32
1 รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2557 บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) สถานที ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 เลขที247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที ่และเวลา วันอังคารที29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. เริ ่มการประชุม นางสาวอรุณรัตน์ ตั้งธีรภัทรกิจ เลขานุการบริษัททาหน ้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ( เลขานุการที ประชุม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจานวนทุน และจานวนหุ ้นของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี ้ ทุนจดทะเบียน 265,900,484 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 265,900,484 บาท หุ ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 265,900,484 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู ้ถือหุ ้นที่มีสิทธิเข้าร ่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2557 ในวันที12 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที13 มีนาคม 2557 เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู ้ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 50 ราย นับรวมจานวนหุ ้นได้ 247,918, 914 หุ ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93. 2375 ของหุ ้นที่จาหน่ายได้ทั ้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกาหนดไว้ว่า ต้องมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ ้นที่จาหน่ายได้ทั ้งหมดของบริษัทฯ เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับ คะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี ้ 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู ้ถือหุ ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตน ถือ โดยให้นับหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสียง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

1

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557 บรษท เสรมสข จ ากด (มหาชน)

สถานท หองเจาพระยาบอลรม โรงแรมเจาพระยาปารค ชน 2 เลขท 247 ถนนรชดาภเษก ดนแดง กรงเทพมหานคร

วนทและเวลา วนองคารท 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

เรมการประชม

นางสาวอรณรตน ตงธรภทรกจ เลขานการบรษทท าหนาทเปนเลขานการทประชม (“เลขานการทประชม”) แจงใหทประชมทราบถงขอมลเกยวกบจ านวนทน และจ านวนหนของบรษท เสรมสข จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ดงน

ทนจดทะเบยน 265,900,484 บาท

ทนจดทะเบยนช าระแลว 265,900,484 บาท

หนสามญทจ าหนายแลว 265,900,484 หน

มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

บร ษทฯ ไ ดก าหนดราย ช อผ ถ อห น ท ม ส ท ธ เ ข า ร วมประชมสามญผ ถ อห นประจ า ป 2557 ในวนท 12 มนาคม 2557 (Record Date) และใหรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 13 มนาคม 2557

เลขานการทประชมแจงตอทประชมวา ณ ขณะเรมประชม มผ ถอหนเขารวมประชมดวยตนเองและโดยการมอบฉนทะเขารวมประชมรวม 50 ราย นบรวมจ านวนหนได 247,918,914 หน หรอคดเปนรอยละ 93.2375 ของห นทจ าหนายไดทงหมดของบรษทฯ ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 31 ซงก าหนดไววา ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะมาประชมไมนอยกวา 25 ราย และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษทฯ

เลขานการทประชมแจงใหทประชมทราบถงหลกเกณฑและวธการปฏบตในการลงคะแนน และการนบคะแนนเสยงในทประชม เพอใหการประชมเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทดในสวนของการออกเสยงลงคะแนนในทประชม ดงน

1) ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชม ผ ถอหนทกคนจะมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทตนถอ โดยใหนบหนงหนตอหนงเสยง

สงทสงมาดวย 1

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

2

2) กรณผ ถอห นมาประชมดวยตนเอง และผ รบมอบฉนทะตามแบบทกฎหมายก าหนด ใหปฏบตการลงคะแนนเสยงดงตอไปน

กอนการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ขอใหผ ถอหนลงลายมอชอในบตรลงคะแนน เพอใหเกดความโปรงใสในการลงคะแนน

การลงคะแนนเสยงส าหรบทกวาระ ยกเวนวาระท 7 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ ซงจะชแจงใหทประชมทราบในภายหลง หากไมมผ ถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหถอวาผ ถอหนเหนชอบหรอเหนดวยตามจ านวนเสยงของผ ถอหนตอมตทน าเสนอ ส าหรบผ ถอหนทไมเหนดวยหรอ งดออกเสยง ใหผ ถอหนลงคะแนนในบตรลงคะแนนทบรษทฯ จดให และยกมอใหเจาหนาทไปเกบบตรลงคะแนนจากผ ถอหน

ในการรวมผลคะแนน บรษทฯ จะน าคะแนนเสยงทไมเหนดวย หรองดออกเสยง หกออกจากคะแนนเสยงทงหมด และสวนคะแนนเสยงทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย ส าหรบผ ถอห นทออกเสยงเหนดวยในวาระเหลาน ขอใหเกบบตรลงคะแนนไวกอน และสงคนแกเจาหนาทของบรษทฯ ภายหลงเสรจสนการประชม ทงน การลงมตในการประชมครงน เปนการลงมตแบบเปดเผย ไมใชการลงมตแบบลบ แตบรษทฯ มการเกบคะแนนผ เขารวมประชมทงหมดเพอใหเกดความโปรงใส

การลงคะแนนในลกษณะดงตอไปน ถอวาการลงคะแนนเปนโมฆะ

1) บตรลงคะแนนทมการท าเครองหมายเกนกวาหนงชอง

2) บตรลงคะแนนทมการออกเสยงโดยแสดงเจตนาขดกน

3) บตรลงคะแนนทมการขดฆาและไมมลายมอชอก ากบ

4) บตรลงคะแนนทลงคะแนนเสยงเกนกวาเสยงทมอย

หากผ ถอหนตองการแกไขการออกเสยงลงคะแนน โปรดขดฆาของเดมและลงลายมอชอก ากบ

3) กรณผ ถอหนทท าหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. และแบบ ค .ใหผอนเขารวมประชม หรอมอบใหกรรมการหรอกรรมการอสระออกเสยง และก าหนดใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของผ ถอหนหรอผมอบฉนทะ บรษทฯ จะลงคะแนนเสยงตามความประสงคของ ผ ถอหนหรอผมอบฉนทะ

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

3

กรณผ ถอหนตางประเทศซงแตงตงคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน สามารถแยกลงคะแนน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง คราวเดยวกนในแตละวาระ โดยแยกเสยงทจะท าการลงคะแนนเทากบจ านวนหนทตนถอ

4) กรณการลงคะแนนในวาระท 7 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ

4.1 ผ ถอหนทท าหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ใหผอนเขารวมประชม หรอมอบใหกรรมการออกเสยง และก าหนดใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของ ผ ถอหน หรอผมอบฉนทะ บรษทฯจะลงคะแนนเสยงตามความประสงคของผ ถอหนหรอ ผมอบฉนทะ

4.2 บรษทฯ จะเสนอใหพจารณาเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล โดยขอใหผ ถอหนทกคนลงคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง จากนนเจาหนาทจะไปเกบบตรลงคะแนนจากผ ถอห นทไมเหนดวย หรองดออกเสยง ส าหรบการพจารณาเลอกตงกรรมการแตละคนกอน และเกบบตรลงคะแนนจากผ ถอหนทงหมดทลงคะแนนเสยงเหนดวย ภายหลงจากเกบบตรลงคะแนนจากผ ถอหนทไมเหนดวย หรองดออกเสยงแลว

5) ภายใตขอบงคบของบรษทฯ ขอ 32 ก าหนดวา “ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของ ผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนโดยใหนบหนเปนเสยงหนง ถามคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด”

ดงนน ในการพจารณาคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนวาเหนดวยในวาระนนๆ หรอไม บรษทฯ จะนบเฉพาะคะแนนเสยง “เหนดวย” ของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนเทานน โดยในกรณผ ถอหนมการออกเสยงลงคะแนน “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” จะถอวาผ ถอหนไมอนมตในวาระนนๆ

6) ผ ถอหนทประสงคจะกลบกอน หรอไมอยในหองประชมในวาระใด ผ ถอหนสามารถใชสทธได โดยสงบตรลงคะแนนลวงหนาใหกบเจาหนาทของบรษทฯ กอนออกจากหองประชม

7) คะแนนเสยงของจ านวนผ ถอหนในแตละวาระอาจไมเทากน เนองจากการทยอยเขาหองประชมของผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะ ท าใหจ านวนผ เขารวมประชมแตละวาระอาจไมเทากน

ภายหลงจากการชแจงวธการปฏบตในการลงคะแนนและการนบคะแนนเสยง เลขานการทประชมไดแจงใหทประชมทราบวาในการนบคะแนนในครงน บรษทฯ มตวแทนจาก บรษท วระวงค , ชนวฒน และเพยงพนอ จ ากด ทปรกษากฎหมาย คอ คณสวตา ปตะวรรณ และคณวรมนต เกงถนอมศกด เปนพยานในการนบคะแนน และมผ ถอหน 2 คน รวมเปนพยานในการนบคะแนน และกอนลงมตในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม

Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

4

ในประเดนทเกยวของกบวาระนนๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผ ถอหน หรอผ รบมอบฉนทะทตองการซกถาม แจงชอ และนามสกลใหทประชมทราบกอนซกถาม หรอแสดงความคดเหนดวยทกครง

ในกรณทผ ถอหนมค าถาม หรอความเหนทนอกเหนอจากวาระทก าลงพจารณาอย ขอใหน าไปสอบถาม หรอใหความเหนในวาระอนๆ ในชวงทายของการประชม และขอใหผ ถอห นใหความเหน หรอสอบถามอยางกระชบ และงดเวนการซกถาม หรอแสดงความเหนในประเดนทซ ากน เพอเปดโอกาสใหผ ถอหนรายอนไดใช สทธดวย และเพอเปนการบรหารการประชมใหอยในเวลาทก าหนด

ทงน กรรมการ ผบรหาร และทปรกษาทเขารวมประชมในครงน มดงตอไปน

กรรมการบรษทฯ ทเขารวมประชม

1) คณโพธพงษ ล าซ า ประธานกรรมการและกรรมการอสระ

2) คณสจนต หวงหล กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการ พจารณาคาตอบแทน

3) ศาสตราจารย ดร.วษณ เครองาม ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

