51
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) จัดทาโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด 18 กันยายน 2558 สิ่งที ่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระ

ตอการไดมาซงสนทรพย

ของ

บรษท แมทชง แมกซไมซ โซลชน จ ากด (มหาชน)

จดท าโดย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด

18 กนยายน 2558

สงทสงมาดวย 3

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย บรษท แมทชง แมกซไมซ โซลช น จ ากด (มหาชน)

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด

สารบญ

บทสรปผบรหาร (Executive Summary) 3

1. ลกษณะและรายละเอยดของรายการ 6

1.1 วตถประสงคและทมาของรายการ 6

1.2 วน เดอน ป ทเกดรายการ 7

1.3 คสญญา และความสมพนธทเกยวของ 7

1.4 รายละเอยดของการเปลยนแปลง 8

1.5 สรปสาระส าคญของเงอนไขการท ารายการ 10

1.6 มลคาสงตอบแทนและเกณฑทใชในการก าหนดมลคาสงตอบแทน 10

1.7 ขนาดของรายการ 11

1.8 ประโยชนทคาดวาจะไดรบจากการท ารายการ 11

1.9 แหลงทมาของเงนทน 11

2. ขอมลโดยสรปของบรษทฯ 12

2.1 ประวตความเปนมาทส าคญ 12

2.2 ภาพรวมการประกอบธรกจ 13

2.3 ปจจยเสยงในการประกอบธรกจ 21

2.4 คณะกรรมการ ผถอหน และผบรหาร 24

2.5 สรปผลการด าเนนงานและฐานะการเงน 26

3. ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความสมเหตสมผลและประโยชนของรายการ 34

3.1 วตถประสงคและความจ าเปนในการท ารายการ 34

3.2 เปรยบเทยบขอด ขอดอย ความเสยงจากการเขาท ารายการ 34

3.3 สรปความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความสมเหตสมผลของรายการ 38

4. ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความเหมาะสมของราคา 39

5. ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความเปนธรรมของเงอนไขในการท ารายการ 47

6. สรปความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระ 48

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 1

18 กนยายน 2558 เรอง ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระตอการไดมาซงสนทรพย เรยน คณะกรรมการตรวจสอบและผถอหน ของ บรษท แมทชง แมกซไมซ โซลชน จ ากด (มหาชน)

ตามททประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2557 เมอวนท 14 ตลาคม 2557 ไดมมตอนมตใหบรษท แมทชง แมกซไมซ โซลชน จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ” หรอ “MATCH”) หรอ บรษท แมทชง บรอดคาสท จ ากด (“บรษทยอย” หรอ “MB”) ซงเปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 (รวมเรยกวา “กลมบรษทฯ”) ซอทดนพรอมอาคารโกดงเกบของชนเดยว 1 หลง มลคารวมคาใชจายทเกยวของทงสน 473 ลานบาท และอนมตเงนลงทนคากอสรางโครงการเมองถายหนงครบวงจรบนทดนดงกลาวภายใตชอ โครงการบานใหม (“โครงการ New Home”) มลคาประมาณ 296 ลานบาท รวมมลคาเงนลงทนทงโครงการ 769 ลานบาท

อยางไรกด ฝายบรหารไดทบทวนความเหมาะสมในการวางผงทตงโครงการบานใหม โดยเหนควรใหปรบเปลยนแปลงผงทตงโครงการเพอใชประโยชนจากทดนใหเกดมลคาสงสดและไดพจารณาเปลยนคณภาพวสดกอสรางสตดโอ เพอใหสตดโอมมาตรฐานสงขนรองรบความตองการของกลมผผลตภาพยนตรจากตางประเทศ รวมถงกลมลกคาในประเทศทตองการใชสตดโอระดบมาตรฐานสากล Noise Criterion 25 (“NC 25”) สงผลใหมลคาเงนลงทนทงโครงการปรบตวเพมขนจากทไดรบอนมตจากทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 มลคา 769 ลานบาท เปน 1,187 ลานบาท หรอเพมขนคดเปนรอยละ 54.33 ของมลคาโครงการเดม ซงเปนการเปลยนแปลงเพมขนในมลคาเงนลงทนทมนยส าคญ และเมอพจารณามลคาเงนลงทนทงโครงการภายหลงการปรบปรงรวมจ านวน 1,187 ลานบาท เปรยบเทยบกบสนทรพยรวมของบรษทฯ ตามงบการเงนรวม สนสดวนท 30 มถนายน 2558 ซงเปนงบการเงนลาสดทผานการสอบทานโดยผสอบบญชทไดรบความเหนชอบจากส านกงาน ก.ล.ต.พบวามขนาดรายการเทากบรอยละ 80.72 ตามเกณฑมลคาสงตอบแทน จดเปนรายการไดมาซงสนทรพยประเภทท 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2547 และทแกไขเพมเตม (รวมเรยกวา “เกณฑไดมาจ าหนายไป”)

ในการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยดงกลาว บรษทฯ มหนาทเปดเผยสารสนเทศทเกยวของกบการท ารายการตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลกทรพย”) และตองขออนมตจากทประชมผถอหนของบรษทฯ กอนการเขาท ารายการ โดยตองไดรบเสยงอนมตไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบสวนของผถอหนทมสวนไดเสย นอกจากน บรษทฯ จะตองด าเนนการจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผถอหนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วนกอนวนประชมผถอหน พรอมทงจดใหมทปรกษาทางการเงนอสระแสดงความเหนเกยวกบการท ารายการ

ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 9/2558 เมอวนท 20 สงหาคม 2558 จงมมตเหนควรใหน าเสนอตอทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 เพอพจารณาอนมตการเขาท ารายการตามแผนการลงทนใหม และไดแตงตงบรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด (“ทปรกษาทางการเงนอสระ” หรอ “ASPA”) ซงไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“ส านกงาน ก.ล.ต.”) และไมมความสมพนธใดๆ กบกลมบรษทฯ ใหเปนทปรกษาทางการเงนอสระในการจดท ารายงานเพอแสดงความเหนในเรองความสมเหตสมผลของรายการ

Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 2

ความเปนธรรมของราคาและเงอนไขของรายการ เพอเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผถอหนของบรษท ฯ เพอพจารณาตอไป

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระฉบบน จดท าขนจากการศกษาขอมลและรายละเอยดจากสารสนเทศทบรษทฯ ไดแจงตอตลาดหลกทรพยฯ และขอมลทไดรบจากบรษทฯ ไดแก แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) สมมตฐานทางการเงนทใชในการศกษาและประเมนความเปนไปไดของโครงการทจดท าโดยบรษทฯ รวมถงขอมลและเอกสารอนๆ ทเกยวของกบการลงทนโครงการดงกลาว นอกจากน ทปรกษาทางการเงนอสระยงไดยดถอขอมลตามทไดรบจากการสมภาษณผบรหารของบรษทฯ และบคคลทเกยวของ งบการเงนของบรษทฯ ทไดรบการตรวจสอบหรอสอบทานจากผสอบบญชรบอนญาต และขอมลทเปดเผยตอสาธารณะอนๆ

ทงน ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระฉบบน จดท าขนเพอใหความเหนตอผถอหนเกยวกบการเขาท ารายการในครงนเทานน โดยมสมมตฐานวาขอมลและเอกสารทไดรบจากบรษทฯ และ/หรอผบรหารของบรษทฯ และขอมลทไดรบจากแหลงภายนอก ซงเปนขอมลททปรกษาทางการเงนอสระใชในการพจารณาใหความเหนเกยวกบการท ารายการในครงน มความถกตองและสมเหตสมผล โดยทปรกษาทางการเงนอสระอาศยขอมลทเกดขน ตลอดจนการวเคราะหสภาวะเศรษฐกจและอตสาหกรรมในขณะท าการศกษาเทานน รวมถงการก าหนดสมมตฐานตางๆ จากการพจารณาความเปนไปไดของเหตการณจากสถานการณปจจบนขณะจดท ารายงานเทานน ดงนน หากมการเปลยนแปลงใดๆ อนมนยส าคญเกดขนในอนาคตกอาจจะสงผลกระทบตอความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระ

อยางไรกตาม การพจารณาอนมตการเขาท ารายการตามแผนการลงทนใหม ขนอยกบดลยพนจของผถอหนของบรษทฯ แตละรายเปนส าคญ ผถอหนจงควรท าการศกษาขอมลทงหมดทปรากฏในรายงานความเหนทปรกษาทางการเงนอสระ และเอกสารทงหมดทสงมาพรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนในครงน และใชดลยพนจตดสนใจเพอลงมตอยางรอบคอบ ทงนความเหนของทปรกษาทางเงนอสระ สรปไดดงน

Page 5: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 3

บทสรปผบรหาร (Executive Summary)

ตามทบรษท แมทชง บรอดคาสท จ ากด (“บรษทยอย” หรอ “MB”) ไดเขาท ารายการซอทดน จากบรษทบรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย จ ากด (“บสก.” หรอ “BAM”) ในเดอนตลาคม 2557 มลคารวมคาใชจายทเกยวของทงสนเทากบ 473 ลานบาท เพอลงทนกอสรางโครงการเมองถายหนงครบวงจรภายใตชอ โครงการบานใหม (“โครงการ New Home”) มลคาการกอสรางประมาณ 296 ลานบาท มลคาเงนลงทนรวมทงโครงการประมาณ 769 ลานบาท ซง เปนไปตามมตทประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ ครงท 1/2557 อยางไรกตาม ฝายบรหารไดพจารณาทบทวนความเหมาะสมของการวางผงทตงโครงการ New Home เพอใหเกดประโยชนจากการใชทดนสงสด จงเหนควรใหยายผงทตงโครงการจากเดมซงจะตงอยบนทดนแปลงดานหนาตดถนนใหญ ไปยงดานหลงทอยหางจากถนนใหญประมาณ 1-2 กโลเมตร ซงจะชวยลดเสยงรบกวนในระหวางการถายท า ประกอบกบสภาพแวดลอมดานหลงยงสามารถใชเปนสถานทถายท าได และพจารณาเปลยนประเภทวสดกอสรางสตดโอเพอใหไดมาตรฐานสากล Noise Criterion 25 (“NC 25”) เพอรองรบการใชงานจากกลมลกคาตางประเทศและในประเทศทตองการใชสตดโอระดบคณภาพ คณะกรรมการบรษทฯ จงมมตใหปรบเปลยนแผนการลงทนท าใหมลคาการกอสรางเพมขนเปน 714 ลานบาท และมลคาเงนลงทนทงโครงการเพมขนเปน 1,187 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 54.33 ของมลคาโครงการเดม

เนองจากมลคาเงนลงทนทเพมขนมนยส าคญ คณะกรรมการบรษทฯ จงมมตเหนควรน าเสนอใหทประชมวสามญผถอหนพจารณาอนมตรายการตามแผนการลงทนใหม เมอพจารณาขนาดมลคาเงนลงทนทงโครงการหลงเปลยนแปลงจ านวน 1,187 ลานบาท เปรยบเทยบกบสนทรพยรวมของบรษทฯ ณ วนท 30 มถนายน 2558 พบวามขนาดรายการเทากบรอยละ 80.72 ตามเกณฑมลคาสงตอบแทน และจดเปนรายการไดมาซงสนทรพยประเภทท 1 ตามเกณฑไดมาจ าหนายไป ดงนน กอนเขาท ารายการ บรษทฯ มหนาทตองจดท ารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพยฯ รวมถงตองขออนมตจากทประชมผถอหนกอนเขาท ารายการ ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบสวนของผถอหนทมสวนไดเสยทเกยวของกบการท ารายการ

ความเหนทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความสมเหตสมผลและประโยชนของรายการ

ในการพจารณาความสมเหตสมผลและประโยชนของการเปลยนแปลงแผนการลงทนโครงการ New Home ทปรกษาทางการเงนอสระไดพจารณาวตถประสงคและความจ าเปนในการท ารายการ ประกอบกบ ประโยชน ขอดอยและความเสยงทอาจจะเกดขนจากการลงทน โดยสามารถสรปไดดงน

ความสมเหตสมผลและประโยชนของการเขาท ารายการ

1) การลงทนทสอดคลองกบเปาหมายและแผนธรกจ ทตองการเปนผประกอบการรายแรกทใหบรการทงอปกรณและสตดโอใหเชาระดบมาตรฐาน

2) การเปลยนแปลงทตงโครงการท าใหบรษทฯ สามารถประโยชนทดนดานหลงในการถายท า และยงสามารถพฒนาทดนแปลงดานหนาเพอประโยชนเชงพาณชยไดเพมขน

3) การลงทนในโครงการจะชวยเพมโอกาสในการสรางรายได และผลตอบแทนทดแกบรษทฯ และผถอหนในระยะยาว 4) กอใหเกดการสงเสรมทางธรกจภายในกลมบรษทฯ และเพมประสทธภาพและความคลองตวการด าเนนงาน

ขอดอยและความเสยงของการเขาท ารายการ

1) ความเสยงจากการกอสรางโครงการลาชากวาก าหนดและตนทนโครงการสงกวาประมาณการ 2) ความเสยงจากการจดหาแหลงเงนทน ภาระดอกเบยจายและสภาพคลองลดลง 3) ความเสยงจากการขอใบอนญาตเปลยนแปลงการกอสรางโครงการ

Page 6: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 4

4) ความเสยงจากการไมสามารถหาผเชาไดตามเปาหมาย

ความเสยงทอาจเกดขนอาจสงผลใหการลงทนพฒนาโครงการไมกอใหเกดประโยชนหรอผลตอบแทนทดแกกลมบรษทฯ อยางไรกตามกลมบรษทฯ ไดมแนวทางการบรรเทาความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได และดวยประสบการณในอตสาหกรรมสอภาพยนตรและโทรทศนของผบรหารของกลมบรษทฯ ท าใหเลงเหนถงความตองการใชงานสตดโอทเพมขน นอกจากน จากขอมลลาสด เมอโครงการแลวเสรจ กลมบรษทฯ จะเปนผประกอบการรายแรกในธรกจทใหบรการสตดโอใหเชาตามระดบมาตรฐาน NC 25 และมอปกรณใหเชาททนสมยเพอใชในการถายท า ซงสอดคลองกบนโยบายของรฐบาลทจงใจใหผผลตภาพยนตรจากตางประเทศเขามาใชอปกรณรวมถงสถานทในประเทศเปนสถานทถายท า รวมถงเพอรองรบการแขงขนในธรกจทวดจตอล ท าใหคาดวาความตองการใชสตดโอระดบมาตรฐานรวมถงอปกรณททนสมยจะเพมมากขน กลมบรษทฯ จงมความเชอมนในระดบหนงวาการพฒนาโครงการ New Home จะไดรบการตอบรบทดจากผผลตภาพยนตรทงในประเทศและตางประเทศ อกทงกอนทจะเรมด าเนนพฒนาโครงการ กลมบรษทฯ ไดท าการศกษาและประเมนความเปนไปไดของโครงการ เพอใหมนใจวาเมอโครงการแลวเสรจจะสามารถสรางผลตอบแทนทเหมาะสมใหแกกลมบรษทฯ ได

จากการพจารณาโดยรวม ทปรกษาทางการเงนอสระมความเหนวา แมวาการเปลยนแปลงแผนการลงทนกอสรางโครงการจะมความเสยงและขอดอย แตกลมบรษทฯ กมแผนงานและนโยบายรองรบเพอลดความเสยงดงกลาวเพอท าใหการด าเนนโครงการประสบความส าเรจตามทก าหนดไวซงจะกอใหเกดประโยชนแกกลมบรษทฯ การเปลยนแปลงการลงทนดงกลาวจงมความสมเหตสมผลและสงผลดตอภาพรวมธรกจและการเตบโตอยางยงยนของบรษทฯ ในอนาคต

ความเหนทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความเหมาะสมของราคา

เมอพจารณาความคมทนของเงนลงทนในโครงการมลคารวม 1,187 ลานบาท ซงประกอบดวยตนทนทดนและคาใชจายทเกยวของจ านวน 473 ลานบาท และตนทนคากอสรางโครงการและคาใชจายทเกยวของจ านวน 714 ลานบาท โครงการดงกลาวมอตราผลตอบแทนภายในจากการลงทน (Internal Rate of Return: IRR) เทากบรอยละ 9.64 ตอป ซงสงกวาตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนกทอตรารอยละ 8.31 ตอป และมมลคาปจจบนของกระแสเงนสดสทธ (Net Present Value: NPV) เทากบ 118 ลานบาท โดยมระยะเวลาคนทน 16 ป กลาวคอมลคาเงนลงทนทงโครงการมความเหมาะสมและกอใหเกดผลตอบแทนทดแกบรษทฯ

ความเหนทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบเปนธรรมของเงอนไขในการท ารายการ

จากการพจารณาเงอนไขส าคญทระบไวในหนงสอแสดงเจตจ านงในการจางงานทผรบจางตอบรบและรางสญญาจางเหมากอสรางงาน ทปรกษาทางการเงนอสระมความเหนวาการทบรษทยอยจะเขาลงนามในสญญาจางเหมากอสรางในเดอนตลาคม 2558 ไมไดท าใหคสญญาฝายใดฝายหนงมความไดเปรยบหรอเสยเปรยบอยางไมเปนธรรม

ส าหรบเงอนไขทไดตกลงรวมกนระหวางบรษทยอยและผรบจางกอสราง ทก าหนดใหบรษทยอยมภาระตองช าระเงนคาเคลอนยายอปกรณ เครองจกร ทเกยวของกบการกอสราง (Mobilization) ใหผรบเหมากอสราง จ านวน 10 ลานบาท ภายใน 15 วนนบจากวนทลงนามในสญญา ภายใตเงอนไขหากทประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ ไมอนมตการกอสรางตามแผนการลงทนใหม ผรบจางตกลงทจะคนเงนทงหมดทไดรบภายใน 2 วน และก าหนดใหบรษทยอยช าระเงนตามผลงานทแลวเสรจในแตละงวดงาน เปนเงอนไขการคาทเปนปกตของการช าระคาจางทเกยวของกบการพฒนาโครงการโดยทวไป

Page 7: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 5

สรปความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการท ารายการ

จากการพจารณาขอมลขางตน ทปรกษาทางการเงนอสระมความเหนวา ผถอหนควรอนมตการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยจากการลงทนในโครงการ New Home เนองจาก

1) โครงการ New Home เปนการด าเนนงานตามเปาหมายของกลมบรษทฯ ทตองการเปนผประกอบการในธรกจถายท าภาพยนตรรายแรกในประเทศทใหบรการตามมาตรฐานสากล (NC 25) เพอเพมความแตกตางและความสามารถในการแขงขนใหกลมบรษทฯ และสรางผลตอบแทนทดใหแกผถอหนในระยะยาว

แมวามลคาการกอสรางโครงการจะเพมขนอยางมนยส าคญ ซงจะกอใหเกดความเสยงจากการลงทนทสงตามไปดวย แตจากการพจารณาโดยรวม การเขาท ารายการจะกอใหเกดขอดและประโยชนแกบรษทฯ มากกวาขอดอย

2) เมอค านวณอตราผลตอบภายในทโครงการคาดวาจะไดรบจากการลงทนทมมลคาการลงทนรวมทงสน 1,187 ลานบาท ซงไดรวมตนทนทดน คากอสราง และคาใชจายอนๆ ทเกยวของกบการพฒนาโครงการ พบวาโครงการสามารถใหผลตอบแทนจากการลงทนในอตรารอยละ 9.64 ซงสงกวาตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนกของโครงการทรอยละ 8.31 ตอป ซงถอเปนผลตอบแทนในระดบทเหมาะสม

3) เงอนไขส าคญทระบในรางสญญาจางเหมากอสราง เปนเงอนไขทเปนปกตทวไปของการท าสญญาจางเหมากอสราง ดงนน การเขาท ารายการ ในครงนจงไมไดท าใหคสญญาฝายใดฝายหนงมความไดเปรยบหรอเสยเปรยบอยางไมเปนธรรมจากการท ารายการดงกลาว

อยางไรกตาม การพจารณาอนมตใหบรษทฯ เขาท ารายการดงกลาวหรอไมเปนการตดสนใจของผถอหนเปนส าคญ ผถอหนจงควรศกษาขอมลทงหมดทปรากฎในรายงานของทปรกษาทางการเงนอสระ และเอกสารทงหมด ทแนบพรอมมากบหนงสอเชญประชมผถอหนในครงน และใชดลยพนจตดสนใจเพอลงมตอยางรอบคอบ

Page 8: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 6

1. ลกษณะและรายละเอยดของรายการ

1.1 วตถประสงคและทมาของรายการ

ตามททประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 เมอวนท 14 ตลาคม 2557 อนมตใหบรษท แมทชง แมกซไมซ โซลชน จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ” หรอ “MATCH”) หรอ บรษท แมทชง บรอดคาสท จ ากด (“บรษทยอย” หรอ “MB”) ซงเปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 (รวมเรยกวา “กลมบรษทฯ”) เขาท ารายการซอทดนจากบรษทบรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย จ ากด (“บสก.” หรอ “BAM”) มลคาทดนและคาใชจายทเกยวของรวม 473 ลานบาท และอนมตเงนลงทนกอสรางโครงการเมองถายหนงครบวงจร ภายใตชอ โครงการบานใหม(“โครงการ New Home”) มลคาการกอสรางประมาณ 296 ลานบาท รวมมลคาโครงการทงสน 769 ลานบาท

อยางไรกด ฝายบรหารไดทบทวนความเหมาะสมของผงทตงโครงการเพอใชประโยชนจากทดนใหเกดมลคาสงสดและพจารณาทบทวนปรบเปลยนประเภทวสดและการกอสรางสตดโอ ตามระบบ Acoustic เชน การกอสรางผนง 2 ชน กรดวยฉนวนกนเสยงเพดลดเสยงรบกวน หลงคากรดวยฉนวนกนเสยงเพอกนเสยงลมและฝน การเลอกใชระบบปรบอากาศทลดความเรวลมซงจะลดเสยงรบกวนในชวงการถายท า รวมถงเพมวสดส าหรบโครงสรางอาคารเพอรองรบน าหนกทเพมขน เพอเพมคณภาพสตดโอใหไดมาตรฐาน Sound Stage Noise Criterion 25 (“NC 25”) ซงเปนมาตรฐานระดบสากลทผผลตภาพยนตรทงในประเทศและตางประเทศยอมรบ สงผลใหมลคาการกอสรางเพมขนเปน 714 ลานบาท และมลคาเงนลงทนภายหลงการเปลยนแปลงรวมทงสน 1,187 ลานบาท หรอเพมขน 418 ลานบาท คดเปนรอยละ 54.33 ของมลคาโครงการเดม ซงเปนการเปลยนแปลงเพมขนอยางมนยส าคญ และเมอพจารณามลคาเงนลงทนทงโครงการภายหลงการเปลยนแปลงรวม 1,187 ลานบาท เปรยบเทยบกบสนทรพยรวม ตามงบการเงนรวม สนสดวนท 30 มถนายน 2558 ซงเปนงบการเงนลาสดทผานการสอบทานจากผสอบบญชทไดรบความเหนชอบจากส านกงาน ก.ล.ต. พบวามขนาดรายการเทากบรอยละ 80.72 ตามเกณฑมลคาสงตอบแทน และจดเปนรายการไดมาซงสนทรพยประเภทท 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2547 และทแกไขเพมเตม (รวมเรยกวา “เกณฑไดมาจ าหนายไป”)

