of 27 /27
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 112/2017 (17.11.2017.), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike KOLEKTIVNI UGOVORI 2630 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac, zastupana po predsjedniku Pregovaračkog odbora i ministru rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marku Paviću i REPREZENTATIVNI SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI: Sindikat policije Hrvatske, Zagreb, Bužanova 4, zastupan po Dubravku Jagiću, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1, zastupan po Zdravku Lončaru, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br.2, zastupan po Borisu Pleši, (u daljnjem tekstu: sindikat) zaključili su 9. studenoga 2017. godine KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE 1. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (1) Ovaj Kolektivni ugovor (u daljnjem tekstu: Ugovor) zaključuju Vlada Republike Hrvatske i sindikat državnih službi u ime svojih članova. (2) Ovim se Ugovorom na razini Republike Hrvatske utvrđuju međusobna prava i obveze potpisnika ovoga Ugovora. (3) Ovim Ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima. Članak 2. (1) Odredbe ovoga Ugovora primjenjuju se neposredno. (2) U slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa za službenike i namještenike različito uređeno zakonom, drugim općim aktima, pojedinačnim rješenjem, ugovorom o radu ili ovim Ugovorom, primjenjuje se za službenika i namještenika najpovoljnije pravo. Članak 3. (1) Ako bi zbog promjene okolnosti nastalih nakon sklapanja ovog Ugovora, koje nisu bile poznate ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, ispunjenje obveza za jednu ugovornu stranu postalo otežano ili bi joj nanijelo pretjerani gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmjeni ili dopuni. (2) Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane ne suglase o izmjenama Ugovora, svaka od njih ima pravo otkazati ovaj Ugovor. (3) Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pisanog otkaza Ugovora drugoj ugovornoj strani. 2. RADNI ODNOSI NAMJEŠTENIKA Članak 4. (1) Radna mjesta namještenika utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela. (2) S namještenikom se sklapa ugovor o radu na temelju provedenog oglasa ili internog oglasa. (3) Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici državnog tijela koje raspisuje oglas te putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave oglasa na web-stranici državnog tijela.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike · Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 112/2017 (17.11.2017.), Kolektivni ugovor za državne službenike

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike · Kolektivni ugovor za državne...

 • Kolektivni ugovor za dravne slubenike i namjetenike

  NN 112/2017 (17.11.2017.), Kolektivni ugovor za dravne slubenike i namjetenike

  KOLEKTIVNI UGOVORI

  2630

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u daljnjem tekstu: Vlada),

  kao poslodavac, zastupana po predsjedniku Pregovarakog odbora i ministru rada i

  mirovinskoga sustava mr. sc. Marku Paviu

  i

  REPREZENTATIVNI SINDIKATI DRAVNIH SLUBI:

  Sindikat policije Hrvatske, Zagreb, Buanova 4, zastupan po Dubravku Jagiu,

  Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Avenija Gojka uka

  1, zastupan po Zdravku Lonaru,

  Sindikat dravnih i lokalnih slubenika i namjetenika Republike Hrvatske, Zagreb, Trg kralja

  Petra Kreimira IV br.2, zastupan po Borisu Plei,

  (u daljnjem tekstu: sindikat)

  zakljuili su 9. studenoga 2017. godine

  KOLEKTIVNI UGOVOR

  ZA DRAVNE SLUBENIKE I NAMJETENIKE

  1. TEMELJNE ODREDBE

  lanak 1.

  (1) Ovaj Kolektivni ugovor (u daljnjem tekstu: Ugovor) zakljuuju Vlada Republike Hrvatske

  i sindikat dravnih slubi u ime svojih lanova.

  (2) Ovim se Ugovorom na razini Republike Hrvatske utvruju meusobna prava i obveze

  potpisnika ovoga Ugovora.

  (3) Ovim Ugovorom utvruju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada dravnih slubenika i

  namjetenika zaposlenih u dravnim tijelima.

  lanak 2.

  (1) Odredbe ovoga Ugovora primjenjuju se neposredno.

  (2) U sluaju da je neko pravo iz radnog odnosa za slubenike i namjetenike razliito

  ureeno zakonom, drugim opim aktima, pojedinanim rjeenjem, ugovorom o radu ili ovim

  Ugovorom, primjenjuje se za slubenika i namjetenika najpovoljnije pravo.

  lanak 3.

  (1) Ako bi zbog promjene okolnosti nastalih nakon sklapanja ovog Ugovora, koje nisu bile

  poznate ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, ispunjenje obveza za jednu

  ugovornu stranu postalo oteano ili bi joj nanijelo pretjerani gubitak, ona moe zahtijevati da

  se ugovor izmjeni ili dopuni.

  (2) Ako se u sluaju iz stavka 1. ovoga lanka ugovorne strane ne suglase o izmjenama

  Ugovora, svaka od njih ima pravo otkazati ovaj Ugovor.

  (3) Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pisanog otkaza Ugovora drugoj ugovornoj

  strani.

  2. RADNI ODNOSI NAMJETENIKA

  lanak 4.

  (1) Radna mjesta namjetenika utvruju se pravilnikom o unutarnjem redu dravnog tijela.

  (2) S namjetenikom se sklapa ugovor o radu na temelju provedenog oglasa ili internog

  oglasa.

  (3) Oglas se objavljuje na oglasnoj ploi i web stranici dravnog tijela koje raspisuje oglas te

  putem podrune slube Hrvatskog zavoda za zapoljavanje. Rok za podnoenje prijava na

  oglas je osam dana od dana objave oglasa na web-stranici dravnog tijela.

 • (4) Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici dravnog tijela

  koje raspisuje oglas, a dostava svim kandidatima se smatra izvrenom osmoga dana od dana

  javne objave.

  (5) Protiv odluke iz stavka 4. ovoga lanka kandidat u postupku ima pravo prigovora elniku

  dravnog tijela u roku od osam dana od dana dostave odluke.

  lanak 5.

  (1) Prilikom sklapanja ugovora o radu s namjetenikom moe se ugovoriti probni rad.

  (2) Probni rad namjetenika moe trajati najdue dva mjeseca.

  lanak 6.

  (1) Namjeteniku s kojim je ugovoren probni rad moe se, na nain propisan opim propisom

  o radu, otkazati ugovor o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu.

  (2) Ako se namjeteniku iz stavka 1. ovog lanka otkaz ugovora ne dostavi do najkasnije

  posljednjeg dana probnog rada, smatrat e se da je namjetenik zadovoljio na probnom radu.

  lanak 7.

  (1) Slubenik i namjetenik tijela jedinice lokalne ili podrune samouprave i slubenik iz

  javne slube koji se po sili zakona preuzima u dravno tijelo, odnosno koji se zbog potreba

  slube, temeljem posebnog propisa o slubenikim odnosima, premjeta u dravno tijelo na

  temelju pisanog sporazuma elnika dravnog tijela i tijela jedinice lokalne ili podrune

  samouprave, odnosno javne slube, za ostvarivanje svojih radnih i materijalnih prava,

  zadrava kontinuitet svog rada odnosno radnog staa kao ukupni sta ostvaren u dravnom

  tijelu, javnoj slubi i jedinici lokalne i podrune samouprave.

  (2) U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka kao neprekinuti rad odnosno radni sta smatrat e se

  rad ostvaren u dravnim tijelima, javnim slubama i jedinicama lokalne i podrune

  (regionalne) samouprave izmeu kojeg nije bilo prekida dueg od osam dana.

  3. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI

  lanak 8.

  (1) Puno radno vrijeme slubenika i namjetenika je 40 sati tjedno.

  (2) Tjedno radno vrijeme rasporeeno je u pravilu na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.

  (3) Dnevno radno vrijeme ne moe biti krae od 8 niti due od 12 sati, osim u sluaju hitnoga

  prekovremenog rada.

  (4) Slubenik i namjetenik mora biti obavijeten o rasporedu rada ili promjeni rasporeda

  radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, u pisanom obliku, s tono naznaenim satom

  poetka rada, osim u sluaju hitnog prekovremenog rada, o emu je slubenika i namjetenika

  nuno u pisanom obliku obavijestiti najmanje 24 sata unaprijed.

  (5) Kada slubenik i namjetenik radi prekovremeno, prekovremeni rad pojedinog slubenika

  i namjetenika ne smije trajati due od dvjesto pedeset sati godinje.

  lanak 9.

  (1) Poslodavac je duan voditi evidenciju radnog vremena.

  (2) Na zahtjev dravnog slubenika ili namjetenika, ili na zahtjev sindikalnog povjerenika

  elnik tijela duan je dostaviti evidenciju iz stavka 1. ovoga lanka.

  lanak 10.

  (1) Slubenik i namjetenik koji radi puno radno vrijeme ima svakoga radnog dana pravo na

  odmor (stanku) od 30 minuta, a koristi ga u skladu s rasporedom koji utvrdi elnik dravnog

  tijela ili osoba koju on ovlasti.

  (2) Slubenik i namjetenik koji radi u turnusima od 12 sati ima pravo na odmor u trajanju od

  60 minuta ili dva puta po 30 minuta, u skladu s naravi i potrebama posla.

  (3) Vrijeme odmora iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka ubraja se u radno vrijeme i ne moe se

  odrediti u prva tri sata nakon poetka radnog vremena niti u zadnja dva sata prije zavretka

  radnog vremena.

  lanak 11.

 • Izmeu dva uzastopna radna dana slubenik i namjetenik ima pravo na odmor od najmanje

  12 sati neprekidno.

  lanak 12.

  (1) Slubenik i namjetenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

  (2) Dani tjednog odmora su u pravilu subota i nedjelja.

  (3) Ako je prijeko potrebno da slubenik i namjetenik radi na dan (dane) tjednog odmora,

  osigurava mu se koritenje tjednog odmora tijekom sljedeeg tjedna.

  (4) Ako slubenik i namjetenik radi potrebe posla ne moe koristiti tjedni odmor na nain iz

  stavka 3. ovoga lanka, u dogovoru, odnosno prema odluci neposredno nadreenog

  slubenika i namjetenika mora mu se osigurati koritenje tjednog odmora najkasnije u roku

  od 14 dana.

  lanak 13.

  (1) Slubenik i namjetenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaeni godinji odmor

  u najkraem trajanju propisanom opim propisom o radu.

  (2) Osnovica za izraun godinjeg odmora iz stavka 1. ovoga lanka uveava se prema

  pojedinano odreenim mjerilima iz lanka 19. ovoga ugovora.

  lanak 14.

  Za vrijeme koritenja godinjeg odmora slubeniku i namjeteniku se isplauje naknada plae

  u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, a najmanje u visini njegove prosjene

  mjesene plae u prethodna tri mjeseca (uraunavajui sva primanja u novcu i naravi koja

  predstavljaju naknadu za rad).

  lanak 15.

  Nitetan je sporazum o odricanju od prava na godinji odmor, odnosno o isplati naknade

  umjesto koritenja godinjeg odmora.

  lanak 16.

  (1) Pri utvrivanju trajanja godinjeg odmora ne uraunavaju se subote, nedjelje, neradni dani

  i blagdani.

  (2) Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlateni lijenik, ne

  uraunava se u trajanje godinjeg odmora.

  lanak 17.

  (1) Slubenik i namjetenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid rada izmeu dva radna

  odnosa dui od 8 dana, stjee pravo na godinji odmor iz lanka 13. ovoga ugovora nakon est

  mjeseci neprekidnoga rada.

  (2) Razdoblje u kojem slubenik i namjetenik zbog propisanog opravdanog razloga, koji ne

  dovodi do prekida radnog odnosa, nije prisutan na radu se ne smatra prekidom rada iz stavka

  1. ovoga lanka.

  lanak 18.