4) คณสมชาย บลสข ประธานคณะกรรมการบรหาร และประธานคณะเจาหนาทบรหาร

5) คณฐาปน สรวฒนภกด ประธานกรรมการสรรหาและก ากบดแล

6) คณฐตวฒ บลสข กรรมการผจดการ

7) ศาสตราจารย ดร. คณหญงสชาดา กระนนทน กรรมการอส ระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8) ศาสตราจารยพเศษ เรวต ฉ าเฉลม กรรมการอสระ

9) คณ ศรเพญ สตสวรรณ กรรมการอสระ

10) คณปราโมทย พรประภา กรรมการ

11) คณศกดชย ธนบญชย กรรมการ

12) คณสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ

13) คณรงสรรค ธรรมมณวงศ กรรมการ

14) คณโชตพฒน พชานนท กรรมการ

Page 5: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

5

15) คณมารต บรณะเศรษฐกล กรรมการ

ผบรหารทเขารวมประชม

1) คณทนงศกด โอสถานนท ผอ านวยการฝายการเงน

2) คณปรญญา เพมพานช ผอ านวยการฝายการตลาดและปฏบตการขาย

3) คณอรรถกฤช วสทธพนธ ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล

4) คณพรพงศ กรนชย ผอ านวยการฝายปฏบตการ

5) คณนพคณ ดานสวรรณ ผชวยผอ านวยการฝายการเงน

ผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด

1) คณนรนดร ลลาเมธวฒน

2) คณนตยา เชษฐโชตรส

ทปรกษากฎหมายจาก บรษท วระวงค, ชนวฒน และเพยงพนอ จ ากด

1) คณเพยงพนอ บญกล า

เลขานการบรษทฯ ไดแจงตอทประชมเพอขอแกไขรายงานการประจ าปดงน

ฉบบภาษาไทย

หนาท 12 บรรทดท 1 นบจากดานลาง แกไขตวเลข อตราเพม (ลด) ของปรมาณการผลต ป พ.ศ. 2556 จากเดม “(46.77)%” แกไขเปน “(52.23)%”

หนา 151 บรรทดท 5 นบจากดานลาง แกไขตวเลข หนสน/ ทน จากเดม “2556 0.34 2555 0.36 เปลยนแปลง (0.02)” แกไขเปน “2556 0.51 2555 0.56 เปลยนแปลง (0.05)”

ฉบบภาษาองกฤษ

หนาท 23 จากเดม Topic No. “7.3 The Company Executives” แกไขเปน “7.2 The Company Executives”

คณโพธพงษ ล าซ า ประธานกรรมการท าหนาทเปนประธานในทประชม (“ประธานฯ”)

Page 6: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

6

ประธานฯ กลาวตอนรบผ ถอหน และผ รวมประชม กลาวเปดการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2557และด าเนนการประชมตามระเบยบวาระการประชมตาง ๆ ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 1/2556 เมอวนท 29 เมษายน 2556

ประธานฯ ชแจงวาวาระนเปนการพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนครงท 1/2556 เมอวนท 29 เมษายน 2556 โดยบรษทฯ ไดจดท ารายงานการประชม ซงคณะกรรมการพจารณาแลวเหนวารายงานการประชมดงกลาวไดมการบนทกไวอยางถกตองครบถวน จงสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบรอง ทงน ส าเนารายงานการประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 1

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมซกถาม และแสดงความคดเหน

ไมมผ ถอหนสอบถาม หรอแสดงความคดเหนเพมเตม

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนครงท 1/2556 เมอวนท 29 เมษายน 2556

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนครงท 1/2556 เมอวนท 29 เมษายน 2556 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,031,218 99.9995

ไมเหนดวย 1,000 0.0004

งดออกเสยง 0 0.0000

หมายเหต 1) มตในวาระนจะตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

2) ในวาระนมผ ถอห นเขารวมประชมเพมขนจากตอนเรมเปดประชมท าใหในวาระน มจ านวนเสยงของผ ถอหนทเขารวมประชมและผ รบมอบฉนทะทงหมด จ านวน 248,032,218 เสยง

3) ไมมบตรเสยในวาระน

วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทในป 2556

Page 7: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

7

ประธานฯ ชแจงวาในวาระนเปนการรายงานผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2556 ซงปรากฏอยในรายงานประจ าปตามสงทสงมาดวย 2 ทไดจดสงใหผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว ขอใหคณฐตวฒ บลสข กรรมการผ จดการ (“คณฐตวฒฯ”) เปนผ รายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2556 ใหทประชมทราบ

คณฐตวฒฯ ไดชแจงตอทประชมวา ในป 2556 บรษทฯ ไดผลตและจ าหนายเครองดมน าอดลมของตนเองตลอดทงป หลงจากบรษทฯ ไดเรมขายตงแตปลายป 2555 เปนตนมา การขายน าอดลมแบรนดใหมในตลาดทมการแขงขนสง และผลกระทบจากปจจยอนๆ สงผลใหผลประกอบการทางการเงนประจ าป 2556 ของบรษทฯ มรายไดรวม 11,458 ลานบาท ซงลดลงประมาณรอยละ 50.6 และสงผลใหงบการเงนรวมของบรษทฯ มผลขาดทนสทธในป 2556 เปนจ านวน 329 ลานบาท ในการน คณฐตวฒฯ ไดขอใหคณทนงศกด โอสถานนท ผอ านวยการฝายการเงน (“คณทนงศกดฯ”) เปนผ ชแจงรายละเอยดเกยวกบงบการเงนใหทประชมรบทราบในวาระถดไป

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

มผ ถอหนสอบถาม และแสดงความคดเหน โดยมสาระส าคญสรปได ดงน

คณศรวฒน วรเวทวฒคณ (ผ ถอหน) สอบถามและแสดงความคดเหนดงน

เหตใดผลประกอบการของบรษทฯ ในป 2556 จงประสบภาวะขาดทน

บรษทฯ ขาดทนในป 2556 เปนปแรก นบตงแตกอตงบรษทฯ มาใชหรอไม

เนองจากบรษทฯ มผลประกอบการทก าไรมาโดยตลอดในระยะเวลา 20 ปทผานมา แตในป 2556 บรษทฯ มยอดขายลดลงรอยละ 50 และประสบภาวะขาดทน ซงเปนเรองทผ ถอห นตองการค าอธบายจากบรษทฯ โดยละเอยด ทงน เรองดงกลาวเปนเรองทเกยวของกบงบการเงนของบรษทฯ จงจะขอสอบถามรายละเอยดในวาระถดไป

ประธานฯ ชแจงดงน

บรษทฯ เคยประสบภาวะขาดทนมาแลวในอดต และเปนภาวะขาดทนทมากกวาในป 2556 แตบรษทฯ สามารถกอบกสถานการณขนมาได

ทงน ไมมผ ถอหนสอบถาม หรอแสดงความคดเหนเพมเตม

ในวาระน เปนการรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2556 ใหทประชมผ ถอหนรบทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

Page 8: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

8

ประธานฯ ชแจงวางบการเงนประจ าปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ตามทแสดงไวใน รายงานประจ าป ตามสงทสงมาดวย 2 ไดผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตจากบรษท เคพเอมจ ภมไชยสอบบญช จ ากด และผานการพจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการแลว คณะกรรมการจงขอเสนอทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 โดยขอใหคณทนงศกดฯ ผอ านวยการฝายการเงน ชแจงรายละเอยดใหทประชมทราบ

คณทนงศกดฯ ชแจงตอทประชมวา งบการเงนประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ของบรษทฯ ไดผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาต ซงไดใหความเหนวางบการเงนดงกลาวแสดงผลการด าเนนงานถกตองตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป โดยมสาระส าคญดงน

งบแสดงฐานะการเงน

ตามงบการเงนรวม บรษทฯ มสนทรพยรวม 12,701 ลานบาท เพมขนจากปกอน 893 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 7 หนสนรวม 4,298 ลานบาท ลดลง 567 ลานบาทหรอลดลงรอยละ 12 สวนของผ ถอหนรวม 8,403 ลานบาท ลดลง 326 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 4

งบก าไรขาดทน

ตามงบการเงนรวม บรษทฯ มรายไดรวม 11,458 ลานบาท ลดลง 11,749 ลานบาทหรอลดลง รอยละ 50.6 และคาใชจายรวม 12,099 ลานบาท ลดลง 10,556 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 46.6 ในป 2556 บรษทไดรบสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวมจ านวน 162 ลานบาท และเมอหกภาษเงนไดนตบคคล 151 ลานบาท บรษทฯ มผลประกอบการขาดทนจ านวน 329 ลานบาท ซงเมอเทยบกบป 2555 ทบรษทมก าไร จงท าใหบรษทมผลประกอบการแตกตางกนประมาณ 933 ลานบาท หรอรอยละ 154.3

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

มผ ถอหนสอบถาม และแสดงความคดเหน โดยมสาระส าคญสรปได ดงน

คณศรวฒน วรเวทวฒคณ )ผ ถอหน ( สอบถาม และแสดงความคดเหนดงน

ในป 2556 บรษทฯ มยอดขายลดลงรอยละ 50 และประสบภาวะขาดทน โดยหากพจารณาจากงบการเงนเฉพาะกจการของบรษทฯ จะเหนไดวาในป 2555 บรษทฯ ก าไร 494 ลานบาท และในป 2556 บรษทฯ ขาดทน 652 ลานบาท แตเนองจากบรษทฯ มการลงทนในบรษทยอย และมก าไรจากบรษทยอย ดงนนจากงบการเงนรวม บรษทฯ จงขาดทน 479 ลานบาท ซงเปนผลการบรหารงานของบรษทฯ

รายไดจากการขายและการใหบรการประมาณ 11,000 ลานบาท เปนรายไดจากการขายเครองดมเอสเทาไร คดเปนรอยละเทาไร