ตามขอก าหนดของเกณฑไดมาจ าหนายไป ในการเขาท ารายการดงกลาว บรษทฯ มหนาทตองจดท ารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพยฯ และแตงตงทปรกษาทางการเงนอสระเพอจดท ารายงานแสดงความเหนเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผถอหนเกยวกบความสมเหตสมผลและประโยชนตอบรษทฯ และ ความเปนธรรมของราคาและเงอนไขทส าคญของการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยขางตน รวมถงจะตองด าเนนการจดประชมผถอหนเพอขออนมตจากทประชมผถอหนกอนการเขาท ารายการ โดยตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบสวนของผถอหนทมสวนไดเสย คณะกรรมการของบรษทฯ ครงท 9/2558 เมอวนท 20 สงหาคม 2558 จงมมตเหนควรน าเสนอตอทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2558 ซงก าหนดจดขนในวนท 29 ตลาคม 2558 เพอพจารณาอนมตการท ารายการตามแผนการลงทนใหม

Page 9: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 7

1.2 วน เดอน ป ทเกดรายการ

บรษทยอยไดเขาซอทดนจากบสก. มลคาทดนและคาใชจายทเกยวของรวม 473 ลานบาท ตามทไดรบอนมตจากทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 เมอวนท 14 ตลาคม 2557 สวนขนตอนการกอสรางโครงการ บรษทยอยไดเปดประมลคดเลอกผรบเหมากอสรางโดยมผสนใจเขารวมเสนอราคารวม 5 ราย ฝายบรหารไดพจารณาเปรยบเทยบคณสมบต ประสบการณการท างาน ความพรอมดานบคลากร ความพรอมดานฐานะการเงน และความเหมาะสมดานราคาและมมตคดเลอกบรษท กรไทย คอนสตรคชน จ ากด (“กรไทย” หรอ “ผรบเหมา”) เปนผรบเหมากอสรางในสวนของสตดโอ อาคารโรงสรางฉากและเกบฉาก อาคารยานยนต ส าหรบในสวนของอาคารส านกงานและอาคารจดเกบอปกรณของบรษท เกยรเฮด จ ากด ( “เกยรเฮด”) กลมบรษทฯ จะคดเลอกผรบเหมากอสรางในภายหลง

ทงน เมอวนท 24 สงหาคม 2558 กรไทยไดตอบรบหนงสอแสดงเจตจ านงในการจางงาน ซงก าหนดมลคาการวาจาง ระยะเวลากอสราง โดยมเงอนไขทบรษทยอยสามารถบอกเลกการแสดงเจตจ านงไดในกรณทประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ มมตไมอนมตการเขาท ารายการ

บรษทยอยคาดวาจะเขาลงนามในสญญาจางเหมากอสรางภายในเดอนตลาคม 2558 มลคาตามสญญา 537 ลานบาท โดยบรษทยอยจะตองช าระเงนคาเคลอนยายอปกรณ เครองจกร ทเกยวของกบการกอสราง (Mobilization) ใหผรบเหมากอสราง จ านวน 10 ลานบาท ภายใน 15 วนนบจากวนทลงนามในสญญา และบรษทยอยอาจจะตองช าระเงนลวงหนา (Advance Payment) จ านวน 20 ลานบาท ภายใน 15 วนนบจากวนทลงนามในสญญาและวนทไดรบหนงสอแจงความประสงคเบกเงนเพอเปนคาเตรยมการสงซอ สงผลต และสงจองวสดอปกรณ ส าหรบเงนกอสรางสวนทเหลอบรษทยอยจะทยอยช าระเปนเงนสดตามงวดงานทแลวเสรจ

เนองจากมการปรบรปแบบ ผงทตง และวสดในการกอสรางสตดโอ เพอความเหมาะสมและใหเปนสตดโอระดบมาตรฐานสากล NC 25 บรษทฯ จงใชระยะเวลาในการออกแบบสตดโอมากกวาทก าหนด สงผลใหระยะเวลาการกอสรางลาชาออกไปจากก าหนดการเดมทจะเรมกอสรางในเดอนมกราคม 2558 ตองเลอนออกไปเปนเรมกอสรางในเดอนพฤศจกายน 2558 และคาดวาจะเรมเปดใหเชาสตดโอบางสวนไดในป 2559

ทงน หากทประชมวสามญผถอหนไมอนมตการเขาท ารายการดงกลาว กลมบรษทฯ จะตองกลบไปใชแผนพฒนาโครงการเดมทบรษทฯ ไดรบอนมตจากทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 ซงอาจท าใหโครงการไมสามารถรองรบกลมผผลตภาพยนตรจากตางประเทศได ซงถอเปนกลมลกคาเปาหมายทมก าลงซอมาก อาจท าใหกลมบรษทฯ เสยโอกาสจากการลงทน

1.3 คสญญา และความสมพนธทเกยวของ

ผวาจาง : บรษท แมทชง บรอดคาสท จ ากด

ผรบจาง : บรษท กรไทย คอนสตรคชน จ ากด

ความสมพนธ : บรษทฯ และบรษทยอยไมมความสมพนธใดๆ กบผรบจาง

กลมบรษทฯ ไดคดเลอกกรไทยเปนผรบเหมากอสรางสตดโอ อาคารโรงสรางฉากและเกบฉาก อาคารยานยนต ส าหรบงานกอสรางอาคารส านกงานและอาคารจดเกบอปกรณของเกยรเฮด กลมบรษทฯ อยระหวางการพจารณาคดเลอกผร บเหมา ซงคาดวาผร บเหมาทไดรบคดเลอกจะเปนผทไมมความสมพนธใดๆ กบบรษทฯ และ/หรอบรษทยอย อยางไรกด หากผรบเหมาท

Page 10: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 8

ไดรบคดเลอกมความสมพนธใดๆ และ/หรอเปนบคคลทเกยวโยงกนกบบรษทฯ หรอบรษทยอย บรษทฯ จะท าการเปดเผยขอมลและจะปฏบตตามเกณฑทเกยวของกบการท ารายการกบบคคลทเกยวโยงกนตอไป

1.4 รายละเอยดของการเปลยนแปลง

โครงการ New Home คงตงอยบนทดนแปลงเดมทบรษทยอยเขาท ารายการไดมา ตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 1/25557 อยางไรกตาม เพอใหเกดการพฒนาและใชประโยชนจากทดนสงสด ฝายบรหารไดพจารณาเปลยนผงทตงของโครงการ จากเดมซงจะอยบนทดนแปลงดานหนา ตดถนนใหญสายบางบอ-คลองดาน ใหปรบยายไปยงทดนแปลงดานหลงหางจากถนนใหญประมาณ 1-2 กโลเมตร เพอลดเสยงรบกวนในชวงเวลาถายท า ซงเปนคณสมบตส าคญของสตดโอระดบมาตรฐาน ประกอบกบบรเวณโดยรอบของทดนดานหลงทมความเปนธรรมชาตและอยตดคลอง จงสามารถใชเปนฉากหรอสถานทถายท าเพมเตมได ทงน การยายผงทตงไปยงทดนดานหลงดงกลาว ไมสงผลกระทบตอการเขา-ออกของโครงการ New Home เนองจากในทดนของบรษทฯ มถนนสวนบคคลฯ เปนถนนคอนกรตเสรมเหลกหนากวาง 11 เมตร ความยาว 1.13 กโลเมตรจากถนนใหญเขาไปถงทตงของโครงการ อยางไรกตาม เนองจากพนทดานหลงมระดบต ากวาถนนคอนขางมาก ประมาณ 1.50 เมตร ท าใหบรษทยอยมตนทนในการปรบสภาพทดนประมาณ 31 ลานบาท ส าหรบทดนดานหนาทมหนากวาง 92 เมตร ตดถนนสายบางบอ-คลองดาน บรษทฯ สามารถพฒนาเปนพนทเชงพาณชยไดในอนาคต เพอใหเกดประโยชนและผลตอบแทนสงสด

นอกจากน จากจดเดนดานอปกรณการถายท าและบคลากรทมความเชยวชาญของไทย ประกอบกบการเตบโตของอตสาหกรรมการถายท าภาพยนตรจากการเปดประชาคมอาเซยน รวมถงมาตรการสงเสรมการถายท าภาพยนตรจากภาครฐ เชน การใหสทธประโยชนทางภาษ ฝายบรหารจงเลงเหนโอกาสทางธรกจและไดพจารณาปรบเปลยนประเภทวสดและการกอสรางสตดโอเพอใหสตดโอมคณภาพสงขนเทยบเทาระดบมาตรฐานสากล NC 25 เชน การเปลยนแปลงผนงจากเดมทกอสรางเพยง 1 ชน กรวสดดดซบเสยง เปลยนเปนการกอสรางผนง 2 ชน และดานในกรดวยฉนวนกนเสยง และปดทบดวยเมทลชท หลงคาจากเดมเปนเพยงเมทลชท โดยเปลยนเปนเมทลชทกรดวยฉนวนกนเสยง เพอลดเสยงรบกวนจากลมและฝน รวมถงการปรบโครงสรางอาคารทงหมดใหสามารถรองรบน าหนกทเพมขนตามวสดกอสราง เปนตน เพอรองรบกลมผผลตภาพยนตรทงในประเทศและตางประเทศ สงผลใหตนทนการกอสรางในสวนสตดโอเพมขน ดงนน เพอใหโครงการ New Home สรางอตราผลตอบแทนในระดบทนาพอใจสงสด คณะกรรมการบรษทฯ จงไดมมตใหยกเลกการกอสรางสตดโอใตน า คงเหลอสตดโอในรมจ านวน 5 หลง อาคารโรงสรางฉากและเกบฉากเพอใหเชา อาคารส านกงาน อาคารจดเกบอปกรณ และอาคารยานยนตของเกยรเฮด โดยโครงการ New Home จะใชระยะเวลากอสรางประมาณ 1 ป และคาดวาจะเรมเปดใหเชาสตดโอไดบางสวนในชวงปลายป 2559

รายละเอยดทดน ทบรษทยอยเขาท ารายการตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557

เนอท 216 ไร 1 งาน 56 ตารางวา (86,556 ตารางวา)

ท าเลทต ง ถนนบางบอ-คลองดาน (ทล. 3117) / ถนนบางนา-ตราด (ทล.34) ต าบางเพรยง อ าเภอบางบอ จงหวดสมทรปราการ

รปทรงทดน หลายเหลยม

อาณาเขตตดตอ ทศเหนอ: ล ารางสาธารณประโยชน

ทศใต: โครงการหมบานเสร-ทพมาศ

Page 11: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 9

ทศตะวนออก : คลองกลยา

ทศตะวนตก : ถนนสายบางบอ-คลองดาน (ทล. 3117)

หนากวาง 92 เมตร

รปจ าลองทดน

รปจ าลองต าแหนงทตงโครงการกอนการเปลยนแปลง

ทดนส าหรบพฒนาโครงการเดม ทดนส าหรบพฒนา

โครงการในครงน

STS STUDIO 3

STS STUDIO 4

STUDIO 5

STUDIO Under Water STUDIO

2

Warehouse Office

เกบฉาก

อาคารหอพกพนกงาน

ยานยนตร และสรางฉาก

STUDIO 1

แนวถนนคอนกรตในโครงการระยะทาง 1.13 กโลเมตร หนากวาง 11 เมตร

Page 12: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 10

รปจ าลองต าแหนงทตงโครงการหลงการเปลยนแปลง

1.5 สรปสาระส าคญของเงอนไขการท ารายการ

ทปรกษาทางการเงนอสระไดสอบทานหนงสอแสดงเจตจ านงในการจางงานทกรไทยไดตอบรบแลวเมอวนท 24 สงหาคม 2558 ซงไดก าหนดมลคาการกอสรางจ านวน 537 ลานบาท ส าหรบงานกอสรางสตดโอ อาคารโรงสรางฉากและเกบฉาก อาคารยานยนตและอปกรณ ภายในระยะเวลาการกอสราง 12 เดอน โดยกรไทยจะเรมงานไดหลงจากทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2558 ของบรษทฯ มมตอนมตใหเขาท ารายการ

ทงน บรษทยอยคาดวาจะลงนามในสญญาจางเหมางานกอสราง ภายในเดอนตลาคม 2558 โดยบรษทยอยมภาระตองช าระเงนคาเคลอนยายอปกรณ เครองจกร ทเกยวของกบการกอสราง (Mobilization) ใหผรบเหมากอสราง จ านวน 10 ลานบาท ภายใน 15 วนนบจากวนทลงนามในสญญา ภายใตเงอนไขหากทประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ ไมอนมตการกอสรางตามแผนการลงทนใหม กรไทยตกลงทจะคนเงนทงหมดทไดรบภายใน 2 วนท าการ

1.6 มลคาสงตอบแทนและเกณฑทใชในการก าหนดมลคาสงตอบแทน

มลคาเงนลงทนหลงปรบปรงรวมทงสน 1,187 ลานบาท ประกอบดวยคาทดนและคาใชจายทเกยวของกบการซอทดนรวมมลคา 473 ลานบาท ซงเปนไปตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 และบรษทยอยไดช าระราคาครบถวนแลว และคากอสรางโครงการจ านวน 714 ลานบาท เพมขนจากเดมทไดรบอนมตจากมตทประชมวสามญผถอหนจ านวน 418 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 54.33 ของมลคาโครงการเดม

ส าหรบมลคาการกอสราง แบงเปน มลคากอสรางส าหรบสตดโอถายท าในรม 5 หลง อาคารโรงสรางและเกบฉากและอาคารยานยนต รวม 537 ลานบาท คดเปนรอยละ 75.32 ของมลคากอสรางทงหมด อางองจากหนงสอแสดงเจตจ านงในการจางงานกบกรไทย โดยมนโยบายช าระราคาเปนเงนสดตามงวดงานทสงมอบซงจะระบในสญญา ส าหรบมลคาการกอสรางสวนทเหลอจ านวน 177 ลานบาท ประกอบดวย คาปรบสภาพทดน คากอสรางอาคารส านกงานและอาคารจดเกบอปกรณของเกยรเฮด คาทปรกษาโครงการ และคาใชจายเผอเหลอเผอขาด เปนตน ทงน บรษทฯ อยระหวางการออกแบบการกอสรางอาคารส านกงานและอาคารจดเกบอปกรณของเกยรเฮด ภายใตงบประมาณทก าหนดไวดงกลาว

Page 13: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 11

1.7 ขนาดของรายการ

ตามทคณะกรรมการบรษทฯ เหนสมควรใหมการปรบผงท าเลทตงโครงการ New Home รวมถงเปลยนประเภทวสดกอสรางสตดโอ สงผลใหมลคาเงนลงทนในโครงการรวมเพมขนเปน 1,187 ลานบาท หรอเพมขนคดเปนรอยละ 54.33 ของมลคาโครงการเดมซงทประชมผถอหนของบรษทฯ เคยมมตอนมตไว

ทงน เมอค านวณขนาดรายการโดยพจารณาจากมลคาเงนลงทนทงโครงการหลงปรบปรง พบวามขนาดรายการเทากบรอยละ 80.72 ตามเกณฑมลคาสงตอบแทนเปรยบเทยบกบสนทรพยรวมของบรษทฯ ตามงบการเงนรวมสนสด ณ วนท 30 มถนายน 2558 และจดเปนรายการไดมาซงสนทรพยประเภทท 1 ตามเกณฑไดมาจ าหนายไป ซงก าหนดใหบรษทตองขออนมตการท ารายการดงกลาวจากทประชมผถอหน พรอมทงจดใหมรายงานทปรกษาทางการเงนอสระ คณะกรรมการบรษทฯ จงมมตใหน าเสนอตอทประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ ครงท 1/2558 เพอพจารณาอนมตรายการตามแผนการลงทนใหม

1.8 ประโยชนทคาดวาจะไดรบจากการท ารายการ

การเขาท ารายการในครงน มวตถประสงคเพอพฒนาโครงการเมองถายหนงครบวงจร ซงประกอบดวยสตดโอใหเชาและอาคารจดเกบอปกรณ เพอรองรบการถายท าภาพยนตรทงในรมและกลางแจง โดยการลงทนดงกลาวเปนการขยายธรกจใหสอดคลองกบการขยายตวของอตสาหกรรมสอภาพยนตรและโทรทศนจากการเขามาของทวดจตอลและนโยบายของภาครฐทมแผนในการสงเสรมธรกจการถายท าภาพยนตร โดยเฉพาะกองถายท าภาพยนตรจากตางประเทศ อกทงสอดคลองกบนโยบายของกลมบรษทฯ ทมเปาหมายครองสวนแบงตลาดเปนอนดบ 1 ของธรกจใหบรการเชาอปกรณและสถานทถายท าภาพยนตร และเปนผใหบรการทครอบคลมการผลตภาพยนตรแบบครบวงจร ภายใน 3 ปขางหนา

1.9 แหลงทมาของเงนทน

แหลงเงนทนในการช าระคากอสราง ประกอบดวย เงนจากการเสนอขายหนสามญเพมทนในป 2556 สวนทเหลอจากการช าระคาทดน กระแสเงนสดจากการด าเนนงาน และเงนกยมจากสถาบนการเงนซงคาดวาจะเพยงพอตอการด าเนนโครงการ

Page 14: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 12

2. ขอมลโดยสรปของบรษทฯ

2.1 ประวตความเปนมาทส าคญ

บรษท แมทชง แมกซไมซ โซลชน จ ากด (มหาชน) (เดมชอ บรษท แมทชง สตดโอ จ ากด (มหาชน)) กอตงขนในป 2535 ดวยทนจดทะเบยนช าระแลวจ านวน 1 ลานบาท โดยนายสมชาย ชวสทธานนท และนายฐนสสพงศ ศศนมานพ เพอด าเนนธรกจใหบรการรบจางผลตภาพยนตรโฆษณา กอนจะขยายสธรกจผลตรายการโทรทศน ธรกจใหเชาอปกรณและสถานทถายท า ธรกจจดกจกรรม และธรกจสงพมพ ในเวลาตอมา

ในป 2546 บรษทฯ ไดเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเอม เอ ไอ ดวยทนจดทะเบยน จ านวน 120 ลานบาท และในปตอมา ไดออกและเสนอขายหนสามญเพมทนใหแก บรษท บบทว โปรดคชนส จ ากด (“บบทว โปรดคชนส”) เพอรองรบการขยายตวทางธรกจสธรกจผลตรายการโทรทศน เพมประสทธภาพในการด าเนนธรกจของกลม และเพมศกยภาพในการครองสวนแบงตลาด อกทงไดยายการจดทะเบยนซอขายหลกทรพยจากตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ไปจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในหมวดบรการ/สอและสงพมพ

ในป 2552-2553 บรษทฯ มการเปลยนแปลงผถอหนรายใหญ โดยผถอหนรายใหญ 3 รายไดตกลงขายหนและใบส าคญแสดงสทธใหแกผถอหนเดม ครงท 2 (“MATCH-W2”) ใหแกบบทว โปรดคชนส สงผลใหภายหลงการ ท าค าเสนอซอทงหมดและใชสทธแปลงสภาพ MATCH-W2 บบทว โปรดคชนส กลายเปนผถอหนใหญ โดยมสดสวนการถอหนเพมขนเปนรอยละ 68.48 จากทถอเดมรอยละ 27.73

ในป 2556 บรษทฯ เพมทนจดทะเบยนเปน 535 ลานบาท โดยเพมทนจ านวน 217 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท โดยแบงเปนเพมทนจ านวน 210 ลานหน เพอจดสรรและเสนอขายใหแกประชาชน โดยไดเสนอขายหนสามญเพมทนในป 2556 ราคาเสนอขายหนละ 3.50 บาท โดยมวตถประสงคเพอน าไปลงทนในโครงการเมองถายหนงครบวงจร และเพมทนจ านวน 7 ลานหน เพอรองรบการปรบสทธของ MATCH-W2

ในป 2557 มผถอใบส าคญแสดงสทธ (MATCH-W2) ใชสทธซอหนสามญเพมเตมท าใหบรษทฯ มหนสามญจดทะเบยนเรยกช าระแลวเตมจ านวน ทงสน 531.63 ลานหน

Page 15: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 13

2.2 ภาพรวมการประกอบธรกจ

ณ วนท 30 มถนายน 2558 บรษทฯ มบรษทยอยทด าเนนการอย 6 บรษท (รวมเรยกวา “กลม MATCH”) โดยมโครงสรางกลม MATCH แยกตามประเภทธรกจ ดงน

ปจจบน กลม MATCH มการด าเนนการใน 6 ธรกจหลก ประกอบดวย ธรกจผลตรายการโทรทศน ธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา ธรกจสงพมพ ธรกจจดกจกรรม ธรกจใหบรการและใหเชาอปกรณถายท า ธรกจบรการ ผลต รบจาง ตดตอ

2.2.1 ธรกจผลตรายการโทรทศน

กลม MATCH ด าเนนธรกจผลตรายการโทรทศนดวยรปแบบการเชาเวลาจากสถานโทรทศนเพอออกอากาศรายการโทรทศนของบรษทฯ โดยรายไดจากธรกจดงกลาว มาจากการขายเวลาโฆษณา หรอการโปรโมทสนคาและ/หรอบรการในรายการโทรทศน

ณ วนท 30 มถนายน 2558 กลม MATCH มการผลตรายการโทรทศนแบงเปน 2 ประเภท รวม 3 รายการ ออกอากาศผานสถานโทรทศนสกองทพบก ชอง 7 โดยมรายละเอยดแยกตามรปแบบรายการดงน