  (1) Slubenik i namjetenik koji nije ispunio uvjet za stjecanje godinjeg odmora iz lanka 17.

  stavak 1. ovoga ugovora ili mu tijekom godine prestaje radni odnos, ostvaruje pravo na

  razmjerni dio godinjeg odmora, u skladu s opim propisom o radu.

  (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka slubenik i namjetenik kojem radni odnos prestaje

  zbog odlaska u mirovinu ima pravo na godinji odmor iz lanka 13. ovoga ugovora za

  kalendarsku godinu u kojoj odlazi u mirovinu.

  lanak 19.

  (1) Osnovica za izraun godinjeg odmora iz lanka 13. stavka 2. uveava se prema

  pojedinano odreenim mjerilima:

  1. s obzirom na uvjete rada:

  rad na poslovima s oteanim ili posebnim uvjetima rada 2 dana

  rad u smjenama, turnusu, ili redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim

  danima odreenim zakonom 1 dan

 • 2. s obzirom na sloenosti poslova i stupanj strune spreme:

  rukovodeim dravnim slubenicima 4 dana

  viim dravnim slubenicima 4 dana

  niim dravnim slubenicima 3 dana

  namjetenicima sa SSS 3 dana

  namjetenicima s NSS 2 dana

  3. s obzirom na duinu radnog staa:

  od navrenih 5 do navrenih 9 godina radnog staa 2 dana

  od navrenih 10 do navrenih 14 godina radnog staa 3 dana

  od navrenih 15 do navrenih 19 godina radnog staa 4 dana

  od navrenih 20 do navrenih 24 godina radnog staa 5 dana

  od navrenih 25 do navrenih 29 godina radnog staa 6 dana

  od navrenih 30 do navrenih 34 godina radnog staa 7 dana

  od navrenih 35 i vie godina radnog staa 8 dana

  4. s obzirom na posebne socijalne uvjete:

  roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 2 dana

  roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete jo po 1 dan

  samohranom roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 3 dana

  roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu 3 dana

  osobi s invaliditetom 3 dana

  osobi s tjelesnim oteenjem najmanje 50% 2 dana

  5. s obzirom na ostvarene rezultate rada:

  slubeniku ocijenjenom ocjenom izuzetan 3 dana

  slubeniku ocijenjenom ocjenom primjeran 2 dana

  slubeniku ocijenjenom ocjenom uspjean 1 dan.

  (2) Ukupno trajanje godinjeg odmora odreuje se na nain da se osnovica za izraun

  godinjeg odmora uveava za zbroj svih dodatnih dana utvrenih tokama 1. 5. stavka 1.

  ovoga lanka, s tim da ukupno trajanje godinjeg odmora ne moe iznositi manje od 20 radnih

  dana niti vie od 30 radnih dana u godini, osim u sluaju iz lanka 20. ovog Ugovora.

  lanak 20.

  Slijepi slubenik i namjetenik, donator organa kao i slubenik i namjetenik koji radi na

  poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zatite na radu nije mogue otkloniti tetne utjecaje

  i na poslovima s posebnim ili oteanim uvjetima rada ima pravo na najmanje 30 dana

  godinjeg odmora.

  lanak 21.

  (1) Raspored koritenja godinjih odmora utvruje elnik dravnog tijela ili osoba koju on

  ovlasti, najkasnije do 15. svibnja tekue godine.

  (2) Najmanje petnaest dana prije koritenja godinjeg odmora, slubeniku i namjeteniku se

  mora dostaviti odluka o trajanju godinjeg odmora i razdoblju njegovog koritenja.

  lanak 22.

  (1) Slubenik i namjetenik moe tijekom cijele kalendarske godine koristiti godinji odmor

  za tu kalendarsku godinu u neprekidnom trajanju, u dva ili vie dijelova, prema rasporedu

  koritenja godinjih odmora, odnosno dogovoru s poslodavcem.

  (2) Ako slubenik i namjetenik koristi godinji odmor u dva ili vie dijelova, jedan dio mora

  biti u trajanju od najmanje 2 tjedna neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine

  za koju ostvaruje pravo na godinji odmor.

  (3) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, na zahtjev dravnog slubenika i namjetenika mora

  mu se omoguiti koritenje godinjeg odmora iz stavka 2. ovoga lanka u razdoblju od 1.

  srpnja do 1. listopada tekue godine.

 • (4) Neiskoriteni dio godinjeg odmora slubenik i namjetenik mora iskoristiti najkasnije do

  30. lipnja idue godine.

  lanak 23.

  (1) Godinji odmor, odnosno dio godinjeg odmora koji nije iskoriten u kalendarskoj godini

  u kojoj je steen, zbog bolesti, te koritenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski

  dopust, te dopust radi skrbi i njege djeteta s teim smetnjama u razvoju, slubenik ili

  namjetenik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedee

  kalendarske godine.

  (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, godinji odmor, odnosno dio godinjeg odmora koji

  zbog koritenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, te dopust radi skrbi i njege

  djeteta s teim smetnjama u razvoju, nije mogao iskoristiti ili mu njegovo koritenje nije

  omogueno do 30. lipnja sljedee kalendarske godine, slubenik ili namjetenik ima pravo

  iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

  (3) Vrijeme koritenja godinjeg odmora iz stavka 1. i 2. ovoga lanka odreuje elnik

  dravnog tijela ili osoba koju on za to ovlasti.

  lanak 24.

  (1) Slubeniku koji je stavljen na raspolaganje i namjeteniku kojem je redovitim otkazom

  otkazan ugovor o radu, kao i slubeniku i namjeteniku kojem sluba odnosno radni odnos

  prestaje zbog prelaska drugom poslodavcu, mora se omoguiti koritenje godinjeg odmora

  kojeg je stekao u dravnom tijelu u kojem mu prestaje sluba odnosno radni odnos prije

  prestanka slube odnosno radnog odnosa.

  (2) Slubeniku i namjeteniku iz stavka 1. ovog lanka kojem sluba odnosno radni odnos

  prestane, a nije iskoristio godinji odmor koji je stekao, isplatit e se naknada za neiskoriteni

  godinji odmor u skladu s opim propisom o radu.

  lanak 25.

  Slubenik i namjetenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godinjeg odmora prema

  svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome duan obavijestiti neposredno

  nadreenog slubenika u pravilu tri dana prije, a iznimno najmanje jedan dan prije koritenja

  u sluaju opravdanih razloga.

  lanak 26.

  (1) Slubeniku i namjeteniku moe se odgoditi odnosno prekinuti koritenje godinjeg

  odmora radi izvrenja vanih i neodgodivih slubenih poslova.

  (2) Odluku o odgodi odnosno prekidu koritenja godinjeg odmora iz stavka 1. ovoga lanka

  donosi elnik dravnog tijela ili osoba koju on za to ovlasti.

  (3) Slubeniku i namjeteniku kojem je odgoeno ili prekinuto koritenje godinjeg odmora,

  mora se omoguiti naknadno koritenje odnosno nastavljanje koritenja godinjeg odmora.

  lanak 27.

  (1) Slubenik i namjetenik ima pravo na naknadu stvarnih trokova prouzroenih odgodom

  odnosno prekidom koritenja godinjeg odmora.

  (2) Trokovima iz stavka 1. ovoga lanka smatraju se putni i drugi trokovi.

  (3) Putnim trokovima iz stavka 2. smatraju se stvarni trokovi prijevoza koji je slubenik i

  namjetenik koristio u polasku i povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta u kojem je koristio

  godinji odmor u trenutku prekida.

  (4) Drugim trokovima smatraju se ostali izdaci koji su nastali za slubenika ili namjetenika

  zbog odgode odnosno prekida godinjeg odmora, koji se kao i putni trokovi dokazuju

  odgovarajuom dokumentacijom.

  lanak 28.

  (1) Slubenik i namjetenik ima pravo na dopust uz naknadu plae (plaeni dopust) u jednoj

  kalendarskoj godini u sljedeim sluajevima:

  zakljuenje braka ili ivotnog partnerstva 5 radnih dana

 • roenje ili posvojenje djeteta 5 radnih dana

  smrti suprunika, roditelja, ouha i maehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka 5

  radnih dana

  smrti ostalih krvnih srodnika zakljuno s etvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih

  srodnika zakljuno s drugim stupnjem srodstva 2 radna dana

  selidbe u istom mjestu stanovanja 2 radni dan

  selidbe u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana

  za dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana

  teke bolesti suprunika, djeteta ili roditelja 3 radna dana

  nastupanje u kulturnim i portskim priredbama 1 radni dan

  sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i

  dr. 2 radna dana

  elementarne nepogode koja je neposredno zadesila slubenika i namjetenika 5 radnih dana.

  (2) Slubenik i namjetenik ima pravo na plaeni dopust za svaki smrtni sluaj naveden u

  stavku 1. ovoga lanka i za svako dobrovoljno davanje krvi.

  (3) Pod dobrovoljnim davanjem krvi iz stavka 1. ovog lanka ne smatra se davanje krvne

  plazme.

  lanak 29.

  (1) Za pripremu polaganja dravnoga strunog ispita slubenici imaju pravo na plaeni dopust

  od tjedan dana bez obzira na strunu spremu koji ukljuuje i dan polaganja ispita.

  (2) Za pripremu polaganja pravosudnog ispita slubenici imaju pravo na plaeni dopust koji

  ukljuuje i dan polaganja ispita, i to:

  tjedan dana ako slubenik nema obvezu polaganja ispita,

  mjesec dana ako je slubenik obvezan polagati ispit.

  lanak 30.

  (1) Slubenik i namjetenik za vrijeme strunog ili opeg kolovanja, osposobljavanja ili

  usavravanja na koje je upuen od strane elnika dravnog tijela, ima pravo na plaeni dopust

  u sljedeim sluajevima:

  za svaki ispit po predmetu 2 dana i

  za zavrni rad 5 dana.

  (2) Slubenik i namjetenik, za vrijeme strunog ili opeg kolovanja, osposobljavanja ili

  usavravanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaeni dopust u sljedeim sluajevima:

  za svaki ispit po predmetu 1 dan i

  za zavrni rad 2 dana.

  lanak 31.

  (1) U sluaju prekida godinjeg odmora zbog plaenog dopusta ili razdoblja privremene

  nesposobnosti za rad, dravni slubenik ili namjetenik je duan vratiti se na rad onog dana

  kada bi mu godinji odmor redovito zavrio da nije bilo plaenog dopusta ili privremene

  nesposobnosti za rad. Ostatak godinjeg odmora e koristiti naknadno, prema sporazumu s

  elnikom dravnog tijela.

  (2) Ako plaeni dopust ili razdoblje privremene nesposobnosti za rad zavrava nakon to bi

  zavrio godinji odmor, dravni slubenik ili namjetenik se vraa na rad po zavretku trajanja

  plaenog dopusta, odnosno privremene nesposobnosti za rad.

  lanak 32.

  U pogledu stjecanja prava iz slube odnosno radnog odnosa ili u svezi sa slubom ili radnim

  odnosom, razdoblja plaenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

  lanak 33.

  (1) Slubeniku i namjeteniku se na njegov zahtjev, zbog osobito opravdanih objektivnih ili

  osobnih razloga moe odobriti dopust bez naknade plae (neplaeni dopust).

 • (2) Rjeenjem o odobrenom neplaenom dopustu odreuje se opravdanost razloga i razdoblje

  trajanja neplaenog dopusta.

  4. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

  lanak 34.

  (1) Dravna tijela su duna provoditi sve mjere zatite na radu i ispunjavati svoje obveze u

  podruju zatite zdravlja i ivota zaposlenih, propisane opim propisom zatite na radu.

  (2) Za poslove na kojima se ni uz primjenu mjera zatite na radu iz stavka 1. ovoga lanka

  nije mogue otkloniti tetne utjecaje, dravno e tijelo posebnim propisom utvrditi povoljnije

  posebne mjere zatite na radu.

