of 20 /20
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Seminar UTIRUŠ 15. prosinca 2017.

Temeljni kolektivni ugovor - poslovni-edukator.hr TKU.pdf · Dinamika: Granski kolektivni ugovori

Embed Size (px)

Text of Temeljni kolektivni ugovor - poslovni-edukator.hr TKU.pdf · Dinamika: Granski kolektivni ugovori

 • Temeljni kolektivni ugovor za slubenike i namjetenike

  u javnim slubama

  Seminar UTIRU 15. prosinca 2017.

 • Niti jedno pravo nije umanjeno

  Poboljana naknada za prijevoz

  Ugovoreni boinica i regres

  Zadran prosvjetni dodatak

  Zadrana povlatena otpremnina

  Zadrana naknada za bolovanje

  Uveanje osnovice 2% u prosincu 2017. godine

  Pregovori za osnovicu svake godine u svibnju

  Sistematski pregledi - popis obveznih pregleda

  Temeljni kolektivni ugovor

 • Poboljana naknada za prijevoz

  POSAO 2 KM

  PREBIVALITE BORAVITE

  IZUZECI

  Tjelesno oteenje 100%

  Tjelesno oteenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%

  Rjeenje nadlenog tijela

  61 godina ivota:

  Predoenje karte : godinja, mjesena, pojedinana

  lanak 66. st. 1., 2., 3.

 • Poboljana naknada za prijevoz

  lanak 66. st. 5.

  POSAO Vie od 100 KM

  PREBIVALITE BORAVITE

  Do 100 km u skladu s lankom

  Vie od 100 km odluka ministra

  Odluka ministra rok 90 dana

  Nakon 90 dana - pravo na naknadu u skladu s lankom

 • Poboljana naknada za prijevoz

  lanak 66. st. 7.,8.,9.,10.

  POSAO ORGANIZIRAN

  PREBIVALITE BORAVITE

  Koristi: KARTA - godinja,mjesena, pojedinana

  Ne koristi: NAKNADA U PUNOM IZNOSU KARTE

  1/12 godinje, mjesena, pojedinana

  OMOGUUJE REDOVITI DOLAZAK NA POSAO

 • Poboljana naknada za prijevoz

  lanak 66. st. 12.

  POSAO NIJE ORGANIZIRAN

  PREBIVALITE BORAVITE

  1,00 kn po kilometru

  Mostarina - ENC

  Tunelarina - ENC

  NE OMOGUUJE REDOVITI DOLAZAK NA POSAO

 • Poboljana naknada za prijevoz

  lanak 66. st. 13.

  POSAO

  NIJE ORGANIZIRAN na dijelu udaljenosti

  PREBIVALITE BORAVITE

  ZA DIO U KOJEM KORISTI JAVNI PRIJEVOZ:

  karta ili visina vrijednosti karte

  ZA DIO KOJI NIJE ORGANIZIRAN:

  1,00 kn/km

 • Poboljana naknada za prijevoz

  lanak 66. st. 14.

  https://map.hak.hr/

  https://www.google.hr/maps

  Pjeaka ruta: Google maps

  Automobil: HAK / Google maps

  https://map.hak.hr/https://www.google.hr/maps

 • Poboljana naknada za prijevoz

  lanak 66. st. 15., 16., 17., 18.

  Izjava o nainu prijevoza: na poetku godine Isplata: do 15-og u mjesecu Nema pravo na isplatu:

  GO preteiti dio mjeseca Rodiljni i roditeljski dopust Privremena sprijeenost za rad Dva dana uzastopce

  Povrat godinje karte: Dugotrajno bolovanje Plaeni dopust preko 30 dana Neplaeni dopust

 • Prelazne odredbe

  lanak 90. st.2.

  2. Potpisnici ovoga Ugovora imenovat e zajedniko Povjerenstvo za praenje i analizu trokova vezanih za primjenu materijalnog prava iz lanka 66. ovoga Ugovora.