1) เกมโชว

รายการทใหผรวมรายการเลนเกมเพอแขงขนชงเงนรางวล โดยมงเนนใหผรวมรายการและผชมรายการไดรบทงสาระและความบนเทง โดยสอดแทรก แงคด และความรตางๆ ผานความสามารถของผเลนเกม หรอการสมภาษณผรวมรายการ

ณ วนท 30 มถนายน 2558 กลม MATCH มรายการโทรทศนประเภทเกมโชวทออกอากาศ จ านวน 1 รายการ ดงน

รายการ “ปลดหน” เปนรายการเกมโชวประเภทสาระและบนเทงเพอสงคม น าความสามารถพเศษของผรวมรายการมาเลนเกมเพอปลดหน ถาท าส าเรจทางรายการกจะปลดหนให โดยผชมรายการไดรบทงสาระและความบนเทง เนนการชวยเหลอคนในสงคมทขาดแคลนทนทรพย มการสอดแทรกเนอหา แงคด และความรตางๆ ไวในรายการผานความสามารถของผเลนเกม

ธรกจใหบรการและ ใหเชาอปกรณ

ถายท า

บจก. แมทชง บรอดคาสท (“MB”)

บจก. แมทชง สตดโอ พลส (“MP”)

บจก. เกยรเฮด (“GH” หรอ “เกยรเฮด”)

บจก. แมทชง เอนเตอรเทนเมนท

(“ME”)

บจก. คนท าหนงสอ (“BM”)

ธรกจผลต ภาพยนตรโฆษณา

ธรกจตดตอเทคนคทางภาพและเสยง

ธรกจสงพมพ

ผลตรายการโทรทศนและใหบรการอนๆ

บรษท แมทชง แมกซไมซ โซลชน จ ำกด (มหำชน)

ธรกจใหเชาสตดโอ

บจก. ไทมแลปส (“TL”)

100% 100% 100% 100% 100% 93.5%

ธรกจจดกจกรรม

Page 16: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 14

2) รายการทวไป/วาไรต

รายการทใหผรวมรายการไดน าเสนอเรองราวสะทอนมมมองของสงคมไทย โดยมงเนนใหผชมรายการไดรบทงสาระและความบนเทง

ณ วนท 30 มถนายน 2558 กลม MATCH มรายการโทรทศนประเภทรายการทวไปทออกอากาศ จ านวน 2 รายการ ดงน

รายการ “คบเดก...สรางบาน” เปนรายการคนหาเดกดทนาคบ นาชวยเหลอ หรอทมความรบผดชอบเกนตว มาเลาถายทอดเรองราวชวต เพอสานตอความตองการของแตละคน โดยทางรายการจะสรางบาน หรอมอบทนการศกษาใหเพอเปนการสานฝนและเปนก าลงใจใหตอสตอไป โดยผชมรายการจะไดรบทงสาระ แงคดและความบนเทง

รายการ “อมหม พมน” เปนรายการวาไรตเกมโชวเปดโอกาสใหคนทวไปไดมาแสดงความคดสรางสรรคในการแขงขนการท าอาหาร

ภาพรวมอตสาหกรรมและการแขงขน

1) อตสาหกรรม

อตสาหกรรมโฆษณา

ผลกระทบจากปจจยเศรษฐกจและก าลงซอของผบรโภคทยงไมฟนตวสงผลใหอตสาหกรรมโฆษณาปรบตวลดลง ดงจะเหนไดจากมลคาการใชจายผานสอโฆษณา ปรบตวลดลงจาก 113,097 ลานบาทในป 2556 เปน 102,346 ลานบาท ในป 2557 เนองจากผประกอบการใหความส าคญกบความคมคาจากการใชงบประมาณโฆษณาทมอยอยางจ ากด โดยศนยวจยกสกรไทยใหความเหนวาแรงกดดนจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจเปนปจจยทท าใหผประกอบการปรบพฤตกรรมจากการวางแผนซอสอโฆษณาในระยะยาวทงป มาสการวางแผนซอสอโฆษณาในระยะสนมากขน โดยในแตละชวงเวลา ผประกอบการจะมการปรบงบประมาณโฆษณาใหสอดคลองตามสถานการณทางเศรษฐกจและตลาดของสนคาและบรการนนๆ ทมการเปลยนแปลงไป

ทมา : Nielsen Media Research

51,137 52,934 60,766 62,238 68,105 69,249 63,776

90,120 90,341 101,010 104,754

113,945 113,097 102,346

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

มลคาการใชจายผานสอโฆษณาในประเทศไทย ป 2551 - 2557 (ลานบาท)

มลคาการใชจายสอโฆษณาผานโทรทศน มลคาการใชจายผานสอโฆษณาทกประเภท

Page 17: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 15

ทางเลอกในการโฆษณาสนคาและบรการทหลากหลายขน สงผลใหผประกอบการกระจายงบประมาณไปยงสอโฆษณาตางๆ โดยผประกอบการมแนวโนมใหความส าคญกบสอใหม โดยเฉพาะอยางยง สออนเตอรเนต ซงมอทธพลตอการตดสนใจซอสนคาและบรการของผคนทวไปเพมสงขน เพราะสามารถซอสนคาและบรการตางๆ ในทนท ผานการจายเงนในระบบ Mobile Payment ซงสะดวกและรวดเรวผานอปกรณเคลอนทตางๆ เชน สมารทโฟน แทบเลต เปนตน อกทงปจจบน ความนยมชมภาพยนตรทโรงภาพยนตร การใชเวลาบนถนนจากการจราจรทตดขด การใชรถสาธารณะ รถไฟฟา และรถไฟใตดน ลวนเปนปจจยทก าหนดใหผประกอบการมแนวโนมใหความส าคญกบกระจายงบประมาณโฆษณาไปยงกลมสอประเภทอนๆ ทสามารถโฆษณาสอดแทรกไปกบชวตประจ าวนของผคนไดอยางกลมกลน เชน สอในโรงภาพยนตร สอเคลอนท เปนตน

จากภาพตวเลขเมดเงนโฆษณาของสอตางๆ ในชวงป 2557 พบวามลคาตลาดโฆษณามมลคา 102,346 ลานบาท ลดลง 10,751 ลานบาทหรอลดลงรอยละ 9.5 เมอเปรยบเทยบกบป 2556 ทมมลคาตลาดโฆษณาเทากบ 113,097 ลานบาท

โทรทศน

อตสาหกรรมโทรทศน เปนสอทอทธพลอยางมากเมอเปรยบเทยบกบสออน เพราะมสวนแบงการตลาดกวารอยละ 60 ของอตสาหกรรมสอทงหมดซงมเมดเงนรวมกวา 113.1 ลานบาทในป 2556 และ 102.4 ลานบาทในป 2557 ขณะทในป 2558 บรษทตวแทนโฆษณา (Agency) ทงในประเทศและตางประเทศเชอวาตลาดดงกลาวจะสามารถเตบโตเพมขน เนองจากมสอทวดจตอลเพมเขามา ขณะเดยวกนเมดเงนของสอประเภทอนจะลดลงและจะถกแบงงบมาทสอทวมากขน

2) ภาวะการแขงขน

เนองจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจสงผลใหผประกอบการใหความส าคญกบการใชงบประมาณโฆษณาทมอยอยางจ ากด ท าให Agency และเจาของพนทส อโฆษณาตางๆ จ าเปนตองปรบตวรบการเปลยนแปลงโดยใหความส าคญกบการผสมผสานการใชสอโฆษณา เพอใหการสอสารขอมลไปยงผชมโฆษณาเกดประโยชนสงสดและสรางความคมคาจากการใชงบประมาณโฆษณาส าหรบผประกอบการ

แนวโนมการยายงบประมาณโฆษณาในป 2558 สะทอนใหเหนถงการแขงขนระหวางประเภทสอโฆษณาและการแขงขนภายในโฆษณาประเภทเดยวกนทเพมมากขน ตวอยางเชน การแขงขนระหวางสอโทรทศนจากชองทวดจตอลทเพมขน ผประกอบกจการโทรทศนจงตองพจารณาคดเลอกรายการทมศกยภาพในการดงดดผชมและเงนลงทนในโฆษณา

อยางไรกตาม แนวทางการวดเรตตงของรายการโทรทศนในระบบฟรทวแบบดจตอล ทคาดวานาจะไดขอสรปภายในป 2558 จะเปนปจจยส าคญตออตราคาโฆษณา และการจดสรรงบประมาณโฆษณาผานสอโทรทศนในระบบฟรทวแบบดจตอลของผประกอบการ

ศนยวจยกสกรไทยประมาณการเมดเงนโฆษณาจะเตบโตรอยละ 11-14 ในชวงป 2558 โดยการเตบโตครอบคลมถงสอประเภทโทรทศนในระบบฟรทวแบบอนาลอก โทรทศนในระบบฟรทวแบบดจตอล เคเบลทวและทวดาวเทยม วทย หนงสอพมพ นตยสาร สอในโรงภาพยนตร ปายโฆษณา สอโฆษณาเคลอนท สออนสโตร และอนเทอรเนต

Page 18: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 16

2.2.2 ธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา

กลม MATCH ใหบรการเกยวกบธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา (Production House) แบงเปน 3 ประเภทหลก ดงน

1) ผลตภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศน เพอใชในการโฆษณาสนคา หรอเพอสอสารสงทลกคาตองการน าเสนอ โดยระยะเวลาในการน าเสนอมตงแต 15, 30, 45, 60 วนาท หรอนานกวานน โดยภาพยนตรโฆษณาแตละเรองจะมลกษณะการน าเสนอแตกตางกนไป ขนอยกบความคดสรางสรรคของบรษทตวแทนโฆษณา และความสามารถของผผลตภาพยนตรโฆษณาในการสอแนวความคดดงกลาวแกผชม

ทงน ดวยแนวโนมการเปลยนแปลงของอตสาหกรรมผลตภาพยนตรโฆษณา ในป 2555 กลม MATCH จงไดปรบเปลยนรปแบบการด าเนนงานจาก Production House ขนาดใหญ ทมจ านวนผก ากบและพนกงานจ านวนมาก และมตนทนการด าเนนงานทสง มาเปนตวกลางในการรบผลตงานแบบครบวงจร ตงแตจดหาทมงาน อปกรณและสถานทถายท า และใหบรการในทกขนตอนตงแตกอนถายท า (Pre-Production) ไปจนถงหลงการถายท า (Post-Production) เนองดวยชอเสยงและผลการด าเนนงานของบรษทฯ และความสมพนธอนดกบกลมคนท างานเดมของกลม MATCH การบรหารงานในรปแบบดงกลาวจงท าใหบรษทฯ มความคลองตวมากขน ชวยลดตนทนการด าเนนงาน และสามารถขยายชองทางการหารายไดเพมมากขน

2) ใหบรการปรบเปลยนแกไขงานโฆษณาทเคยผลต เพอใหเขากบการเปลยนแปลงและความตองการใหมของลกคา รวมถงจ าหนายงานโฆษณาของกลม MATCH ทเคยผลตแลวใหแกลกคา อนเปนผลจากความตองการของลกคาในการจดเกบหรอเผยแพรงานโฆษณาของตนเพมเตมซงกลม MATCH ใหบรการในสวนนคอนขางนอย ขนอยกบความตองการของลกคาเปนหลก

3) ใหบรการประสานงานและอ านวยความสะดวกแกผถายท าจากตางประเทศ ทมาถายท าภาพยนตรโฆษณาหรอมาผลตภาพยนตรในประเทศไทย โดยครอบคลมตงแตการประเมนความเปนไปได การใหค าปรกษาเกยวกบสถานทถายท าในประเทศไทยและประเทศใกลเคยง การประเมนและควบคมคาใชจายตลอดการถายท าภาพยนตรโฆษณา การจดหาทมงานในการถายท าภาพยนตรโฆษณาครบวงจร และการบรการหลงการถายท า (Post-Production) เชน การจดหาหองตดตอ และทมงานตดตอ เปนตน

การตลาดและภาวะการแขงขน

1) อตสาหกรรม

อตสาหกรรมผผลตภาพยนตรโฆษณา (Production House)

อตสาหกรรมผผลตภาพยนตรโฆษณาในปจจบน เปนอตสาหกรรมทมผประกอบการจ านวนมากรายอนเกดจากการแตกตวของบคลากรในบรษทใหญๆ ในอดตเพอออกมาสรางบรษทของตนเองกลาวคอ ผอ านวยการสราง (Producer) และผก ากบ (Director) ซงจดเปนบคลากรหลกในอตสาหกรรมหนมาเปด Production House ขนาดเลกของตนเองและสรางทมงานใหม แทนการเปนพนกงานอยใน Production House ขนาดใหญ หรอบางรายหนมารบงานแบบอสระไรสงกด (Freelance) สงผลใหจ านวน Producer และ Director ใน Production House ขนาดใหญมจ านวนนอยลง และ Production House ขนาดเลก และจ านวน Producer และ Director ในตลาดมจ านวนมากขนท าใหเกดการแขงขนทสงมากขน แตกเกดความคลองตวมากขนเชนกน

Page 19: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 17

2) ภาวะการแขงขน

เนองจากมผประกอบการจ านวนมากทผนตวจากการเปน Producer หรอ Director มาเปด Production House ขนาดเลกของตนเอง ท าใหภาวะการแขงขนมากขนในธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา อยางไรกด เนองจากกลม MATCH เนนใหบรการในกลมตลาดบนทใหความส าคญกบฐานะการเงน ชอเสยง ผลงานของผประกอบการ และความสมพนธทดกบลกคา ถงแมวากลม MATCH ปรบเปลยนวธการด าเนนงาน แตกลม MATCH กยงมขอไดเปรยบทางการแขงขน ดวยความสมพนธทดกบ Producer และ Director หรอทมงานในธรกจผลตภาพยนตร โดย Freelance จ านวนมากเคยท างานกบบรษทฯ มากอน และผลงานของบรษทฯ โดยเฉพาะดานการผลตภาพยนตรโฆษณามชอเสยงและเปนทยอมรบของผวาจางทงจากในประเทศและตางประเทศ

2.2.3 ธรกจบรการใหเชาอปกรณถายท า

กลม MATCH โดย GH ด าเนนธรกจใหเชาอปกรณในการถายท าภาพยนตรครอบคลมทกกลมลกคา ทงตลาดบนซงเปนกลมลกคาทตองการใชอปกรณทมคณภาพและความชดเจนสงในการถายท า ไดแก ภาพยนตรเรองยาว ภาพยนตรโฆษณา สารคด และมวสควดโอ โดยใหบรการภายใตแบรนด “เกยรเฮด” และกลมตลาดระดบกลางถงลางไดแก ละคร และรายการโทรทศน ภายใตแบรนด “แฮนด เกยร”

อปกรณท GH ใหเชาหลกๆ มดงน

อปกรณใหเชา ตวอยาง

อปกรณกลองดจตอล กลองและเลนส Arriflex, Weisscam HS, Red, Canon, Angenieux, Cooke, Carl Zeiss, Hawk และ Drone

อปกรณไฟ Tungsten, Daylight, LED, Super Silent Generators

อปกรณเสยง เครองบนทกเสยง, เครองผสมเสยง, ไมโครโฟน

อปกรณกรป เครน, ดอลล, รโมทเฮด

อปกรณรก อปกรณทจดท าขนมาพเศษ เพอใชในการถายท าภาพยนตรตามความตองการของลกคา

รถบรการ รถตบรการ รถบรการเครองดม รถบรการหองน าและรถมอเตอรโฮม

ทงน การใหเชาอปกรณจะรวมถงการใหบรการจดบคลากรทมทกษะความช านาญและความรในการใชอปกรณดงกลาวไปพรอมกน โดยมการบรการยานพาหนะจดสงอปกรณใหเชาถงสถานทถายท าเพออ านวยความสะดวกในเรองขนสงอปกรณและการถายท าใหทนตามเวลานดหมายของลกคา

การตลาดและการแขงขน

1) อตสาหกรรม

อตสาหกรรมภาพยนตร

ป 2557 ถอเปนอกปหนงทตลาดอตสาหกรรมภาพยนตรมความคกคกอยางมาก ทงภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศ รวมทงการขยายตวของโรงภาพยนตรของคายใหญๆ ไปยงสาขาตางๆ ทวประเทศไทยสามารถผลกดนใหมลคาตลาดรวมทะล 4,200 ลานบาท โดยแยกสดสวนออกมาเปน ภาพยนตรตางประเทศรอยละ 74 ภาพยนตรไทยรอยละ 25 หรอมมลคาภาพยนตรไทยประมาณ 1,000 ลานบาท และภาพยนตรอนๆ อาทเชน ญปน เกาหลและจนรอยละ 1

Page 20: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 18

อตสาหกรรมการผลตรายการโทรทศน

ทวดจตอลท าใหจ านวนชองในการรบชมเพมมากขน สงผลใหมทางเลอกใหกบผบรโภคในประเทศเพมมากขน ซงเปนโอกาสทางธรกจส าหรบผประกอบการผลตรายการโทรทศนและในธรกจทเกยวของทเขามารบจางชวงตอจากผผลตรายการโทรทศน ในหลากหลายกจกรรม เชน ธรกจใหเชาอปกรณการถายท า ใหเชาสตดโอ งานเทคนคพเศษ งานตดตอ เปนตน

อตสาหกรรมภาพยนตรโฆษณาและภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายท าในประเทศไทย

จ านวนและรายไดธรกจภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายท าในประเทศไทย แยกตามประเภทภาพยนตร

ประเภท หนวย 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 ก.ค.2558 ภาพยนตรโฆษณา เรอง 184 166 255 296 314 346 294 199 ภาพยนตรสารคด เรอง 197 181 178 155 122 150 159 100 ภาพยนตรโทรทศน เรอง 48 52 46 86 106 107 93 50 ภาพยนตรเรองยาว เรอง 28 37 49 35 53 67 41 32 มวสควดโอ เรอง 69 60 50 34 41 47 44 36 รวม เรอง 526 496 578 606 636 717 631 417 รายได ลานบาท 2,023 898 1,869 1,226 1,782 2,173 1,934 1,859 ผลตาง รอยละ 88.63 -55.62 108.19 -34.38 45.29 21.97 -11.00 -3.89

ทมา: กองกจการภาพยนตร กรมการทองเทยว กระทรวงการทองเทยวและกฬา; สงหาคม 2558

จ านวนภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายท าในประเทศไทย แยกตามประเทศทเขามาถายท า

ประเทศทเขามา 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 ก.ค.2558 ญปน 134 108 123 113 149 140 133 67 อนเดย 123 108 128 107 125 150 107 77 ยโรป 106 96 91 119 105 112 122 92 ฮองกง 23 20 24 24 37 38 28 20 เกาหล 26 27 41 47 33 29 22 21 อเมรกา 25 25 22 35 27 34 26 24 จน 8 16 22 33 24 29 37 25 ออสเตรเลย 10 8 8 15 6 22 18 7 ไตหวน 3 10 16 9 1 7 2 3 อนๆ 68 78 103 104 129 156 136 81 รวม 526 496 578 606 636 717 631 417 ผลตาง (รอยละ) 0.57 -5.7 16.53 4.84 4.95 12.74 -11.99 -33.91

ทมา: กองกจการภาพยนตร กรมการทองเทยว กระทรวงการทองเทยวและกฬา; สงหาคม 2558

จากขอมลของกองกจการภาพยนตร กรมการทองเทยว แสดงรายไดธรกจภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายท าในประเทศไทยในชวง 7 เดอนของป 2558 จ านวน 1,859 ลานบาท จ านวนรวมทงสน 417 เรอง ซงงานตางประเทศทเขามาสวนใหญเปนภาพยนตรโฆษณา สารคด และละครชด หากพจารณาจ านวนภาพยนตรแยกตามประเทศทเขามาถายท าจะพบวา กลมยโรป ญปน อนเดย เขามาถายท าในประเทศไทยมากทสดรวมกนมากกวารอยละ 50

Page 21: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 19

2) การแขงขน

ดานราคา เนองจากปรมาณงานถายท าภาพยนตรกบจ านวนผใหบรการเชาอปกรณมสดสวนทไมสมดลกน ท าใหมการแขงขนกนดานราคาอยางรนแรงเพอดงดดใหลกคามาใชบรการของตนดวยการเสนอสวนลดทสามารถท าใหราคาอยในงบประมาณทตงไว

ดานอปกรณ ในแตละปจะมการผลตอปกรณใหมๆ ออกสตลาดเรอยๆ โดยเฉพาะอปกรณดานดจตอล ท าใหลกคามความตองการทจะเลอกใชอปกรณเหลาน และบรษทใหเชาอปกรณกตองลงทนจดหาอปกรณมาใหบรการอยางทนทวงท

ดานความสมพนธกบลกคา บรษทฯ ใหเชาอปกรณทมลกคารายใหญใชบรการมาอยางตอเนองและยาวนานจะมโอกาสไดใหบรการภาพยนตเรองใหญๆ อยางสม าเสมอและเปนทยอมรบในตางประเทศ ท าใหสามารถน ามาเปนฐานในการชกชวนลกคารายใหมมาใชอปกรณของบรษทตนได

2.2.4 ธรกจจดกจกรรม

กลม MATCH ด าเนนงานโดยการจดกจกรรมสงเสรมการตลาด วางแผนสอประชาสมพนธ เผยแพรภาพลกษณขององคกร และบรหารจดงานแกภาครฐและเอกชน รวมถงใหบรการจดกจกรรมทงในประเทศและตางประเทศแบบครบวงจร โดยใหบรการตงแตการออกแบบ เสนอแนวคดสรางสรรค การวางแผนการด าเนนงาน เพอใหสามารถสอสารการตลาดไดตามทลกคาตองการ จนถงในสวนการผลตและจดหาอปกรณส าหรบการจดกจกรรม ทงระบบแสง เสยง เวท เทคนคตางๆ เปนตน เพอใหงานแลวเสรจพรอมน าเสนอ

การตลาดและการแขงขน

1) อตสาหกรรม

ในอดตทผานมาการจดกจกรรมหรองานอเวนทเปนทางเลอกทไดรบความนยมเปนอยางสงจากผประกอบการเนองจากสามารถตอบโจทยผประกอบการและวดผลความส าเรจไดอยางชดเจนมากกวากจกรรมทางการตลาดดานอนๆ จากการเขาถงกลมเปาหมายไดโดยตรง ประกอบกบการพฒนาขดความสามารถของผประกอบการธรกจอเวนทไทย ทงในดานความคดสรางสรรค เทคโนโลย รวมถงองคความรในการบรหารจดการ