Page 9: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

9

บรษทฯ เคยใหสมภาษณกบสอมวลชนวา บรษทฯ ตงเปาหมายไววาบรษทฯ จะมรายไดจากการขายเครองดมประเภทอดลมประมาณ 8,000 ลานบาท เหตใดบรษทฯ จงมรายไดจากการขายเครองดมประเภทอดลมเพยง 5,800 ลานบาท ซงคลาดเคลอนไปจากเปาหมายทตงไวมาก

บรษทฯ มสวนแบงตลาด (Market Value Share) ของเครองดมประเภทอดลมเทาไร เมอเทยบกบคแขง คอ เปปซ, โคก และ บก โคลา

เมอเปรยบเทยบจากรายไดและคาใชจายจากการขายและการใหบรการ บรษทฯ มตนทนขายและตนทนการใหบรการเพมขน มคาใชจายในการขายเพมขน และมคาใชจายในการบรหารเพมขน ซงทงสามรายการนเปนสาเหตทท าใหบรษทฯ ขาดทน จงขอใหฝายบรหารชแจง

ในฐานะผ ถอหนรายยอย มความเหนวาผบรหารของบรษทฯ ควรท าผลการด าเนนงานใหดกวาน เนองจากบรษทฯ มศกยภาพในการด าเนนงานทกประการ แตผลการด าเนนงานในป 2556 ต ากวาเปาหมายมาก โดยสวนตวจงขอไมไววางใจผบรหาร และขอใหผบรหารพจารณาท าผลการด าเนนงานใหดขนภายในป 2557 ดวย

คณฐตวฒฯ ชแจงดงน

รายไดจากการขายและการใหบรการประมาณ 11,000 ลานบาท แบงเปนรายไดจากการขายเครองดม 2 กลม คอ กลมเครองดมอดลม และกลมเครองดมไมอดลม โดยกลมเครองดมอดลมมยอดขายประมาณ 5,800 ลานบาท ส าหรบในกลมเครองดมไมอดลม มยอดขายประมาณ 5,300 ลานบาท เชน น าดมครสตล เครองดมแบรนดโออช ลปตน แรงเยอร เปนตน รายละเอยดปรากฏตามรายงานประจ าป หนา 134

ทงน ตามทบรษทฯ เคยแจงใหทราบถงแผนธรกจในอนาคต โดยบรษทฯ จะแบงผลตภณฑเปน 4 กลม คอ (1) กลมเครองดมอดลม ไดแก เอส (2) กลมน าดม ไดแก น าดมครสตล (3) กลมเครองดมไมอดลม โดยแบงเปนแบรนดของบรษทฯ และแบรนดของคคาของบรษทฯ เชน ลปตน โออช เครองดมเอนเนอรจ ดรงค (Energy Drink) ไดแก แรงเยอร ซงบรษทฯ ไปซอกจการมา และเปดตวผลตภณฑไปในป 2556

บรษทฯ มการตงเปาหมายไววาจะมรายไดจากการขายเครองดมประเภทอดลมประมาณ 8,000 ลานบาทจรง แตเนองจากในป 2556 ปจจยของตลาดเครองดมประเภทอดลมในประเทศไทยมการเปลยนแปลงมาก โดยปจจยทท าใหบรษทฯ มรายไดจากการขายคลาดเคลอนไปจากเปาหมายทตงไว คอ

Page 10: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

10

ปจจยท 1 ปกตตลาดเครองดมประเภทอดลมจะมอตราการเตบโตประมาณรอยละ 4 – 5 ทกป ยกเวนปทมวกฤตเศรษฐกจ ซงในป 2556 ชวงครงปแรก ตลาดเครองดมประเภทอดลมมอตราการเตบโตประมาณรอยละ 5 - 6 ซงเปนอตราการเตบโตทด แตชวงครงปหลงตลาดเครองดมประเภทอดลมมอตราการเตบโตทลดลง

ปจจยท 2 การแขงขนของเครองดมประเภทอดลมเพมขน จากเดมม 3 แบรนด แตเมอ บรษทฯ มการเปดตวและจ าหนายเอส ท าใหมการแขงขนของเครองดมประเภทอดลม 4 แบรนด จงท าใหการแขงขนในตลาดเพมขน

ปจจยท 3 เอสเปนผลตภณฑใหม ซงตองแขงกบสนคาน าอดลมทมมากอน บรษทฯ จงตองปรบกลยทธเพมขนในปท 2 ท 3 เพอเพมสวนแบงการตลาดของผลตภณฑใหมากขน

บรษทฯ มสวนแบงตลาด (Market Value Share) ของเครองดมอดลมประเภทโคลา ประมาณรอยละ 15 เปนอนดบ 3 ในป 2556 ซงตามขอมลททราบจากบรษทส ารวจตลาดเครองดมประเภทอดลม บรษททมสวนแบงตลาดอนดบ 1 คอ โคก ซงมสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 50 และบรษททมสวนแบงตลาดอนดบ 2 คอ เปปซ ซงมสวนแบงตลาดประมาณมากกวารอยละ 20

องคประกอบในการพจารณาวาบรษทฯ ก าไรหรอขาดทน คอ รายไดจากการขายทขนอยกบปรมาณการขาย อตราก าไรขนตน และคาใชจาย ในสวนของอตราก าไรขนตน เมอบรษทฯ มการผลตเอส ท าใหบรษทฯ มอตราก าไรขนตนสงกวาเดมพอสมควร อยางไรกด ในสวนของคาใ ชจาย เมอบร ษทฯ มการเปลยนผลตภณฑ ส ง ทยงคงอยคอ โครงสรางพนฐาน (Infrastructure) ของบรษทฯ เชน จ านวนพนกงาน อยางไรกด การทรายไดของบรษทฯ ปรบลดลงมาจากป 2555 พอสมควร ท าใหสดสวนของรายไดเทยบกบคาใชจายของป 2556 ลดลงจากป 2555 คอนขางมาก ในสวนของคาใชจายการตลาดทสงขน เกดขนจากการสรางแบรนดเอส ครสตล แรงเยอร และผลตภณฑตางๆ ของบรษทฯ เพอใหเปนทรจก และยอมรบผลตภณฑมากยงขน ซงจะสงผลใหบรษทฯ สามารถสรางยอดขายไดสงขน และเกดผลดตอผลตภณฑ และธรกจของบรษทฯ ในระยะยาว

คณฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและก ากบดแล (“คณฐาปนฯ”) ชแจงเพมเตม ดงน

ในป 2556 ทผานมา บรษทฯ ไดตงเปาหมายทจะมรายไดจากการขายเครองดมประเภทอดลม 8,000 ลานบาท แตขอมลงบก าไรเบดเสรจของบรษทฯ แสดงถงรายไดของบรษทฯ ซงลดลงมาประมาณครงหนงจากป 2555 อยางไรกด ป 2556 เปนปแรกทบรษทฯ ไมมผลตภณฑเปปซ

Page 11: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

11

ภายใตการด าเนนงานของบรษทฯ และปจจบนบรษทฯ อยในภาวะการสรางธรกจ และผลตภณฑทเปนของบรษทฯ เอง บรษทฯ จงตองการเวลาพอสมควรในการสรางธรกจ และผลตภณฑ

ในป 2556 เนองจากบรษทฯ ขาดทน ดงนน พนกงานทกคนจงไมไดรบผลตอบแทนแบบทเคยไดรบในปทผานๆ มา ดงนน พนกงานทกคนจงมความทมเท และมความมงมนทจะสรางตลาดเครองดมน าอดลมของบรษทฯ ใหกลบคนมา

ในป 2556 บรษทฯ มรายไดจากการขายเครองดมประเภทอดลมตามเกณฑในระดบหนง แมวาจะยงไมเปนไปตามเปาหมายทวางไวคอ 8,000 ลานบาท ซงหากบรษทฯ สามารถมรายไดจากการขายเครองดมประเภทอดลม 8,000 ลานบาท บรษทฯ อาจมรายไดจากการขายทงสนประมาณ 13,000 – 14,000 ลานบาท ซงรายไดจากการขายดงกลาว จะท าใหบรษทฯ สามารถครอบคลมตนทนคาใชจายไดทงระบบ

ปจจบน บรษทฯ มสวนแบงตลาด (Market Value Share) ของเครองดมประเภทอดลมอยในอนดบ 3 รองจากโคก และเปปซ และการแขงขนกบโคก และเปปซยอมเปนเรองทยาก แตจากการทบรษทฯ มประสบการณทยาวนานกวา 60 ป และดวยความมงมนของผบรหารตลอดจนถงพนกงานทกคน และการทบรษทฯ พยายามสรางแบรนดของบรษทฯ เอง ทงน ในสวนของ เอส และน าสตางๆ ซงหากเปรยบเทยบกบคแขง ถอวาบรษทฯ มยอดขายทนาพอใจ

ในดานการบรหารงานของฝายบรหาร กรรมการบรษทฯ ไดรวมท างานกบฝายบรหารอยางใกลชด ซงกรรมการบรษทฯ พงพอใจกบผลงานทออกมาในปแรกทบรษทฯ ไมมผลตภณฑเปปซภายใตการด าเนนงานของบรษทฯ

หากพจารณาคาใชจายตางๆ บรษทฯ กไดพยายามลดคาใชจายอยางเตมท แตคาใชจายดานการตลาด จะเหนวาเปนคาใชจายทบรษทฯ ลงทนไปมาก เนองจากบรษทฯ ค านงถงผลตอบแทนในระยะยาว และหากทานผ ถอหนเหนดวยวาบรษทฯ ควรจะลงทนในแบรนดของผลตภณฑ ขอใหทานผ ถอหนมองถงโอกาสในการเตบโตทางธรกจของบรษทฯ ทเปนระยะกลางถงระยะยาว เพราะการลงทนแบรนดของผลตภณฑไมสามารถสรางผลก าไรใหบรษทฯ ไดทนท

