of 29 /29
619. Na osnovu člana 131 st. 1 Zakona o radu ("Službeni list RCG", br. 43/03), Vijeće Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, Vlada Republike Crne Gore i Upravni odbor Privredne komore Crne Gore zaključuju OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR ("Sl. list RCG", br. 01/04 od 15.01.2004, 59/05 od 13.10.2005, 24/06 od 18.04.2006, "Sl. list Crne Gore", br. 65/10 od 15.11.2010) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada, postupak zaključivanja ugovora, međusobni odnosi učesnika u njegovom zaključivanju i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca. 2. Primjena Član 2 Pojedine odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u granskom kolektivnom ugovoru, kolektivnom ugovoru kod poslodavca, opštem aktu poslodavca i ugovoru o radu. Granskim kolektivnim ugovorom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu, ne mogu se

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR

  • Author
    argon

  • View
    323

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR

619

619. Na osnovu lana 131 st. 1 Zakona o radu ("Slubeni list RCG", br. 43/03), Vijee Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, Vlada Republike Crne Gore i Upravni odbor Privredne komore Crne Gore zakljuujuOPTIKOLEKTIVNI UGOVOR("Sl. list RCG", br. 01/04 od 15.01.2004, 59/05 od 13.10.2005, 24/06 od 18.04.2006, "Sl. list Crne Gore", br. 65/10 od 15.11.2010)I OSNOVNE ODREDBE1. Predmetlan 1 Ovim kolektivnim ugovorom ureuju se prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada, postupak zakljuivanja ugovora, meusobni odnosi uesnika u njegovom zakljuivanju i druga pitanja od znaaja za zaposlenog i poslodavca.2. Primjenalan 2 Pojedine odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u granskom kolektivnom ugovoru, kolektivnom ugovoru kod poslodavca, optem aktu poslodavca i ugovoru o radu. Granskim kolektivnim ugovorom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu, ne mogu se utvrditi manja prava od prava utvrenih ovim kolektivnim ugovorom.lan 3 Ovaj kolektivni ugovor se primjenjuje:- na zaposlene kod poslodavca koji ima sjedite na teritoriji Crne Gore i zaposlene koje poslodavac upuuje na rad u inostranstvo;- na dravne slubenike i namjetenike u organima dravne uprave, odnosno jedinicama lokalne samouprave,ako posebnim zakonom nije drugaije odreeno.II RADNI ODNOSI1. Stupanje na radlan 4 Poslodavac e omoguiti stupanje na rad licu sa kojim je zakljuio ugovor o radu, a koje nije stupilo na rad na dan predvien ugovorom o radu zbog :- smrti srodnika zakljuno sa treim stepenom krvnog srodstva;- bolnikog lijeenja;- odaziva pozivu vojnog organa;- prekida saobraaja izazvanog viom silom (zemljotres, poplava i sl.). Zaposleni e stupiti na rad po prestanku razloga iz stava 1 ovog lana, odnosno u roku od sedam radnih dana za sluaj smrti lana ue porodice. lanom ue porodice u smislu stava 1 ovog lana smatraju se brani drug, djeca (brana, vanbrana, usvojena i pastorad), roditelji , braa i sestre. Lice iz stava 1 ovog lana e na pogodan nain, u roku od 24 sata obavijestiti poslodavca o razlozima nestupanja na rad na dan predvien ugovorom o radu.2. Radna mjesta sa poveanim rizicimalan 5 Poslodavac aktom o sistematizaciji utvrjuje radna mjesta sa poveanim rizicima u skladu sa propisima o zatiti na radu.3. Odmori i odsustvalan 6 Pored zakonom utvrenog minimuma, godinji odmor se uveava:a) prema duini radnog staa:- od 1 do 15 godina jedan radni dan;- od 15 do 30 godina dva radna dana;- preko 30 godina tri radna dana;b) prema zdravstvenom stanju:- invalidu rada tri radna dana;- roditelju sa djetetom koje ima tjelesna i psihika oteenja tri radna dana. Godinji odmor moe se uveati i po osnovu uslova rada, doprinosa u radu i drugih kriterijuma utvrenih granskim, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca.4. Plaeno odsustvolan 7 Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada, uz naknadu zarade (plaeno odsustvo), na osnovu podnijetog zahtjeva, u sluajevima:- roenja djeteta tri radna dana;- smrti srodnika, izvan ue porodice, zakljuno sa treim stepenom krvnog srodstva jedan radni dan;- teke bolesti lana ue porodice sedam radnih dana;- zatite i otklanjanja posljedica u domainstvu prouzrokovanih elementarnim nepogodama tri radna dana;- uestvovanja u radno-proizvodnim takmienjima dva radna dana;- polaganja strunog ispita pet radnih dana;- sklapanja braka pet radnih dana;- dobrovoljnog davanja krvi jedan radni dan;- dobrovoljnog davanja tkiva i organa shodno ljekarskoj dokumentaciji. O odsustvu, iz stava 1 ovog lana, poslodavac odluuje rjeenjem. Plaeno odsustvo se koristi u vrijeme kad se predvieni sluaj dogodio. Zaposleni podnosi dokaz o razlogu odsutnosti, osim ako je razlog te odsutnosti opte poznat.5. Neplaeno odsustvolan 8 Zaposleni ima pravo na neplaeno odsustvo sa rada u trajanju do 30 radnih dana u kalendarskoj godini u sluajevima:- njege lana ue porodice usljed tee bolesti;- lijeenja o sopstvenom troku;- uestvovanja u kulturnim, sportskim ili drugim javnim manifestacijama;- u drugim sluajevima kad postoji saglasnost zaposlenog i poslodavca. Poslodavac moe na zahtjev zaposlenog omoguiti odsustvovanje due od 30 dana kad to ne remeti proces rada. Odredbe lana 7 st. 2, 3 i 4 ovog kolektivnog ugovora shodno se primjenjuju i kod ostvarivanja prava na neplaeno odsustvo.III ZARADE I NAKNADE ZARADA1. Zaradalan 9 Zarada zaposlenog sastoji se od: zarade za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu u propisanim radnim uslovima ( u daljem tekstu : osnovna zarada ), uveanja zarade, zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu i naknade zarade.lan 10 Osnovna zarada ne moe biti nia od iznosa dobijenog mnoenjem obraunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta sloenosti grupe poslova iz l. 14 i 15 ovog kolektivnog ugovora. Minimalna zarada zaposlenog za standardni radni uinak i puno radno vrijeme za prosjeno 176 asova u mjesecu ne moe biti nia od 30% prosjene zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugoditu.lan 10 Osnovna zarada ne moe biti nia od iznosa dobijenog mnoenjem obraunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta sloenosti grupe poslova iz l. 14 i 15 ovog kolektivnog ugovora. Minimalna zarada zaposlenog za standardni radni uinak i puno radno vrijeme za prosjeno 176 asova u mjesecu ne moe biti nia od 30% prosjene zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugoditu.lan 11 Obraunska vrijednost koeficijenta u bruto iznosu (neto najnia cijena rada, porez na dohodak i doprinosi na teret zaposlenog) i startni dio zarade (koju ini topli obrok i 1/12 regresa za korienje godinjeg odmora), za prosjeno 176 asova u mjesecu, utvruje se posebnim sporazumom u postupku pregovaranja predstavnika potpisnika kolektivnog ugovora. Granskim kolektivnim ugovorom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca, obraunska vrijednost koeficijenta se moe utvrditi kao najnia satnica.lan 12 Potpisnici ovog kolektivnog ugovora e u roku od dva mjeseca od dana njegovog zakljuivanja, posebnim sporazumom iz lana 11 ovog ugovora urediti postupak i nain utvrivanja obraunskog koeficijenta.lan 13 Koeficijenti za utvrivanje zarade za pojedina radna mjesta sadre elemente koji utiu na zaradu, a naroito: potrebni nivo obrazovanja, sloenost poslova, uslovi rada pod kojima se ti poslovi preteno obavljaju, odgovornost za posao i druge elemente bitne za vrednovanje odreenog posla.lan 14 Ovim kolektivnim ugovorom utvruju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrivanje zarade po osnovu potrebne strunosti i sloenosti poslova i to: _____________________________________________________ Grupa Zahtjevi strunosti Koef. poslova _____________________________________________________ I Ne zahtijeva se strunost (nekvalifik. radnik) 1,00 _____________________________________________________ II Zahtijeva se struna osposobljenost I stepena 1,25 _____________________________________________________ III Zahtijeva se struna osposobljenost II stepena 1,60 _____________________________________________________ IV Zahtijeva se strunost koja se stie srednjim obrazovanjem u trajanju od dvije do tri god. (III stepen) 1,95 _____________________________________________________ V Zahtijeva se strunost koja se stie srednjim obrazovanjem u trajanju od etiri ili vie god. (IV stepen) 2,20 _____________________________________________________ VI Zahtijeva se strunost koja se stie specijalizacijom na osnovu srednjeg obrazovanja (visokokvalifikovani radnik) (V stepen) 2,45 _____________________________________________________ VII Zahtijeva se strunost koja se stie viim obrazovanjem (VI stepen) 2,80 _____________________________________________________ VIII Zahtijeva se strunost koja se stie fakultetskim odnosno visokim obrazovanjem (VII stepen) 3,30 _____________________________________________________ IX Zahtijeva se strunost koja se stie magistraturom ili ovoj ravnopravnoj specijalizaciji (VII - 1 stepen) 3,60 _____________________________________________________ X Zahtijeva se strunost koja se stie doktoratom nauka (VIII stepen) 4,00 _____________________________________________________lan 15 Granskim kolektivnim ugovorom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca razrauju se koeficijenti iz lana 14 ovog kolektivnog ugovora.lan 16 Zarada lica koje obavlja funkciju direktora, odnosno izvrnog direktora, utvruje se ugovorom o radu.lan 17 Zarada pripravnika se utvruje u visini koja ne moe biti manja od 80% zarade odgovarajue grupe poslova iz lana 14, odnosno lana 15 ovog Ugovora.2. Uveanje zaradalan 18 Zarada zaposlenog uveava se po asu najmanje:- 40% za rad nou (izmeu 22 sata i 6 sati narednog dana);- 150% za rad na dan dravnog ili vjerskog praznika;- 40% za prekovremeni rad. U sluaju kad je zaposleni ispunio uslove za uveanje zarade po vie osnova iz stava 1 ovog lana, procenti poveanja se sabiraju. Granskim kolektivnim ugovorom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu se utvrditi uveanja zarada i po drugim osnovima.lan 19 Zarada zaposlenog uveava se za svaku zapoetu godinu radnog staa:- do 10 godina 0,5 %- od 10-20 godina 0,75 %- preko 20 godina 1,00 %.3. Zarade po osnovu ostvarenih rezultata radalan 20 Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili optim aktom mogu se utvrditi mjerila i normativi za vrednovanje ostvarenih uinaka i stimulansi za ostvarivanje veih rezultata rada. Ako nijesu utvreni normativi i kriterijumi za vrijeme ostvarenih rezultata rada smatra se da je zaposleni, za radno vrijeme provedeno na radu ostvario normalni radni uinak.4. Naknade zaradalan 21 Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada u visini 100 % njegove zarade, po asu, kao da je na radu:- za dane dravnih i vjerskih praznika u skladu sa zakonom;- za vrijeme korienja godinjeg odmora;- za dane plaenog odsustva;- za odazivanja na poziv dravnih organa;- za vrijeme strunog usavravanja i osposobljavanja po zahtjevu poslodavca;- za dane odsustvovanja sa rada po osnovu uea u radu organa poslodavca, organa sindikata, dravnih i drugih organa u svojstvu lana istih, odnosno po njihovom pozivu;- za vrijeme privremene nesposobnosti uzrokovane profesionalnom boleu odnosno nesree na poslu;- za vrijeme odbijanja da radi kada nijesu sprovedene propisane mjere zatite na radu;- za vrijeme otkaznog roka u kome je zaposleni osloboen obaveze da radi.IV DRUGA PRIMANJAlan 22 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 23 Poslodavac isplauje zaposlenom otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini dvije minimalne zarade. Otpremnina iz stava 1 ovog lana isplauje se danom odlaska u