of 21 /21
KOLEKTIVNI UGOVOR ČISTOĆA d.o.o. SPLIT Split, 2005. S A D R Ž A J

KOLEKTIVNI UGOVOR ČISTOĆA d.o.o. SPLIT

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KOLEKTIVNI UGOVOR ČISTOĆA d.o.o. SPLIT

ISTOAstrana
VII. RADNO VRIJEME ........................................................ 11
VIII. PREKOVREMENI RAD ................................................ 12
X. ŠTRAJK ......................................................................... 14
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ........................ 17
Uvaavajui prijeku potrebu sporazumnog i dogovornog ureenja
meusobnih odnosa iz radnih odnosa i izvršavanje prava i obveza iz radnog odnosa
u dobroj vjeri, na temelju odredbi i glave XX. i XXI. Zakona o radu (Narodne
novine, broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03. i 30/04.) ugovorne
strane
djelatnosti odravanje istoe i odlaganja komunalnog otpada - Split, Put Plokita
81, zastupano po direktoru mr.oec. Alenu urinu, dipl. ing. (u nastavku teksta:
poslodavac)
i
NEZAVISNI SINDIKAT ISTOA d.o.o. - Split, Put Plokita 81, zastupan po
sindikalnom povjereniku Ivi Matas (u nastavku teksta: Sindikat) sklopili su dana
30. prosinca 2005. godine
Potpisnici ovog Kolektivnog ugovora suglasni su da je predmet ovog
Ugovora njihov meusobni konsezus o pravima i obvezama poslodavca u podruju
plaa i materijalnih prava radnika, te drugih pitanja iz radnih odnosa ili u svezi s
radnim odnosom zaposlenih u istoi d.o.o. Split.
Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se na podruju Splitsko-dalmatinske
upanije.
kolektivnog pregovaranja, te dunosti pregovaranja u dobroj vjeri.
lanak 3.
2.
lanak 4.
Ako bi opim aktom poslodavca neko pravo radnika bilo utvreno u
manjem opsegu od prava koja proizlaze iz ovog Ugovora, primjenjivat e se
odredbe ovog Kolektivnog ugovora.
Ako bi Kolektivnim ugovorom iz grane komunalne djelatnosti ili opim
aktom poslodavca neko pravo radnika bilo utvreno u veem opsegu od prava koja
su ureena ovim Ugovorom primjenjivat e se neposredno odredbe granskog
kolektivnog ugovora, odnosno opi akt poslodavca.
II. PLAA RADNIKA
Poslodavac je duan radniku isplatiti plau koja se sastoji od:
- osnovne plae za puno radno vrijeme radnog mjesta utvrene temeljem
sloenosti poslova radnog mjesta za koje je radnik rasporeen;
- dodatka na osnovnu plau po osnovi radnog staa i oteanih uvjeta rada
(ako su se ostvarili oteani uvjeti rada);
- korekcija plae.
lanak 6.
Za obavljeni rad radniku pripada plaa, a za vrijeme opravdane sprijeenoti
za rad radniku pripada naknada plae sukladno zakonu, drugim propisima i opim
aktom poslodavca.
lanak 7.
Sudionici ovog Ugovora utvruju najniu osnovnu plau u iznosu od
4.250,00 kuna.
Sudionici ovog Ugovora se meusobno obvezuju da e nakon prvog
kvartala 2006. godine, a dalje nakon svakog narednog kvartala pristupiti utvrenju
najnie osnovne plae na osnovu poznatih pokazatelja o financijskom rezultatu i
likvidnosti Društva, te kretanju troškova ivota u navedenom periodu.
3.
Razvrstavanje i vrednovanje pojedinih poslova, odnosno radnih mjesta na
osnovi sloenosti i uvjeta rada vrši se tako da se svi poslovi odnosno radna mjesta
razvrstavaju u šest grupa sloenosti, a odnos izmeu osnovne plae najnieg i
najvišeg vrednovanog radnog mjesta iznosi 1:4.
Tabelarni prikaz razvrstavanja i vrednovanja pojedinih poslova i radnih
mjesta u smislu prethodnog stavka razradit e se opim aktom poslodavca.
lanak 9.
Zbrojni koeficijent sloenosti i uvjeta rada za svako pojedino radno mjesto
koji su ureeni Pravilnikom o plaama sa vanošu od 22. oujka i 18. srpnja
2000. godine ne mogu se mijenjati njihovim umanjenjem i na štetu radnika koji na
temelju ugovora o radu obavlja poslove tog radnog mjesta.
lanak 10.