ฝายบรหารของบรษทฯ ไดมการรายงานใหคณะกรรมการบรหารทราบถงการท า Presale เนองจากไมตองการใหรถขนสงสนคามการวงรถโดยเปลาประโยชน แตการขนสงสนคาของบรษทฯ ตองเปนการขนสงสนคาทสามารถสงสนคาและเพมยอดขายใหแกบรษทฯไดในทนท และบรษทฯ อยในสถานะทก าลงพลกสถานการณใหบรษทฯ สามารถด าเนนธรกจไดดวยความสามารถของบรษทฯ เอง

Page 12: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

12

จากขอมลงบการเงนของบรษทฯ หากพจารณา Gross Margin ของบรษทฯ โดยเปรยบเทยบสดสวน Gross Margin ของป 2555 และป 2556 จะเหนไดวา Gross Margin โดยรวมของบรษทฯ ดขน ซงหมายถงวาอตราก าไรขนตนของบรษทฯ ดขน เมอเปรยบเทยบกบชวงท บรษทฯ มผลตภณฑเปปซภายใตการด าเนนงานของบรษทฯ อยางไรกด เนองจากบรษทฯ มคาใชจายเพอรกษาความครอบคลมในการกระจายสนคาในพนทใหคงอยเหมอนเดม จงไมสามารถท าใหบรษทฯ มก าไรภายในระยะเวลาอนสนได

เปาหมายของบรษทฯ คอ บรษทฯ ตองการมสวนแบงตลาดเปนอนดบ 2 ซงบรษทฯ จะด าเนนการไดเรวเพยงใด ขนอยกบความทมเทและการตดตามงานของฝายบรหาร แตบรษทฯ เชอมนวา บรษทฯ สามารถแขงขนกบโคก และเปปซ ซงเปนบรษทฯ ทประกอบกจการมายาวนานเปนรอยปได เนองจากบรษทฯ เปนผประกอบการทอยในพนทการขายในทองถน ท าให บรษทฯ สามารถเขาถงการใหบรการของรานคา และสามารถสรางความเชอมโยงและ ความผกพนกบทองถนได นอกจากน บรษทฯ มเปาหมายทจะพฒนาพนทการขายผลตภณฑ และขยายการขายผลตภณฑของบรษทฯ ไปตางประเทศ โดยบรษทฯ พรอมทจะไปเปดตลาด AEC แตการด าเนนการตางๆ ทไดกลาวมาขางตน รวมถงการลงทนผลตสนคาภายใตแบรนดของบรษทฯ เปนการด าเนนการทตองใชเวลา และไมอาจสรางผลตอบแทนกลบมาไดภายในระยะเวลา 12 เดอน

ชวงรอบป 2556 ภาพรวมการแขงขนของธรกจเครองดมอยในสภาพการแขงขนสงมาก ตลาดเครองดมโดยรวมชวงปลายป 2556 มอตราการเตบโตลดลง โดยเครองดมทมการแขงขนรนแรง คอ เครองดมประเภทชาเขยว ซงมสภาพตลาดโดยทวๆ ไปเปนการเลอกการตดสนใจของผบรโภค ในสวนทเกยวของกบบรษทฯ คอ บรษทฯ เปนผกระจายสนคาใหกบโออช ดงนนหากยอดขายชาเขยวมอตราเตบโตขน บรษทฯ จะไดรบประโยชนสวนหนง โดยเฉพาะในสวนของ Distribution Margin

ในความเปนจรงคณะกรรมการบรษทฯ มการท างานเปนทมรวมกบฝายบรหาร และตดตามผลการด าเนนงานมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบรษทฯ มความมงหวงใหบรษทฯ มความเจรญเตบโต เชนเดยวกบผ ถอหน ทงน ตนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการบรหาร ขอบคณ คณศรวฒนฯ ทซกถามในประเดนรายละเอยดตางๆ และใหขอคดกบฝายบรหาร และขอรบความเหน และขอคดตางๆ ไวเพอประโยชนในการบรหารจดการธรกจตอไป และตองขอใหผ ถอหนใหก าลงใจ และใหการสนบสนนการท างานของคณะกรรมการ และฝายบรหารของบรษทฯ ดวย

ศาสตราจารย ดร. คณหญงสชาดา กระนนทน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“คณหญงสชาดาฯ”) ชแจงเพมเตม ดงน

Page 13: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

13

ประเดนทคณศรวฒนฯ แสดงความคดเหนเปนสงทเปนประโยชนตอบรษทฯ ในฐานะทเปนกรรมการอสระ มหนาทตองดแลผลประโยชนของผ ถอหนรายยอย ขอชแจงวา คณะกรรมการมความกงวลตงแตประมาณกลางป 2556 ในเรองทรายไดของบรษทฯ ไมเปนไปตามเปาหมายทตงเอาไว เพราะมปจจยหลายอยางทบรษทฯ ไมสามารถควบคมได แตบรษทฯ ไดพยายามแกไขสถานการณใหดขน

บรษทฯ ใหความส าคญกบการสรางแบรนด จงมคาใชจายเรองแบรนดคอนขางสง และคณะกรรมการบรหาร ไดพยายามลดคาใชจายเรองการขนสง คาใชจายเรองคน และคาใชจายส าหรบการบรหารจดการภายใน แตบรษทฯ ไมสามารถสรางก าไรไดตามทตงเปาหมายไวทนท เนองจากการสรางแบรนดตองใชเวลา อยางไรกด คณะกรรมการบรษทฯ ผบรหาร และพนกงาน รวมทงผ ถอหนทกคนจะรวมกนตอส เพอใหบรษทฯ ขนมาเปนผน าทางดานเครองดมอดลม เพอใหบรษทฯ มก าไร และเพอตอบแทนผ ถอหนอยางเหมาะสมตอไป

คณศรวฒนฯ สอบถามและแสดงความเหนเพมเตม ดงน

คณศรวฒน ฯ ใหความเหนวา ไมเหนดวยกบการลดคาใชจายเรองคน แตควรทจะพจารณาวาท าอยางไรในการเพมยอดขาย

บรษทฯ สามารถยนยนไดหรอไมวาผลการด าเนนงานของป 2557 จะดกวาป 2556

ขอใหก าลงใจคณะกรรมการบรษทฯ และขอใหผบรหารท าผลการด าเนนงานป 2557 ใหดขนกวาป 2556 ดวย

ประธานฯ ชแจง ดงน

บรษททกบรษทตองใชเวลาในการสรางแบรนดใหม ส าหรบบรษทฯ การตงเปาหมายรายไดไวท 8,000 ลานบาท ในป 2556 อาจเปนการตงเปาหมายทเกนความจรงไป อยางไรกด บรษทฯ สามารถท าใหเอสมสวนแบงตลาดเปนอนดบ 3 ของเครองดมประเภทอดลม ซงชนะบก โคลา จงถอไดวาบรษทฯ ประสบความส าเรจในระดบหนง การเอาชนะโคก และเปปซ ซงผลตเครองดมอดลมมาเปนระยะเวลานาน ภายในปแรกทออกผลตภณฑเปนเรองยาก บรษทฯ จงตองใชเวลาในการด าเนนการพอสมควรในการสรางแบรนด

ค าถามกรณป 2557 บรษทฯ จะมผลการด าเนนงานดกวาป 2556 หรอไม เปนเรองการคาดคะเนทางธรกจ อยางไรกด คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรหาร และผบรหารจะพยายามอยางเตมความสามารถ เพอใหบรษทฯ กลบมามผลการด าเนนงานทด มก าไร และขอใหผ ถอหนรอทราบผลประกอบการของบรษทฯ ในการประชมสามญผ ถอหน ในป 2558

ไมมผ ถอหนสอบถาม หรอแสดงความคดเหนเพมเตม

Page 14: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

14

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงนประจ าปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตงบการเงนประจ าปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 คะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,128,407 99.9964

ไมเหนดวย 6,500 0.0026

งดออกเสยง 2,200 0.0008

หมายเหต 1) มตในวาระนจะตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

2) ในวาระน มจ านวนเสยงของผ ถอห นทเขารวมประชมและผ รบมอบฉนทะทงหมด 248,137,107 เสยง

3) ไมมบตรเสยในวาระน

วาระท 4. พจารณาอนมตจดสรรก าไรสะสมทจดสรรแลว ในสวนของส ารองทวไป เปนก าไรสะสมทยงมไดจดสรรจ านวนหนง

ประธานฯ ขอใหคณฐตวฒฯ กรรมการผจดการ เปนผน าเสนอตอทประชม ดงน

คณฐตวฒฯ ชแจงใหทประชมทราบวา บรษทฯ จะด าเนนการจดสรรก าไรสะสมทจดสรรแลวในสวนของส ารองทวไป ซงมใชทนส ารองตามกฎหมาย ใหเปนก าไรสะสมทยงมไดจดสรร จ านวน 500 ลานบาท เพอใหมก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรเพยงพอกบแผนด าเนนงานในอนาคต ดงนน คณะกรรมการจงมความเหนใหเสนอใหทประชมพจารณาอนมตน าเงนก าไรสะสมทจดสรรแลวในสวนของส ารองทวไป จ านวน 500,000,000 บาทมาจดสรรเปนก าไรสะสมทยงมไดจดสรร

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

มผ ถอหนไดแสดงความคดเหนและสอบถาม มสาระส าคญสรป ดงน

คณฐตพงศ โสภณอดมพร (ผ ถอหน) สอบถามดงน

Page 15: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

15

ขอทราบเหตผลทบรษทฯ ตองโอนเงนก าไรสะสมทจดสรรแลวในสวนของส ารองทวไป จ านวน 500,000,000 บาทมาจดสรรเปนก าไรสะสมทยงมไดจดสรร