penziju, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.lan 24 Granskim kolektivnim ugovorom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca, moe se utvrditi isplata jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina rada, kod istog poslodavca.lan 25 Granskim kolektivnim ugovorom, odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca, mogu se urediti pitanja pomoi zaposlenim.V NAKNADA POVEANIH TROKOVA ZAPOSLENIHlan 26 Poslodavac zaposlenom nadoknauje poveane trokove koji su u funkciji izvrenja poslova, ako to na drugi nain nije obezbijeeno, i to:1. Dnevnicu za slubeno putovanje u zemlji u visini od 20% obraunske vrijednosti koeficijenta iz lana 11 ovog ugovora, s tim to se putni trokovi i trokovi noenja, osim noenja u hotelu "de luxe" kategorije priznaju u cjelini prema priloenom raunu.2. Dnevnicu za slubeno putovanje u inostranstvu u iznosu i na nain propisan od nadlenog dravnog organa.3. Naknadu trokova u visini od 25% cijene litra benzina po preenom kilometru ukoliko zaposleni, uz saglasnost poslodavca, koristi privatni automobil u slubene svrhe. Granskim kolektivnim ugovorom,odnosno kolektivnim ugovorom kod poslodavca, uredie se pitanje naknade poveanih trokova rada i boravka na terenu (terenski dodatak).VI OBRAUN ZARADE I NAKNADE I NJIHOV SADRAJlan 27 Poslodavac prilikom isplate zarade,odnosno naknade zarade, svakom zaposlenom daje pisani obraun zarade koji sadri:- mjesenu zaradu zaposlenog koju ini startni dio uvean za proizvod obraunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta sloenosti poslova;- uveanja zarade, po vrstama, koje proizilaze iz kolektivnog ugovora ili ugovora o radu;- zaradu po osnovu ostvarenih rezultata rada (stimulativni dio );- naknadu zarada, po vrstama;- druga primanja iznad iznosa utvrenih kolektivnim ugovorom;- bruto zaradu;- iznos poreza na zaradu;- iznose plaenih doprinosa, po vrstama;- neto zaradu;- obustave od neto zarade po vrstama;- neto zaradu za isplatu. Poslodavac na obraunskoj listi moe iskazati i naknade trokova , po vrstama, u skladu sa kolektivnim ugovorom.lan 28 Zarade odnosno naknade se isplauju u novcu. Poslodavac prilikom isplate zarade, odnosno naknade zarade, istovremeno vri uplatu poreza i doprinosa na zarade. Ukoliko, izmjenom zakonskih propisa, doe do smanjenja poreskih stopa na lina primanja zaposlenih, poslodavac je duan da efekte takvog smanjenja usmjeri na zarade, odnosno naknade zaposlenih u skladu sa zakonom. Zarade, odnosno naknade zarade, isplauju se u rokovima utvrenim granskim kolektivnim ugovorom ili ugovorom kod poslodavca,a najmanje jedanput mjeseno. Ako poslodavac isplatu zarade, odnosno naknadu zarade, nije izvrio na vrijeme, tu isplatu vri po cijeni rada koja vai na dan njene isplate.lan 29 Poslodavac, bez sprovedenog postupka, ne moe potraivanje prema zaposlenom naplatiti uskraivanjem zarade ili njenog dijela, odnosno uskraivanjem isplate naknade zarade ili njenog dijela.VII POVREDE RADNIH OBAVEZA I POSTUPAK ZA UTVRIVANJE POVREDA RADNIH OBAVEZAlan 30 Zaposleni koji svojom krivicom ne ispunjava radne obaveze, ili se ne pridrava odluka poslodavca, odgovara za povredu radne obaveze. Smatra se da postoji krivica zaposlenog ako radnu obavezu povrijedi sa umiljajem ili iz nehata. Povreda radne obaveze moe nastati injenjem ili neinjenjem zaposlenog. Povreda radne obaveze neinjenjem nastupa kada zaposleni ne izvri radnju koju je duan da izvri.1. Povrede radnih obavezalan 30a Lake povrede radne obaveze su:1) nepotovanje radnog vremena;2) neuredno ili nesavjesno uvanje slubenih spisa ili podataka;3) neopravdano izostajanje sa posla jedan radni dan;4) nepostupanje u skladu sa propisima o zatiti na radu;5) druge povrede utvrene kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.lan 30b Tee povrede radne obaveze su:1) neizvravanje ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno vrenje radnih obaveza;2) nepravilno raspolaganje