ธรกจอเวนทมความสมพนธเชอมโยงไปในทศทางเดยวกนกบเศรษฐกจของประเทศ ดงนนการชะลอตวทางเศรษฐกจและแรงกดดนจากปจจยดานการเมองภายในประเทศจงท าใหการจดงานอเวนทชะลอตวลงในชวงครงปแรกของป 2557 อยางไรกตาม ในชวงครงปหลงธรกจอเวนทเรมมการฟนตว ซงผประกอบการสวนใหญเรมหนไปเปดตลาดทตางจงหวดมากขน เหนไดชดเจนจากงาน Roadshow ทเกดขนบอยครงในชวงครงปหลง การเลอกใชสอเพอด าเนนกลยทธการตลาดของธรกจตางๆ มการเปลยนแปลงไปใชสอประเภทอน เนองจากผประกอบการไมมนใจเรองระบบทวดจตอล ธรกจอเวนทจงมบทบาทส าคญในการเขาถงผบรโภคไดอยางตรงเปาหมาย

จากการด าเนนงานครงปหลงในป 2557 ท าใหสงผลดตอเนองมายงป 2558 ผประกอบการยงคงท าการตลาดอยางตอเนอง โดยเฉพาะกลมธรกจดานเอนเตอรเทนเมนท เชน การจดคอนเสรต รวมถงมงจดกจกรรมอเวนทในตางประเทศมากขนจากการรวมกลม AEC ในปน และคาดวาในป 2558 สถานการณตางๆ จะเรมฟนตวขนอยางตอเนอง ตลาดธรกจอเวนทรวมจะเตบโตประมาณรอยละ 5-10 มมลคารวมประมาณ 12,000 ลานบาท เนองจากปญหาทางดานการเมองนาจะมทศทางทดข นและรฐมนโยบายชวยกระตนเศรษฐกจ

Page 22: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 20

2) ภาวะการแขงขน

ภาวะการแขงขนในธรกจจดกจกรรมเพมมากขน เนองจากการจดกจกรรมทางการตลาดไดรบการยอมรบอยางกวางขวางวาสามารถเขาถงผบรโภคไดอยางแทจรง ท าใหผบรโภคไดรบประสบการณตรงได ท าใหแทบทกบรษทนยมจดกจกรรมทางการตลาด ทงในแบบเฉพาะกลม และกจกรรมสาธารณะเพอหวงผลทางดานการตลาดมากขน

2.2.5 ธรกจสงพมพ

กลม MATCH ผลตสอสงพมพนตยสาร ซงรายไดจะมาจากการขายหนงสอหรอนตยสาร และจากการขายพนทโฆษณาสนคาในหนงสอใหแกบรษทตวแทนโฆษณาหรอเจาของสนคา

ณ วนท 30 มถนายน 2558 กลม MATCH มนตยสารรายเดอนจ านวน 2 เลม ไดแก นตยสาร Cheeze และนตยสาร Looker

การตลาดและการแขงขน

1) อตสาหกรรม

ภาพรวมไดรบผลกระทบจากปจจยดานเศรษฐกจและการเมองแลว และการเปลยนแปลงไลฟสไตลของผบรโภคการเปลยนแปลงดานการพฒนาเทคโนโลยและนวตกรรมใหม รวมถงการเปลยนแปลงของสอทผบรโภคเลอกทจะรบขอมล

อตสาหกรรมสงพมพในสวนของหนงสอพมพ นตยสาร (แมกกาซน) ไมมการขยายตวเพม และอาจมโอกาสเหนการปรบลดตวลงเนองจากพฤตกรรมของผอานเรมหนไปนยมใชบรการสอออนไลนเพมขนเพราะสะดวก และขาวสารรวดเรวกวา และทส าคญไมตองเสยคาใชจาย ดงนนอตสาหกรรมสงพมพจะยงคงตองมการปรบตวเพอใหอยรอดดวยการน าขอมลไปผกตดกบสอออนไลน

2) ภาวะการแขงขน

นตยสารรายเดอนแบบจายเงน ไมมการขยายตวเพม และอาจมโอกาสเหนการปรบลดตวลงเนองจากพฤตกรรมของผอานเรมหนไปนยมใชบรการสอออนไลนเพมขนเพราะสะดวก และขาวสารรวดเรวกวา และทส าคญไมตองเสยคาใชจาย นอกจากน ยงเหนนตยสารแบบ free copy มากขนและหลากหลายขนในตลาดสอสงพมพ สามารถตอบสนองไลฟสไตลทหลากหลายและเฉพาะเจาะจงไดดเทยบเทากบนตยสารรายเดอนแบบจายเงน ท าใหการแขงขนเขมขนมากขนแตไมรนแรง มการแบงรายไดการโฆษณาไปลงนตยสารแบบ free copy เพมมากขน

ในสวนของกลม MATCH การเตบโตของธรกจถอวายงอยในเกณฑทรงตวส าหรบยอดโฆษณาบนสงพมพและอยในเกณฑทสามารถเพมยอดไดมากขนส าหรบสอออนไลน นอกจากกลมลกคา Agency และกลมแบรนดสนคา กลม MATCH ยงมฐานลกคา SME รานคายอยๆ หรอธรกจขนาดเลกประเภทเสอผาเครองแตงกายทยงคงสนใจลงโฆษณา แตจ านวนกลดลงมากเนองจากในปจจบน ธรกจ SME มการแขงขนสง ลกคาหลายเจาทตองปดตวลงหรอลดจ านวนการโฆษณา

Page 23: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 21

2.3 ปจจยเสยงในการประกอบธรกจ

2.3.1 ความเสยงของทกธรกจหลกของกลมบรษทฯ

ธรกจหลกของกลม MATCH คอ ธรกจผลตรายการโทรทศน ธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา ธรกจใหบรการและใหเชาอปกรณถายท า ธรกจจดกจกรรม และธรกจสงพมพ ซงมความเสยงทแตกตางกนตามประเภทธรกจ ดงน

2.3.2 ธรกจผลตรายการโทรทศน

ความเสยงจากการไมสามารถตอสญญาเชาสถานโทรทศนหรอการเปลยนแปลงเงอนไขในสญญา

กลม MATCH จะเชาเวลาจากสถานโทรทศน โดยมระยะเวลาการท าสญญาเชาประมาณ 3-6 เดอน ซงอาจมความเสยงจากการไมสามารถตอสญญาเชาสถานโทรทศนเมอสญญาสนสดลง อยางไรกด เพอลดโอกาสทรายการของกลม MATCH จะไมไดรบการตอสญญาหรอตอสญญาดวยเงอนไขทดอยลง จงมเปาหมายในการเพมจ านวนผชมรายการ (เพมเรตตงรายการ) และเพมผสนบสนนรายการ ซงเปนปจจยหลกส าหรบทางสถานโทรทศนทใชตดสนใจในการใหตอสญญาเชาเวลาจากสถาน กลม MATCH จงตดตามผลระดบความนยมและกระแสตอบรบของผชมอยางตอเนองเพอพฒนารปแบบรายการใหไดรบกระแสตอบรบมากยงขน

ความเสยงจากรายการเสอมความนยมหรอกระแสความนยมของผบรโภคทเปลยนแปลง

กระแสความนยมและความพงพอใจของผบรโภคเปนปจจยหลกทกระทบตอความนยมของเนอหาในรายการโทรทศน เนองจากในการตดสนใจเลอกลงโฆษณาหรอโปรโมทสนคาและ/หรอบรการกบรายการโทรทศนใด บรษทตวแทนโฆษณาหรอเจาของสนคาและ/หรอบรการสวนใหญจะพจารณาความคมคาของการใชงบโฆษณาจากอตราคาใชจายโฆษณาตอจ านวนผชมรายการ และจากระดบความนยมของแตละรายการ หากรายการโทรทศนของกลม MATCH ไมเปนทนยมหรอเสอมความนยมลงอาจสงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการ อยางไรกตาม กลม MATCH ไดพฒนารปแบบการน าเสนอและเนอหาใหมคณภาพสอดคลองตอความสนใจของผบรโภคอยางตอเนอง และท าการส ารวจความนยมของผบรโภค ตลอดจนการพฒนาตางๆ เพอใหเกดความหลากหลายในการใหบรการของสอในหลายๆ ดาน

ความเสยงจากการทสออนอาจมาทดแทนหรอแยงสวนแบงตลาดจากสอโทรทศน

การทมสอโฆษณาใหมๆ เพมมากขน รวมทงการขยายตวของธรกจสอประเภทอนนอกจากโทรทศน ท าใหสวนแบงการตลาดของการโฆษณาผานสอโทรทศนถกแบงไปยงสอประเภทอน ซงอาจสงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการของกลม MATCH ถงแมวาสออนเตอรเนตจะเปนสอใหมทไดรบความนยมอยางรวดเรวกเปนเพยงเพอเสรมจากสอโทรทศนปกตเทานน โดยจะเหนไดจากมลคาโฆษณาผานสอโทรทศนยงคงมการเตบโตอยางตอเนอง และยงครองสวนแบงการตลาดสงสดเมอเทยบกบสอประเภทอน

ความเสยงจากการพงพงคคารายใหญ

ปจจบนกลม MATCH ประกอบธรกจผลตรายการโทรทศนทงหมด 3 รายการ โดยทง 3 รายการออกอากาศทางสถานโทรทศนกองทพบก ชอง 7 ซงสถานดงกลาว ด าเนนการโดยบรษท กรงเทพโทรทศนและวทย จ ากด (“บบทว”) ซงเปนผถอหนใหญทางออมของบรษทฯ โดย ณ 4 กนยายน 2558 บบทว ยงคงถอหนในสดสวนไมต ากวารอยละ 40 ของทนช าระแลวทงหมด กลม MATCH มความเสยงจากการพงพงบบทวหากบบทวไมมนโยบายตอสญญาเชาเวลาออกอากาศเมอสญญาสนสดลง สงผลใหกลม MATCH ตองจดหาสถานใหมส าหรบรายการนนๆ ซงอาจกระทบตอรายไดและผลประกอบการของกลม อยางไรกดดวยความสมพนธทดกบบบทว ประกอบกบคณภาพของรายการโทรทศนทผลต กลม MATCH จงมนใจวาจะยงเปนหนงในผผลตและรบจางผลตรายการ

Page 24: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 22

ใหแกบบทวตอไปได ทงนเพอลดความเสยงดงกลาว กลม MATCH จงใหความส าคญกบการเสนอรายการใหมกบสถานโทรทศนชองอน หรอสอชองทางอนดวย

2.3.3 ธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา

ความเสยงจากการขาดแคลนบคลากร

เนองจากกลม MATCH เปลยนรปแบบการใหบรการจากการเปนผผลตภาพยนตรโฆษณามาเปนตวกลางในการรบงานผลตภาพยนตรโฆษณา ซงงานหลกของกลม MATCH คอ ตดตอประสานงาน จดหาบคลากร จดหาอปกรณ และจดหาสถานทในการถายท า โดยกลม MATCH มเพยงพนกงานจ านวน 2-3 ทานในการประสานงาน ในขณะทงานผลตหลกเปนการจางบคลากรภายนอก (Freelance) กลม MATCH อาจมความเสยงทไมสามารถการจางบคลากรภายนอกมารวมท างานดวย และอาจสงผลกระทบถงรายไดและผลการด าเนนงานของกลม

อยางไรกตาม กลม MATCH มสายสมพนธอนดกบบคลากรและทมงานทเชยวชาญในอตสาหกรรม ซงโดยสวนใหญเคยรวมงานกนมากอน ประกอบกบผบรหารของกลมเปนผมประสบการณ มชอเสยงและไดรบความนบถอจากคนในอตสาหกรรม กลม MATCH จงมนใจวาจะสามารถจดหาบคลากรมารวมงานผลตภาพยนตรโฆษณาได

ความเสยงจากการแขงขนในอตสาหกรรม

ธรกจอตสาหกรรมการผลตภาพยนตรมผประกอบการจ านวนมาก ประกอบกบเปนธรกจทใชเงนลงทนไมมากนก และบคลากรทมความช านาญกออกจากบรษทใหญและหนมาเปด Production House ของตนเอง จงมความเสยงทผประกอบการรายใหมจะเขามาแขงขนในธรกจเพมมากขน อยางไรกด ลกคาของกลม MATCH สวนใหญอยในตลาดระดบบนซงใหความส าคญกบฐานะการเงน คณสมบตของผประกอบการ และคณภาพการใหบรการ ท าใหกลม MATCH มนใจในศกยภาพและความสามารถแขงขนกบผประกอบการรายอนในอตสาหกรรมได

ความเสยงจากการยายฐานการผลตภาพยนตรโฆษณา

กลม MATCH ใหบรการประสานงานและอ านวยความสะดวกแกผถายท าจากตางประเทศทมาถายท าภาพยนตรโฆษณาหรอมาผลตภาพยนตรในประเทศไทย โดยครอบคลมตงแตการประเมนความเปนไปได การใหค าปรกษาเกยวกบสถานทถายท าในประเทศไทยและประเทศใกลเคยง การประเมนและควบคมคาใชจายตลอดการถายท าภาพยนตรโฆษณา การจดหาทมงานในการถายท าภาพยนตรโฆษณาครบวงจร และการบรการหลงการถายท า ซงกลม MATCH มความเสยงทผถายท าดงกลาวจะยายฐานการผลตหรอเลอกทจะผลตภาพยนตรโฆษณาในประเทศอนแทน อยางไรกตาม กลม MATCH มความสมพนธอนดกบลกคาตลอดมา และคาใชจายในการผลตโฆษณาของประเทศไทยกต ากวาในตางประเทศ และมโลเกชนทเหมาะสมและหลากหลาย ไมวาจะเปน ภเขาหรอทะเล รวมถงบคลากรและทมงานทมประสทธภาพเปนทยอมรบมากในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ท าใหกลม MATCH มนใจวาลกคาตางชาตจะยงคงใชบรการของผประกอบการไทยตอไป

2.3.4 ธรกจบรการใหเชาอปกรณถายท า

ความเสยงจากการเปลยนแปลงเทคโนโลยและความลาสมยของอปกรณถายท า

กลม MATCH ประกอบธรกจใหเชาอปกรณถายท าภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา และละคร ซงเทคโนโลยเปลยนแปลงไปอยางรวดเรว โดยในแตละปจะมการผลตอปกรณใหมๆ ออกสตลาด โดยเฉพาะอปกรณดานดจตอล ซงลกคามกจะเลอกบรษททมอปกรณใหมๆ ตามทตนคนเคย อยางไรกด กลม MATCH มการลงทนดานอปกรณอยางตอเนอง พรอมกบรกษาความสมพนธกบลกคา โดยจดบคลากรทมทกษะความช านาญและความร ในการใชอปกรณ มการบรการจดสงอปกรณใหเชาถงสถานทถายท า เพออ านวยความสะดวก

Page 25: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 23

ความเสยงจากการลงทนในอปกรณ และอปกรณไมไดรบความนยม

ธรกจใหเชาอปกรณตองมการลงทนซออปกรณมาเพอประกอบธรกจ ซงใชเงนลงทนสงและตองลงทน อยางตอเนอง เนองจากเทคโนโลยทเปลยนแปลงอยางรวดเรว รวมทงตองมนใจวาอปกรณทซอมาเปนทตองการของลกคา ดงนนกลม MATCH จงมความเสยงจากการลงทนหากอปกรณดงกลาวไมไดรบความนยม และไมสามารถคนทนได ดงนน ในการลงทนดานอปกรณแตละครง กลม MATCH จะมการพจารณาถงความตองการของลกคา โดยอาจมการสอบถามลกคาในเบองตน พรอมกนน ยงไดมการวเคราะหถงความสามารถในการท าก าไรของสนทรพยดงกลาวกอนตดสนใจลงทน ทงน โครงการสตดโอและเมองถายหนงแบบครบวงจรจะเพมโอกาสใชงานส าหรบอปกรณทกชนดเนองจากลกคาจะสามารถเรยกใชบรการไดอยางเรวรวด

2.3.5 ธรกจจดกจกรรม

ความเสยงจากจากกระแสนยมของผบรโภคทเปลยนแปลง

กระแสความนยมและความพงพอใจของผบรโภคเปนปจจยหลกทกระทบตอความนยมของการจดกจกรรม เนองจากในการตดสนใจจะจดกจกรรมใด บรษทตวแทนโฆษณาหรอเจาของสนคาและ/หรอบรการสวนใหญจะพจารณาจากกระแสความนยมของผบรโภค ดงนน หากกลม MATCH ไมสามารถจดกจกรรมไดตามความนยมของผบรโภคทเปลยนไป อาจสงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการของกลม MATCH

อยางไรกตาม กลม MATCH ไดตดตามสถานการณและความเปนไปของกระแสนยมทเปลยนแปลงอยางสม าเสมอ และท าการส ารวจความนยมของผบรโภคอยางตอเนอง ท าใหกลม MATCH มนใจวาจะสามารถกาวทนกระแสความนยมของผบรโภคทเปลยนแปลงไปได

ความเสยงจากการแขงขนในอตสาหกรรม

กลม MATCH อาจเผชญกบภาวะการแขงขนทสงจากผด าเนนธรกจทเกยวของ และอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ กลม MATCH จงมนโยบายในการด าเนนงานกบลกคาในเชงบรณาการ (Integrated) โดยเขาไปเปนสวนหนงของการสรางสรรคงานรวมกบแผนการตลาดประจ าปของลกคา ซงเปนจดทผประกอบการรายใหมยงไมสามารถเขาไปถงจดดงกลาวได รวมถงใชความเปนผเชยวชาญ (Specialist) ในการจดกจกรรมทมความนาสนใจ สามารถสรางความแตกตางและตอบโจทยของลกคาไดอยางแมนย า

2.3.6 ธรกจสงพมพ

ความเสยงจากการเปลยนแปลงเทคโนโลย

การพฒนาและเปลยนแปลงของเทคโนโลยใหมมผลท าใหการท าตนฉบบของการพมพดขนและเรวขน แตบางเทคโนโลย เชน สออนเตอรเนต หนงสอหรอเอกสารอเลกทรอนกส (e-Book) หรออปกรณอเลกทรอนกสพกพาอน ไดเขามาทดแทนอตสาหกรรมสงพมพ ท าใหจ านวนพมพหนงสอหรอนตยสารลดลง และมการกระจายงบประมาณบางสวนใหกบ e-Book ดวย อยางไรกตาม กลม MATCH สรางความพรอมเพอรองรบการเปลยนแปลงจากยคการบรโภคขาวสารทางสอสงพมพไปสการรบขอมลทางสอดจตอล และยงคงมนโยบายทจะทดลองและพฒนาผลตภณฑส าหรบการน าเสนอผานสอรปแบบใหมอยางตอเนองเพอสรางความเขาใจพฤตกรรมผบรโภคและสงสมประสบการณ เพอสรางความไดเปรยบในการเจาะตลาดลกคาเปาหมายในอนาคต

Page 26: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 24

ความเสยงจากการปรบตวเพมขนของราคากระดาษ

การผนผวนของราคากระดาษ ซงเปนตนทนหลกของธรกจสงพมพ อาจสงผลกระทบโดยตรงตอผลการด าเนนงาน ดงนน เพอลดความเสยงดงกลาว กลม MATCH จะสงจองกระดาษลวงหนาเปนรายปกอนตงราคาขายหนงสอ เพอใหสามารถรกษาสดสวนของตนทนไวได

ความเสยงจากการพงพงคคารายใหญ

ปจจบนกลม MATCH มการจดจ าหนายสงพมพผานบรษทตวแทนจดจ าหนายเพยงรายเดยว หากตวแทนจดจ าหนายรายดงกลาวไมมนโยบายจดจ าหนายสงพมพใหอกตอไป กจะสงผลใหกลม MATCH ตองจดหาบรษทตวแทนจดจ าหนายใหม ซงอาจกระทบตอรายไดและผลประกอบการ อยางไรกด ดวยความสมพนธทดกบตวแทนจดจ าหนายรายดงกลาว จงมนใจวาตวแทนจดจ าหนายรายดงกลาว จะยงเลอกใหบรการกบกลม MATCH ตอไป อกทงกลม MATCH สามารถใชบรการคคารายอนไดโดยไมมขอจ ากดใดๆ นอกจากน ยงมชองทางอนเตอรเนตทใหลกคาสามารถซอสงพมพดวยการดาวนโหลดทางอนเตอรเนตแทนการซอจากแผงหนงสอทวไปไดอกดวย

2.4 คณะกรรมการ ผถอหน และผบรหาร

2.4.1 คณะกรรมการ

ณ วนท 30 มถนายน 2558 คณะกรรมการบรษทฯ มจ านวน 9 ทานประกอบดวย

1. นายสมฤทธ ศรทองด ประธานกรรมการ 2. นายภมชาย วชรพงศ/1 กรรมการ 3. นายสมบญ ชวสทธานนท กรรมการ 4. นายพฒนพงค หนพนธ/1 กรรมการ 5. นายสรรสฤษด เยนบ ารง/1 กรรมการ 6. นายณฐวทย บณยะวฒน/1 กรรมการ 7. นายอครรตน ณ ระนอง กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 8. นายณฐวฒ เภาโบรมย กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 9. นายกมล รตนไชย กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหต /1 กรรมการทเปนตวแทนจากบรษท บบทว โปรดคชนส จ ากด (ซงสถานโทรทศนสกองทพบกชอง 7 เปนผถอหนหลก)

2.4.2 ผถอหน

รายชอผถอหน 10 รายแรก ณ วนทปดสมดทะเบยนผถอหนลาสด วนท 4 กนยายน 2558

รายชอผถอหนใหญ จ านวนหนทถอ รอยละของทนช าระแลว 1. บรษท บบทว โปรดคชนส จ ากด/1 237,353,229 44.65 2. กลมคลองประกจ 34,192,600 6.43

2.1. นายวนย คลองประกจ 16,989,200 3.20 2.2. นางสาวรรศา คลองประกจ 7,230,600 1.36 2.3. นางสาวรศรา คลองประกจ 5,973,600 1.12 2.4. นางวภา คลองประกจ 3,260,600 0.61 2.5. นายวรตน คลองประกจ 466,200 0.09 2.6. นางสาวรตนา คลองประกจ 203,400 0.04 2.7. นางพรรณ คลองประกจ 69,000 0.01

Page 27: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 25

รายชอผถอหนใหญ จ านวนหนทถอ รอยละของทนช าระแลว 3. กลมมงคลทรพยา 13,087,296 2.46

3.1. นายภาณมาศ มงคลทรพยา 13,020,628 2.45 3.2. นายกรชชย มงคลทรพยา 65,468 0.01 3.3. นายภญโญ มงคลทรพยา 1,200 0.00

