of 25 /25
KOLEKTIVNI UGOVORI Krešimir Rožman

KOLEKTIVNI UGOVORI - pravo.unizg.hr · Kolektivni ugovor se objavljuje kod poslodavca (ako je samo za jednog poslodavca). Kolektivni ugovori koji se primjenjuju i više županija

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOLEKTIVNI UGOVORI - pravo.unizg.hr · Kolektivni ugovor se objavljuje kod poslodavca (ako je samo...

 • KOLEKTIVNI UGOVORI

  Kreimir Roman

 • USTAV RH

  lanak 57.

  Pravo zaposlenih i lanova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje ureuje se zakonom i kolektivnim ugovorom.

  lanak 61.

  Jami se pravo na trajk.

  U oruanim snagama, redarstvu, dravnoj upravi i javnim slubama odreenima zakonom moe se ograniiti pravo na trajk.

 • ZAKON O DRAVNIM SLUBENICIMA

  Prava, obveze i odgovornosti dravnih slubenika

  lanak 4.

  (1) Prava, obveze i odgovornosti dravnih slubenika ureuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

  (2) Na pitanja koja nisu ureena ovim ili posebnim zakonom, uredbama Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona ili kolektivnim ugovorom, primjenjuju se opi propisi o radu.

 • ZAKON O POLICIJI

  lanak 39.

  Policijski slubenik nema pravo na trajk u sluaju:

  1. ratnog stanja ili neposredne ugroenosti neovisnosti i jedinstvenosti drave,

  2. oruane pobune, ustanka i drugih oblika nasilnog ugroavanja ustavnog poretka Republike Hrvatske ili temeljnih sloboda i prava ovjeka i graana,

  3. proglaene elementarne nepogode ili izravne opasnosti od njezina nastanka na podruju dviju ili vie upanija ili na cijelom podruju Republike Hrvatske,

  4. drugih nepogoda i nesrea koje ometaju normalno odvijanje ivota i ugroavaju sigurnost ljudi i imovine.

 • KONVENCIJA 98 MOR-ao primjeni naela prava na organiziranje

  i kolektivnog pregovaranja

  lanak 4.

  U skladu s nacionalnim uvjetima moraju se, ako je potrebno, poduzimati odgovarajue mjere za poticanje i promicanje punog razvoja i upotrebe mehanizama dobrovoljnog pregovaranja izmeu poslodavaca ili udruga poslodavaca i udruga radnika u cilju utvrivanja uvjeta zaposlenja kolektivnim ugovorima.

 • KONVENCIJA MOR-a 154 o kolektivnom pregovaranju, 1981

  lanak 1.

  1. Ova Konvencija se primjenjuje na sve grane privredne djelatnosti. 2. Obim u kojemu e se garancije predviene ovom Konvencijom primjenjivati na

  oruane snage i policiju, moe se odrediti dravnim zakonima, uredbama, odnosno nacionalnom praksom.

  3. U pogledu dravnih slubi, posebni naini primjene ove Konvencije mogu se propisati dravnim zakonima ili uredbama, ili uskladiti sa nacionalnom praksom.

 • Europska socijalna poveljaRadi osiguranja uinkovitog ostvarivanja prava na kolektivno pregovaranje, ugovorne stranke se obvezuju:

  1. promicati jednakopravna savjetovanja izmeu radnika i poslodavaca;

  2. promicati, kada je to potrebno i prikladno, uspostavu mehanizama dobrovoljnog pregovaranja izmeu poslodavaca ili poslodavakih organizacija, s jedne strane, i organizacija radnika, s druge strane, radi ureenja uvjeta zaposlenja kolektivnim ugovorima;

  3. promicati uspostavu i koritenje odgovarajuih mehanizama mirenja i dobrovoljne arbitrae radi rjeavanja radnih sporova;

  i priznaju:

  4. pravo radnika i poslodavaca na kolektivnu akciju u sluaju interesnih sukoba, uk-ljuujui i pravo na trajk, ogranieno obvezama koje mogu proizai iz prethodno prihvaenih kolektivnih ugovora.

 • KOLEKTIVNI UGOVORI Kolektivni ugovor poseban su izvor prava koji postoji samo u radnom pravu.

  Specifinost kolektivnih ugovora je u tome to ga sklapaju ugovorne strane (poslodavci i sindikati), a djeluje prema svima (radnicima, te drugim poslodavac sukladno zakonu).

  Usporedba sa drugim izvorima prava:

  UGOVOR: sklapaju ugovorne strane = djeluje samo izmeu tih strana

  PROPIS: donosi ga Sabor ili Vlada = djeluje prema svima

  KOLEKTIVNI UGOVOR:

  sklapaju ugovorne strane = djeluje prema

  svima

 • TKO MOE SKLOPITI KOLEKTIVNI UGOVOR?

  Na strani radnika:

  1. iskljuivo sindikati (ne mogu radnici pojedinano niti grupe radnika, niti udruge i sl.).

  1. reprezentativni sindikati Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavca i sindikata

 • Na strani POSLODAVACA:

  1. pojedini poslodavci (ili grupe poslodavaca)2. udruga poslodavca 3. Vlada Republike Hrvatske (javne i dravne slube)4. osnivai ustanova financiranih od strane lokalnih prorauna 5. osniva ili financijer (vrtii)

 • PREGOVORI ZA KOLEKTIVNI UGOVOR

  Dugotrajan proces

  Pregovaraju ovlatene osobe

  Moraju imati punomo za pregovore i sklapanje kolektivnog ugovora

  Pregovaraki tim Vlade RH treba imati odluku koja zamjenjuje punomo

  Pregovarat se mora u DOBROJ VJERI

  Sindikat u pregovorima moe koristiti trajk kao sredstvo pritiska

 • NA KOGA SE KOLEKTIVNI UGOVOR PRIMJENJUJE ?

