinaknadezajednodo5.utekuemmjesecuza protekli mjesec. lan 30. Zaposlenicimausrednjimkolamaosnovnaplaauveavasezasvakugodinupenzijskog staa za 0,6%, s tim da ukupno poveanje ne moe biti veeod 20%. lan 31. Sloenostposlovaodreenogradnogmjestautvrujeseplatnimrazredomzakojiseu skladu sa l. 28. i 29. ovog kolektivnog ugovora, posebno utvruje koeficijent sloenosti. R/bPlatni razred Poslovi-zvanjaStepenstrune spreme Koeficijent 1.IDirektor koleVII12,50 2.IIPomonik direktora (rukovodilac dijela nastavnog procesa) koleVII11.50 3.IIINastavnik vii savjetnik, odgajatelj vii savjetnik, struni saradnik savjetnik (pedagog-psiholog, bibliotekar, socijalni radnik, samostalni referent za plan i analizu, sekretar, rukovaoc nastavnom tehnikom-programer) VII 10,00 4.IVNastavnikasavjetnik,odgajateljsavjetnik,viistrunisaradnik,(pedagog-psiholog, bibliotekar, socijalni radnik, samostalni referent za plan i analizu, sekretar, rukovaoc nastavnom tehnologijom VII 9,60 5.VNastavnik mentor, odgajatelj mentor, samostalni struni saradnik (pedagog-psiholog, bibliotekar, socijalni radnik, samostalni referent za plan i analizu, sekretar, rukovaoc nastavnom tehnikom-programer) VII 9,30 6. VINastavnik,odgajatelj,odgajatelj,strunisaradnik(pedagog-psiholog, bibliotekar,socijalniradnik,samostalnireferentzaplanianalizu,sekretar kole, rukovaoc nastavnom tehnikom-programer) VII 9,00 87.VIINastavnik vii savjetnik, nastavnik praktine nastave-vii savjetnik za koju jenastavnimplanomiprogramompredvienVIstepenstrunespreme, odgajateljviisavjetnik,strunisaradniksavjetnik(zateennaposlovima pedagoga-psihologa,bibliotekara,socijalnogradnika,samostalnog referentazaplanianalizu,sekretara,rukovaocanastavnom tehnikom.programer) VI 8,50 8.VIIINastavniksavjetnik,nastavnikpraktinenastave-savjetnikzakojuje nastavnimplanomiprogramompredvienVIstepenstrunespreme, odgajateljsavjetnik, vii struni saradnik (zateen na poslovima pedagoga-psihologa, bibliotekara, socijalnog radnika, samostalnog referenta za plan i analizu, sekretara, rukovaoca nastavnom tehnikom.programer) VI 8,20 9.IXNastavnikmentor,nastavnikpraktinenastave-mentorzakojuje nastavnimplanomiprogramompredvienVIstepenstrunespreme, odgajateljmentor,samostalnistrunisaradnik(zateennaposlovima pedagoga-psihologa,bibliotekara,socijalnogradnika,samostalnog referentazaplanianalizu,sekretara,rukovaocanastavnom tehnikom.programer) VI 7,90 10.XNastavnikinastavnikpraktinenastave-zakojujenastavnimplanomi programompredvienVIstepenstrunespreme,odgajatelj,strunisaradnik(zateennaposlovimapedagoga-psihologa,bibliotekara, socijalnogradnika,samostalnogreferentazaplanianalizu,sekretara, rukovaoca nastavnom tehnikom.programer) VI 7,60 11.XIPoslovinastavnikapraktinenastaveikoordinatorazakojejenastavnim planomiprogramompredvienVstepenstrunespremeiposlovi nastavnika sa srednjom strunom spremom-vii konsultant V 7,50 12.XIIPoslovinastavnikapraktinenastaveikoordinatorazakojejenastavnim planomiprogramompredvienVstepenstrunespremeiposlovi nastavnika sa srednjom strunom spremom- konsultant V 7,20 13.XIIIPoslovinastavnikapraktinenastaveikoordinatorazakojejenastavnim planomiprogramompredvienVstepenstrunespremeiposlovi nastavnika sa srednjom strunom spremom-mentor V 6,90 14.XIVPoslovinastavnikapraktinenastaveikoordinatorazakojejenastavnim planomiprogramompredvienVstepenstrunespremeiposlovi nastavnika sa srednjom strunom spremom V 6,70 15.XVSaradnici zateeni na poslovima sekretara, samostalnog referenta zaplan i analizu i bibliotekar kao i operator u trezorskoj jedinici-vii konsultant IV6,60 16.XVISaradnici zateeni na poslovima sekretara, samostalnog referenta zaplan i analizu i bibliotekar kao i operator u trezorskoj jedinici- konsultant IV6,40 17.XVIISaradnici zateeni na poslovima sekretara, samostalnog referenta zaplan i analizu i bibliotekar kao i operator u trezorskoj jedinici-mentor IV6,20 18.XVIIISaradnici zateeni na poslovima sekretara, samostalnog referenta zaplan i analizu i bibliotekar kao i operator u trezorskoj jedinici IV6,10 19.XIXAdministrativno raunovodstveni poslovi-vii referent IV6,00 20.XXAdministrativno raunovodstveni poslovi- referent IV5,80 21.XXIAdministrativno raunovodstveni poslovi- mlai referent IV5,60 22.XXIIPoslovi kunog majstora-domar, loa, kuhar i sl. III5,60 23.XXIIIPoslovi portira-nonih uvaraPK,II 5,10 24.XXIVPoslovi ienja i posluivanjaNK,NSS 4,70

Zaposlenicikojiradesasrednjomiviomspremomnamjestusekretaraisamostalni referentzaplanianalizu,azataradnamjestapedagokimstandardimainormativimai 9pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta predvien VII stepen, a imaju sa 31.12. 2007. godine20godinaradnogstaaostajunasvojimposlovimairadnimzadacimainisudunisticativii stepen strune spreme od one koju posjeduju. lan32. Zaposlenicinapredujupremaiskazanojstrunojsposobnosti,uspjehuuraduigodinama staa. Struna sposobnost i uspjeh u raduiskazuju se kroz ocjenu rada zaposlenika. Zaposlenici napreduju u vie zvanje u okviru istog stepena kolske spreme. Blieodredbeonapredovanjuutvrujusepravilnikomoocjenjivanju,napredovanjui stjecanjustrunihzvanjadirektora,pomonikadirektora,nastavnikaistrunihsaradnikakoje donosi ministar, uz obavezne konsultacije sa predstavnicima sindikata. lan 33. Poslodavacusrednjojkoliorganizirapraenjeradazaposlenikaipostizanjerezultatau raduivriocjenjivanje,nanainipopostupkukakojetopropisanozakonima,podzakonskim aktima i opim aktima kole.Zaposlenici koji su u toku nastavne godine radili manje od est mjeseci ne ocjenjuju se za tu godinu, bez obzira na razloge. lan34.

U sluajevima kada je protiv zaposlenika pokrenut postupak za utvrivanje odgovornosti zbogtekepovrededunostiilijezaposlenikudaljensadunosti,zaustavljaseraunanje vremena za unapreivanje zaposlenika, dok traje postupak za utvrivanje odgovornosti.Ukolikonakonprovedenogpostupkazautvrivanjeodgovornostizbogtekepovrede dunosti,zaposlenikbudeosloboenododgovornostiilitekapovredadunostibude prekvalifikovanaulahkupovredudunosti,prethodnozaustavljenovrijemezanapredovanje zaposlenika uraunava se u vrijemeza unapreivanje zaposlenika u vii platni razred. lan 35.

U sluaju poveanja trokova ili inflacije vee od 5%u posljednja tri mjeseca obavezno se vri usklaivanje osnovice za utvrivanje plae. lan 36. Zaposlenik u srednjoj koli ima pravo na naknadu plae za vrijeme prekida rada do kojeg je dolo zbog okolnosti za koje zaposlenik nije kriv, usljed vie sile i objektivnih okolnosti koje suutjecalenaprekidodgojno-obrazovnograda,odnosnonastave,poodluciVladeKantona Sarajevo, ministra obrazovanja i nauke ili drugih nadlenih organa. lan 37.