เงนก าไรสะสมทยงมไดจดสรรดงกลาวมไวเพอใชด าเนนการอะไร

คณทนงศกดฯ ผอ านวยการฝายการเงน ชแจงดงน

ก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรของบรษทฯ ซงปรากฏตามงบการเงนรวมปจจบนเปนจ านวนทงสน 555.9 ลานบาท และก าไรสะสมสวนทยงไมไดจดสรรซงปรากฏตามงบเฉพาะกจการมจ านวนทงสน 163.5 ลานบาท ซงถอวามจ านวนคอนขางต า เมอเปรยบเทยบกบงบการเงนปทผานมาของบรษทฯ โดยเมอสนป 2555 มจ านวนก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรทงสน 868 ลานบาท ดงนน บรษทฯ จงเหนควรใหมการจดสรรเงนก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรเพมเตม

คณเพยงพนอ บญกล า ทปรกษากฎหมายของบรษท (“คณเพยงพนอฯ”) ชแจงเพมเตมดงน

ในเชงกฎหมายทวไป บรษทจะไมมการกนเงนส ารองทวไป แตในกรณของบรษทฯ นน เนองจากเดมบรษทฯ ไมมภาระหนสนและมเงนก าไรจ านวนหนง บรษทฯ จงไดขอใหทประชมผ ถอห นอนมตใหบรษทฯ น าเงนก าไรสวนนกนไวเปนเงนส ารองทวไปเพอใชประโยชนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ไดและทประชมผ ถอหนของบรษทฯ กไดอนมตใหบรษทฯ จดสรรเงนในสวนนไวแลว และเพอทบรษทฯ จะน าเงนทกนไวเปนเงนส ารองไปใชประโยชนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ได กตองขอใหทประชมผ ถอหนของบรษทฯ อนมตใหบรษทฯ โอนเงนส ารองทวไปทวไปดงกลาวไปเปนเงนก าไรสะสมทยงไมไดจดสรร

คณสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ (“คณสทธชยฯ”) ชแจงเพมเตมดงน

จดประสงคในการจดสรรเงนก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรนน เปนไปเพอประโยชนของผ ถอหนของบรษทฯ ในขณะทจดประสงคในการจดสรรเงนส ารองทวไปเปนไปเพอด าเนนกจการบรษทฯ อาท เพอกนส ารองไวส าหรบโครงการในอนาคต ดงนน เพอใหจ านวนเงนก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรของบรษทฯ มสดสวนทเหมาะสม บรษทฯ จงเหนควรน าเงนก าไรสะสมทจดสรรแลวในสวนของส ารองทวไป (General Reserve) จ านวน 500 ลานบาท ซงเปนจ านวนทเหมาะสม มาจดสรรเปนก าไรสะสมทยงมไดจดสรร ซงจะท าใหบรษทฯ มก าไรสะสมทยงมไดจดสรรจ านวน 663 ลานบาท

ไมมผ ถอหนสอบถามหรอชแจงเพมเตม

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตจดสรรก าไรสะสมทจดสรรแลว ในสวนของส ารองทวไป เปนก าไรสะสมทยงมไดจดสรรจ านวน 500,000,000 บาท

Page 16: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

16

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตพจารณาอนมตจดสรรก าไรสะสมทจดสรรแลว ในสวนของส ารองทวไป เปนก าไรสะสมทยงมไดจดสรรจ านวน 500,000,000 บาท ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธ

ออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,134,907 99.9991

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 2,200 0.0008

หมายเหต 1) มตในวาระนจะตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

2) ในวาระน มจ านวนเสยงของผ ถอหนทเขารวมประชมและผ รบมอบฉนทะ ทงหมด 248,137,107 เสยง

3) ไมมบตรเสยในวาระน

วาระท 5 พจารณาอนมตการงดจดสรรก าไร และการงดจายเงนปนผล

ประธานฯ ขอใหคณฐตวฒฯ กรรมการผจดการ เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

คณฐตวฒฯ ชแจงวา บรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธของ งบการเงนรวมของกจการในแตละงวดบญช หลงจากหกส ารองตามกฎหมาย และขาดทนสะสมยกมาแลว (ถาม) ทงน การจายเงนปนผลดงกลาว จะขนอยกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เงอนไขและขอก าหนดในสญญาตางๆ ทบรษทผกพนอย รวมถง ความจ าเปน และความเหมาะสมอนๆในอนาคต

ในป 2556 บรษทฯ มขาดทนสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการจ านวน 506.7 ลานบาท และมขาดทนสทธตามงบการเงนรวม จ านวน 328.5 ลานบาท และบรษทไมมกระแสเงนสดเพยงพอเพอน ามาจายเงนปนผลได

ดงนน คณะกรรมการจงเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหน พจารณาอนมตงดจดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานป 2556 และงดการจายเงนปนผลดงน

งดจดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานป 2556 เปนทนส ารองตามกฎหมายเนองจากบรษทมทนส ารอง ครบถวนตามทกฎหมายก าหนดแลว

Page 17: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

17

งดจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานป 2556 เนองจากบรษทมผลประกอบการขาดทน และบรษทไมมกระแสเงนสดเพยงพอเพอน ามาจายเงนปนผล

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

มผ ถอหนไดแสดงความคดเหนและสอบถาม มสาระส าคญสรป ดงน

คณศรวฒน วรเวทวฒคณ )ผ ถอหน ( สอบถามดงน

สดสวนหนสนตอทนของบรษทฯ มสดสวนเทาใด

เสนอแนะใหบรษทฯ ตดขอความ “บรษทฯ ไมมกระแสเงนสดเพยงพอเพอน ามาจายเงนปนผล”

คณทนงศกดฯ ผอ านวยการฝายการเงน ชแจงดงน

สดสวนหนสนตอทนของบรษทฯ มอตราสวนเทากบ 0.5

สาเหตทบรษทฯ ใชค าวา “ไมมกระแสเงนสดเพยงพอเพอน ามาจายเงนปนผล” นน เพอเปนการด าเนนการใหสอดคลองกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ซงก าหนดวา บรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธของงบการเงนรวมของกจการในแตละงวดบญช หลงจากหกส ารองตามกฎหมาย และขาดทนสะสมยกมาแลว (ถาม) ทงน การจายเงนปนผลของบรษทฯ จะขนอยกบกระแสเงนสดและแผนการลงทนของบรษทดวย

ไมมผ ถอหนสอบถามหรอชแจงเพมเตม

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตการงดจดสรรก าไร และการงดจายเงนปนผล ประจ าป 2557

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตอนมตการงดจดสรรก าไร และการงดจายเงนปนผล ประจ าป 2557 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,107,607 99.9881

ไมเหนดวย 29,300 0.0118

งดออกเสยง 200 0.0000

Page 18: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

18

หมายเหต 1) มตในวาระนจะตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

2) ในวาระน มจ านวนเสยงของผ ถอหนทเขารวมประชมและผ รบมอบฉนทะทงหมด 248,137,107 เสยง

3) ไมมบตรเสยในวาระน

วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบกรรมการ

ในวาระน ประธานฯ ขอให คณสจนต หวงหล ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน (“คณสจนตฯ”) เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม ทงน คณสจนตฯ ชแจงวา เนองจากการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหน ซงคณะกรรมการ โดยผานการกลนกรองจากคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาคาตอบแทนของกรรมการจากผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประกอบกบปจจยตาง ๆ ทมผลตอการด าเนนงานของบรษทฯ โดยค านงถงความเหมาะสม และสอดคลองกบภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตดงน

เสนอใหงดการจายบ าเหนจใหกรรมการ เนองจากบรษทฯ มผลประกอบการขาดทน

เสนอใหพจารณาอนมต คาตอบแทน คณะกรรมการและอนกรรมการคณะอนๆ ในอตราเดมทไดอนมต ไ วแลวในการประชมสามญผ ถอห น คร ง ท 1/2556 เมอวน ท 29 เมษายน 2556 มรายละเอยด ดงน

คาตอบแทนรายป คาเบยประชม

คณะกรรมการบรษท

ต าแหนง - ประธานคณะกรรมการ

- รองประธานคณะกรรมการ

- ประธานคณะเจาหนาทบรหาร

- กรรมการ

240,000 บาท

180,000 บาท

240,000 บาท

120,000 บาท

40,000 บาท/ครง

30,000 บาท/ครง

40,000 บาท/ครง

20,000 บาท/ครง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ต าแหนง - ประธานคณะกรรมการ

- กรรมการ

160,000 บาท

80,000 บาท

50,000 บาท/ครง

25,000 บาท/ครง

Page 19: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

19

คาตอบแทนรายป คาเบยประชม

คณะกรรมการสรรหาและก ากบดแลกจการ

ต าแหนง - ประธานคณะกรรมการ

- กรรมการ

80,000 บาท

40,000 บาท

25,000 บาท/ครง

15,000 บาท/ครง

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

ต าแหนง - ประธานคณะกรรมการ

- กรรมการ

80,000 บาท

40,000 บาท

25,000 บาท/ครง

15,000 บาท/ครง

คณะกรรมการบรหารความเสยง

ต าแหนง - ประธานคณะกรรมการ

- รองประธาน

- กรรมการ

80,000 บาท

60,000 บาท

40,000 บาท

25,000 บาท/ครง

20,000 บาท/ครง

15,000 บาท/ครง

คณะกรรมการบรหาร

ต าแหนง - ประธานคณะกรรมการ

- รองประธาน

- กรรมการ

80,000 บาท

60,000 บาท

40,000 บาท

25,000 บาท/ครง

20,000 บาท/ครง

15,000 บาท/ครง

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

ไมมผ ถอหนสอบถาม หรอแสดงความคดเหนเพมเตม

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตคาบ าเหนจกรรมการ

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตคาบ าเหนจกรรมการ ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

Page 20: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

20

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชม

เหนดวย 248,130,437 99.9972

ไมเหนดวย 4,500 0.0018

งดออกเสยง 2,400 0.0009

หมายเหต 1) มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม

2) ในวาระน มจ านวนเสยงของผ ถอห นทเขารวมประชมและผ รบมอบฉนทะทงหมด 248,137,337 เสยง

3) ไมมบตรเสยในวาระน

ประธานฯ มความจ าเปนตองออกจากทประชม และไดมอบหมายใหคณสจนต หวงหล รองประธานกรรมการ คนท 1 เปนผท าหนาทประธานในทประชมตอไป

