Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

Embed Size (px)

Text of Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  1/23

  POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVORZA USTANOVE KULTURE IJI JE OSNIVA

  REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I

  JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE- "Slubeni glasnik RS", broj 10/2015 -

  Ovaj poseban kolektivni ugovor je donet na osnovu lana 2! st 1 i 2#akona o radu, a stupio je na snagu 30. janura 2015. godine

  I. UVODNE ODREDBE

  lan 1.

  Posebnim kolektivnim ugovorom za ustanove kulture iji je osniva Republika rbija!autonomna pokrajina i je"ini#a lokalne samouprave $u "aljem tekstu% ugovor&! u skla"u sazakonom! bli'e se ure(uju prava! obaveze i o"govornosti iz ra"nog o"nosa! kao i me(usobnio"nosi uesnika ovog ugovora.

  )aposleni! u smislu ovog ugovora! jeste li#e zaposleno u ustanovi kulture iji je osnivaRepublika rbija! autonomna pokrajina i je"ini#a lokalne samouprave! po" uslovimapropisanim zakonom.

  Poslo"ava#! u smislu ovog ugovora! jeste ustanova kulture iji je osniva Republika rbija!autonomna pokrajina i je"ini#a lokalne samouprave! po" uslovima propisanim zakonom.

  lan 2.

  *olektivnim ugovorom ko" poslo"av#a mogu "a se utvr"e ve+a prava i povoljniji uslovi ra"ao" prava i uslova koji su utvr(eni ovim ugovorom! u skla"u sa zakonom.

  lan 3.

  Poslo"ava# je "u'an "a zaposlenom obezbe"i opremu i potro,ni materijal o"govaraju+egkvaliteta ra"i obavljanja poslova utvr(eni- ugovorom o ra"u.

  lan 4.

  Ugovor se neposre"no primenjuje.

  II. )NIVN/E RDNO0 ODNO

  lan .

  Pore" uslova utvr(eni- zakonom! li#e koje zasniva ra"ni o"nos sa poslo"av#em moraispunjavati i posebne uslove za ra" na o"re(enim poslovima utvr(ene pravilnikom oorganiza#iji i sistematiza#iji poslova.

  Na osnovu akta iz stava 1. ovog lana! kan"i"ati za prijem u -or! orkestar i baletski ansamblpola'u au"i#iju.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  2/23

  u"i#ija se pola'e po postupku i na nain utvr(en posebnim aktom poslo"av#a.

  lan !.

  u"i#iji pristupa kan"i"at koji ispunjava sve op,te i posebne uslove.

  ko ima vi,e kan"i"ata! au"i#iona komisija o"luuje koji je kan"i"at sa uspe-om polo'ioau"i#iju.

  Ukoliko vi,e kan"i"ata za"ovoljava sve kriterijume! au"i#iona komisija pre"la'e za prijem ura"ni o"nos samo onoliko kan"i"ata koliko je tra'eno konkursom.

  Na osnovu pre"loga au"i#ione komisije "irektor zakljuuje ugovor o ra"u.

  lan ".

  Ra"ni o"nos u ustanovi zasniva se ugovorom o ra"u.Ugovor o ra"u u ime poslo"av#a potpisuje "irektor! ili na"le'ni organ ko" poslo"av#a!o"nosno li#e utvr(eno zakonom ili op,tim aktom poslo"av#a.

  Ra"ni o"nos zasniva se na neo"re(eno ili o"re(eno vreme! u skla"u sa zakonom.

  III. I)2EN U0OVORENI3 U4OV RD

  lan #.

  )bog potreba pro#esa i organiza#ije ra"a! poslo"ava# mo'e zaposlenom ponu"iti aneksugovora o ra"u i preme,taj na sve poslove koji o"govaraju njegovoj strunoj spremi i ra"nimsposobnostima! u skla"u sa zakonom.

  Potrebe pro#esa i organiza#ije ra"a u smislu ugovora jesu%

  1& uspe,nije i e5ikasnije obavljanje poslova6

  7& potpunije kori,+enje ra"ne sposobnosti zaposlenog6

  8& usavr,avanje postoje+e i uvo(enje nove te-nologije organiza#ije ra"a6

  9& prestanak potrebe za ra"om zaposlenog na o"re(enim poslovima6

  :& smanjenje obima poslova6

  ;& uvo(enje novi- poslova6

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  3/23

  Pri preme,taju poslo"ava# je "u'an "a nave"e okolnosti i injeni#e koje "okazuju "a jenastupila potreba "a zaposleni bu"e preme,ten na "ruge poslove ili u "rugo mesto ra"a.

  lan 1%.

  )aposleni se ne mo'e premestiti na ra" iz je"nog u "rugo mesto ra"a! bez svoje saglasnosti!i to%

  1& ako na "rugom mestu nisu obezbe(eni je"naki ili bolji uslovi ra"a6

  7& ako je zaposleni osoba sa invali"itetom6

  8& zaposlena 'ena za vreme tru"no+e6

  9& samo-rani ro"itelj "eteta sa invali"itetom6

  :& po osnovu brige o "e#i starosti "o 1: go"ina% ro"itelj! usvojitelj! staratelj ili -ranitelj6

  ;& zaposleni koji se stara o lanu u'e poro"i#e koji je ometen u razvoju! ima te,ko telesnoo,te+enje ili bolest usle" koje je potpuno ili vrlo slabo pokretan6

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  4/23

  IV. RDNO VRE2E

  a& O'()* +-**

  lan 12.

  Puno ra"no vreme zaposlenog iznosi 9> asova ne"eljno.

  Op,tim aktom ko" poslo"av#a mo'e se utvr"iti puno ra"no vreme u kra+em trajanju! ali nekra+e o" 8; asova ne"eljno.

  U ra"no vreme rauna se i vreme koje zaposleni prove"e uestvuju+i u ra"u struni- organakoji se obrazuju aktima poslo"av#a i organa upravljanja ustanove.

  lan 13.

  O raspore"u ra"nog vremena u ustanovama kulture! a naroito na poslovima na kojima jepotrebno nepreki"no obavljanje poslova! poslo"ava# "onosi pisanu o"luku o raspore"ura"nog vremena! u skla"u sa potrebama pro#esa ra"a.

  lan 14.

  Ra"no vreme zaposleni- koji imaju status umetnika utvr(en ugovorom o ra"u ini e5ektivnora"no vreme i vreme za linu pripremu.

  E5ektivno ra"no vreme ini vreme zaje"nike pripreme na probama! vreme pre"stave!kon#erta i programa.

  E5ektivno ra"no vreme ko" muziko s#enski- umetnika ine slu'be u toku je"nog "ana$proba! kon#ert! pre"stava! snimanje i sl.&.

  ?rajanje je"ne slu'be ure(uje op,tim aktom.