Zaposleniku-pripravnikuusrednjojkolizavrijemetrajanjapripravnikogstaapripada osnovnaplaaplatnograzredaodgovarajuegstepenazagrupuposlovanakojejeprimljenu radni odnos na odreeno vrijeme umanjena za 10 %. 10lan 38. Zaposlenikuusrednjojkoli,poredsluajevapropisanihZakonomoraduiovim kolektivnimugovorom,pripadanaknadanjegoveplaeiusluajevimaaktivnostidefinisanih godinjim programom rada kole za vrijeme: -obrazovanjaistrunogosposobljavanja,usavravanjailiprekvalifikacijeuskladusa potrebama srednje kole i rada kole, -strunih izleta i ekskurzija, -istraivakih radova i naunih savjetovanja, -prisustvovanja seminarima i skupovima sindikata, -privremene nesposobnosti za rad, odnosno profesionalnog oboljenja, -godinjeg odmora, -praznikakojipo zakonu nisu radni, -porodiljskog odsustva,-sudjelovanjenakulturnim,vjerskim,sindikalnimisportskimmanifestacijamaod kantonalnogi ireg znaaja, uz prethodnusaglasnost direktora kole. Prethodnu saglasnost zaposleniku za aktivnosti iz alineja ovog lana, koje eventualno nisu definisane drugim zakonskim propisima daje direktor kole. DODACI NA PLAU lan 39. Srednjakolaenaosnovuzakona,podzakonskihakataiovogkolektivnogugovora, opimaktomutvrditikriterijeipostupakzaocjenjivanjekvalitetaradazaposlenika(uvoenja novihpriznatihmetodaradaiinovacija,rezultatasatakmienja,smotri,revija)radiisplate nagrade ili stimulativnog dijela plae zaposlenika. lan 40. Zavisnoodrezultataradairaspoloivihfinansijskihsredstavadirektorkolezaposleniku moe uveati plau do 20%za mjesec na koji se ti rezultati odnose. Zavisnoodrezultataradairaspoloivihfinansijskihsredstavakolskiodbordirektoru kole moe uveatiplau do 20%, i to najvie dva puta u toku godine. Uveanje plae obavezno se utvruje rjeenjem sa odgovarajuim obrazloenjem. Naknada za izum i tehniko unapreenje lan 41. Zaposleniku pripada naknada za patentirane izume, inovacije, tehnika unapreenja i druga kreativna rjeenja koja unapreuju rad u kolama, ostvarena na radu ili u vezi sa radom. Visinanaknadezanavedeneizumeiostalakreativnarjeenjaizstava1.ovoglana utvrujeseposebnimugovoromkojisezakljuujeizmeuzaposlenikaidirektorakole,u granicama raspoloivih sredstava. 11 Periodske poviice lan 42. Zaposlenikkojijepostigaonajviistepenslubenogzvanja,imapravonauveanje njegove osnovne plae za 5% nakon etiri godineprovedene u najviem slubenom zvanju, pod uvjetom da je u tom periodu bio uvijek ocjenjivan ocjenom ''naroito se istie'', uz ogranienje da ne moe prei u naredni platni razred. Pravo iz stava 1. ovog lana preispituje se svake 4 godine. Oteani uvjeti rada lan 43. Zaposleniku u srednjoj koli pripada pravo na poseban dodatak uz plau u visini do 20 % osnovne plae po osnovu oteanih uvjeta rada utvrenim ovimkolektivnim ugovoromi kojisu regulirani opim aktom kola, a u opravdanim sluajevima, i to : -rad sa preko 10% veim brojem uenikau odjeljenju ili grupi od maksimalnog broja koji je utvren odgovarajuim pedagokim standardima: 0,3 % po odjeljenju odnosno grupi, -radudvijesmjeneuistomdanu,ponalogudirektora,zasvakidanrada,ukolikoje pauzaizmeusmjenautrajanjuetiriivieasova,zaposlenikupripadanajmanje: 1%, -radsavieodetirinastavnaprograma,posvakomnarednomprogramu0,5%,a najvie do 2% od plae u toku mjeseca, -rad u toku itave kolske godinesamo u popodnevnoj smjeni po nalogu direktora:1%, -radnaposlovimaunastavizakojejepotrebnoosiguratistalnuprimjenusredstava zatitenaraduulaboratorijama,kabinetimairadionikomprostoruuskladusa Pravilnikom o zastiti na radu,za svaki sat takvograda: 0,5%, a najvie 3% na plau u toku mjeseca, -radzaposlenikuuneposrednomodgojno-obrazovnomprocesuukolamakoji obrazuju uenike sa posebnim potrebama pripada dodatak na plau u visini od 5% od njegove plae,-nastavnicima praktine nastave V i VI stepen pripada dodatak na plau u visini od 5% od njegove plae. Dodaciizprethodnogstavaovoglanameusobnoseneiskljuuju,alinemoguprei 20%. lan 44. Osnovna plaa zaposlenika uveava seza -rad nou: 35%, -rad u dane dravnih praznika: 50%, -prekovremeni rad: 50%, -za rad u dane svog vjerskog praznika koje bi koristio kao plaeno odsustvo: 50%,-rad subotom i nedjeljom, ako su po ugovoru o radu neradni dani za zaposlenika: 30%. 12Nagrade Nagrada za rezultate rada lan 45. Zaposleniku koji u toku kolske godine, u periodu od najmanje est mjeseci neprekidno, po obimuikvalitetupostienatprosjenerezultateusvomradu,moesedodijelitinagradazate rezultate rada. NagradaseutvrujedovisineprosjenemjeseneplaeisplaeneuFederacijiBosnei Hercegovinezaposljednjatrimjesecaprijedodjelenagradepremaposljednjomobjavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Odluku o dodjeli nagrade iz stava 1. ovog lana donosi direktor kole za zaposlenike, a za direktore kole kolski odbor u skladu sa finansijskim mogunostima i znaajem tih rezultata. lan 46. Zaposleniku e se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u obrazovanju, i to: -zanavrenih tano 5 godina0,5 prosjene plaeu Federaciji BiH, -zanavrenih tano 10 godina 1 prosjena plaa u Federaciji BiH, -zanavrenih tano 15 godina 1,25 prosjene plae u Federaciji BiH, -zanavrenihtano 20godina 1,50 prosjene plae u Federaciji BiH, -zanavrenih tano 25 godina 1,75 prosjene plae u Federaciji BiH, -zanavrenihtano 30 godina 2 prosjene plae u Federaciji BiH, -zanavrenih tano 35 godina 2,50 prosjene plae u Federaciji BiH.Izuzetno,u2008.godinipravonajubilarnunagraduostvariteizaposlenicikojiutoj godini imaju vie od 30 godina staa u obrazovanju, i to: -od 30-35 godina staa jubilarnu nagradu za navrenih 30 godina staa, -vie od 35 godina staa jubilarnu nagradu za navrenih 35 godina staa. Osnovica za utvrivanje visine jubilarne nagrade je prosjena mjesena plaa u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca. lan 47. Nastavnicima-voditeljima sekcija-ekipa i drugih oblika vannastavne djelatnosti ijiuenicipostignuzapaenerezultatekrozueenatakmienjima,smotrama,javnimnastupimai konkursima u pojedinanoj i ekipnoj konkurenciji, a koja se odravaju u organizaciji Prosvjetno-pedagokogzavodaMinistarstvaobrazovanjainaukeKantonaSarajevo,strunihasocijacijai meunarodnihorganizacijakojesuplaniraneugodinjemprogramuradakoleilikojeodobri ministarobrazovanjainaukepripadanovananagradazaosvojeno1.,2.i3.mjestona kantonalnom,federalnom,dravnomimeunarodnomnivou,uskladusapravilnikomkoji donosi ministar, uz konsultaciju sa predstavnicima sindikata. Novana nagrada se obezbjeuju iz sredstavaplaniranihubudetuKantonaSarajevo,aisplaujeihMinistarstvoobrazovanjai nauke. Naknada za regres za godinji odmor lan 48. Zaposlenikusrednjojkoliimapravonanaknadunaimeregresazakoritenje godienjeg odmora u iznosu od najmanje 70% njegove plae utvrene rjeenjem o plai, odnosno13najmanjeuvisiniprosjeneplaeisplaeneuFederacijiBosneiHercegovinezaprethodnatri mjeseca, prije donoenja odlukei rjeenja o regresu, ako je to za zaposlenika povoljnije. Otpremnine Otpremnina za odlazak u penziju lan 49. Zaposlenik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu od est njegovih plaaisplaenihuprethodnihestmjeseciiliestprosjenihmjesenihplaaisplaenihu FederacijiBosneiHercegovinepremaposljednjemobjavljenompodatkuFederalnogzavodaza statistiku, ako je toza njega povoljnije. Poslodavacimaobavezuisplateotpremninedoposljednjegdanaradazaposlenikautoj srednjoj koli. OTPREMNINA ZA TEHNOLOKI VIAK lan 50.

Zaposlenikusrednjojkolisanajmanje2godineneprekidnogradakojemje,saglasno zakonu i ovom kolektivnom ugovorubez njegove krivice prestao radni odnosotkazom ugovora o radu zakljuen na neodreeno vrijeme, ima pravo na otpremninu, i to:

