of 41 /41
KOLEKTIVNI UGOVORI 1018 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), zastupana po prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja i SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po predsjednici Sanji Šprem, dipl. učiteljici, sklopili su 15. svibnja 2018. godine KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Strane Kolektivnog ugovora (1) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklapaju Vlada Republike Hrvatske i Sindikat hrvatskih učitelja (u daljnjem tekstu: Sindikat). (2) Ugovor obvezuje sve osobe koje su ga sklopile. (3) Strane koje su sklopile Ugovor moraju se brinuti za izvršenje i poštivanje njegovih odredbi. (4) Ugovor obvezuje i primjenjuje se u ustanovama u kojima se obavlja osnovnoškolska djelatnost (u daljnjem tekstu: Škola), pri čemu financijska sredstva za ugovorena prava i obveze osigurava Državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način utvrđen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17). Članak 2. Načela primjene Kolektivnog ugovora (1) Ugovorne strane suglasne su zalagati se i rukovoditi: načelom primjene u dobroj vjeri; načelom promicanja socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja; načelom mirnog rješavanja sporova. (2) Polazeći od Konvencije 87. i 98. Međunarodne organizacije rada, potpisnici su suglasni da će uvažavati općedruštvenu važnost sindikata i sindikalnog rada zbog: veće vjerodostojnosti socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja;

KOLEKTIVNI UGOVORI 1018 KOLEKTIVNI UGOVOR Vlada …sindikat-preporod.hr/.../GRANSKI-KOLEKTIVNI-UGOVORI-za-osnovnoškolsko... · KOLEKTIVNI UGOVORI . 1018 . VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 • Author
  others

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOLEKTIVNI UGOVORI 1018 KOLEKTIVNI UGOVOR Vlada...

 • KOLEKTIVNI UGOVORI

  1018

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), zastupana po prof. dr. sc. Blaenki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja

  i

  SINDIKAT HRVATSKIH UITELJA, zastupan po predsjednici Sanji prem, dipl. uiteljici,

  sklopili su 15. svibnja 2018. godine

  KOLEKTIVNI UGOVOR

  ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOKOLSKIM USTANOVAMA

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Strane Kolektivnog ugovora

  (1) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklapaju Vlada Republike Hrvatske i Sindikat hrvatskih uitelja (u daljnjem tekstu: Sindikat).

  (2) Ugovor obvezuje sve osobe koje su ga sklopile.

  (3) Strane koje su sklopile Ugovor moraju se brinuti za izvrenje i potivanje njegovih odredbi.

  (4) Ugovor obvezuje i primjenjuje se u ustanovama u kojima se obavlja osnovnokolska djelatnost (u daljnjem tekstu: kola), pri emu financijska sredstva za ugovorena prava i obveze osigurava Dravni

  proraun Republike Hrvatske, odnosno proraun jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, na nain utvren Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine br. 87/08,

  86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17).

  lanak 2.

  Naela primjene Kolektivnog ugovora

  (1) Ugovorne strane suglasne su zalagati se i rukovoditi:

  naelom primjene u dobroj vjeri;

  naelom promicanja socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja;

  naelom mirnog rjeavanja sporova.

  (2) Polazei od Konvencije 87. i 98. Meunarodne organizacije rada, potpisnici su suglasni da e uvaavati opedrutvenu vanost sindikata i sindikalnog rada zbog:

  vee vjerodostojnosti socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja;

 • veega stupnja drutvene stabilnosti, odgovornosti i kompetentnosti socijalnih partnera;

  razvijanja naela uzajamnosti i odgovornosti zaposlenika za unapreenje prava iz radnog odnosa;

  veeg ukljuivanja svih zaposlenika u odluivanje o uvjetima svoga rada i ivota i

  jaanja demokratske kulture i svijesti o zajednikoj odgovornosti za ope dobro.

  (3) Radi poticanja i zatite slobodnoga i neometanog sindikalnog organiziranja i djelovanja, potpisnici e se zajedniki zauzimati za ostvarivanje povoljnoga normativnog okvira u skladu s meunarodnim

  standardima i komparativnim iskustvima.

  lanak 3.

  Sadraj Ugovora

  (1) Ugovorom se utvruju prava i obveze njegovih potpisnika.

  (2) Ugovorom se utvruju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika kola.

  (3) Odredbe Ugovora primjenjuju se neposredno i obvezno, osim ako su nekim drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili opim aktom pojedina pitanja za zaposlenika povoljnije rijeena.

  lanak 4.

  Vremensko vaenje i otkaz Ugovora

  (1) Ugovor se sklapa na odreeno vrijeme do 1. oujka 2022. godine.

  (2) Ugovor mogu otkazati obje strane u sluaju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti, s otkaznim rokom od tri (3) mjeseca.

  (3) Prije otkazivanja Ugovora, strana koja ga otkazuje, obvezna je drugoj strani predloiti njegove izmjene i dopune.

  (4) Vlada Republike Hrvatske i Sindikat obvezuju se zapoeti pregovore za sklapanje novoga Kolektivnoga ugovora za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama najkasnije tri mjeseca prije isteka Ugovora.

  lanak 5.

  Pravno vaenje

  Nakon isteka roka na koji je sklopljen Ugovor, u njemu sadrana pravna pravila kojima se ureuje sklapanje, sadraj, prava i obveze iz radnog odnosa te u vezi s radnim odnosom kao i prestanak radnog

  odnosa i dalje se primjenjuju tri (3) mjeseca kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu.

  lanak 6.

  Izmjene ili dopune Ugovora

  (1) Svaka ugovorna strana moe predloiti izmjene i dopune Ugovora.

 • (2) Ugovorna strana, koja eli izmjenu ili dopunu Ugovora, mora drugoj strani podnijeti pisani zahtjev s obrazloenjem.

  (3) Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu ili dopunu Ugovora mora se pisano oitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te mora pristupiti pregovorima o predloenoj izmjeni ili dopuni u

  roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

  (4) Izmjene odnosno dopune Ugovora sklapaju se i stupaju na snagu sukladno odredbama o vaenju kolektivnoga ugovora sadranim u posebnom propisu koji ureuje reprezentativnost.

  (5) Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u skladu sa stavkom 3. ovoga lanka, smatrat e se da su ispunjeni uvjeti za trajk uz prethodno provoenje postupka mirenja.

  lanak 7.

  Objava Ugovora

  Vlada Republike Hrvatske obvezuje se Ugovor uputiti na objavu u Narodne novine najkasnije sedam (7) dana od dana njegova potpisivanja.

  lanak 8.

  Traenje miljenja i sudjelovanje Sindikata

  (1) Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obvezuju se, u duhu socijalnog partnerstva, ukljuiti Sindikat u izradu nacrta i prijedloga zakona i drugih

  propisa i akata koji utjeu na radno-pravni, socijalni, profesionalni i materijalni poloaj zaposlenika u koli.

  (2) Sukladno stavku 1. ovoga lanka Ministarstvo se obvezuje ukljuiti Sindikat u izradu pravilnika kojima se propisuju kriteriji vezano uz napredovanje i nagraivanje zaposlenika u osnovnokolskim ustanovama.

  II. RADNA MJESTA SLUBENIKA I NAMJETENIKA

  lanak 9.

  U koli rade:

  ravnatelji;

  uitelji;

  struni suradnici u skladu s vaeim propisima: pedagozi, psiholozi, strunjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukacijski rehabilitator, logoped i socijalni pedagog) te kolski knjiniari;

  tajnici;

  voditelji raunovodstva;

  raunovodstveni ili administrativni referenti;

  medicinske sestre/zdravstveni tehniari u kolskoj ustanovi za djecu s tekoama u razvoju;

 • kuharice;

  spremaice;

  domari/loai/kuni majstori/vozai;

  ostali zaposlenici;

  zaposlenici koji se na dan stupanja na snagu Ugovora zateknu u radnom odnosu na neodreeno vrijeme na radnim mjestima prema ranije vaeim propisima.

  III. PLAE I NAKNADE

  OSNOVNA PLAA I UVEANJE PLAE

  lanak 10.

  Plaa

  (1) Plau zaposlenika ini osnovna plaa i dodaci na osnovnu plau.

  (2) Osnovnu plau zaposlenika ini umnoak koeficijenta sloenosti poslova radnoga mjesta na koje je rasporeen i osnovice za izraun plae, uvean za 0,5% za svaku navrenu godinu radnoga staa.

  (3) Dodaci na osnovnu plau su stimulacija, dodaci za posebne uvjete rada, poloajni dodaci i uveanja plaa.

  (4) Ugovorne strane zajedniki utvruju da Sporazum o dodacima na plau u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine sadrajno predstavlja sastavni dio Ugovora i vaei je dokument koji se

  primjenjuje na nain i u rokovima odreenim tim istim dokumentom.

  lanak 11.

  Uveanje osnovne plae

  (1) Osnovna plaa zaposlenika uveat e se:

  za rad nou 40%;

  za prekovremeni rad 50%;

  za rad subotom 25%;

  za rad nedjeljom 35%;

  za smjenski rad 10%;

  za dvokratni rad 10%.

  (2) Osnovna plaa zaposlenika uveat e se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti.

 • (3) Smjena (smjenski rad) je svakodnevni rad zaposlenika prema utvrenom radnom vremenu poslodavca koji zaposlenik obavlja u prijepodnevnom (prva smjena) i poslijepodnevnom dijelu dana (druga smjena),

  tijekom radnog tjedna.

  (4) Rad u smjenama je rad zaposlenika koji mijenja smjene ili naizmjenino obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednoga mjeseca.

  (5) Rad u smjeni je i rad zaposlenika koji naizmjenino ili najmanje dva radna dana u tjednu obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni.

  (6) Pri odreivanju u kojoj smjeni zaposlenik radi, a ako ne radi tono u okvirima smjena kako su odreene u stavku 3. ovoga lanka ili u radu prelazi iz vremena prijepodnevne u poslijepodnevnu smjenu, smjena e se odrediti prema onoj smjeni u kojoj je zaposlenik proveo preteiti dio radnog vremena, raunajui samo

  radno vrijeme provedeno u koli odreenog dana.

  (7) Naknada za rad u smjenama iz stavka 3., 4. i 5. ovoga lanka isplauje se za obavljanje poslova u drugoj smjeni i to kao postotno uveanje dnevne zarade toga dana.

  (8) Dvokratni rad je rad zaposlenika koji poslove obavlja tijekom dvije smjene u jednom danu s prekidom duljim od 90 minuta.

  (9) Osnovom za ostvarivanje prava na uveanje plae za dvokratni rad ne smatra se sudjelovanje u radu uiteljskih i razrednih vijea, sjednica strunih aktiva, odravanje roditeljskih sastanaka i informativnih

  razgovora s roditeljima.

  (10) Uveanje plae za dvokratni rad iz stavka 8. i 9. ovoga lanka isplauje se kao postotno uveanje dnevne zarade za radni dan u kojem je zaposlenik radio dvokratno.

  (11) Za rad u dane blagdana, neradnih dana utvrenih zakonom zaposlenik ima pravo na plau uveanu za 150%.

  (12) Dodaci iz ovoga lanka meusobno se ne iskljuuju, osim kumuliranja uveanja plae s osnove dvokratnoga rada i smjenskog rada u istom danu.

  lanak 12.

  Posebni uvjeti rada

  (1) Posebni uvjeti rada uitelja u redovitim razrednim odjelima su rad:

  a) u kombiniranom razrednom odjelu razredne nastave;

  b) u kombiniranom razrednom odjelu predmetne nastave;

  c) u kombiniranom razrednom odjelu razredne i predmetne nastave;

  d) u redovitom razrednom odjelu u koji je/su integriran/i i uenik/ci s tekoama u razvoju po redovitom programu uz prilagodbu sadraja i individualizirane postupke sukladno rjeenju uenika;

  e) u redovitom razrednom odjelu u koji je/su integriran/i i uenik/ci s tekoama u razvoju po posebnom programu uz individualizirane postupke iz svih ili pojedinih nastavnih predmeta sukladno rjeenju uenika;

 • f) s uenicima koji iz zdravstvenih razloga pohaaju nastavu u zdravstvenoj ustanovi neovisno o vrsti programa i organizaciji rada.