  (3) Slubenici i namjetenici provode sve propisane mjere zatite na radu i duni su postupati

  u skladu s uputama o zatiti ivota i zdravlja dravnog tijela.

  (4) Slubenik i namjetenik koji odbija raditi ili napusti svoje mjesto rada zbog neprovedenih

  propisanih mjera zatite na radu, ne smije zbog toga biti stavljen u nepovoljniji poloaj u

  odnosu na druge slubenike i namjetenike, a za razdoblje do kada se ne provedu mjere zatite

  na radu ima pravo na naknadu plae.

  5. PLAE I DODACI NA PLAE

  lanak 35.

  (1) Plau slubenika i namjetenika ini osnovna plaa i dodaci na osnovnu plau.

  (2) Osnovna plaa je umnoak koeficijenta sloenosti poslova radnoga mjesta na koje je

  rasporeen slubenik ili namjetenik i osnovice za izraun plae, uvean za 0,5% za svaku

  navrenu godinu radnog staa.

  (3) Osnovica za izraun plae iz stavka 2. ovoga lanka od 1. studenog 2017. godine iznosi

  5.421,54 kune, a primjenjuje se poevi s plaom za mjesec studeni 2017. godine koja se

  isplauje u mjesecu prosincu 2017. godine.

  (4) O visini osnovice iz stavka 3. ovoga lanka e Ugovorne strane za svaku slijedeu

  kalendarsku godinu pregovarati prije donoenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za

  naredno razdoblje i ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

  (5) Dodaci na osnovnu plau su dodaci za uspjenost na radu, dodaci za poslove s posebnim

  uvjetima rada i druga uveanja plae.

  lanak 36.

  (1) Plaa se isplauje unatrag jedanput mjeseno za protekli mjesec.

  (2) Od jedne do druge isplate plae ne smije proi vie od 30 dana.

  lanak 37.

  Poslodavac je duan na zahtjev slubenika ili namjetenika izvriti uplatu obustava iz plae

  (kredit, uzdravanje i sl.).

  lanak 38.

  (1) Osnovna plaa slubenika i namjetenika uveat e se za svaki sat rada, i to:

  za rad nou 40%

  za prekovremeni rad 50%

  za rad subotom 25%

  za rad nedjeljom 35%

  za rad blagdanom, neradnim danom utvrenim zakonom i na Uskrs 150%

  za rad u drugoj smjeni ako slubenik ili namjetenik radi naizmjenino, ili najmanje dva

  radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni 10%

  za dvokratni rad s prekidom duim od 90 minuta 10%

  za rad u turnusu 5%.

  (2) Dodaci iz stavka 1. ovoga lanka meusobno se ne iskljuuju, osim dodataka za rad u

  turnusu i rad u drugoj smjeni.

 • (3) Dravnim slubenicima i namjetenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima

  rada uveanje plae za prekovremeni rad i druga uveanja plae iz ovog lanka obraunavaju

  se za svaki sat rada na osnovnu plau uveanu za dodatak za posebne uvjete rada i za zvanje.

  (4) Za vrijeme provedeno na pasivnom deurstvu (pripravnost za rad), utvreno temeljem

  slubene evidencije o satima provedenim na pasivnom deurstvu, slubeniku i namjeteniku

  isplatit e se 10% satnice redovnog rada u tekuem mjesecu za svaki sat pasivnog deurstva.

  (5) Osnovna plaa uveat e se:

  ako slubenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za 8%,

  ako slubenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za 15%,

  ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto na kojem slubenik radi i ako je znanstveni

  stupanj u funkciji poslova radnog mjesta na kojem slubenik radi.

  (6) Radom u smjenama (smjenski rad) smatra se svakodnevni redovni rad slubenika i

  namjetenika prema utvrenom radnom vremenu poslodavca koji slubenik i namjetenik

  obavlja naizmjenino tijekom tjedna ili mjeseca u prijepodnevnom (I. smjena),

  poslijepodnevnom (II. smjena) ili nonom (III. smjena) dijelu dana.

  (7) Rad u I. smjeni je od 6 do 14 sati, u II. smjeni od 14 do 22 sata i u III. smjeni od 22 do 6

  sati.

  (8) Radom u turnusu smatra se rad slubenika i namjetenika prema utvrenom radnom

  vremenu poslodavca koji slubenik i namjetenik obavlja naizmjenino tijekom tjedna ili

  mjeseca u smjenama od po 12 sati dnevno u ciklusima 12-24-12-48.

  (9) Prekovremenim radom, kad je rad slubenika i namjetenika organiziran u radnom tjednu

  od ponedjeljka do petka, smatra se svaki sat rada dui od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada

  subotom ili nedjeljom.

  (10) Prekovremenim radom, kad je rad slubenika i namjetenika organiziran u smjenama (2

  prve 2 druge 2 tree 2 dana slobodna) ili u turnusu, smatra se svaki sat rada dui od

  redovne smjene ili turnusa te svaki sat rada dui od redovnog mjesenog fonda radnih sati.

  (11) Ako je rad slubenika i namjetenika organiziran na drugaiji nain, prekovremeni rad je

  svaki sat rada dui od dnevnog radnog vremena te svaki sat rada dui od 40 sati tjedno.

  (12) Redovni mjeseni fond radnih sati su sati koje slubenici i namjetenici trebaju raditi u

  tekuem mjesecu, a dobije se na nain da se broj radnih dana u tekuem mjesecu pomnoi s 8

  sati.

  (13) Prekovremeni rad ostvaren radom duim od dnevnog radnog vremena ili redovne smjene

  i prekovremeni rad ostvaren radom duim od mjesenog ili tjednog fonda radnih sati iz stavka

  10. i 11. ovog lanka meusobno se ne iskljuuju.

  (14) Umjesto uveanja osnovne plae po osnovi prekovremenog rada, slubenik ili

  namjetenik moe koristiti jedan ili vie slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima

  prekovremenog rada u omjeru 1:1.5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 min redovnog sata

  rada) te mu se u tom sluaju izdaje rjeenje u kojem se navodi broj i vrijeme koritenja

  slobodnih dana, kao i vrijeme kad je taj prekovremeni rad ostvaren.

  lanak 39.

  Slubenik i namjetenik ima pravo na uveanje koeficijenta sloenosti poslova radnog mjesta

  za radni sta ostvaren u dravnim tijelima, i to za:

  20 do 29 godina 4%

  od 30 do 34 godine 8%

  od 35 i vie godina 10%.

  lanak 40.

  (1) Ako slubenik i namjetenik po nalogu obavlja poslove vie sloenosti od poslova na koje

  je rasporeen, u trajanju do 30 dana, plaa mu se isplauje sukladno plai radnog mjesta

  poslove kojeg je obavljao po nalogu.

  (2) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga lanka, elnik tijela donosi rjeenje o plai.

 • (3) Dravni slubenik i namjetenik ne smije obavljati poslove iz stavka 1. i 2. ovoga lanka

  bez izdanog pisanog naloga s tim da mu se plaa vie sloenosti isplauje samo za one radne

  sate koje je stvarno na njima proveo bez obzira na trajanje naloga.

  lanak 41.

  Slubenik i namjetenik kojem sluba ili radni odnos prestaje, a ostvario je pravo na

  otpremninu i ispunjava uvjete za mirovinu, moe na temelju sporazuma s dravnim tijelom

  ostvariti doivotnu otpremninu (dokup mirovine) iskljuivo prema posebnom propisu o

  doivotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine.

  lanak 42.

  Ako slubenik i namjetenik radi na poslovima ija priroda rada ne dozvoljava prekid rada, pa

  iz tih razloga ne moe koristiti dnevni odmor (stanku), ima pravo traiti da vrijeme dnevnog

  odmora (stanke) iskoristi kao slobodne dane.

  lanak 43.

  (1) Ako je slubenik i namjetenik odsutan iz slube odnosno s rada zbog bolovanja do 42

  dana, pripada mu naknada plae u visini od 85% od njegove osnovne plae.

  (2) Naknada u 100% iznosu osnovne plae pripada slubeniku i namjeteniku kad je na

  bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

  6. OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUBENIKA I NAMJETENIKA

  lanak 44.

  (1) Ugovorne strane sporazumne su da e Vlada slubeniku i namjeteniku isplatiti regres za

  koritenje godinjeg odmora, najkasnije do dana poetka koritenja godinjeg odmora.

  (2) O visini regresa e ugovorne strane za svaku sljedeu kalendarsku godinu pregovarati prije

  donoenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje i ugovoriti dodatkom

  ovom Ugovoru.

  (3) Ako se dodatak iz stavka 2. ovoga lanka ne potpie do donoenja smjernica ekonomske i

  fiskalne politike za naredno razdoblje, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja

  isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora izmeu Vlade i sindikata.

  lanak 45.

  Slubeniku i namjeteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od tri

  proraunske osnovice.

  lanak 46.

  (1) Obitelj slubenika i namjetenika ima pravo na pomo u sluaju:

  smrti slubenika i namjetenika koji izgubi ivot u obavljanju ili povodom obavljanja

  slube, odnosno rada 3 proraunske osnovice i trokove pogreba

  smrti slubenika i namjetenika 2 proraunske osnovice.

  (2) lanovima obitelji slubenika i namjetenika u sluaju iz prethodnog stavka smatraju se

  zakonski nasljednici pojedinog reda nasljeivanja u skladu sa Zakonom o nasljeivanju.

  (3) Slubenik i namjetenik ima pravo na pomo u sluaju:

  smrti suprunika, djeteta i roditelja 1 proraunsku osnovicu.

  lanak 47.

  Ugovorne strane sporazumne su da e se djeci, odnosno zakonskim starateljima djece

  slubenika i namjetenika koji je izgubio ivot u obavljanju slube odnosno rada, mjeseno

  isplatiti pomo, i to:

  za dijete predkolskog uzrasta 50% prosjeno isplaene neto plae u gospodarstvu RH u

  prethodnoj godini,

  za dijete do zavrenog osmog razreda osnovne kole 70% prosjeno isplaene neto plae u

  gospodarstvu RH u prethodnoj godini,

  za dijete do zavrene srednje kole, odnosno redovnog studenta 90% prosjeno isplaene

  neto plae u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

  lanak 48.

 • (1) Slubenik i namjetenik ima pravo na pomo u sluaju:

  bolovanja dueg od 90 dana jednom godinje u visini jedne proraunske osnovice,

  nastanka teke invalidnosti slubenika i namjetenika, malodobne djece ili suprunika

  slubenika i namjetenika u visini jedne proraunske osnovice,

  roenja djeteta u visini 50% jedne proraunske osnovice.

  (2) Nastanak invalidnosti zaposlenika, suprunika i malodobnog djeteta utvruje se dostavom

  konanog rjeenja nadlenog tijela sukladno posebnim propisima.

  (3) Nastanak invalidnosti malodobnog djeteta utvruje se pravomonim rjeenjem o

  invalidnosti nadlene slube socijalne skrbi.

  (4) Radi pokria trokova lijeenja, odnosno pokria trokova prilikom nabave medicinskih

  pomagala, odnosno lijekova, koja pomagala i lijekovi su prema preporuci nadlenog lijenika

  specijaliste po pravilima medicinske struke za slubenika i namjetenika, dijete ili suprunika

  nuni i nenadomjestivi drugim odgovarajuim lijekom i pomagalom, odobrenim od strane

  Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, slubeniku i namjeteniku nadoknauje se

  troak u visini plaenog iznosa, a najvie do iznosa jedne proraunske osnovice jednom

  godinje.

  lanak 49.

  (1) Kada je slubenik i namjetenik upuen na slubeno putovanje, pripada mu puna naknada

  prijevoznih trokova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog rauna za spavanje.