4. นายชชวาล ปยะประพนธพงษ 10,324,137 1.94 5. กลมศศนมานพ 9,903,462 1.86

5.1. นายฐนสสพงศ ศศนมานพ 9,197,623 1.73 5.2. นางศรเพญ ศศนมานพ 705,839 0.13

6. นายวระ ศภราทตย 9,790,000 1.84 7. กลมชวสทธานนท 7,865,751 1.48

7.1. นายสมชาย ชวสทธานนท 7,000,083 1.32 7.2. นางปญฑารย ชวสทธานนท 400,030 0.08 7.3. นายสมบญ ชวสทธานนท 359,783 0.07 7.4. นางสาวสภาพรรณ ชวสทธานนท 105,855 0.02

8. กลมคาระวะวฒนา 7,548,000 1.42 8.1. นายชญานวต คาระวะวฒนา 3,835,800 0.72 8.2. นางอารวรรณ คาระวะวฒนา 1,814,100 0.34 8.3. นายชยพงศ คาระวะวฒนา 1,145,000 0.22 8.4. นายชยภฏ คาระวะวฒนา 753,100 0.14

9. กลมตนตเมธ 7,197,700 1.35 9.1. นายธวช ตนตเมธ 6,847,700 1.29 9.2. นายธนตเลก ตนตเมธ 350,000 0.07

10. กลมฉนทพชย 5,260,240 0.99 10.1. นายวโรจน ฉนทพชย 3,343,740 0.63 10.2. นายคณน ฉนทพชย 1,113,500 0.21 10.3. นางสาวณฐฐนณ ฉนทพชย 803,000 0.15

รวม 342,522,415 64.43 หมายเหต /1 บรษท บบทว โปรดคชนส จ ากด เปนบรษทในกลมสถานโทรทศนสกองทพบกชอง 7 มผถอหนประกอบดวย

บรษท กรงเทพโทรทศนและวทย จ ากด 30 บรษท บบทว แอสเซตแมเนจเมนท จ ากด 25 บรษท บบทว แซทเทลวช น จ ากด 25 บรษท สตรองโฮลด แอสเซทส จ ากด 20

Page 28: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 26

2.4.3 ผบรหาร

ณ วนท 30 มถนายน 2558 ผบรหารมจ านวน 8 ทาน ประกอบดวย

รายชอ ต าแหนง

1. นายภมชาย 2. นายสมบญ

วชรพงศ ชวสทธานนท

ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผจดการ

3. นายฐนสสพงศ ศศนมานพ รองกรรมการผจดการ สายธรกจบรการและใหเชาอปกรณในการถายท าภาพยนตรและโฆษณา

4. นายวโรจน บญศรรงเรอง รองกรรมการผจดการ สายงานจดการองคกรและสนบสนนธรกจ

5. นางศรเพญ ศศนมานพ ผชวยกรรมการผจดการ สายธรกจบรการและใหเชาอปกรณในการถายท าภาพยนตรและโฆษณา

6. นางลดาวลย คมทรพย ผอ านวยการอาวโส ฝายบญชและงบประมาณ

7. นายณฐพสกร จนคต ผอ านวยการอาวโส ฝายบรหารส านกงานกลาง และฝายทรพยากรบคคล

8. นางสาวอษา วรรณโมล

ผอ านวยการฝายอาวโส ฝายบรหารการเงน ฝายเทคโนโลยสารสนเทศ ฝายกฎหมาย และฝายวเคราะหและบรหารลกหน

2.5 สรปผลการด าเนนงานและฐานะการเงน

ตารางสรปฐานะการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ส าหรบป 2555-งวด 6 เดอนป 2558

ฐานะการเงน 31 ธนวาคม 2555 31 ธนวาคม 2556 31 ธนวาคม 2557 30 มถนายน 2558 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สนทรพย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 137.7 23.6 105.3 7.8 316.8 21.2 265.5 18.1 เงนลงทนชวคราว 1.0 0.2 713.2 52.7 100.5 6.7 50.4 3.4 เงนฝากธนาคารทใชเปนหลกประกนสวนทถงก าหนดในหนงป

- - 0.2 0.0 1.1 0.1 - -

ลกหนการคาและลกหนอน 141.3 24.3 159.6 11.8 167.5 11.2 170.3 11.6 สนคาคงเหลอ 9.2 1.6 9.6 0.7 7.4 0.5 15.9 1.1 ภาษมลคาเพมรอขอคน 0.8 0.1 0.2 0.0 1.5 0.1 2.6 0.2 ภาษเงนไดนตบคคลถกหก ณ ทจาย 11.8 2.0 3.0 0.2 6.3 0.4 9.0 0.6 สนทรพยหมนเวยนอน 1.3 0.2 1.4 0.1 3.2 0.2 0.7 0.1 รวมสนทรพยหมนเวยน 303.1 52.0 992.5 73.3 604.3 40.4 514.4 35.1 เงนลงทนในกจการรวมคา – สทธ - - - - 5.7 0.4 10.9 0.7 เงนฝากธนาคารทใชเปนหลกประกนสวนทเกนหนงป

2.6 0.5 2.6 0.2 2.6 0.2 3.0 0.2

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 10.3 1.8 10.3 0.8 10.3 0.7 10.3 0.7 อาคารและอปกรณสทธ 87.9 15.1 92.7 6.9 577.3 38.6 591.4 40.2 สนทรพยทมไวเพอใหเชาสทธ 173.1 29.7 250.6 18.5 290.8 19.4 335.2 22.8 สนทรพยไมมตวตนสทธ 2.1 0.4 1.3 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0

Page 29: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 27

ฐานะการเงน 31 ธนวาคม 2555 31 ธนวาคม 2556 31 ธนวาคม 2557 30 มถนายน 2558 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 1.4 0.2 0.2 0.0 1.8 0.1 2.1 0.1 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1.8 0.3 2.7 0.2 3.1 0.2 2.4 0.2 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 279.2 48.0 360.4 26.7 892.4 59.6 955.9 64.9 รวมสนทรพย 582.3 100.0 1,352.9 100.0 1,496.7 100.0 1,470.3 100.0 หนสน เงนเบกเกนบญชธนาคาร - - 4.5 0.3 - - 8.7 0.6 เจาหนการคาและเจาหนอน 63.1 10.8 60.1 4.4 54.1 3.6 58.2 4.0 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนสวนครบก าหนดในหนงป

5.0 0.8 0.4 0.0 18.1 1.2 19.1 1.3

หนสนตามสญญาเชาทางการเงนสวนทครบก าหนดในหนงป

0.5 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 2.1 0.1

ภาษเงนไดคางจาย 4.1 0.7 0.9 0.1 3.1 0.2 1.3 0.1 หนสนหมนเวยนอน 12.1 2.1 13.5 1.0 17.7 1.2 17.5 1.2 รวมหนสนหมนเวยน 84.8 14.5 79.9 5.8 93.5 6.2 106.9 7.3 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 0.4 0.1 - - 66.2 4.4 61.0 4.1 หนสนตามสญญาเชาทางการเงน 0.5 0.1 2.4 0.2 1.8 0.1 8.9 0.6 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 1.5 0.3 2.9 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 13.0 2.2 15.5 1.2 18.9 1.3 20.0 1.4 รวมหนสนไมหมนเวยน 15.4 2.7 20.8 1.6 87.7 5.9 90.4 6.1 รวมหนสน 100.2 17.2 100.7 7.4 181.2 12.1 197.3 13.4 สวนของผถอหน ทนจดทะเบยน 535.0 535.0 535.0 535.0 ทนช าระแลว 259.1 44.5 469.2 34.7 531.6 35.5 531.6 36.2 สวนเกนมลคาหนสามญ 141.5 24.3 640.0 47.3 658.3 44.0 658.3 44.8 ก าไรสะสม จดสรรแลว: 4.3 0.8 5.0 0.4 8.3 0.6 10.7 0.7 ยงไมจดสรร 77.0 13.2 137.0 10.1 116.0 7.8 71.6 4.9 รวมสวนของบรษทใหญ 481.9 82.8 1,251.3 92.5 1,314.3 87.8 1,272.2 86.5 สวนของผถอหนสวนนอย 0.2 0.0 0.9 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1 รวมสวนของผถอหน 482.1 82.8 1,252.2 92.6 1,315.5 87.9 1,273.0 86.6 รวมหนสนและสวนของผถอหน 582.3 100.0 1,352.9 100.0 1,496.7 100.0 1,470.3 100.0

Page 30: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 28

ตารางสรปผลการด าเนนงานส าหรบป 2555-2557 และงวด 6 เดอนของป 2557-2558

ผลการด าเนนงาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดอนป 2557 6 เดอนป 2558

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ รายได

516.8 83.8 612.7 88.7 635.9 90.4 310.5 89.3 302.9 93.1 รายไดจากการใหบรการ รายไดจากการขายสนคา 87.7 14.2 59.7 8.6 48.1 6.8 25.6 7.4 18.0 5.5 รายไดอน 12.3 2.0 18.4 2.7 19.6 2.8 11.5 3.3 4.5 1.4 รวมรายได 616.8 100.0 690.8 100.0 703.6 100.0 347.6 100.0 325.4 100.0 ตนทนการใหบรการ 306.7 49.7 377.9 54.7 410.3 58.3 193.9 55.8 202.4 62.2 ตนทนขาย 61.2 9.9 39.9 5.8 36.6 5.2 19.6 5.6 16.0 4.9 คาใชจายในการขายบรหาร 170.7 27.7 171.8 24.9 207.0 29.4 102.1 29.4 103.3 31.7 คาใชจายอน - - 0.9 0.1 7.2 1.0 - - 7.3 2.2 รวมคาใชจาย 538.6 87.3 590.5 85.5 661.1 93.9 315.6 90.8 329.0 101.0 ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได

78.2 12.7 100.3 14.5 42.5 6.1 32.0 9.2 (3.6) (1.0)

ตนทนทางการเงน 0.6 0.1 0.3 0.1 2.4 0.3 0.4 0.1 3.0 0.9 คาใชจายภาษเงนได 19.1 3.1 21.5 3.1 10.7 1.5 10.5 3.0 6.6 2.0 ก าไร(ขาดทน)สทธ 58.5 9.5 78.5 11.3 29.4 4.3 21.1 6.1 (13.2) (3.9)

ตารางสรปกระแสเงนสด ส าหรบป 2555-2557 และงวด 6 เดอนของป 2557-2558

งบกระแสเงนสด (หนวย:ลานบาท)

ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดอน ป 2557

6 เดอน ป 2558

กระแสเงนสดสทธไดมา(ใชไป) ในกจกรรมด าเนนงาน 101.5 118.5 67.9 37.9 22.0 กระแสเงนสดสทธไดมา(ใชไป) ในกจกรรมลงทน (19.7) (841.7) 31.1 (77.8) (47.4) กระแสเงนสดสทธไดมา(ใชไป) ในกจกรรมจดหาเงน (16.2) 690.8 112.4 78.4 (25.9)

เงนสดและรายไดเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง) –สทธ 65.7 (32.4) 211.4 38.4 (51.3)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวด 72.1 137.7 105.4 105.4 316.8 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดสนงวด 137.7 105.4 316.8 143.8 265.5

อตราสวนทางการเงนทส าคญ

อตราสวนทางการเงน หนวย ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดอนแรก ป 2557

6 เดอนแรก ป 2558

อตราสวนสภาพคลอง อตราสวนสภาพคลอง เทา 3.57 12.42 6.46 2.28 4.81 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 3.30 12.25 6.26 11.99 4.55 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 1.04 1.44 0.78 0.55 0.22 อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 3.82 4.47 4.18 3.90 1.90 ระยะเวลาการเกบหนเฉลย วน 94.27 80.55 86.09 93.54 189.45 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 53.41 44.46 52.76 32.80 18.80 ระยะเวลาการขายสนคาเฉลย วน 6.74 8.10 6.82 11.13 19.15 อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 4.79 6.78 7.82 7.78 3.89 ระยะเวลการช าระหน วน 75.22 53.10 46.01 46.92 92.56 วงจรเงนสด

วน 25.79 35.55 46.90 57.75 116.04

Page 31: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 29

อตราสวนทางการเงน หนวย ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดอนแรก ป 2557

6 เดอนแรก ป 2558

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร อตราก าไรขนตน รอยละ 39.15 37.87 34.66 36.48 31.93 อตราก าไรจากการด าเนนงาน รอยละ 10.90 12.19 3.34 9.19 (2.51) อตราก าไรสทธ รอยละ 9.47 11.37 4.17 6.07 (4.06) อตราผลตอบแทนผถอหน รอยละ 12.78 9.06 2.29 4.17 (1.02) อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน อตราผลตอบแทนจากสนทรพย รอยละ 10.20 8.12 2.06 5.14 (0.89) อตราการหมนของสนทรพย เทา 1.08 0.71 0.49 0.32 0.22 อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 0.21 0.08 0.14 0.11 0.15 อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย เทา 189.52 438.38 33.87 124.97 10.41 อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน เทา 1.41 0.73 0.10 0.25 0.16 อตราการจายเงนปนผล รอยละ 39.91 60.06 99.59 N/A N/A

การวเคราะหผลการด าเนนงาน

ปจจบนกลม MATCH มงเนนด าเนนธรกจแบบครบวงจรภายใตธรกจหลก 6 กลมไดแก 1) ธรกจผลตรายการโทรทศน 2) ธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา 3) ธรกจใหบรการและใหเชาอปกรณในการถายท า 4) ธรกจสงพมพ 5) ธรกจจดกจกรรม และ 6) ธรกจบรการ ผลต รบจาง ตดตอ

ในภาพรวมผลการด าเนนงานทผานมาตงแตป 2555-2557 พบวารายไดหลกของกลม MATCH มาจากธรกจใหบรการและใหเชาอปกรณ ธรกจผลตรายการโทรทศน ธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา และธรกจสงพมพ มสดสวนรวมกนคดเปนรอยละ 97-99 ของรายไดรวม หรอคดเปนจ านวนเงน 604-684 ลานบาท โดยในป 2557 กลม MATCH มรายไดจากธรกจหลกเพมขน 11.6 ลานบาท เมอเทยบกบป 2556 หรอเพมขนคดเปนรอยละ 1.7 ซงหากวเคราะหรายธรกจจะพบวารายไดหลกทส าคญคอ รายไดจากธรกจใหบรการและใหเชาอปกรณมการเตบโตสงเพมขนคดเปนรอยละ 11.4 ส าหรบรายไดในงวด 6 เดอนของป 2558 กลม MATCH มรายไดหลก 320.9 ลานบาท ปรบตวลดลง 15.2 ลานบาท ซงเปนผลมาจากการชะลอตวทางเศรฐกจ

โครงสรางรายไดของบรษทฯ และบรษทยอยส าหรบป 2555-2557 และงวด 6 เดอนของป 2557-2558

งบการเงนรวม ตรวจสอบ สอบทาน

ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดอนแรกป 2557 6 เดอนแรกป 2558 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ผลตรายการโทรทศน 186.8 30.3 181.9 26.3 153.6 21.8 78.4 22.6 62.6 19.2 ผลตภาพยนตรโฆษณา 44.2 7.2 44.5 6.4 44.4 6.3 19.6 5.7 2.6 0.8 ใหบรการและใหเชาอปกรณ 257.4 41.7 348.4 50.4 388.0 55.1 204.3 58.8 214.7 66.0 จดกจกรรม 28.4 4.6 37.8 5.5 49.9 7.1 8.2 2.3 20.4 6.3 สงพมพ 65.2 10.6 52.2 7.6 40.6 5.8 21.7 6.2 14.5 4.4 บรการตดตอ - - - - - - - - 2.6 0.8 ขายสนคา 22.6 3.6 7.6 1.1 7.5 1.1 3.9 1.1 3.5 1.1

รวมรายไดจากธรกจหลก 604.6 98.0 672.4 97.3 684.0 97.2 336.1 96.7 320.9 98.6 รายไดอนๆ 12.2 2.0 18.4 2.7 19.6 2.8 11.4 3.3 4.5 1.4 รายไดรวม 616.8 100.0 690.8 100.0 703.6 100.0 347.5 100.0 325.4 100.0

Page 32: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 30

รายไดแยกตามการด าเนนธรกจ

1) ธรกจผลตรายการโทรทศน

รายไดจากธรกจผลตรายการโทรทศนปรบตวลดลงจาก 186.8 ลานบาท ในป 2555 จ านวน 4.9 ลานบาท เหลอ 181.9 ลานบาท ในป 2556 หรอลดลงคดเปนรอยละ 2.6 เมอเปรยบเทยบกบปกอน เนองจากการถกงดออกอากาศในบางชวงททางสถานตองการใชเวลาส าหรบรายการพเศษหรอการรายงานสถานการณพเศษ และในป 2557 รายไดจากธรกจผลตรายการโทรทศนปรบตวลดลง 28.3 ลานบาท หรอรอยละ 15.6 เหลอ 153.6 ลานบาท เมอเทยบกบปกอน รายไดทลดลงมสาเหตมาจาก 1) การขายเวลาโฆษณาลดลง เปนผลมาจากอตราคาโฆษณาตอนาททลดลงมาจากการแขงขนในธรกจทวดจตอล และ 2) รายการ “ตลบหลงตลาด” เปนการรบจางผลตรายการโทรทศน ไดสนสดการรบจางผลตในเดอนกนยายน 2557

ส าหรบในชวง 6 เดอนแรกของป 2558 กลม MATCH มรายไดจากธรกจผลตรายการโทรทศน 62.6 ลานบาท ลดลงจาก 78.4 ลานบาท ในชวง 6 เดอนแรกของป 2557 เนองจาก 1) ในชวงครงปแรกของป 2558 รายไดโฆษณาทลดลงจากภาวะเศรษฐกจทชะลอตว และการปรบลดอตราคาโฆษณาเพอรกษาเวลาออกอากาศ และ 2) บรษทฯ ไมมรายไดจากการรบจางผลตรายการทสนสดในเดอนกนยายน 2557

2) ธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา

รายไดจากธรกจรบจางผลตภาพยนตรโฆษณาในชวงป 2555-2557 สามารถรกษาระดบรายไดระหวางชวงป 2555 ถง 2557 โดยมรายได 44.2 ลานบาท 44.5 ลานบาท และ 44.4 ลานบาท ตามล าดบ ทงนกลม MATCH มนโยบายทชะลอธรกจผลตภาพยนตรโฆษณาตงแตในชวงป 2554 โดยการปรบเปลยนกลยทธรปแบบการด าเนนงานจาก Production House ขนาดใหญ มาเปนตวกลางในการรบผลตงานแบบครบวงจร ท าใหรายไดจากธรกจผลตภาพยนตรโฆษณาในรอบ 3 ปทผานมาไมมการเตบโต

ส าหรบในชวง 6 เดอนแรก ป 2558 กลม MATCH มรายไดจากธรกจผลตภาพยนตรโฆษณา 2.6 ลานบาท ลดลงจาก 19.6 ลานบาท ในชวง 6 เดอนแรกของป 2557 เนองจากการสภาพเศรษฐกจทชะลอตวท าใหลกคาลดการใชจายดานงบประมาณในการสงเสรมการขาย และการชะลอตวของผผลตภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายท าในประเทศไทย

3) ธรกจใหบรการและใหเชาอปกรณในการถายท า

รายไดหลกจากธรกจนมาจากการใหเชาอปกรณพรอมการใหบรการโดยบคลากรทมความเชยวชาญในอปกรณดงกลาว ทงนจากนโยบายของกลม MATCH ทใหความส าคญกบธรกจบรการและใหเชาอปกรณ และการรกษาความมประสทธภาพอยางเปนมาตรฐานในการใหบรการแกลกคา ตลอดจนการมอปกรณทมความทนสมยตอความตองการของลกคาทงในประเทศและตางประเทศ สงผลใหรายไดของธรกจนไดเตบโตอยางตอเนองจากจ านวน 257.4 ลานบาท ในป 2555 เปน 348.4 ลานบาท และ 388 ลานบาท ในป 2556 และป 2557 ตามล าดบ โดยเพมขนคดเปนรอยละ 35.4 และรอยละ 11.4 ตามล าดบ

ส าหรบในชวง 6 เดอนแรกของป 2558 กลม MATCH มรายไดจากธรกจใหบรการและใหเชาอปกรณ 214.7 ลานบาท คดเปนรอยละ 66 ของรายไดหลกทงหมด คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 5.1 จากงวดเดยวกนของปกอน โดยเปนผลมาจากนโยบายของกลม MATCH ทเนนปรบปรงการใหบรการและลงทนในอปกรณอยางตอเนอง

Page 33: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 31

4) ธรกจสงพมพ

กลม MATCH มรายไดธรกจสงพมพลดลงอยางตอเนอง โดยป 2555-2557 มรายไดจ านวน 65.2 ลานบาท 52.2 ลานบาท และ 40.6 ลานบาท ลดลง 13 ลานบาท และ 11.6 ลานบาท ตามล าดบ หรอลดลงเปนอตรารอยละ 19.9 และ 22.2 ตามล าดบจากป 2555 โดยมปจจยมาจากการหดตวของอตสาหกรรมสงพมพในปจจบน ในป 2557 ยอดจ าหนายสงพมพและการขายโฆษณาในนตยสารของทงอตสาหกรรมลดลง เนองจากการถกสออน เชน สอออนไลน โซเชยลเนตเวรก ตลอดจนชองรายการ เคเบลทว มาทดแทนสวนแบงตลาด

ในชวง 6 เดอนแรกป 2558 กลม MATCH มรายไดจากธรกจสงพมพ 14.5 ลานบาท ลดลง 7.2 ลานบาท เมอเทยบกบงวดเดยวกนของป 2557 อนเนองมาจากสาเหตดงทกลาวในวรรคกอน

5) ธรกจรบจดกจกรรม

รายไดจากธรกจรบจดกจกรรมในป 2557 มจ านวน 49.9 ลานบาท เพมขน 12.1 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 32 เมอเทยบกบป 2556 ซงมจ านวน 37.8 ลานบาท มสาเหตหลกมาจากงานจดกจกรรมสงเสรมการตลาด วางแผนสอประชาสมพนธ เผยแพรภาพลกษณขององคกร และบรหารจดงานแกภาครฐและเอกชน ทเพมมากขน