1.sa dvije ili tri godine neprekidnog rada, zaposlenik ima pravo na otpremninu u iznosu od najmanje tri mjesene plae, 2.zaposleniksaradnimstaomduimod3godineimapravonaotpremninuuvisini mjeseneplaezasvakudodatnugodinuradnogstaa,anajviedo12takvihplaa ukupno. Uobraunzautvrivanjevisineotpremnineuobzirseuzimaplaazaposlenikakojuje imao u posljednja tri mjeseca prije donoenjakonanog rjeenja o prestanku radnog odnosa zbog tehnolokog vika - prekobrojnosti. Otpremninaizstava1.ovoglananeodnosisenazaposlenikekojimjeprestaoradniodnoszakljuennaneodreenovrijemezbogkrenjaobavezaizradnogodnosailizbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika. Poslodavacimaobavezuisplateotpremninedoposljednjegdanaradazaposlenikautoj srednjoj koli. Naknada za prijevoz na posao i sa posla lan 51. Zaposlenikukomenijeorganizovanprijevoznaposaoisaposla,aijejemjesto stanovanjaodmjestaradaudaljennajmanje1kilometar,pripadapravonakartugradskog, prigradskog, odnosno meugradskog saobraaja. Ukolikoadresastanovanjazaposlenikanijepokrivenamreomjavnoggradskog, prigradskog,odnosnomeugradskogprijevozailikadavrijemeobavljanjaradazahtijeva 14drugaiji nain prijevoza zaposleniku pripada pravo na naknadu trokova prijevozau visini karte za gradski, prigradski, odnosno meugradski saobraaj. Zaposlenikusanepunimradnimvremenompripadanaknadatrokovaprijevozau jednakom iznosu kao da radi puno radno vrijeme.Zaposlenikkojiradiu vie kola pravo na mjesenukartu,odnosno naknadu ostvaruje u onoj koli u kojoj je procentualno vie angaovan. Naknada za ishranu za vrijeme rada - topli obrok lan 52. Zaposlenik ima pravo nanaknadu za ishranu (topli obrok) za vrijeme rada, samo za dane prisustva na poslu, u iznosu odnajmanje2%prosjene plae uFederaciji Bosne i Hercegovine, prema posljednjim objavljenim statistikim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Pravo na naknadu iz stav 1. ovog lana, ne ostvaruje se u sluaju odsustvovanja sa posla pobilokomopravdanom,ilineopravdanomosnovu(slubeniput,plaenoodsustvo,radna terenu, odsustvo zbog bolesti i slino). Zaposlenikkoji radi u vie srednjih kola ima pravo na naknadu iz stava 1. ovog lana u srednjoj koli u kojoj radi najmanje 4 sata dnevno, u skladu sa ostvarenim efektnim satima rada u toj koli, odnosno kako je ugovorom o radu zakljueno. Dnevnica i naknada trokova putovanja lan53.

Kadajezaposlenikupuennaslubenoputovanjeuzemljipripadamuputnanaknada prijevoznih trokova, naknada za ishranu - dnevnica, naknadahotelskog rauna za spavanje osim za de luxe ''kategoriju'' i drugi trokovi. Za vrijeme provedeno na slubenom putuu trajanju: od 8-12 sati isplauju se u visini od 50% iznosa pune dnevnice, a za due od 12 sati isplauje se puna dnevnica. Ako je zaposleniku na slubenom putu osigurana besplatna ishrana, dnevnica za slubeni put umanjuje se najvie za 30%. Visinadnevniceisplaujuseuskladusazakonskimpropisimakojiureujeovuoblast jednako za sve budetske korisnike. Akoumjestuslubenogputovanjanemehotelskogsmjetajailiakoseopravdanih razloga ne moe koristi, pripadajua dnevnica se uveava za 70% iz stava 4. ovog lana. Pravonanaknadeostalihtrokova(koritenjetelefona,telefaxailie-mail)imaju zaposlenici kojisu na slubenom putovanju u zemlji ili inostranstvu morali koristiti ta sredstva u slubene svrhe. Zaposleniku koji je upuen na slubeni put u inostranstvo dnevnica se utvrujena osnovu trenutnovaeegrjeenja,uredbe,odlukeilidrugogpravnogaktaVladeFederacijeBosnei Hercegovine. 15lan 54. Akojezaposlenikuodobrenokoritenjeosobnogautomobilauslubenesvrhe, nadoknadit e mu se trokovi u visini od 20% cijene litra benzina super po prijeenom kilometru kao i trokovi putarina, parkiralita i slino. Odredbaonaknadizaupotrebusopstvenogautomobilauslubenesvrheautomatskise usaglaava sa uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. lan 55. Zaposleniku koji sa uenicima uestvuje na javnim, kulturnim i sportskim manifestacijama kojeseodravajuuorganizacijiMinistarstvaobrazovanjainauke,Prosvjetnopedagokog zavodailipoodluciministra,direktorakole,akojesupredvienegodinjimprogramomi planomrada,pripadanaknadauviduprekovremenogradailidnevnicezaslubenoputovanje, ako se odravaju nakon isteka radnog vremena zaposlenika i to za dane odravanja manifestacija. Naknada za sluaj smrti zaposlenika lan 56. U sluaju smrti zaposlenika ili lana njegove ue porodice isplauju se trokovi sahrane u visini stvarnih trokova, a najvie etiri prosjene mjesene plae isplaene u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodna tri mjeseca prije donoenja rjeenja o isplati te naknade. Ukoliko u istoj koli(ili srednjoj koli za koje vai ovaj ugovor) rade dva ili vie lanova porodiceizlana58.ovogkolektivnogugovora,pravonatrokoveizstava1.ovoglanaostvaruje jedan lan porodice. Naknada za sluaj teke invalidnosti ili teke bolesti lan 57. Usluajunastankatekeinvalidnostiilitekebolestizaposlenika,ililananjegoveue porodice, u skladu sa raspoloivim sredstvimaisplauje se jednokratna novana pomo u visini njegovetriplaeisplaeneuprethodnatrimjesecailitriprosjenemjeseneplaeisplaeneu Federaciji Bosne i Hercegovine, ako je to za njega povoljnije. Zaposlenikusemoe,uskladusaraspoloivimsredstvimainaosnovusaglasnosti direktorakole,isplatitidioiliukupnitrokovilijeenjatekeinvalidnostiilitekebolestiu zdravstvenojustanoviukojojjeonplatiotrokovetoglijeenja.Trokovilijeenjaisplaujuse na osnovu fakture ili rauna zdravstvenih ustanova u kojima je lijeenje obavljeno. Pod tekom boleu iz stavova 1. i 2. ovog lana, podrazumijevaju sebolesti navedene u Uredbi o naknadamai drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaa kao iNaredbi o listitekihbolesti,odnosnotekihtjelesnihpovredatemeljemkojihseostvarujunaknadeza sluajtekeinvalidnostiilitekebolesti.Pravonajednokratnunovanupomoizstav1.ovog lana, po osnovu teke invalidnosti ostvaruje se za utvren stepen invalidnosti od najmanje 60%. Jednokratna novana pomo iz stava 1. ovog lana, moe se dodijeliti zaposleniku, koji je operisan od bolesti koje nisu obuhvaene odredbom stav 3. ovog lana, ukoliko je takva operacija 16izvrenaizzdravstvenihrazlogaipopreporuciljekaraneophodnaradisprijeavanjatekeinvalidnosti ili teke bolesti. Prioritetuodobravanjunovanepomoiizstava1.ovoglana,imajuzaposleniciu odnosu na lanove ue porodice. Kriteriji za dodjelu novane pomoi iz stava 1. ovog lana koje utvrde federalni organi po jedinano po vrsti i teini bolesti sastavni dio su ovog ugovora. lan 58. Podlanomueporodiceizl.56.i57.ovogkolektivnogugovora,podrazumijevajuse sljedei lanovi porodice zaposlenika: 1.suprug(a) u braku ili van braka, ako ive u zajednikom domainstvu; 2.djeca roena u braku, van braka, zakonito usvojena ilipastoraddo 18,odnosno do 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom kolovanju i nisuu radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad, bez obzira na starosnu dob, ako ive u zajednikom domainstvu; 3.roditelji(otac,majka,ouh,maehaiposvojitelj)bezobziradaliiveuzajednikom domainstvu sa zaposlenikom; 4.braa i sestre bez roditelja do 18, odnosno 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom kolovanjuinemajudrugihprihodaveihkorisniknaknadestvarnoizdravailije obaveza njihovog izdravanja zakonom utvrena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob pod uvjetom da sa njima ivi u zajednikom domainstvu; 5.unuadpoduvjetomiztake2.ovoglana,akonemajuroditeljeiiveu zajednikom domainstvu sa korisnikom naknade. Ostali vidovi naknada lan 59. VladaKantonaSarajevokaoposlodavacuskladusafinansijskimmogunostimamoe odobriti isplatunaknade: - za dravne i vjerske praznike po odluci poslodavca, - za zimnicu iza druge sluajeve. Srednjakolamoeisplatitinaknadeiudrugimsluajevimakojisupredvieneopimaktimakola,uzprethodnusaglasnostMinistarstvafinansijaanaprijedlogMinistarstva obrazovanja i nauke. Suspenzija lan 60. Zaposlenik protiv kojeg je pokrenut krivini postupak za krivino djelo poinjeno u vrenju slubenedunosti,istranipostupakiliodreenpritvorzbogkrivinogdjela,odnosnokoji izdrava kaznu zatvora do tri mjeseci zatvora, udaljit e se sa posla za vrijeme trajanja istranog postupka ili pritvora odnosno za vrijeme izdravanja te kazne zatvora. Zaposlenikebitiudaljensaposlaiakojeprotivnjegapokrenutkrivinipostupakza krivino djelo za koje se moe izrei kazna zatvorau trajanju od najmanje pet godina, odnosno, akojezaposlenikzateenuizvrenjukrivinogdjelazakojesemoeizreikaznazatvorau trajanjuodnajmanjepetgodina,zaposlenikiebitiprivremenoudaljensaposlaakopostoje ozbiljnirazlozikojiuznatnojmjeriukazujunamogueizvrenjekrivinogdijela,kaoizbog 17teepovrederadnedunosti,apovredajetakveprirodedabiostanakzaposlenikanaposludok trajeutvrivanjeodgovornostizbogtekepovrederadnedunostimoglatetitiugledui interesima kole, uenika i zaposlenika. Rjeenje o udaljenju sa posla donosi direktor kole. Protiv rjeenjao udaljenju sa posla zaposlenik moe izjaviti albu kolskom odboru u roku od pet dana od prijema rjeenja o udaljenju sa posla. Izjavaalbe ne odgaa izvrenje rjeenja. kolskiodborjeobavezanodluitipoalbinajkasnijeurokuodpetdanaodprimitka albe. Rjeenje kolskog odbora po albi na rjeenje o udaljenju je konano. lan 61. Udaljenje - suspenzija saposla moetrajati do okonanja postupkao utvrivanju povrede radne dunosti, a u sluaju iz lana 60. stav 1. ovog kolektivnogugovora, do zavretka istranog postupka, isteka pritvora, odnosno isteka kazne zatvora do tri mjeseci. lan 62. Zavrijemesuspenzijesaposlazaposlenikuseisplaujeplaaupunomiznosu,kojuje imao u vrijeme donoenja rjeenja o udaljenju sa posla. Za vrijeme suspenzije sa posla, zbog izdravanja kazne zatvora do tri mjeseci, zaposleniku ne pripada pravo na plau niti naknada plae. VI PRESTANAK UGOVORA O RADU/RADNOG ODNOSA lan63. Radni odnos zaposlenika u srednjoj koli prestaje u sluajevima i pod uvjetima utvrenim zakonom i opim aktima kole. ZaposlenikkomeseotkazujeugovororaduuskladusaZakonomoraduiovim kolektivnimugovorom,imapravonaotkaznirokzavisnoodgodinapenzijskogstaa,kako slijedi:-do 5 godina penzijskog staa 1 mjesec, -od 5-10 godina penzijskog staa 2 mjeseca, -od 10-20 godina penzijskog staa 4 mjeseca, -preko 20 godina penzijskog staa 6 mjeseci. lan 64. U sluaju kada zaposlenik sam otkazuje ugovor o radu, otkazni rok iznosi najmanje jedan mjesec. lan65. Napismenumolbuzaposlenika,uzsaglasnostposlodavca,radniodnosusrednjojkoli moe prestati i prije isteka otkaznog roka utvrenog zakonom i ovim kolektivnim ugovorom. 18lan 66. Zaposlenik u srednjoj koli koji je dobio otkaz ugovora o radu, ostat e na poslu do isteka otkaznog rok, a osim u sluaju iz lana 65., ukoliko zakonom ili ovim kolektivnim ugovorom nije drugaije utvreno.lan67. Odlukuoprestankuradnogodnosazaposlenikausrednjojkoli,nadleniorgankole donijet enajkasnije u roku od sedam dana od dana kada su nastupile okolnosti koje surazlog prestanka radnog odnosa. lan68. Kad zaposlenik navri 65 godina ivota i 40 staa, poslodavac moe, uz pismeni pristanak zaposlenika,radizavrenjaneophodnihposlovaikontinuitetaodgojno-obrazovnogprocesaili drugih opravdanih razloga, donijeti rjeenje o zadravanju zaposlenika na radu u srednjoj koli na odreenovrijemekojeseutvrujeposebnimugovoromoradu,alinajduedozavretka polugodita u kojemzaposlenik stie uvjet za penziju. lan 69. Poslodavacjeduanzaposlenikuisplatitiplauidrugenaknadeizradnogodnosakoje mupripadajudodanakojijerjeenjemoprestankuugovoraoradu,utvrenkaodanprestanka radnog odnosa.

