of 27 /27
3.maj 3.maj 3.maj 3.maj KOLEKTIVNI UGOVOR o pravima i obvezama radnika/radnica i Poslodavca u društvima - BI 3.MAJ d.d. - 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - 3.MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. - 3.MAJ TIBO d.d. - 3.MAJ STM d.o.o. - 3.MAJ UGOSTITELJSTVO d.o.o. - 3.MAJ SERVIS - MDU d.o.o. - 3.MAJ OEK d.o.o. Rijeka, studeni 2008.

1. Kolektivni Ugovor-3MAJsmh-3maj.com/uploads/materijali/Kolektivni Ugovor-3MAJ.pdf · 3.maj KOLEKTIVNI UGOVOR o pravima i obvezama radnika/radnica i Poslodavca u društvima - BI

Embed Size (px)

Text of 1. Kolektivni Ugovor-3MAJsmh-3maj.com/uploads/materijali/Kolektivni Ugovor-3MAJ.pdf · 3.maj...

 • 3.maj3.maj3.maj3.maj

  KOLEKTIVNI UGOVOR o pravima i obvezama radnika/radnica i Poslodavca u drutvima

  - BI 3.MAJ d.d. - 3.MAJ BRODOGRADILITE d.d. - 3.MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. - 3.MAJ TIBO d.d. - 3.MAJ STM d.o.o. - 3.MAJ UGOSTITELJSTVO d.o.o. - 3.MAJ SERVIS - MDU d.o.o. - 3.MAJ OEK d.o.o.

  Rijeka, studeni 2008.

 • 2

  S A D R A J

  I. OPE ODREDBE

  Dogovorno ureenje meusobnih odnosa Predmet i sadraj Kolektivnog ugovora

  1.1.. RADNO VRIJEME

  Puno radno vrijeme Radni tjedan Preraspodjela radnog vremena Prekovremeni rad

  1.2. ODMORI I DOPUSTI

  Trajanje godinjeg odmora Dodatni dani godinjeg odmora temeljem duljine radnog staa Dodatni dani godinjeg odmora radnicima/radnicama koji/koje rade na poslovima na kojima se radni sta osiguranja rauna s poveanim trajanjem Utvrivanje broja dana godinjeg odmora Plan koritenja godinjeg odmora Neiskoriteni godinji odmor Plaeni dopust Neplaeni dopust

  1.3. PLAE

  Struktura plae Osnovna plaa Najnia osnovna plaa Korekcija najnie osnovne plae Skupina poslova i najnii koeficijenti sloenosti Dodaci na osnovnu plau

  Dodatak na osnovnu plau za radni sta Dodaci za rad na dane blagdana i neradnih dana propisanih

  zakonom, za vrijeme prekovremenog rada, nonog rada, rada u drugoj smjeni kada radnici/radnice rade izmjenino u smjenama i za rad nedjeljom

  Stalni mjeseni dodatak Stimulativni dio plae Dodatak za oteane uvjete rada

  Isplata plae 1.4. NAKNADE PLAE

  Naknada za bolovanje Naknada za plaene neodraene sate Naknada za vrijeme kad radnik/radnica zbog opravdanih razloga ne radi Isplata naknada

 • 3

  1.5. OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA/RADNICA

  Regres za godinji odmor Osiguranje Prijevoz na posao i s posla Otpremnine Jubilarne nagrade Pokloni djeci radnika/radnica Solidarne novane potpore Novane potpore za kolovanje djece umrlih radnika/radnica Dnevnice za slubena putovanja i druge vrste naknada Prigodne isplate

  1.6. ZATITA I SIGURNOST NA RADU II. PRAVA I UVJETI ZA RAD SINDIKATA III. IZMJENE, DOPUNE I OBNOVA KOLEKTIVNOG UGOVORA IV. MIRNO RJEAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

  Obvezno mirenje V. OTKAZIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUNE ODREDBE

 • 4

  Temeljem lanaka 194-212. Zakona o radu (NN 137/04 proieni tekst) Sindikat metalaca Hrvatske (SMH) Podrunica SMH u drutvu BI 3.MAJ, u osobi glavnog sindikalnog povjerenika Juraja oljia u ime svojih lanova/lanica i Sindikat 3.MAJ u drutvu BI 3.MAJ d.d., u osobi predsjednika sindikata Eduarda Jalabetia u ime svojih lanova/lanica (u daljnjem tekstu: Sindikati)

  i

  - BI 3.MAJ d.d. - 3.MAJ BRODOGRADILITE d.d. - 3.MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. - 3.MAJ TIBO d.d. - 3.MAJ STM d.o.o. - 3.MAJ UGOSTITELJSTVO d.o.o. - 3.MAJ SERVIS - MDU d.o.o. - 3.MAJ OEK d.o.o.

  zastupani po Upravama navedenih drutava (u daljnjem tekstu: Poslodavac), sklopili su u Rijeci dana 17. studenog 2008. godine slijedei

  KOLEKTIVNI UGOVOR o pravima i obvezama radnika/radnica i Poslodavca u drutvima

  - BI 3.MAJ d.d. - 3.MAJ BRODOGRADILITE d.d. - 3.MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. - 3.MAJ TIBO d.d. - 3.MAJ STM d.o.o. - 3.MAJ UGOSTITELJSTVO d.o.o. - 3.MAJ SERVIS - MDU d.o.o. - 3.MAJ OEK d.o.o.

  I. OPE ODREDBE

  Dogovorno ureenje meusobnih odnosa

  lanak 1.

  Polazei od naela sporazumnog ureenja radnih odnosa radi promicanja socijalne i ekonomske sigurnosti radnika/radnica u drutvu, potpisnici Kolektivnog ugovora izraavaju volju i spremnost dogovornog ureenja meusobnih odnosa.

 • 5

  lanak 2.

  Ovaj Kolektivni ugovor obvezuje i primjenjuje se na ugovorne strane koje

  su ga sklopile odnosno njihove lanove i lanice, kao i na radnike/radnice drutava u sastavu Grupe 3.MAJ.