Osnovna plaa radnika poveava se za svaku navršenu godinu radnog staa
za 0,5% i to za godine efektivnog rada.
lanak 11.
U sluaju kad radnik radi u dane blagdana ili neradne dane propisane
zakonom, u nonom radu, za rad nedjeljom i prekovremeno, ima pravo na
poveanje plae, i to:
- za rad nou ................................................... 40%
- za prekovremeni rad ..................................... 50%
- za rad nedjeljom ........................................... 50%
- za rad na dan Uskrsa .................................... 50%
lanak 12.
Direktor poslodavca na temelju izvješa rukovoditelja procesa rada koji ima
neposredni uvid u izvršavanje radnih poslova radnika, moe donijeti odluku,
kojom e umanjiti osnovnu plau radnika najviše do 10% ukoliko se iz izvješa
rukovoditelja procesa rada razabire da radnik:
4.
- opetovano izostaje sa rada, ne pridrava se pravila o dolasku i odlasku s
posla;
- zanemaruje, odnosno ne pridrava se rokova i naputaka u izvršavanju
radnih zadataka koji su mu naloeni od strane direktora poslodavca ili
neposrednog rukovoditelja:
opravdane reklamacije od strane korisnika usluga poslodavca.
lanak 13.
Radnik koji je stekao pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci
neprekidnog rada (tzv. puni godišnji odmor), ima pravo na jednokratni dodatak na
plau (tzv. regres za godišnji odmor). Visina jednokratnog dodatka za 2006.
godinu iznosi najmanje 2.000,00 kuna netto.
Jednokratni dodatak iz stavka 1. ovog lanka moe se radnicima isplatiti u
više obroka.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaenog dopusta i za dane
blagdana i neradne dane propisane zakonom radnik ima pravo na naknadu plae u
visini kao da je radio.
lanak 15.
Kada poslodavac isplauje naknadu plae radniku u svezi s korištenjem
zdravstvene zaštite prema propisima Zakona o zdravstvenoj zaštiti za prvih 42
dana naknada plae iznosi 90% od osnovice za naknadu.
Osnovica za utvrivanje naknade plae ini prosjeni iznos plae koja je
radniku isplaena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio
sluaj na osnovi kojeg se stjee pravo na naknadu. Ako je radniku u tom razdoblju
isplaena naknada za bolovanje, u izraun osnovice ulazi naknada za bolovanje
isplaena na teret poslodavca.
Ako osiguraniku nije isplaena niti jedna plaa u propisanom razdoblju, kao
osnovica za naknadu uzima se plaa pripadajua za tekui mjesec. Tako utvrena
osnovica ne smije biti vea od plae pripadajue mjesecu koji prethodi tekuem.
5.
lanak 16.
Za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga odreenih
zakonom i opim aktom poslodavca, kao i za vrijeme prekida rada do kojeg je
došlo bez krivnje radnika, radnik ima pravo na nadoknadu plae u visini kao da je
radio.
Plaa se isplauje svakog mjeseca za prethodni mjesec.
Rok za isplatu plaa je do 10-og radnog dana u mjesecu za rad izvršen u
prethodnom mjesecu.
Naknada plae koju radniku isplauje poslodavac, isplauje se zajedno sa
plaom.
Radnik kojem do stjecanja na starosnu mirovinu nedostaje najviše pet
godina ivota ili radnog staa zadrava najmanje plau koju je ostvario u mjesecu
koji je prethodio mjesecu u kojem su se stekle spomenute pretpostavke, pod
uvjetom da uredno i savjesno obavlja poslove i da postie rezultate rada primjerene
njegovoj dobi.
lanak 19.
Hrvatskog zavoda za mirovisnko osiguranje utvrena invalidnost ili opasnost od
nastanka invalidnosti, od dana utvrivanja tih okolnosti pa do dana rasporeivanja
na odgovarajue radno mjesto, isplatit e se naknada plae koja ne moe biti nia
od osnovne plae radnog mjesta na koje je radnik bio rasporeen prije nastanka
navedenih okolnosti.
Naknada plae utvrena iz stavka 1. ovog lanka isplatit e se i radniku koji
je obzirom na preostalu radnu sposobnost upuen na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju, a za vrijeme od dana završetka prekalifikacije ili dokvalifikacije
do dana rasporeivanja na odgovarajue radno mjesto.