  (2) Posebni uvjeti rada za uitelje u posebnim razrednim odjelima/odgojno-obrazovnim skupinama su rad u:

  a) posebnom razrednom odjelu s uenicima s tekoama u razvoju po redovitom programu uz individualizirane postupke i/ili redovitom programu uz prilagodbu sadraja i individualizirane postupke;

  b) posebnom razrednom odjelu s uenicima s tekoama u razvoju po posebnom programu uz individualizirane postupke iz svih nastavnih predmeta;

  c) odgojno-obrazovnoj skupini s uenicima s tekoama u razvoju po posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga ivota i rada uz individualizirane postupke.

  (3) Posebni uvjeti rada za strune suradnike su rad s uenicima s tekoama u razvoju koji se koluju po posebnom programu uz individualizirane postupke iz svih nastavnih predmeta u posebnom razrednom

  odjelu i/ili po posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga ivota i rada uz individualizirane postupke u odgojno-obrazovnoj skupini.

  (4) Posebni uvjeti rada za sve zaposlenike su:

  a) rad u koli za koju je utvren status kole s oteanim uvjetima rada;

  b) rad zaposlenika koji rade u kolama do kojih ne postoji javni prijevoz te zaposlenik, jer nema mogunost dolaska na posao javnim prijevozom, u osobnoj organizaciji mora prijei najmanje 50 kilometara u jednom

  smjeru u jednom danu;

  c) rad uitelja predmetne nastave, koji tijekom jednoga dana realizira nastavu u tri ili vie matinih ili podrunih kola.

  (5) Za posebne uvjete rada utvruje se dodatak na osnovnu plau.

  lanak 13.

  Dodatak na osnovnu plau za rad u posebnim uvjetima

  (1) Za rad u posebnim uvjetima uitelju razredne nastave osnovna plaa se uveava za odrane sate ukupnog neposrednog odgojno-obrazovnog rada u:

  a) kombiniranom razrednom odjelu razredne i/ili predmetne nastave:

  s dva razreda za 15%;

  s tri razreda za 25%;

  s etiri i vie razreda za 35%.

  b) Ako je u kombinirani razredni odjel iz podstavka a) ovoga stavka integriran uenik s tekoama u razvoju po redovitom programu uz prilagodbu sadraja i individualizirane postupke i/ili uenik s

  tekoama u razvoju po posebnom programu uz individualizirane postupke uitelju se osnovna plaa uveava za 5% za sate redovite nastave neovisno o broju uenika s tekoama u razvoju i broju programa.

 • Ovaj dodatak ne isplauje se u sluaju kada je uenik s tekoama jedini uenik jednog od razreda koji ine kombinirani razredni odjel.

  (2) Za rad u posebnim uvjetima uitelju predmetne nastave osnovna plaa se uveava za odrane sate redovite i/ili izborne nastave u:

  a) kombiniranom razrednom odjelu:

  s dva razreda za 15%;

  s tri razreda za 25%;

  s etiri i vie razreda za 35%.

  b) Ako je u kombinirani razredni odjel podstavka a) ovoga stavka integriran uenik s tekoama u razvoju po redovitom programu uz prilagodbu sadraja i individualizirane postupke i/ili uenik s tekoama u

  razvoju po posebnom programu uz individualizirane postupke uitelju se osnovna plaa uveava za 5% za sate redovite i/ili izborne nastave neovisno o broju uenika s tekoama u razvoju i broju programa. Ovaj

  dodatak ne isplauje se u sluaju kada je uenik s tekoama jedini uenik jednog od razreda koji ine kombinirani razredni odjel.

  (3) Za rad u posebnim uvjetima uitelju razredne ili predmetne nastave, u redovitom razrednom odjelu u koji je/su integriran/i i uenik/ci s tekoama u razvoju osnovna plaa se uveava za rad:

  po redovitom programu uz prilagodbu sadraja i individualizirane postupke iz svih ili pojedinih nastavnih predmeta sukladno rjeenju uenika s tekoama u razvoju za svaki navedeni program po odranom satu

  redovite i/ili izborne nastave za 7%;

  po posebnom programu uz individualizirane postupke iz svih ili pojedinih nastavnih predmeta sukladno rjeenju uenika s tekoama u razvoju za svaki navedeni program po odranom satu redovite i/ili izborne

  nastave za 10%;

  u zdravstvenoj ustanovi neovisno o vrsti programa i organizaciji rada za odrane sate redovite nastave za 7%.

  (4) Za rad u posebnim uvjetima uitelju u posebnim razrednim odjelima/odgojno-obrazovnim skupinama osnovna plaa se uveava za rad:

  po redovitom programu uz individualizirane postupke i/ili redovitom programu uz prilagodbu sadraja i individualizirane postupke iz lanka 12. stavka 2. podstavka a) za odrane sate redovite i/ili izborne

  nastave za 10%;

  po posebnom programu uz individualizirane postupke iz svih nastavnih predmeta iz lanka 12. stavka 2. podstavka b) za ukupan neposredan odgojno-obrazovni rad za 17%;

  po posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga ivota i rada uz individualizirane postupke iz lanka 12. stavka 2. podstavka c) za ukupan neposredan odgojno-obrazovni

  rad za 17%.

  (5) Za rad u posebnim uvjetima strunom suradniku osnovna plaa se uveava za odrane sate neposrednog odgojno-obrazovnog rada s uenicima s tekoama u razvoju koji se koluju po posebnom

  programu uz individualizirane postupke iz svih nastavnih predmeta u posebnom razrednom odjelu i/ili po

 • posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga ivota i rada uz individualizirane postupke u odgojno-obrazovnoj skupini za 10%.

  (6) Zaposlenicima kole s oteanim uvjetima rada osnovna plaa se uveava za 10% u sluaju da ne koristi druga prava iz posebnih propisa vezano uz posebne statuse na temelju geografskih, gospodarskih i drugih

  osobitosti.

  (7) Zaposlenici koji rade u kolama do kojih ne postoji javni prijevoz te zaposlenici, jer nemaju mogunost dolaska na posao javnim prijevozom, u osobnoj organizaciji moraju prijei najmanje 50 kilometara u

  jednom smjeru u jednom danu, ostvaruju pravo na uveanje osnovnice za obraun plae u javnim slubama za 5%.

  (8) Uitelj predmetne nastave koji tijekom jednoga dana realizira nastavu u tri ili vie matinih ili podrunih kola ostvaruje pravo na uveanje osnovne plae od 5% i to kao postotno poveanje dnevne

  zarade toga dana. Navedeni dodatak obraunavaju i isplauju one kole u kojima zaposlenik radi na navedeni nain i to razmjerno ugovorenom radnom vremenu zaposlenika u koli.

  (9) Ako zaposlenik ostvaruje pravo na uveanje osnovne plae na temelju vie prava iz ovoga lanka, isplauje mu se uveanje osnovne plae po najvie dvije najpovoljnije osnove.

  (10) Ako je drugim propisom ureeno pravo iz odredbe stavka 6. ovoga lanka, zaposlenik bira koje e pravo koristiti o emu je obvezan, pisanim putem obavijestiti poslodavca.

  lanak 14.

  Sljedee matine, odnosno podrune osnovne kole, a kojima je utvren status kole s oteanim uvjetima rada te zaposlenici kojih ostvaruju pravo na postotno uveanje osnovne plae sukladno odredbama lanka

  12. stavka 4. podstavka a) i lanka 13. stavka 6. Ugovora jesu:

  ZAGREBAKA UPANIJA

  1. Podruna kola Nori Selo pri O Milana Langa, Bregana;

  2. Podruna kola Novo Selo pri O Milana Langa, Bregana;

  3. O Kravarsko, Kravarsko;

  4. O Pokupsko, Pokupsko;

  5. Podruna kola Manja Vas pri O Rude, Rude;

  SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA

  6. O Dvor, Dvor;

  7. Podruna kola Rujevac pri O Dvor, Dvor;

  8. O Gvozd, Gvozd;

  9. Podruna kola Puska pri O Jasenovac, Jasenovac;

  10. Podruna kola Letina pri O Sunja, Sunja;

 • KARLOVAKA UPANIJA

  11. Podruna kola Grabrk pri O Ivan Goran Kovai Duga Resa;

  12. Podruna kola Drenica pri O Ivane Brli-Maurani, Ogulin;

  13. Podruna kola Lovi Prekriki pri O Slava Rakaj, Ozalj;

  14. Podruna kola Vivodina pri O Slava Rakaj, Ozalj;

  15. O Cetingrad;

  16. Podruna kola Saborsko pri O Plaki, Plaki;

  17. Podruna kola Radatovii pri O akanje, akanje;

  18. Podruna kola Kat pri O akanje, akanje;

  VARADINSKA UPANIJA

  19. O Andrije Kaia Mioia, Donja Voa;

  20. Podruna kola Gornja Voa pri O Andrije Kaia Mioia, Donja Voa;

  21. O Ivana Rangera, Kamenica;

  22. Podruna kola arovnica pri O Ivana Rangera, Kamenica;

  PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA

  23. Podruna kola Valun pri O Frane Petria, Cres;

  24. Podruna kola Martinica pri O Frane Petria, Cres;

  25. Podruna kola Punta Kria pri O Maria Martinolia, Mali Loinj;

  26. Podruna kola Unije pri O Maria Martinolia, Mali Loinj;

  27. Podruna kola Susak pri O Maria Martinolia, Mali Loinj;

  28. Podruna kola Ilovik pri O Maria Martinolia, Mali Loinj;

  29. O Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi;

  30. O abar, abar;

  LIKO-SENJSKA UPANIJA

  31. O Donji Lapac, Donji Lapac

  32. Podruna kola Kuterevo pri O Zrinskih i Frankopana, Otoac;

 • 33. Podruna kola Lipovlje pri O Zrinskih i Frankopana, Otoac;

  34. Podruna kola Vrhovine pri O Zrinskih i Frankopana, Otoac;

  35. Podruna kola Krasno pri O Silvija Strahimira Kranjevia, Senj;

  36. Podruna kola Vratnik pri O Silvija Strahimira Kranjevia, Senj;

  37. Podruna kola Jablanac pri O Silvija Strahimira Kranjevia, Senj;

  38. Podruna kola Krivi Put pri O Silvija Strahimira Kranjevia, Senj;

  39. Podruna kola Kripolje pri O Luke Perkovia, Brinje;

  40. Podruna kola Kri Kamenica pri O Luke Perkovia, Brinje;

  41. Podruna kola Jezerane pri O Luke Perkovia, Brinje;

  42. Podruna kola Stajnica pri O Luke Perkovia, Brinje;

  43. Podruna kola Lipice pri O Luke Perkovia, Brinje;

  44. Podruna kola Letinac pri O Luke Perkovia, Brinje;

  45. O An Frankopan, G. Kosinj;

  46. Podruna kola Rudinka pri O An Frankopan, G. Kosinj;

  47. Podruna kola Vukeli Selo pri O An Frankopan, G. Kosinj;

  48. Podruna kola Lipovo Polje pri O An Frankopan, G. Kosinj;

  49. Podruna kola Kr Gradina pri O An Frankopan, G. Kosinj;

  50. Podruna kola Lun pri O Antuna Gustava Matoa, Novalja;

  51. O Lovinac, Lovinac;

  52. O Kralja Tomislava, Udbina;

  53. Podruna kola Podlapaa pri O Kralja Tomislava, Udbina;

  54. Podruna kola Vaganac pri O Plitvika Jezera, Plitvika Jezera;

  55. Podruna kola Smoljanac pri O Plitvika Jezera, Plitvika Jezera;

  56. Podruna kola Liko Petrovo Selo pri O dr. Franje Tumana, Korenica;

  57. Podruna kola Kalinovaa pri O Dr. Ante Starevi Pazarite-Klanac;

  VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA

 • 58. O Voin, Voin;