  Po" je"nom slu'bom se po"razumeva% proba! generalna proba! kon#ert! pre"stava!snimanje i slu'beni put zbog pre"stava "u'i o" etiri sata.

  Izme(u prepo"nevne i popo"nevne slu'be $probe ili pre"stave& mora postojati pauza! avreme trajanja pauze! ure(uje se op,tim aktom ko" poslo"av#a.

  Posle veernje pre"stave muziko s#enski umetni#i imaju pravo na najmanje 17 sati o"mora.

  Ukupan broj slu'bi u toku je"nog mese#a! utvr(uje se op,tim aktom ko" poslo"av#a.

  Vreme za linu pripremu! utvr(uje se op,tim aktom poslo"av#a.

  lan 1.

  Poslo"ava# "onosi go"i,nji plan ra"a! koji je "u'an "a objavi $obavesti zaposlene& uustanovi najkasnije se"am "ana posle usvajanja o" strane upravnog o"bora.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  5/23

  Poslo"ava# za [email protected]#enske "elatnosti "onosi go"i,nji raspore" ra"a za probe!pre"stave! kon#erte! snimanja i gostovanja! koji je "u'an "a objavi $obavesti zaposlene& uustanovi! najkasnije mese# "ana pre poetka perio"a za koji se primenjuje.

  Poslo"ava# iz stava 7. ovog lana! "u'an je "a objavi meseni raspore" za probe!pre"stave! kon#erte! snimanja i gostovanja najkasnije 1> "ana pre poetka mese#a na kojise o"nosi.

  V. OD2ORI I ODU?V

  lan 1!.

  )aposleni ima pravo na o"mor u toku "nevnog ra"a! "nevni! ne"eljni i go"i,nji o"mor! uskla"u sa zakonom! Ugovorom i op,tim aktom.

  1. G+/(n0/ ++-

  lan 1".

  Du'inu trajanja go"i,njeg o"mora zaposlenog o"re(uje poslo"ava# @ re,enjem! na osnovukriterijuma utvr(eni- zakonom! ugovorom i op,tim aktom poslo"av#a.

  Du'ina go"i,njeg o"mora zaposlenog utvr(uje se tako ,to se zakonom utvr(eni minimum o"7> ra"ni- "ana uve+ava po osnovu sle"e+i- kriterijuma%

  1& ra"nog iskustva! i to najmanje je"an ra"ni "an za svaki-navr,eni- pet go"ina vremena prove"enog u ra"nom o"nosu!ukljuuju+i sta' osiguranja s uve+anim trajanjem6

  7& obrazovanja! i to%

  $1& zaposlenom! za visoko obrazovanje na stu"ijama"rugog stepena $osnovne aka"emske stu"ije!spe#ijalistike aka"emske stu"ije ili spe#ijalistikestrukovne stu"ije& i na osnovnim stu"ijama u trajanju o"najmanje etiri go"ine

  etiri ra"na"ana6

  $7& zaposlenom! za visoko obrazovanje na stu"ijamaprvog stepena $osnovne aka"emske! o"nosnostrukovne stu"ije&! stu"ijama u trajanju o" tri go"ine!obrazovanje i spe#ijalistiko obrazovanje nakonsre"njeg obrazovanja

  tri ra"na"ana6

  $8& zaposlenom! sa sre"njim obrazovanjem u trajanjuo" etiri go"ine

  "va ra"na"ana6

  $9& zaposlenom! za osnovno obrazovanje!osposobljenost za ra" u trajanju o" je"ne go"ine!obrazovanje za ra" u trajanju o" "ve go"ine ili sre"njeobrazovanje u trajanju o" tri go"ine

  je"an ra"ni"an6

  8& uslova ra"a! i to%

  @ za ra" na ra"nim mestima sa pove+anim rizikomtri ra"na

  "ana6

  9& "oprinosa na ra"u"o petra"ni-"ana6

  :& "rugi- kriterijuma! i to tri ra"na "ana% zaposlenom s

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  6/23

  invali"itetom! samo-ranom ro"itelju sa "etetom starosti "o 1:go"ina 'ivota! zaposlenom sa troje ili vi,e "e#e mla(i- o" 1:go"ina! zaposlenom koji ima "ete sa smetnjama u psi-o5izikomrazvoju.

  0o"i,nji o"mor po gore utvr(enim kriterijumima ne mo'e se utvr"iti u trajanju "u'em o" 8>ra"ni- "ana.

  lan 1#.

  )aposleni mla(i o" 1A go"ina imaju pravo na go"i,nji o"mor u trajanju o" 8: ra"ni- "ana.

  2. Pla*n+ +)5+

  lan 1$.

  )aposleni ima pravo na o"sustvo sa ra"a uz nakna"u zara"e $pla+eno o"sustvo&! uukupnom trajanju "o se"am ra"ni- "ana u toku kalen"arske go"ine! u sle"e+im sluajevima%

  1& sklapanja braka @ se"am ra"ni- "ana6

  7& poro(aja supruge ili vanbranog partnera koji 'ivi u zaje"nikom "oma+instvu sazaposlenim @ pet ra"ni- "ana6

  8& polaska "eteta zaposlenog u prvi razre" osnovne ,kole @ "va ra"na "ana6

  9& seli"be "oma+instva @ tri ra"na "ana6

  :& sklapanja braka "eteta zaposlenog @ tri ra"na "ana6

  ;& otklanjanja posle"i#a u "oma+instvu zaposlenog izazvani- elementarnim nepogo"ama!-avarijama! ili "rugim nepre"vi"ivim razlozima vi,e sile @ pet ra"ni- "ana6

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  7/23

  Pla+eno o"sustvo o"obrava se! na pisani za-tev zaposlenog! po" uslovom "a je zaposleniprilo'io o"govaraju+u "okumenta#iju $"okaz o razlozima za kori,+enje pla+enog o"sustva&.

  Pore" prava na o"sustvo iz stava 1. ovog lana zaposleni ima pravo na pla+eno o"sustvo i usle"e+im sluajevima%

  1& smrti lana u'e poro"i#e @ pet ra"ni- "ana6

  7& za svaki sluaj "obrovoljnog "avanja krvi @ "va uzastopna "ana! raunaju+i i "an "avanjakrvi.

  =lanom u'e poro"i#e zaposlenog iz stava 1. taka A& i stava 8. taka 1& ovog lana! smatrajuse% brani "rug! "e#a! bra+a! sestre! ro"itelji! usvojila#! usvojenik i staratelj.

  Pla+eno o"sustvo iz stava 1. ovog lana mo'e se koristiti! u toku kalen"arske go"ine! najvi,e"o se"am ra"ni- "ana! osim u sluajevima iz stava 1. ta. 1& "o 8& i A& "o 17& ovog lana!koji se ne uraunavaju u ukupan broj ra"ni- "ana pla+enog o"sustva u toku kalen"arske

  go"ine.