  U sluaju kad odredbe ugovora o radu upuuju na primjenu pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora, te odredbe Kolektivnog ugovora postaju sastavni dio ugovora o radu.

  Predmet i sadraj Kolektivnog ugovora

  lanak 3.

  Ovim Kolektivnim ugovorom ureuju se:

  I. Prava, obveze i nain ostvarivanja prava i obveza iz radnih odnosa i u

  svezi s radnim odnosom radnika/radnica kod poslodavca i to: 1.1. Radno vrijeme 1.2. Odmori i dopusti 1.3. Plae 1.4. Naknade plaa 1.5. Ostala materijalna prava radnika/radnica 1.6. Zatita i sigurnost na radu

  II. Prava i uvjeti za rad Sindikata III. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora IV. Mirno rjeavanje kolektivnih radnih sporova V. Otkazivanje Kolektivnog ugovora VI. Prijelazne i zakljune odredbe

  1.1. RADNO VRIJEME

  Puno radno vrijeme

  lanak 4.

  Puno radno vrijeme radnika/radnice, ukljuujui stanku za odmor u trajanju od najmanje 30 (trideset) minuta dnevno, iznosi 40 (etrdeset) sati tjedno.

  Radno vrijeme je smjensko. Noni rad rauna se u vremenu od 22,00 sati toga dana do 06,00 sati

  idueg dana. Radno vrijeme u neprekidnom trajanju 12-24 i 12-48 sati ne smatra se

  radom u smjeni.

 • 6

  lanak 5.

  Poetak i zavretak radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, vrijeme koritenja stanke, nain izmjena smjena, trajanje smjena, te poslovi koji zbog svoje prirode zahtijevaju razliiti raspored radnog vremena tijekom kalendarske godine, odreuju se na razini drutva posebnom pisanom odlukom Poslodavca uz prethodno savjetovanje s Radnikim vijeem o emu e se izvijestiti Sindikati.

  lanak 6.

  Na poslovima na kojima uz primjenu mjera zatite na radu nije mogue zatititi radnika/radnicu od tetnih utjecaja, radno vrijeme se skrauje razmjerno tetnom utjecaju radnih uvjeta na zdravlje i radnu sposobnost radnika/radnice, a to e se utvrditi posebnim dodatkom ovog Kolektivnog ugovora na razini drutva.

  lanak 7.

  Ako posebna priroda posla ne omoguuje prekid rada radi koritenja stanke, radnicima/radnicama koji rade na tim poslovima moe se skratiti dnevno radno vrijeme za 30 minuta ili im se pravo na stanku osigurava preraspodjelom radnog vremena. Poslovi ove naravi utvrdit e se posebnom pisanom odlukom Poslodavca uz prethodno savjetovanje sa Radnikim vijeem o emu e se izvijestiti Sindikati.

  lanak 8.

  Radnica koja doji dijete ima pravo na stanku u trajanju od 2,5 sata dnevno koju e koristiti prema potrebama djeteta, a o tome mora obavijestiti Poslodavca. Nepuno radno vrijeme

  lanak 9.

  Ugovor o radu za nepuno radno vrijeme sklopit e se kada priroda i opis posla ne zahtijevaju rad u punom radnom vremenu.

  Nepuno radno vrijeme ne moe biti manje od 4 (etiri) sata.

  Radni tjedan

  lanak 10.

  Radni tjedan traje 5 (pet) radnih dana. Subota je neradni dan, a nedjelja je u pravilu dan tjednog odmora. Raspored radnog vremena pisanom odlukom utvruje Poslodavac.

 • 7

  Preraspodjela radnog vremena

  lanak 11.

  U sluaju potrebe proizvodnog procesa Poslodavac moe primijeniti preraspodjelu radnog vremena.

  Na poslovima koji zbog svoje prirode zahtijevaju razliiti raspored dnevnog odnosno tjednog radnog vremena moe se uvesti preraspodjela radnog vremena posebnom pisanom odlukom Poslodavca uz prethodno savjetovanje s Radnikim vijeem, o emu e se izvijestiti Sindikati.

  Ako je prijeko potrebno da radnik radi u danu tjednog odmora, mora mu se osigurati tjedni odmor tijekom narednog tjedna.

  Ako Poslodavac primjenjuje preraspodjelu radnog vremena, mora osigurati da godinji fond sati bude ispunjen do kraja kalendarske godine.

  Prekovremeni rad

  lanak 12.

  Poslodavac, u skladu sa Zakonom o radu, moe uvesti rad dui od punog radnog vremena (prekovremeni rad).

  Prekovremeni rad se u pravilu mora najaviti 1 (jedan) dan unaprijed, a u sluajevima prijeke potrebe 4 (etiri) sata ranije.

  Svako odstupanje od redovitog radnog vremena koje nije utvreno pisanom odlukom Poslodavca kao preraspodjela, smatra se prekovremenim radom.

  lanak 13.

  Poslodavac je duan redovito jednom u 6 (est) mjeseci obavjetavati Radniko vijee i Sindikate o ostvarenju broja prekovremenih sati u drutvu.

  1.2. ODMORI I DOPUSTI

  Trajanje godinjeg odmora

  lanak 14.

  Radnici/radnice u svakoj kalendarskoj godini imaju pravo na godinji odmor u trajanju od najmanje 18 (osamnaest) radnih dana, osim radnika/radnica koji obavljaju poslove na kojima se sta osiguranja rauna s poveanim trajanjem, a koji imaju pravo na godinji odmor u trajanju od najmanje 30 (trideset) radnih dana.

  Godinji odmor dulji od 18 (osamnaest) radnih dana radnicima/radnicama se utvruje ovisno o njihovu radnom stau u skladu s lankom 15. i socijalnim uvjetima utvrenima lankom 16. ovog Kolektivnog ugovora, a radnicima/radnicama koji obavljaju poslove na kojima se sta osiguranja rauna

 • 8

  s poveanim trajanjem, godinji odmor dulji od 30 (trideset) radnih dana, utvruje se u skladu s lankom 17. ovog Kolektivnog ugovora.