ในชวง 6 เดอนแรกป 2558 กลม MATCH มรายไดจากธรกจรบจดกจกรรม 20.4 ลานบาท เพมขน 12.2 ลานบาท เมอเทยบกบงวดเดยวกนของป 2557 จากการจดงาน CBU Back to School 2015 งาน Honda LPGA 2015 Charity Night เปนตน

6) ธรกจอน

นอกจากรายไดจาก 5 ธรกจหลกทกลาวขางตนแลว กลม MATCH ยงมรายไดจากธรกจบรการ ผลต รบจาง ตดตอ และรายไดจากการขายสนคารวมประมาณ 4-22 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1-3 ของรายไดรวมจากธรกจหลก ส าหรบในชวง 6 เดอนแรก ป 2558 รายไดจากธรกจอน 6.1 ลานบาท เพมขนจาก 3.9 ลานบาทในงวดเดยวกนของปกอน โดยรายไดทเพมขนมาจากธรกจตดตอทเรมรบรรายไดในชวงไตรมาสแรกป 2558

7) รายไดอนๆ

โดยในชวงป 2555-2557 กลม MATCH มรายไดอนประมาณ 12-19 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 2 ของรายไดรวม รายไดอนๆ ในป 2557 จ านวน 19.6 ลานบาท ไดแก ก าไรจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรมของเงนลงทนชวคราว-หลกทรพยเพอคา 14.4 ลานบาท และดอกเบยรบจากเงนฝาก ส าหรบงวด 6 เดอนแรกของป 2558 กลม MATCH มรายไดอน 4.5 ลานบาท ซงสวนใหญเปนดอกเบยรบจากเงนฝาก

สรปตนทนขายและคาใชจายในการขายและการบรหาร

ภาพรวมตนทนขายและใหบรการของกลม MATCH ประกอบดวย เงนเดอน คาแรง ผลประโยชนอนของพนกงาน คาเชาเวลาส าหรบธรกจผลตรายการโทรทศน คาเสอมราคาส าหรบธรกจบรการและใหเชาอปกรณ ตนทน Production ส าหรบธรกจรบจางผลตภาพยนตรโฆษณา ตนทนการพมพส าหรบธรกจสงพมพและคาใชจายอน ๆ ตนทนขายและใหบรการรวมของกลม MATCH คดเปนประมาณรอยละ 60-65 ของรายไดจากธรกจหลก สงผลใหอตราก าไรขนตนของกลม MATCH อยทระดบรอยละ 34-39 ของรายไดจากธรกจหลก

ในชวงป 2555-2557 กลม MATCH มคาใชจายในการขายและบรหารประมาณปละ 170-207 ลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 24-29 ของรายไดรวม คาใชจายในการขายและบรหารในป 2555-2556 มจ านวนใกลเคยงกนท 170.7 ลานบาท และ 171.8 ลานบาท ตามล าดบ คดเปนสดสวนรอยละ 24.9 ของรายไดรวมในป 2556 ส าหรบป

Page 34: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 32

2557 กลม MATCH มคาใชจายในการขายและบรหารเปนจ านวน 207 ลานบาท เพมขน 35.2 ลานบาทจากป 2556 เนองจากคาใชจายเกยวกบบคลากรเพมขนเปนผลมาจากการปรบโครงสรางการบรหารงานชวงตนป 2557 เพอรองรบการขยายตวของธรกจ ในขณะทรายไดรวมเพมขนเพยงรอยละ 1.9 สงผลใหสดสวนคาใชจายในการบรหารตอรายไดรวมเพมขนเปนรอยละ 29.4

ในชวง 6 เดอนแรกของป 2558 กลม MATCH มตนทนขายและใหบรการ 218.4 ลานบาท เพมขน 4.9 ลานบาท จากงวดเดยวกนของปกอน ในขณะทรายไดหลกหดตวลงตามสภาวะเศรษฐกจ สงผลใหอตราก าไรขนตนลดลงจากรอยละ 36.5 ในงวดเดยวกนของปกอน เหลอทประมาณรอยละ 31.9 ส าหรบคาใชจายในการขายและบรหารในชวง 6 เดอนแรกของป 2558 มจ านวน 103.3 ลานบาท ใกลเคยงกบงวดเดยวกนของปกอน

ก าไรจากการด าเนนงานและก าไรสทธ

เมอพจารณาถงก าไรจากการด าเนนงานของกลม MATCH โดยไมรวมรายไดอน พบวากลม MATCH มก าไรจากการด าเนนงานระหวางป 2555-2557 จ านวน 65.9 ลานบาท 81.9 ลานบาท และ 22.9 ลานบาท ตามล าดบ และมอตราก าไรจากการด าเนนงานเทากบรอยละ 10.9 รอยละ 12.2 และรอยละ 3.3 ตามล าดบ โดยก าไรจากการด าเนนงานในป 2557 ปรบตวลดลง 59 ลานบาท หรอลดลงคดเปนรอยละ 72 เนองจากคาใชจายบรหารทเพมสงขน กลมบรษทฯ มก าไรสทธในป 2555-2557 เปนจ านวน 58.5 ลานบาท 78.5 ลานบาท และ 29.4 ลานบาทตามล าดบ และมอตราก าไรสทธรอยละ 9.5 รอยละ 11.4 และรอยละ 4.2 ตามล าดบ โดยก าไรสทธปรบตวลดลงเปนผลมาจาก 1) ยอดขายและอตราก าไรขนตนทลดลงตามสภาวะของอตสาหกรรม และ 2) คาใชจายบรหารทเพมขน

ในงวด 6 เดอนแรกของป 2558 กลม MATCH มผลขาดทนสทธ 13.2 ลานบาท ลดลงจากผลก าไรสทธ 21.1 ลานบาท ในงวดเดยวกนของปกอน เนองจากการหดตวของรายไดและอตราก าไรขนตนตามทไดกลาวมาขางตน

การวเคราะหฐานะการเงน

สนทรพย

ณ สนป 2555-สนไตรมาส 2 ป 2558 กลม MATCH มสนทรพยรวม 582.3 ลานบาท 1,352.9 ลานบาท 1,496.7 ลานบาท และ 1,470.3 ลานบาท ตามล าดบ สนทรพยหลกของกลม MATCH ประกอบดวย อาคารและอปกรณสทธ คดเปนรอยละ 6-40 ของสนทรพยรวม โดยในป 2557 กลม MATCH ลงทนซอทดนส าหรบโครงการเมองถายหนงครบวงจร และรองลงมาไดแกสนทรพยทมไวเพอใหเชา คดเปนรอยละ 18-22 ของสนทรพยรวม ประกอบดวยอปกรณกองถายเพอใหเชาของ GH เปนหลก ทงนสนคาคงเหลอทเพมขนระหวางงวดสนป 2557 และสนไตรมาส 2 ป 2558 จาก 7.4 ลานบาท เปน 15.9 ลานบาท เกดจากการจดประเภทรายการวสดสนเปลองของธรกจใหเชาอปกรณใหสอดคลองกบการใชงานของสนทรพย โดยจ านวนวสดสนเปลองทเพมขนสอดคลองกบภาพรวมของสนทรพยทมไวเพอใหเชาทเพมขน

หนสน

หนสนรวมของกลม MATCH ณ สนป 2555-สนไตรมาส 2 ป 2558 อยท 100.2 ลานบาท 100.7 ลานบาท 181.2 ลานบาท และ 197.3 ลานบาท โดยหนสนจ านวน 80.1 ลานบาท หรอกวารอยละ 40 ของหนสนรวมเปนเงนกยมระยะยาวทกยมจากสถาบนการเงนเพอใชในการลงทนซออปกรณในการถายท าภาพยนตรของบรษทเกยรเฮด ทงนหนสนรวมทเพมขนระหวางงวดสนป 2557 และสนไตรมาส 2 ป 2558 จาก 181.2 ลานบาท เปน 197.3 ลานบาท มสาเหตหลกมาจากเงนเบกเกนบญชธนาคารเพมขน 8.7 ลานบาท เพอใชหมนเวยนในกจการ

Page 35: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 33

สวนของผถอหน

ในป 2557 บรษทฯ มสวนของผถอหนจ านวน 1,315.5 ลานบาท เพมขน 63.3 ลานบาทหรอเพมขนคดเปนรอยละ 5.1 เมอเปรยบเทยบกบ ณ สนป 2556 เนองจากในระหวางป 2557 มผถอใบส าคญแสดงสทธ (MATCH-W2) ไดใชสทธซอหนสามญจ านวน 57,657,032 หนวย ในอตราการใชสทธ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ ตอ 1.082 หนสามญในราคาใชสทธหนละ 1.293 บาท คดเปนจ านวนเงน 80.7 ลานบาท ท าใหบรษทฯ มหนสามญจดทะเบยนเรยกช าระแลวเตมจ านวน 531,629,851 หน

ณ สนไตรมาส 2 ป 2558 บรษทฯ มสวนของผถอหนจ านวน 1,273 ลานบาท ลดลง 42.5 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 3.2 เมอเปรยบเทยบกบ ณ สนป 2557 เนองจากบรษทฯ มผลขาดทนสทธในชวง 6 เดอนแรกของป จ านวน 13.2 ลานบาท และการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2557 จ านวน 29.2 ลานบาท และมมลคาตามบญชตอหน (Book Value Per Share) ณ 30 มถนายน 2558 เทากบ 2.38 บาทตอหน

Page 36: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 34

3. ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความสมเหตสมผลและประโยชนของรายการ

ในการพจารณาความสมเหตสมผลและประโยชนของการเขาท ารายการในครงน ทปรกษาทางการเงนอสระไดพจารณาจากประเดนทส าคญดงตอไปน

3.1 วตถประสงคและความจ าเปนในการท ารายการ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดทบทวนความเหมาะสมของผงทตงโครงการ New Home ในบรเวณทดนเพอใหเกดประโยชนจากการใชทดนทงแปลงสงสด และมมตใหยายทตงโครงการจากเดมทใชทดนแปลงดานหนาซงอยตดถนนใหญ ไปยงทดนดานหลงซงหางจากถนนใหญประมาณ 1-2 กโลเมตร เพอลดปญหาเสยงรบกวนในชวงเวลาถายท า ประกอบกบเพอเพมโอกาสในการใชประโยชนจากพนทดานหลงโดยรอบซงมความเหมาะสมในการใชเปนสถานทถายท ากลางแจงได ในขณะทบรษทฯ สามารถพฒนาทดนแปลงดานหนาเพอประโยชนเชงพาณชยอนๆ ตอไปไดในอนาคต นอกจากน คณะกรรมการบรษทฯ มมตใหปรบเปลยนวสดกอสรางสตดโอในรมเปนวสดทไดมาตรฐานสากล NC 25 เพอยกระดบสตดโอใหรองรบกบความตองการสตดโอทมคณภาพระดบมาตรฐานสากลของกลมผผลตภาพยนตรทงจากตางประเทศและในประเทศ และยกเลกแผนการลงทนกอสรางสตดโอใตน า คงเหลอสตดโอในรมจ านวน 5 หลง อาคารสรางฉากและเกบฉาก อาคารยานยนต และอาคารส านกงานรวมถงอาคารเกบอปกรณของเกยรเฮด

การเปลยนแปลงโครงการ New Home ดงกลาว สอดคลองกบวสยทศนและแผนการด าเนนงานของบรษทฯ ทตองการเปนผน าในการใหบรการสตดโอถายท าภาพยนตรระดบมาตรฐานสากลพรอมอปกรณใหเชาททนสมย เพอรองรบกลมผผลตภาพยนตร รายการโทรทศน และโฆษณาทงในประเทศและตางประเทศ ทตองการใชสตดโอระดบมาตรฐานสากล ซงคาดวาจะเพมขนตามนโยบายของรฐบาลทจะสนบสนนใหผผลตภาพยนตรจากตางประเทศเขามาใชอปกรณรวมถงสถานทถายท าในประเทศ ทงน คาดวาเมอโครงการ New Home แลวเสรจ จะเปนศนยใหบรการดานการถายท าภาพยนตรทไดมาตรฐานสากลและครบวงจรเปนแหงแรกในประเทศไทย ซงจะดงดดใหกองถายท าภาพยนตรจากตางประเทศเขามาใชบรการมากยงขน

3.2 เปรยบเทยบขอด ขอดอย ความเสยงจากการเขาท ารายการ

จากการพจารณาขอมลทไดรบจากกลมบรษทฯ รวมถงการพจารณาขอมลอนๆ จากแหลงภายนอกทเชอถอได ทปรกษาทางการเงนอสระ สามารถสรปประโยชน ขอดอย และความเสยงจากการเขาท ารายการลงทนในโครงการ New Home ไดดงน

3.2.1 ขอดของการท ารายการ

1) เปนการลงทนทสอดคลองกบเปาหมายและแผนธรกจ ทตองการเปนผประกอบการรายแรกทใหบรการทงอปกรณและสตดโอใหเชาระดบมาตรฐาน

ปจจบนมผประกอบการในธรกจใหเชาอปกรณเพอใชในการถายท าภาพยนตร หรอสตดโอใหเชาหลายราย แตผประกอบการสวนใหญไมสามารถตอบสนองความตองการของผใชบรการไดอยางครบถวน เชน อปกรณทมประสทธภาพมอยอยางจ ากด อปกรณลาสมยหรอไมเปนทตองการของลกคา การควบคมคณภาพเสยงของสตดโอไมไดมาตรฐาน หรอบางรายมเพยงอปกรณใหเชาแตไมมสตดโอเพอใชในการผลตและถายท า ท าใหผผลตภาพยนตรมภาระตนทนในการขนสงอปกรณไปยงสถานทถายท าเพมขน

โครงการ New Home เปนการลงทนทสอดคลองตามแผนธรกจทตองการเปนผประกอบการรายแรกในประเทศไทยทใหบรการดานการถายท าภาพยนตรแบบครบวงจร ครอบคลมตงแตการใหบรการเชาอปกรณ

Page 37: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 35

ททนสมยส าหรบการถายท า และอาคารโรงสรางฉาก (ขนตอนกอนการผลต) สตดโอใหเชาคณภาพสงตามมาตรฐานสากล NC 25 (ขนตอนการผลต) และอาคารจดเกบฉาก (ขนตอนหลงการผลต) นอกจากน ดวยประเภทวสดทใชกอสรางสตดโอเปนวสดกนเสยงคณภาพสงตามมาตรฐาน NC 25 สามารถรองรบผผลตภาพยนตรจากตางประเทศ ประกอบกบจดเดนดานบคลากรทมประสบการณและความเชยวชาญในอตสาหกรรมการถายท า อปกรณและเครองมอททนสมยและครบวงจร อกทงความหลากหลายของสถานทถายท าในประเทศและการขนสงและคมนาคมทสะดวก ซงชวยอ านวยความสะดวกใหกบผผลตภาพยนตร จงเปนปจจยสนบสนนและเสรมสรางศกยภาพในการแขงขนใหแกบรษทฯ

2) เปนการปรบเปลยนโครงการทกอใหเกดประสทธภาพในการใชทดนเพมขน

การเปลยนแปลงผงทตงโครงการ เปนไปเพอใหเกดประโยชนจากการใชทดนสงสด เนองจากทดนแปลงดานหลงทจะเปนทตงของสตดโอถายท าในรมและกลางแจงตามแผนพฒนาโครงการใหม มระยะหางจากถนนใหญประมาณ 1-2 กโลเมตร และไดปรบเปลยนวสดกอสรางสตดโอเปนวสดกนเสยงระดบมาตรฐาน NC 25 ซงจะชวยลดเสยงรบกวนในการถายท าไดเปนอยางด นอกจากน สภาพโดยรอบของทดนแปลงดานหลงยงสามารถใชเปนฉากในการถายท าไดตามความเหมาะสม ส าหรบทดนแปลงดานหนาซงมหนากวางตดถนนยาว 92 เมตร เปนทดนทมศกยภาพและเหมาะสมในการพฒนาไดหลายรปแบบ เชน การพฒนาเปนพนทเชงพาณชย ซงจะชวยเสรมศกยภาพของโครงการโดยรวม และสรางผลตอบแทนใหแกบรษทฯ ไดเพมขนในอนาคต

3) เพมโอกาสในการสรางรายไดและผลตอบแทนทดแกผถอหนในระยะยาว

ในชวงเดอนมกราคม – กรกฎาคม 2558 ประเทศไทยมรายไดจากการเขามาถายท าภาพยนตรในประเทศรวม 1,859 ลานบาท คดเปนสดสวนทสงถงรอยละ 96 ของรายไดทงปของป 2557 สะทอนใหเหนแนวโนมการเตบโตของอตสาหกรรมการถายท าภาพยนตร ประกอบกบการแขงขนของผประกอบการทไดรบใบอนญาตทวดจตอลทคาดวาจะท าใหความตองการใชสตดโอทงจากผผลตในประเทศและตางประเทศปรบตวเพมขน ซงจะสงผลใหกลมบรษทฯ มแหลงรายไดจากการใหเชาสตดโอเพมเตมและมการกระจายแหลงทมาของรายได ประกอบกบเมอโครงการ New Home ทประกอบดวยสตดโอใหเชา อาคารโรงสรางฉากและเกบฉาก เปดด าเนนการบางสวนในชวงปลายป 2559 จะชวยลดตนทนในการถายท าของผผลตภาพยนตร ทงในดานการขนสงอปกรณ และการเดนทาง ดงนน จงคาดวาโครงการจะไดรบการตอบรบทดจากผใชบรการและใหผลตอบแทนทดแกบรษทฯ ในระยะยาว

4) กอใหเกดการสงเสรมทางธรกจภายในกลมบรษทฯ และเพมประสทธภาพการด าเนนงาน

ปจจบนเกยรเฮดเปนผใหบรการใหเชาอปกรณส าหรบการถายท า ซงจ าเปนตองขนสงอปกรณไปยงสถานทถายท าหรอสตดโอตางๆ ทผผลตรายการเชาจากผประกอบการรายอน ซงท าใหผผลตรายการมตนทนการผลตทสงขน และการขนสงอปกรณไปยงสถานทถายท า ยงอาจท าใหเกดความเสยหายกบอปกรณ และสงผลตอประสทธภาพในการบรหารจดการอปกรณใหเชาของเกยรเฮด ดงนน การลงทนกอสรางโครงการ New Home ทประกอบดวยสตดโอใหเชา อาคารสรางฉากและจดเกบฉาก อาคารจดเกบอปกรณ จงท าใหกลมบรษทฯ สามารถใหบรการทเกยวเนองไดอยางครบวงจร เปนการอ านวยความสะดวกและชวยลดตนทนใหแกผเชา จงคาดวาผเชาจะใหการตอบรบเปนอยางด สงผลใหกลมบรษทฯ มรายไดจากการใหเชาสตดโอและรายไดจากการใหเชาอปกรณเพมสงขน อกทงยงชวยใหเกยรเฮดสามารถบรหารจดการอปกรณใหเชาไดอยางมประสทธภาพมากยงขน ลดระยะเวลาการขนสง เพมอตราการใชงานอปกรณ ลดคาใชจายในการ

Page 38: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 36

ซอมแซมอปกรณทเสยหายจากการขนสง สงผลใหความสามารถในการท าก าไรของกลมบรษทฯ เพมสงขน เพมประสทธภาพและความคลองตวในการด าเนนงาน

นอกจากน ปจจบนเกยรเฮดไดเชาอาคารหลายแหงเพอใชเปนส านกงาน และสถานทจดเกบอปกรณ ซงยงคงไมเพยงพอตอการใชงาน และท าใหมเกยรเฮดมภาระคาใชจายและความไมคลองตวในการด าเนนงาน

ทงน เมอโครงการ New Home แลวเสรจ เกยรเฮดจะยายส านกงานและการจดเกบอปกรณทงหมดมารวมไวในทเดยว ท าใหมความคลองตวในการท างานและความไดเปรยบในการแขงขนมากขน ชวยลดภาระคาเชาอาคารและโกดงเกบอปกรณลง อกทงยงชวยสงเสรมภาพลกษณของเกยรเฮดอกดวย

3.2.2 ขอดอยและความเสยงของการท ารายการ

1) ความเสยงจากการกอสรางโครงการลาชากวาก าหนดและตนทนโครงการสงกวาประมาณการ

บรษทฯ ประเมนวาการกอสรางสตดโอจะใชเวลาประมาณ 1 ป ซงคาดวาจะเรมใหบรการเชาสตดโอไดบางสวนในชวงปลายป 2559 ในกรณทมเหตการณทท าใหระยะเวลาการกอสรางขยายออกไป อาจสงผลใหตนทนโครงการเพมขน และการรบรรายไดของโครงการลาชากวาก าหนด

อยางไรกตาม ในการวาจางผรบเหมา บรษทฯ ไดพจารณาคดเลอกจากคณสมบตและประวตการท างานของผประกอบการรายใหญจ านวน 5 ราย เพอใหมนใจวาผรบเหมามประสบการณในการท างานเปนทยอมรบและจะสามารถสงมอบงานไดตามคณภาพและเวลาทก าหนด ประกอบกบในหนงสอแสดงเจตจ านงในการจางผรบเหมากอสรางไดระบระยะเวลากอสราง 12 เดอน โดยคาดวาจะเรมกอสรางไดภายในวนท 1 พฤศจกายน 2558 หรอภายใน 3 วนนบตงแตวนทบรษทยอยสงมอบพนทใหผรบเหมา อกทงในรางสญญาจางเหมากอสรางง ระบวาหากในกรณทการกอสรางลาชากวาระยะเวลาตามสญญา 12 เดอน โดยไมไดรบการตออายสญญาจากบรษทยอยโดยชอบ บรษทยอยสามารถปรบเงนไดในอตราวนละ 0.1% ของมลคางานทจางตามสญญาน แตไมเกน 10% ของมลคางานทจางตามสญญา และคาปรบส าหรบชดเชยใหทปรกษาโครงการอกวนละ 20,000 บาท ดวยคณสมบตและประสบการณของผรบเหมาทบรษทฯ พจารณาคดเลอก และขอก าหนดทชดเจนรวมถงคาชดเชยความเสยหายทผรบเหมาจะตองรบผดชอบกรณการกอสรางลาชา จงคาดวาโอกาสทการกอสรางจะลาชาและผลกระทบจะมเพยงเลกนอยเทานน