povjerenim sredstvima;3) zloupotreba poloaja ili prekoraenje ovlaenja;4) neopravdano izostajanje sa posla vie od dva radna dana uzastopno;5) odavanje poslovne tajne utvrene aktom poslodavca;6) nasilniko, nedolino ili uvredljivo ponaanje prema strankama ili zaposlenim, ili iskazivanje bilo kakvog oblika netrpeljivosti;7) povreda radnih obaveza koja ima tee posljedice za poslodavca;8) psihiko zlostavljanje ili poniavanje drugog zaposlenog sa ciljem ugroavanja njegovog ugleda, linog dostojanstva i integriteta (mobing), i9) druge povrede utvrene kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.lan 31 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 32 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)3.Disciplinski postupaklan 33 Disciplinski postupak pokree direktor, odnosno izvrni direktor, na osnovu zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka ili saznanja da je uinjena povreda radne obaveze.lan 34 Disciplinski organ odbacie zahtjev ako:- podnosilac zahtjeva ne moe biti stranka u postupku;- nastupi zastarjelost za pokretanje postupka;- je o istoj stvari ve pokrenut drugi disciplinski postupak, ili je o toj pravnoj stvari ve pravosnano odlueno. Disciplinski organ moe odbaciti zahtjev u toku cijelog postupka, ako se utvrde razlozi iz stava 1 ovog lana.lan 35 Disciplinski postupak je pokrenut kada disciplinski organ o tome donese odluku. Disciplinski organ donosi odluku o pokretanju disciplinskog postupka u roku od 8 dana od dana podnoenja zahtjeva za podnoenje disciplinskog postupka. U postupku za utvrivanje odgovornosti zaposlenog, disciplinski organ je duan da omogui uee predstavnika sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan. Odluka o pokretanju disciplinskog postupka sadri: lino ime zaposlenog, radno mjesto na koje je rasporeen, opis i vrijeme povrede radne obaveze i dokaze koji ukazuju na povrede radne obaveze. Odluka iz stava 2 ovog lana dostavlja se zaposlenom protiv koga se pokree disciplinski postupak i predstavniku sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan.lan 36 Disciplinski postupak je hitan. Organ nadlean za voenje disciplinskog postupka poziv za raspravu dostavlja podnosiocu zahtjeva, zaposlenom protiv koga se pokree postupak, svjedocima (ako ih ima) i predstavniku sindikata, najkasnije osam dana prije zakazivanja glavne rasprave.lan 37 Zaposlenog u disciplinskom postupku moe, na njegov zahtjev, zastupati predstavnik sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan. Zaposleni ima pravo da angauje branioca.lan 38 Rasprava pred disciplinskim organom je usmena i javna. Zaposleni mora biti sasluan pred disciplinskim organom. Ako je zaposleni protiv koga je pokrenut disciplinski postupak uredno pozvan, a razlog izostanka nije opravdao, rasprava se moe odrati i bez njegovog prisustva.lan 39 Javnost na raspravi se moe iskljuiti samo ako to zahtijevaju interesi uvanja poslovne tajne, odravanja reda i razlozi morala. Iskljuenje javnosti ne odnosi se na zaposlenog protiv koga se vodi disciplinski postupak, njegovog branioca i predstavnika sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan, odnosno zaposlenih. Lica koja prisustvuju raspravi na kojoj je javnost iskljuena su duna da, kao tajnu, uvaju ono to su na raspravi saznali.lan 40 Prilikom odlaganja rasprave odredie se dan, as i mjesto nove rasprave, ili e se nova rasprava zakazati naknadno, o emu se uesnici rasprave obavjetavaju neposredno ili naknadno, pozivom za raspravu.lan 41 U postupku rasprave pred disciplinskim organom izvode se dokazi na osnovu kojih se utvruju injenice od kojih zavisi odgovornost zaposlenog. Disciplinski organ odluuje koje e dokaze i kojim redom izvesti. Disciplinski organ moe odluiti da se izvedu i oni dokazi koji nijesu predloeni, odnosno od kojih se odustalo.lan 42 Ako je to neophodno, disciplinski organ provodi uviaj ili vjetaenje radi utvrivanja okolnosti