  (2) Ugovorne strane sporazumne su da visina dnevnice za slubena putovanja u Republici

  Hrvatskoj iznosi najmanje 170,00 kuna, a za slubena putovanja u inozemstvu dnevnica se

  isplauje u visini propisanoj Odlukom o visini dnevnice za slubeno putovanje u inozemstvo

  za korisnike koji se financiraju iz sredstava Dravnog prorauna.

  (3) Ako je slubeniku i namjeteniku osigurana odgovarajua dnevna prehrana, iznos

  dnevnice umanjit e se za 60%.

  (4) Ako je slubeniku i namjeteniku osiguran odgovarajui smjetaj u vrstom objektu, nema

  pravo na naknadu hotelskog rauna za spavanje.

  (5) Odgovarajui smjetaj u vrstom objektu je smjetaj u zidanom ili drvenom stambenom

  objektu, koji ispunjava tehnike uvjete za stanovanje (voda, struja, sanitarije, namjetaj nuan

  za smjetaj slubenika i namjetenika, po potrebi grijanje, odnosno hlaenje, zatita od buke i

  dr.).

  (6) Slubenik i namjetenik upuen od strane poslodavca na kolovanje, edukaciju, seminar i

  sl. ima pravo na punu dnevnicu i ostale prava iz ovoga lanka za cijelo vrijeme trajanja

  izobrazbe.

  (7) Slubeniku i namjeteniku mora se izdati nalog za slubeno putovanje najmanje 24 sata

  prije putovanja u kojem mora biti naznaeno odobreno prijevozno sredstvo.

  (8) Slubenik i namjetenik ima pravo na pola dnevnice ako slubeno putovanje traje izmeu

  8 i 12 sati, a ako slubeno putovanje traje izmeu 12 i 24 sata ima pravo na punu dnevnicu.

  (9) Ako slubenik i namjetenik koristi svoje vlastito prijevozno sredstvo ije koritenje nije

  odobreno, ima pravo na naknadu trokova prijevoza u visini cijene karte putnim nalogom

  odobrenoga prijevoznog sredstva.

  lanak 50.

  (1) Za vrijeme rada izvan stalnog mjesta rada u kojem je zaposlen i izvan mjesta njegova

  stalnog boravka, slubenik i namjetenik ima pravo na dodatak za rad na terenu, ako je na

  terenu proveo najmanje 8 sati bez obzira na to koliko je dana radio.

  (2) Pod pojmom stalno mjesto rada podrazumijeva se mjesto odnosno podruje u kojem

  slubenik i namjetenik obavlja poslove radnog mjesta na koje je rasporeen, s obzirom na

  opis poslova radnog mjesta iz pravilnika o unutarnjem redu i nadlenosti ustrojstvene jedinice

  u koju je rasporeen, utvrenu u aktu o unutarnjem ustrojstvu dravnog tijela.

 • (3) Terenski dodatak se isplauje slubeniku i namjeteniku najkasnije posljednji radni dan u

  mjesecu, za idui mjesec.

  (4) Visina terenskog dodatka iznosi najmanje 170,00 kuna, odnosno prema sporazumu s

  Vladom.

  (5) Ako je slubeniku i namjeteniku za vrijeme rada izvan sjedita dravnog tijela i izvan

  mjesta njegova stalnog boravka osigurana odgovarajua dnevna prehrana, isplatit e se 50%

  iznosa dodatka iz stavka 4. ovoga lanka.

  (6) Ako je slubeniku i namjeteniku za vrijeme rada izvan sjedita dravnog tijela i izvan

  mjesta njegova stalnog boravka osiguran adekvatan smjetaj (u vrstom objektu) nema pravo

  na naknadu iznosa hotelskog rauna za spavanje.

  (7) Pored terenskog dodatka slubenik i namjetenik ima pravo i na dodatke iz lanka 38.

  ovog Ugovora za svaki stvarno odraeni sat rada.

  (8) Dnevnica i terenski dodatak se meusobno iskljuuju.

  (9) Ako se slubenici i namjetenici organizirano upuuju na rad na terenu (osiguranje

  utakmica, preprata) u stvarno odraene sate rada ubraja im se i vrijeme putovanja do mjesta

  rada na terenu kao i vrijeme putovanja provedeno na povratku s mjesta rada na terenu.

  (10) Iznimno od odredbi ovog Kolektivnog ugovora, prava po osnovi terenskog rada ostvaruje

  i slubenik koji radi na plovilu, odnosno na izdvojenom mjestu na otoku, ako plovilo odnosno

  izdvojeno mjesto rada na otoku, zbog naravi posla ne smije ili ne moe napustiti najmanje 24

  sata.

  lanak 51.

  Ako slubenik i namjetenik u svoje slobodno vrijeme tijekom terenskog rada zbog okolnosti

  obavljanja poslova ne smije ili ne moe napustiti prostorije ili prijevozno sredstvo u kojima je

  smjeten, tako provedeno vrijeme izvan stvarno odraenih sati rada smatra se pasivnim

  deurstvom.

  lanak 52.

  (1) Slubeniku i namjeteniku pripada naknada za odvojeni ivot od obitelji ako zbog mjesta

  stalnog rada, razliitog od prebivalita njegove obitelji, ivi odvojeno od obitelji.

  (2) Pravo iz stavka 1. ovoga lanka nema slubenik i namjetenik koji ivi odvojeno od

  obitelji ako je:

  rasporeen u mjesto rada razliito od prebivalita njegove obitelji na temelju osobnog

  zahtjeva,

  putem javnog natjeaja primljen u slubu odnosno radni odnos u mjesto rada razliito od

  prebivalita njegove obitelji,

  rasporeen u mjesto rada razliito od prebivalita njegove obitelji, temeljem obveze

  preuzete ugovorom o kolovanju,

  obitelj odselila u drugo mjesto.

  (3) Naknada se isplauje za pokrie poveanih trokova ivota zbog odvojenosti od obitelji,

  odnosno rada i stalnog mjesta boravka izvan mjesta stalnog prebivalita.

  (4) Ako je slubeniku i namjeteniku osiguran odgovarajui smjetaj ili cjelodnevna prehrana,

  visina naknade umanjit e se 25%, a ako su mu osigurani i odgovarajui smjetaj i

  cjelodnevna prehrana, visina naknade umanjit e se 50%.

  (5) Naknada za odvojeni ivot obitelji i terenski dodatak meusobno se iskljuuju.

  (6) Naknada za odvojeni ivot od obitelji i naknada trokova prijevoza od mjesta prebivalita

  do mjesta rada meusobno se iskljuuju.

  (7) Ugovorne strane sporazumne su da visina naknade za odvojeni ivot od obitelji slubenika

  i namjetenika iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno prema sporazumu s Vladom.

  (8) Slubenik i namjetenik nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga lanka za mjesec u

  kojem nije radio niti jedan dan, neovisno o razlozima.

  lanak 53.

 • (1) Slubeniku i namjeteniku nadoknauju se trokovi mjesnog javnog prijevoza za dolazak

  na posao i povratak s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troka javnog prijevoza koji

  mu omoguuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla.

  (2) Slubeniku ili namjeteniku koji za dolazak na posao i povratak s posla ne koristi mjesni

  javni prijevoz, a taj prijevoz omoguuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, naknada

  trokova prijevoza isplauje se na nain da se mjesena naknada sukladno odredbama ovoga

  lanka umanjuje za 25%.

  (3) Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omoguava slubeniku i namjeteniku

  redoviti dolazak na posao i povratak s posla, slubeniku i namjeteniku se nadoknauju

  trokovi prijevoza koji se utvruju u visini cijene mjesene karte javnog prijevoza najblieg

  mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran, odnosno isplauje se naknada po prijeenom

  kilometru sukladno odredbama ovog lanka, ako je to za poslodavca povoljnije.

  (4) Slubenik i namjetenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada,

  odnosno manje od 2 km od stanice meumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese

  stanovanja, nema pravo na naknadu trokova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno

  u mjestu rada.

  (5) Slubeniku i namjeteniku se nadoknauju trokovi meumjesnog prijevoza za dolazak na

  posao i povratak s posla meumjesnim javnim prijevozom koji omoguava slubeniku i

  namjeteniku redovit dolazak na posao i povratak s posla u visini stvarnih izdataka prema

  cijeni mjesene, odnosno pojedinane karte, ako je mjesto stanovanja udaljeno do 100 km od

  mjesta rada.

  (6) Ako nije organiziran meumjesni prijevoz, odnosno ako slubenik i namjetenik kojem

  organizirani meumjesni prijevoz omoguava redovit dolazak na posao i povratak s posla

  umjesto mjesnog i meumjesnog prijevoza koristi osobni automobil ili drugo prijevozno

  sredstvo, poslodavac slubeniku i namjeteniku moe, ako mu je to povoljnije, isplatiti

  naknadu u visini od 0,75 kn po prijeenom kilometru.

  (7) Ako na istoj relaciji prometuje vie prijevoznika, slubeniku i namjeteniku koji stvarno

  koristi mjesni i meumjesni javni prijevoz nadoknauju se trokovi prijevoza na posao i s

  posla meumjesnim odnosno mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema

  cijeni godinje, odnosno mjesene karte onog prijevoznika koji je najpovoljniji za poslodavca,

  pod uvjetom da vozni red tog prijevoznika omoguuje redovit dolazak na posao i povratak s

  posla.

  (8) U sluaju udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada veoj od 100 km, naknada

  trokova prijevoza na posao i s posla mjesnim i meumjesnim javnim prijevozom, utvruje se

  u visini 0,65 kn po prijeenom kilometru, posebnom odlukom nadlenog ministra.

  (9) Ako se najvia maloprodajna cijena MB Eurosuper BS 95, prema podacima Ministarstva

  gospodarstva, promijeni za vie od 15% od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora, naknada

  trokova prijevoza po prijeenom kilometru iz stavka 6. i 8. ovoga lanka, uveat e se za

  iznos poveanja cijene benzina u odgovarajuem postotku od prvog dana slijedeeg mjeseca.

  (10) Ako slubenik i namjetenik iz stavka 1. i 5. ovoga lanka mora sa stanice meumjesnog

  javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvruju se u visini zbroja trokova

  mjesnog i meumjesnog javnog prijevoza sukladno odredbama ovoga lanka, osim u sluaju

  kada mjesni javni prijevoz obuhvaa i meumjesni prijevoz (tzv. prijevozne zone).

  (11) Poslodavac slubeniku i namjeteniku kupuje mjesenu ili godinju kartu ili mu

  nadoknauje stvarne trokove prijevoza, prema predoenim raunima, odnosno kupljenim

  prijevoznim kartama, o emu se slubenik i namjetenik mora izjasniti na poetku godine.

  (12) Slubenik i namjetenik iz stavka 6. i 8. ovoga lanka, naknadu troka prijevoza

  ostvaruje predajom ispunjenog i potpisanog formulara na kojem evidentira stvarne dolaske na

  posao osobnim automobilom i drugim prijevozni sredstvom te prijeene kilometre za dolazak

 • na posao i povratak s posla u prolom mjesecu, do 3. dana u mjesecu, osim u sluaju

  sprijeenosti kada ga predaje naknadno, nakon prestanka razloga sprijeenosti.

  (13) Udaljenost izmeu adrese stanovanja i adrese rada utvruje se prema planeru putovanja

  Hrvatskog autokluba, u sluaju iz stavka 4. kao najkraa ruta uz korekciju za jednosmjerne

  ulice, ureene pjeake nathodnike i pothodnike, a u sluaju iz stavka 6. i 8. ovoga lanka kao

  najkraa ruta bez naplate sa suvremenim kolnikim zastorom (asfaltom).

  (14) Iznimno od stavka 1. 13. ovoga lanka, naknada trokova mjesnog i meumjesnog

  prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla nee se isplatiti za dane godinjeg odmora,

  rodiljnog dopusta, privremene sprijeenosti za rad i za druge dane kada slubenik i

  namjetenik vie od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.