6.
Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu, kao i otpremnina radi poslovno
uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, kao i otpremnina radi ozljede na
radu ili profesionalne bolesti, isplatit e se radniku u visini maksimalnog iznosa
koji je neoporeziv i koji se ne smatra plaom u smislu odredaba Pravilnika o
porezu na dohodak.
lanak 21.
Radnik ili njegova obitelj ima pravo na solidarnu pomo u slijedeim
sluajevima:
nesree na poslu ili profesionalnog oboljenja;
- neprekidnog bolovanja radnika dueg od 90 dana jednom u tijeku
kalendarske godine (pod bolovanjem uzima se i vrijeme provedeno na bolovanju u
prethodnoj godini, u sluaju kontinuiteta bolovanja ukoliko radniku nije u
prethodnoj godini isplaena solidarna pomo).
U sluajevima iz stavka 1. i 2. ovog lanka poslodavac e isplatiti solidarnu
pomo u visini maksimalnog iznosa koji je naoporeziv i koji se ne smatra plaom u
smislu odredaba Pravilnika o porezu na dohodak.
lanak 22.
Dnevnice u zemlji, inozemstvu, terenski dodatak, naknada za odvojeni ivot,
dar djetetu do 15 godina starosti uz uvjete utvrene opim aktom poslodavca
isplatit e se imatelju prava u visini maksimalnog iznosa koji je neoporeziv i koji
se ne smatra plaom u smislu odredaba Pravilnika o porezu na dohodak.
7.
praktinog rada, odnosno naukovanja, te stipendije uenicima i studentima za
školovanje na srednjim, višim i visokim školama, te fakultetima pod uvjetima i u
iznosu utvrenim opim aktom poslodavca vodei rauna o mogunostima
poslodavca.
lanak 23.
Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla.
Ukoliko poslodavac radniku nije osigurao prijevoz na posao i s posla
vlastitim prijevoznim sredstvom, u tom sluaju poslodavac je duan radniku
osigurati troškove prijevoza isplatom naknade u novcu u vrijednosti cijene
pokazne karte koja je u primjeni kod javnog prijevoznika PROMET d.o.o. Split, i
to iskljuivo do utvrene IV. zone.
U sluaju da javni prijevoznik PROMET d.o.o. Split na odreenim
relacijame ne saobraa, poslodavac je duan naknaditi radniku ostvarene troškove
prijevoza samo u visini cijene pokazne karte u smislu prethodnog stavka, ali
najviše do IV. zone."
sredstava javnog prometa razliite cijene, radnik ima pravo na nadoknadu
troškova prijevoza s posla i na posao u visini cijene one vrste javnog prometa koja
je najpogodnija za poslodavca.
Naknadu troškova prijevoza na posao i s posla isplauje se radniku prvog
radnog dana u mjesecu za protekli mjesec.
lanak 24.
Ukoliko radnik ima pravo na korištenje privatnog automobila u slubene
svrhe nadoknadit e mu se troškovi u visini maksimalnog iznosa postotka od cijene
benzina (super-olovni) koji je neopoeziv u smislu odredaba Pravilnika o porezu na
dohodak.
8.
lanak 25.
Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni radni sta navršen kod
poslodavca za najmanje 10 godina radnog staa, pa svakih daljnjih pet godina, do
najviše navršenih 40 godina radnog staa. Nagrada se isplauje u visini
maksimalnog iznosa koji je neoporeziv i koji se ne smatra plaom u smislu
odredaba Pravilnika o porezu na dohodak.
lanak 26.
Radniku e se uoi boinih blagdana isplatiti boinica u visini
maksimalnog iznosa koji je neoporeziv i koji se ne smatra plaom u smislu
odredaba Pravilnika o porezu na dohodak.
lanak 27.
Poslodavac e radniku jednom godišnje dati u naturi vrijednost robe u
maksimalnom iznosu koji je neoporeziv i koji se ne smatra plaom u smislu
odredaba Pravilnika o porezu na dohodak.
lanak 28.
Poslodavac jednom godišnje osigurava poklon djetetu radnika do 15 godina
starosti u visini maksimalnog iznosa koji je neoporeziv.
Pravo iz stavka 1. ovog lanka ostvaruje dijete radnika ukoliko je za to dijete
radnik nositelj zdravstvenog osiguranja.