  59. Podruna kola Hum pri O Voin, Voin;

  60. Podruna kola eralije pri O Voin, Voin;

  61. Podruna kola Krinica pri O Petra Preradovia, Pitomaa;

  POEKO-SLAVONSKA UPANIJA

  62. Podruna kola Sovski Dol pri O Stjepana Radia, aglin;

  ZADARSKA UPANIJA

  63. O Nikole Tesle, Graac;

  64. Podruna kola Srb pri O Nikole Tesle, Graac;

  65. Podruna kola Vlaii pri O Jurja Dalmatinca, Pag;

  66. Podruna kola Dinjika pri O Jurja Dalmatinca, Pag;

  67. Podruna kola Povljana pri O Jurja Dalmatinca, Pag;

  68. Podruna kola Olib pri O Zadarski otoci, Zadar;

  69. Podruna kola Silba pri O Zadarski otoci, Zadar;

  70. Podruna kola Ist pri O Zadarski otoci, Zadar;

  71. Podruna kola Veli I pri O Zadarski otoci, Zadar;

  72. Podruna kola Kruica pri O Starigrad, Starigrad Paklenica;

  73. O Petar Lorini Sali;

  74. Podruna kola Boava pri O Petar Lorini Sali;

  75. O Vladimir Nazor Neviane;

  76. Podruna kola Vrgada pri O Pakotane, Pakotane;

  77. O Ivan Goran Kovai Liane Ostrovike;

  78. O Petar Zorani Stankovci;

  79. Podruna kola Banjevci pri O Petar Zorani Stankovci;

  80. Podruna kola Crljenik pri O Petar Zorani Stankovci;

  81. Podruna kola Radainovci pri O Petar Zorani Stankovci;

 • 82. O Valentin Klarin Preko;

  83. Podruna kola Ugljan pri O Valentin Klarin Preko;

  84. Podruna kola Lukoran pri O Valentin Klarin Preko;

  85. Podruna kola Sutomiica pri O Valentin Klarin Preko;

  86. Podruna kola Poljana pri O Valentin Klarin Preko;

  87. Podruna kola Kali pri O Valentin Klarin Preko;

  88. Podruna kola Kukljica pri O Valentin Klarin Preko;

  OSJEKO-BARANJSKA UPANIJA

  89. O Drenje, Drenje;

  90. Podruna kola Kuanci pri O Drenje, Drenje;

  91. Podruna kola Braevci pri O Drenje, Drenje;

  92. Podruna kola Pridvorje pri O Drenje, Drenje;

  93. Podruna kola Slatinik Donji pri O Drenje, Drenje;

  94. Podruna kola Mandievac pri O Drenje, Drenje;

  95. Podruna kola Paljevina pri O Drenje, Drenje;

  96. O Silvije Strahimir Kranjevi, Levanjska Varo;

  IBENSKO-KNINSKA UPANIJA

  97. O Kistanje, Kistanje;

  98. O Jakova Gotovca, Unei;

  99. Podruna kola Mirlovi Zagora pri O Jakova Gotovca, Unei;

  SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA

  100. O Gornja Poljica Srijane;

  101. Podruna kola Dolac Donji pri O Gornja Poljica, Srijane;

  102. O Stjepan Radi Tijarica;

  103. Podruna kola Mijaca pri O Vrgorac, Vrgorac;

  104. Podruna kola Dobranje pri O Ivan Goran Kovai Cista Velika;

 • 105. O Arano, Arano;

  106. Podruna kola Svib pri O Arano, Arano;

  107. Podruna kola Svibi pri O Arano, Arano;

  108. Podruna kola Riice pri O Ivan Leko Proloac;

  109. O Ante Anelinovi Suuraj;

  110. Podruna kola Bogomolje pri O Ante Anelinovi Suuraj;

  111. O Zagvozd, Zagvozd;

  112. Podruna kola Dobrine pri O Zagvozd, Zagvozd;

  113. Podruna kola Krstatice pri O Zagvozd, Zagvozd;

  114. Podruna kola Rastovac pri O Zagvozd, Zagvozd;

  115. Podruna kola Slivno pri O Zagvozd, Zagvozd;

  116. Podruna kola Vrdoljaci pri O Zagvozd, Zagvozd;

  117. O Studenci, Studenci;

  118. O Brae Radi, Braevi;

  119. Podruna kola Crivac pri O Brae Radi, Braevi;

  120. Podruna kola Ramljane pri O Brae Radi, Braevi;

  121. Podruna kola Ogorje Donje pri O Brae Radi, Braevi;

  122. O Primorski Dolac, Primorski Dolac;

  DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA

  123. O Braa Glumac Lastovo;

  124. Podruna kola Ponikve pri O Ston, Ston;

  125. Podruna kola Hodilje pri O Ston, Ston;

  126. O Janjina, Janjina;

  127. Podruna kola Putnikovii pri O Janjina, Janjina;

  128. Podruna kola uljana pri O Janjina, Janjina;

  129. O Kuna, Kuna;

 • 130. Podruna kola Potomje pri O Kuna, Kuna;

  131. Podruna kola Oskoruno pri O Kuna, Kuna;

  132. Podruna kola ipanska Luka pri O Ivana Gundulia, Dubrovnik;

  133. Podruna kola Suura pri Ivana Gundulia, Dubrovnik;

  134. Podruna kola Lopud pri O Antuna Masle, Oraac;

  135. O Trpanj, Trpanj;

  136. O Otrii-Dubrave, Otri-Seoci;

  137. O Mljet, Babino Polje;

  138. Podruna kola Goveari pri O Mljet, Babino Polje;

  139. O Primorje, Smokovljani;

  140. Podruna kola Topolo pri O Primorje, Smokovljani;

  ISTARSKA UPANIJA

  141. Podruna kola Lanie pri O Vazmoslav Gralja, Buzet;

  142. O SEI Milana orga, Oprtalj Portole;

  (Popis zavren brojkom 142.)

  lanak 15.

  Zatita zaposlenika povoljnija norma

  (1) U sluaju kada tijekom radnoga vijeka zaposlenika doe do smanjenja njegove radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenja radne sposobnosti uz djelomini gubitak radne sposobnosti ili

  neposredne opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlateno tijelo u skladu s posebnim propisom i jednog od sljedeih uvjeta:

  starosti pet (5) godina pred starosnu mirovinu ili

  profesionalne bolesti ili

  ozljede na radu,

  poslodavac je duan zaposleniku osigurati povoljniju normu i to bez smanjenja njegove plae koju je ostvario u vremenu prije nastupa spomenutih okolnosti.

  (2) Povoljnija norma utvruje se prema postotku utvrenom rjeenjem nadlenoga tijela na nain da se za nastavno osoblje, polovina (1/2) utvrenoga smanjenja odnosi na neposredan odgojno-obrazovni rad, a

  druga polovina (1/2) utvrenoga smanjenja na ostala zaduenja u okviru 40-satnog radnog tjedna. Za

 • nenastavno osoblje cjelokupan postotak utvrenoga smanjenja radne sposobnosti odnosi se na strukturu poslova u okviru 40-satnog radnog tjedna.

  (3) Povoljniju normu iz stavka 2. ovoga lanka rjeenjem utvruje (osigurava) poslodavac.

  OSTALA MATERIJALNA PRAVA

  lanak 16.

  Dnevnica i naknada trokova putovanja

  (1) Kada je zaposlenik upuen na slubeno putovanje u zemlji, pripada mu puna naknada trokova prijevoza, dnevnica i naknada punog iznosa trokova smjetaja, sukladno Uredbi Vlade Republike

  Hrvatske.

  (2) Dnevnica iznosi 170,00 kn neto po danu.

  (3) Zaposlenik ima pravo na punu dnevnicu ako putovanje traje vie od 12 sati, a pola dnevnice ako putovanje traje vie od 8 sati, a manje od 12 sati.

  (4) Ako je na slubenom putu, na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ruak ili veera) iznos dnevnice umanjuje se za 30%, odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ruak i veera).

  (5) Ako doe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice poveava, od dana primjene toga propisa toliko se poveava iznos dnevnice iz ovoga lanka.

  (6) Poslodavac je duan izdati putni nalog zaposleniku prije odlaska na put.

  (7) Iznimno od stavka 3. i 4. ovoga lanka, zaposleniku upuenom na slubeno putovanje s uenicima kole ili koji provodi izvanuioniku nastavu sukladno propisanom nastavnom planu i

  programu/kurikulumu u mjestu izvan sjedita kole, a koje traje najmanje osam (8) sati, bez obzira na osiguranu prehranu i smjetaj, isplauje se iznos pune dnevnice.

  (8) Zaposlenik ima pravo povrata izvanrednih i nepredvienih trokova nastalih viom silom (mobilna komunikacija, taksi i sl.), koji su u vezi s obavljanjem poslova realizacije putovanja.

  lanak 17.

  Naknada za poveanu odgojno-obrazovnu odgovornost

  Zaposlenik koji vodi uenike na viednevne aktivnosti izvan kole, a na koje ga je uputio poslodavac sukladno propisima i aktima kole, ima pravo na jednokratnu naknadu zbog poveane odgojno-obrazovne odgovornosti za uenike tijekom navedenih aktivnosti i to u iznosu od 50 kuna neto po danu viednevne

  aktivnosti.

  lanak 18.

  Naknada za odvojeni ivot

  (1) Zaposleniku pripada naknada za odvojeni ivot od obitelji ako zbog mjesta stalnog rada, razliitog od prebivalita njegove obitelji, ivi odvojeno od obitelji.

 • (2) Pravo iz stavka 1. ovoga lanka nema zaposlenik koji ivi odvojeno od obitelji:

  ako radi u mjestu rada razliitom od mjesta prebivalita njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva;

  ako je putem javnog natjeaja primljen u radni odnos u mjesto rada razliito od mjesta prebivalita njegove obitelji;

  ako radi u mjestu razliitom od mjesta prebivalita njegove obitelji na temelju obveze preuzete ugovorom o kolovanju;

  ako se njegova obitelj odseli u drugo mjesto;

  ako u mjesecu nije radio niti jedan dan, neovisno o razlozima.

  (3) Naknada za odvojeni ivot isplauje se za pokrie poveanih trokova ivota nastalih zbog odvojenosti od obitelji, odnosno rada i mjesta boravka izvan mjesta stalnoga prebivalita.

  (4) Ako je zaposleniku osiguran odgovarajui smjetaj ili cjelodnevna prehrana, visina naknade umanjit e se 25%, a ako su mu osigurani i odgovarajui smjetaj i prehrana, visina naknade umanjit e se 50%.

  (5) Naknada za odvojeni ivot i terenski dodatak meusobno se iskljuuju.

  (6) Naknada za odvojeni ivot isplauje se u visini kako je utvreno za dravna tijela.

  lanak 19.

  Osiguranje zaposlenika u koli

  (1) Poslodavac je duan osigurati zaposlenike od posljedica nesretnoga sluaja za vrijeme obavljanja rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.

  (2) Ministarstvo i Sindikat obvezuju se objaviti policu osiguranja ili poveznicu na policu osiguranja na svojim mrenim stranicama.

  lanak 20.

  Stambeno zbrinjavanje

  Ugovorne strane su sporazumne da e sukladno pozitivnim propisima, a u okviru svojih prava i obveza, razraditi mogunosti sudjelovanja u zadovoljavanju stambenih potreba zaposlenika u kolama.

  IV. RADNO VRIJEME

  lanak 21.

  Stanka

  (1) Odmor u tijeku rada (stanka) svakog dana traje 30 minuta.

  (2) Vrijeme odmora iz stavka 1. ovoga lanka ubraja se u radno vrijeme i ne moe se odrediti u prva tri sata nakon poetka radnoga vremena niti u posljednja dva sata prije zavretka radnoga vremena, odnosno

  za uitelja tijekom neposrednoga odgojno-obrazovnog rada.

 • (3) Ako priroda posla ne omoguuje stanku tijekom rada, poslodavac e zaposleniku omoguiti da radi dnevno toliko krae, ili mu to vrijeme preraspodijeliti i omoguiti da ga koristi kao slobodne dane.

  (4) Odmor iz stavka 1. ovoga lanka uitelj e, u pravilu, koristiti kao slobodne dane tijekom odmora uenika (za vrijeme zimskog ili proljetnog odmora).

  lanak 22.

  Rad u nepunom radnom vremenu

  (1) Zaposlenici koji rade u nepunom radnom vremenu ostvaruju ista prava kao i zaposlenici koji rade u punom radnom vremenu u odreivanju prava na stanku, dnevni, tjedni i godinji odmor.

  (2) Zaposlenik koji radi u nepunom radnom vremenu ostvaruje pravo na plau, mirovinski sta, naknadu za vrijeme bolovanja i naknadu za godinji odmor razmjerno radnom vremenu na koje je zasnovao radni

  odnos.

  (3) Pri redovitom otkazu ugovora o radu zaposleniku, razdoblje rada u nepunom radnom vremenu jednako je razdoblju rada u punom radnom vremenu glede prava na otkazni rok i otpremninu.

  (4) Prigodom donoenja odluke o rasporedu godinjeg odmora za zaposlenika iz stavka 1. ovoga lanka koji ima ugovore o radu u dvije ili vie kola, kole moraju uskladiti rjeenja o koritenju godinjega

  odmora za zaposlenog na nain da ga zaposlenik koristi istodobno u svakoj koli, a ako kole ne postignu sporazum o istodobnom koritenju godinjega odmora, kole su dune omoguiti koritenje godinjega

  odmora prema zahtjevu zaposlenika.