วาระท 7 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ

ในวาระน ประธานฯ ขอให คณฐาปน สรวฒนภกด ประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากบดแลกจการ “คณฐาปนฯ” เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

คณฐาปนฯ ชแจงตอทประชมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 14 ก าหนดไววาในการประชมสามญประจ าปทกครงใหกรรมการออกจากต าแหนงเปนอตรา 1 ใน 3 ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนทใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระนนอาจไดรบเลอกตงเขามาด ารงต าแหนงเปนกรรมการใหมกได

ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2557 ของบรษทฯ มกรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวน 5 คน ดงน

1. นายโพธพงษ ล าซ า กรรมการ

2. ศาสตราจารยพเศษเรวต ฉ าเฉลม กรรมการ

3. ศาสตราจารย ดร.วษณ เครองาม กรรมการ

4. นายศกดชย ธนบญชย กรรมการ

Page 21: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

21

5. ศาสตราจารย ดร. คณหญงสชาดา กระนนทน กรรมการ

ทงน คณะกรรมการบรษทฯ (โดยมตเสยงขางมากและไมรวมกรรมการทตองพนจากต าแหนงตามวาระในครงน) ไดพจารณาคณสมบตประสบการณ ความเชยวชาญ ของกรรมการ ทงหมดทครบวาระแลวมความเหนวา กรรมการทง 5 คน เปนผมความรความสามารถ และมประสบการณอนจะเปนประโยชนตอการด าเนนงานของบรษทฯ จงเสนอใหเลอกตงกรรมการ ทครบวาระทงหมด กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการ ตออกวาระหนงโดยมรายชอดงน

1. นายโพธพงษ ล าซ า กรรมการ

2. ศาสตราจารยพเศษเรวต ฉ าเฉลม กรรมการ

3. ศาสตราจารย ดร.วษณ เครองาม กรรมการ

4. นายศกดชย ธนบญชย กรรมการ

5. ศาสตราจารย ดร. คณหญงสชาดา กระนนทน กรรมการ

รายละเอยดเกยวกบประวต วฒการศกษา ประสบการณท างาน ของกรรมการ ทพนจากต าแหนงตามวาระ และไดรบการเสนอชอเพอกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนงปรากฏตามสงทสงมาดวย 3 ทงน ใหกรรมการทไดรบการเลอกตงในวาระน ไดรบคาตอบแทนในอตราท ทประชมผ ถอหนอนมตในวาระท 6 ในการประชมคราวน

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

ไมมผ ถอหนสอบถาม หรอแสดงความคดเหนเพมเตม

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ โดยพจารณาลงคะแนนเลอกตงเปนรายบคคล

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงกรรมการจ านวน 5 คน คอ

1. นายโพธพงษ ล าซ า กรรมการ

2. ศาสตราจารยพเศษเรวต ฉ าเฉลม กรรมการ

3. ศาสตราจารย ดร.วษณ เครองาม กรรมการ

4. นายศกดชย ธนบญชย กรรมการ

Page 22: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

22

5. ศาสตราจารย ดร. คณหญงสชาดา กระนนทน กรรมการ

ดวยคะแนนเสยงดงน

1. นายโพธพงษ ล าซ า

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,074,337 99.9746

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 63,000 0.0253

2. ศาสตราจารยพเศษเรวต ฉ าเฉลม

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,074,337 99.9746

ไมเหนดวย 1,000 0.0004

งดออกเสยง 62,000 0.0249

Page 23: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

23

3. ศาสตราจารย ดร. วษณ เครองาม

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,074,337 99.9746

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 63,000 0.0253

4. นายศกดชย ธนบญชย

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,074,337 99.9746

ไมเหนดวย 1,000 0.0004

งดออกเสยง 62,000 0.0249

5. ศาสตราจารย ดร. คณหญง สชาดา กระนนทน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,074,337 99.9746

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 63,000 0.0253

หมายเหต 1) มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

2) ในวาระน มจ านวนเสยงของผ ถอห นทเขารวมประชมและผ รบมอบฉนทะทงหมด 248,137,337 เสยง

Page 24: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

24

3) ไมมบตรเสยในวาระน

วาระท 8 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2557

ประธานฯ ขอใหคณหญงสชาดาฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

คณหญงสชาดาฯ ชแจงวา คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจารณาการแตงตงผสอบบญชและก าหนด คาสอบบญช ส าหรบป 2557 และเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาและเสนอใหทประชมผ ถอหนแตงตง นายนรนดร ลลาเมธวฒน ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 2316 หรอ นางวไล บรณกตตโสภณ ผสอบบญช รบอนญาตเลขทะเบยน 3920 หรอ นายบญญฤทธ ถนอมเจรญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7900 แหง บรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชบรษทฯ โดยก าหนดคาสอบบญชส าหรบรอบปบญช 2557 เปนจ านวนเงน 1,370,000 บาท เทากบคาสอบบญชในป 2556 ผสอบบญชตามรายนามดงกลาวไดปฏบตงานสอบบญชใหบรษทฯ ตงแต ป 2550 ซงเปนปท 8 และมผลการปฏบตงานเปนทนาพอใจ ผสอบบญชดงกลาว ไมมความสมพนธหรอมสวนไดเสย ในหรอกบ บรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาว

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

ไมมผ ถอหนแสดงความคดเหนหรอสอบถาม

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2557

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการแตงตงผ สอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2557 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,132,437 99.9980

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 4,900 0.0019

หมายเหต 1) มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

Page 25: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

25

2) ในวาระน มจ านวนเสยงของผ ถอห นทเขารวมประชมและผ รบมอบฉนทะ ทงหมด 248,137,337 เสยง

3) ไมมบตรเสยในวาระน

วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไขขอบงคบของบรษท เสรมสข จ ากด (มหาชน) ขอท 9

ประธานฯ ไดเสนอตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวา เพอใหขอบงคบของบรษทสอดคลองกบบทบญญตมาตรา 57 ของพระราชบญญตบรษท มหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) ซงก าหนดเกยวกบขอจ ากดการโอนหน บรษทจงประสงคทจะแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท ขอ 9 จากเดมเปนดงน

“ขอ 9 การโอนหนใหโอนไดโดยไมมขอจ ากด และห นทถอโดยบคคลทมใชสญชาตไทยในขณะใดขณะหนงตองมจ านวนรวมกนไมเกนรอยละสสบเกาของจ านวนหนทจ าหนายแลวทงหมด การโอนหนรายใดทจะท าใหอตราสวนการถอหนของบคคลทมใชสญชาตไทยของบรษทเกนอตราสวนขางตน บรษทมสทธปฏเสธการโอนหนของบรษทรายนนได”

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

มผ ถอหนไดแสดงความคดเหนและสอบถาม มสาระส าคญสรป ดงน

คณศรวฒน วรเวทวฒคณ )ผ ถอหน ( สอบถามดงน

ปจจบน บรษทฯ มสดสวนการถอหนของผ ถอหนตางชาตเทาไหร

อยากทราบวาการทบรษทฯ ก าหนดไวไมใหผ ถอหนตางชาตถอหนเกนกวารอยละ 49 นนขณะน สดสวนการถอหนของชาวตางชาตมจ านวนใกลเคยงรอยละ 49 หรอไม

คณเพยงพนอฯ ชแจงดงน

การถอหนของชาวตางชาตมจ านวนรอยละ 8.77 โดยผ ถอหนตางชาตรายใหญมจ านวนทงสน 2 ราย ไดแก 1. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD และ 2. UBS AG SINGAPORE BRANCH

ขอบงคบของบรษทฯ ขอ 9. ก าหนดวาผ ถอหนตางดาวถอหนไดไมเกนกวารอยละ 35 ของหนทออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษทฯ เวนแตกรณทบรษทฯ มการเพมทนซงขอบงคบบรษทฯ ก าหนดวาสดสวนการถอหนของชาวตางชาตจะเพมขนจากอตรารอยละ 35 ของหนทออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษทฯ เปนอตราไมเกนรอยละ 49 ของหนทออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษทฯ ได ทงน เนองจากเดมบรษทฯ มกลมเปปซเปนผ ถอหน และเขาใจวากรณทก าหนดใหตางดาวถอหนไดเปนรอยละ 49 นน กเพอรองรบการเพมทนในเวลานน จงมการ

Page 26: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

26

ก าหนดขอบงคบไวในลกษณะดงกลาว ดงนน การแกไขเพมเตมขอบงคบในครงน เพอจะไดไมมความซบซอนและเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตการประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เนองจากบรษทเสรมสขฯยงคงมการด าเนนธรกจบรการ และมการถอครองทดน จงจ าเปนตองมขอจ ากดการถอหนของคนตางดาว

ไมมผ ถอหนแสดงความคดเหนหรอสอบถามเพมเตม

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขขอบงคบของบรษท เสรมสข จ ากด (มหาชน) ขอท 9 โดยมรายละเอยดตามทเสนอ

มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการแกไขขอบงคบของบรษท เสรมสข จ ากด (มหาชน) ขอท 9 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหนทมารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 248,130,086 99.9967

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 8,100 0.0032

หมายเหต 1) มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

2) ในวาระน มจ านวนเสยงของผ ถอหนทเขารวมประชมและผ รบมอบ ฉนทะ ทงหมด 248,138,186 เสยง

3) ไมมบตรเสยในวาระน

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ

ประธานฯ ชแจงวา คณะกรรมการบรษทฯ เหนวาสมควรทจะเปดโอกาสใหกบผ ถอหนทประสงคจะเสนอเรองอนทนอกเหนอจากวาระการประชมทคณะกรรมการก าหนดไวในหนงสอเชญประชมได โดยการเสนอเรองอนใดนนใหอยภายใตหลกเกณฑและวธการทกฎหมายก าหนด และสอบถามวามผ ถอหนประสงคจะเสนอเรองอนนอกเหนอจากวาระการประชมหรอไม