  Broj dana godinjeg odmora utvren prema mjerilima iz prethodnog stavka pribraja se zakonskom minimumu trajanja godinjeg odmora od 18 (osamnaest) radnih dana, s tim da ukupno ne moe biti dulji od 29 (dvadesetdevet) radnih dana, osim za radnike/radnice koji rade na poslovima na kojima se sta osiguranja rauna s poveanim trajanjem, kojima trajanje godinjeg odmora ne moe biti dulje od 32 (tridesetdva) radna dana.

  Dodatni dani godinjeg odmora temeljem duljine radnog staa

  lanak 15.

  Temeljem duljine radnog staa koji stjeu do kraja kalendarske godine u kojoj radnici/radnice koriste godinji odmor, dodatni dani godinjeg odmora utvruju se kako slijedi :

  - od 2 do 5 godina radnog staa .......................3 radna dana - od 5 do 10 godina radnog staa ...................4 radna dana - od 10 do 15 godina radnog staa ...................5 radnih dana - od 15 do 20 godina radnog staa ...................6 radnih dana - od 20 do 25 godina radnog staa ...................8 radnih dana - od 25 do 30 godina radnog staa . ....9 radnih dana - od 30 i vie godina radnog staa.10 radnih dana.

  lanak 16. Ovisno o zdravstvenom stanju radnik/radnica stjee dodatne dane godinjeg odmora i to:

  - invalid rada s tjelesnim oteenjem najmanje 60%..1 radni dan

  - invalid Domovinskog rata s tjelesnim oteenjem preko 50%2 radna dana. Ovisno o posebnim socijalnim prilikama radnik/radnica stjee dodatne dane godinjeg odmora i to:

  - samohrani roditelj kod kojeg ivi dijete mlae od 10 godina.1 radni dan

  - roditelj s djetetom sa smetnjama u psihofizikom razvoju2 radna dana.

 • 9

  Dodatni dani godinjeg odmora radnicima/radnicama koji rade na poslovima na kojima se sta osiguranja rauna s poveanim trajanjem

  lanak 17.

  Radnicima/radnicama koji rade na poslovima na kojima se sta osiguranja

  rauna s poveanim trajanjem, dodatni dani godinjeg odmora utvruju se kako slijedi:

  - za poveanje staa do 2 mjeseca ..................1 radni dan - za poveanje staa vie od 2 mjeseca ..........2 radna dana.

  Utvrivanje broja dana godinjeg odmora

  lanak 18.

  Pri utvrivanju broja dana godinjeg odmora, subota se ne rauna u dane godinjeg odmora.

  lanak 19.

  Radnik/radnica ima pravo na razmjerni dio godinjeg odmora 1/12 ukupnog godinjeg odmora za svakih navrenih mjesec dana rada u sluajevima kada:

  - radni odnos zasniva prvi puta ili nakon prekida dueg od 8 (osam) dana, ako je zasnovao/la radni odnos nakon 01. srpnja tekue godine, - raskida radni odnos prije 01. srpnja tekue godine bez obzira na razloge, - radni odnos prestaje prije navrenih 6 (est) mjeseci rada u toj

  kalendarskoj godini.

  Plan koritenja godinjeg odmora

  lanak 20.

  Poslodavac je duan utvrditi plan koritenja godinjeg odmora radnika/radnica tijekom kalendarske godine, uzimajui u obzir potrebe organizacije rada i mogunosti za odmor radnika/radnica.

  Odluku o planu koritenja godinjeg odmora Poslodavac donosi u sklopu utvrivanja Godinjeg radnog kalendara uz prethodno savjetovanje sa Radnikim vijeem, o emu e se izvijestiti Sindikati.

  Radnik/radnica ima pravo dva puta koristiti dio godinjeg odmora po svome izboru, ako time ne remeti proces rada, i to jedanput 1 (jedan) dan, a drugi puta do 3 (tri) dana, uz obvezu da o tome izvijesti Poslodavca najmanje 3 (tri) dana ranije.

 • 10

  Neiskoriteni godinji odmor

  lanak 21.

  Neiskoriteni godinji odmor iz prethodne kalendarske godine koji nisu

  iskoristili zbog potrebe posla, radnici/radnice imaju pravo iskoristiti najkasnije do 30. lipnja tekue godine.

  Plaeni dopust

  lanak 22.

  Tijekom kalendarske godine radnik/radnica ima pravo na plaeni dopust do ukupno najvie 7 (sedam) radnih dana za znaajne osobne potrebe u sluaju: 1. Sklapanja braka................................................. 3 radna dana 2. Poroda supruge (izvanbrane supruge) .................. 3 radna dana 3. Smrti lana ue obitelji

  (suprunik, dijete, roditelj, brat, sestra, pastorak, posvojenik, dijete bez roditelja uzeto na uzdravanje, osoba koju je po zakonu radnik duan uzdravati ako su ivjeli u zajednikom kuanstvu, osoba koja sa radnikom ivi u izvanbranoj zajednici, ouh, maeha) ...................................................... 4 radna dana

  4. Smrti roditelja suprunika.................................... 2 radna dana 5. Teke bolesti lana ue obitelji

  (suprunik, dijete, roditelj, pastorak, posvojenik, dijete bez roditelja uzeto na uzdravanje, osoba koju je po zakonu radnik duan uzdravati ako su ivjeli u zajednikom kuanstvu, osoba koja sa radnikom ivi u izvanbranoj zajednici, ouh, maeha).................................................5 radnih dana

  6. Elementarne nepogode koja je tee otetila imovinu radnika/radnice.......................... 5 radnih dana 7. Dobrovoljnog darivanja krvi, za svako darivanje (na dan organiziranog davanja krvi 4 sata poslije stanke i drugi radni dan za oporavak) .................. 1,5 radni dan.

  Iznimno, radnici/radnice imaju pravo na vie od 7 (sedam) radnih dana plaenog dopusta u jednoj kalendarskoj godini, ako se tijekom iste godine dogode sluajevi iz toke 3., 4. i 7. prethodnog stavka, nakon to je dio plaenog dopusta po drugim sluajevima prethodno iskoriten.

  Koritenje plaenog dopusta zapoinje neposredno po nastanku sluaja za koji se plaeni dopust odobrava.