i injenica u vezi sa povredom radne obaveze.lan 43 Po zavrenom dokaznom postupku, disciplinski organ e upitati da li ima predloga za dopunu postupka. Ako niko ne stavi predlog za dopunu dokaznog postupka ili isti bude odbijen, a disciplinski organ nae da je injenino stanje utvreno, objavie da je dokazni postupak zavren.lan 44 Po zavrenom dokaznom postupku disciplinski organ daje rije zaposlenom, odnosno braniocu, ukoliko ga je angaovao. Zaposleni protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo da se izjasni da li prihvata odbranu branioca.lan 45 Po provedenom postupku disciplinski organ odlukom oglaava zaposlenog odgovornim i izrie mjeru ili ga oslobaa odgovornosti, odnosno obustavlja disciplinski postupak, sa obrazloenjem i poukom o pravnom lijeku. Nadleni organ je duan najkasnije u roku od osam dana od dana donoenja odluke iz stava 1 ovog lana, dostaviti odluku podnosiocu zahtjeva, zaposlenom kome je izreena mjera ili je osloboen od odgovornosti i predstavniku sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan.lan 46 U toku rasprave vodi se zapisnik u koji se unose podaci o organu pred kojim se vodi postupak, mjestu i vremenu odravanja rasprave, uesnicima rasprave sa podacima o odgovornom zaposlenom, sadrini zahtjeva za pokretanje postupka, izjanjenju odgovornog zaposlenog, predstavnika sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan, svjedoka i vjetaka i izvedenim dokazima, koji potpisuje disciplinski organ, zaposleni protiv koga se vodi postupak i zapisniar.lan 47 Odlukom kojom se zaposleni oglaava odgovornim, navodi se:- za koju povredu se oglaava odgovornim i oklnosti koje ine obiljeja te povrede;- koja se mjera izrie. Pri izricanju disciplinske mjere zbog povrede radne obaveze, uzima se u obzir teina povrede i njene posledice, odgovornost zaposlenog, njegov raniji rad i ponaanje na radu i druge okolnosti koje mogu da utiu na vrstu i visinu mjere.lan 48 Disciplinski postupak se obustavlja ako:- je nastupila zastarjelost voenja postupka;- zaposlenom prestane radni odnos kod poslodavca;- povreda za koju se zaposleni tereti ne predstavlja povredu radne obaveze;- ima okolnosti koje iskljuuju disciplinsku odgovornost;- nema dokaza da je zaposleni uinio povredu koja mu se stavlja na teret;- je podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva.lan 49 Odluka disciplinskog organa iz lana 45 stav 1 ovog kolektivnog ugovora je konana.lan 50 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 51 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 52 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 53 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 54 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 55 Zaposleni koji nije zadovoljan odlukom disciplinskog organa, ili mu odluka nije dostavljena u predvienom roku, ima pravo da pokrene spor pred nadlenim sudom za zatitu svojih prava u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke. Pokretanje postupka pred nadlenim sudom ne zadrava izvrenje odluke iz stava 1 ovog lana.VIII Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)1. Obaveze poslodavca i zaposlenoglan 56 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)2. Procjena rizikalan 57 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)3. Akt o zatiti na radulan 58 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)4. Kolektivno osiguranje zaposlenihlan 59 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)IX USLOVI ZA RAD SINDIKATAlan 60 Poslodavac sindikalnoj organizaciji obezbjeuje uslove za efikasno obavljanje sindikalnih aktivnosti kojima se tite interesi i prava zaposlenih. Ako postoji vie reprezentativnih sindikalnih organizacija kod istog poslodavca, pravo na stvaranje uslova za obavljanje sindikalnih aktivnosti i pravo na kolektivno pregovaranje kod poslodavca ostvaruje se u skladu sa posebnim zakonom.lan 61 Ugovorne