  (15) Pravo na trokove prijevoza nema onaj slubenik i namjetenik koji za redoviti dolazak

  na posao i odlazak s posla moe koristiti prijevoz organiziran od strane poslodavca iskljuivo

  za slubenike i namjetenike.

  (16) Ako prijevoz iz stavka 15. ovoga lanka nije organiziran na cijeloj relaciji na kojoj

  slubenik i namjetenik putuje na posao i s posla, za nepokriveni dio relacije nadoknauju se

  trokovi prema kriterijima iz ovoga lanka, sukladno odluci nadlenog ministra.

  (17) Na slubenika i namjetenika s tjelesnim oteenjima donjih ekstremiteta te na slijepe

  osobe, a sve utvreno prema opim propisima, ne primjenjuje se ogranienje iz stavka 4.

  ovoga lanka.

  (18) Redoviti dolazak na posao i povratak s posla osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg

  je vozni red organiziran na nain da vrijeme ekanja od dolaska u mjesto rada do poetka

  radnog vremena slubenika ili namjetenika te vrijeme ekanja od zavretak radnog vremena

  do polaska redovite linije prema mjestu stanovanja slubenika ili namjetenika ne prelazi 45

  minuta, u sluaju potrebe za presjedanjem vrijeme ekanja izmeu dvije linije javnog

  prijevoza ne smije biti due od 30 minuta.

  (19) Naknada trokova prijevoza za slubenike i namjetenike iz stavka 1. i 2. ovoga lanka,

  odnosno akontacija u visini 50% utvrene naknade trokova prijevoza za slubenike i

  namjetenike iz stavka 6. i 8. ovoga lanka, isplauje se najkasnije do 15. u mjesecu.

  lanak 54.

  (1) Slubenici i namjetenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog sluaja za

  vrijeme obavljanja slube, odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata.

  (2) Preslika police osiguranja prilog je i sastavni dio ovog Ugovora.

  lanak 55.

  (1) Svi slubenici i namjetenici imaju jednom u tri godine pravo na sistematski pregled u

  vrijednosti od 500 kuna, po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznoga zdravstvenog

  osiguranja, a koje e se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mree zdravstvene

  djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.

  (2) Sistematski pregledi iz stavka 1. ovog lanka provode se s ciljem zatite zdravlja, te se

  nalazi i uvjerenja dobivena tim pregledom ne mogu koristiti u svrhu provjere i utvrivanja

  radne sposobnosti slubenika i namjetenika.

  (3) Pravo na sistematski pregled iz stavka 1. ovog lanka nema slubenik i namjetenik koji je

  u istom razdoblju upuen od strane poslodavca na obvezni lijeniki pregled sukladno

  posebnim propisima.

  (4) Utvruje se da je trogodinje razdoblje za upuivanje na sistematske preglede zapoeto

  2015. godine, te novo trogodinje razdoblje poinje 1. sijenja 2018. godine.

  (5) Ako dravno tijelo u roku od jedne godine od poetka novog trogodinjeg razdoblja ne

  omogui sistematski pregled iz stavka 1. ovoga lanka, duno je slubenika i namjetenika, na

  njegov pisani zahtjev, uputiti na sistematski pregled u zdravstvenu ustanovu iz mree javne

  zdravstvene slube, u pravilu prema mjestu rada.

 • (6) Sistematski pregled iz stavka 5. ovoga lanka obuhvaa zdravstvene preglede iz

  specifikacije koja se nalazi u prilogu ovog Ugovora i ini njegov sastavni dio.

  lanak 56.

  (1) Slubeniku i namjeteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu

  slubu odnosno rad u dravnim tijelima i jedinicama lokalne i podrune (regionalne)

  samouprave kada navre:

  5 godina u visini 1 osnovice iz stavka 2. ovog lanka

  10 godina u visini 1,25 osnovice iz stavka 2. ovog lanka

  15 godina u visini 1,50 osnovice iz st. 2. ovog lanka

  20 godina u visini 1,75 osnovice iz stavka 2. ovog lanka

  25 godina u visini 2 osnovice iz st. 2. ovog lanka

  30 godina u visini 2,50 osnovice iz stavka 2. ovog lanka

  35 godina u visini 3 osnovice iz st. 2. ovog lanka

  40 godina u visini 4 osnovice iz stavka 2. ovog lanka

  45 godina u visini 5 osnovica iz st. 2. ovog lanka.

  (2) O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikat dravnih slubi

  pregovarat e svake godine u postupku donoenja Prijedloga Dravnog prorauna s time da

  ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kuna

  neto.

  (3) Jubilarna nagrada isplauje se prvoga narednog mjeseca od mjeseca u kojem je slubenik

  ili namjetenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.

  (4) Iznimno, ako slubeniku i namjeteniku prestaje sluba odnosno rad u dravnom tijelu, a

  ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada e se isplatiti slubeniku i namjeteniku

  sljedeeg mjeseca po prestanku slube ili rada, a u sluaju smrti slubenika i namjetenika

  njihovim nasljednicima sukladno Zakonu o nasljeivanju.

  lanak 57.

  (1) Svakom slubeniku i namjeteniku roditelju djeteta mlaeg od 15 godina i koje je navrilo

  15 godina u tekuoj godini u kojoj se isplauje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana Sv.

  Nikole.

  (2) O visini dara za djecu Vlada Republike Hrvatske i sindikat pregovarat e svake godine

  prije donoenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje, s time da, ako

  se dogovor ne postigne, dar za dijete iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata dara

  za djecu u visini koja proizlazi temeljem ugovora izmeu Vlade Republike Hrvatske i

  sindikata.

  lanak 58.

  (1) Ugovorne strane su sporazumne da e Vlada slubeniku i namjeteniku isplatiti godinju

  nagradu za boine blagdane, najkasnije do 31. prosinca tekue godine.

  (2) O visini godinje nagrade za boine blagdane e Ugovorne strane za svaku slijedeu

  kalendarsku godinu pregovarati prije donoenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za

  naredno razdoblje i ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

  (3) Ako se dodatak iz stavka 2. ovoga lanka ne potpie do donoenja smjernica ekonomske i

  fiskalne politike za naredno razdoblje, godinja nagrada iznosi najmanje onoliko koliko je bila

  zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora izmeu Vlade i sindikata.

  lanak 59.

  Ugovorne strane su sporazumne da e sukladno pozitivnim propisima, a u okviru svojih prava

  i obveza, razraditi mogunosti sudjelovanja u zadovoljavanju stambenih potreba slubenika i

  namjetenika te u skladu s mogunostima sufinancirati stambene projekte koje sindikat

  provode u svrhu stambenog zbrinjavanja dravnih slubenika i namjetenika.

  lanak 60.

  (1) Slubeniku i namjeteniku pripada nagrada za izum i tehniko unaprjeenje.

 • (2) Posebnim ugovorom zakljuenim izmeu slubenika i namjetenika i dravnog tijela

  uredit e se ostvarivanje konkretnih prava iz stavka 1. ovoga lanka.

  lanak 61.

  Iznosi materijalnih prava iz lanaka 44., 45., 46., 48., 49., 50., 52., 53., 56., 57., 58., 60. i 65.

  ugovoreni su u neto iznosima.

  7. ZATITA PRAVA SLUBENIKA I NAMJETENIKA

  lanak 62.

  Sva rjeenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti slubenika i namjetenika obvezatno

  se u pisanom obliku i s obrazloenjem dostavljaju slubeniku i namjeteniku, s poukom o

  pravnom lijeku.

  lanak 63.

  (1) Odluujui o zahtjevu za zatitu prava slubenika i namjetenika na odluku koja se ne

  donosi u upravnom postupku, elnik dravnog tijela ili osoba koju on za to ovlasti duan je na

  zahtjev slubenika ili namjetenika prethodno razmotriti miljenje sindikalnog povjerenika ili

  predstavnika sindikata kojeg je lan.

  (2) Odbor za dravnu slubu je na zahtjev slubenika prilikom odluivanja o njegovoj albi na

  rjeenje dravnog tijela duan razmotriti miljenje sindikalnog povjerenika ili predstavnika

  sindikata kojeg je lan.

  lanak 64.

  U sluaju kada slubenik i namjetenik daje otkaz, duan je odraditi otkazni rok u trajanju od

  mjesec dana, ako s elnikom tijela ili osobom koju on za to ovlasti ne postigne sporazum o

  drugaijem trajanju otkaznog roka.

  lanak 65.

  (1) Slubenik kojem sluba prestaje istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje

  Vladi, ima pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosjene mjesene plae isplaene u

  zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu radnog staa ostvarenog u

  dravnoj slubi.

  (2) Namjetenik, kojem prestaje radni odnos zbog poslovno uvjetovanog ili osobno

  uvjetovanog otkaza, ima pravo na otpremninu u visini 65% prosjene mjesene plae

  isplaene mu u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku godinu radnog

  staa u dravnoj slubi.

  (3) Otpremnina iz stavka 1. i 2. ovoga lanka isplatit e se slubeniku i namjeteniku

  posljednjeg dana slube odnosno rada.

  (4) Kao radni sta ostvaren u dravnoj slubi smatra se ukupni radni sta ostvaren u svim

  dravnim tijelima, osim radnog staa za koji je ve ostvario pravo na otpremninu u tijelu u

  kojem mu je prestala sluba ili radni odnos.

  lanak 66.

  elnik dravnog tijela ili osoba koju on za to ovlasti duna je provesti postupak savjetovanja

  sa sindikatom i rjeavanje radno pravnih statusa zaposlenih u skladu s opim propisom o radu

  i posebnim propisom o slubenikim odnosima ako:

  1) bi u dravnom tijelu, koje zapoljava do pedeset zaposlenih osoba, u razdoblju od est

  mjeseci mogla prestati potreba za radom za najmanje petero slubenika i namjetenika,

  2) bi u dravnom tijelu, koje zapoljava vie od pedeset zaposlenih osoba, u razdoblju od est

  mjeseci mogla prestati potreba za radom za najmanje dvadeset zaposlenih ili za najmanje

  petero namjetenika.

  lanak 67.

  Slubeniku i namjeteniku, za ijim je radom prestala potreba u dravnom tijelu, to dravno

  tijelo je duno ponuditi prijem u dravnu slubu, odnosno sklapanje ugovora o radu, ako se u

  roku od jedne godine ukae potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je

 • slubenik i namjetenik bio rasporeen u trenutku kada je za njegovim radom prestala

  potreba.

  lanak 68.

  (1) Slubeniku i namjeteniku kome nedostaje najvie tri godine ivota do ostvarenja uvjeta

  za mirovinu, ne moe prestati sluba, odnosno radni odnos bez osobnog pristanka, osim u

  sluaju prestanka slube po sili zakona.

  (2) Slubenik iz stavka 1. ovoga lanka za kojeg ne postoji mogunost rasporeda, stavit e se

  na raspolaganje do ispunjenja uvjeta za mirovinu.

  lanak 69.

  (1) Vlada Republike Hrvatske i sindikat dravnih slubi, polazei od odgovornosti socijalnih

  partnera za rad dravnih slubi osnovat e zajedniko radno tijelo sa zadaom poboljanja

  kvalitete rada i uinkovitosti dravnih slubi.

  (2) Radno tijelo iz stavka 1. ovoga lanka jednom godinje razmatrat e stanje u dravnim

  slubama u cilju poboljanja rada dravnih slubi i predlagati mjere u svezi sa:

  strukturom kadrova u dravnim tijelima s obzirom na potreban broj slubenika i

  namjetenika, obrazovnu strukturu i posebna znanja i vjetine koja se od njih oekuju;

  socijalno odgovornim upravljanjem ljudskim resursima u cilju postizanja optimalnog broja i

  strukture kadrova uz uvaavanje steenih prava postojeih slubenika i namjetenika, na nain

  kojim e se u najveoj mjeri koristiti mogunosti edukacije i strunog osposobljavanja, kao i

  odgovarajuih oblika zbrinjavanja neodgovarajuih kadrova, odnosno vika zaposlenih;

  zajednikim promicanjem profesionalnih i etikih vrijednosti, kao i izvrsnosti u radu

  dravnih slubi s ciljem podizanja razine svijesti o dravnoj upravi kao servisu u slubi

  graana.