VII POVREDE RADNE DUNOSTI lan 70. Zaposleniksemoesmatratiodgovornimzbogkrenjaslubenedunostiutvrene zakonskim i podzakonskim propisima, kolektivnim ugovoromi opim aktima kole. Odgovornost za izvrenje krivinih djela i prekrajane iskljuuje utvrivanje odgovornosti za povrede radne dunosti, pod uvjetom da takvo djelo istovremeno predstavlja povredu slubene dunosti. lan71. Povredaradneobavezejeponaanjeradnikakojejesuprotnopravilimaponaanja zaposlenika na radu i u vezi sa radom i koje je kvalifikovano kao nedoputeno. Pravilnikomoraduodreujusepovrederadnedunostikojeseodnosenadisciplinsku odgovornostzapovrederadneodgovornostikojeuinezaposleniciusrednjemobrazovanju Kantona Sarajevo. Zaposlenikodgovaradisciplinskisamozapovrederadnedunostokojesunastalekao rezultat njegove krivice. Zaposlenicisemogusmatratidisciplinskiodgovornimsamozapovrederadnedunosti koje su utvrenepravilnikom o radukole, i za te povrede mogu im se izrei samo disciplinske mjere utvrene Zakonom o radui Kolektivnim ugovorom. 19 VIII STRUNO USAVRAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD lan 72. Sciljemunapreivanjaodgojno-obrazovnogradaposlodavaczaposlenikuutokuradnog odnosa u srednjoj koli organizirai osigurava dalje obrazovanje, usavravanjei osposobljavanje u radu, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i opim aktima srednje kole. lan 73. Poslodavacmoezaposlenikauputitinastrunousavravanje,kolovanjeili specijalizaciju, kao i na prisustvo organiziranim seminarima, savjetovanjima, kursevima i drugim vidovimastrunogusavravanjaiobukepotrebnezaradnaradnommjestu,ukomsluajuje duandaosigurapotrebneuvjete,plaanjetrokovauvisinicijenekojaseutvrdizaodreene oblike,odnosnoprogrameedukacije,plaenoodsustvosarada,odsustvozapripremui eventualno polaganje ispita,kao i strunu zamjenu. IX ZBRINJAVANJE VIKA ZAPOSLENIKA lan 74. Zboguvoenjanovognastavnogplanaiprograma,smanjenjabrojauenika, organizacijskihpromjenaiobjektivnihokolnostinastalihusrednjojkoli,poslodavacmoe utvrditi da je prestala potreba za odreenim brojem zaposlenika. U sluaju iz stava 1. ovog lana poslodavac je duan: -blagovremenoanalizirati, utvrditi i predloitiprogram dodatnog obrazovanja u skladu sa potrebamanovognastavnogplanaiprogramasciljemspreavanjanastankavika zaposlenika,-trimjesecaprijepreduzimanjaaktivnostinarjeavanjuvikazaposlenikainformiratisve zaposlene o nastalom viku, -utvrditi sa sindikatomkriterije za izbor vika zaposlenika i iste javno oglasiti. lan 75.

Poslodavacjeduandonijeti,uzueesindikata,planiprogramzbrinjavanjavika zaposlenikananivouKantona.Programomiplanomzbrinjavanjavikazaposlenikazaijim radom je prestala potreba uustanovama srednjeg obrazovnja,moraju se predvidjeti i rokoviza realizaciju.Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, zajedno saSindikatomformirat eradnotijelo-komisijukojaeevidentiratiipredlagatiministrurjeenjaozbrinjavanju zaposlenikazaijimjeradomprestalapotreba,tevritikontroluzbrinjavanjazaposlenikaza ijimjeradomprestalapotrebaiusmjeravanjeudrugeodgojno-obrazovneustanove,javne ustanove i preduzeakoja se finansiraju iz budeta Kantona Sarajevo. PoslodavaciSindikatutvrujulistuzaposlenikazaijimradomjeprestalapotrebana nivou Kantona, a u skladu sa kriterijima. Sastavkomisije,kaoisvapravaiobavezenjenihlanova,utvrujuserjeenjemo imenovanju komisije. 20lan 76. Kriterijimanaosnovukojihseizkazujeprestanakpotrebezaradomzaposlenikakaoi redoslijed na listi zaposlenika za ijim radom je prestala potreba obuhvaenisu: -struna sprema; -struna zvanja; -poloen struni ispit; -dodatna usavravanja; -uspjenost u izvravanju poslova i radnih zadataka;-ocjena o radu i napredovanju;-radni sta zaposlenika;-radni sta do 10 godina do ostvarenja uvjeta za penziju: -zdravstveno stanje zaposlenika (invalidnost i profesionalna oboljenja); -socijalni poloaj zaposlenika i njegove porodice; -uee u odbrani BiH; -drugi kriteriji koje usaglase poslodavac i Sindikat.Kaoposebankriterijnemoeseutvrditi:nacionalnost,spol,vjeroispovijest,politiko opredjeljenje. SastavnidioovogkolektivnogugovorasuKriterijizautvrivanjeranglisteusluaju prestanka potrebe za radno angaovanje zaposlenika u srednjim kolamaKantona Sarajevo, koji su u prilogu. lan 77. Podatke o potrebama za novim zaposlenicima i podatke o zaposlenicima zaijim radom jejeprestalapotreba,uskladusaovimkriterijima,kolesudunedostavitiMinistarstvu obrazovanjainauke-Komisijizazbrinjavanjezaposlenikazaijimjeradomprestalapotreba, kao i Sindikatu, onog trenutka kada se potreba za novim uposlenicima pojavi. lan 78. Zaposlenikzakoga se utvrdi da je za njegovim radom prestala potreba,mora biti linoi neposredno upoznat sa svojim pravima i nainom njihovog ostvarivanja.Srednjakolanemoeprimatiuradniodnosnaistimposlovimaizadacimadrugolice, doknalistiizlana75.ovogkolektivnogugovorapostojievidentiranolicesaistim kvalifikacijama i uslovima tog radnog mjesta. lan 79. Planomiprogramomzbrinjavanjazaposlenikakojisuutvreninalistiizlana75.ovog kolektivnog ugovora, utvruje se i: -zapoljavanje i angaovanje zaposlenika na druge poslove u srednjoj koli; -angaovanjezaposlenikanaposloveizadatkekojiodgovarajunjegovojstrunoj spremiudrugojodgojno-obrazovnojustanovi,javnojustanovi,javnompreduzeu koje se finansira iz budeta Kantona Sarajevo; -rasporeivanje zaposlenika kod drugog pravnog lica; -obaveza prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenika; -preraspodjelaradnogangairanjazaposlenikausrednjojkoliodnosnodopuna nastavnenormekrozdrugevidoveodgojno-obrazovnogradanaperiodtrajanjado jedne kolske godine.21-drugi naini rjeavanja koje usvoji poslodavac uz dogovor sa sindikatom. Plan i programzbrinjavanja zaposlenika za ijim je radom prestala potreba, donosi Vlada Kantona Sarajeva. lan 80. Usluajevimakadaseviakzaposlenikarjeavaprekvalifikacijom,zaposlenikmoe odbitiprekvalifikacijuakojeonapredvienazaniistepenstrunespremeodonekoju zaposlenik ima. Premazaposlenikukojisvojomkrivicomprekinezapoetiprocesprekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije, poslodavac nema obavezu daljeg rjeavanja njegovog statusa. lan 81. Zaposlenikusalisteizlan75.ovogkolektivnogugovorakomesepoPlanuiprogramuzbrinjavanjavikazaposlenikazaijimjeradomprestalapotreba,ponudiodgovarajuiradni angaman,aongaodbije,kaoizaposlenikukomesenemoeponuditiodgovarajuiposao, dobijaotkazugovoraoradusaotkaznimrokomuskladusazakonomiovimkolektivnim ugovorom.Otkazni rok za lica iz stava 1. ovog lana tee od isteka posljednjeg dana roka utvrenog Planom i programom zbrinjavanja vika zaposlenika iz lana 79. ovog kolektivnog ugovora, s tim daseusrednjukolunemoezaposlitinarednedvijegodinedrugolicekojeimaistiprofili stepenstrunespreme,osimlicaizprethodnogstavaovoglana,ukolikojetoliceostalo nezaposleno. lan 82.