ส าหรบปจจยอนอนอาจกระทบตอตนทนโครงการ เชน การผนผวนของราคาวสดกอสราง หรอการผนผวนของอตราแลกเปลยน ซงอาจกระทบตอราคาวสดกอสรางทตองสงซอจากตางประเทศ เชน ผนง Acoustic ส าหรบกอสรางสตดโอระดบมาตรฐาน NC 25 นน คาดวาจะมผลกระทบเลกนอยเชนกน เนองจากบรษทยอยและผรบเหมา ไดลงนามในหนงสอแสดงเจตจ านงในการจางงาน ซงก าหนดมลคาการกอสรางไวรวม 537 ลานบาท โดยระบปรมาณและประเภทวสดกอสรางไวแลวทงหมดส าหรบสตดโอใหเชา อาคารสรางฉากและจดเกบฉาก และอาคารจดเกบอปกรณ อกทงในรางสญญาจางเหมากอสราง ไดก าหนดใหผรบเหมาตดตอสงจองหรอมดจ าวสด เครองจกรและอปกรณทใชในการกอสรางทกชนดกบผขายเพอเปนประกนวาจะไมมการเปลยนแปลงประเภทวสด ประกอบกบในการจดท าประมาณการตนทนการกอสราง บรษทฯ ไดก าหนดคาใชจายเผอเหลอเผอขาดประมาณรอยละ 5 ของมลคาการกอสรางโครงการทงหมด เพอรองรบการเพมขนของวสดกอสรางทอาจเกดขนในอนาคตส าหรบมลคากอสรางสวนทเหลอ 177 ลานบาททยงไมไดรวมในสญญาจางเหมาดงกลาว

Page 39: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 37

2) ความเสยงจากการจดหาแหลงเงนทน ภาระดอกเบยจายและสภาพคลองลดลง

โครงการ New Home ภายใตแผนการลงทนใหมมมลคาโครงการรวมทงสน 1,187 ลานบาท ประกอบดวยคาทดนและคาใชจายทเกยวของรวมจ านวน 473 ลานบาท (บรษทยอยไดช าระคาทดนแกผขายแลวทงจ านวนเมอตลาคม 2557) และคากอสรางจ านวน 714 ลานบาท ในขณะทบรษทฯ มเงนรบจากการเสนอขายหนสามญในป 2556 คงเหลอจ านวน 227 ลานบาท ดงนน บรษทฯ ตองการแหลงเงนทนส าหรบคากอสรางสวนทเหลออกจ านวน 487 ลานบาท (คดเปนรอยละ 40 ของมลคาการลงทนทงโครงการ) ซงบรษทฯ คาดวาจะสามารถกยมจากสถาบนการเงนได อยางไรกตาม หากบรษทฯ ไมสามารถจดหาแหลงเงนทนไดตามแผนทวางไว หรออาจไดรบเงอนไขการกยมทไมเปนไปตามคาดการณ อาจสงผลกระทบตอตนทนโครงการ และระยะเวลาทใชในการพฒนาโครงการ

นอกจากน การกยมเงนจากสถาบนการเงน จ านวน 487 ลานบาท เพอลงทนในโครงการ New Home จะกอใหเกดภาระดอกเบยจายเฉลยปละ 30 ลานบาท ซงอาจสงผลใหสภาพคลองของกลมบรษทฯ ลดลงและสงผลใหอตราสวนหนสนตอทนของบรษทฯ ปรบตวเพมขน ซงอาจเปนขอจ ากดในกรณทอนาคตบรษทฯ มความจ าเปนตองกยมเงนเพอลงทนในโครงการอนๆ เพมเตม

อยางไรกด ณ วนท 30 มถนายน 2558 บรษทฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจ านวน 315 ลานบาท อตราสวนหนสนตอทนเทากบ 0.15 เทา อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนทนเทากบ 0.08 เทา ภายหลงการกยม คาดวาอตราสวนหนสนตอทน และอตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนทน จะเพมขนเปน 0.54 เทา และ 0.46 เทา ตามล าดบ ซงยงอยในระดบต าเมอเทยบเคยงกบบรษทอนในอตสาหกรรม ประกอบกบบรษทฯ มสถานะเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มภาพลกษณและความนาเชอถอ จงคาดวาบรษทจะสามารถระดมทนจากแหลงเงนทนอนๆ ทมตนทนทางการเงนทต าลงได ผบรหารจงเชอมนวาบรษทฯ จะมเงนทนเพยงพอในการพฒนาโครงการ New Home

บรษทฯ คาดวาเมอโครงการ New Home เรมเปดใหบรการได จะท าใหบรษทฯ มความสามารถในการช าระคนเงนกไดเรวขน ท าใหภาระดอกเบยจายทยอยลดลง และอตราสวนหนสนตอทนทยอยปรบตวลดลงเชนกน

3) ความเสยงจากการขอใบอนญาตเปลยนแปลงการกอสรางโครงการ

การเปลยนแปลงผงท าเลทตงโครงการจ าเปนตองไดรบใบอนญาตจากองคการบรหารสวนต าบลบางเพรยง ซงปจจบน บรษทยอยอยระหวางการขอใบอนญาตเปลยนแปลงดงกลาว ทงน หากขนตอนการขอใบอนญาตลาชาออกไป หรอจ าเปนตองมการปรบเปลยนรปแบบโครงการ กอาจสงผลกระทบตอระยะเวลาการพฒนาโครงการ และการรบรรายไดและผลตอบแทนทคาดวาจะไดรบจากการลงทนกอาจเปลยนแปลงไปจากทคาดการณไว

อยางไรกตาม บรษทฯ คาดวาการขอใบอนญาตเปลยนแปลงการกอสรางจะไมลาชาจนกระทบกบระยะเวลาการกอสรางทก าหนดไว เนองจากเปนการขอเปลยนแปลงเพยงท าเลทตงจากทดนแปลงดานหนาไปยงดานหลง โดยทภาพรวมองคประกอบของโครงการยงคงไมเปลยนแปลงไปจากเดมทบรษทฯ เคยไดรบใบอนญาตกอสรางบนทดนแปลงดานหนาแลว

4) ความเสยงจากการไมสามารถหาผเชาไดตามเปาหมาย

กลมบรษทฯ อาจมความเสยงทโครงการดงกลาวจะไมไดรบความนยมจากลกคา หรอไมสามารถหาผเชาไดตามเปาหมาย ท าใหรายไดทไดรบต ากวาทคาดการณ อาจสงผลใหเกดผลขาดทนในชวงแรกของการลงทน และผลตอบแทนไมคมคากบการลงทน

Page 40: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 38

จากขอมลปจจบน โครงการ New Home จะเปนสตดโอระดบมาตรฐานสากล NC 25 พรอมอปกรณใหเชาททนสมย แหงแรกในประเทศ และดวยประสบการณในธรกจ ความเชยวชาญและความสมพนธของผบรหารกบผผลตภาพยนตรและผเกยวของในอตสาหกรรม กลมบรษทฯ จงคาดวาจะสามารถจดหาผเชาไดตามเปาหมาย อกทงภาวะอตสาหกรรมทเปลยนแปลงไปสยคดจตอล สงผลใหมความตองการใชงานสตดโอเพมขนอยางมาก ประกอบกบการทกลมบรษทฯ เปนผใหบรการเชาอปกรณและสตดโอแบบครบวงจรและมทมงานทเชยวชาญ รวมทงสถานทของโครงการทมพนทรองรบการใชงานทเกยวของอนๆ ได จงคาดวาจะไดรบการตอบรบทดจากผผลตภาพยนตรและผเกยวของในอตสาหกรรม

3.3 สรปความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความสมเหตสมผลของรายการ

การลงทนโครงการ New Home ซงมการเปลยนแปลงผงทตงโครงการและปรบเปลยนประเภทวสดกอสรางเพอเพมคณภาพสตดโอใหไดระดบมาตรฐานสากล เปนการด าเนนงานทสอดคลองกบแผนธรกจของบรษทฯ ทตองการเปนผใหบรการรายแรกของประเทศทใหบรการครอบคลมครบวงจรในอตสาหกรรมสอภาพยนตรและโทรทศน เมอโครงการแลวเสรจ กลมบรษทฯ จะเปนผใหบรการรายแรกทใหบรการสตดโอใหเชา พรอมใหเชาอปกรณการถายท า ซงจะท าใหกลมบรษทฯ มรายไดจากการใหเชาสตดโอเพมขน และยงมรายไดจากการใหเชาอปกรณทคาดวาจะเตบโตเชนเดยวกน

อนง โครงการดงกลาวยงคงมความเสยงในดานตางๆ จากการพฒนาโครงการ เชน ความเสยงจากการลาชาของการกอสรางโครงการ ความเสยงจากการจดหาแหลงเงนทน และความเสยงจากการไมสามารถหาผเชาไดตามเปาหมาย เปนตน อยางไรกตาม ดวยการสรรหาและคดเลอกผรบเหมากอสรางทมประสบการณและชอเสยงเปนทยอมรบ ฐานะการเงนทแขงแกรงของบรษทฯ และประสบการณในธรกจภาพยนตรและโทรทศนมาอยางตอเนองของฝายบรหาร บรษทฯ จงเชอมนวาการพฒนาโครงการ New Home จะด าเนนการไปไดตามแผนงานทก าหนดและจะไดรบการตอบรบทดจากผผลตภาพยนตรและผเกยวของในอตสาหกรรม ท าใหความเสยงดงกลาวไมนาจะสงผลกระทบตอบรษทฯ อยางเปนสาระส าคญ

ดงนน ทปรกษาทางการเงนอสระจงมความเหนวา การเปลยนแปลงการลงทนกอสรางโครงการ New Home มความสมเหตสมผล และนาจะสงผลดกบภาพรวมและการเตบโตอยางยงยนของบรษทฯ ในอนาคต

Page 41: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 39

4. ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความเหมาะสมของราคา

ทปรกษาทางการเงนอสระไดพจารณาความสามารถในการสรางกระแสเงนสดในอนาคต (Free Cash Flow) ของโครงการ New Home โดยพจารณาความเปนไปไดของโครงการจากการค านวณหามลคาปจจบน (Net Present Value หรอ “NPV”) ระยะเวลาคนทน (Payback Period) และอตราผลตอบแทนจากการลงทน (Internal Rate of Return หรอ “IRR”) เปรยบเทยบกบตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนก (Weighted Average Cost of Capital หรอ “WACC”) ของโครงการ ทงนการประเมนความเหมาะสมของการลงทนในโครงการตงอยบนสมมตฐานวาตวแปรทส าคญในการจดท าประมาณการทางการเงนของโครงการนนมความสมเหตสมผลตลอดระยะเวลาประมาณการ

ทปรกษาทางการเงนอสระไดสอบทานประมาณการทางการเงนของโครงการซงผบรหารของกลมบรษทฯ เปนผจดท าขนตามแผนการพฒนาโครงการ New Home และไดปรบปรงสมมตฐานบางรายการใหสอดคลองกบสภาวะตลาดและการแขงขนในปจจบน ตลอดจนการวเคราะหภาวะอตสาหกรรมและปจจยตางๆ เพอใหเปนไปตามหลกความระมดระวง (Conservative Basis) โดยตงอยบนสมมตฐานทวาโครงการจะยงคงด าเนนไปอยางตอเนอง โดยไมมการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญภายใตสภาวะเศรษฐกจและสถานการณในปจจบน ซงหากภาวะเศรษฐกจและปจจยภายนอกอนๆ ทมผลกระทบตอการด าเนนงานของโครงการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญจากสมมตฐานทก าหนดไว มลคาของโครงการทประเมนไดจะเปลยนแปลงดวยเชนกน

การประเมนความเหมาะสมของการลงทนในโครงการ

โครงการ New Home ประกอบดวยสตดโอใหเชา อาคารสรางฉากและเกบฉากใหเชา อาคารยานยนต อาคารส านกงาน และอาคารจดเกบอปกรณของเกยรเฮด ตามรายละเอยดดงน

จ านวน (หลง) พนทรวม (ตร.ม.) สตดโอ 5 6,000 อาคารสรางฉาก 1 648 อาคารเกบฉาก 1 648 สถานทถายท ากลางแจง - - อาคารส านกงานและจดเกบอปกรณถายท าของเกยรเฮด 1 4,000 อาคารยานยนตของเกยรเฮด 1 1,639

ในการประเมนความเหมาะสมของการลงทนในโครงการ ทปรกษาทางการเงนอสระไดท าการประเมนกระแสเงนสดของโครงการ (Free Cash Flow) ทคาดวาจะเกดขนจากการด าเนนโครงการในระยะเวลา 10 ป นบจากโครงการเรมด าเนนการและมรายได

ตามแผนงานของกลมบรษทฯ โครงการจะใชระยะเวลากอสราง 1 ป คาดวาจะเรมเปดใหเชาสตดโอบางสวนไดภายในป 2559 อยางไรกตาม เพอใหการประเมนการลงทนในโครงการเปนไปตามหลกความระมดระวง (Conservative Basis) ทปรกษาทางการเงนอสระไดใชสมมตฐานวาโครงการ New Home จะสามารถเปดใหบรการเชงพาณชยไดในป 2560 เปนตนไป

Page 42: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 40

สมมตฐานส าคญทใชในการประเมนความเปนไปไดของโครงการ สรปไดดงน

1. รายไดคาเชา

ประมาณการรายไดคาเชาในอนาคตจากพนทเชา อตราคาเชา และอตราการใชพนท มรายละเอยดดงน

1.1 รายไดคาเชาหองสตดโอ

อตราคาเชาและพนทเชา กลมบรษทฯ ก าหนดอตราคาเชาเรมตนในปแรกของการเรมด าเนนการ (2560) ดงน

- สตดโอจ านวน 5 หลง พนทรวม 6,000 ตารางเมตร คาเชาคดตอตารางเมตรตอวน (12 ชวโมง) อางองอตราคาเชาสตดโอของผประกอบการในอตสาหกรรมใหเชาสตดโอ

- สถานทถายท ากลางแจง คาเชาตอวน (12 ชวโมง) อางองจากคาเฉลยขอมลการเชาสถานททผประกอบการในอตสาหกรรมใชถายท า

และก าหนดนโยบายปรบคาเชาในอตรารอยละ 3.5 ตอป ซงสอดคลองกบการปรบราคาคาเชาอาคารทวไป

อตราการใชพนท ส าหรบสตดโอ และสถานทถายท ากลางแจงก าหนดทรอยละ 40 ตอปในป 2560 และปรบเพมขนทกป ในอตรารอยละ 5 ตอป สงสดทรอยละ 70 ในป 2566 และคงทตลอดระยะเวลาโครงการทเหลอ อางองจากประมาณการของฝายบรหารของบรษทฯ การสอบถาม และสอบทานกบขอมลผประกอบการบางรายทเปดเผยตอสาธารณะ

ทงน ประมาณการอตราเตบโตของรายไดคาเชาหองสตดโอของโครงการ สอดคลองกบอตราการเตบโตเฉลยของรายไดจากกองถายภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายท าในประเทศไทย ในชวง 5 ปทผานมา โดยยงไมไดพจารณาถงการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยนทคาดวาจะมผลใหอตสาหกรรมสอภาพยนตรและโทรทศนเตบโตเพมมากขน

1.2 รายไดคาเชาอาคารสรางฉากและจดเกบฉาก

อตราคาเชาและพนทเชา ปจจบน ผใชบรการจะตองเชาหองสตดโอ หรอเชาสถานทอนๆ เพอใชในการเตรยมฉากหรอจดเกบฉากและอปกรณ ในขณะทโครงการ New Home ไดจดพนทใหเชาส าหรบบรการดงกลาวแยกจากสตดโอ รวมทงหมด 1,296 ตารางเมตร โดยก าหนดคาเชารายวนในอตราต ากวาคาเชาสตดโอ โดยอางองจากขอมลการใหเชาของผประกอบการในอตสาหกรรม และก าหนดนโยบายปรบคาเชาในอตรารอยละ 3.5 ตอป ซงสอดคลองกบการปรบราคาคาเชาอาคารทวไป

อตราการใชพนท ก าหนดทรอยละ 40 ตอปในป 2560 และปรบเพมขนทกป ในอตรารอยละ 5 ตอป สงสดทรอยละ 70 ในป 2566 และคงทตลอดระยะเวลาโครงการทเหลอ

Page 43: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 41

1.3 รายไดอน ประกอบดวย

รายไดคาเชาหองแตงตวสวนเพมจ านวน 21 หอง ก าหนดอตราคาเชาท 3,000 บาทตอวน และปรบคาเชาในอตรารอยละ 3.5 ตอป อตราการใชพนทคงททรอยละ 30 ในป 2560 และปรบเพมขนทกปในอตรารอยละ 5 ตอป สงสดทรอยละ 55 ตอป ในป 2565 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ทงนอตราการใชหองแตงตวนอยกวาอตราการใชสตดโอเนองจากในอตราคาเชาสตดโอทเรยกเกบไดครอบคลมหองอเนกประสงค หองครว หองแตงตว หองทานอาหาร แตในบางกรณทมกองถายท าจากตางประเทศมาใชบรการ อาจมความประสงคทจะใชบรการหองแตงตวสวนเพม ซงกลมบรษทฯ ไดจดเตรยมหองดงกลาวเพอใหบรการ

รายไดคาเชาสตดโอนอกเวลาท าการรอยละ 1 ของรายไดคาเชาสตดโอ

ประมาณการรายไดของโครงการ

ปทของโครงการ 1 2 3 4 5 หนวย: ลานบาท 2560 2561 2562 2563 2564 รายไดคาเชาสตดโอ 56.16 65.39 75.20 85.62 96.67 รายไดคาเชาสถานทกลางแจง 7.45 8.68 9.98 11.36 12.83 รายไดคาเชาสวนสรางฉากและเกบฉาก 1.56 1.82 2.10 2.39 2.69 รายไดอน 7.68 9.24 10.91 12.68 14.56 รายไดรวม 72.86 85.13 98.18 112.04 126.75 ปทของโครงการ 6 7 8 9 10

2565 2566 2567 2568 2569 รายไดคาเชาสตดโอ 108.39 120.81 125.04 129.42 133.95 รายไดคาเชาสถานทกลางแจง 14.38 16.03 16.59 17.17 17.77 รายไดคาเชาสวนสรางฉากและเกบฉาก 3.02 3.37 3.48 3.61 3.73 รายไดอน 16.56 17.24 17.84 18.47 19.11 รายไดรวม 142.35 157.45 162.96 168.66 174.56

2. ตนทนโครงการ

ตนทนหลกของโครงการ New Home ประกอบดวย ตนทนทดนและคาใชจายทเกยวของรวมจ านวน 473 ลานบาท และ ตนทนคากอสรางโครงการและคาใชจายทเกยวของ จ านวน 714 ลานบาท คดเปนมลคาการลงทนทงโครงการรวมทงสน 1,187 ลานบาท พนทกอสราง 76,800 ตารางเมตร ตนทนกอสรางเฉลยตอตารางเมตร 15,500 บาทตอตารางเมตร ซงมรายละเอยดดงน

จ านวนเงน (ลานบาท)

พนท (ตร.ม.)

คาใชจายเฉลย (บาทตอตร.ม.)

ตนทนทดน/1 473 346,224 1,367 รวมตนทนทดน 473 346,224 1,367 ตนทนกอสราง – สตดโอ 374 11,226 33,300 ตนทนกอสราง – อาคารสรางฉากและจดเกบฉาก 43 1,741 24,700 ตนทนกอสราง – อาคารยานยนตของเกยรเฮด 30 1,639 18,300 ตนทนกอสราง – การเตรยมงาน และงานภายนอก 91 76,800 1,200

Page 44: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 42

จ านวนเงน (ลานบาท)

พนท (ตร.ม.)

คาใชจายเฉลย (บาทตอตร.ม.)