strane su saglasne da se sindikalnoj organizaciji obezbijede najmanje sljedei uslovi za rad i djelovanje:- pravo na uee na lokalnom nivou, nivou Crne Gore i u meunarodnim sindikalnim aktivnostima;- pravo na nepovredivost sindikalnih prostorija, sindikalne pote i telefonskih razgovora;- pravo na zatitu sindikalnih fondova i sindikalne imovine od intervencija javnih vlasti;- pravo na pristup medijima;- pravo na dobrovoljno pristupanje postupku mirnog rjeavanja radnih sporova;- pravo zaposlenih na obrazovanje i osposobljavanje.lan 62 Poslodavac omoguava sindikalnoj organizaciji da pokree inicijative, podnosi zahtjeve i predloge i da zauzima stavove. Poslodavac razmatra miljenja i predloge sindikalne organizacije prije donoenja odluke od bitnog znaaja za profesionalne i ekonomske interese zaposlenih, a naroito u vezi pitanja koja se tiu politike radne snage, kolektivnog otputanja zaposlenih usled tehnoloko-ekonomskih, restrukturalnih i drugih promjena, profesionalne osposobljenosti i dr. Poslodavac zajedno sa reprezentativnim sindikatom kod tog poslodavca, odluuje o socijalnim pitanjima koja se odnose na vii standard zaposlenih i stambenu problematiku.lan 63 Poslodavac moe, na zahtjev sindikalne organizacije, obezbijediti profesionalno obavljanje funkcije sindikalnog predstavnika s tim to zarade, naknade zarada i ostala primanja padaju na teret poslodavca. Poslodavac i sindikalna organizacija meusobna prava i obaveze iz stava 1 ovog lana blie ureuju posebnim ugovorom, odnosno sporazumom.lan 64 Poslodavac predstavnicima sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan dostavlja informacije, biltene kao i druge podatke od znaaja za rad sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan, odnosno za ostvarivanje prava zaposlenih i omoguava isticanje obavjetenja sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan u prostorijama poslodavca koje su za to odreene.lan 65 Prilikom isplate mjesene zarade, odnosno naknade zarade zaposlenom, koji je lan sindikalne organizacije, poslodavac na iro raun posebnog fonda te organizacije uplauje iznos definisan sporazumom iz lana 11 ovog kolektivnog ugovora, kao poveani troak u funkciji kvalitetnog izvravanja poslova, a koja se namjenski koriste za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor zaposlenih.lan 66 Poslodavac obezbjeuje da se sredstva, koja zaposleni lanovi sindikalne organizacije od zarade, odnosno naknade zarade, izdvajaju za sindikalnu lanarinu, uplauju na odgovarajui raun sindikalne organizacije kod poslodavca iji je zaposleni lan, u skladu sa odlukom te organizacije.lan 67 Aktivnosti sindikata vre se tako da ne idu na tetu redovnog funkcionisanja poslodavca i radne discipline.X ZATITA PRAVA ZAPOSLENIHlan 68 Prestajo je da vai na osnovu Odluke Ustavnog suda RCG. ("Sl. list RCG", br. 59/05, 24/06)XI Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 69 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 70 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 71 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 72 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)lan 73 Brie se. ("Sl. list CG", br. 65/10)XII ZAKLJUIVANJE I SPROVOENJE UGOVORAlan 74 Ovaj kolektivni ugovor se smatra zakljuenim kada ga u istovjetnom tekstu prihvate i potpiu ovlaena lica organa subjekata potpisnika.lan 75 Sprovoenje ovog kolektivnog ugovora prate ugovorne strane. Ugovorne strane obrazuju Odbor za praenje, primjenu i tumaenje ovog kolektivnog ugovora. Odbor iz stava 2 ovog lana ine po dva lana svake ugovorne strane. lanovi Odbora imaju pravo na naknadu koja se utvruje posebnom odlukom potpisnika ovog kolektivnog ugovora.lan 76 Odbor daje struna tumaenja i miljenja u vezi sa ovim kolektivnim ugovorom.lan 77 Nain rada Odbora ureuje se posebnim aktom.lan 78 Odbor najmanje jedanput godinje informie potpisnike o primjeni ovog kolektivnog ugovora.XIII