 • 11

  Neplaeni dopust

  lanak 23.

  Poslodavac moe radnicima/radnicama na njihov zahtjev odobriti neplaeni

  dopust u trajanju do 30 (trideset) dana tijekom kalendarske godine, a po potrebi i u duljem trajanju ako to doputa priroda posla i trenutna potreba Poslodavca.

  Za vrijeme neplaenog dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom radnika/radnice miruju.

  Neovisno o trajanju, vrijeme neplaenog dopusta ne rauna se u sta osiguranja.

  Povratkom s neplaenog dopusta dueg od 30 dana radnici/radnice su duni na svoj troak dokazati svoju radnu sposobnost za nastavak obavljanja poslova po ugovoru o radu. 1.3. PLAE

  Struktura plae

  lanak 24.

  Poslodavac je duan radniku/radnici za njegov/njezin rad isplatiti plau koja se u pravilu sastoji od:

  1. Osnovne plae 2. Dodatka na osnovnu plau i to:

  - dodatka na osnovnu plau za radni sta - dodatka na osnovnu plau za rad na dane blagdana i neradnih dana

  propisanih zakonom, za vrijeme prekovremenog rada, nonog rada, rada u drugoj smjeni kada radnik/radnica radi izmjenino u smjenama i za rad nedjeljom.

  3. Stalnog mjesenog dodatka 4. Stimulativnog dijela plae

  Osnovna plaa

  lanak 25.

  Radnik/radnica ima pravo na osnovnu plau utvrenu za radno mjesto na koje je rasporeen/a temeljem ugovora o radu.

  Visina osnovne plae za puno radno vrijeme, utvruje se umnokom ugovorene najnie osnovne plae po ovom Kolektivnom ugovoru i koeficijenta platnog razreda ugovorenog ugovorom o radu.

 • 12

  Najnia osnovna plaa

  lanak 26.

  Najnia osnovna plaa utvruje se u visini od 1.522,00 brutto za 174 efektivna sata. Korekcija najnie osnovne plae

  lanak 27.

  U sluaju porasta potroakih cijena za vie od 3% od dana primjene ovog Kolektivnog ugovora prema objavi Dravnog zavoda za statistiku, ugovorne strane obvezuju se pregovarati o visini najnie osnovne bruto plae. Skupina poslova i koeficijenti platnih razreda

  lanak 28.

  Sukladno opisu poslova sva radna mjesta kod Poslodavca razvrstavaju se u jednu od 10 (deset) utvrenih skupina poslova sa koeficijentom platnih razreda od 1 do 3, 2 i to kako slijedi:

 • 13

  Skupina poslova

  OPIS POSLOVA po skupinama

  Koeficijenti platnih razreda

  1 2 3 I

  Skupina poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje

  1,00

  II

  Skupina poslova podrazumijeva manje sloene poslove i zadatke, odnosno rad pomou jednostavnih sredstava za rad za koje su dovoljna pisana uputstva

  1,20

  III

  Skupina poslova podrazumijeva srednje sloene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova

  1,40 IV

  Skupina poslova podrazumijeva sloenije poslove i zadatke za ije obavljanje su potrebne konzultacije u njihovom izvrenju

  1,60 V

  Skupina poslova podrazumijeva sloenije poslove i zadatke koji zahtijevaju vei stupanj samostalnosti u izvravanju

  1,85

  VI

  Skupina poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i vei stupanj kreativnosti u njihovom izvravanju

  2,10

  VII

  Skupina poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje ueg podruja djelovanja, uz samostalnost i kreativnost u izvravanju poslova tog podruja

  2,20

  VIII

  Skupina poslova podrazumijeva vrlo sloene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost te projektiranje poslova i zadataka

  2,60 IX

  Skupina poslova podrazumijeva vrlo sloene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost, te dodatna specijalistika znanja potrebna za obavljanje tih poslova

  2,80

  X

  Skupina poslova podrazumijeva najsloenije poslove i zadatke s najveim znaajem za voenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke

  3,20

  lanak 29.

  Radna mjesta u okviru skupine sloenosti iz lanka 28. mogu se razvrstati u platne razrede.

  Razvrstavanje radnih mjesta po platnim razredima temeljit e se na kriterijima odgovornosti, samostalnosti i strunosti.

  Platne razrede s pripadajuim koeficijentima utvruje Poslodavac posebnom odlukom uz suglasnost Sindikata.

 • 14

  Dodaci na osnovnu plau

  Dodatak na osnovnu plau za radni sta

  lanak 30.

  Osnovna plaa utvrena za radno mjesto, uveava se za svaku navrenu godinu efektivnog radnog staa za 0,5%.

  Za neprekidan rad kod Poslodavca, njegovih pravnih prednika odnosno drutava u sastavu Grupe 3.MAJ dui od 10 godina osnovna plaa radniku/radnici se za svaku navrenu godinu efektivnog radnog staa poveava za 0,7%.

  Ovo se pravo ostvaruje u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je radnik/radnica ispunio/la uvjet iz stavka 1. i 2. ovog lanka.

  Dodaci na rad za dane blagdana i neradnih dana propisanih zakonom, za vrijeme prekovremenog rada, nonog rada, rada u drugoj smjeni kada radnici/radnice rade izmjenino u smjenama i rad nedjeljom

  lanak 31.

  Radnici/radnice imaju pravo na dodatak na osnovnu plau i to: - za sate rada na dane blagdana i u neradne dane

  propisane zakonom............................................... 50% osnovice - za sate prekovremenog rada ................................. 50% osnovice - za sate nonog rada ..................................................30% osnovice - za sate rada u drugoj smjeni kada radnici/radnice rade

  izmjenino u smjenama ................................................ 15% osnovice - za sate rada nedjeljom ..............................................50% osnovice. Ako radnici/radnice istovremeno ostvaruju pravo na vie dodataka na

  osnovnu plau, ti dodaci se pribrajaju, osim dodataka iz stavka 1., podstavka 1 i 5 ovog lanka.

  Radnici/radnice kojima je unaprijed organiziran stalni smjenski rad ne ostvaruju pravo na dodatak za sate rada u smjeni.