  (3) Izvjee o stanju i mjerama koje se predlau, radno tijelo donijet e do 30. lipnja tekue

  godine radi osiguranja potrebnih sredstava za njegovu provedbu u postupku donoenja

  Dravnog prorauna.

  (4) Rok za osnivanje radnog tijela iz stavka 1. ovoga lanka je dva mjeseca od potpisivanja

  ovoga Ugovora.

  8. ZATITA SLUBENIKA I NAMJETENIKA

  lanak 70.

  (1) Ako ovlateno tijelo ocijeni da kod slubenika i namjetenika postoji smanjenje radne

  sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomini

  gubitak radne sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti,

  elnik dravnog tijela duan je, uzimajui u obzir nalaz i miljenje ovlatenog tijela, u

  pisanom obliku ponuditi slubeniku i namjeteniku drugo radno mjesto, ije poslove je on

  sposoban obavljati, a koji, to je vie mogue, moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na

  koje je prethodno bio rasporeen.

  (2) Slubenik i namjetenik iz stavka 1. ovog lanka kojemu nedostaje najvie 5 godina ivota

  do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ima pravo na plau prema dosadanjem rjeenju o

  rasporedu na radno mjesto odnosno ugovoru o radu ako je to za njega povoljnije.

  lanak 71.

  Slubeniku i namjeteniku, prijanjem korisniku prava na rad sa skraenim radnim vremenom

  i na drugom odgovarajuem poslu za vrijeme zaposlenja (lanak 174. stavak 3. toke 2. 4.

  Zakona o mirovinskom osiguranju), koji je to pravo stekao zbog ozljede na radu ili

  profesionalne bolesti prema propisima do 31. 12. 1998. godine, pripada pravo na razliku

  izmeu plae koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je rasporeen i

  zbroja invalidske mirovine i plae koju ostvaruje za skraeno radno vrijeme.

  lanak 72.

  Slubeniku je poslodavac duan osigurati pravnu pomo u postupcima koji su protiv

  slubenika pokrenuti od strane treih osoba zbog obavljanja poslova i zadataka koji su mu u

 • opisu radnog mjesta, osim ako se za isti sluaj pred slubenikim sudom vodi postupak protiv

  slubenika te je u tom postupku proglaen odgovornim za teku povredu slubene dunosti.

  9. ZATITA DOSTOJANSTVA DRAVNIH SLUBENIKA I NAMJETENIKA

  lanak 73.

  (1) Dravni slubenik i namjetenik ima pravo na potovanje osobe i zatitu dostojanstva za

  vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.

  (2) Osobnost i dostojanstvo slubenika i namjetenika titi se od uznemiravanja ili spolnog

  uznemiravanja poslodavca, nadreenih, suradnika i osoba s kojima slubenik i namjetenik

  redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

  (3) U ostvarenju ovog prava stranke ovog Ugovora obvezuju se u dravnim tijelima promicati

  odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvaavanja dostojanstva osobe dravnih

  slubenika i namjetenika, te svako neeljeno ponaanje i postupke kojim se takvi odnosi

  naruavaju opisati, prepoznati, sprijeiti i sankcionirati.

  lanak 74.

  (1) Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje dravnih slubenika i namjetenika.

  (2) Uznemiravanje je svako ponaanje poslodavca, dravnih slubenika i namjetenika koje

  ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva slubenika i namjetenika, a koje

  uzrokuje strah ili neprijateljsko, poniavajue ili uvredljivo okruenje za drugog slubenika i

  namjetenika.

  (3) Uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga lanka smatra se i diskriminirajue ponaanje kojim

  se dravni slubenik i namjetenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji poloaj od

  drugih slubenika i namjetenika na temelju rase, boje koe, spola, spolnog opredjeljenja,

  branog stanja, porodinih obveza, dobi, jezika, vjere, politikog ili drugog uvjerenja,

  nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, roenja, drutvenog poloaja, lanstva

  ili nelanstva u politikoj stranci, lanstva ili nelanstva u sindikatu te tjelesnih ili duevnih

  potekoa.

  (4) Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fiziko ponaanje spolne naravi

  koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva slubenika i namjetenika, a koje

  uzrokuje strah ili neprijateljsko, poniavajue ili uvredljivo okruenje.

  (5) Ponaanje kojim se naruava dostojanstvo osobe dravnih slubenika i namjetenika

  smatra se namjerno ili nehajno ponaanje koje primjerice ukljuuje:

  ogovaranje, irenje glasina ili kleveta o drugome,

  uvrede, prijetnje, psovke i omalovaavanje,

  seksistiko ponaanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja nazivaju

  drutveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obiljeja ili spolnog

  opredjeljenja, ali na njihov raun ili pokuava ostvariti neeljeni tjelesni kontakt,

  namjerno uskraivanje informacija potrebnih za rad, ili pak davanje dezinformacija i

  dodjeljivanje besmislenih, nerjeivih, omalovaavajuih zadataka ili nedodjeljivanje

  zadataka.

  lanak 75.

  (1) U sluaju neeljenog ponaanja iz lanka 73. i 74. ovoga Ugovora, dravni slubenik i

  namjetenik moe se obratiti nadreenom dravnom slubeniku, sindikalnom povjereniku ili

  ovlatenoj osobi od poslodavca za primanje i rjeavanje pritubi vezanih za zatitu

  dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

  (2) Ovlatenu osobu iz stavka 1. ovoga lanka imenuje elnik dravnog tijela na razini

  dravnog tijela s vie od 20 zaposlenih, odnosno na razini dislocirane ustrojstvene jedinice

  dravnog tijela koja ima vie od 20 zaposlenih.

  (3) U ustrojstvenim jedinicama s manje od 20 zaposlenih poslove ovlatene osobe obavljat e

  imenovana ovlatena osoba hijerarhijski vie ustrojstvene jedinice.

 • (4) Za dravna tijela s manje od 20 zaposlenih elnik sredinjeg tijela dravne uprave

  nadlenog za slubenike odnose imenovat e posebnu ovlatenu osobu na razini dravnih

  slubi.

  (5) Osoba iz stavka 1. ovog lanka imenuje se uz prethodno pribavljenu suglasnost sindikata

  potpisnika ako imaju lanove zaposlene u dravnom tijelu u kojem se on imenuje.

  (6) Nadreeni dravni slubenik i sindikalni povjerenik duni su o svakoj pritubi o povredi

  dostojanstva dravnog slubenika i namjetenika obavijestiti ovlatenu osobu od poslodavca.

  lanak 76.

  (1) Podaci o osobi ovlatenoj za primanje i rjeavanje pritubi vezanih uz zatitu dostojanstva

  iz lanka 73. ovoga Ugovora objavljuju se na vidnom mjestu u dravnom tijelu, a ukljuuju

  ime i prezime, broj telefona i telefaksa te e-adresu ovlatene osobe.

  (2) Popis ovlatenih osoba imenovanih temeljem ovoga Ugovora objavljuje se na web-stranici

  Ministarstva uprave, www.uprava.hr s naznakom dravnog tijela za koje su imenovani.

  (3) elnik sredinjeg tijela dravne uprave duan je upozoriti elnika dravnog tijela ili

  dislocirane ustrojstvene jedinice dravnog tijela s vie od 20 zaposlenih na obvezu

  imenovanja ovlatene osobe, kao i na obvezu dostave podataka o ovlatenim osobama radi

  auriranja sredinjeg popisa ovlatenih osoba.

  (4) Poslodavac je duan ovlatenoj osobi osigurati zaprimanje pritubi na nain i u uvjetima

  kojima se nee ugroziti privatnost osobe koja podnosi pritubu, to razumijeva mogunost

  koritenja posebne prostorije u sjeditu poslodavca tijekom cijelog ili u dijelu radnog

  vremena, a ako je to potrebno omoguit e mu se i izlazak iz sjedita poslodavca radi

  zaprimanja pritube.

  lanak 77.

  (1) Ovlatena osoba duna je, ovisno o naravi i teini povrede, odmah, a najkasnije u roku od

  osam dana od dostave pritube, ispitati pritubu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene

  pojedinom sluaju radi sprjeavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako

  utvrdi da ono postoji.

  (2) Ako poslodavac ne provede predloene mjere za sprjeavanje uznemiravanja ili spolnog

  uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo oito neprimjerene, dravni slubenik i

  namjetenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zatita, pod uvjetom da je u

  daljnjem roku od osam dana zatraio zatitu pred nadlenim sudom.

  lanak 78.

  (1) Ovlatena osoba duna je do 31. sijenja tekue godine izvijestiti Zajedniku komisiju za

  tumaenje odredaba i praenje primjene ovoga ugovora o broju i naravi (teini) zaprimljenih

  pritubi u prethodnoj godini u dravnom tijelu u kojem je imenovana na obrascu koji je

  sastavni dio ovoga Ugovora.

  (2) Zajednika komisija iz stavka 1. ovoga lanka duna je do 31. oujka tekue godine

  objedinjeno izvjee o stanju na podruju zatite dostojanstva dravnih slubenika i

  namjetenika dostaviti Vladi i sindikatu dravnih slubi, potpisnicima ovoga Ugovora.

  (3) Vlada i sindikat dravnih slubi e po dostavljenom izvjeu, a najkasnije do 30. lipnja

  tekue godine, razmotriti izvjee i predloiti mjere radi prevencije neeljenog ponaanja i

  zatite dostojanstva dravnih slubenika i namjetenika.

  lanak 79.

  U svrhu stvaranja ozraja tolerancije, razumijevanja i uvaavanja dostojanstva osobe dravnih

  slubenika i namjetenika u dravnoj slubi poslodavac e voditi posebnu brigu o

  informiranju, osvjeivanju i senzibiliziranju zaposlenih u dravnim tijelima za problematiku

  zatite dostojanstva, te edukaciji ovlatenih osoba.

  10. INFORMIRANJE

  lanak 80.

 • elnik dravnog tijela duan je slubeniku i namjeteniku odnosno sindikalnom povjereniku

  osigurati informacije koje su bitne za socijalni poloaj slubenika i namjetenika, a posebno:

  o odlukama koje utjeu na socijalni poloaj slubenika i namjetenika,

  o rezultatima rada,

  o prijedlozima odluka i opih akata kojima se u skladu s ovim Ugovorom ureuju osnovna

  prava i obveze iz slube odnosno rada,

  o mjesenim obraunima plaa slubenika i namjetenika, uz njihov pristanak.

  11. DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA

  lanak 81.

  Dravna tijela obvezuju se da e osigurati provedbu svih prava iz oblasti sindikalnog

  organiziranja i zatite prava dravnih slubenika i namjetenika utvrenih u Ustavu Republike

  Hrvatske, konvencijama Meunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom.

  lanak 82.

  (1) elnik dravnog tijela obvezuje se da nee svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji

  nain onemoguiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo slubenika i namjetenika

  da postane lanom sindikata.

  (2) Povredom prava na sindikalno organiziranje smatrat e se svaki pritisak od strane elnika

  dravnog tijela na slubenike i namjetenike, lanove sindikata, da istupe iz sindikalne

  organizacije.

  lanak 83.

  Sindikat se obvezuje da e svoje djelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama

  Meunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru.

  lanak 84.

  Aktivnost sindikalnog povjerenika ili predstavnika sindikata u dravnom tijelu ne smije biti

  sprjeavana ili ometana, ako djeluje u skladu s konvencijama Meunarodne organizacije rada,

  zakonima, drugim propisima i ovim Ugovorom.

  lanak 85.