Poslodavac i Ministrastvo obrazovanja i nauke, u dogovoru saSindikatom,kod uvoenja novekoncepcijeodgojaiobrazovanja,novihnastavnihplanovaiprograma,mreekolai promjenaupedagokimstandardimainormativima,dunisudonijetiiprogramzbrinjavanja eventualnog vika zaposlenika nastalog kao posljedica navedenih promjena. X ODMORI I ODSUSTVA lan 83. Zaposlenikusrednjojkoli,kojiuestvujeneposrednouodgojno-obrazovnomradu, godinji odmor koristi tokom ljetnog raspusta u trajanju od 36 radnih dana. Izuzetnozaposlenikizstava1.ovoglanamoekoristitigodinjiodmoriudrugom periodugodineuskladusazakonomiopimaktimasrednjekole,usluajevimakadasenee remetiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u srednjoj koli.Ostalizaposleniciusrednjojkolikoristegodinjiodmoruskladusazakonomiopim aktima kole s tim da njihovo koritenjegodinjeg odmora ne moeremetiti odvijanje odgojno-obrazovnog procesa i ne moe trajati due od 36 radnih dana. lan 84. Rjeenjeokoritenjugodinjegodmoradonosidirektorkolenajkasnije30danaprije poetkagodinjeg odmora zaposlenika. Protivrjeenjaokoritenjugodinjegodmora,zaposlenikmoelinoiliprekoSindikata uloiti prigovor kolskom odboru. 22Prigovor odgaa izvrenje rjeenja. O prigovoru kolski odbor mora odluiti u roku od 8 dana od dana prijema prigovora. lan 85.