Poslodavac e na teret troškova poslovanja kolektivno osigurati svoje
radnike za sluaj nastanka trajnog invaliditeta i smrti uslijed nezgode i bolesti za
vrijeme od 24 sata dnevno.
Visina osigurane svote za gore navedene sluajeve utvruje se u EUR-ima, a
isplata se vrši u protuvrijednosti kuna prema srednjem teaju Narodne banke
Hrvatske sa vanošu na dan isplate za:
- rizik trajnog inaliditeta ............................. 20.000,00 EUR-a
- smrt uslijed nezgode ................................ 10.000,00 EUR-a
- smrt uslijed bolesti ................................... 5.000,00 EUR-a
- naknada za boravak u bolnici dnevno ....... 20,00 EUR-a
Pri izboru osiguravatelja poslodavac e se rukovoditi pravilima za
kolektivno osiguranje radnika koja su za poslodavca najpovoljnija.
VI. ZAŠTITA NA RADU
lanak 30.
Poslodavac je duan primjenjivati propise s podruja zaštite na radu i stalno
raditi na unapreenju zaštite na radu.
Poslodavac je obvezan poduzimati mjere nune za sigurnost i zdravlje
radnika, ukljuujui mjere za sprijeavanje rizika na radu, pruanju informacija i
osposobljavanje radnika za rad na siguran nain, te brigu za potrebnu organizaciju
i sredstva.
lanak 31.
Prije stupanja na rad poslodavac je duan upoznati radnika s opasnostima i
propisanim mjerama zaštite na radu.
10.
Nain organiziranja zaštite na radu kod poslodavca sukladno Zakonu o
zaštiti na radu mora biti ureen opim aktom poslodavca, a poslodavac je duan
savjetovati se u postupku donošenja akta sa radnikim vijeem, odnosno
sindikalnim povjerenikom.
lanak 33.
Radi postizanja uinkovitosti u provoenju mjera zaštite na radu imenuju se
povjerenici u dijelovima procesa rada poslodavca i to:
- u R.J. “Transport i odravanje” - 3 povjerenika
- u R.J. “Javna higijena” - 2 povjerenika
- u sektorima ope, pravno i kadrovski
sektor, financijsko-raunovodstveni
lanak 34.
Povjerenike za zaštitu na radu imenuje Izvršni odbor sindikata u skladu s
odredbama Zakona o zaštiti na radu.
lanak 35.
Poslodavac je obvezan u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima
utvrditi zdravstvenu sposobnost radnika na radnim mjestima gdje je to propisano.
Poslodavac je duan voditi evidenciju o profesionalnim oboljenjima na
radnim mjestima, te o tome jedanput godišnje izvjestiti Radniko vijee, odnosno
sindikalnog povjerenika.
lanak 36.
Poslodavac je duan tromjeseno izvješe o stanju zaštite na radu podnijeti
Radnikom vijeu, a ukoliko Radniko vijee nije izabrano onda sindikalnom
povjereniku.
11.
Puno radno vrijeme radnika kod poslodavca traje 40 sati tjedno.
Raspored radnog vremena utvruje poslodavac.
Poslodavac moe zavisno o procesu rada organizirati rad u smjenama.
lanak 38.
Tjedno radno vrijeme rasporeeno je u pet radnih dana, a na poslovima koji
zbog svoje naravi zahtjevaju drugaiji raspored radnog vremena, radni tjedan
rasporeen je u šest radnih dana.
lanak 39.
Dnevno radno vrijeme u petodnevnom radnom tjednu traje osam sati, osim
na pojedinim poslovima u RJ "Javna higijena" i R.J. "Transport i odravanje" na
kojim poslovima dnevno radno vrijeme traje sedam sati.
Opim aktom poslodavca taksativno e se utvrditi na kojim poslovima u RJ
"Javna higijena" i R.J. "Transport i odravanje" dnevno radno vrijeme traje sedam
satim, osim na dane petak i subota u koje radno vrijeme traje šest sati.
lanak 40.
Radnici koji rade u petodnevnom radnom tjednu, a kojima zbog potrebe rada
poslodavac bude nalagao deurstvo u pravilu jednu subotu u mjesecu, poslodavac
im mora za tako odreeno deurstvo omoguiti korištenje slobodnog dana, u
vrijeme i na nain kako to odredi neposredni rukovoditelj radnika.
12.