  (1) Sindikalni povjerenik ima pravo na naknadu plae za obavljanje sindikalnih aktivnosti i to

  tri sata po lanu sindikata godinje.

  (2) Sindikalni povjerenik ima pravo na naknadu plae za puno radno vrijeme na svakih 700

  lanova Sindikata.

  (3) elnik dravnog tijela duan je sindikalnom povjereniku iz stavka 1. ovoga lanka pored

  prava na naknadu plae, omoguiti i izostanak iz slube odnosno s rada uz naknadu plae

  zbog pohaanja sindikalnih sastanaka, teajeva, osposobljavanja, seminara, kongresa i

  konferencija, kako u zemlji tako i u inozemstvu.

  (4) Ozljeda koju sindikalni povjerenik pretrpi tijekom obavljanja sindikalnih dunosti smatrat

  e se ozljedom na radu, u skladu s posebnim propisima zatite na radu i obveznog

  zdravstvenog osiguranja.

  (5) Prava sindikalnog povjerenika iz stavka 1. i 2. ovoga lanka meusobno se iskljuuju.

  lanak 86.

  Kada sindikalni povjerenik iz lanka 85. dio svoga radnog vremena posveuje sindikalnim

  zadaama, a dio svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegove obveze iz slube

  odnosno radnog odnosa ureuju pisanim sporazumom zakljuenim izmeu sindikata i elnika

  dravnog tijela.

  lanak 87.

  Sindikalni povjerenik ne moe zbog obavljanja sindikalne aktivnosti biti pozvan na

  odgovornost niti doveden u nepovoljniji poloaj u odnosu na druge slubenike i namjetenike.

  lanak 88.

  (1) Za vrijeme obnaanja dunosti sindikalnog povjerenika i est mjeseci po isteku te

  dunosti, sindikalnom povjereniku u dravnom tijelu bez suglasnosti sindikata ne moe

 • prestati sluba odnosno rad, osim po sili zakona, niti se on moe bez njegove suglasnosti

  premjestiti na drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog dravnog tijela, odnosno

  premjestiti na rad izvan mjesta njegova stanovanja, pokrenuti protiv njega postupak zbog

  povrede slubene dunosti, kao ni udaljiti iz slube odnosno s rada zbog pokretanja kaznenog

  postupka.

  (2) Ako se sindikat u roku od osam dana ne izjasni o davanju suglasnosti, smatra se da je

  suglasan s pokretanjem postupka zbog povrede slubene dunosti sindikalnog povjerenika.

  lanak 89.

  (1) Uvaavajui okolnost da u dravnim tijelima nije mogue osnivanje radnikih vijea,

  Vlada i sindikat ovim Ugovorom ureuju nain donoenja odluka o vanim gospodarskim i

  socijalnim pravima i interesima slubenika i namjetenika.

  (2) Prije donoenja odluka vanih za poloaj dravnih slubenika i namjetenika, elnik

  dravnog tijela mora o tome obavijestiti sindikat i mora mu priopiti podatke vane za

  donoenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na poloaj slubenika i namjetenika.

  (3) Vanim odlukama iz stavka 1. ovoga lanka smatraju se osobito odluke o:

  donoenju, izmjeni i dopuni akata dravnih tijela kojima se reguliraju prava iz rada i po

  osnovi rada slubenika i namjetenika (uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnici o

  unutarnjem redu dravnih tijela i dr.),

  planu zapoljavanja i otkazu slube odnosno rada slubenika i namjetenika,

  namjeri izvanrednog otkaza slubenika i namjetenika,

  mjerama u svezi sa zatitom zdravlja i sigurnosti na radu slubenika i namjetenika,

  uvoenju nove tehnologije te promjene u organizaciji i nainu rada,

  planu godinjih odmora,

  rasporedu radnog vremena,

  nonom radu,

  naknadama za izume i tehniko unaprjeenje,

  o kolektivnom viku slubenika i namjetenika.

  (4) Sindikat se moe o dostavljenom prijedlogu odluka iz stavka 1. ovog lanka oitovati u

  roku osam dana.

  (5) elnik dravnog tijela, prije donoenja odluke iz stavka 1. ovoga lanka, duan je

  razmotriti dostavljene primjedbe sindikata.

  (6) U sluaju donoenja odluka protivno odredbama stavka 2., 4. i 5. ovoga lanka komisija

  nadlena za tumaenje i praenje primjene ovoga Ugovora obavijestit e odmah Vladu i

  sindikat u smislu odredbe lanka 101. stavka 9. i 10. ovoga Ugovora.

  (7) Obveza obavjeivanja iz stavka 1. ovoga lanka odnosi se na sindikat koji ima najmanje

  pet lanova u dravnom tijelu na razini kojeg se donosi odluka.

  (8) Po donoenju odluka iz stavka 2. ovoga lanka, izuzev uredbi o unutarnjem ustrojstvu koje

  se objavljuju u Narodnim novinama, elnik dravnog tijela duan je primjerak donesene

  odluke dostaviti sindikatu.

  lanak 90.

  (1) elnik dravnog tijela duan je razmotriti prijedloge, inicijative, miljenja i zahtjeve

  sindikata u svezi s ostvarenjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i po osnovi rada i o

  zauzetim stajalitima duan je u roku osam dana od primitka prijedloga, inicijative, miljenja i

  zahtjeva pismenim putem izvijestiti Sindikat.

  (2) elnik dravnog tijela ili osoba koju on ovlasti duan je na zahtjev sindikalnog

  povjerenika primiti ga na razgovor i s njim razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i

  materijalnu problematiku slubenika i namjetenika, najkasnije u roku od 8 dana od predaje

  pismenog zahtjeva za prijam.

  lanak 91.

 • (1) elnik dravnog tijela duan je, bez naknade, osigurati za rad sindikata najmanje sljedee

  uvjete:

  prostoriju za rad u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajui prostor za odravanje

  sindikalnih sastanaka,

  pravo na koritenje telefona, telefaksa, interneta te drugih raspoloivih tehnikih pomagala,

  slobodu sindikalnog izvjeivanja i podjelu tiska,

  obraun i ubiranje sindikalne lanarine, a po potrebi i drugih davanja preko isplatnih lista u

  raunovodstvu odnosno prilikom obrauna plaa doznaiti lanarinu na raun sindikata, a na

  temelju pisane izjave lanova sindikata (pristupnica i sl.),

  oglasne ploe o svom troku na mjestu dostupnom najveem broju slubenika i

  namjetenika.

  (2) Strane su suglasne da e se u onim dravnim tijelima u kojima postoji stalna veza s

  internetom i odgovarajua tehnika infrastruktura (raunalna oprema, lokalna mrea),

  sindikalnom povjereniku omoguiti pristup internetu bez naplate.

  lanak 92.

  elnik dravnog tijela duan je sindikalnom povjereniku ili drugom ovlatenom predstavniku

  sindikata jednom u est mjeseci omoguiti odravanje sastanka u radnom vremenu.

  lanak 93.

  (1) Sindikalni elnik koji profesionalno obavlja dunost predsjednika sindikata i kojemu za

  vrijeme obnaanja dunosti prestaje sluba odnosno radni odnos, ima se pravo nakon isteka

  mandata, ako ponovno ne bude imenovan na tu funkciju, vratiti natrag u slubu odnosno u

  radni odnos sukladno svojoj strunoj spremi.

  (2) Prestanak slube odnosno radnog odnosa i povrat u slubu ureuje se pismenim

  sporazumom zakljuenim izmeu sindikata i elnika dravnog tijela odnosno druge osobe

  koju on za to ovlasti.

  lanak 94.

  (1) U provoenju mjera zatite na radu sindikalni povjerenik ima pravo i obvezu osobito:

  sudjelovati u planiranju mjera za unaprjeivanje uvjeta rada,

  biti informiran o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje slubenika i

  namjetenika,

  primati primjedbe slubenika i namjetenika na primjenu propisa i provoenje mjera zatite

  na radu,

  biti nazoan inspekcijskim pregledima i informirati inspektora o svim zapaanjima

  slubenika i namjetenika,

  pozvati inspektora zatite na radu kada ocijeni da su ugroeni ivot i zdravlje slubenika i

  namjetenika, a dravno tijelo to proputa ili odbija uiniti,

  kolovati se za obavljanje poslova zatite na radu, stalno proirivati i unaprjeivati svoje

  znanje, pratiti i prikupljati informacije odgovarajue za rad na siguran nain,

  staviti prigovor na inspekcijski nalaz i miljenje,

  svojom aktivnou poticati ostale slubenike i namjetenike za rad na siguran nain.

  (2) Ako u dravnom tijelu nije izabran povjerenik zatite na radu u skladu s propisima s

  podruja zatite na radu u roku od 90 dana od poetka primjene ovoga Ugovora povjerenika

  zatite na radu moe imenovati sindikat.

  12. MIRNO RJEAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

  lanak 95.

  (1) U sluaju kolektivnog radnog spora izmeu potpisnika ovoga Ugovora, koji nije mogue

  rijeiti sporazumom, provest e se postupak mirenja pod uvjetima i na nain propisan opim

  propisom o radu i njegovim provedbenim pravilnikom.

  (2) Ugovorne strane se mogu dogovoriti da se kolektivni radni spor iznese pred arbitrau, iji

  sastav, nain odluivanja i rokove za okonanje postupka ureuju posebnim sporazumom.

 • (3) Ako ugovorne strane dogovore arbitrau, a ne dogovore drukiji sastav i postupak

  arbitrae, za sastav arbitrae i arbitrani postupak primijenit e se odredbe opeg propisa o

  radu koje propisuju arbitrau u sluaju poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme trajka.

  13. MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA

  lanak 96.

  (1) Ugovorne strane suglasne su da e sve individualne radne sporove rjeavati mirenjem na

  nain i po postupku predvienim Pravilnikom o mirenju u individualnim radnim sporovima.

  (2) Ugovorne strane suglasne su da e u roku od 90 dana od potpisivanja ovoga Ugovora

  donijeti Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima.

  (3) Strune i organizacijsko-administrativne poslove u postupku mirenja iz stavka 1. ovoga

  lanka obavljat e tajnik kojeg imenuje poslodavac iz redova slubenika uz prethodnu

  suglasnost sindikata.

  14. TRAJK

  lanak 97.

  (1) U sluaju spora o sklapanju, izmijeni ili obnovi ovog kolektivnog ugovora, koji se nije

  uspio rijeiti mirnim putem, sindikat kojem je u skladu s posebnim propisom utvrena

  reprezentativnost za pregovaranje o sklapanju ovog Ugovora, ima pravo pozvati na trajk i

  provesti ga, pod uvjetima i na nain propisan opim propisom o radu.

  (2) U sluaju neisplate plae, dijela plae ili naknade plae te u cilju zatite i promicanja

  gospodarskih i socijalnih interesa svojih lanova svaki sindikat koji djeluju u dravnim

  slubama imaju pravo pozvati na trajk i provesti ga, pod uvjetima i na nain propisan opim

  propisom o radu.

  lanak 98.

  Pri organiziranju i poduzimanju trajka, organizator i sudionici trajka moraju voditi rauna o

  ostvarivanju Ustavom zajamenih prava i sloboda drugih, a osobito o osiguranju ivota,

  zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

  lanak 99.

  (1) trajkom rukovodi trajkaki odbor sastavljen od predstavnika organizatora trajka koji je

  duan na pogodan nain oitovati se strani protiv koje je trajk organiziran, kako bi se

  nastavili pregovori u svrhu mirnog rjeenja spora.

  (2) lanovi trajkakog odbora ne mogu biti rasporeeni na rad za vrijeme trajka.

  15. SOCIJALNI MIR

  lanak 100.

  (1) Ugovorne strane za vrijeme trajanja ovoga Ugovora obvezuju se na socijalni mir.