ตนทนกอสราง– อาคารจดเกบอปกรณ ส านกงานเกยรเฮด /2 80 4,000 20,000 ตนทนการปรบสภาพทดน /2 31 76,800 400 รวมตนทนคากอสราง/3 649 คาออกแบบโครงการ และคาทปรกษาโครงการ/2 33 คาใชจายเผอเหลอเผอขาด/2 32 รวมคาใชจายอน 65 รวมตนทนโครงการ 1,187 76,800 15,500

หมายเหต: /1 ตนทนทดนรวมคาใชจายอนๆ ทเกยวของจ านวนประมาณ 18 ลานบาท /2 ประมาณการโดยฝายบรหาร /3 ตนทนคากอสรางโครงการในเฟสแรก บนทดน 48 ไร (19,200 ตารางวา หรอ 76,800 ตารางเมตร) ทดนแปลงดานหนาสวนทเหลอใชเพอรองรบการพฒนาเชงพาณชยในอนาคต

ทงน ในการประมาณการตนทนกอสรางโครงการ ทปรกษาทางการเงนอสระอางองจากหนงสอแสดงเจตจ านงในการจางงานททางกรไทยตอบรบเปนผรบเหมากอสรางโครงการ New Home ส าหรบการกอสรางสตดโอ อาคารโรงสรางฉากและเกบฉาก อาคารยานยนต มลคาการกอสรางรวม 537 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 75.32 ของมลคาการกอสรางทงโครงการ ส าหรบสวนทเหลอจ านวน 177 ลานบาท อางองจากประมาณการทจดท าขนโดยฝายบรหาร

ตนทนหลกของโครงการประกอบดวยตนทนทดนคดเปนรอยละ 40 ของตนทนทงโครงการ ซงบรษทยอยไดเขาท ารายการซอจากบสก. ในเดอนตลาคม 2557 ตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2557 ตนทนหลกรองลงมาไดแก คากอสรางสตดโอซงคดเปนรอยละ 32 ของตนทนทงโครงการ เนองจากฝายบรหารมแผนทจะพฒนาสตดโอใหไดระดบมาตรฐาน NC 25 เพอรองรบทงกลมลกคาจากตางประเทศและในประเทศ ท าใหกลมบรษทฯ จ าเปนตองใชวสดและระบบกนเสยงทไดมาตรฐาน ซงมคณสมบตพเศษตางจากการกอสรางสตดโอทวไป ท าใหตนทนการกอสรางปรบตวเพมขน

บรษทยอยไดช าระคาทดนและคาใชจายทเกยวของรวม 473 ลานบาทในป 2557 ส าหรบตนทนการปรบสภาพทดนจ านวน 31 ลานบาท บรษทยอยคาดวาจะช าระภายในป 2558 สวนคากอสรางสตดโอ อาคารสรางฉากและจดเกบฉาก อาคารยานยนต และคาทปรกษาโครงการรวมทงหมดจ านวน 602 ลานบาท จะทยอยช าระภายในป 2559 สวนมลคาเงนลงทนอาคารส านกงาน อาคารจดเกบอปกรณของเกยรเฮดจ านวน 80 ลานบาทจะทยอยช าระในป 2560

3. คาใชจายในการด าเนนงาน

คาใชจายในการด าเนนงานโครงการ ประกอบดวย คาใชจายในการโฆษณาและประชาสมพนธ ตนทน คาสาธารณปโภค คาซอมแซมบ ารงรกษา คาเบยประกนภย และคาใชจายในการด าเนนงานอนๆ โดยสมมตฐานทใชในการจดท าประมาณการทางการเงน เปนไปตามขอมลทไดรบจากผบรหารของบรษทฯ เปนหลก โดยมรายละเอยด ดงน

1) คาใชจายการโฆษณาและประชาสมพนธ เทากบรอยละ 5 ของรายไดทงหมด 2) คาสาธารณปโภค เทากบรอยละ 10 ของรายไดทงหมด 3) คาซอมแซมและบ ารงรกษา เทากบรอยละ 10 ของคาเสอมราคาในแตละป 4) คาภาษโรงเรอน ประมาณการทรอยละ 12.5 ของรายไดคาเชาทงหมด

Page 45: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 43

5) คาใชจายในการด าเนนงานอนๆ ประกอบดวย คาใชจายพนกงาน คาจางบรการรกษาความสะอาด และคาใชจายในการบรหารอนๆ โดยก าหนดใหคาใชจายในการด าเนนงานอนๆ คดเปนสดสวนรอยละ 5 ของรายไดคาเชาทงหมด

ทงน ทปรกษาทางการเงนอสระไดพจารณาอตราก าไรจากการด าเนนงานกอนคาเสอมราคา ดอกเบยจายและภาษเงนได ตอรายไดรวม (EBITDA Margin) ของโครงการเปรยบเทยบกบผลประกอบการของบรษทนอกตลาดหลกทรพย ทประกอบธรกจใหเชาสตดโอทมลกษณะคลายคลง (“บรษทเทยบเคยง”) เพอพจารณาความเหมาะสมของสมมตฐานทไดรบจากกลมบรษทฯ ซงพบวาประมาณการ EBITDA Margin ของโครงการมคาเฉลยอยทรอยละ 65 ของรายไดรวม ในขณะทบรษทเทยบเคยงมอตราก าไรดงกลาวในชวงป 2552-2557 อยทประมาณรอยละ 70 ของรายไดรวม เนองจากโครงการมขนาดใหญ และสตดโอกอสรางดวยวสดเฉพาะทมคณสมบตพเศษทแตกตางจากสตดโอทวไป จงอาจมคาใชจายในการบรหาร คาใชจายในการประชาสมพนธ รวมถงคาใชจายในการบ ารงดแลรกษาสตดโอทสงขน ทงนฝายบรหารไดประมาณการบนสมมตฐานตามหลกความระมดระวง

4. คาใชจายในการลงทนอนๆ (Capital Expenditure)

คาใชจายในการลงทนอน นอกเหนอจากคาทดนและคากอสราง ไดแก คาใชจายในการปรบปรงและซอมบ ารงอาคาร โดยประมาณการท 15 ลานบาท ทกๆ 5 ป เรมตนในป 2564 เพอใหตวอาคารคงอยในสภาพทใชงานได โดยเงนลงทนดงกลาวจะปรบขนในอตรารอยละ 3 ตามอตราเงนเฟอเฉลยระยะยาวในอนาคต

5. คาเชาอาคารส านกงานและอาคารจดเกบอปกรณทประหยดได

เนอทในโครงการจ านวน 5,000 ตารางเมตร จะถกใชงานโดยเกยรเฮด ซงจะประกอบดวยอาคารส านกงานและอาคารจดเกบอปกรณเนอท 4,000 ตารางเมตร และอาคารยานยนต 1,000 ตารางเมตร เพอทดแทนสถานทเดมซงปจจบนเกยรเฮดเชากบบคคลภายนอก ภายหลงจากโครงการแลวเสรจ จะท าใหกลมบรษทฯ ประหยดคาเชาอาคารส านกงานและอาคารจดเกบอปกรณ โดยคาเชาทประหยดไดในปแรกอางองจากอตราคาเชาของเกยรเฮดในปจจบนทปละ 6.5 ลานบาท และปรบเพมขนในอตรารอยละ 10 ทกๆ 3 ป

6. มลคาหลงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)

ทปรกษาทางการเงนอสระจดท าประมาณการมลคาหลงระยะเวลาประมาณการบนสมมตฐานวาโครงการดงกลาว จะด าเนนไปอยางตอเนองโดยไมมการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญภายใตสภาวะเศรษฐกจและสถานการณปจจบน ดงนน ในการประมาณการกระแสเงนสดรบในป 2569 ซงเปนปสดทายของประมาณการ จงไดรวมมลคาหลงระยะเวลาประมาณการ โดยค านวณจากกระแสเงนสดรบของกจการในป 2569 จากสตรการค านวณดงตอไปน

Terminal Value = FCFF2569 *(1+g)/(WACC-g)

FCFF2569 = กระแสเงนสดของโครงการในป 2569 g = อตราการเตบโตระยะยาวหลงจากป 2569 ซงก าหนดใหเทากบรอยละ 3.00 ตอป

อางองการคาดการณอตราเงนเฟอระยะยาวในอนาคต WACC = ตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนกของบรษทฯ

Page 46: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 44

7. แหลงเงนทนของโครงการ

แหลงเงนทนของโครงการ มาจากเงนรบจากการเสนอขายหนสามญเพมทนในป 2556 จ านวน 700 ลานบาท และเงนกยมจากสถาบนการเงนในสดสวนดงน

จ านวนเงน สดสวนของตนทนโครงการ เงนจากเสนอขายหนสามญเพมทนในป 2556 เพอใชในโครงการ 700 59% เงนกยมจากสถาบนการเงน 487 41% รวมแหลงเงนทนของโครงการ 1,187

ทงน อตราดอกเบยเงนกยมจากสถาบนการเงน อางองจากอตราดอกเบยคาเฉลย MLR ของธนาคารพาณชยขนาดใหญ 4 แหง ณ วนท 7 กนยายน 2558 ซงเทากบรอยละ 6.50 ตอป ปรบลดรอยละ 0.5 ตอป คงเหลอรอยละ 6.0 ตอป เนองจากปจจบนบรษทในกลม ไดรบอตราดอกเบยเงนกยมระยะยาวส าหรบวงเงนทไมมหลกประกนทรอยละ 6.50 ตอป ในขณะทการกยมส าหรบโครงการ New Home สามารถใชทดนในการพฒนาโครงการเปนหลกประกนได จงปรบลดอตราดอกเบยเพอชดเชยความเสยงทลดลงจากการมหลกประกน

8. อตราคดลด (Discount Rate)

ทปรกษาทางการเงนอสระใชตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของโครงการ ซงไดจากการเฉลยตนทนของเงนกยม (Cost of Debt) และตนทนของสวนของผถอหน (Cost of Equity) เปนอตราคดลดทใชในการค านวณมลคาปจจบนของกระแสเงนสดสทธของโครงการ

ตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนกททปรกษาทางการเงนอสระใชในการค านวณมาจากสตรการค านวณดงตอไปน

WACC = Ke*(E/A) + Kd*(1-T)*(D/A)

Ke = อตราผลตอบแทนของสวนของผถอหน Kd = อตราดอกเบยเงนกยมซงเทากบรอยละ 6.0 ตลอดอายโครงการ T = อตราภาษเงนได เทากบ 20% E/A = อตราสวนของสวนของผถอหนตอสนทรพยรวมของโครงการ เทากบรอยละ 59 (ค านวนจาก

แหลงเงนทนของโครงการจากการเสนอขายหนสามญเพมทนในป 2556 เพอใชในโครงการจ านวน 700 ลานบาท หารดวยมลคาเงนลงทนรวมทงโครงการจ านวน 1,187 ลานบาท)

D/A = อตราสวนของหนสนทมภาระดอกเบยตอสนทรพยรวมของโครงการ เทากบรอยละ 41 (ค านวนจากแหลงเงนทนของโครงการทมาจากเงนกยมสถาบนการเงนจ านวน 487 ลานบาท หารดวยมลคาเงนลงทนรวมทงโครงการจ านวน 1,187 ลานบาท)

Page 47: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 45

ทงน อตราผลตอบแทนของสวนของผถอหน (Ke) ค านวณจากแบบจ าลอง Captial Asset Pricing Model (CAPM) โดยมรายละเอยดดงน

Ke = Rf + β(Rm – Rf)

Rf = อตราผลตอบแทนจากการลงทนในพนธบตรรฐบาลอาย 10 ป ณ วนท 15 กนยายน 2558 ซงเทากบ 2.99%

Rm = อตราผลตอบแทนจากการลงทนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (Market Return) ยอนหลง 10 ป มมลคาเทากบ 12.389% (ทมา: Bloomberg)

(beta) = คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของหนในกลมอสงหารมทรพยทประกอบธรกจใหเชาจ านวน 6 บรษท ซงลกษณะรายไดของบรษทดงกลาวสอดคลองกบรายไดจากการใหเชาสตดโอของโครงการโดยน ามาเปรยบเทยบกบผลตอบแทนของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ยอนหลง 5 ป และใชสตรปรบปรงใหสอดคลองกบโครงสรางเงนทนของโครงการ ซงคา ทค านวณไดมคาเทากบ 0.8251 (ทมา: Bloomberg)

จากสตรการค านวณขางตน ตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนก (Weighted Average Cost of Capital) ของโครงการ เทากบรอยละ 8.31 ซงน าไปเปนอตราคดลดกระแสเงนสดสทธของโครงการเพอประเมนความเปนไปไดของการลงทนจากมลคาปจจบนของกระแสเงนสดสทธของโครงการ (NPV) ระยะเวลาคนทน (Payback Period) และอตราผลตอบแทนภายในจากการลงทนในโครงการ (IRR)

ความสามารถในการสรางกระแสเงนสดสทธของโครงการ New Home

จากขอสมมตฐานทก าหนดขางตน จะสามารถค านวณกระแสเงนสดสทธของโครงการ (Free Cash Flow) ไดดงน

ปทของโครงการ 1 2 3 4 5 10 หนวย: ลานบาท 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2569 ก าไรกอนดอกเบยจายและภาษ หลงหกภาษ - - 17.7 26.0 33.0 40.5 48.4 71.6 คาเชาทประหยดไดหลงหกภาษ 5.2 5.7 5.7 5.7 6.3 6.9 คาเสอมราคา - - 20.1 22.7 22.7 22.7 22.7 25.7 เงนทนหมนเวยน - - 1.1 (0.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) คาใชจายในการลงทน (504.4) (602.4) (80.0) - - - (15.0) (3.5) กระแสเงนสดสทธของโครงการ (504.4) (602.4) (36.0) 53.6 61.4 68.9 62.4 100.8 มลคาหลงระยะเวลาประมาณการ 1,956 อตราผลตอบแทนจากการลงทน (IRR) 9.64% มลคาปจจบนสทธของโครงการ (NPV) 118.23 ระยะเวลาคนทน (ป) 16

ในการประเมนความเหมาะสมของการลงทนในโครงการ ทปรกษาทางการเงนอสระพจารณาจากอตราผลตอบแทนภายในจากการลงทน (IRR) ซงค านวณจากกระแสเงนสดสทธของโครงการทไดรวมรายจายทมมลคาทมนยส าคญ ไดแก ตนทนคาทดน ตนทนคากอสราง และคาใชจายอนๆ ทเกยวของแลว เปรยบเทยบกบตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนกของ

Page 48: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 46

โครงการ (WACC) พบวาโครงการม IRR เทากบรอยละ 9.64 ตอป สงกวา WACC ซงเทากบรอยละ 8.31 และถอเปนอตราผลตอบแทนทเหมาะสม

หากพจารณามลคาปจจบนของกระแสเงนสดสทธของโครงการ (NPV) ซงใชตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนกของโครงการเปนอตราคดลด จะได NPV เทากบ 118.23 ลานบาท ถอวาการลงทนในโครงการกอใหเกดมลคาเพมแกบรษทฯ และมระยะเวลาคนทนโดยพจารณาจากกระแสเงนสดสทธประมาณ 16 ป ซงอาจพจารณาวามระยะเวลาคนทนนาน ทงน เนองจากในการประเมนความเหมาะสมของการลงทน ไดประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตจากโครงการ New Home บนทดนแปลงดานหลงประมาณ 48 ไร (19,200 ตารางวา) เทานน โดยไมไดค านงถงรายไดจากการพฒนาทดนเชงพาณชยบนทดนแปลงดานหนา ในขณะทมลคาเงนลงทนไดรวมตนทนทดนและคาใชจายทเกยวของของทดนทงแปลง ขนาดเนอท 216 ไร 1 งาน 56 ตารางวา (86,556 ตารางวา) ซงมมลคารวม 473 ลานบาท อยางไรกด อตราผลตอบแทนจากการลงทนครงนถอวาอยในระดบทเหมาะสม แสดงวาการลงทนดงกลาวมความเปนไปได (Viable) และมโอกาสสรางผลตอบแทนทสงขนหากมการพฒนาในเฟสตอไป

ทงน หากพจารณาเฉพาะตนทนทดนและคาใชจายทเกยวของ เฉพาะทดนแปลงดานหลงทใชพฒนาโครงการ New Home ซงมมลคาตามสดสวนเทากบ 105.6 ลานบาท พบวาโครงการม IRR ทดเทากบรอยละ 15.39 และระยะเวลาคนทนประมาณ 12 ป

การวเคราะหผลกระทบของการเปลยนแปลงสมมตฐานหลกทมผลกระทบตอประมาณการทางการเงน

ทปรกษาทางการเงนอสระไดวเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของอตราผลตอบแทนจากการลงทน (IRR) โดยพจารณาการเปลยนแปลงสมมตฐานหลกดงตอไปน

1. อตราการใชพนทสงสด (Occupancy Rate) ทปรกษาทางการเงนอสระไดวเคราะหการปรบลดอตราการใชพนทสตดโอสงสดจากเดมก าหนดทรอยละ 70 โดยปรบลดลงเหลอรอยละ 65 พบวาอตราผลตอบแทนจากการลงทนเทากบรอยละ 9.04 ตอป สงกวา WACC ของโครงการทรอยละ 8.31

2. ความลาชาของโครงการ ในระหวางการพฒนาโครงการอาจมความเสยงจากการกอสรางทท าใหโครงการไมสามารถเปดใหบรการไดตามก าหนด ทปรกษาทางการเงนไดวเคราะหในกรณระยะเวลาการเปดใหบรการโครงการลาชาออกไปอก 6 เดอน โดยจะเปดใหบรการในเดอนกรกฎาคม 2560 พบวาอตราผลตอบแทนจากการลงทนเทากบรอยละ 9.46 ตอป สงกวา WACC ของโครงการทรอยละ 8.31

นอกจากน ฝายบรหารอยระหวางการพจารณาน าโครงการ New Home ยนขอรบสทธประโยชนทางภาษจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) หากไดรบการอนมต จะท าใหโครงการไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลเปนระยะเวลา 5 ป และไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบการน าเขาเครองจกรและอปกรณทใชในการกอสรางโครงการ ซงจะสงใหอตราผลตอบแทนจากการลงทนในโครงการเพมสงขน

ดงนน ทปรกษาทางการเงนอสระจงมความเหนวาการเปลยนแปลงแผนการลงทนโครงการ New Home มความเหมาะสม ซงหากบรษทฯ สามารถด าเนนโครงการใหเปนไปตามแผนงานและขอสมมตฐานทก าหนดไว โครงการดงกลาวนบเปนโครงการทมศกยภาพและสามารถสรางผลตอบแทนทดใหแกผถอหนได

Page 49: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 47

5. ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบความเปนธรรมของเงอนไขในการท ารายการ

ทปรกษาทางการเงนอสระไดสอบทานและพจารณาเงอนไขส าคญทระบไวในหนงสอแสดงเจตจ านงในการจางททางกรไทยตอบรบ และรางสญญาจางเหมากอสรางโครงการ New Home ระหวางบรษทยอยในฐานะผวาจาง และกรไทยในฐานะผรบจาง และมความเหนวา เงอนไขส าคญทไดระบไวในเอกสารทงสองฉบบ เปนเงอนไขทเปนปกตทวไปของการท าสญญารบเหมากอสราง ไมไดท าใหคสญญาฝายใดฝายหนงมความไดเปรยบเสยเปรยบอยางไมเปนธรรม

เงอนไขทไดตกลงรวมกนในสญญาจางเหมากอสรางงานโครงการ New Home ก าหนดใหบรษทยอยตองช าระคาเคลอนยายอปกรณ เครองจกร ทเกยวของกบการกอสราง (Mobilization) ใหผรบเหมากอสราง จ านวน 10 ลานบาท ภายใน 15 วนนบจากวนทลงนามในสญญา และกรไทยสามารถท าหนงสอแจงความประสงคขอเบกเงนลวงหนา (Advance Payment) เพอเปนคาเตรยมการสงซอ สงผลต และสงจองวสดอปกรณ จ านวน 20 ลานบาท โดยบรษทยอยมหนาทช าระภายใน 15 วนนบจากวนทลงนามในสญญา ภายใตเงอนไขหากทประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ มมตไมอนมตการเขาท ารายการ ผรบจางตกลงทจะคนเงนทงหมดทไดรบภายใน 2 วน โดยกรไทยมสทธหกกลบคาใชจายทตองเสยไปตามจรง และการจายช าระคาจางก าหนดใหบรษทยอยทยอยช าระเงนตามผลงานทแลวเสรจในแตละงวดงาน เปนเงอนไขทเปนปกตทวไปของการท าสญญารบเหมากอสราง ทปรกษาทางการเงนอสระจงมความเหนวาเงอนไขในการเขาท ารายการดงกลาวมความเหมาะสม

Page 50: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น

รายงานความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระเกยวกบการไดมาซงสนทรพย

บรษท ทปรกษา เอเซย พลส จ ากด 48

6. สรปความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระ

จากการพจารณาขอมลตางๆ ทเกยวของทไดรบจากกลมบรษทฯ รวมถงขอมลอนๆ ททปรกษาทางการเงนอสระไดรวบรวมจากแหลงขอมลตางๆ ทนาเชอถอ ทปรกษาทางการเงนอสระมความเหนวาการลงทนกอสราง โครงการ New Home ตามแผนการลงทนใหม ซงประกอบดวยสตดโอ อาคารจดเกบอปกรณ อาคารสรางฉากและจดเกบฉาก อาคารยานยนต อาคารส านกงาน และอาคารจดเกบอปกรณ มความสมเหตสมผลและจะกอใหเกดประโยชนตอกลมบรษทฯ เนองจาก

1) การเปลยนแปลงการลงทนมความสมเหตสมผล เนองจากเปนการด าเนนงานตามแผนธรกจของบรษทฯ ทตองการเปนผประกอบการรายแรกทใหบรการครบวงจร ตงแตใหเชาอปกรณการถายท าททนสมย สตดโอระดบมาตรฐานสากล เพอรองรบกลมลกคาจากตางประเทศและในประเทศ เพอใหกลมบรษทฯ สามารถสรางผลตอบแทนทดแกผถอหนไดอยางตอเนองจากการค านวณอตราผลตอบแทนภายในจากการลงทนในโครงการ ซงไดรวมตนทนการซอทดน คากอสรางและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ รวมจ านวน 1,187 ลานบาท พบวาโครงการสามารถใหอตราผลตอบแทนเทากบรอยละ 9.64 ซงมากกวาตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนกทรอยละ 8.31 ทงน หากพจารณาตนทนทดนเฉพาะสวนทใชในการพฒนาโครงการ New Home ในครงนเนอท 48 ไร พบวาโครงการมอตราผลตอบแทนทรอยละ 15.39 สงกวาตนทนทางการเงนถวเฉลยถวงน าหนกของโครงการ ถอเปนอตราผลตอบแทนในระดบทนาพอใจ จงอาจสรปไดวาการเปลยนแปลงแผนการลงทนโครงการ New Home มความสมเหตสมผลและจะกอใหเกดประโยชนและผลตอบแทนทดแกบรษทฯ

อนง กลมบรษทฯ จะยงคงมความเสยงดานการพฒนาโครงการในระยะแรกหรอในชวงของการกอสรางโครงการ เชน ความเสยงจากการจดหาแหลงเงนทน ความเสยงจากการกอสรางโครงการลาชากวาก าหนดและตนทนโครงการสงกวาประมาณการ ความเสยงจากการไมสามารถหาผเชาไดตามเปาหมาย ซงอาจท าใหมผลขาดทนในชวงแรกของการด าเนนโครงการ นอกจากนน ความส าเรจของโครงการยงขนอยกบปจจยภายนอกอนๆ เชน ภาวะเศรษฐกจและภาวะอตสาหกรรมภาพยนตรและโทรทศน ซงหากปจจยดงกลาวเปลยนแปลงไปในทศทางทไมเอออ านวย กอาจสงผลกระทบตอการด าเนนโครงการและกลมบรษทฯ อยางไรกตาม ความเสยงดงกลาวไมนาสงผลกระทบตอกลมบรษทฯ มากนก เนองจากผบรหารของกลมบรษทฯ มความสมพนธทดกบกลมลกคาเปาหมาย อกทงเปนผทมประสบการณและเปนทยอมรบในอตสาหกรรม

2) เงอนไขส าคญทระบในรางสญญาจางเหมากอสรางงานกอสรางอาคารและสงปลกสราง เปนเงอนไขทเปนปกตทวไปของการท าสญญาจางเหมากอสราง ดงนน การเขาท ารายการ ในครงนจงไมไดท าใหคสญญาฝายใดฝายหนงมความไดเปรยบหรอเสยเปรยบอยางไมเปนธรรมจากการท ารายการดงกลาว

ดงนน ทปรกษาทางการเงนอสระจงมความเหนวา ผถอหนควรอนมตในการลงทนกอสรางโครงการ New Home ตามแผนการลงทนใหม

อยางไรกตาม การพจารณาอนมตใหบรษทฯ เขาท ารายการดงกลาวหรอไม เปนการตดสนใจของถอหน ผถอหนจงควรศกษาขอมลทงหมดทปรากฎในรายงานของทปรกษาทางการเงนอสระ และเอกสารทงหมดทแนบพรอมมากบหนงสอเชญประชมผถอหนในครงน และใชดลยพนจตดสนใจเพอลงมต อยางรอบคอบ

Page 51: สิ่งที่ส่งมาด้วยmatchinggroup.com/th/download_file?fileSource=... · 1.7 ขนาดของรายการ 11 ... ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโกดังเก็บของชั้น