ZAVRNE ODREDBElan 79 Ovaj kolektivni ugovor zakljuuje se na neodreeno vrijeme.lan 79a Ovaj kolektivni ugovor prestaje da vai sporazumom svih ugovornih strana ili otkazom neke od ugovornih strana. Sporazumom iz stava 1 ovog lana odreuje se rok u kojem ovaj kolektivni ugovor prestaje da vai.lan 80 Izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora vre se na nain i po postupku po kojem je zakljuen, u skladu sa aktima potpisnika.lan 80a Svaka ugovorna strana moe, djelimino ili u cjelosti, otkazati ovaj kolektivni ugovor, o emu uz obrazloenje obavjetava ostale ugovorne strane najmanje tri mjeseca prije otkaza. U sluaju otkaza iz stava 1 ovog lana, ugovorna strana koja otkazuje Opti kolektivni ugovor u cjelosti ili njegov dio, duna je da predloi i dostavi ostalim ugovornim stranama novi Opti kolektivni ugovor ili dio koji otkazuje. Ugovorne strane su dune da odmah pristupe pregovaranju u vezi ponuenog teksta Opteg kolektivnog ugovora, odnosno njegovog dijela, radi postizanja dogovora u roku od dva mjeseca od dana dostavljanja. U sluaju da nije potignut dogovor u smislu stava 3 ovog lana ugovorne strane su saglasne da rjeenje spornih pitanja povjere Agenciji za mirno rjeavanje radnih sporova, u skladu sa zakonom.lan 80b Ovaj opti kolektivni ugovor se zakljuuje na odreeno vrijeme do 31.12.2011. godine, a moe se izmijeniti prije isteka roka vaenja u postupku i na nain predvien istim. Ugovorne strane su saglasne da e pristupiti pregovorima za zakljuivanje Opteg kolektivnog ugovora odmah nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.lan 81 Granski kolektivni ugovori usaglasie se sa ovim kolektivnimu govorom u roku od 2 (dva) mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. Kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasie se sa ovim kolektivnim ugovorom i granskim kolektivnim ugovorom u roku od 2 (dva) mjeseca od dana donoenja granskih kolektivnih ugovora.lan 81a Ugovorne strane su saglasne da sporazum iz lana 11 ovog ugovora, zakljue u roku od dva mjeseca od dana zakljuivanja ovog kolektivnog ugovora. Do zakljuivanja sporazuma iz stava 1 ovog lana na odnose koji se ureuju ovim sporazumom primjenjivae se odredbe Opteg kolektivnog ugovora ("Slubeni list RCG", br. 1/04, 59/05 i 24/06).lan 81b Granski kolektivni ugovori usaglasie se sa ovim kolektivnim ugovorom u roku od dva mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. Kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasie se sa ovim kolektivnim ugovorom i granskim kolektivnim ugovorom u roku od dva mjeseca od dana donoenja granskih kolektivnih ugovora.lan 81c Odredba lana 80a ovog ugovora e se primjenjivati i na granske kolektivne ugovore i kolektivne ugovore kod poslodavca ukoliko njima nije predvien drugaiji nain prestanka vaenja tih ugovora.lan 82 Ovaj kolektivni ugovor objavie se u "Slubenom listu Republike Crne Gore".lan 83 Danom stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaje da vai Opti kolektivni ugovor ("Slubeni list RCG", broj 35/95).lan 84 Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Republike Crne Gore". Ovaj kolektivni ugovor zakljuen je dana, 19.12. 2003. godine. Vijee Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Danilo Popovi, s.r. Upravni odbor Privredne komore Crne Gore Vladimir Vukmirovi, s.r. Vlada Republike Crne Gore Milo ukanovi, s.r.NAPOMENA IZDAVAA: U preien tekst Opteg kolektivnog ugovora nije ula odredba lana 36. Opteg kolektivnog ugovora o izmjena i dopunama Opteg kolektivnog ugovora ("Sl. list CG", br. 65/10), koja glasi:"lan 36 Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Crne Gore". Ovaj kolektivni ugovor zakljuen je dana 3.11.2010. godine. Savez sindikata Crne Gore, Generalni sekretar, Zoran Masonii, s.r. Unija poslodavaca Crne Gore, Predsjednik, Predrag Mitrovi, s.r. Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja Ministar,dr Suad Numanovi, s.r."