  Na strani radnika:

  Na lanove sindikata ili na sve radnike?

  Stalne dvojbe razliita miljenja ipak na SVE.

  Na strani poslodavaca

  na poslodavca koji je sklopio kolektivni ugovor

  kolektivni ugovor koji je sklopila udruga poslodavaca = na poslodavac lanove udruge

  kolektivni ugovor koji je sklopila Vlada = na ustanove kojima je drava osnivaa, odnosno kojima se plae financiraju iz dravnog prorauna

  kolektivni ugovor koji je sklopio osnivai ustanove financiranih od strane lokalnih prorauna = na te ustanove

  osniva ili financijer (vrtii)

 • VRIJEME NA KOJE SE KOLEKTIVNI UGOVORISKLAPAJU

  na ODREENO vrijeme na NEODREENO vrijeme

  do 5 godina

  Ne mora se moi otkazati Mora se moi otkazati

 • PREDMET KOLEKTIVNOG UGOVORA

  OBVEZNO PRAVNI DIO - Prava i obveze stranaka koje su sklopile kolektivni ugovor (sindikata i poslodavca)

  NORMATIVNI DIO - pravna pravila kojima se ureuje sklapanje, sadraj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (npr. plae i sva materijalna prava, radno vrijeme, odmori i dopusti, uvjeti za zasnivanje i prestanak ugovora o radu, prava sindikata i sindikalnih povjerenika, i dr.

  Moe sadravati i pravila o sastavu i nainu postupanja tijela ovlatenih za mirno rjeavanje kolektivnih radnih sporova.

 • Temeljni kolektivni ugovor za slubenike i namjetenike u javnim slubama

  Za javne slube na koje se primjenjuje Zakon o plaama u javnim slubama

  Vai: 12. 12. 2012. 12. 12. 2016. (Blii se kraj!!!)

 • NEKA VANA PRAVA:

  obveza javnog natjeaja za posao reguliranja probnog rada i dopusta za pripravniki ispit 5-dvevni radni tjedan puni godinji odmor kod odlaska u mirovinu plaeni dopust dopust za kolovanje smanjenje naknade tete povlatena otpremnina sta kod istog poslodavca (jedinstveni sta u javnim slubama) plaa Dodatak Sporazumu za osnovicu za plau odsutnost tajnosti plae

 • uveanja plae prekovremeni noni nedjeljom subotom blagdanom smjenski rad mr.sc. i dr.sc. rad po pozivu

  zatita starijih zaposlenika zaposleniku 5 godina pred starosnu mirovinu, majci s malim djetetom do tri godine starosti i samohranom

  roditelju ne moe se odrediti rad nou, deurstvo i pripravnost bez njihovog pristanka.

  naknada za vrijeme bolovanja -85% plae otpremnina pri odlasku u mirovinu

 • pomo u sluaju smrti radnika i lana obitelji pomo za bolovanje preko 90 dana pomo za sluaj invalidnosti pomo kod roenja djeteta pomo za lijeenje i sl. dnevnica i naknada trokova putovanja terenski dodatak naknada troka prijevoza jubilarna nagrada dar za sv. Nikolu osiguranje sistematski pregledi

 • regres (Zakonom ukinut ) boinica (Zakonom ukinuta )

 • PRIMJENA POVOLJNIJEG PRAVA

  Ugovoriti samo povoljnija prava od onih odreenih Zakonom o radu (osim iznimno iznimka propisana Zakonom).

  U sluaju razliitih prava, primjena najpovoljnijeg (osim iznimke).

  Ne mogu se mijenjati prava iz posebnih zakona, npr. uvjeti za zasnivanje i prestanka ugovora o radu prema tim propisima.

 • OBJAVA I EVIDENCIJA KOLEKTIVNOG UGOVORA

  Kolektivni ugovor se objavljuje kod poslodavca (ako je samo za jednog poslodavca).

  Kolektivni ugovori koji se primjenjuju i vie upanija objavljuju se u Narodnim novinama.

  Poslodavaka strana je duna objaviti kolektivni ugovor.

  Meutim, ako kolektivni ugovor nije objavljen svejedno se primjenjuje.

  Kolektivni ugovor se evidentira u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava (a kolektivni ugovori za jednog poslodavca u upaniji).

  Obveza poslodavca, ali ne utjee na primjenu.

 • IZMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA

  Ako su isti sindikati moe izmjena postojeeg kolektivnog ugovora.

  Ako se pojavio novi reprezentativni sindikat mora novi kolektivni ugovor.

 • PRESTANAK KOLEKTIVNOG UGOVORA

  Kolektivni ugovor prestaje:

  1. Istekom vremena na koji je sklopljen 2. Sklapanjem novog kolektivnog ugovora 3. Otkazom

  Otkaz:

  otkazni rok mora biti ugovoren, ako nije iznosi 3 mjeseca otkazni razlog mora biti ugovoren, ako nije onda promjena okolnosti

 • PRODUENA PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA

  Pravna pravila iz kolektivnog ugovora primjenjuju se jo najmanje 3 mjeseca nakon prestanka kolektivnog ugovora

  Primjenjuje se i kod otkaza.

 • PROIRENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA

  Ministar rada na prijedlog stranke kolektivnog ugovora moe kolektivni ugovor proiriti i na druge osobe (tj. druge poslodavce).