 • Ugovoreni boinica i regres

  BOINICA

  REGRES

  2017. 2018. 2019. 2020 2021

  1.250

  Najmanje 1.250

  Najmanje 1.250

  Najmanje 1.250

  Najmanje 1.250

  Najmanje 1.250

  Najmanje 1.250

  Najmanje 1.250

  PREGOVORI: Svake godine prije donoenja smjernice ekonomske i fiskalne politike

  lanci 59. i 70.

  PRAVO NA REGRES: Svi zaposlenici GO u tekuoj godini

 • Zadran prosvjetni dodatak

  =13,7% 6. Ugovorne strane zajedniki utvruju da je Sporazum o

  dodacima na plau u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga

  2006. godine vaei dokument koji se primjenjuje na nain i u

  rokovima odreenim tim dokumentom.

  lanak 50. st. 6.

 • Zadrana povlatena otpremnina

  3. Iznimno od odredbi prethodnog stavka ovoga lanka,

  zaposleniku s 30 i vie godina staa kod istog poslodavca,

  isplauje se povlatena otpremnina u visini najmanje 65%

  prosjene mjesene bruto plae, isplaene zaposleniku u

  tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku

  navrenu godinu rada.

  lanak 46. st. 3.

 • Zadrana povoljna naknada za bolovanje

  lanak 58. st. 1.

  1. Ako je zaposlenik odsutan s rada zbog bolovanja do 42

  dana, pripada mu naknada plae u visini 85% od njegove

  plae ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije

  nego je zapoeo bolovanje.

 • Uveanje osnovice

  lanak 50. st. 4., 5.

  OSNOVICA: 5.421,54 kn od 1. prosinca 2017.

  PREGOVORI:

  Svake godine prije donoenja smjernice ekonomske i

  fiskalne politike za naredno razdoblje ( svibanj lipanj )

  U svibnju 2018. pregovori i o osnovici u 2018. godini

 • Dnevnice

  lanak 63.

  Slubeno putovanje: puna naknada trokova prijevoza,

  dnevnica i naknada punog iznosa trokova smjetaja

  Iznos dnevnice: 170,00 kuna po danu.

  Puna dnevnica: vie od 12 sati

  Pola dnevnice: vie od 8 sati, a manje od 12 sati.

  Na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ruak ili veera):

  umanjuje se za 30%

  Na teret poslodavca osigurana dva obroka (ruak i veera ):

  umanjuje se za 60%

  Putni trokove u inozemstvo: kao u dravnoj upravi.

  Poslodavac je duan prije odlaska na put izdati nalog za

  slubeno putovanje.

 • Sistematski pregledi

  lanak 73.

  Pravo na pregled:

  Do 50 godina starosti: svake 3 godine

  Iznad 50 godina starosti: svake 2 godine

  Dinamika: Granski kolektivni ugovori

  Specifikacija zdravstvenih pregleda: Prilog TKU

 • Godinji odmor

  lanak 37.

  za svaku kalendarsku godinu: pravo na plaeni godinji

  odmor u najkraem trajanju propisanom Zakonom o

  radu.

  trajanje godinjeg odmora: na najkrae trajanje dodaju

  dani godinjeg odmora sukladno granskim kolektivnim

  ugovorima, osnovica za izraun 20 radnih dana

  ukupno trajanje: ne vie od est tjedana, odnosno 30

  radnih dana

 • Godinji odmor

  lanak 41.,42.

  l.41. Obavijest o koritenju godinjeg odmora:

  Poslodavac dostavlja zaposleniku pisanu obavijest o koritenju godinjeg odmora najkasnije 15 dana prije poetka njegovog koritenja

  l. 42. Izuzetak od prava na razmjerni dio godinjeg odmora:

  Zaposlenik koji odlazi u mirovinu ima pravo na puni godinji odmor za tu godinu

 • Hvala na panji!

  Branimir Mihalinec

  Mirela Matijevi Erceg