  Stalni mjeseni dodatak

  lanak 32.

  Na utvrenu plau radnicima/radnicama se obraunava i isplauje stalni mjeseni dodatak u iznosu od 450,00 kn brutto, za puno radno vrijeme od prosjeno 174 sata.

  Radnici/radnice ostvaruju pravo na stalni mjeseni dodatak razmjerno vremenu provedenom na radu u tekuem mjesecu u redovitom radnom vremenu.

  Stalni mjeseni dodatak je sastavni dio plae.

 • 15

  Stimulativni dio plae

  lanak 33.

  Poslodavac e posebnim aktom utvrditi osnove i mjerila za vrednovanje i raspodjelu stimulativnog dijela plae uz prethodno savjetovanje s Radnikim vijeem o emu e se izvijestiti Sindikati.

  Isplata plae

  lanak 34.

  Plaa se isplauje najmanje jednom mjeseno. Rok za isplatu plae je najkasnije 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

  U sluaju zakanjenja isplate plae vie od 5 radnih dana, Sindikati mogu sukladno Zakonu o radu organizirati industrijske akcije, a Poslodavac nee pokretati sudske tube protiv Sindikata. Poslodavac je u tom sluaju obvezan snositi trokove i isplatiti plau radniku/radnici kao da je radio/la.

  Solidarnost

  lanak 35.

  Kada tijekom radnog vijeka radnika/radnice doe do smanjenja njegove/njezine radne sposobnosti zbog ozljede na radu, profesionalne bolesti ili ostalih bolesti utvrenih ocjenom radne sposobnosti od strane specijaliste medicine rada pored prava na promjenu radnog mjesta uz povoljnije uvjete rada, radnik/radnica ima pravo na zadravanje koeficijenta platnog razreda po kojem mu/joj je obraunavana plaa prije nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti ili ostalih bolesti.

  Radnik/radnica kojem/kojoj do stjecanja prava na starosnu mirovinu nedostaje do pet godina ivota u sluaju promjene radnog mjesta zadrava do odlaska u mirovinu najmanje plau koja se sastoji od osnovne plae koju je ostvario/la u mjesecu koji prethodi onom u kojem su se stekle spomenute okolnosti, uveane za dodatke. 1.4. NAKNADE PLAE

  Naknade za bolovanje

  lanak 36.

  U sluaju izostanka s rada zbog privremene nesposobnosti za rad radi bolovanja, radniku/radnici pripada naknada plae na teret Poslodavca u iznosu od:

  - 80% osnovice za obraun od 1 do 5 dana bolovanja i - 85% osnovice za obraun od 1 do 42 dana bolovanja.

 • 16

  U sluaju privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i komplikacija kod darivanja krvi, radnicima/radnicama pripada naknada plae na teret Poslodavca u visini 100% osnovice za obraun.

  Osnovica za utvrivanje naknade plae je prosjeni iznos plae koja je radnicima/radnicama isplaena u posljednjih 6 (est) mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio sluaj temeljem kojeg su radnici/radnice stekli/le pravo na naknadu.

  Naknada za plaene neodraene sate

  lanak 37.

  Poslodavac radnicima/radnicama isplauje naknadu plae za vrijeme kada radnici/radnice ne rade zbog:

  - godinjeg odmora - blagdana i neradnih dana propisanih zakonom - dobrovoljnog darivanja krvi - izvravanja obveza po pozivu Ministarstva obrane ili Ministarstva

  unutarnjih poslova, odnosno po obavljanju radne obveze - obavljanja poslova povjerenika radnika/radnica za zatitu na radu, uz

  suglasnost Poslodavaca - rada u Radnikom vijeu - kad sindikalni povjerenik zbog sindikalne aktivnosti ne obavlja poslove

  svog radnog mjesta, uz suglasnost Poslodavca - traenja novog posla za vrijeme otkaznog roka u sluaju poslovno

  uvjetovanog otkaza ugovora o radu. Osnovica za obraun naknade plae u sluajevima iz prethodnog stavka je

  prosjena plaa isplaena radniku/radnici u posljednja 3 (tri) mjeseca prije nastupa navedenih okolnosti.

  lanak 38.

  Poslodavac radnicima/radnicama isplauje naknadu plae za vrijeme kada radnici/radnice ne rade zbog:

  - plaenog dopusta - prekvalifikacije i dokvalifikacije za potrebe Poslodavaca u drutvu - specijalizacije, polaganja strunih ispita, prisustvovanja seminarima i

  savjetovanjima, - zastoja na radnom mjestu (prekid rada) bez krivice radnika/radnica, za

  vrijeme trajanja zastoja kod Poslodavaca - obrazovanja za potrebe Radnikog vijea - obrazovanja za sindikane aktivnosti, uz suglasnost Poslodavca - traenja novog posla u vrijeme otkaznog roka u sluaju osobnog

  uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponaanjem radnika/radnice ili otkaza ugovora o radu na osobni zahtjev radnika/radnice.

  Osnovica za obraun naknade plae u sluajevima iz prethodnog stavka je osnovna plaa uz obraun pripadajuih naknada za radni sta i stalni novani dodatak.

 • 17

  Naknada za vrijeme kada radnik/radnica zbog opravdanih razloga ne radi

  lanak 39.

  Ako su zbog zastoja na radnom mjestu (prekid rada) bez svoje krivice upueni izvan drutva, radnicima/radnicama na teret Poslodavaca pripada naknada plae u visini njihove osnovne plae utvrene za radno mjesto, uveane za dodatak na radni sta.

  Isplata naknada

  lanak 40.

  Naknade plae radnicima/radnicama isplauju se s danom isplate plae kod Poslodavca. Postupak obrauna naknada plae

  lanak 41.

  Postupak obrauna plae, naknada plae radnika/radnica na teret Poslodavca i drugih primitaka radnik/radnica, regulirati e se posebnim opim aktom Poslodavca.

  Plae pripravnika/pripravnica

  lanak 42.

  Pripravnik/pripravnica ima pravo na osnovnu plau radnog mjesta pripravnika/pripravnice prema opem aktu Poslodavca. 1.5. OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

  Naknada(regres) za godinji odmor

  lanak 43.