  3. N*'la*n+ +)5+

  lan 2%.

  )aposlenom se mo'e o"obriti nepla+eno o"sustvo "o 8> "ana u je"noj kalen"arskoj go"ini!po" uslovom "a o"sustvo ne ometa pro#es i organiza#iju ra"a! u sluaju%

  1& polaganja ispita kojim se stie neposre"no vi,i stepen obrazovanja u oblasti u kojespa"aju poslovi koje zaposleni obavlja! ue,+e u stu"ijskim ili ekspertskim grupama i "rugim

  obli#ima strunog usavr,avanja! ka"a je zaposleni po istom osnovu iskoristio svoje pravo napla+eno o"sustvo6

  7& strunog usavr,avanja za koje zaposleni nema pravo na pla+eno o"sustvo6

  8& leenja ili negovanja lana u'e poro"i#e6

  9& ue,+a u kulturnim i sportskim aktivnostima u svojstvu izvo(aa! uz prilo'en poziv6

  :& obavljanja privatni- poslova @ "o tri ra"na "ana6

  ;& za sluaj smrti bliskog sro"nika po krvnom ili tazbinskom sro"stvu @ "o pet ra"ni- "ana.

  U sluaju nepla+enog o"sustva zaposlenog prava i obaveze zaposlenog iz ra"nog o"nosamiruju.

  )aposlenom se mo'e o"obriti nepla+eno o"sustvo i "u'e o" 8> "ana u je"noj kalen"arskojgo"ini! ako to "opu,ta pro#es ra"a.

  O"sustvo sa ra"a! u "ogovoru sa rukovo"io#em! o"obrava "irektor na osnovu za-tevazaposlenog i o"govaraju+e "okumenta#ije.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  8/23

  4. S)-6n+ +'++l0a5an0* / a5-(a5an0* 7a'+l*n/8

  lan 21.

  Poslo"ava# je "u'an "a saini program strunog osposobljavanja i usavr,avanja zaposleni-.

  Program iz stava 1. ovog lana realizuje se u skla"u sa 5inansijskim planom! u okvirusre"stava obezbe(eni- iz bu"'eta ili iz sopstveni- pri-o"a.

  Ugovorom se ure(uju prava na nakna"e $,kolarinu! stipen"iju i plate&.

  )aposleni ne mo'e "a trpi ,tetne posle"i#e ako poslo"ava# ne organizuje strunoosposobljavanje i usavr,avanje.

  lan 22.

  )aposleni! koga na struno osposobljavanje i usavr,avanje upu+uje poslo"ava#! ima pravona nakna"u plate! nakna"u tro,kova strunog osposobljavanja i usavr,avanja! kotiza#ije inabavke u"'benika.

  Nakna"a plate iz stava 1. ovog lana se ispla+uje u visini o" 1>>C prosene plate upret-o"ni- 17 mese#i! u skla"u s op,tim aktom i ugovorom o ra"u.

  Poslo"ava# mo'e li#u na strunom osposobljavanju ili usavr,avanju iz stava 1. ovog lana"a obezbe"i pore" novane nakna"e iz stava 7. ovog lana i "ruga prava! u skla"u sazakonom! op,tim aktom ili ugovorom o strunom osposobljavanju ili usavr,avanju.

  Ugovor iz stava 1. ovog lana zakljuuje se u pisanom obliku.

  VI. P4?E! N*NDE P4? I O?4 PRI2N/

  1. El**n)/ 7a )5-9/5an0* 'la)*

  lan 23.

  )aposleni ima pravo na o"govaraju+u platu! koja se utvr(uje u skla"u sa zakonom! ovimugovorom i ugovorom o ra"u.

  Plata se ispla+uje za obavljeni ra" i vreme prove"eno na ra"u.

  lan 24.

  Plata se utvr(uje na osnovu osnovi#e za obraun plata! koe5i#ijenta koji se mno'i osnovi#om!"o"atka na platu i obaveza koje zaposleni pla+a po osnovu poreza i "oprinosa za obaveznoso#ijalno osiguranje iz plate! u skla"u sa zakonom.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  9/23

  2. D+a)a: na 'la)

  lan 2.

  )aposleni ima pravo na "o"atak na platu po osnovu%

  1& prekovremenog ra"a @ 7;C o" osnovi#e6

  7& ra"a na "an praznika koji je nera"ni "an @ 11>C o" osnovi#e6

  8& ra"a no+u @ 7;C o" osnovi#e! u skla"u sa zakonom6

  9& vremena prove"enog na ra"u za svaku punu go"inu ra"a! ostvarenog u ra"nom o"nosuko" poslo"av#a @ >!9C o" osnovi#e.

  Poslo"ava# u smislu stava 1. taka 9& ovog lana je ustanova kulture iji je osnivaRepublika rbija! autonomna pokrajina i je"ini#a lokalne samouprave! po" uslovimapropisanim zakonom.

  ko se istovremeno steknu uslovi za "o"atak na platu po vi,e osnova! plata se uve+avapro#entom "obijenim sabiranjem pro#enata uve+anja po svim osnovama.

  3. Na:naa 'la)*

  lan 2!.

  )aposleni ima pravo na nakna"u plate za vreme o"sustvovanja sa ra"a u visini 1>>Cprosene plate u pret-o"ni- "vanaest mese#i! u skla"u sa op,tim aktom i ugovorom o ra"u! i

  to%

  1& za vreme kori,+enja go"i,njeg o"mora6

  7& za vreme o"sustvovanja sa ra"a na "an praznika koji je nera"ni "an6

  8& za vreme o"sustva sa ra"a na poziv "r'avni- organa6

  9& za vreme kori,+enja pla+enog o"sustva u sluajevima koji su utvr(eni zakonom iugovorom6

  :& za vreme preki"a ra"a "o kojeg je "o,lo nare"bom na"le'nog "r'avnog organa! ilina"le'nog organa poslo"av#a zbog neobezbe(ivanja bezbe"nosti i z"ravlja na ra"u.

  lan 2".

  )aposleni ima pravo na nakna"u zara"e za vreme o"sustvovanja sa ra"a zbog privremenespreenosti za ra" "o 8> "ana! i to%

  1& najmanje u visini ;:C prosene zara"e u pret-o"ni- 17 mese#i pre mese#a u kojem jenastupila privremena spreenost za ra"! s tim "a ne mo'e biti ni'a o" minimalne zara"eutvr(ene u skla"u sa ovim zakonom! ako je spreenost za ra" prouzrokovana bole,+u ili

  povre"om van ra"a! ako zakonom nije "rukije o"re(eno6

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  10/23

  7& u visini 1>>C prosene zara"e u pret-o"ni- 17 mese#i pre mese#a u kojem je nastupilaprivremena spreenost za ra"! s tim "a ne mo'e biti ni'a o" minimalne zara"e utvr(ene uskla"u sa ovim zakonom! ako je spreenost za ra" prouzrokovana povre"om na ra"u ilipro5esionalnom bole,+u! ako zakonom nije "rukije o"re(eno.