  (5) Za zaposlenika iz stavka 1. ovoga lanka koji radi u dvije ili vie kola, poslodavci tih kola moraju uskladiti rjeenja o tjednim zaduenjima i raspored sati na nain da zaposlenik moe na vrijeme obaviti

  poslove za koje je zaduen.

  (6) Naknadu za bolovanje zaposlenika koji ima ugovor o radu s nepunim radnim vremenom u dvije ili vie kola obraunava i isplauje svaka kola, razmjerno radnom vremenu na koje je zaposlenik zasnovao radni

  odnos.

  (7) Zaposlenik iz stavka 1. ovoga lanka moe izabrati kolu u kojoj ostvaruje pravo na osobni odbitak prigodom obrauna plae, odnosno u koli po izboru zaposlenog.

  (8) Primitke po osnovi putnih trokova, dnevnica, trokova noenja na slubenom putovanju, terenskog dodatka i ostale primitke isplauje kola u kojoj je zaposlenik iz stavka 1. ovoga lanka ostvario to pravo.

  lanak 23.

  Prekovremeni rad

  (1) Prekovremeni rad je rad dui od punog, odnosno nepunog radnog vremena. Ako zaposlenik radi prekovremeno ukupno trajanje rada zaposlenika ne smije biti due od pedeset (50) sati tjedno.

  Prekovremeni rad pojedinog zaposlenika ne smije trajati due od sto osamdeset (180) sati godinje.

  (2) Poslodavac je duan zaposleniku prije poetka prekovremenog rada uruiti pisani nalog o potrebi za takvim radom, a ako ga priroda prijeke potrebe u tome onemoguava, poslodavac je duan pisani zahtjev

  uruiti radniku u roku od sedam dana od dana od kada je prekovremeni rada radniku usmeno naloen.

 • (3) Vrijednost prekovremenog nastavnog sata uitelja obraunava se na nain da se vrijednost odranog prekovremenog sata sukladno tjednom zaduenju uvea za vrijednost struno-metodike pripreme, sve

  uveano za 50% po osnovi lanka 11. stavka 1. podstavka 2. Ugovora.

  (4) Uveanje plae za prekovremeni rad isplauje se mjeseno uz isplatu plae za taj mjesec.

  (5) Rad uitelja zaposlenog kod poslodavca, kada zamjenjuje odsutnog uitelja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu, ako na te poslove nije redovno rasporeen, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga

  lanka, smatra se prekovremenim radom. Poslodavac je duan voditi evidenciju zamjena za svakog zaposlenika.

  V. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  lanak 24.

  (1) Za zasnivanje radnog odnosa u koli raspisuje se javni natjeaj.

  (2) Javni natjeaj iz stavka 1. ovoga lanka objavljuje se na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapoljavanje i kole.

  (3) Poslodavac je u obvezi na isti nain i u istom roku obavijestiti sve kandidate o rezultatima natjeaja.

  (4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka javni natjeaj nije potreban za sklapanje ugovora o radu:

  na odreeno vrijeme, kada obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natjeaja ili na drugi propisan nain, ali ne dulje od 60 dana;

  s osobom kojoj je ugovor o radu na neodreeno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehnolokih ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji osoba iskazanih gospodarskim, tehnolokim ili

  organizacijskim vikom ureda dravne uprave odnosno Gradskog ureda;

  do punog radnog vremena, s osobom koja ima zasnovan radni odnos na neodreeno nepuno radno vrijeme;

  sporazumom kolskih ustanova u kojima su zaposlenici u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, uz pristanak zaposlenika, radi zamjene mjesta rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja;

  te u drugim sluajevima kada to nije potrebno prema zakonu.

  (5) Kada se u koli ukae potreba za popunjavanjem radnog mjesta, poslodavac je duan razmotriti ispunjava li neki od zaposlenika te kole uvjete tog radnog mjesta te ukoliko ispunjava te uvjete, ponudit e se prelazak na upranjeno radno mjesto (u matinoj ili podrunoj koli) izmjenom ugovora o radu bez raspisivanja javnog natjeaja, i to zaposleniku koji u koli radi najmanje 12 mjeseci na temelju ugovora o

  radu sklopljenoga na najmanje polovicu od punog radnog vremena tjedno na neodreeno vrijeme, a drugima moe ponuditi.

  lanak 25.

  (1) U svrhu promicanja suodgovornog socijalnog partnerstva na podruju zapoljavanja i rasporeivanja zaposlenika te racionalnog i uinkovitog rjeavanja vikova i manjkova zaposlenika u kolama, na razini

  drave djeluje zajedniko Povjerenstvo za vikove i manjkove Ministarstva i Sindikata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo na razini drave), a na razini upanija ili Grada Zagreba formira se zajedniko upanijsko ili

  gradsko povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo na razini upanije).

 • (2) Povjerenstvo na razini drave ine dva predstavnika Ministarstva i dva predstavnika Sindikata.

  (3) Povjerenstvo na razini upanije ine dva predstavnika ureda dravne uprave u upaniji, odnosno Gradskog ureda (u daljnjem tekstu: Ured) i dva predstavnika Sindikata.

  (4) lanove Ministarstva i Ureda u povjerenstvima iz stavka 1. ovoga lanka imenuje ministar nadlean za obrazovanje.

  (5) lanove Sindikata u povjerenstvima iz stavka 1. ovoga lanka imenuje predsjednik Sindikata.

  (6) U radu Povjerenstva iz stavka 3. ovoga lanka sudjeluje, bez prava odluivanja, i predstavnik ravnatelja kojeg na zahtjev Ureda predlae upanijsko struno vijee ravnatelja.

  (7) Povjerenstvo na razini drave donosi Pravilnik o kriterijima za donoenje Odluke o prednosti pri zapoljavanju.

  (8) Povjerenstvo na razini drave donosi Poslovnik o radu te se isti primjenjuje na razini upanija i Grada Zagreba.

  (9) Povjerenstvo na razini upanije:

  redovito prati stanje i evidentira broj i kretanje zaposlenika u osnovnokolskim ustanovama;

  obvezuje se voditi listu (evidenciju) zaposlenika koji su proglaeni organizacijskim vikom na neodreeno puno radno vrijeme, odnosno na neodreeno vrijeme u dijelu radnog vremena, za podruje upanije,

  odnosno Grada Zagreba;

  obvezuje se voditi listu (evidenciju) zaposlenika koji imaju zasnovan radni odnos na neodreeno nepuno radno vrijeme;

  obvezuje se voditi listu (evidenciju) zaposlenika koji ele zamijeniti mjesto rada;

  predlae dodatna mjerila za iskazivanje vika zaposlenika, te mjere i aktivnosti glede njihova zbrinjavanja u kolama;

  donosi odluke o prednosti pri zapoljavanju zaposlenika iskazanih kao organizacijski viak za ostvarivanje prava na prednost pri novom zapoljavanju, sukladno kriterijima za donoenje odluke o prednosti pri

  zapoljavanju i odredbama Zakona o radu i Ugovora, na koje se obraa posebna pozornost;

  upuuje zaposlenike s lista (evidencija), i to nakon odluivanja, prema propisanim kriterijima putem e-obrasca Uputnice, u skladu s njihovom vrstom i razinom obrazovanja, u kole koje su prijavile potrebu za

  zaposlenikom;

  obvezuje se voditi listu (evidenciju) zaposlenika koji imaju zasnovan radni odnos na neodreeno nepuno radno vrijeme;

  brie iz evidencije zaposlenika koji je rijeio svoj radnopravni status;

  liste (evidencije) s inicijalima zaposlenika objavljuju se na mrenim stranicama Ureda te se iste dostavljaju i Ministarstvu i Sindikatu.

  lanak 26.

 • (1) Povjerenstva na razini upanija su u obvezi meusobno suraivati i dostavljati jedni drugima podatke koje se trae za zaposlenike koji se nalaze u listama (evidencijama) tog Povjerenstva.

  (2) kola je odmah po donoenju odluke o utvrivanju organizacijskog vika obvezna prijaviti prestanak potrebe za zaposlenikom (djelomino ili u cijelosti) koji ima ugovor o radu na neodreeno vrijeme, a

  utvren je organizacijskim vikom, radi uvrtavanja tog zaposlenika u listu (evidenciju) zaposlenika. Listu (evidenciju) zajedno vodi Ured i Povjerenstvo na razini upanije.

  (3) kola je obvezna prijaviti zaposlenike koji imaju ugovor o radu na neodreeno radno vrijeme, a ele zamijeniti mjesto rada. kola je obvezna prijaviti i svaku potrebu za zaposlenikom (djelomino ili u

  cijelosti) Povjerenstvu na razini upanije. Prijava se vri elektronikim putem na propisanim obrascima. Uz popunjeni propisani e-obrazac kola je duna dostaviti elektronikim putem i presliku odluke o

  utvrivanju zaposlenika organizacijskim vikom.

  (4) E-obrasce iz stavka 3. ovoga lanka propisuje Ministarstvo uz dostavu istih Sindikatu. Propisani e-obrasci objavljuju se na mrenim stranicama Ureda, Ministarstva i Sindikata.

  (5) Prijave prestanka potrebe za zaposlenikom, kao i prijave potrebe za zaposlenikom, kola je obvezna za novu kolsku godinu dostaviti elektronikim putem Povjerenstvu na razini upanije najkasnije do 1. srpnja tekue godine ili najkasnije tri (3) dana tijekom nastavne godine nakon to je utvrdila potrebu ili prestanak

  potrebe za zaposlenikom.

  (6) Povjerenstvo na razini upanije je duno u roku od osam (8) dana pisano se oitovati o istoj prijavi elektronikim putem.

  (7) kola e popuniti upranjeno radno mjesto na nain propisan Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i Ugovorom, tek nakon to ju je Povjerenstvo na razini upanije pisano

  obavijestilo da u evidenciji nema osobe koja ispunjava uvjete potrebne za traeno radno mjesto, odnosno nakon to se kola istom Povjerenstvu na razini upanije elektronikim putem pisano oitovala o razlozima

  zbog kojih nije primljena upuena osoba.

  (8) Pisano oitovanje o odbijanju upuene osobe, iz stavka 7. ovoga lanka mora biti potkrijepljeno odgovarajuom dokumentacijom i/ili detaljnim obrazloenjem, a razlozi za odbijanje moraju biti objektivni

  i nepristrani.

  (9) Povjerenstvo na razini upanije uputit e elektronikim putem predmete koje nije u mogunosti rijeiti Povjerenstvu na razini drave. Isto je u obvezi, u roku od 15 dana, oitovati se o predmetu.

  (10) Povjerenstvo na razini upanije duno je svaka tri mjeseca izvijestiti Povjerenstvo na razini drave o iskazanim potrebama i organizacijskim vikovima od strane osnovnokolskih ustanova na razini upanije te

  donesenim odlukama o prednosti pri zapoljavanju.

  (11) Prijave potrebe za zaposlenikom, prijave prestanka potrebe za zaposlenikom, uputnice te ostala dokumentacija iz ovoga lanka dostavlja se elektronikim putem uz obvezu potvrde primitka.

  VI. ODMORI I DOPUSTI

  lanak 27.

  Godinji odmor

  (1) Godinji odmor zaposlenika u pravilu se podudara sa zimskim, proljetnim i ljetnim odmorom uenika.