Pri utvrivanju trajanja godinjeg odmora ne uraunavaju se subote, nedjelje i praznici koji se po zakonu ne rade. Zaposlenikkojinijestekaopravonagodinjiodmor,odnosnokojinemaestmjeseci neprekidnograda,imapravonanajmanjedvaradnadanagodinjegodmorazasvakinavreni mjesec rada. lan 86. Zaposlenikkojineuestvujeneposrednouodgojno-obrazovnomraduimapravona godinji odmor najmanje 18 radnih dana. Godinjiodmorduiod18radnihdanautvrujeseuskladusasljedeimkriterijimai mjerilima. 1.Po osnovu staa: -za svake tri godine radnog staa...........................................................................1 radni dan 2.Po osnovu sloenosti poslova i zadataka: -zaposlenici koji obavljaju poslove VSSspreme...............................................4 radna dana-zaposlenici koji obavljaju poslove VS i VKV spreme.......................................3 radna dana -zaposlenici koji obavljaju posloveSSS.............................................................2 radna dana -zaposlenici sa KV spremom ..............................................................................2 radna dana -ostali zaposlenici...................................................................................................1 radni dan 3.Po osnovu uslova rada: -za oteane uvjeta rada..........................................................................................3 radna dana -rad u smjenama i u neradne dane.........................................................................2 radna dana 4.Po osnovu socijalnih i zdravstvenih uslova: -roditelj ili staratelj sadjetetom do sedam godina starosti za svako takvo dete......................................................................1 radni dan -samohrani roditelj ili staratelj sa djetetom do deset godina starosti, za svako dijete po......................................................................2 radna dana -samohrani roditelj ili staratelj sa hendikepiranim djetetom, za svako dijete po ..............................................................................2 radna dana -invalid.................................................................................................................2 radna dana 5.Po osnovu rezultata rada: -za uspjene rezultate u radu (ocjena istie se)......................................................1 radni dan -za naroito uspjene rezultate u radu (ocjena naroito se istie).......................2 radna dana. 6.Zaposlenik ima pravo u toku godine koristiti jedan dan godinjeg odmora prema vlastitoj potrebi,uzobavezudaotomeobavijestidirektoranajmanjetridanaprijekoritenjatog dana odmora. lan 87. Zaposlenikusemoeodgoditi,odnosnoprekinutikoritenjegodinjegodmoraradi izvrenja veoma vanih ili neodgodivih slubenih poslova, na osnovu odluke direktora. Zaposlenikukomejeodgoenoiliprekinutokoritenjegodinjegodmora,morase omoguiti naknadno koritenje, odnosno nastavljanje koritenja godinjeg odmora. 23Zaposlenikimapravonanaknadustvarnihtrokovaprouzrokovanihodgodom,odnosno prekidom koritenja godinjeg odmora. Pod trokovovima iz stava 3. ovog lana smatraju se putni idrugi stvarni trokovi koji se dokazuju odgovarajuim dokazima (raunima). lan 88. Zaposlenik u srednjoj koli, koji uestvuje neposredno u odgojno-obrazovnom radu, koristivrijemekada uenici nemaju redovnunastavu, prvenstveno zakolektivnoi individualnostruno usavravanjekojejepropisanozakonom,podzakonskimaktimaiopimaktimakole,odnosno utvrenoposebnimprogramomstrunogusavravanja,kojisedonosiusrednjojkolizatu godinu.Nastavniciuovovrijemeradenaposlovimasreivanjapedagokedokumentacije, planiranja i programiranja nastave za naredni period, pisanjagodinjhi polugodinjih izvjetaja, realizacijeprogramainstruktivnenastave,obavljajurazredne,dopunske,popravne,maturskei prijemne ispite, i za to vrijeme im pripada plaa i naknada plae. lan 89. Zaposlenikimapravonaplaenoodsustvosaradadosedamradnihdanaujednoj kalendarskoj godini na nain kako je to regulirano Zakonom o radu u sljedeim sluajevima: -sklapanje braka.................................................................................................5 radnih dana -poroaj supruge.................................................................................................5 radnih dana -sklapanje braka djeteta zaposlenika...................................................................2 radna dana -smrt suprunika, djeteta, roditelja i unuka........................................................5 radnih dana -smrt roditelja suprunika....................................................................................3 radna dana -smrt brata ili sestre.............................................................................................2 radna dana -smrtroditelja po ocu i majci................................................................................1 radni dan -otklanjanje teih tetnih posljedica elementarnih nepogoda..............................3 radna dana -aktivnosudjelovanjenasportskim,kulturnim,idrugimstruniminaunim manifestacijama po odobrenju direktora do......................................................5 radnih dana -selidba i izgradnja vlastite stambene kue - stana................................................2 radni dan -regulisanja prava na penziju...............................................................................2 radna dana -dobrovoljno darivanje krvi..................................................................................1 radni dana -za teke bolesti lana porodice...........................................................................2 radna dana -u sluaju rastave braka.......................................................................................2 radna dana -za zadovoljenje vjerskih odnosno tradicijskih potreba.........................................1 radni dan -i u drugim slinim sluajevima to se odreuje opim aktima kole. Zaposlenik ima pravo na plaeno odsustvo sa rada u trajanju od najmanjepet radnih dana zapripremanjeipolaganjestrunogispitailidrugogispitakojipredstavljauvjetazaobavljanje poslova radnog mjesta na koje je zaposlenik rasporeen. Zaposlenikimapravoutokugodinekoristitijedandangodinjegodmora,prema vlastitoj potrebi, uz obavezu da o tome obavijesti direktora, najmanje tri dana prije koritenja tog dana odmora. Zaposlenikkojijeupuenodposlodavcanakolovanje,strunoosposobljavanjeili usavravanje ima pravo na plaeno odsustvo u trajanju koje se utvrdi opim aktom kole. Izuzetno,usluajusmrtilanaueobitelji,odnosnodomainstva,zaposlenikkojijeu toku kalendarske godine ve iskoristiodo sedam dana odsustva, po drugim osnovama, ima pravo na odgovarajui broj plaenih dana, u skladu sa ovim lanomkolektivnog ugovora. 24Zaposlenikkojikoristi plaeno odsustvo u smislu ovoglana zadanekoje koristi dobija naknadu plae i nije duan da nadoknauje izgubljene asove. Za vrijeme koritenja odsustva, iz sluajeva definisanih ovim lanom, direktor je duan da organizuje adekvatnu zamjenu. Ako zamjenu nije mogue obezbijediti, zaposlenik e nadoknaditi asove, ali mu se onda plaa svaki as nadoknade. lan 90. Zaposlenikupripada pravo na dva neplaenaradna dana ujednojkalendarskojgodini za zadovoljenje vjerskih, odnosno tradicijskih potreba u skladu sa godinjim kalendarom rada. lan 91. Poslodavacmoeodobritizaposlenikuodsustvovanjesaposlabeznaknadeplae (neplaeno odsustvo) u sljedeim sluajevima: -zastrunousavravanjeiobrazovanjeuinozemstvuilizanauno-istraivakiradu zemlji, do jedne godine; -radi njege teko oboljelog lana ue obitelji, odnosno domainstva, u trajanju najdue do jedne godine;-radiuestvovanjauraduspecijaliziranihinstitucijauzemljiiinozemstvu,utrajanju najdue do jedne godine; -radi uea zaposlenika u kulturnim, vjerskim, sportskim aktivnostima, sindikalnim, i drugim aktivnostima za perid njihovog trajanja, a najdue do 30 dana.Odsustvosaradausrednjojkoliusluajevimaizstava1.ovoglanaposlodavace odobriti zaposlenim samo pod uvjetom da se odsustvom ne ometa normalno odvijanje nastavnog procesa, odnosno odgojno-obrazovnog rada u koli. Opimaktimasrednjekolemoguseutvrditiidrugisluajeviiuvjetikoritenja neplaenog odsustva. XI NAKNADA TETE / Odgovornost za nastalu tetu / lan 92. Zaposlenikusrednjojkoliduanjenadoknatititetukojuprouzroipriradu,namjerno ili iz krajnje nepanje.Poslodavac rjeenjem utvruje visinu inainnadoknade tete. U sluaju kada bi trokovi postupka utvrivanja tete bili vei od iznosa same tete, visinu tete poslodavacmoe utvrditi i u paualnom iznosu.U sluaju kada zaposlenik odbije da nadoknadi tetu utvrenu rjeenjem iz stava 2. ovog lana, poslodavac moe pokrenuti postupak za nadoknadu tete pred nadlenim sudom. lan 93. Akojetetanastalanastvariiliobjektu,poslodavacmoe,nazahtjevzaposlenika, dozvolitidasetetanadoknadiuodreenomrokuuspostavomprijanjegstanjanastvariili objektu, o troku zaposlenika.25Poslodavac moe iznos tete umanjiti ili nadoknaditi iz drugih izvora, sve u zavisnosti od imovinskog stanja zaposlenika i njegovog odnosa prema radu.Poslodavacmoe,uzavisnostiodvisinetete,anazahtjevzaposlenika,dopustitii plaanje nadoknade tete u obrocima, to se utvruje rjeenjem. XII ZATITA PRAVA lan 94. Poslodavacjeduandaodlukeiakteoostvarivanjuprava,obavezaiodgovornosti zaposlenikauustanovamasrednjegobrazovanjadostavizaposlenikuupisanomoblikusa obrazloenjemipoukomopravnomlijeku,anajkasnijeurokuod15danaoddanadonoenja akta. lan 95. Prilikom razmatranja prigovora zaposlenika na odluke i akte iz radnog odnosa i po osnovu rada, poslodavac je duan razmotriti i miljenje Sindikata. lan 96. Zaposlenikunemoeprestatiradniodnosbeznjegovekriviceukolikomunedostaje najvie 10 godina do ostvarenja uslova za penziju lan 97. Usluajusmanjeneradnesposobnostizbogprofesionalnebolesti,povredenaradui invaliditetazaposlenika,osiguravaseadekvatanposaobezsmanjenjaplaekojujeostvarivao prije nastupanja navedene okolnosti. Zaposleniku koji je radio skraeno radno vrijeme zbog razloga navedenih u stavu 1. ovog lana, isplauje se puna plaa koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je rasporeen. lan 98. Izvjetajouemstrunomnadzorunastavnikaiopemstrunomnadzorunadradom kole, obavezno se prezentira na prvoj narednoj sjednici nastavnikog vijea. lan 99. Zaposlenik ima pravo zahtijevati strunu ekspertizu izvjetaja o nadzorukojue provesti ekspertnakomisijaProsvjetno-pedagokogzavodaMinistarstvaobrazovanjainaukeKantona Sarajevo. lan 100. 5. oktobar, Svjetskidan nastavnika, obiljeava se u kolamakaoradninenastavni dan uz prigodan program. 26 XIII UVJETI ZA RAD SINDIKATA I ZATITA SINDIKALNOG POVJERENIKA lan101. Poslodavac u srednjoj koli, svojim djelovanjem i aktivnostima, ne moe ograniavati niti onemoguavatisindikalnirad,sindikalnoorganiziranjeipravozaposlenikadaseulaniu Sindikat.SindikatdjelujeuskladusaStatutomsindikata,kojimorabitiusklaen,sasvim pozitivnim zakonskim propisima. lan 102. Sindikalnim povjerenicima usmislu ovog ugovora smatraju se sljedea lica: -predsjednik sindikalne organizacije i lanovi sindikalnog odbora kole, -predsjednik Kantonalnog odbora sindikata i lanovi Kantonalnog odbora, -predsjednikSindikatasrednjegobrazovanjaBiHilanovicentralnogodborainjegovih radnih tijela. lan 103. Miljenjeiprijedlogsindikata,poslodavacjeduanrazmatratiuzobaveznoprisustvo predstavnika sindikata.albezaposlenika-lanaSindikatanemoguserazmatratiionjimaodluivatibez njegovog prisustva ili ovlatenog predstavnika Sindikata. Poslodavacjeduanprimitiisasluatisindikalnogpovjerenikakadaontozatraiilipo dogovoru, ali najkasnije u roku od 7 dana, od dana podnoenja zahtjeva za prijem. Poslodavac je duan u pisanom obliku odgovoriti na svaki dopis sindikalnog povjerenika, odnosno predstavnika, najkasnije u roku od 15 dana. Poslodavacjeobavezansindikalnompovjereniku,odnosnopredstavniku,omoguiti pristupradnimmjestimazaposlenika,radisagledavanjauvjetarada,iomoguitimuuvidu podatke i dokumente koji se odnose na prava zatite na radu zaposlenika, vodei rauna da se ne remeti odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. lan 104. Sindikalnipovjerenik,odnosnopredstavnik,nesmijebitisprijeeniliometanu obavljanju svoje dunosti ako djeluje u skladu sa zakonom i ovim ugovorom. PoslodavacusrednjojkolijeduandazaradSindikataosigurabeznaknade,sljedee uvjete: -prostor i opremu za rad i odravanje sastanaka Sindikata;-nesmetanu distribuciju novina, letaka, broura, peticija i drugog informativnog materijala Sindikata,kaoioglaavanjesindikalnihaktivnostinaoglasnimploamaidrugim mjestima; -sindikalnompovjereniku-predsjednikuukolipriznajeseukupno4satasedminoza obavljanje njegove funkcije na teret poslodavca.Ukoliko je povjerenik iz reda nastavnika od ukupno 4 sata priznaje mu se 2 sata u nastavnoj normi; -predsjednikuilanusindikalnogodborakole,poslodavace,uznaknaduplae, omoguiti odsustvo sa rada do 5 dana u toku jedne kalendarske godine; 27-lanuKantonalnogodbora,lanuCentralnogodborainjegovihtijela,poslodavaceuz naknadu plae, omoguiti odsustvoukupno do 10 dana u toku jednekalendarske godine za sve sindikalne aktivnosti na svim nivoima; -predsjednikuKantonalnogodborapriznajedopolaradnogvremena,odnosnopola nastavne norme ukoliko je nastavnik za obavljanja funkcije na teret poslodavca;-akojepredsjednikKantonalnogodbora,kojisvojufunkcijuobavljavolonterski,nateret poslodavcaomoguitemuseodsustvosaposlauznaknaduplaedo15danautoku jedne kalendarske godine, iskljuivo za sindikalne aktivnosti. -ukolikopredsjednikKantonalnogodboraSindikatasvojufunkcijuobavljavolonterski, pripada mi pravo iz stava 3.ovog lana. lan105. lanovi sindikata u koli imaju pravo odrati sindikalni sastanak jednom u mjesec danau radnovrijeme,vodeiraunadasesastanciorganizujuuvrijemeinanainkojineremetirad kole. lan 106.