Poslodavac ima pravo uvesti prekovremeni rad u sluaju više sile,
izvanrednog poveanja opsega rada i u drugim sluajevima prijeke potrebe (npr.
radi zamjene neplaniranog odsutnog radnika u procesu rada).
lanak 42.
- malodobnom radniku;
- roditelju koji radi skraeno radno vrijeme zbog njege tee hendikepiranog
djeteta.
Samo uz pisanu izjavu radnika o dobrovoljnom pristanku na prekovremeni
rad moe raditi prekovremeno trudnica, majka djeteta do tri godine starosti, te
samohrani roditelj s djetetom do šest godina starosti.
Izjava o pristanku na prekovremeni rad dostavlja se nadreenom
rukovoditelju.
rukovoditelj najkasnije jedan dan unaprijed.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog lanka u sluaju kad je prekovremeni
rad prijeko potreban radi nastupa elementarnih nepogoda, dovršenje procesa rada
ije se trajanje nije moglo predvidjeti, a iji bi prekid nanio znatnu štetu, zamjene
odsutnog radnika u procesu rada u neprekidnom trajanju i drugim slinim
sluajevima, radnik je obvezan raditi prekovremeno bez prethodne obavijesti.
13.
lanak 44.
Zbog razloga dopuštenih zakonom poslodavac moe otkazati ugovor o radu.
Otkaz iz prethodnog stavka ovog lanka zbog gospodarskih, tehnikih ili
organizacijsih razloga poslodavac ne moe otkazati ugovor o radu bez programa
zbrinjavanja viška radnika.
Poslodavac je obvezan najmanje mjesec dana prije donošenja odluke iz
prethodnog lanka priopiti sindikalnom povjereniku podatke o radnicima za ijim
radom e prestati potreba, te podatke o organizacijskoj cjelini u kojoj predvia
višak radnika kao i dokaz o razlozima za utvrivanje viška.
lanak 46.
U slujevima smanjenja opsega posla ne moe se radnika na njegovom
radnom mjestu proglasiti viškom i zamijeniti radnikom koji radi na drugom
radnom mjestu.
lanak 47.
savjetovati se sa sindikalnim povjerenikom.
Poslodavac je duan sindikalnom povjereniku pravovremeno dostaviti u
pisanom obliku odgovarajue podatke, ukljuujui i razloge za namjeravane
otkaze, o broju i vrsti radnika koji e vjerojatno biti obuhvaeni, te o roku u kojem
namjerava otkazati ugovore o radu.
Program zbrinjavanja viška radnika iz stavka 1. ovog lanka pored zakonom
propisanog sadraja, obvezno sadri:
14.
- prava koja se u skladu sa zakonom i ovim Kolektivnim ugovorom
osiguravaju pojedinom radniku;
lanak 48.
Radniku za ijim je radom predstala potreba ne smije prestati radni odnos
sve dok mu se na osiguraju sva prava koja proizlaze iz zakona i ovog Kolektivnog
ugovora, te programa iz prethodnog lanka.
X. ŠTRAJK
lanak 49.
Potpisnici ovog ugovora suglasni su da se štrajk ne moe zapoeti prije
dovršenja postupka mirenja.
Štrajkom rukovodi štrajkaki odbor sastavljen od predstavnika organizatora
štrajka i na odgovarajui nain legitimira se strani protiv koje je štrajk organizira,
kako bi nastavili pregovore u svrhu mirnog rješenja spora.
lanak 51.
Pri organiziranju i poduzimanju štrajka organizatori i sudionici štrajka
moraju voditi rauna o ostvarivanju Ustavom zajamenih prava i sloboda drugih.
15.
Na prijedlog poslodavca, Sindikat i poslodavac zajedniki izrauju i donose
popis poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.
Pravila iz prethodnog stavka sadre naroito odredbe o radnim mjestima i
broju radnika koji na njima moraju raditi za vrijeme štrajka.
lanak 53..
Organiziranje štrajka ili sudjeloanje u štrajku sukladno odredbama Zakona o
radu, pravilima sindikata i ovog Ugovora ne predstavlja povredu ugovora o radu.
XI. SINDIKALNA AKTIVNOST
Poslodavac se obvezuje osigurati pravo na sindikalnu aktivnost sindikalnom
povjereniku koji ima pravo kod poslodavca štititi i promicati prava i interese
lanova sindikata.
lanak 55.
Poslodavac je duan sindikalnom povjereniku omoguiti pristup radnim
mjestima i podacima koji su vani za ostvarenje njegove sindikalne aktivnosti, te
mu omoguiti uvid u podatke i isprave u svezi s ostvarenjem i zaštitom prava
radnika.
osiguranje.