  (2) Izuzetno, dozvoljen je trajk solidarnosti uz najavu, prema odredbama ovoga Ugovora, ili

  koritenje drugih metoda davanja sindikalne potpore zahtjevima zaposlenih u odreenoj

  drugoj djelatnosti.

  16. TUMAENJE I PRAENJE PRIMJENE OVOG UGOVORA

  lanak 101.

  (1) Za tumaenja odredaba i praenje primjene ovoga Ugovora ugovorne strane imenuju

  zajedniku komisiju u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

  (2) Komisija ima sedam lanova od kojih svaka ugovorna strana imenuje tri lana, a sedmog

  pridruenog lana imenuje dekan Pravnog fakultet u Zagrebu, koji na sjednicama sudjeluje

  samo u sluaju kada lanovi komisije ne mogu donijeti odluku veinom glasova.

  (3) Komisija donosi poslovnik o radu.

  (4) Sve odluke komisija donosi veinom glasova.

  (5) Ugovorne strane (ukljuujui dravna tijela i podrunice sindikata) mogu komisiji

  upuivati zahtjeve za tumaenje ovog Ugovora.

 • (6) Slubenici i namjetenici mogu komisiji upuivati zahtjeve za tumaenje ovog Ugovora

  iskljuivo putem popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu ovog Ugovora i ini njegov

  sastavni dio.

  (7) Komisija je duna odgovoriti na postavljeni upit u pravilu u roku 60 dana od dana

  zaprimanja upita.

  (8) Tumaenja Komisije imaju pravnu snagu i uinke kolektivnog ugovora i dostavljaju se

  podnositelju upita i svim potpisnicima ovog Ugovora, koji su se duni pridravati danog

  tumaenja.

  (9) Komisija e jednom u est mjeseci izvijestiti Vladu i Sindikate o stanju na podruju

  primjene Ugovora s obzirom na potivanje njegovih odredbi, u cilju identificiranja moebitnih

  zapreka za ostvarivanje prava slubenika i namjetenika i davati prijedloge ugovornim

  stranama za izmjenu spornih lanaka Ugovora.

  (10) Vlada i sindikat razmotrit e sluajeve sustavnog krenja Ugovora radi prevencije

  moguih sudskih sporova i odrediti mjere za njegovu provedbu.

  (11) Sjedite Komisije je pri Ministarstvu uprave u Zagrebu, Maksimirska 63.

  (12) Tajnik i lanovi Komisije za tumaenje Kolektivnog ugovora imaju pravo na novanu

  naknadu. Svaka ugovorna strana snosi svoje trokove, a naknada za lanove Komisije i tajnika

  isplauje se prema odluci Vlade.

  (13) Ugovorne strane sporazumno zajedno e utvrditi visinu naknade za rad lanova komisije

  iz stavka 12. ovoga lanka, te naknadu za 7. lana komisije i sukladno sporazumu zajedniki

  snositi trokove tih naknada.

  (14) Tumaenja zajednike komisije objavit e se na web-stranici Ministarstva uprave.

  17. SOCIJALNI DIJALOG

  lanak 102.

  (1) Prepoznajui i vrednujui steevine socijalnog dijaloga i potrebu ukljuivanja

  predstavnika nevladinih udruga i akademske zajednice u pregovore i raspravu o pitanjima

  kojim se izravno ili neizravno utjee na uinkovitost i kvalitetu rada dravnih slubi kao

  servisa graana te odreenih specifinih pitanja koja se odnose na status dravnih slubenika i

  namjetenika, Vlada i sindikat e nastojati, kada za to postoji interes jedne od ugovornih

  strana, u raspravu o pojedinim pitanjima iz kolektivnog ugovora ukljuiti predstavnike

  nevladinih udruga i akademske zajednice, radi omoguavanja njihovog doprinosa kvaliteti

  pojedinih rjeenja iz kolektivnog ugovora.

  (2) Svaka ugovorna strana moe predloiti najvie tri predstavnika nevladinih udruga i

  akademske zajednice radi njihovog ukljuivanja u raspravu o pitanjima koja su predmet

  kolektivnih pregovora i radna tijela ustrojena radi razmatranja odreenih specifinih pitanja.

  (3) Predstavnici nevladinih udruga i akademske zajednice u pregovorima imaju status

  dobronamjernih savjetnika i ne mogu izvjetavati javnost o tijeku i rezultatima rasprave i

  pregovora, bez odobrenja ugovorne strane koja ih je predloila.

  lanak 103.

  Ugovorne strane su suglasne da je specifinost pitanja umirovljenja policijskih slubenika i

  pripadnika pravosudne policije jedno od prioritetnih pitanja, zbog ega e u postupku izrade

  zakonskih prijedloga kojim e se rjeavati pitanje mirovina, ukljuiti i predstavnici sindikata.

  18. PRIJELAZNE I ZAKLJUNE ODREDBE

  lanak 104.

  (1) Smatra se da je ovaj Ugovor zakljuen kada ga potpiu ovlateni predstavnici ugovornih

  strana u skladu s posebnim propisom o vaenju kolektivnih ugovora, a isti se primjenjuje od

  1. studenoga 2017. godine.

  (2) Pojedinani upravni akti doneseni na temelju Kolektivnog ugovora sklopljenog 3.

  kolovoza 2013. godine nee se mijenjati, osim u sluaju ako se pojedinano utvreno pravo

  mijenja u skladu s ovim Kolektivnim ugovorom kada e se izdati novi upravni akt.

 • lanak 105.

  (1) Ovaj Ugovor se sklapa na odreeno vrijeme od etiri godine.

  (2) Nakon donoenja zakona kojim e se urediti plae dravnih slubenika i namjetenika,

  Vlada Republike Hrvatske i sindikat e zapoeti pregovore o izmjenama i dopunama ovoga

  Ugovora.

  (3) Ako se izmjene i dopune iz stavka 2. ovoga lanka ne potpiu u roku od tri mjeseca od

  dana stupanja na snagu zakona kojim e se urediti plae dravnih slubenika i namjetenika,

  Vlada Republike Hrvatske iz tog razloga moe otkazati ovaj Ugovor.

  lanak 106.

  (1) Svaka ugovorna strana moe predloiti izmjene i dopune ovoga Ugovora.

  (2) U ime sindikata prijedlog izmjena i dopuna ovoga Ugovora podnosi Pregovaraki odbor.

  (3) Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovoga Ugovora mora se pisano

  oitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te mora pristupiti pregovorima o

  predloenoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

  (4) Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u skladu s odredbama stavka 3. ovoga

  lanka, smatrat e se da su ispunjeni uvjeti za promjenu odredaba ovog Ugovora o postupku

  mirenja.

  lanak 107.

  Pregovore o obnovi ovoga Ugovora strane e zapoeti najmanje 60 dana prije isteka roka na

  koji je sklopljen.

  lanak 108.

  Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da e se odredbe ovoga Ugovora, u pogledu plaa i

  materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene

  osiguravaju u dravnom proraunu.

  lanak 109.

  Ugovorne strane su suglasne, ako Vlada Republike Hrvatske sa sindikatom javnih slubi,

  ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za dravne slubenike i namjetenike,

  jednako e se primjenjivati i na dravne slubenike i namjetenike.

  lanak 110.

  Ovaj Ugovor sastavljen je u osam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po

  jedan primjerak, a Vladi pet primjerka.

  ZA PREGOVARAKI ODBOR

  VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

  Ministar rada i

  mirovinskoga sustava

  mr. sc. Marko Pavi, v. r.

  ZA PREGOVARAKI ODBOR

  REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

  DRAVNIH SLUBENIKA I

  NAMJETENIKA

  Sindikat policije Hrvatske

  Dubravko Jagi, v. r.

  Nezavisni sindikat djelatnika

  Ministarstva unutarnjih poslova

  Zdravko Lonar, v. r.

  Sindikat dravnih i lokalnih

  slubenika i namjetenika

  Republike Hrvatske

  Boris Plea, v. r.

  Dodatak

  SPECIFIKACIJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

  RED.

  BR. VRSTA PREGLEDA SKUPINA

 • 1.

  Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi,

  bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-

  kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

  Urin kompletna pretraga;

  UZV abdomena (jetre, unog i mokranog mjehura, unih

  vodova, guterae, slezene bubrega;

  EKG s oitanjem;

  UZV dojki

  Pregled ginekologa: transvaginalna sonografija (TVS),

  PAPA test;

  Internistiki pregled i zavrno miljenje

  ene do 40

  godina ivota

  2.

  Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi,

  bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-

  kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

  Urin kompletna pretraga;

  UZV abdomena

  EKG s oitovanjem

  Mamografija ili UZV

  Pregled ginekologa: transvaginalna sonografija (TVS),

  PAPA test

  Internistiki pregled i zavrno miljenje

  ene iznad 40

  godina ivota

  3.

  Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi,

  bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-

  kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

  Urin kompletna pretraga

  UZV abdomena

  EKG s oitanjem

  Internistiki pregled i zavrno miljenje

  Mukarci do 40

  godina ivota

  4.

  Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi,

  bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-

  kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

  Urin kompletna pretraga

  UZV abdomena

  EKG s oitanjem

  Specifini prostatini antigen (PSA)

  UZV prostate

  Internistiki pregled i zavrno miljenje

  Mukarci iznad

  40 godina ivota

  Obrazac

  za postavljanje upita zajednikoj komisiji za tumaenje odredaba i praenje primjene

  Kolektivnog ugovora za dravne slubenike i namjetenike od strane dravnih slubenika i

  namjetenika

  (obrazac se moe preuzeti u WORD formatu

  na mrenim stranicama Ministarstva uprave)

  Podaci o podnositelju upita

 • Ime i prezime

  Naziv i adresa dravnog

  tijela u kojem radi

  Naziv radnog mjesta

  Sadraj upita

  s pozivom na lanak Kolektivnog ugovora za koji se trai tumaenje

  Adresa na koju se

  dostavlja odgovor

  (radno mjesto, kuna

  adresa ili adresa

  elektronike pote)

  U __________, ____20__. g Potpis________________

  IZVJEE

  O PRITUBAMA VEZANIM UZ ZATITU DOSTOJANSTVA U DRAVNOM TIJELU

  Naziv i adresa dravnog tijela/dislocirane ustrojstvene jedinice

  Podaci o ovlatenoj osobi

  ime i prezime

  adresa

  broj telefona

  broj telefaksa

  e-adresa

  Broj zaprimljenih pritubi putem

  izravnog kontakta

  pisanim putem

  anonimnih

  Broj utvrenih sluajeva

  uznemiravanja

  spolnog uznemiravanja

  Poduzete mjere (broj i saeti opis)

  Poslodavac proveo predloene mjere DA/NE

  Broj pokrenutih postupaka radi zatite dostojanstva pred nadlenim sudom

  U , dne 20 g.

 • (potpis ovlatene osobe)

  Vai prijedlozi i primjedbe:

  IZVJEE

  O PRIJEENOJ UDALJENOSTI PRI DOLASKU NA POSAO I ODLASKU S POSLA

  Ime i prezime slubenika/namjetenika:

  Adresa rada:

  Adresa stanovanja:

  Datum Broj prijeenih kilometara pri dolasku Prijevozno

  sredstvo

  Broj prijeenih kilometara pri odlasku

  Potpis

  UKUPNO:

  Za tonost i istinitost podataka iz ovog izvjea slubenik i namjetenik jami potpisom pod

  punom krivinom i materijalnom odgovornosti

  DATUM PODNOENJA IZVJEA:

  Na ime naknade troka prijevoza potraujem: kn

  Dio NN: Slubeni

  Vrsta dokumenta: Kolektivni ugovor

  Izdanje: NN 112/2017

  Broj dokumenta u izdanju: 2630

  Stranica tiskanog izdanja: 20

  Datum tiskanog izdanja: 17.11.2017.