 • (2) Trajanje godinjeg odmora zaposlenika u koli utvruje se na nain da se na 4 tjedna, odnosno 20 radnih dana dodaju dani godinjeg odmora prema sljedeim kriterijima:

  a) prema uvjetima rada:

  rad na poslovima s posebnim uvjetima rada 2 dana;

  rad u smjenama, dvokratni rad, redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima odreenim zakonom 2 dana;

  za poslove razrednika 1 dan;

  za rad u vie nastavnih predmeta 1 dan;

  za rad s uenicima s tekoama 2 dana;

  za rad u dvije kole 1 dan;

  b) prema sloenosti poslova:

  radna mjesta I. vrste zvanja 4 dana;

  radna mjesta II. vrste zvanja 3 dana;

  radna mjesta III. vrste zvanja 2 dana;

  ostali poslovi 1 dan;

  c) prema duini radnog staa:

  od 5 do 10 godina radnog staa 2 dana;

  od 10 do 15 godina radnog staa 3 dana;

  od 15 do 20 godina radnog staa 4 dana;

  od 20 do 25 godina radnog staa 5 dana;

  od 25 do 30 godina radnog staa 6 dana;

  od 30 do 35 godina radnog staa 7 dana

  35 i vie godina radnog staa 8 dana;

  d) prema posebnim socijalnim uvjetima

  roditelju, posvojitelju ili staratelju s jednim maloljetnim djetetom 2 dana;

  roditelju, posvojitelju ili staratelju djeteta s tekoama u razvoju 3 dana;

  roditelju, posvojitelju ili staratelju za svako daljnje maloljetno dijete 1 dan;

 • osobi s invaliditetom 2 dana;

  samohranom roditelju ili staratelju 1 dan;

  sudioniku Domovinskog rata 1 dan;

  e) prema doprinosu na radu:

  ako ostvaruje izvrsne rezultate rada 3 dana;

  ako je vrlo uspjean 2 dana;

  ako je uspjean 1 dan.

  (3) Ukupno trajanje godinjeg odmora ne moe iznositi manje od etiri tjedna, niti vie od 30 radnih dana.

  (4) Za vrijeme koritenja godinjeg odmora zaposleniku se isplauje naknada plae u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, odnosno najmanje u visini njegove prosjene mjesene plae u prethodna

  tri mjeseca (uraunavajui sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad), ako je to povoljnije za zaposlenika.

  (5) Zaposleniku ija je narav posla takva da mora raditi prekovremeno ili nou ili nedjeljom, odnosno zakonom predvienim neradnim danom, pripada pravo na naknadu plae za godinji odmor u visini

  prosjene mjesene plae isplaene mu u prethodna tri mjeseca, ako je to za njega povoljnije.

  lanak 28.

  Plaeni dopust

  (1) Zaposlenik ima pravo na plaeni dopust tijekom jedne kalendarske godine do najvie ukupno 10 radnih dana u sljedeim sluajevima:

  sklapanja braka 5 radnih dana;

  roenja ili posvojenja djeteta 5 radnih dana;

  smrti suprunika, ivotnog partnera, izvanbranog druga, brata ili sestre, djeteta, roditelja, posvojenika, posvojitelja, maehe, ouha, skrbnika, staratelja i unuka 5 radnih dana;

  smrti djeda ili bake te roditelja suprunika 2 radna dana;

  selidbe u istom mjestu stanovanja 2 radna dana;

  selidbe u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana;

  teke bolesti roditelja, suprunika, ivotnog partnera, izvanbranog druga ili djeteta, 3 radna dana;

  nastupanja u kulturnim i sportskim priredbama 1 radni dan;

  sudjelovanja na sindikalnim susretima, seminarima, sportskim igrama, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr. 2 radna dana;

 • elementarne nepogode 5 radnih dana;

  za svako dobrovoljno darivanje krvi 2 radna dana;

  (2) Zaposlenik ima pravo na plaeni dopust za svaki smrtni sluaj iz stavka 1. podstavka 3. ovoga lanka i za svako darivanje krvi, neovisno o broju radnih dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim

  osnovama.

  (3) Ako sluaj iz stavka 1. ovoga lanka nastane dok je zaposlenik na godinjem odmoru, na zahtjev zaposlenika koritenje godinjeg odmora se prekida te zaposlenik koristi plaeni dopust.

  lanak 29.

  Plaeni dopust za kolovanje i struno usavravanje

  (1) Zaposlenik ima pravo na plaeni dopust za kolovanje i/ili struno usavravanje na koje ga je uputio poslodavac do 5 radnih dana godinje, a koje je u vezi s poslovima koje zaposlenik obavlja ili njegovom

  profesijom ili djelatnou poslodavca.

  (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka zaposlenik ima pravo na plaeni dopust, do 15 radnih dana godinje, na koji je upuen od strane poslodavca za sudjelovanje na strunim seminarima i savjetovanjima u

  organizaciji Ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog centara za vanjsko vrednovanje i/ili Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

  lanak 30.

  Struni ispit

  (1) Zaposlenik polae struni ispit ako je to propisano zakonom ili drugim propisom.

  (2) Zaposlenik mora dobiti ispitni program i ispitnu literaturu.

  (3) Za polaganje strunog ispita zaposlenik iz stavka 1. ovoga lanka ima pravo na plaeni dopust od najmanje:

  5 radnih dana za radna mjesta III. vrste;

  7 radnih dana za radna mjesta II. vrste;

  10 radnih dana za radna mjesta I. vrste.

  (4) Ako je za obavljanje poslova radnog mjesta kao uvjet propisan struni ispit, struno usavravanje ili osposobljavanje kao i stjecanje dopunskoga pedagoko-psiholokog obrazovanja odlukom poslodavca, za pripremu i polaganje toga ispita zaposlenik ima pravo na plaeni dopust u ukupnom trajanju od 10 radnih

  dana.

  (5) Zaposlenik ima pravo na plaeni dopust i na dan kada polae struni ispit kao i na trokove prijevoza do mjesta u kojem se polae struni ispit. Ako javnim prijevozom iz mjesta prebivalita/boravita do mjesta polaganja strunoga ispita nije mogue doi i vratiti se u istome danu, zaposlenik ima pravo na jo jedan dan plaenoga dopusta i troak smjetaja prema potrebi, to je duan dokazati odgovarajuim raunom.

  lanak 31.

 • Neplaeni dopust

  Zaposlenik ima pravo na neplaeni dopust u tijeku jedne godine za potrebe vlastitog kolovanja i strunog usavravanja, i to:

  5 radnih dana za pripremanje i polaganje ispita u srednjoj koli,

  10 radnih dana za pripremanje i polaganje ispita na strunim i sveuilinim studijima, odnosno za polaganje pravosudnog ispita i ispita,

  5 radnih dana za prisustvovanje strunim seminarima i savjetovanjima,

  2 radna dana za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja posebnih znanja i vjetina (informatiko kolovanje, uenje stranih jezika i sl.).

  VII. PRESTANAK UGOVORA O RADU

  lanak 32.

  Zabrana otkaza bez prethodne suglasnosti sindikalnoga povjerenika odnosno sindikalnoga povjerenika s pravima i obvezama radnikoga vijea

  (1) Bez prethodne suglasnosti radnikog vijea, odnosno sindikalnoga povjerenika s pravima i obvezama radnikoga vijea, poslodavac ne moe otkazati ugovor o radu niti dati otkaz s ponudom izmijenjenoga

  ugovora:

  zaposleniku nakon 25 godina radnoga staa kod istoga poslodavca i 56 godina ivota;

  eni koja doji dijete;

  roditelju, posvojitelju odnosno skrbniku djeteta do njegove sedme godine;

  osobi kojoj je sukladno posebnim propisima smanjena radna sposobnost ili utvren gubitak radne sposobnosti;

  osobi kojoj je sukladno posebnim propisima utvrena smanjena radna sposobnost uz preostalu radnu sposobnost, smanjena radna sposobnost uz djelomini gubitak radne sposobnosti, potpuni gubitak radne

  sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjene radne sposobnosti;

  samohranom roditelju maloljetnoga djeteta;

  roditelju s troje ili vie djece do 15 godina, odnosno djece na redovnom kolovanju;

  roditelju djeteta s tekoama u razvoju.

  (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka u kolama koje redovito zapoljavaju manje od 20 zaposlenika pravo na davanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga lanka moe imati i sindikalni povjerenik veinskog

  sindikata koji u koli djeluje, ako u toj koli taj sindikat ima najmanje pet lanova.

  (3) Ako se radniko vijee, odnosno sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radnikog vijea, te u sluaju iz stavka 2. ovoga lanka sindikalni povjerenik ne izjasni o davanju ili uskrati suglasnosti u sluaju

 • redovitog otkaza ugovora o radu u roku od osam (8) dana, odnosno u sluaju izvanrednog otkaza ugovora o radu u roku od pet (5) dana, smatra se da je suglasan s odlukom poslodavca.

  lanak 33.

  (1) Zaposleniku s najmanje 56 godina ivota i 25 godina radnog staa kod istoga poslodavca, koji je utvren kao organizacijski viak i ostvaruje prednost pri zapoljavanju, poslodavac je duan posredovati pri novom zapoljavanju u koli u vremenskom trajanju od 12 mjeseci. Za to vrijeme zaposleniku se ne moe redovito otkazati ugovor o radu bez osobnoga pristanka, osim u sluaju skrivljenoga ponaanja.

  (2) U sluaju da zaposlenik iz stavka 1. ovoga lanka odbije ponudu poslodavca, a koja mora biti u skladu s vaeim propisima, koliinom rada iz ugovora o radu zaposlenika te mjesto rada mora biti u istoj upaniji,

  odnosno Gradu Zagrebu, odnosno susjednoj upaniji na udaljenosti do 30 km od mjesta prebivalita, redovito e mu se otkazati ugovor o radu i ne ostvaruje pravo na prednost pri zapoljavanju iz lanka 25.

  Ugovora.

  (3) Ako je zaposlenik pristao prihvatiti ugovor o radu s utvrenim manjim radnim vremenom od njegova ugovorenog radnog vremena, poslodavac je duan isplatiti razliku plae, odnosno naknadu plae u visini

  plae po ugovoru o radu i plae koju zaposlenik dobiva za obavljanje nepunog radnog vremena prihvaenog u postupku posredovanja te druga, po ugovoru o radu, pripadajua materijalna prava.

  Navedenu razliku plae i naknade plae poslodavac je duan isplaivati zaposleniku sve do sklapanja drugog ugovora o radu do punog radnog vremena, ali ne dulje od roka utvrenog u stavku 1. ovoga

  lanka.

  (4) Zaposleniku s navrenih 65 godina ivota i najmanje 15 godina mirovinskog staa prestaje ugovor o radu.

  (5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga lanka, uitelju odnosno strunom suradniku, ugovor o radu prestaje istekom kolske godine (31. kolovoza) u kojoj navrava 65 godina ivota i najmanje 15 godina

  mirovinskog staa.

  lanak 34.

  Otkazni rok i sta kod istog poslodavca

  (1) Za vrijeme otkaznoga roka zaposlenik ima pravo uz naknadu plae biti odsutan s rada etiri (4) sata tjedno radi traenja novoga zaposlenja.

  (2) U sluaju redovitoga otkaza sindikalni povjerenik, odnosno povjerenik s pravima i obvezama radnikoga vijea, duan je u roku od osam (8) dana, a u sluaju izvanrednog otkaza u roku od pet (5)

  dana, dostaviti svoje oitovanje poslodavcu o namjeravanom otkazivanju.

  (3) Kao sta kod istog poslodavca rauna se neprekidni sta u dravnoj i javnim slubama, bez obzira na promjenu poslodavca sukladno odredbama Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike

  u javnim slubama.

  (4) Iznimno od stavka 3. ovoga lanka, pri izraunu otpremnine za zaposlenika kojemu je prestao radni odnos, a koji je ve ostvario pravo na otpremninu, u neprekinuti sta nee biti uraunato razdoblje za koje

  je otpremninu prethodno ostvario.

  lanak 35.

 • (1) Zaposlenik u radnome odnosu na neodreeno puno radno vrijeme, s navrenih 60 godina ivota i 30 godina mirovinskog staa, za ijim radom zbog poslovnih ili organizacijskih razloga prestaje potreba u koli

  u dijelu radnog vremena, u uvjetima prestanka potrebe za istim u razdoblju od tri (3) godine u cjelini radnog vremena i nemogunosti rasporeivanja u druge kole u tom razdoblju, ostvaruje sva prava zaposlenika kojem je otkazan ugovor o radu na puno radno vrijeme iz poslovno uvjetovanih razloga.

  (2) Zaposleniku koji je u radnom odnosu na temelju ugovora o radu na neodreeno puno radno vrijeme, iskazanom kao tehnoloki viak, poslodavac kod koga zbog gospodarskih, tehnolokih i organizacijskih razloga prestaje potreba za zaposlenikom, osigurat e mogunost prekvalifikacije ili dokvalifikacije za srodno zanimanje prema iskazanim potrebama sustava osnovnokolskog obrazovanja i obvezama iz

  programa zbrinjavanja vika zaposlenika, pod uvjetom da zaposlenik na isto pristaje.

  lanak 36.