16.
Sindikalnom povjereniku dostavljaju se pozivi s materijalima za sjednice
odgovarajuih organa i omoguava mu se sudjelovanje na sjednicama. Kada se
odluuje o radnopravnom statusu zaposlenih ili se rješava o njihovim pravima.
lanak 57.
sindikalnog povjerenika, te o svim promjenama o osobi sindikalnog povjerenika,
odnosno sindikalnog predstavnika.
XII. RJEŠAVANJE SPOROVA
lanak 58.
Potpisnici ovog Ugovora suglasni su da e se za sluaj eventualnih sporova,
poglavito sporova o sklapanju, izmjeni i obnovi Kolektivnog ugovora ili drugih
sporova koji mogu dovesti do štrajka pridravati slijedeih naela:
- obvezatnost postupka mirenja koje provodi mirovno vijee sastavljeno na
paritetnim principima;
prijedlogu mirovnog vijea;
- mogunost iznošenja spora pred arbitrau koju osnivaju stranke u sporu s
neutralnim arbitrom kao predsjedavajuim arbitrae, iji sastav i nain rada
utvruju stranke konsenzusom,
17.
Poslodavac je duan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja
posla na nain da radnicima osigura uvjete rada kako ne bi bili izloeni
uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju. Poslodavac je duan voditi posebnu
panju kako bi sprijeio diskriminaciju zaposlenika na temelju spola, te omoguio
stvaranje jednakih mogunosti za ene i muškarce. Poslodavac je posebno duan
imenovati povjerljivu osobu koja e primati i rješavati pritube vezane za zaštitu
dostojanstva radnika.
lanak 60.
Ovaj Ugovor sklopljen je na rok od jedne godine dana, uz mogunost
produljenja njegovog vaenja.
Kolektivnog ugovora , odredbe ovog Kolektivnog ugovora primjenjivat e se
najdulje tri (3) mjeseca kao da je on i dalje valjan.
Potpisnici ugovora e u sluaju produljenja vaenja ovog Ugovora polaziti i
uvaavati financijsko stanje poslodavca, te rukovoditi se financijskim izvješem
organa poslodavca o upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka.
Svaka ugovorna strana moe otkazati ugovor, ali ne prije isteka jedne godine
njegovog trajanja.
Otkaz ugovora podnosi se u pismenom obliku.
Rok za otkaz ugovora iznosi tri mjeseca, a poinje tei prvog u mjesecu
nakon datog otkaza.
Svaka ugovorna strana ima pravo predloiti izmjene i dopune ovog
Ugovora.
Postupak izmjene i dopune pokree se u pisanom obliku, a druga je strana
obvezna oitovati se na prijedlog izmjena i dopuna u roku od 30 dana.
Ako druga strana ne prihvati prijedlog izmjene i dopune ovog Ugovora,
moe se pokrenuti postupak otkazivanja Kolektivnog ugovora.
lanak 62.
Za tumaenje odredbi i praenje primjene ovog Ugovora potpisnici imenuju
zajedniku komisiju u sastavu od šest lanova od kojih svaka ugovorna strana
imenuje tri lana.
Kolektivnog ugovora.
Poslodavac se obvezuje da svoje ope akte donese i uskladi sa ovim
Kolektivnim ugovorom u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
lanak 64.
Smatra se da je ovaj Ugovor sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici
potpisnica, a njegova primjena dogovorena je sa danom 30. prosinca 2005. godine.
Ovaj Kolektivni ugovor registrira se u upanijskom uredu za rad, zdravstvo
i socijalnu skrb i dostavlja se tom uredu u roku od 15 dana od dana njegovog
sklapanja, a objavljuje na oglasnim ploama poslodavca.
19.
godine.
lanak 66.
Ovaj Kolektivni ugovor sklopljen je u šest istovjetnih primjeraka od kojih
svaka strana zadrava po dva primjerka, a dva primjerka dostavljaju se
upanijskom uredu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb upanije Splitsko-
Dalmatinske.
NEZAVISNI SINDIKAT: P O S L O D A V A C:
ISTOA d.o.o. SPLIT ISTOA d.o.o. SPLIT
Sindikalni povjerenik: D i r e k t o r :
Iva Matas, v.r. mr.oec. Alen urin, dipl. ing., v.r.