Poslodavac je duan omoguiti da nadlena finansijska sluba, koja vri obraun i naplatu sindikalne lanarine putem platnih lista lanova Sindikata, istu doznai u korist naznaenog iro-rauna sindikata.lan 107. SindikatseobavezujedaedjelovatiuskladusaUstavom,zakonomiovimkolektivnim ugovorom. lan 108. DunostSindikatajedaobavijestiposlodavcaoizboruiliimenovanjusindikalnog predsjednika i drugih sindikalnih predstavnika. lan 109.

Organ sindikata moe odluiti da se odreene funkcije u Sindikatu na kantonalnomnivou organiziranja mogu obavljati profesionalno.Zaposlenikukojijeuradnomodnosuusrednjojkoli,nakonizborazasindikalnog povjerenika,izvritesedopunaosnovnogugovoraoradu,kojimeseprecizirativrijeme predvienozaobavljanjetefunkcije,plaaidrugapitanjauskladusaovimKolektivnim ugovorom. lan 110.

Sindikalni povjerenik-predsjednik, odnosno lan Kantonalnog odbora Sindikata za vrijeme trajanja mandata, odnosno est mjeseci nakon isteka mandata, zbog rada u Sindikatu, ne moe se bez saglasnosti Sindikata kole, odnosno Kantonalnog odbora Sindikata: -premjestiti na druge poslove i zadatke u srednjoj koli ili u drugu odgojno-obrazovnu ustanovu,-odrediti kao viak zaposlenika, -premjestiti na nepovoljnije radno mjesto -snizitiosnovnuplauuokviruistihuvjetarada,nitipokrenutidisciplinskiiliodtetni postupak. 28lan 111.

Rukovodeiiorganiupravljanjasrednjekoledunisublagovremenoobavijestiti sindikalnogpovjerenikaosjednicamaorganausrednjojkoliiomoguitimuprisustvonasvim sjednicama,osimsjednicamakojesuzatvorenezajavnost,terazmotritiprijedlogeistavove Sindikata o pitanjima iz njihove nadlenostiako se o njima raspravlja.Direktorsrednjekolejeduanprimitiisasluatisindikalnogpovjerenikananjegov zahtjeviuinitimudostupniminformacijeuskladusaZakonomoslobodipristupa informacijama. lan112.

U srednjoj koli sindikalni povjerenik ima pravo i obavezu: -sudjelovati u planiranju mjera za unapreivanje uvjeta rada; -biti informiran o promjenama bitnim za sigurnost i zdravlje zaposlenika; -osposobljavati se i obrazovati za izvravanje poslova u vezi sa zatitom na radu;-pozvati inspektora zatite na radu kada za to postoje razlozi; -bitiprisutankodinspekcijskihpregledakojeseodnosenadjelokrugdjelovanja sindikata; -staviti primjedbe na nalaz i miljenje inspektora rada, zatite na radu;-traiti od zaposlenika da potuje mjere zatite na radu. lan 113.

PoslodavaceomoguitiueeovlatenihpredstavnikaSindikataupripremiiizradi radnogmaterijala,prednacrtainacrtapropisakojireguliuoblastradno-pravnihodnosa zaposlenika. lan 114. Povredasindikalnogpovjerenikaprilikomobavljanjasindikalnedunosti,teslubenog puta u vezi s tom dunosti, smatra se povredom na radu. XIV RJEAVANJE SPOROVA lan 115. Kolektivneradnesporove,kojisenisumoglirijeitipregovaranjempotpisnikaovog kolektivnog ugovora, rjeava mirovno vijee u postupku mirenja u skladu sa Zakonom o radu.Potpisniciovogkolektivnogugovorakojisustrankeusporu,prijedlogmirovnogvijea mogu prihvatiti ili odbiti, o emu su dune da u roku od tri dana pismeno obavijeste Ministarstvo za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja i nauke i Vladu Kantona Sarajevo. Ako stranke u sporu prihvate prijedlog mirovnog vijea, tada prijedlog ima pravnu snagu i djelovanje kao i ostali elementi ovog kolektivnog ugovora. lan 116. Ugovornestraneusporumorajuurokuod24satadatiprijedlogsvoglanamirovnog vijea i odmah se dogovoriti oko izbora treeg lana. 29Akoseugovornestranedrugaijenedogovore,mirovnovijeetrebasvojprijedlog donijeti najkasnije u roku od tri dana od dana imenovanja svih lanova. Treilanmirovnogvijeauzimasesalistelanovamirovnogvijeakojedonosi ministarstvoKantona Sarajevo nadleno za poslove rada. lan 117. Strankeusporumogusesporazumjetidarjeavanjekolektivnogradnogsporapovjere arbitrai na nain kako je to regulirano Zakonom o radu i ovim kolektivnim ugovorom.Arbitrauusmislustava1.ovoglanaprovodiarbitranovijeekojeimaneparanbroj lanova,itougovorenestranebirajuistibrojarbitara,ajednogarbitrasporazumnoizreda istaknutih, naunih i strunih linosti zaposlenih u oblasti obrazovanja Kantona Sarajevo.Svaki arbitar mora imati zamjenika. Arbitrano vijee bira predsjednika vijea. Arbitrano vijee prostom veinom ukupnog broja lanova bira predsjednika. Listuarbitaraizstava5.ovoglanautvrujupotpisniciKolektivnogugovoraurokuod 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.Potpisnici Kolektivnog ugovora donoseposlovnik o radu arbitranog vijea. lan 118. Rad arbitranog vijea je javan.Zaradarbitranogvijeastraneusporudunesuosiguratidokumentaciono-tehnike uslove. Trokovi za rad arbitranog vijea padaju na teret poslodavca. lan 119. OdlukaarbitranogvijeajekonanaiimapravnusnaguidjelovanjeKolektivnog ugovora. XV TRAJKlan 120. Zavrijemevaenjaovogkolektivnogugovorainjegoveprimjene,zaposlenici,odnosno sindikatneetrajkovatiradipitanjakojasuovimkolektivnomugovoromureenaikojase provode.Zaposleniciusrednjimkolama,radizatiteiostvarivanjaekonomskihisocijalnih interesa, koji se ne mogu rijeiti putem pregovora sa poslodavcem niti drugim mjerama, na poziv SindikatamoguostvaritipravonatrajkpoduvjetimainanainutvrenZakonomotrajku, Zakonomoradu,PravilimaSindikataotrajkuusklaenimsaZakonomotrajkuiovim kolektivnim ugovorom.Odricanjeodpravanatrajkizstava1ovoglananeiskljuujepravonatrajkzasva druga nerijeena pitanja, te za sluaj spora oko izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora.

lan 121. trajk se mora najaviti poslodavcu utvenim Zakonom o trajku. 30Upisanojnajavitrajkamorajusenavestirazlozizatrajk,temjestoivrijemepoetka trajka. Odluku o trajku donosi nadleni organ Sindikata u skladu sa Pravilima o trajku. lan 122. Zaposlenikukojije sudjelovao u trajku, organizovanom u skladu sa Zakonom o trajkui ovimkolektivnimugovorom,nakonnadoknadenastavnihsatiiliradnihdanaprovedenihu trajku, pripada pravo na naknadu njegove plae i ostalih naknada, shodno nadoknaenim radnim satima. PoslodavaciSindikatsemogudogovoritiprilikompostizanjasporazumaozakljuenju trajka, o drugaijem nainu nadoknade radnih sati i isplate plae i nadoknada. Niko se ne smije prisiliti da uestvuje u trajku mimo njegove volje, niti se smije staviti u nepovoljan poloaj zbog uea u trajku. lan 123. trajk se moe organizirati i kao trajk upozorenja. trajk upozorenja moe trajati najvie 120 minuta.