  4. Na:naa )-+(:+5alan 2#.

  )aposleni ima pravo na nakna"u sle"e+i- tro,kova%

  1& za "olazak i o"lazak sa ra"a! u visini #ene prevozne karte u javnom saobra+aju! akoposlo"ava# nije obezbe"io sopstveni prevoz6

  7& za slu'beno putovanje u zemlji! na osnovu naloga za slu'beno putovanje6

  8& za slu'beno putovanje u inostranstvu u visini utvr(enoj posebnim propisima o iz"a#ima zaslu'beno putovanje u inostranstvo6

  9& sme,taja i is-rane za ra" i boravak na terenu! ako poslo"ava# nije zaposlenom obezbe"iosme,taj i is-ranu bez nakna"e.

  )aposleni ima pravo na punu nakna"u tro,kova za slu'beno putovanje u zemlji! akoslu'beno putovanje traje "u'e o" 17 asova! a na pola nakna"e! ako slu'beno putovanjetraje "u'e o" osam! a kra+e o" 17 asova.

  Dnevne nakna"e za pove+ane tro,kove ra"a i boravka na terenu $terenski "o"atak& u visini8C prosene mesene zara"e po zaposlenom u Republi#i rbiji! prema posle"njem

  objavljenom po"atku republikog organa na"le'nog za statistiku! a u skla"u s aktomposlo"av#a.

  Nakna"a tro,kova za slu'beno putovanje u zemlji iznosi :C prosene mesene zara"e pozaposlenom u Republi#i rbiji! prema posle"njem objavljenom po"atku republikog organana"le'nog za poslove statistike.

  . D-;a '-/an0a

  lan 2$.

  )aposlenima pripa"a pravo na isplatu%1& otpremnine pri o"lasku u penziju! u visini tri plate koju bi zaposleni ostvario za mese# kojipret-o"i mese#u u kome se ispla+uje otpremnina! s tim ,to ne mo'e biti ni'a o" tri prosenezara"e u Republi#i rbiji! prema posle"njem objavljenom po"atku republikog organana"le'nog za statistiku! ukoliko je to povoljnije za zaposlenog6

  7& nakna"e tro,kova u sluaju smrti zaposlenog ili lana u'e poro"i#e $brani "rug ili "e#a& uvisini tro,kova pogrebni- usluga prema prilo'enim raunima! a najvi,e "o neoporezivogiznosa! u skla"u sa propisom kojim se ure(uje porez na "o-o"ak gra(ana.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  11/23

  lan 3%.

  )aposleni ima pravo na isplatu%

  1& soli"arne pomo+i u sluaju%

  $1& "u'e ili te'e bolesti zaposlenog ili lana njegove u'e poro"i#e6

  $7& nabavke ortope"ski- pomagala i aparata za re-abilita#iju zaposlenog ili lananjegove u'e poro"i#e! ukoliko ista nisu obezbe(ena u skla"u sa posebnimzakonom6

  $8& z"ravstvene re-abilita#ije zaposlenog! ukoliko ista nije ostvarena u skla"u saposebnim zakonom6

  $9& nastanka te'e invali"nosti zaposlenog6

  $:& nabavke lekova za zaposlenog ili lana njegove u'e poro"i#e6

  $;& pomo+i maloletnoj "e#i zaposlenog za sluaj smrti zaposlenog ro"itelja6

  $

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  12/23

  lan 32.

  )aposlenima pripa"a pravo na isplatu go"i,nje nagra"e za Bo'i+ne praznike u je"nakomiznosu.

  O visini Bo'i+ne nagra"e Vla"a i reprezentativni sin"ikati pregovara+e svake go"ine upostupku "ono,enja pre"loga bu"'eta Republike rbije! s tim "a je iznos najmanje 1>Cprosene mesene zara"e po zaposlenom u Republi#i rbiji! prema posle"njem objavljenompo"atku republikog organa na"le'nog za statistiku! koja pret-o"i isplati.

  De#i zaposleni- "o 1: go"ina starosti pripa"a pravo na prigo"an poklon za Novu go"inu uskla"u sa o"lukom poslo"av#a! "o iznosa neoporezovanog "ela! najkasnije "o 81. "e#embrateku+e go"ine! uz pret-o"no pribavljeno mi,ljenje sin"ikata.

  lan 33.

  Ugovorne strane pristupaju pregovaranju o visini osnovi#e i u tom postupku "ogovarajuvisinu osnovi#e za obraun i isplatu plata koja se "ogovara na o"re(eno vreme! s tim ,to"ogovoreni perio" ne mo'e biti "u'i o" "vanaest mese#i.

  Ugovorne strane u postupku pregovaranja iz stava 1. ovog lana razmatraju mogu+nost ipotrebu korek#ije koe5i#ijenta.

  Osnovi#a za obraun plata iz stava 1. ovog lana "ogovara se u toku mese#a novembrateku+e go"ine za nare"nu go"inu i to pre usvajanja bu"'eta Republike rbije.

  lan 34.

  Ukoliko se u toku kalen"arske go"ine bitno promene okolnosti i pretpostavke na osnovu koji-je utvr(ena osnovi#a za obraun plata! ugovorne strane se mogu sporazumeti o promeniosnovi#e.

  Ini#ijativu za pregovore pokre+e sin"ikat.

  Uesni#i ovog ugovora se obavezuju "a pregovore zaponu u roku o" "eset "ana o" "anapokretanja ini#ijative! te "a pregovori bu"u zavr,eni u roku o" 8> "ana o" "ana pokretanjaini#ijative.

  lan 3.

  Plata se ispla+uje u "va "ela! i to% prvi "eo "o petog u mese#u za pret-o"ni mese#6 "rugi "eo"o "va"esetog u mese#u za pret-o"ni mese#.

  Poslo"ava# je "u'an "a zaposlenom! prilikom svake isplate plate! i nakna"e plate! "ostaviobraun.

  lan 3!.

  Ustanove kulture koje ostvare pri-o"e koji nisu javni pri-o"i! u smislu zakona kojim seure(uju javni pri-o"i i ras-o"i! mogu uve+ati plate "o visine ostvarenog pri-o"a! a najvi,e "o

  8>C po zaposlenom! u skla"u sa zakonom.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  13/23

  lan 3".