  Otkaz uvjetovan skrivljenim ponaanjem zaposlenika

  (1) Prije redovitog otkazivanja ugovora o radu uvjetovanoga skrivljenim ponaanjem zaposlenika poslodavac je duan zaposlenika pisano upozoriti na obveze iz radnog odnosa i upozoriti ga na mogunost

  otkaza, a na temelju dokumentirano utvrene povrede obveza iz radnog odnosa, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano oekivati da poslodavac to uini.

  (2) Pisano upozorenje na krenje obveze zaposlenika iz radnog odnosa uva se u osobnom dosjeu zaposlenika tri godine od dana donoenja, nakon ega se brie.

  lanak 37.

  Otkazni rokovi i otpremnina

  (1) Svakom zaposleniku kojem se otkazuje ugovor o radu, a razlog otkaza nije skrivljeno ponaanje, pripada otpremnina u skladu sa Zakonom o radu.

  (2) Iznimno od odredbe prethodnoga stavka ovoga lanka, zaposleniku s 30 i vie godina neprekidnog staa kod istoga poslodavca isplauje se povlatena otpremnina u visini najmanje 65% prosjene mjesene bruto plae, isplaene zaposleniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navrenu godinu

  rada.

  (3) Ako zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu nije isplaivana plaa, ve naknada plae prema posebnim propisima, ili mu je isplaivana umanjivana plaa uz naknadu preostalog

  dijela plae prema posebnim propisima, za izraun pripadajue otpremnine uzet e se plaa koju bi zaposlenik ostvario da je radio u punom radnom vremenu.

  (4) Otpremnina iz prethodnoga stavka ovoga lanka isplauje se najkasnije 30 dana po prestanku radnog odnosa.

  (5) Kada otkazuje zaposlenik, otkazni rok iznosi najvie mjesec dana ako se zaposlenik i poslodavac drukije ne dogovore, a kada otkazuje poslodavac, otkazni rok se utvruje sukladno Zakonu o radu.

  (6) Odredbe ovoga lanka ne odnose se na ravnatelja kole.

  VIII. UMANJENJE RADNE OBVEZE UITELJA

  lanak 38.

 • (1) Uitelj koji ima vie od 30 godina radnog staa ima pravo na umanjene sati za izvoenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno uz uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zaduen

  s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

  (2) Uitelja iz stavka 1. ovoga lanka poslodavac ne moe zaduiti prekovremenim radom, osim u sluaju prijeke potrebe, kada u jednom danu nije mogue ni na koji nain zaduiti drugog uitelja za organizaciju

  zamjene.

  (3) Uitelju razredne nastave koji koristi pravo iz stavka 1. ovoga lanka, a kojem se smanjuje tjedno zaduenje satima redovite nastave, nastavu odgojnih podruja (Glazbena kultura, Likovna kultura i

  Tjelesna i zdravstvena kultura, ako je to u skladu s nastavnim planom) izvodi uitelj predmetne nastave.

  (4) Ako nastavu Glazbene kulture u IV. razredu izvodi uitelj predmetne nastave, uitelj razredne nastave koji ima pravo iz stavka 1. ovoga lanka ima pravo na jo jedan sat tjednog umanjenja neposrednog

  odgojno-obrazovnog rada.

  (5) Umjesto uitelja koji koristi pravo iz stavka 1. ovoga lanka dodatni rad, dopunsku nastavu ili izvannastavne aktivnosti izvodi drugi uitelj sukladno tjednom i godinjem zaduenju.

  (6) Uitelj koji puno radno vrijeme ostvaruje radom u vie kola, pravo iz stavka 1. ovoga lanka ostvaruje samo u jednoj koli.

  (7) Ako uitelj ne koristi pravo na umanjenje iz stavka 1. ovoga lanka, isti ostvaruje pravo na uveanje osnovne plae za 4%.

  (8) Uitelj iz stavka 1. ovoga lanka duan je do 15. srpnja tekue kolske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri koritenja prava na umanjenje sati rada u narednoj kolskoj godini.

  (9) Iznimno od stavka 8. ovoga lanka, uitelj iz stavka 1. ovoga lanka koji ispuni propisane uvjete radnoga staa tijekom kolske godine, za tu kolsku godinu ne moe ostvariti pravo iz stavka 1. ovoga

  lanka, ve za tu kolsku godinu ostvaruje pravo iz stavka 7. ovoga lanka.

  IX. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

  lanak 39.

  Zatita na radu

  (1) Poslodavac je duan primjenjivati propise s podruja zatite na radu i osigurati nune uvjete za zdravlje i sigurnost na radu ukljuujui mjere za spreavanje rizika na radu. U suprotnom zaposlenik nije duan

  obavljati posao ako mu neposredno prijeti opasnost za ivot i zdravlje.

  (2) Poslodavac je duan procjenjivati rizike za ivot i zdravlje zaposlenika te poduzeti sve mjere nune za zatitu ivota te sigurnost i zdravlje zaposlenika, osposobljavati i organizirati provedbu osposobljavanja

  zaposlenika za rad na siguran nain te se skrbiti za potrebnu organizaciju i sredstva.

  (3) Poslodavac je duan informirati zaposlenike o zatiti na radu, primjenjivati propise o koritenju sredstava za rad i osobne zatitne opreme te provoditi ispitivanja istih, provoditi zatitu od poara te

  evakuaciju i spaavanje, organizirati pruanje prve pomoi i medicinske pomoi te provoditi mjere zatite nepuaa.

 • (4) U cilju prilagoavanja tehnikom napretku poslodavac je obvezan planirati tehnoloki i organizacijski razvoj radnog procesa i nastave na nain da opasne i tetne tehnologije uklone iz radnog i nastavnog

  procesa zamjenjujui ih manje opasnim ili neopasnim.

  (5) Pri uvoenju novih tehnologija poslodavac je obvezan informirati zaposlenike i njihove sindikalne povjerenike o tehnolokim karakteristikama i moguim utjecajima i posljedicama tih tehnologija na

  zdravlje, sigurnost, ivotni i radni okoli.

  (6) Poslodavac je duan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad za osjetljivu skupinu radnika u skladu s posebnim propisima.

  (7) Sindikalni povjerenik ima pravo podnositi prijedloge o zatiti na radu na koje je poslodavac duan oitovati se u roku od 30 dana.

  lanak 40.

  Pisane upute o sigurnosti

  (1) Poslodavac je duan postaviti pisane upute o uvjetima i nainu koritenja prostora, prostorija, sredstava za rad, opasnih kemikalija i opreme i osigurati da su ista u svakom trenutku ispravna.

  (2) Poslodavac je duan najmanje svaka tri (3) mjeseca obavjetavati povjerenika radnika za zatitu na radu odnosno radniko vijee odnosno sindikalnog povjerenika o opasnostima i tetnostima te mjerama koje je poduzeo i koje e poduzeti radi unapreenja prevencije, smanjenja profesionalnih rizika i njihovih

  tetnih posljedica.

  lanak 41.

  Obveza poslodavca sistematski pregledi

  (1) Svi zaposlenici do 50 godina starosti svake tri (3) godine, a zaposleni iznad 50 godina starosti svake dvije (2) godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500 kuna, po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a koje e se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz mree

  javne zdravstvene slube, u pravilu prema mjestu rada.

  (2) Specifikacija zdravstvenog pregleda iz stavka 1. ovoga lanka nalazi se u prilogu ovog ugovora i ini njegov sastavni dio.

  (3) Dinamiku obveznih sistematskih pregleda planira i kontrolira poslodavac, na nain da svake godine prema abecednom redoslijedu poslodavac odredi najmanje 1/3 zaposlenika do 50 godina starosti odnosno polovicu zaposlenika iznad 50 godina starosti radi odlaska na pregled u tekuoj godini.

  (4) Primjena stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka ne iskljuuje obveze poslodavca prema radnicima, koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada sukladno posebnom propisu.

  lanak 42.

  Povjerenik radnika za zatitu na radu

  (1) U vezi s provoenjem zatite na radu i prava povjerenika radnika za zatitu na radu poslodavci (kole) i zaposlenici duni su se pridravati odredbi Zakona o zatiti na radu, Pravilnika o zatiti na radu poslodavca

  (kole) i odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama.

 • (2) Izbor povjerenika radnika za zatitu na radu provodi se sukladno Zakonu o zatiti na radu.

  (3) Naknada za rad povjerenika radnika za zatitu na radu iznosi etiri (4) radna sata tjedno uz naknadu plae tijekom svake kalendarske godine u tijeku trajanja mandata.

  (4) Uitelju ili strunom suradniku Povjereniku radnika za zatitu na radu s punim radnim vremenom razmjerno se smanjuju redovne tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu za dva

  (2) sata i za dva (2) sata u ostalim poslovima.

  (5) Uitelju ili strunom suradniku Povjereniku radnika za zatitu na radu s nepunim radnim vremenom razmjerno se poveava tjedno radno vrijeme u neposrednome odgojno-obrazovnom radu za dva (2) sata i

  za dva (2) sata u ostalim poslovima.

  lanak 43.

  Zatita zaposlenika zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti

  Zaposlenicima kojima je zbog povrede na radu nastale bez njihove krivnje ili profesionalne bolesti dolo do smanjenja radne sposobnosti, kako je to navedeno u posebnim propisima, pripada pravo na razliku izmeu plae koju bi primao na radnom mjestu za koje ima sklopljen ugovor o radu i zbroja invalidske

  mirovine i plae koju prima na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju.

  X. ZATITA PRAVA ZAPOSLENIKA IZ RADNOG ODNOSA

  lanak 44.

  Prethodni postupak mirnog rjeavanja spora

  (1) Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa moe, u roku od tri (3) dana od dostave odluke kojom je povrijeeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za odluku,

  poslodavcu dostaviti zahtjev za mirno rjeenje spora (prethodni postupak mirnog rjeavanja spora).

  (2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga lanka zaposlenik odmah predlae i lana radnikog vijea ili sindikalnog povjerenika, odnosno neku drugu osobu kao osobu koja e, uz podnositelja zahtjeva i poslodavca,

  dobrovoljno sudjelovati kao posrednik u tom postupku.

  (3) Poslodavac mora u roku od tri (3) dana od zaprimanja zahtjeva, pozvati predloenu osobu da se izjasni prihvaa li sudjelovati kao posrednik u rjeavanju spora prema zahtjevu iz stavka 1. ovoga lanka.

  (4) Ukoliko osoba iz stavka 2. ovoga lanka prihvati sudjelovanje, poslodavac urno, a najkasnije u roku od tri (3) dana, saziva sastanak na kojem e se pokuati mirno rijeiti nastali spor.

  (5) Posrednik postupa nepristrano te sudionike usmjerava prema iznalaenju sporazumnog rjeenja.

  (6) Svi podatci izneseni u prethodnom postupku posredovanja su tajni, a postupak je uran.

  (7) Za potrebe postupka, poslodavac odreuje zapisniara, a u zapisniku se ukratko navode sudionici, datum odranog sastanka, predmet spora te kako je okonan prethodni postupak mirnog rjeavanja

  spora.

  (8) Prethodni postupak mirnog rjeavanja spora okonava se odbijanjem sudjelovanja predloene osobe kao posrednika, sporazumnim rjeenjem spora, protekom rokova iz ovog lanka, nepostizanjem

  sporazumnog rjeenja.

 • (9) Ukoliko se nastali spor ne rijei sporazumno u prethodnom postupku posredovanja, zaposlenik moe, unutar preostalog roka za podnoenje zahtjeva za zatitu prava iz radnog odnosa propisanog posebnim

  propisom, a koji se rok rauna od dostave odluke kojom je povrijeeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za odluku, podnijeti zahtjev za zatitu prava iz radnog odnosa.

  XI. ZATITA DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIKA

  lanak 45.

  (1) Zaposlenik ima pravo na potovanje i zatitu dostojanstva za vrijeme rada i u svezi s obavljanjem poslova svog radnog mjesta.

  (2) Osobnost i zatita dostojanstva zaposlenika titi se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadreenih, suradnika i osoba s kojima zaposlenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih

  poslova.

  (3) U ostvarenju ovoga prava, stranke ovoga ugovora obvezuju se promicati odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i potovanja dostojanstva zaposlenika te svako neeljeno ponaanje i postupke kojima se

  takvi odnosi naruavaju, opisati, prepoznati, sprijeiti i sankcionirati.

  lanak 46.

  (1) Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje zaposlenika.