  Radniku/radnici e se na teret Poslodavca isplatiti naknada (regres) za godinji odmor u visini od najmanje 50% od neoporezivog iznosa propisanog posebnim propisima za tu namjenu na dan isplate. Visina naknade (regresa) za godinji odmor odredit e se odlukom Poslodavca uz prethodno usuglaavanje sa Sindikatima.

  Naknada (regres) za godinji odmor isplauje se najkasnije do 31. srpnja tekue godine, odnosno u trenutku stjecanja uvjeta za koritenje godinjeg odmora.

 • 18

  Naknada (regres)za godinji odmor iz stavka 1. ovog lanka radnicima/radnicama se isplauje u proporcionalnom iznosu sukladno pravu na puni, odnosno razmjerni dio pripadajueg godinjeg odmora.

  Pravo na isplatu naknade (regresa) za godinji odmor pripada radniku/radnici koji/koja je na dan isplate u radnom odnosu kod Poslodavca. Osiguranje

  lanak 44.

  Poslodavac e osigurati radnike/radnice za sluaj nezgode za vrijeme rada te tijekom dolaska na posao i odlaska s posla, odnosno u sluaju profesionalnog oboljenja. Osigurani rizici su trajni invaliditet i smrt nastali uslijed ozljeda na radu. Osigurane svote utvruje Poslodavac o emu e obavijestiti Sindikati.

  Prijevoz na posao i s posla

  lanak 45.

  Radnik/radnica ima pravo na naknadu trokova prijevoza na posao i s posla u visini trokova prijevoza javnim prijevozom.

  Poslodavac e posebnim opim aktom utvrditi prava radnika/radnica na naknadu trokova prijevoza na posao i s posla obzirom na mjesto stanovanja uz prethodno usuglaavanje sa Sindikatom. Trokovi prijevoza na posao i s posla isplauju se zajedno s plaom za prethodni mjesec. Otpremnine

  lanak 46.

  Prilikom odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu Poslodavac radnicima/radnicama isplauje otpremninu u visini do neoporezivog iznosa utvrenog posebnim propisima. Otpremninu je Poslodavac duan isplatiti radnicima/radnicama s posljednjom plaom, odnosno najkasnije mjesec dana po prestanku radnog odnosa. Visinu otpremnine utvruje Poslodavac poetkom kalendarske godine posebnom odlukom, uvaavajui godine staa radnika/radnice kod Poslodavca, njegovih pravnih prednika odnosno u drutvima u sastavu Grupe 3.MAJ uz prethodno usuglaavanje sa Sindikatima.

  lanak 47.

  Radniku/radnici za ijim je radom prestala potreba zbog osobno uvjetovanog razloga Poslodavac je duan isplatiti otpremninu kako slijedi:

 • 19

  - u sluaju ope i/ili profesionalne nesposobnosti za rad nastale uslijed bolesti, otpremninu u visini od 1/3 prosjene mjesene plae isplaene radniku/radnici u posljednja 3 (tri) mjeseca prije otkazivanja ugovora o radu za svaku navrenu godinu rada kod Poslodavca, njegovih pravnih prednika odnosno drutava u sastavu Grupe 3.MAJ, ali ne vie od est prosjenih mjesenih plaa koje je radnik/radnica ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu

  - u sluaju ope nesposobnosti za rad nastale kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, otpremninu u visini 1 (jedne) prosjene plae isplaene radniku/radnici u posljednja 3 (tri) mjeseca prije otkazivanja ugovora o radu za svaku navrenu godinu rada kod Poslodavca, njegovih pravnih prednika odnosno drutava u sastavu Grupe 3.MAJ,

  - u sluaju profesionalne nesposobnosti za rad nastale uslijed ozljede na radu i/ili profesionalne bolest, otpremninu u visini 1/3 prosjene plae isplaene radniku/radnici u posljednja 3 (tri) mjeseca prije otkazivanja ugovora o radu za svaku navrenu godinu rada kod Poslodavca, njegovih pravnih prednika odnosno drutava u sastavu Grupe 3.MAJ.

  lanak 48.

  Radniku/radnici za ijim je radom prestala potreba zbog poslovno uvjetovanih razloga (gospodarskih, tehnikih ili organizacijskih), otkazivanje ugovora o radu vri se iskljuivo temeljem programa zbrinjavanja vika radnika kojim se utvruju razlozi za poslovno uvjetovane otkaze ugovora o radu, kriteriji za utvrivanje vikova radnika/radnica kao i visina otpremnina.

  Prilikom izrade programa zbrinjavanja vika radnika iz prethodnog stavka, Poslodavac je duan savjetovati se sa Radnikim vijeem o emu e se obavijestiti Sindikati.

  Otpremnina radnicima/radnicama u sluaju stavka jedan ovog lanka ne moe biti manja od najvieg neoporezivog iznosa otpremnine zbog poslovnog uvjetovanog otkaza prema posebnim propisima za svaku navrenu godinu rada kod Poslodavca, njegovih pravnih prednika odnosno drutava u sastavu Grupe 3.MAJ.

  Jubilarne nagrade

  lanak 49.

  Poslodavac e isplatiti radnicima/radnicama jubilarnu novanu nagradu, za neprekidni rad, za navrenih 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina efektivnog radnog staa kod Poslodavca odnosno za kumulirani neprekidni rad, za navrenih 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina efektivnog radnog staa u drutvima u sastavu Grupe 3.MAJ.

  Pod neprekidnim radom kod Poslodavca smatra se i rad kod pravnih prednika Poslodavaca odnosno rad u drutvima u sastavu Grupe 3.MAJ.

  Jubilarne nagrade se isplauju u visini neoporezivih iznosa utvrenih posebnim propisima.

  Jubilarne nagrade se isplauju u tekuoj godini kada je radnik/radnica stekla pravo iz stavka 1. ovog lanka uoi sveanosti povodom Dana brodogradilita.

 • 20

  lanak 50.