  Op,tim aktom ko" poslo"av#a mo'e se ugovoriti! o"nosno propisati mogu+nost uve+anjaplate iz ostvareni- pri-o"a koji nisu javni pri-o"i u smislu zakona kojim se ure(uju javnipri-o"i i ras-o"i $sopstveni- pri-o"a ustanove& "o 8>C! u skla"u sa zakonom.

  *riterijumi za uve+anje plate iz stava 1. ovog lana jesu%

  1& kvalitet obavljenog posla6

  7& blagovremenost obavljenog posla6

  8& obim izvr,enog posla6

  9& "rugi kriterijumi utvr(eni op,tim aktom ko" poslo"av#a.

  astavni "eo o"luke o uve+anju plate iz sopstveni- pri-o"a je i obrazlo'enje ispunjenostikriterijuma pre"vi(eni- ovim lanom.

  VII. PRE?N* RDNO0 ODNO

  lan 3#.

  )aposlenom mo'e prestati ra"ni o"nos ko" poslo"av#a u skla"u sa zakonom.

  U sluajevima prestanka ra"nog o"nosa otkazom ugovora o ra"u o" strane poslo"av#a!poslo"ava# je "u'an "a zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz! usluajevima utvr(enim zakonom.

  lan 3$.

  Poslo"ava# ne mo'e "a otka'e ugovor o ra"u zaposlenom za ijim ra"om je prestalapotreba! bez njegove saglasnosti! i to%

  1& zaposlenoj 'eni za vreme tru"no+e! poro"iljskog o"sustva i o"sustva sa ra"a ra"i nege"eteta! kao ni 'eni sa "etetom "o "ve go"ine starosti6

  7& zaposlenom samo-ranom ro"itelju! osim ako ostvaruje re"ovne mesene pri-o"e$iz"avanje nepokretnosti u zakup i sl.&6

  8& zaposlenom ije "ete ima te,ki stepen psi-o5izike ometenosti6

  9& zaposleni koji se stara o lanu u'e poro"i#e koji je ometen u razvoju! ima te,ko telesnoo,te+enje ili bolest usle" koje je potpuno ili vrlo slabo pokretan6

  :& ako oba brana "ruga ra"e u istoj ustanovi! je"nom o" brani- "rugova ne mo'e prestatira"ni o"nos6

  ;& zaposlenom mu,kar#u koji ima najmanje 8> go"ina sta'a osiguranja i zaposlenoj 'eni kojaima najmanje 7: go"ina sta'a osiguranja! osim ako ispunjava je"an o" uslova za penziju! u

  skla"u sa zakonom.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  14/23

  =lanom u'e poro"i#e u smislu stava 1. taka 9& ovog lana smatraju se% brani "rug! "e#a!bra+a! sestre! ro"itelji! usvojila#! usvojenik i staratelj.

  lan 4%.

  Prilikom utvr(ivanja programa re,avanja vi,ka zaposleni- poslo"ava# primenjuje sle"e+ekriterijume! po re"osle"u%

  1. Ra" ostvaren u ra"nom o"nosu$1& za svaku go"inu vremena prove"enog u ra"nomo"nosu! ukljuuju+i sta' osiguranja s uve+anim trajanjem

  1 bo"

  $7& za svaku go"inu vremena prove"enog u ra"nomo"nosu! ukljuuju+i sta' osiguranja s uve+anim trajanjemostvarenu u ustanovi kulture

  >!8:bo"a

  7. truna sprema$1& za visoko obrazovanje na stu"ijama "rugog stepena

  $osnovne aka"emske stu"ije! spe#ijalistike aka"emskestu"ije ili spe#ijalistike strukovne stu"ije& i na osnovnimstu"ijama u trajanju o" najmanje etiri go"ine

  8>bo"ova

  $7& za visoko obrazovanje na stu"ijama prvog stepena$osnovne aka"emske! o"nosno strukovne stu"ije&!stu"ijama u trajanju o" tri go"ine! obrazovanje ispe#ijalistiko obrazovanje nakon sre"njeg obrazovanja

  7>bo"ova

  $8& sa sre"njim obrazovanjem u trajanju o" etiri go"ine1:

  bo"ova$9& za osnovno obrazovanje! osposobljenost za ra" utrajanju o" je"ne go"ine! obrazovanje za ra" u trajanju o""ve go"ine ili sre"nje obrazovanje u trajanju o" tri go"ine

  1>bo"ova

  8. Rezultati ra"a$1& o"nos prema ra"nim obavezama i poslovima$realiza#ija programa i za"ataka! "olazak na posao! o"nosprema "rugim zaposlenima&

  "o 8bo"a

  $7& uestvovanje na takmienjima i ostvareni rezultati"o 8bo"a

  9. Imovno stanje$1& ako su ukupna primanja "oma+instva po lanu o" >C prosene zara"e u Republi#i rbiji! premaposle"njem objavljenom po"atku organa na"le'nog zastatistiku

  7 bo"a

  $7& ako su ukupna primanja "oma+instva po lanu o" :[email protected] prosene zara"e u Republi#i rbiji! prema posle"njemobjavljenom po"atku organa na"le'nog za statistiku

  8 bo"a

  $8& ako su ukupna primanja "oma+instva po lanu ispo":>C prosene zara"e u Republi#i rbiji! prema posle"njemobjavljenom po"atku organa na"le'nog za statistiku

  :bo"ova

  :. )"ravstveno stanje

  $1& osoba s invali"itetom "ruge kategorije:

  bo"ova$7& -ronini i te,ki bolesni#i 8 bo"a$8& zaposleni koji boluje o" pro5esionalne bolesti 8 bo"a

  ;. Broj "e#e na re"ovnom ,kolovanju$1& ako zaposleni ima je"no "ete na ,kolovanju 1 bo"

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  15/23

  $7& ako zaposleni ima "va "eteta na ,kolovanju 8 bo"a

  $8& ako zaposleni ima troje i vi,e "e#e na ,kolovanju:

  bo"ova

  Rezultati ra"a utvr(uju se na osnovu ostvareni- uinaka prema utvr(enim normativima i

  stan"ar"ima ra"a.

  ko ko" poslo"av#a nisu utvr(eni normativi i stan"ar"i! rezultati ra"a se utvr(uju na osnovuobrazlo'ene o#ene neposre"nog rukovo"io#a zasnovane na elementima% kvalitetaobavljenog posla6 samostalnosti u ra"u i inova#ija6 e5ikasnosti ra"a6 o"nosa prema ra"u!ra"nim za"a#ima i sre"stvima ra"a! kao i "u'ini nepla+eni- o"sustava! a vezano zaizvr,avanje poslova ra"nog mesta! plana ra"a i "rugi- pokazatelja.

  Rezultati ra"a iz st. 8. i 9. ovog lana utvr(uju se za perio" o" go"inu "ana.

  ko zaposleni ostvaruju je"nake rezultate ra"a! primenjuje se "opunski kriterijum @ imovnostanje zaposlenog.