  (2) Uznemiravanje je svako diskriminirajue ponaanje koje za cilj ima ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva zaposlenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, poniavajue ili uvredljivo okruenje za zaposlenika, kojim se zaposlenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji poloaj od drugog zaposlenika na temelju rase, boje koe, spola, spolnog opredjeljenja, branog stanja, porodinih obveza, dobi, jezika,

  vjere, politikog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, roenja, drutvenog poloaja, lanstva ili nelanstva u politikoj stranci, lanstva ili nelanstva u sindikatu te

  tjelesnih ili duevnih tekoa.

  (3) Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fiziko ponaanje spolne naravi koje ima cilj ili stvarno predstavlja povredu osobe dostojanstva zaposlenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko,

  poniavajue ili uvredljivo okruenje.

  lanak 47.

  Obveze poslodavca u zatiti dostojanstva zaposlenika

  (1) Poslodavac koji zapoljava najmanje dvadeset zaposlenika duan je, uz suglasnost radnikog vijea ili sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radnikog vijea, imenovati osobu ovlatenu od poslodavca

  za primanje i rjeavanje pritubi vezanih uz zatitu dostojanstva (u daljnjem tekstu: ovlatena osoba).

  (2) Ako Sindikat ne dostavi suglasnost ili je odbije dati, poslodavac moe imenovati samostalno drugu ovlatenu osobu.

  (3) U svrhu stvaranja ozraja tolerancije, razumijevanja i potovanja dostojanstva osobe zaposlenika, poslodavac e voditi posebnu brigu o informiranju zaposlenih o zatiti dostojanstva te o edukaciji

  ovlatenih osoba.

  lanak 48.

 • Postupak zatite dostojanstva

  (1) Postupak zatite dostojanstva zaposlenika pokree se podnoenjem pisane pritube poslodavcu ili ovlatenoj osobi.

  (2) Pisana prituba sadrava:

  podatke o podnositelju pritube;

  podatke o osobi koja vri neeljeno ponaanje;

  kratak opis povrede dostojanstva zaposlenika (trajanje, uestalost i sl.);

  navoenje dokaza (svjedoci, pisana dokumentacija, lijeniki izvjetaji i sl.) ukoliko postoje;

  potpis podnositelja pritube, mjesto i datum.

  (3) U sluaju neeljenog ponaanja iz lanka 46. Ugovora, zaposlenik se moe obratiti poslodavcu ili ovlatenoj osobi.

  (4) Poslodavac je duan o svakoj pritubi o povredi dostojanstva zaposlenika obavijestiti ovlatenu osobu.

  (5) Ovlatena osoba duna je primati i rjeavati pritube vezane uz zatitu dostojanstva zaposlenika.

  (6) Iznimno od stavka 3. ovog lanka, poslodavac e primati i rjeavati pritube vezane uz zatitu dostojanstva zaposlenika ako:

  je ovlatena osoba odsutna;

  se radi o pritubi same ovlatene osobe;

  ako zaposlenik odreen za rjeavanje pritubi ne rijei pritubu u propisanom roku ili ako to ovlatena osoba izriito zatrai od poslodavca.

  (7) Ovlatena osoba duna je, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dostave pritube, pozvati zaposlenika protiv kojega je prituba podnesena da se o pritubi oituje. O oitovanju zaposlenika

  sastavlja se biljeka koju taj zaposlenik i ovlatena osoba supotpisuju. Svi podaci utvreni u postupku zatite dostojanstva zaposlenika su tajni.

  (8) Ovlatena osoba, ukoliko procijeni da je to potrebno predlae odnosno savjetuje provoenje drugih radnji poput postupka mirenja suoenjem zaposlenika koji su podnijeli pritubu i zaposlenika na koga se

  prituba odnosi, sasluanjem i drugih osoba koje imaju saznanja o injenicama vezanim za uznemiravanje i dr. kako bi na dokazan nain utvrdila navode iz pritube.

  (9) U provoenju postupka ovlatena osoba mora poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom sluaju radi sprjeavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.

  lanak 49.

  Mjere u postupku zatite dostojanstva

 • (1) Ako ovlatena osoba utvrdi da postoji neeljeno ponaanje iz lanka 46. ovog Ugovora, poslodavcu, ovisno o svakom pojedinom sluaju, predlae poduzimanje mjera kao to su:

  usmeno upozorenje zaposleniku za kojeg je utvreno da je izvrio uznemiravanje;

  pisano upozorenje zaposleniku za kojeg je utvreno da je izvrio uznemiravanje;

  promjene u organizaciji rada kako bi se izbjegla zajednika fizika prisutnost zaposlenika koji je uznemiravan i zaposlenika za kojeg je utvreno da je izvrio uznemiravanje.

  (2) Ako poslodavac ne provede predloene mjere za sprjeavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo oito neprimjerene, zaposlenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne

  osigura zatita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatraio zatitu pred nadlenim sudom.

  XII. PRAVA, OBVEZE I OVLASTI SINDIKATA I SINDIKALNIH POVJERENIKA I PREDSTAVNIKA TE SINDIKALNIH POVJERENIKA S PRAVIMA I OBVEZAMA RADNIKOG VIJEA

  lanak 50.

  Sindikat je duan pisano obavijestiti poslodavca o izboru ili imenovanju sindikalnog povjerenika odnosno sindikalnog predstavnika.

  lanak 51.

  Prava sindikalnih povjerenika i predstavnika

  (1) Poslodavac je obvezan sindikalnom povjereniku odnosno predstavniku omoguiti neophodan pristup radnim mjestima u svrhu obnaanja njegove dunosti te radi omoguavanja uvida u podatke i isprave u

  svezi s ostvarivanjem i zatitom prava radnika u vrijeme i na nain koji ne teti radu poslodavca.

  (2) Poslodavac treba sindikalnom povjereniku odnosno predstavniku osigurati informacije koje su bitne za gospodarski poloaj radnika kao to su prijedlozi odluka i pravilnika o radu kojima se reguliraju prava i obveze iz radnog odnosa, prijedlozi poslovnih i razvojnih odluka koje utjeu na gospodarski i socijalni

  poloaj zaposlenika.

  (3) Poslodavac je duan primiti na razgovor sindikalnog povjerenika odnosno predstavnika po mogunosti odmah, ali najkasnije u roku od tri (3) dana.

  (4) Poslodavac je duan u pisanom obliku odgovoriti na svaki dopis sindikalnog povjerenika, odnosno predstavnika najkasnije u roku od pet (5) dana.

  (5) Sindikalni povjerenik odnosno predstavnik ne smije biti sprijeen ili ometan u obnaanju svoje dunosti ako djeluje u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

  (6) Sindikalni povjerenik, odnosno predstavnik ima i druga prava odreena zakonom i kolektivnim ugovorima.

  (7) Sindikalni predstavnik duan se pred poslodavcem predstaviti odgovarajuom punomoi ili iskaznicom.

  (8) Ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalne dunosti, dunosti sindikalnog povjerenika u funkciji zaposlenikog vijea, te ozljeda koju sindikalni povjerenik pretrpi tijekom putovanja

  poduzetog radi sudjelovanja na aktivnosti iz odredbe lanka 28. stavka 1. podstavka 9. Ugovora za koju koristi pravo na plaeni dopust te kojemu se zbog toga utvrdi privremena nesposobnost za rad,

 • poslodavac e isplatiti naknadu plae u iznosu od 100% od osnovice prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, za vrijeme dok ta obveza tereti poslodavca.

  lanak 52.

  (1) Sindikalni povjerenik ima pravo sudjelovanja u radu kolskog odbora bez prava glasa izuzev ako je lan toga tijela kada se razmatra radnopravni status, a na zahtjev lana sindikata.

  (2) Povjerenik sindikalne podrunice pruit e savjetodavnu pomo na zahtjev lana sindikata.

  lanak 53.

  Sindikalne aktivnosti i sastanci

  (1) Poslodavac je duan sindikalnom povjereniku odnosno sindikalnom predstavniku kao i lanovima povjerenitva omoguiti obavljanje sindikalnih aktivnosti u radno vrijeme na nain i u opsegu koji ovisi o

  veliini i organizaciji rada kole, a koje ne tete obavljanju slube.

  (2) lanovi sindikalnoga povjerenitva imaju pravo odrati sindikalne sastanke u radno vrijeme kole vodei rauna da se sastanci organiziraju u vrijeme i na nain koji ne teti radu kole.

  (3) Svi lanovi sindikata imaju pravo jednom u est mjeseci odrati sindikalni skup u radno vrijeme kole, o emu trebaju obavijestiti poslodavca, pazei da se sastanak organizira na vrijeme i na nain koji najmanje

  naruavaju redovno poslovanje kole.

  (4) Sindikalni povjerenik odnosno lanovi sindikalnoga povjerenitva imaju pravo na plaeni dopust za sindikalne teajeve, seminare, kongrese i konferencije od ukupno 10 dana godinje.

  lanak 54.

  Uvjeti za rad sindikata

  (1) Poslodavac je duan bez naknade osigurati za rad sindikata najmanje sljedee uvjete:

  prostoriju za rad sindikata u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajui prostor za odravanje sindikalnih sastanaka;

  pravo na koritenje telefona, telefaksa, fotokopirnog stroja i drugih tehnikih sredstava i opreme u mjeri nunoj za ostvarivanje sindikalne aktivnosti;

  slobodu podjele tiska, sindikalnoga izvjeivanja i oglaavanja na oglasnim ploama sindikata za redovne sindikalne aktivnosti, a u vrijeme trajka odnosno provoenja drugih sredstava pritiska i na drugim

  mjestima po odluci sindikata;

  postavljanje oglasne ploe o svom troku u zbornici kole ili na drugom mjestu dostupnom najveem broju radnika;

  obraun sindikalne lanarine i drugih obustava preko isplatnih lista prilikom obrauna plaa i doznaivanja lanarine na raun sindikata, a na temelju pisane izjave lana sindikata.

  (2) U sluaju spora o koritenju uvjeta za rad sindikata nunih za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti, spor e biti povjeren arbitrai posredovanjem ministarstva nadlenog za rad.

 • (3) Poslodavac e se suzdrati od svakog injenja ili proputanja injenja kojim bi pojedini sindikat u koli bio doveden u povlateni ili podreeni poloaj.

  lanak 55.

  Zatita sindikalnog povjerenika

  (1) Sindikalnom povjereniku za vrijeme obnaanja sindikalne dunosti te est (6) mjeseci po isteku dunosti, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu, premjestiti na nepovoljnije mjesto rada, premjestiti

  ga u sklopu matine ili podrune kole, niti na bilo koji drugi nain staviti u nepovoljniji poloaj bez suglasnosti Sindikata.

  (2) Najvei broj sindikalnih povjerenika koji uiva zatitu iz ovoga ugovora odreuje se:

  prema broju lanova sindikata u sluaju kada je u koli izabrano radniko vijee;

  prema ukupnom broju zaposlenih u koli u sluaju kada radniko vijee nije izabrano.

  (3) Suglasnost za otkaz i suglasnost iz stavka 1. ovoga lanka daje predsjednik sindikata iji je lan povjerenik ili osoba koju predsjednik ovlasti.

  lanak 56.

  Zamjena radnikog vijea sindikalnim povjerenikom

  (1) Ako u koli nije utemeljeno radniko vijee, sva njegova prava i obveze u skladu sa Zakonom o radu preuzima jedan sindikalni povjerenik ili vie sindikalnih povjerenika.

  (2) Broj sindikalnih povjerenika s pravima iz stavka 1. ovoga lanka je kako slijedi:

  u koli do 75 zaposlenika 1 povjerenik;

  u koli od 76 i vie zaposlenika 3 povjerenika.

  (3) Ako tijekom trajanja mandata sindikalnog povjerenika doe do promjene broja zaposlenika za vie od 10%, strane potpisnice ovoga ugovora suglasne su preispitati broj povjerenika utvrenih stavkom 2. ovoga

  lanka, ali na poetku sljedee kolske godine.

  (4) Svaki povjerenik iz stavka 2. ovoga lanka ima pravo na est (6) radnih sati tjedno uz naknadu plae tijekom svake kalendarske godine u trajanju mandata.

  (5) Sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radnikog vijea s punim radnim vremenom razmjerno se smanjuju redovne tjedne obveze u neposrednom odgojno obrazovnom radu za tri (3) sata, a

  za tri (3) sata u ostalim poslovima.

  (6) Sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radnikog vijea s nepunim radnim vremenom razmjerno se poveava tjedno radno vrijeme u neposrednom odgojno-obrazovnom radu za tri (3) sata, a

  za tri (3) sata u ostalim poslovima.