ไมปรากฏวามผ ถอหนเสนอวาระอนเขาสการพจารณาของทประชม

Page 27: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

27

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทเขารวมประชมสอบถาม และแสดงความคดเหน

มผ ถอหนไดแสดงความคดเหนและสอบถาม มสาระส าคญสรป ดงน

นายชฎล จลนรกษ ผ รบมอบฉนทะ สอบถาม และแสดงความเหน ดงน

เรองสวนแบงการตลาดททประชมมการแสดงความเหนในวาระท 3 ตนมความเหนวาเปนสงทบรษทฯ ควรพจารณาเปนล าดบทสอง สงทบรษทฯ ควรพจารณาเปนล าดบแรก คอ รายไดจากการขายซงคณฐาปนฯ ชแจงไววา บรษทฯ มศกยภาพทจะสรางรายไดจากการขายถงประมาณ 13,000 ลานบาท ซงรายไดจากการขายดงกลาว จะท าใหบรษทฯ สามารถครอบคลมตนทนคาใชจายไดทงระบบ ซงการทบรษทฯ จะสามารถมรายไดจากการขายประมาณ 13,000 ลานบาทได บรษทฯ ตองมการขบเคลอนการด าเนนงาน ใหมากกวาปจจบน

การตงเปาหมายรายไดไวสงเปนสงทด แตบรษทฯ ควรตงเปาหมายทสามารถท าได เนองจากเปนสงทผ ถอหนตองการ

บรษทฯ ใชเงนลงทนในป 2556 จ านวนมาก จงตองการทราบวา บรษทฯ ลงทนเพอขยายอะไร และการใชจายดานการขายและการตลาดนนควรจะเปนลกษณะ Push and Pull เพราะการ Pull มากไปจะกลายเปนการเพมตนทนคงท เพราะจะไมสามารถประกนยอดขายได จงควรปรกษาหารอกนเพอปรบการใชเงนดงกลาว นอกจากนการทบรษทฯ ลงทนหลายๆ ดานพรอมกน เปนการสรางแรงกดดนใหแกตวบรษทฯ เองมากเกนไปหรอไม

บรษทฯ มจดเดนคอ โครงสรางพนฐานดาน การขนสง และไมมคแขงรายใด สามารถสรางระบบขนสงมาแขงกบบรษทฯ ไดในเรวๆ น ตนจงมความเหนวาบรษทฯ ไมควรลดคาใชจายเกยวกบการขนสง

บรษทฯ อาจพจารณาวาควรม Business Unit Leader ในการตดตามดแลผลตภณฑแตละชนดของบรษทฯ หรอไม เพอเปนปจจยสนบสนนและสงเสรมใหบรษทฯ มผลการด าเนนงานทดขน

จากการทตนไปส ารวจมา ขอดของบรษทฯ คอ เมอหนวยรถของบรษทฯ ไปเยยมรานคา บรษทฯ จะด าเนนการเชคสตอกผลตภณฑให นอกจากน บรษทฯ มการวดผลยอดขายผลตภณฑและเรยงสนคาดวย ซงหากบรษทฯ สามารถด าเนนการเชนนกบหนวยรถของบรษทฯ ทกหนวย ทกชองทางการจ าหนาย อาจสวนชวยใหบรษทฯ เพมยอดขายได โดยตองท าใหเปนกจวตร และใหพนกงานของบรษทฯ ทกคน ม KPI ทเปน Matrix มากขน และเนองจากเดมบรษทฯ ขายไดดมาตลอด ดงนน อาจจะมรปแบบการด าเนนงานทตองเปลยนใหม นอกจากน บรษทฯ ควรพจารณาวา จะด าเนนการอยางไรใหชนวางสนคาในรานคาเปนสนคาของบรษทฯ ใหมากทสด หากบรษทฯ ตองการมรายไดจากการขายประมาณ 15,000 ลานบาท

Page 28: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

28

คณฐตวฒฯ ชแจงดงน

การลงทนของบรษทฯ ในป 2556 เปนการลงทนเพอพฒนาโครงสรางการด าเนนงานของบรษทฯ ใหสอดคลองกบรปแบบการด าเนนธรกจทเปลยนแปลงไป การลงทนสวนใหญเปนการลงทนเพอการผลต และการพฒนาแบรนด โดยฝายบรหารมทศทางทจะด าเนนงานของบรษทฯ เปน 2 ประเภทหลก คอ การเปนผ ผลต และการเปนผ ขายหรอจดจ าหนาย ในดานการเปนผ ผลต บรษทฯ มการลงทนเพอการผลต เพอใหบรหารตนทนการผลตไดอยางมประสทธภาพทสด (Cost Efficiency) เชน การลงทนเพอปรบระบบการผลตทเปนระบบ manual เปนระบบอตโนมต การลงทนปรบโครงสรางพนฐานในโรงงานเพอใหสามารถน าเครองผลตขวดพลาสตกมาตดตงได แทนการสงซอขวดพลาสตก ซงท าใหบรษทฯ บรหารตนทนไดอยางมประสทธภาพขน หรอการลงทนเพอพฒนาระบบคลงสนคา เพอใหบรษทฯ มการจดเกบผลตภณฑอยางมประสทธภาพ รองรบการจ าหนายผลตภณฑไดมากขน การลงทนในสวนอนๆ เปนการลงทนเกยวกบเครองมอการขาย และการตลาดทวไป การลงทนเพอสรรหาบคลากรทมความรเฉพาะทางเนองจากบรษทฯ ตองมการวจยผลตภณฑของตวเอง

คณฐาปนฯ ชแจง ดงน

บรษทฯ มความมงหวงทจะสรางใหธรกจมการเตบโตอยางรวดเรวทสด ซงการสรางมลคาตลาดเปนเรองทสอดคลองกบการสรางยอดขาย และการเตบโตของธรกจ หากมองในภาพรวม ณ ขณะน ผลตภณฑหลกทบรษทฯ มงหวงในเรองสวนแบงการตลาดคอ เครองดมประเภทอดลม ซงเครอขายการกระจายสนคาทเขมแขงของบรษทฯ สามารถท าใหบรษทฯ ประสบความส าเรจในดานการด าเนนการทวๆ ไป ภายใน 1 ป และขนมาอยในอนดบ 3 ของตลาด เมอเปรยบเทยบกบบก โคลา ซงอยในตลาดมานานกวา 10 ป อยางไรกด บรษทฯ มนโยบายทจะเพมอตราสวนแบงการตลาดขนเรอยๆ และการสรางยอดขายของบรษทฯ มความสอดคลองกบการเพมอตราสวนแบงการตลาด

ในปจจบน การจดจ าหนายสนคาทตางประเภทกน อาจมแนวทางในการใหบรการทตางกนดวย ดงนนการทคณชฎลฯ ไดใหค าแนะน าเกยวกบ Business Unit Leader จงเปนค าแนะน าทดมาก และบรษทฯ กมความสนใจรปแบบการจดจ าหนายสนคาดงกลาว

บรษทฯ เนนการสรางการรบรตวผลตภณฑ (Build Brand) และสรางความแขงแกรงในเรองการจดจ าหนาย และเครอขายรานคา ซงเปนจดเดนของบรษท ปจจบน รปแบบการจดจ าหนายของบรษทฯ ไมไดมแบบรถขนสงขนาดใหญประเภทเดยว แตบรษทฯ มหนวยรถยอย เปนรถจกรยานยนตพวงขาง เพอใหการขนสงผลตภณฑเขาถงรานคาขนาดเลกไดมากขน ดวยความรวดเรวมากขน และเขาถงพนทตางๆ ไดมากขน ซงบรษทฯ ใหความส าคญกบการกระจายสนคามาก และตองการกระจายสนคาใหครอบคลมพนทใหมากทสด ทงน บรษทฯ ไดรบการตดตอ

Page 29: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

29

จากแบรนดอนๆ เพอใหบรษทฯ เปนผจดจ าหนาย และกระจายสนคาใหดวย โดยบรษทฯ ไดพจารณารบเปนผจดจ าหนายใหกบแบรนดอนๆ อยางละเอยดรอบคอบ

การออกตราสนคาใหม บรษทฯ ไมตองการใหผบรโภคทวๆไป มความเขาใจวาสนคาของบรษทฯ เปนสนคาในระดบลาง บรษทฯ จงตองใหความส าคญในการสอสารกบลกคาตางๆ

ขอบคณผ ถอห นส าหรบค าแนะน าตางๆ โดยคณะกรรมการบรษทฯ และฝายบรหารจะน าค าแนะน าจากผ ถอหนไปพจารณาในการด าเนนการตางๆ ใหเปนประโยชนแกบรษทฯ ตอไป

คณฐตพงศ โสภณอดมพร ตวแทนจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย สอบถามดงน

ปจจบนสงคมไทยตนตวอยางมากเกยวกบการตอตานการทจรตคอรปชน ซงในตลาดทนไทยปรากฏวาสมาคมสงเสรมกรรมการบรษทไทย หรอ IOD ไดมการจดท าโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตคอรปชน ไมทราบวาบรษทฯ และคณะกรรมการมความคดเหนกบเรองนอยางไร และจะเขารวมโครงการนหรอไม

คณฐาปนฯ ชแจง ดงน

บรษทฯ ทราบวาปจจบนมการสนบสนนใหบรษทจดทะเบยนเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตคอรปชน บรษทฯ เปนสมาชกของสภาหอการคาแหงประเทศไทย ซงสภาหอการคาแหงประเทศไทยอยในเครอขายภาคทรเรมเกยวกบการตอตานคอรรปชนอยแลว แตไมไดเขารวมโครงการของ IOD โดยตรง อยางไรกด บรษทฯ ไดเขารวมในกจกรรมตางๆ ทงการรณรงคใหเกดความเขาใจ และการสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบการตอตานคอรรปชน และไดใหความส าคญกบการตอตานคอรรปชนมาโดยตลอด