  Imovno stanje zaposlenog se utvr(uje na osnovu%

  1& ostvarenog pri-o"a po lanu zaje"nikog poro"inog "oma+instva po osnovu zara"e!"rugi- primanja i pri-o"a o" imovine u posle"njoj kalen"arskoj go"ini6

  7& tr'i,ne vre"nosti nepokretnosti koju u svojini ima zaposleni ili lan njegovog zaje"nikogporo"inog "oma+instva.

  Pri-o" i tr'i,na vre"nost nepokretnosti! u smislu stava

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  16/23

  poslo"av#a u skla"u sa )akonom o ra"u i programom osnivaa! ili "rugim aktom koji se"onosi u postupku re,avanja vi,ka zaposleni-.

  Isplata otpremnine i "rugi- eventualni- zaostali- primanja vr,i se najkasnije "o "anaprestanka ra"nog o"nosa.

  VIII. BE)BEDNO? I )DRV4/E )PO4ENI3

  lan 42.

  Poslo"ava# je "u'an "a zaposlenom obezbe"i neop-o"ne uslove za bezbe"nost i z"ravljena ra"u! u skla"u sa zakonom! "rugim propisima kojima se ure(uje bezbe"nost i z"ravlje nara"u i kolektivnim ugovorom ko" poslo"av#a.

  Ra"na mesta sa pove+anim rizikom utvr(uju se aktom o pro#eni rizika! u skla"u sazakonom.

  lan 43.

  Direktor! o"nosno na"le'ni organ ko" poslo"av#a ustanove! o"govoran je za sprovo(enjebezbe"nosti i z"ravlja na ra"u.

  Poslo"ava# je "u'an "a organizuje sistematski z"ravstveni pregle" za zaposlene najmanjeje"nom go"i,nje! na ini#ijativu sin"ikata.

  Direktor je "u'an "a pre"uzima i "ruge propisane mere o bezbe"nosti i z"ravlju na ra"u! uskla"u sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

  lan 44.

  )aposleni ima pravo "a o"bije "a ra"i! po" uslovima utvr(enim )akonom o bezbe"nosti iz"ravlju na ra"u.

  lan 4.

  )aposleni koji ra"i na ra"nom mestu sa pove+anim rizikom ima pravo na posebne merebezbe"nosti i z"ravlja na ra"u! srazmerno stepenu opasnosti i ,tetnosti! u skla"u sazakonom.

  lan 4!.

  Poslo"ava# je "u'an "a zaposlenom! u skla"u sa zakonom! Ugovorom! kolektivnimugovorom ko" poslo"av#a i op,tim aktima o bezbe"nosti i z"ravlju na ra"u! obezbe"ikori,+enje sre"stava i opreme line za,tite na ra"u.

  re"stva za sprovo(enje programa mera o bezbe"nosti i z"ravlju na ra"u utvr(uju sebu"'etom i go"i,njim programom poslovanja.

  lan 4".

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  17/23

  )aposleni mora biti upoznat sa merama bezbe"nosti i z"ravlja na ra"u i svojim pravima iobavezama u pogle"u bezbe"nosti i z"ravlja! o"nosno mora biti upoznat sa upotrebomsre"stava i opreme za linu za,titu na poslovima koje +e obavljati.

  lan 4#.

  )aposleni ko" poslo"av#a imaju pravo "a izaberu je"nog ili vi,e pre"stavnika za bezbe"nosti z"ravlje na ra"u.

  Najmanje tri pre"stavnika zaposleni-! koje imenuje o"bor reprezentativnog sin"ikata!obrazuju O"bor za bezbe"nost i z"ravlje na ra"u $u "aljem tekstu% O"bor&.

  Poslo"ava# koji ima :> i vi,e zaposleni- "u'an je "a u O"bor imenuje najmanje je"nog svogpre"stavnika! tako "a broj pre"stavnika zaposleni- bu"e ve+i za najmanje je"an o" brojapre"stavnika poslo"av#a.

  Postupak izbora i nain ra"a pre"stavnika zaposleni- i O"bora! broj pre"stavnika zaposleni-

  ko" poslo"av#a! kao i nji-ov o"nos sa reprezentativnim sin"ikatom ure(uje se kolektivnimugovorom ko" poslo"av#a.

  lan 4$.

  Poslo"ava# je "u'an "a pre"stavniku zaposleni-! o"nosno O"boru omogu+i%

  1& uvi" u sve akte koji se o"nose na bezbe"nost i z"ravlje na ra"u6

  7& "a uestvuje u razmatranju svi- pitanja koja se o"nose na sprovo(enje bezbe"nosti iz"ravlja na ra"u.

  Poslo"ava# je "u'an "a pre"stavnika zaposleni-! o"nosno O"bor in5ormi,e o svim po"a#imakoji se o"nose na bezbe"nost i z"ravlje na ra"u.

  lan %.

  Pre"stavnik zaposleni-! o"nosno O"bor imaju pravo%

  1& "a poslo"av#u "aju pre"loge o svim pitanjima koja se o"nose na bezbe"nost i z"ravlje nara"u6

  7& "a za-tevaju o" poslo"av#a "a pre"uzme o"govaraju+e mere za otklanjanje ili smanjenjerizika koji ugro'ava bezbe"nost i z"ravlje zaposleni-6

  8& "a za-tevaju vr,enje na"zora o" strane inspek#ije ra"a! ako smatraju "a poslo"ava# nijesproveo o"govaraju+e mere za bezbe"nost i z"ravlje na ra"u.

  Pre"stavnik zaposleni-! o"nosno lan O"bora! ima pravo "a prisustvuje inspek#ijskomna"zoru.

  lan 1.Poslo"ava# je "u'an "a pre"stavnika zaposleni-! o"nosno O"bor upozna%

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  18/23

  1& sa nalazima i pre"lozima ili pre"uzetim merama inspek#ije ra"a6

  7& sa izve,tajima o povre"ama na ra"u! pro5esionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sara"om i o pre"uzetim merama za bezbe"nost i z"ravlje na ra"u6

  8& o pre"uzetim merama za spreavanje neposre"ne opasnosti po 'ivot i z"ravlje.

  lan 2.

  Poslo"ava# i pre"stavnik zaposleni-! o"nosno O"bor i sin"ikat! "u'ni su "a me(usobnosara(uju o pitanjima bezbe"nosti i z"ravlja na ra"u! u skla"u sa zakonom! Ugovorom i"rugim propisima.

  lan 3.

  Poslo"ava# je "u'an "a po" je"nakim uslovima kolektivno osigura zaposlene za sluaj smrti!posle"i#a nezgo"e! pro5esionalnog oboljenja! povre"e na ra"u i gubitka ra"ne sposobnosti.