lan 124. ZaposlenikkojinepotujeodredbeZakonaotrajku,ovogkolektivnogugovoraiodluke trajkakogodboraneeimatizatitusindikataakonadleniorgansrednjekolepokrene postupak za utvrivanje njegove odgovornosti zbog radnji uinjenih u toku trajka. lan 125. ZavrijemevaenjaovogkolektivnogugovoraSindikatmoeorganizovatitrajk solidarnostiutrajanjudo30minuta,kaoobliksindikalnepodrkezahtjevimazaposlenihu drugim organizacijama i djelatnostima. Istotako,Sindikatekoristitiidrugemetodeioblikesindikalneborberadiiskazivanja svog stava i ostvarivanja svojih prava. lan 126. trajkom rukovodi trajkaki odbor sastavljen od predstavnika Sindikata, koji se duan oitovati drugoj strani, kako bi se nastavili pregovori o mirnom rjeenju spora. Za vrijeme trajanja trajka, lanovi trajkakog odbora ne mogu biti rasporeeni na rad. lan 127. Organiziranjetrajka i uee u trajku u skladu sa zakonom i odredbama ovog ugovora, ne predstavlja povredu radne dunosti. lan 128. Akozbogpromijenjenihokolnosti,kojenisupostojalenitibilepoznateutrenutku zakljuivanja ovog kolektivnog ugovora, odredbe ovog ugovora ne bi mogle biti primijenjene ili binjihovaprimjenebilabitnooteana,stranepotpisniceobavezujusedaneejednostrano raskinuti ili prekriti ovaj ugovor, nego e drugoj strani predloiti izmjene. 31lan 129. Niko se ne smije prisiliti da uestvuje u trajku mimo njegovo volje, niti se smije staviti u nepovoljni poloaj zbog uea u trajku. lan 130. Za vrijeme trajanja trajka pa do okonanja ili prekida trajka ovim kolektivnom ugovorom sporazumnoSindikatiposlodavacutvrujuminimumradnihobavezausvimprocesimarada kole i to: 1.direktor kole radi svoje redovne poslove u predvienom radnom vremenu; 2.pomonik direktora, sekretar, referent za plan i analizu, blagajnik i drugo administrativno osoblje rade hitne i neophodne poslove sa strankama; 3.tehnikoosoblje(portiri,noniuvari,rukovaocisistemacentralnoggrijanja)rade redovne poslove utvrene pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka; 4.radnici na odravanju istoe, minimalno 2 radnika i domar kole,rade redovne poslove predviene za to radno mjesto; 5.poslovi smjetaja i prehrane uenika u uenikim domovima se vre redovno; 6.nastavnoosobljeistrunisaradniciradeadministrativno-tehnikeposlove,radena sreivanju pedagoke dokumentacije, provode aktivnosti na individualnom i kolektivnom usavravanju, provode konsultacije sa uenicimaza izradu maturskih radova te obavljaju individualni savjetodavni pedagoko-psiholoki radsa uenicima; 7.poslovismjetaja, nadzora i neophodne edukacijei rahabilitacije u kolama za uenike s potekoama u razvoju; 8.u okviru minimuma radnih zadataka za vrijeme trajanja trajka zaposleni su duniu koli uvremenuod09,00do13,00,asindikalniodbor(trajkakiodbor)usvojstvudeurne ekipe u vremenu od 08,00 do 15,00 sati; 9.utokuorganizacijeiprovoenjatrajka,poslodavacjeduandasepridravaodredaba Zakonaotajku,Zakonaoradu,PravilaSindikataotrajkuusklaenihsaZakonomo trajku i ovim kolektivnim ugovorom. lan 131. KantonalniodborsindikatadonosiOdlukuoprekidu,odnosnozavretkutrajka,na prijedlog trajkakog odbora. XVI- POSTUPAK KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA I ZAKLJUIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA lan 132. Postupakpregovaranjaizakljuivanjakolektivnogugovoramoepokrenutisvaka ugovorna strana utvrena ovim ugovorom. Postupak iz stava 1. ovog lana pokree se pisanim putem. lan 133. Stranakojajepokrenulapostupakzakolektivnopregovaranjeizakljuivanjekolektivnog ugovora utvruje prijedlog kolektivnog ugovora i dostavlja ga drugoj strani. 32lan 134. Postupak i rokovi za kolektivno pregovaranje i zakljuivanje kolektivnih ugovorautvruju se protokolom o voenju pregovora koji utvruju potpisnice ugovora. lan 135. Inicijativu za izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora moe dati svaka strana. Inicijativasepodnosiupisanojformi,astranakojojjeupuenadunajenaincijativu odgovoriti u roku od 15 dana od dana prijema incijative. Izmjeneidopuneovogkolektivnogugovoravresenanainipopostupkupredvienom za njegovo donoenje. XVII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 136. Ovaj kolektivni ugovor smatra se zakljuenim kada ga potpiu ovlateni predstavnici ugovornih strana.Ovaj kolektivni ugovor vai na podruju Kantona Sarajevo. lan 137. Ovaj kolektivni ugovor zakljuuje se naneodreeno vrijeme. lan 138. Ovajkolektivni ugovor je obavezujui za strane koje su ga potpisale, kao i za strane koje mu naknadno pristupe. Sporoveuvezisaprimjenomovogkolektivnogugovorakojinisurijeeniarbitraom, rjeavat e nadleni sud u BiH.lan 139. Za tumaenje odredaba i praenje primjene ovog kolektivnog ugovora, potpisnici ugovora imenovat e, u roku od 15 dana od dana potpisivanja, zajedniku komisiju, koja je sastavljena od po dva predstavnika potpisnika.Komisija za tumaenje ovog ugovora obavlja sljedee poslove: -daje tumaenje odredaba ovog ugovora ; -prati izvravanje i izvjetava obje straneo provedbi i krenju ugovora ; -pokree incijativu za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. Nazahtjevjedneodugovornihstrana,komisijaizstava1.ovoglana,obaveznajedati tumaenje odredaba ovog ugovora u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. Naknaduzaradukomisijilanovimakomisijeobezbjeujeposlodavac,uskladusa propisima. TumaenjakomisijezatumaenjeKolektivnogugovoraimajupravnusnaguiuinak kolektivnog ugovora.Komisija donosi poslovnik o radu. 33lan 140. Srednjekoledunesuuskladitisvojeopeaktesaovimkolektivnimugovoromuroku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora. lan 141. U periodu primjene ovog ugovora, ukoliko doe do promjene naina obrauna plaa kodzaposlenikauorganimauprave,ugovornestranesaglasnesudaeseuroku8danaprii dogovaranju oko primjene novog naina obrauna plaa u ustanovama srednjeg obrazovanja. lan 142. Ukolikopostojerealnemogunosti,poslodavacmoeutvrditiidrugaiveapravapo svom obimu i sadraju, nego to je to utvreno ovim kolektivnim ugovorom.

lan 143. Nadzor nad primjenom ovog kolektivnog ugovora obavljakantonalni inspektor rada. Zaposlenik,sindikat,vijeezaposlenikaiposlodavacmoguzahtijevatiodinspektorarada provoenje inspekcijskog nadzora. lan 144. Zakljuenkolektivniugovordostavljasekantonalnomministarstvunadlenomzarad,u skladu sa Zakonom o radu. lan 145. Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisivanja a bit e objavljen u Slubenim novinama Kantona Sarajevo. za SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA,za VLADU KANTONA SARAJEVO ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiHMINISTARSTVO OBRAZOVANJA KANTONALNI ODBORI NAUKE KANTONA SARAJEVO

P R E D S J E D N I K M I N I S T A R

FarukBeli, prof. Mr. Safet Keo Broj: 05-2-145/08 Broj: 02-34-22184/08 Sarajevo, 03.07.2008. godineSarajevo, 03.07.2008. godine 34KRITERIJI ZA UTVRIVANJ E RANG LISTE U SLUAJU PRESTANKA POTREBE ZA RADNO ANGAOVANJE ZAPOSLENIKA U SREDNJIM KOLAMA KANTONA SARAJEVO 1.STRUNA SPREMA I DRUGE RADNE KARAKTERISTIKE a) Struna sprema -visoka struna sprema-VII stepen...................................................................30 bodova -via struna sprema-VI stepen...........................................................................25 bodova -visokokvalifikovani radnik-V stepen.................................................................23 boda -srednja struna sprema-IV stepen.....................................................................20 bodova -kvalifikovani radnik-III stepen..........................................................................18 bodova -polukavalifikovani radnik..................................................................................15 bodova -nekvalifikovani radnik........................................................................................13 bodova b) Poloen struni ispit za rad u kolama.......................................................................5 bodova c) Dodatno usavravanje -zavren postdiplomski studij a)specijalista..................................................................................................5 bodova b)magisterij.................................................................................................10 bodova c)doktorat nauka........................................................................................15 bodova d)poloen pravosudni ispit...........................................................................5 bodova e)drugi oblici usavravanja (kursevi,strune specijalizacije,seminari,autor strunih knjiga, udbenika, recenzija, nauni radovi)..........................................................................5 bodova d) Ocjena komisije za ocjenjivanje rada u posljednje dvije godine -naroito se istie...................................................................................................15 bodova -istie se..................................................................................................................10 bodova -dobar........................................................................................................................5bodova -zadovoljava................................................................................................................3 boda e) Duina radnog staa -za svaku godinu radnog staa u obrazovanju...........................................................2 bod -za svaku godinu rada van obrazovanja.....................................................................1 bod -za svaku godinu rada u matinoj koli dodati jo...............................................0,5 boda f) Uee u odbrani od agresije na BiH -uee u Armiji BiH-HVO(za svaki mjesec)..........................................................................................................1 bod 35-uee u Civilnoj zatiti (za svaki mjesec)....................................................................................................0,5boda -radna obaveza(za svaki mjesec)............................................................................0,5 boda 2.SOCIJALNE PRILIKE -zaposlenik sa pet i vie lanova porodice koje izdrava..................................20 bodova -zaposlenik sa etiri lana porodice koje izdrava............................................17 bodova -zaposlenik sa tri lana porodice koje izdrava.................................................15 bodova -zaposlenik sa dva lana porodice koje izdrava...............................................13 bodova -zaposlenik sa jednim lanom porodice kojeg izdrava....................................10 bodova -zaposlenik samac...................................................................................................5 bodova 3.ZDRAVSTVENO STANJE -ratni vojni invalid (za svaki stepen invalidnosti)......................................................1 bod -invalid rada i civilne zatite(za svaki stepen invalidnosti)..................................0,5 boda -radnik sa teim hroninim oboljenjem...............................................................5 bodova 4.STRUNA ZVANJA -mentor, vi struni saradnik, mentor................................................................10 bodova -savjetnik,vii struni saradnik,konsultan, referent..........................................15 bodova -vii savjetnik,strunisaradnik savjetnik, vii konsultant vii referent.........................................................................................................20 bodova