  (7) U koli koja ima 76 i vie zaposlenika odnosno tri (3) sindikalna povjerenika koji su preuzeli prava i obveze radnikog vijea, pravo iz stavka 5. odnosno 6. ima samo jedan sindikalni povjerenik. Ostali

 • povjerenici imaju pravo na umanjenje odnosno uveanje tjednog radnog vremena za est (6) sati tjedno u ostalim poslovima, uz naknadu plae tijekom svake kalendarske godine u trajanju mandata.

  (8) Sindikalni povjerenici koji su preuzeli prava i ovlasti radnikog vijea mogu jedan drugome ustupati radne sate.

  (9) Sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radnikog vijea u kolama sa 76 i vie zaposlenih i kojima su ostali povjerenici ustupili radne sate, imaju pravo na umanjenje ili uveanje tjednog radnog

  vremena u neposredno odgojno-obrazovnom radu za tri (3) sata, a preostale sate u ostalim poslovima.

  (10) Ako sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radnikog vijea obavlja i poslove povjerenika za zatitu na radu, ima pravo na umanjenje, odnosno uveanje tjednog radnog vremena u neposredno

  odgojno-obrazovnom radu za tri (3) sata, a preostale sate u ostalim poslovima.

  (11) Sindikalni povjerenik koji nije preuzeo ovlasti radnikog vijea ima pravo na umanjenje, odnosno uveanje tjednog radnog vremena za dva sata rada tjedno uz naknadu plae.

  (12) Sindikalnom povjereniku iz stavka 11. ovoga lanka s nepunim radnim vremenom razmjerno se poveava tjedno radno vrijeme u neposredno odgojno-obrazovnom radu za jedan (1) sat, a za jedan (1)

  sat u ostalim poslovima.

  (13) Sindikalnom povjereniku iz stavka 11. ovoga lanka s punim radnim vremenom razmjerno se umanjuje tjedno radno vrijeme u neposredno odgojno-obrazovnom radu za jedan (1) sat, a jedan (1) sat u

  ostalim poslovima.

  lanak 57.

  Predstavnik zaposlenika u kolskom odboru

  (1) U kolskom odboru jedan lan mora biti predstavnik zaposlenika.

  (2) Predstavnika zaposlenika u kolski odbor imenuje i opoziva radniko vijee.

  (3) Predstavnik zaposlenika u kolskom odboru ima sva prava i obveze kao i svi ostali lanovi kolskog odbora.

  (4) Ako u koli nije utemeljeno radniko vijee, predstavnika se bira i opoziva sukladno odredbama Zakona o radu.

  lanak 58.

  Struno savjetovanje

  (1) Kad sindikalni povjerenik zamjenjuje radniko vijee ima pravo, uz prethodnu suglasnost sindikata, zatraiti miljenje strunjaka o poslovima iz svojega djelokruga.

  (2) O nainu podmirivanja trokova nastalih primjenom stavka 1. ovoga lanka sindikat i poslodavac e se sporazumjeti.

  lanak 59.

  Povratak na rad

 • Poslodavac i elnik sindikata, koji je prethodno bio u radnom odnosu kod poslodavca u javnim slubama, nakon prestanka istog radnog odnosa i zasnivanja radnog odnosa u sindikatu, na njegov zahtjev sklopit e pisani sporazum sukladno kojem e se elniku sindikata po prestanku radnog odnosa u sindikatu zajamiti

  sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koje je prethodno radio ili poslova koji e u najveoj moguoj mjeri u pogledu stupnja naobrazbe i radnih vjetina odgovarati poslovima koje je radio.

  XIII. MIRNO RJEAVANJE SPOROVA

  lanak 60.

  Mirenje

  Ako nastane kolektivni radni spor koji bi mogao dovesti do trajka, provest e se postupak mirenja prema Zakonu o radu, odnosno odredbama pravilnika koji ureuju nain i izbora miritelja i provoenju postupka

  mirenja.

  lanak 61.

  Arbitraa

  (1) Ugovorne strane mogu dogovoriti da spor iznesu pred arbitrau.

  (2) Ako stranke dogovore arbitrau, a ne dogovore drukiji sastav i postupak arbitrae, primijenit e se odredbe Zakona o radu koje reguliraju arbitrau u sluaju poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme

  trajka.

  XIV. TRAJK

  lanak 62.

  Suzdravanje od trajka i uvjeti za doputenje trajka

  (1) Za vrijeme vaenja ovoga ugovora sindikat nee trajkati radi pitanja koja su ovim ugovorom ureena.

  (2) Suzdravanja od trajka iz stavka 1. ovoga lanka ne iskljuuje pravo na trajk za sva druga nerijeena pitanja te za sluaj spora oko izmjene ili dopune ovoga ugovora.

  (3) Sindikat ima pravo organizirati trajk solidarnosti s drugim sindikatima uz najavu prema odredbama ovoga ugovora.

  lanak 63.

  Donoenje odluke o trajku

  (1) Pri organiziranju i poduzimanju trajka sindikat mora voditi rauna o ostvarivanju Ustavom zajamenih sloboda i prava drugih.

  (2) trajkom se ne smiju ugroziti prava na ivot, zdravlje i osobnu sigurnost.

  (3) Za nain donoenja odluka o trajku te za druga pitanja trajka koja nisu rijeena ovim ugovorom primijenit e se pravila sindikata.

 • lanak 64.

  Zabrana ometanja trajka

  Poslodavac ne smije sprjeavati ili ometati trajk koji je organiziran u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.

  lanak 65.

  Najava trajka

  (1) trajk se mora najaviti Vladi Republike Hrvatske i poslodavcu.

  (2) U pismu kojim sindikat najavljuje trajk moraju biti naznaeni razlozi trajka, mjesto, dan i vrijeme trajka te podaci o trajkakom odboru i osobama koje rukovode trajkom.

  (3) trajk ne smije zapoeti prije zavrenog postupka mirenja.

  lanak 66.

  Rukovoenje trajkom

  (1) trajkom rukovodi trajkaki odbor Sindikata.

  (2) U koli koja je ukljuena u trajk mora se osnovati trajkaki odbor ili imenovati osoba koja e obavljati funkciju trajkakog odbora.

  (3) lanovima trajkakog odbora ne moe se naloiti da rade za vrijeme trajka.

  lanak 67.

  trajkaki odbor

  (1) trajkaki odbor Sindikata prati odrava li se trajk u redu i na zakonit nain, upozorava nadlena tijela na pokuaje spreavanja i ometanja trajka, kontaktira s nadlenim tijelima te obavlja druge poslove.

  (2) trajkaki odbor duan je razmotriti svaku inicijativu za mirno rjeenje spora koju mu uputi poslodavac s kojim je u sporu te na nju odgovoriti u onom obliku u kojem mu je upuena.

  lanak 68.

  Poslovi koji se ne smiju prekidati

  (1) Ugovorne strane usuglasile su sljedee poslove koji se ne smiju prekidati za vrijeme trajka:

  poslovi odravanja i kontrole centralnoga grijanja u kolama i uenikim domovima s vlastitom kotlovnicom kada je grijanje u funkciji;

  poslovi smjetaja i prehrane uenika u uenikim domovima;

  poslovi prihvata i skrbi uenika u ustanovama za djecu s tekoama u razvoju.

 • (2) Poslovi potrebni za opsluivanje zaposlenika koji dobrovoljno ele raditi, a nisu odreeni za obavljanje poslova koji se ne smiju prekidati, ne mogu se proglasiti poslovima koji se ne smiju prekidati.

  (3) Broj zaposlenika iz stavka 1. ovoga lanka je: jedan zaposlenik na poslovima odravanja centralnog grijanja u jednoj smjeni, tri zaposlenika na poslovima prehrane i jedan zaposlenik u kontroli smjetaja po

  smjeni te dva zaposlenika po kontroli prihvata i skrbi u ustanovama za djecu s tekoama u razvoju po smjeni.

  lanak 69.

  Prava sudionika trajka

  (1) Zbog sudjelovanja u trajku organiziranom sukladno ovom ugovoru, zaposlenici ne smiju biti stavljeni u nepovoljniji poloaj.

  (2) Organiziranje trajka ili sudjelovanje u trajku sukladno ovom ugovoru ne predstavlja povredu ugovora o radu.

  XV. TUMAENJE UGOVORA

  lanak 70.

  Osnivanje i ovlasti povjerenstva za tumaenje

  (1) Strane potpisnice osnivaju zajedniko povjerenstvo za tumaenje Ugovora u koje Sindikat i Vlada RH imenuju po tri predstavnika i njihove zamjenike.

  (2) Povjerenstvo za tumaenje Ugovora:

  daje tumaenje odredaba Ugovora,

  daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih lanaka Ugovora,

  prati izvravanje ovoga ugovora i izvjetava obje strane o provedbi i krenju Ugovora.

  (3) Strane potpisnice obvezuju se imenovati lanove povjerenstva iz stavka 1. ovoga lanka u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

  lanak 71.

  Nain rada povjerenstva za tumaenje Ugovora

  (1) Povjerenstvo za tumaenje Ugovora donosi svoje odluke veinom glasova svih lanova.

  (2) Nain rada Povjerenstva za tumaenje Ugovora utvruje se Poslovnikom Povjerenstva za tumaenje Ugovora, a kojeg e Ministarstvo i Sindikat donijeti u roku 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

  (3) Poslovnik iz stavka 3. ovoga lanka sastavni je dio ovoga Ugovora.

  (4) Tumaenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i uinke Kolektivnog ugovora.

 • (5) Ugovorne strane preuzimaju obvezu da e tumaenja Povjerenstva biti objavljena najkasnije 15 dana nakon odranog sastanka na mrenim (web) stranicama Ministarstva i Sindikata.

  lanak 72.

  Rokovi za tumaenje

  Na zahtjev jedne od ugovornih strana ili poslodavca, Povjerenstvo za tumaenje Ugovora duno je dati tumaenje Ugovora u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

  XVI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lanak 73.

  Ugovorne strane su suglasne da e Vlada Republike Hrvatske razmotriti inicijativu kako bi se osigurala via razina zatite zaposlenika osnovnokolskog sustava odgoja i obrazovanja za tetne radnje koje su prema

  njima poinjenje.

  lanak 74.

  Ugovorne strane obvezuju se po pitanju osnovnih kola s uvjetima iz lanka 14. stavka 1. zapoeti pregovore u roku od 90 dana od potpisivanja Ugovora.

  lanak 75.

  Danom donoenja zakonskih i podzakonskih propisa kojima se ureuju nain i postupak utvrivanja lista (evidencija) zaposlenika, nain rasporeivanja zaposlenika te kriteriji kojima se svim kandidatima za

  zapoljavanje osiguravaju jednaki i transparentni uvjeti, prestaju se primjenjivati odredbe lanaka 25. stavka 7. Ugovora i Pravilnik koji je temeljem navedene odredbe donesen.

  lanak 76.

  Odredbe lanka 38. stavka 7., 8. i 9. Ugovora primjenjuju se od 1. rujna 2018. godine.

  lanak 77.

  Poslovnik o radu iz lanka 25. stavka 8. Ugovora te Pravilnik o kriterijima iz lanka 25. stavka 7. Ugovora Povjerenstvo na razini drave iz lanka 25. stavka 2. Ugovora donijet e u roku od 30 dana od dana

  potpisivanja Ugovora.

  lanak 78.

  Ugovor stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 1. svibnja 2018. godine.

  Klasa: 110-03/18-01/00019

  Urbroj: 533-08-18-0007

  Zagreb, 15. svibnja 2018.

  ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

  ZA SINDIKAT HRVATSKIH UITELJA

 • Ministrica znanosti i obrazovanja

  prof. dr. sc. Blaenka Divjak, v. r.

  Predsjednica Sindikata

  Sanja prem, v. r.

  SPECIFIKACIJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

  RED. BR. VRSTA PREGLEDA SKUPINA

  1.

  Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi, bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

  Urin kompletna pretraga;

  UZV abdomena (jetre, unog i mokranog mjehura, unih vodova, guterae, slezene bubrega;

  EKG s oitanjem;

  UZV dojki

  Pregled ginekologa: transvaginalna sonografija (TVS), PAPA test;

  Internistiki pregled i zavrno miljenje

  ene do 40 godina ivota

  2.

  Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi, bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

  Urin kompletna pretraga;

  UZV abdomena

  EKG s oitovanjem

  Mamografija ili UZV

  Pregled ginekologa: transvaginalna sonografija (TVS), PAPA test

  Internistiki pregled i