  Poslo"ava# je u obavezi "a pre sklapanja ugovora o osiguranju pribavi saglasnostreprezentativni- sin"ikata ko" poslo"av#a.

  Poslo"ava# mo'e ako mu bilansne mogu+nosti to "ozvoljavaju "a obezbe"i sistematskipregle" svi- zaposleni- najmanje je"nom go"i,nje.

  Poslo"ava# je "u'an "a obezbe"i sistematski pregle" za zaposlene na ra"nom mestu saposebnim uslovima ra"a najmanje je"nom go"i,nje.

  lan 4.

  )aposleni ima pravo na nakna"u ,tete zbog povre"e na ra"u ili pro5esionalnog oboljenjanastalog na ra"u ko" poslo"av#a i u sluaju "a ugovor o osiguranju! po isteku! nije pro"u'eniz objektivni- ili subjektivni- razloga.

  Postojanje i visina ,tete i kako se na"okna(uje utvr(uje se! u skla"u sa zakonom.

  I. 2IRNO REFVN/E POROV

  lan .

  2irno re,avanje ra"ni- sporova vr,i se na nain i po postupku utvr(enim zakonom.

  . PRVO N F?R/*

  lan !.

  Pri organizovanju i sprovo(enju ,trajka sin"ikati moraju vo"iti rauna o ostvarivanju Ustavomzagarantovani- slobo"a i prava "rugi-.

  Ftrajkom se ne sme ugroziti pravo na 'ivot! z"ravlje i linu sigurnost.

  lan ".

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  19/23

  Ftrajk se mora najaviti u skla"u sa zakonom.

  U o"lu#i kojom se najavljuje ,trajk moraju se naznaiti ,trajkaki za-tevi! mesto! "an i vreme,trajka! kao i po"a#i o ,trajkakom o"boru.

  lan #.Ftrajkaki o"bor rukovo"i ,trajkom! prati "a li se ,trajk o"vija u skla"u sa zakonom!upozorava na"le'ne organe na poku,aje spreavanja i ometanja ,trajka! kontaktira sana"le'nim organima i vr,i "ruge poslove.

  Poslo"ava# je "u'an "a razmotri svaku ini#ijativu ,trajkakog o"bora za mirno re,avanjeispostavljeni- ,trajkaki- za-teva i "a na nju o"govori na nain na koji je ini#ijativa upu+ena.

  lan $.

  Ukoliko poslo"ava# ne ispuni obaveze prema zaposlenima u rokovima i na nain utvr(enzakonom i ovim ugovorom! sin"ikat mo'e "oneti o"luku o ,trajku.

  lan !%.

  )bog uestvovanja u ,trajku! organizovanom u skla"u sa zakonom i ovim ugovorom!zaposleni ne mogu biti stavljeni u nepovoljan polo'aj.

  Organizovanje ,trajka ili ue,+e u ,trajku! u skla"u sa zakonom i ovim ugovorom! nepre"stavlja povre"u ra"ne obaveze.

  Poslo"ava# ne mo'e pre"uzimati mere prinu"e ra"i okonanja ,trajka organizovanog u

  skla"u sa zakonom i ovim ugovorom! niti pre"vi"eti povoljniju platu ili "ruge povoljnije uslovera"a za zaposlene koji ne uestvuju u ,trajku.

  I. OD0OVORNO? )PO4ENI3

  lan !1.

  )aposleni je "u'an "a po,tuje ra"ne obaveze u skla"u sa zakonom i op,tim aktom ko"poslo"av#a.

  )aposleni je "u'an "a po,tuje ra"nu "is#iplinu! u skla"u sa zakonom i aktom poslo"av#a

  kojim se ure(uje ra"na "is#iplina.

  lan !2.

  U sluaju otkaza ugovora o ra"u zbog nepo,tovanja ra"ni- obaveza i ra"ne "is#ipline!poslo"ava# je "u'an "a zaposlenog u pisanoj 5ormi upozori na postojanje razloga za otkaz.

  Pre "avanja otkaza iz stava 1. ovog lana! poslo"ava# je "u'an "a razmotri prilo'enomi,ljenje reprezentativnog sin"ikata! u skla"u sa zakonom.

  lan !3.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  20/23

  )aposlenom se mo'e izre+i mera privremenog u"aljenja sa ra"a ukoliko je uinio povre"ura"ne obaveze kojom je ugro'ena imovina vre"nosti ve+e o" tri prosene zara"e u Republi#irbiji! prema posle"njem objavljenom po"atku republikog organa na"le'nog za statistiku.

  II. N*ND F?E?E

  lan !4.

  )aposleni je "u'an "a nakna"i ,tetu koju je prouzrokovao na ra"u i u vezi sa ra"om! uskla"u sa zakonom.

  Na za-tev zaposlenog i uz pret-o"no pribavljeno mi,ljenje sin"ikata iji je zaposleni lan!komisija iz stava 7. ovog lana! mo'e "a utvr"i smanjenje obaveze zaposlenog po osnovunastale ,tete i nainu isplate! ukoliko bi isplata ,tete zaposlenog "ovela u te'ak materijalnipolo'aj.

  Poslo"ava# je "u'an "a zaposlenom nakna"i ,tetu koju pretrpi na ra"u i u vezi sa ra"om! uskla"u sa zakonom i op,tim aktom poslo"av#a.

  Postojanje ,tete! njenu visinu! okolnosti po" kojima je nastala! ko je ,tetu prouzrokovao ikako se na"okna(uje! utvr(uje posebna trolana komisija koju obrazuje poslo"ava# usara"nji sa sin"ikatom.

  III. U4OVI ) RD INDI*?

  lan !.

  Postupak pre"laganja lanova upravnog o"bora i na"zornog o"bora iz re"a zaposleni- vo"ireprezentativni sin"ikat ko" poslo"av#a! u skla"u sa zakonom.

  lan !!.

  Poslo"ava# je "u'an "a obezbe"i%

  1& pre"se"niku reprezentativnog sin"ikata ili ovla,+enom pre"stavniku reprezentativnogsin"ikata ko" poslo"av#a prisustvovanje se"ni#ama upravnog o"bora na kojima serazmatraju pitanja o" znaaja za materijalni i so#ijalni polo'aj zaposleni-6

  7& "a se mi,ljenja i pre"lozi sin"ikata razmotre pre "ono,enja o"luke o" znaaja zamaterijalni! ekonomski i so#ijalni polo'aj zaposleni- i "a se u o"nosu na nji- opre"eli.

  lan !".