  Za doprinos razvitku i radu drutava u Grupi 3.MAJ radnicima/radnicama

  za 25 (dvadesetpet) godina neprekidnog radnog staa u drutvima i njihovim pravnim prednicima u Grupi 3.MAJ dodjeljuje se Statua brodograditelja prema posebnom aktu.

  Pokloni djeci radnika/radnica

  lanak 51.

  Povodom boinih blagdana Poslodavac moe radnicima/radnicama isplatiti novani iznos ili uruiti poklon za svako dijete mlae od 15 godina, najvie do visine neoporezivog iznosa odnosno vrijednosti utvrenih posebnim propisima.

  Ako su kod Poslodavca zaposlena oba suprunika, svako dijete iz prethodnog stavka moe ostvariti jedan novani iznos odnosno jedan poklon.

  Pravo na novani iznos ili poklon, radnici/radnice imaju za dijete koje preko njih ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje.

  Solidarne novane potpore

  lanak 52.

  Obitelji umrlog radnika/radnice isplatit e se solidarna novana potpora

  najvie do visine neoporezivog iznosa propisanog posebnim propisima. Visinu solidarne novane potpore iz stavka 1. ovog lanka utvrdit e

  Poslodavac pisanom odlukom poetkom kalendarske godine uz prethodno usuglaavanje sa Sindikatom. Ako je smrt radnika/radnice nastupila kao posljedica nesree na radu ili profesionalne bolesti, trokove pokopa snosit e Poslodavac.

  lanak 53.

  Poslodavac e isplatiti radnicima/radnicama solidarne novane potpore u visini najvieg neoporezivog iznosa propisanog posebnim propisima za tu namjenu u sluaju smrti suprunika, djeteta i roditelja radnika/radnice.

  U sluaju neprekidnog bolovanja duljeg od 90 dana, jednom u proteklih 12 (dvanaest) mjeseci Poslodavac e radnicima/radnicama isplatiti solidarne novane potpore u visini koju e utvrditi pisanom odlukom na poetku kalendarske godine uz prethodno usuglaavanje sa Sindikatima.

  Novane potpore za kolovanje djece umrlih radnika/radnica

  lanak 54.

  Djeci radnika/radnica umrlih od posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti pripada novana potpora za kolovanje i to :

 • 21

  - za dijete u osnovnoj koli ........................................ 20% osnovice - za dijete u srednjoj koli .............................................. 30% osnovice - za dijete u vioj ili visokokolskoj ustanovi ................ 50% osnovice. Osnovica za isplatu novane potpore je prosjena plaa isplaena kod

  Poslodavaca u prethodnom mjesecu. Novana potpora iz stavka 1. ovog lanka djetetu pripada ako se

  kontinuirano koluje i redovito pohaa kolu, a isplauje se mjeseno tijekom kalendarske godine.

  Dnevnice za slubena putovanja i druge vrste naknada

  lanak 55.

  Trokovi dnevnica za slubena putovanja, naknade za rad na terenu,

  dokovanju i pokusnim vonjama, naknade za odvojeni ivot od obitelji, naknade za koritenje privatnog osobnog automobila u slubene svrhe i druge vrste naknada utvruju se opim aktom Poslodavca uz prethodno usuglaavanje sa Sindikatima.

  Prigodne isplate

  lanak 56.

  Povodom boinih blagdana Poslodavac e radnicima/radnicama isplatiti prigodni novani iznos kojeg e odrediti posebnom odlukom uz prethodno usuglaavanje sa Sindikatima u visini do neoporezivog dijela prigodnih nagrada propisanih posebnim propisom za tu namjenu.

  Pravo na prigodnu isplatu pripada radnicima/radnicama koji su na dan isplate u radnom odnosu s Poslodavcem.

  Osiguranje toplog obroka

  lanak 57.

  Poslodavac se obvezuje u odgovarajuim prostorijama drutva osigurati radnicima/radnicama topli obrok.

  Naknade za inovacije

  lanak 58.

  Ako radnici/radnice izumom, tehnikim unapreenjem ili drugim oblikom stvaralatva pridonose poveanju dohotka odnosno dobiti kod Poslodavca, po toj osnovi imaju pravo na udio u obliku posebne naknade.

  Prava i obveze radnika/radnica i Poslodavca glede izuma, tehnikih unapreenja ili drugih oblika stvaralatva, ukljuujui visinu posebne naknade, ureuju se posebnim ugovorom izmeu Poslodavca i radnika/radnice.

 • 22

  1.6. ZATITA I SIGURNOST NA RADU

  lanak 59.

  Poslodavac je duan osigurati odvijanje procesa rada na nain kojim se

  jami zatita i sigurnost na radu. Provedbu mjera zatite na radu i sigurnog obavljanja poslova Poslodavac

  vri sukladno odredbama Zakona o zatiti na radu, drugih zakona i propisa te opih i pojedinanih akata.

  lanak 60.

  Poslodavac i Sindikat su suglasni da se izbor povjerenika radnika/radnica za zatitu na radu vri u skladu sa zakonom i drugim propisima, kako bi se u interesu obiju strana ouvala i unaprijedila zatita na radu i drugi oblici zatite i sigurnosti radnika/radnica.

  II. PRAVA I UVJETI ZA RAD SINDIKATA

  lanak 61.

  Sindikati kao socijalni partner djeluju kod Poslodavaca na nain utvren Zakonom o radu i ovim Kolektivnim ugovorom.

  lanak 62.

  Poslodavci e Sindikatima koji su registrirani sukladno Zakonu o radu osigurati:

  - odgovarajui prostor za rad i odravanje sastanaka, - obraun i naplatu sindikalne lanarine, - slobodu sindikalnog izvjeivanja, - odravanje sastanaka s radnicima/radnicama - lanovima Sindikata, uz

  prethodni dogovor s Poslodavcem.

  lanak 63.

  Sindikat je obvezan dostaviti Poslodavcu: - rjeenje o upisu u registar udruga, - odluku o izboru, odnosno imenovanju sindikalnih povjerenika ili

  predstavnika, najkasnije 8 (osam) dana po njihovom izboru odnosno imenovanju,

  - uputu o nainu obrauna sindikalne lanarine.