คณชฎลฯ สอบถามและแสดงความเหนเพมเตม ดงน

ขอเสนอแนะใหมการใช KPI Matrix โดยปกตฝายบญชจะท า Matrix Accounting เพอค านวณตนทนวาจะจดจ าหนายอยางไร ดงนน บรษทฯ ควรท า Matrix Marketing and Distribution รวมทงมการจดท า KPI ใหชดเจน เนองจากการตลาด และการกระจายสนคาจะเปนสมรรถนะหลก (Core Competency) ของบรษทฯ ในอนาคต

บรษทฯ ควรใหความส าคญกบระบบการบรหารงานและประเมนผลทวทงองคกร ( Balanced Scorecard) ดวย เนองจากเครองมอประเภทนจะชวยในเรองการบรหารงานของบรษทฯ ในระยะยาว และอาจการนตไดวาบรษทฯ จะไมกลบไปขาดทนอก

ส าหรบเรองทฝายบรหารตองด าเนนการเรงดวน คอ เรองยอดขาย เนองจากบรษทฯ ไมสามารถลดตนทนบางรายการไดทนท บรษทฯ จงควรจดการการลดตนทนของบรษทฯ อยางเหมาะสม

Page 30: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

30

และมยอดขายทสรางก าไรใหแกบรษทฯ ในขณะเดยวกนฝายขายและฝายการตลาดของบรษทฯ ควรตองมการขบเคลอนการด าเนนงาน (Dynamic) ตลอดเวลา เพอปรบใหยอดขายผลตภณฑตางๆ ในแตละชวงดอยางตอเนอง

การประชมผ ถอหนครงตอไป ตนอยากใหมการชแจงวธการจดการ สนคาอนๆ เชน แรงเยอร เอสทเปนรสชาตอน (Flavor Drink) ดวยเพราะผลตภณฑบางตว อาจจะสามารถเพมยอดขายทดใหบรษทฯ และ อาจชวยเรองการเสรมยอดขายของบรษทกได ทงน บรษทฯ ตองสรรหาบคคลทจะรบผดชอบในการด าเนนการน

คณฐาปนฯ ชแจง ดงน

เพอสรางความเขาใจใหแกผ ถอห น บรษทฯ ไดใหความส าคญกบแบรนดอยางมาก โดยผลตภณฑภายใตแบรนดเอสของบรษทฯ มทง เอส โคลา และเอสทเปนรสชาตอน (Flavor Drink) ซงบรษทฯ พฒนาใหอยภายใตแบรนดเดยวกน โดยบรษทฯ ไมไดลงทนแบรนดสนคาใหมอยาง โคกและแฟนตา หรอเปปซและ มรนดา ซงเปนการลงทนทเกนความจ าเปน

ในสวนของระบบการบรหารงานและประเมนผลทวทงองคกร ( Balanced Scorecard) ทคณชฎลฯ ไดใหค าแนะน า คณะกรรมการบรษทฯ และฝายบรหาร จะรบไปพจารณาด าเนนการ

ในการประชมผ ถอหนครงตอไป บรษทฯ จะน าเสนอผลประกอบการในชวงรอบปทผานมาใหผถอหนทราบในรปแบบ Presentation เพอใหผ ถอหนไดทราบภาพรวม และความคบหนาในการด าเนนงานของบรษทฯ

คณธวช มประเสรฐสกล ผ ถอหน สอบถามและแสดงความเหน ดงน

โดยสวนตวมความตองการทจะลงทนในธรกจทผลตเครองดมน าอดลมเพมขน เนองจากธรกจมแนวโนมการเตบโตทด

บรษทฯ มสงทเปนจดเดนคอ บรษทฯ มโรงงาน มคลงสนคา (Warehouse) มระบบกระจายสนคาทด ซงเปนตนทนทสงของบรษทฯ แตหากบรษทฯ มยอดขายนอย แสดงวาบรษทฯ ไดน าตนทนเหลานไปใชอยางไมมประสทธภาพ ซงเปนผลลบกบบรษทฯ

บรษทฯ มตลาดในการขายผลตภณฑแบงเปน 3 ตลาด คอ (1) รานคาปลก ซงบรษทฯ สามารถรกษาความสมพนธทดไวไดตงแตชวงทบรษทฯ เปนผ จดจ าหนายเปปซ ดงนนตองรกษาความสามารถนไวใหเขมแขงกวาคแขง ทงโคก และเปปซ (2) หางสรรพสนคา และซปเปอรมารเกต เชน โลตส บกซ และทอป ซงผลตภณฑของบรษทฯ โดยเฉพาะเอส มยอดขายทด ทงน บรษทฯ สามารถทจะพจารณาท าโปรโมชนเพอเพมยอดขายโดยลดราคาผลตภณฑลงได เนองจาก Margin ของบรษทฯ จะเพมขนจาก 2 สวนคอ ราคาผลตภณฑ และยอดขาย หาก

Page 31: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

31

บรษทฯ สามารถท ายอดขายเพมขนได บรษทฯ จะสามารถน ายอดขายไปชดเชยกบตนทนได และจะท าให Margin ในภาพรวมของบรษทฯ เพมขน (3) รานสะดวกซอ หรอ ราน 7-11 พฤตกรรมของลกคาจะแตกตางจากลกคาใน Modern trade ซงลกคาในรานสะดวกซอเนนโปรโมชน ณ ขณะนน ทงน ขอใหผบรหารพจารณายทธศาสตรของตลาดในการขายผลตภณฑแตละตลาดดวย เนองจากบรษทฯ ตองใชยทธศาสตรทแตกตางกนเพอสรางยอดขายผลตภณฑในแตละตลาด

ขอใหบรษทฯ พจารณาเรองการน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการสรางยอดขายในสวน รานสะดวกซอ (Retail Shop) เชน ทางออนไลน (Online) โดยการจดโปรโมชนผานทางออนไลน เนองจากจะเปนการสรางแบรนดใหแกผลตภณฑโดยไมตองใชเงนลงทนมาก

คณฐตวฒฯ ชแจง ดงน

บรษทฯ ไดมการเปดตวรปแบบผลตภณฑทแตกตางไปจากคแขง เพอเพมยอดขาย เชน เพมขนาดบรรจภณฑ เพอใหผบรโภคไดรบปรมาณเครองดมทมากกวาคแขงแตขายในราคาทถกกวา และบรษทฯ มการปรบเปลยนรปแบบผลตภณฑเพอใหตอบสนองตอความตองการของผบรโภค เชน การผลตผลตภณฑขนาดตางๆ ใหหลากหลายกวาเดม การออกแบบผลตภณฑใหมใหมความสวยงามยงขน

กรณการน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการสรางยอดขาย บรษทฯ ไดมการด าเนนงานอยแลวในขณะน และจะน ามาใชเปนระยะๆ อยางไรกด กลมลกคาทางออนไลนเปนลกคาเฉพาะกลม ซงบรษทฯ จะพจารณาถงวธการขาย และการจดโปรโมชนทเหมาะสมตอไป

คณศรวฒนฯ แสดงความเหนเพมเตม ดงน

การทบรษทฯ มบรษท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสตก จ ากด (“ไทยเบฟ”) เขามาเปนผ ถอหนรายใหญ และคณฐาปนฯ กรรมการผอ านวยการใหญของ ไทยเบฟ ไดเขามาเปนคณะกรรมการของบรษทฯ เพอรวมบรหารกจการ แตขอทราบวาผ ถอหนอนดบ 2 ของบรษทฯ คอ บรษท เอสเอส เนชนแนล โลจสตกส จ ากด มสวนชวยในการบรหารกจการของบรษทฯ หรอไม อยางไร

คณฐาปนฯ ชแจง ดงน

การทผ ถอหนทลงทนในบรษทฯ ยอมมเปาหมาย และวตถประสงคในการลงทน ซงโดยหลกคอ เรองผลตอบแทนจากเงนปนผล หรอโอกาสในอนาคตทจะไดจากการการลงทน ขนอยกบสภาวะการลงทนของผ ถอหนแตละราย

ไทยเบฟไดเขามาลงทนในบรษทฯ โดยเลงเหนถงความแขงแกรงในดานการกระจายสนคา และตองการขยายตวของผลตภณฑประเภทเครองดมทไมมแอลกอฮอล ซงบรษทฯ ไดเนนการให

Page 32: สิ่งที่ส่งมาด้วย Y · 6 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม

32

ความส าคญกบการผลตเครองดมตางๆ ทงเครองดมประเภทอดลม เครองดมประเภทไมอดลม และการพฒนาเครองดมสขภาพ ซงสอดรบกบวตถประสงคในการลงทนของไทยเบฟ

บรษทฯ มเปาหมายทจะเปนผน าดานผลตภณฑเครองดม โดยเฉพาะเครองดมทเนนไปสเรองสขภาพ เพอตอบสนองความตองการของผบรโภคทมพฤตกรรมการบรโภคทเปลยนแปลงไปในปจจบน

ไมมผ ถอหนสอบถาม หรอแสดงความคดเหนเพมเตม

คณสจนต หวงหล ในฐานะประธานฯ ขอบคณผ ถอหน ผ รบมอบฉนทะ และผ เขารวมประชมทกคนทมาประชมในวนน และกลาวขอบคณผ ถอห นทกทานทแสดงความคดเหน และใหขอเสนอแนะ ซงเปนประโยชนอยางยงตอบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ และฝายบรหารจะน าความคดเหนและขอเสนอแนะตางๆ ไปพจารณา และประยกตใชเพอใหบรษทฯ เจรญเตบโต และมผลการด าเนนงานทกาวหนาตอไป และกลาวปดการประชม

ปดประชม : เวลา 12.50 น.

________________________

นายโพธพงษ ล าซ า ประธานในทประชม