  Reprezentativnom sin"ikatu se uruuju pozivi sa materijalima ra"i prisustvovanja se"ni#amaupravnog o"bora na kojima se razmatraju mi,ljenja! pre"lozi! ini#ijative i za-tevi sin"ikata.

  tavove reprezentativnog sin"ikata! "ostavljene pre ili na samoj se"ni#i! upravni o"bor"u'an je "a razmotri pre "ono,enja o"luke! "a o njima zauzme stav i o tome i- pisanoizvesti.

  lan !#.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  21/23

  Poslo"ava# je "u'an "a na za-tev sin"ikata obave,tava sin"ikat o pitanjima iz svojena"le'nosti! koja su o" bitnog znaaja za ekonomski i so#ijalni polo'aj zaposleni-! i to%

  1& o prijemu i prestanku ra"nog o"nosa zaposleni- u ustanovi za perio" o" ,est mese#i prepo"no,enja za-teva6

  7& o stanju bezbe"nosti i z"ravlju zaposleni- na ra"u6

  8& o ispla+enim prosenim platama6

  9& o realiza#iji programa! kao i o planovima za nare"nu go"inu6

  :& o pri-o"ima ostvarenim van bu"'eta $sponzorstvo! "ona#ije! sopstveni pri-o"i&! i onji-ovom tro,enju.

  lan !$.

  Poslo"ava# je "u'an "a bez nakna"e tro,kova! obezbe"i sle"e+e uslove za ra" sin"ikata! ito%

  1& kori,+enje o"govaraju+e prostorije za re"ovan ra" i sastanke sin"ikata6

  7& a"ministrativnu i te-niku pomo+ $umno'avanje i kopiranje materijala! kori,+enje tele5ona!tele5aksa! raunske opreme poslo"av#a&6

  8& o"bijanje iznosa sin"ikalne lanarine o" plate zaposlenog i uplatu na o"govaraju+e raunesin"ikata! u skla"u sa statutom sin"ikata! i "ruge uplate na raun sin"ikata6

  9& izra"u zavr,nog rauna sin"ikalne organiza#ije6

  :& "a vr,i obra"u po"ataka o uplati sin"ikalne lanarine i "aje na uvi" sin"ikalnomrukovo"stvu6

  Poslo"ava# obezbe(uje upotrebu slu'benog vozila ili "rugog o"govaraju+eg prevoznogsre"stva! sa pla+enim tro,kovima za o"lazak na sastanke! seminare i sl.! u skla"u samogu+nostima.

  lan "%.

  in"ikati su "u'ni "a svoj ra" organizuju tako "a se ne ometa re"ovan ra" i 5unk#ionisanjeustanove i "a se ne remeti propisana ra"na "is#iplina.

  lan "1.

  Pre"stavniku reprezentativnog sin"ikata! koji je izabran na 5unk#iju vi,eg nivoa sin"ikalnogorganizovanja miruje ra"ni o"nos ko" poslo"av#a! ukoliko je zasnovao ra"ni o"nos u tomsin"ikatu ra"i obavljanja sin"ikalne 5unk#ije.

  Poslo"ava# je obavezan "a 5unk#ionere sin"ikata po isteku 5unk#ije vrati na poslove koje suobavljali pre izbora! o"nosno na o"govaraju+e ra"no mesto.

  lan "2.

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  22/23

  Poslo"ava# je "u'an "a pre"se"niku @ povereniku sin"ikata! koji obavljaju poslove svogra"nog mesta! sporazumno obezbe"i utvr(en broj pla+eni- asova meseno za obavljanjenjegove 5unk#ije! u skla"u sa zakonom.

  Ukoliko poslo"ava# nije u mogu+nosti "a pre"se"nika @ poverenika reprezentativnogsin"ikata ko" poslo"av#a oslobo"i ra"ni- obaveza! "u'an je "a mu ispla+uje mesenu platuuve+anu za 17C o" osnovne plate uve+ane za minuli ra"! u skla"u s ovim ugovorom.

  lan "3.

  Poslo"ava# ne mo'e "a otka'e ugovor o ra"u! niti na "rugi nain stavi u nepovoljan polo'aj$raspore(ivanje na "ruge manje pla+ene poslove! raspore(ivanje u "rugu organiza#ionu#elinu! upu+ivanje na ra" u "rugo mesto ra"a! upu+ivanje na ra" ko" "rugog poslo"av#a!progla,avanje te-nolo,kim vi,kom& pre"stavnika zaposleni- $pre"se"nik sin"ikalneorganiza#ije! sin"ikalne po"ru'ni#e! sin"ikalni poverenik! lanovi organa sin"ikata!pre"se"nik okru'nog! gra"skog! pokrajinskog i republikog o"bora& za vreme obavljanja5unk#ije i po prestanku 5unk#ije! u skla"u sa zakonom! "ok je u ra"nom o"nosu ko"

  poslo"av#a.

  IV. PRE4)NE I )VRFNE ODREDBE

  lan "4.

  Ovaj ugovor se zakljuuje na perio" o" tri go"ine.

  trane potpisni#e se obavezuju "a +e ovaj ugovor primenjivati u "obroj nameri i na naelimaso#ijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja.

  lan ".

  Ugovorne strane su saglasne "a se izmene i "opune ovog ugovora mogu vr,iti u sle"e+imsluajevima! i to%

  1& ako nastupe okolnosti koje onemogu+avaju njegovo sprovo(enje6

  7& zbog izmena! o"nosno "opuna propisa i ako su o"re"be ovog ugovora u suprotnosti sao"re"bama ti- propisa6

  8& ako je"na o" ugovorni- strana utvr"i "a ovaj ugovor iz "rugi- oprav"ani- razloga treba

  menjati.

  lan "!.

  )a pra+enje primene! sporna pitanja i tumaenje o"re"aba ugovora na"le'na je komisija kojase 5ormira na pre"log uesnika! a sainjavaju je po "va pre"stavnika uesnika ovog ugovora.

  *omisija je obavezna "a uesni#ima svaki- ,est mese#i "ostavlja izve,taj o primeni ovogugovora.

  lan "".

 • 7/25/2019 Poseban Kolektivni Ugovor u Kulturi

  23/23

  Postupak za izmene i "opune ugovora mo'e pokrenuti svaki o" uesnika! uz obavezuobave,tavanja "rugog uesnika pisanim putem.

  Uesni#i se obavezuju "a +e pristupiti pregovorima o izmenama ili "opunama ugovora u rokuo" 1: "ana o" "ana po"no,enja pre"loga.

  lan "#.

  Ukoliko na "an stupanja na snagu ugovora nije konano o"lueno o pravima! obavezama io"govornostima zaposleni-! primeni+e se o"re"be ovog ugovora! ako je to povoljnije zazaposlenog.

  lan "$.

  Ovaj ugovor smatra se zakljuenim ka"a ga potpi,u pre"stavni#i ugovorni- strana! a stupana snagu nare"nog "ana o" "ana objavljivanja u Glu'benom glasniku Republike rbijeG.