 • 23

  lanak 64.

  Sindikalni predstavnik/predstavnica-odgovorna osoba Udruge je osoba ovlatena za zastupanje Sindikata koja je istodobno u radnom odnosu kod Poslodavca. Za vrijeme obnaanja dunosti Sindikalni predstavnik/predstavnica-odgovorna osoba Udruge ostvaruje pravo na plau radnog mjesta na kojem je radio/la prije izbora za Sindikalnog predstavnika/predstavnicu-odgovornu osobu Udruge.

  Meusobna prava i obveze izmeu Poslodavca i Sindikalnog predstavnika/predstavnice-odgovorne osobe Udruge, a u svezi s obnaanjem dunosti urediti e se posebnim dodatkom ugovora o radu.

  Prava iz stavka 1. i 2. ovog lanka ostvaruju Sindikalni predstavnici/predstavnice-odgovorne osobe najvie 2 (dvije) udruge Sindikata iji broj lanova koji plaaju lanarinu prelazi 300 (tristo) radnika/radnica zaposlenih kod Poslodavca.

  lanak 65.

  Sindikalni predstavnik/predstavnica-odgovorna osoba Udruge ne moe biti za vrijeme trajanja mandata i 1 (jednu) godinu poslije, utvren tehnolokim ili organizacijskim vikom kod Poslodavca.

  Sindikalni predstavnik/predstavnica-odgovorna osoba Udruge u vremenu iz stavka 1. ovog lanka ne moe se rasporediti na drugo radno mjesto, drugo mjesto rada, kod drugog Poslodavca, ne moe mu/joj se umanjiti plaa, odnosno na bilo koji drugi nain dovesti ga/je u nepovoljniji ili podreeniji poloaj, bez suglasnosti Sindikata. Poslodavac je duan Sindikalnog predstavnika/predstavnicu-odgovornu osobu Udruge po isteku obnaanja dunosti rasporediti na radno mjesto najmanje skupine poslova na kojima je radio/la prilikom stupanja na sindikalnu dunost.

  lanak 66.

  Povreda na radu Sindikalnog predstavnika/predstavnice-odgovorne osobe Udruge prigodom obavljanja sindikalne aktivnosti te slubenog puta u svezi sa sindikalnom aktivnosti, smatra se povredom na radu kod Poslodavca.

  lanak 67.

  Poslodavac je duan priopiti Sindikalnom predstavniku/predstavnici-odgovornoj osobi Udruge podatke znaajne za gospodarski i socijalni poloaj radnika/radnica.

 • 24

  III. IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA

  lanak 68.

  Svaka ugovorna strana ima pravo predloiti izmjene i dopune ovog Kolektivnog govora.

  Prijedlog izmjena ili dopuna ovog Kolektivnog ugovora mora biti podnesen u pisanom obliku i sadravati odgovarajue obrazloenje.

  O predloenim izmjenama ili dopunama Kolektivnog ugovora, druga ugovorna strana obvezna je oitovati se u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka prijedloga.

  IV. MIRNO RJEAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

  Obvezno mirenje

  lanak 69.

  Kolektivni radni spor izmeu Poslodavaca i Sindikata rjeava se meusobnim pregovaranjem u roku ne duljem od 15 (petnaest) dana.

  Ako kolektivni radni spor nije bilo mogue rijeiti meusobnim pregovaranjem, mora se provesti postupak mirenja.

  Postupak mirenja pokree se na pisani poticaj jedne od ugovornih strana. Postupak mirenja provodi mirovno vijee sukladno Zakonu o radu,

  najkasnije nakon isteka roka iz stavka 1. ovog lanka. Mirovno vijee ine tri lana utvrena na nain koji je propisan Zakonom o

  radu. lana mirovnog vijea s liste koju utvruje nadleno gospodarsko-socijalno

  vijee, ugovorne strane izabiru sporazumno. lanovi mirovnog vijea izmeu sebe biraju predsjednika. Mandat lanova mirovnog vijea traje do okonanja postupka mirenja.

  lanak 70.

  Postupak mirenja mora se okonati u roku 5 (pet) dana od dana dostave obavijesti o sporu nadlenom gospodarsko-socijalnom vijeu ili upanijskom uredu nadlenom za poslove rada.

  Pisani prijedlog mirovnog vijea dostavlja se stranama u kolektivnom radnom sporu.

  Prihvaeni prijedlog mirovnog vijea ima pravnu snagu i uinke Kolektivnog ugovora.

 • 25

  V. OTKAZIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

  lanak 71.

  Svaka ugovorna strana moe u pisanom obliku otkazati primjenu pojedinih odredbi ovog Kolektivnog ugovora, ako je predhodno bezuspjeno predloila njegove izmjene i dopune. Otkazni rok se utvruje na tri mjeseca. VI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lanak 72.

  Ovaj se Kolektivni ugovor sklapa na neodreeno vrijeme, stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se prvog dana u slijedeem mjesecu, osim lanaka 14, 15, 16, 43, 44, 46, 47, 48, 49 koji se primjenjuju od 01. sijenja 2009. godine. Do poetka primjene lanaka iz stavka 1. ovog lanka primjenjuju se odgovarajue odredbe Kolektivnog ugovora iz prosinca 2002. godine.

  lanak 73.

  Ugovorne strane suglasne su da e Poslodavci u roku od 60 (ezdeset) dana od dana potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora uskladiti provedbene ope akte s ovim Kolektivnim ugovorom.

  lanak 74.

  Ugovorne strane e u roku od 30 (trideset) dana po potpisivanju ovog Kolektivnog ugovora imenovati po 2 (dva) lana u zajedniko tijelo za tumaenje odredaba ovog Kolektivnog ugovora i praenje njegove primjene.

  lanak 75.

  Ugovorne strane dune su najmanje dva puta godinje analizirati provedbu ovog Kolektivnog ugovora, kao i njegove uinke.

  lanak 76.

  Ovaj Kolektivni ugovor se sklapa u 11 (jedanaest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadrava po 1 (jedan), a 1 (jedan) primjerak se dostavlja nadlenom ministarstvu.

 • 26

 • 27