36
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

สงทสงมาดวย

Page 2: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

สารบญ

กรอบแนวคดการพฒนาขาราชการในระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง

• กรอบแนวคด

• สมรรถนะทพงประสงค

1 - 4

ขอตกลงและเงอนไขการเขารวมหลกสตร/กจกรรม 5 - 6

วธการ และ Timeline การลงทะเบยนเขารวมหลกสตร/กจกรรม 7 - 8

รายละเอยดและขนตอนการลงทะเบยน 9 - 13

ปฏทนสรปหลกสตร/กจกรรม 14 - 17

HiPPS รนท 1 - 11

การสอสารและสรปความคดดวยภาพ (Graphic Facilitator & Infographic) 19

ภาษาองกฤษเพอการประชมและการน าเสนอ (English for Conference and Presentation 20

การวเคราะหปญหาทอาจเกดขนไดและดวยความคดสรางสรรค (Creative and Potential Problem

Analysis)

21

การคดเชงระบบ (Design Thinking) 22

การเรยนรจากผบรหาร (CEO Talk and Visit) 23

ผบงคบบญชาระดบตนของ HiPPS

(Coach)

จตวทยาการสอสารเพอเสรมศกยภาพของการเปนโคช (Coach) และพเลยง (Mentor)

(Psychology- based Communication Skills for Effective Coaching and Mentoring)

25

การโคชเพอสรางบคลากรและทมงานใหมผลงานยอดเยยม (Performance Coaching for Results) 26

ผรบผดชอบระบบ HiPPS (HR) สมรรถนะกบการบรหารและพฒนากลมก าลงคนคณภาพ

(Competency-based Talent Management and Development)

28

การศกษาดงานเรองการบรหารและพฒนากลมก าลงคนคณภาพ ณ หนวยงานตนแบบ (Study Visit) 29

3 กลมเปาหมาย

(HiPPS, Coach และ HR)

การท างานรวมกนระหวางบคลากรหลากหลายชวงวย (The Chemistry) 31

รเขา รเรา : แบบประเมนทางจตวทยา MBTI 32

Miscellaneous Food for Thoughts 33

ชองทางการตดตอส านกงาน ก.พ. 34

Page 3: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

กรอบแนวคดเรองการพฒนา

ขาราชการในระบบขาราชการ

ผมผลสมฤทธสง

1

Page 4: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

กรอบแนวคด

2

Page 5: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

กรอบแนวคดการพฒนาขาราชการในระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง ยดหลก

การพฒนาตามสมรรถนะ (Competency-based Development) คอ ความร ทกษะ และ

คณลกษณะทพงประสงคส าหรบต าแหนงและระดบในปจจบนและต าแหนงเปาหมายในอนาคต

พรอมทงยงค านงถงความตองการทจะพฒนา เพอใหการพฒนามประสทธภาพและประสทธผล

สงสด ทงในระดบบคคลและระดบองคกร

นอกจากนนยงใชแนวคดเรองการเรยนรแบบผสมผสานเพอสรางภาวะผน า

(Blended Learning for Leadership : 70–20–10) และแนวคดเรองการเรยนรแบบผใหญทมงเนน

การเรยนรและพฒนาทเกยวของกบงานทรบผดชอบและสามารถน าไปปรบใชในการท างานไดจรง

นอกจากน ยงไดน าบรบทการเปลยนแปลงทงในระดบประเทศและระดบสากลมาใช

ประกอบการออกแบบกรอบการฝกอบรมและพฒนาอกดวย

• ระดบประเทศ - นโยบายรฐบาลทมงเนนการขบเคลอน “ประเทศไทย 4.0” รวมถง

ยทธศาสตรประเทศและแนวทางการขบเคลอนเศรษฐกจของรฐบาลทเนนการท างาน

เชงบรณาการมากขน ทงในมตของการท างานรวมกนของคนจากตางสายงานและตางชวงอาย

• ระดบสากล - การปฏวตอตสาหกรรม ครงท 4 (Fourth Industrial Revolution)

เศรษฐกจดจทล และการขยายตวของเทคโนโลยดจทล ทจะพลกโฉมวถชวต วธการท างาน

โดยท าใหเกดทกษะใหมทจ าเปนส าหรบบรบททเปลยนไปดงกลาว เชน ทกษะทเตมเตม (ICT

Complementary Skills) การประมวลขอมลทซบซอน การคดเชงวพากษ และเชงระบบ

การยดหยนและปรบตวงาย ความคดรเรมสรางสรรค การแกปญหา การสอสาร ความร

เรองดจทล ทกษะทางดานอารมณและการเขาสงคม เปนตน

3

Page 6: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

สมรรถนะทพงประสงคของ HiPPS

การมงผลสมฤทธ

การสงสมความเชยวชาญ

ในงานอาชพ

บรการทด

การยดมนในความถกตอง

ชอบธรรมและจรยธรรม

การท างานเปนทม

ความผกพนตอระบบราชการ

ความคดรเรมสรางสรรค

การมองในภาพรวม

การอทศตนเพอสงคม

การมปฏสมพนธกบผอน

มงมนในการเรยนรและ

พฒนาตวเอง

สมรรถนะหลกทางการบรหาร

การบรหารการเปลยนแปลง

การตดสนใจ

การคดเชงกลยทธ

ความเปนผน า

ความสามารถและทกษะ

ในการสอสาร

การประสานสมพนธ

กรอบการฝกอบรมและพฒนาส าหรบขาราชการใน

ระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง ยดหลกการพฒนา

ตามสมรรถนะ (Competency-based

Development) ไดแก สมรรถนะทพงประสงคของ

ขาราชการผมผลสมฤทธสง และสมรรถนะหลก

ทางการบรหารเพอเตรยมความพรอมใหขาราชการ

ผมผลสมฤทธสงผเขาอบรมปฏบตงานในหนาท

ความรบผดชอบในปจจบนและอนาคตทจะกาวขนเปน

ผบรหารไดเปนอยางด

4

Page 7: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

ขอตกลงและเงอนไขการเขารวม

หลกสตร/กจกรรม

5

Page 8: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

ขอตกลงและเงอนไขการเขารวมหลกสตร/กจกรรม

• ผสนใจสามารถลงทะเบยนในหลกสตร/กจกรรมทสนใจไดทานละ ไมเกน 2 หลกสตร/กจกรรม ระหวางวนท 7 – 18 เมษายน 2560 แตใหเลอก

หลกสตร/กจกรรมทสนใจอนดบท 3 ดวย เพอเปนรายชอส ารอง (ส านกงาน ก.พ. จะส ารองไมเกน 5 รายชอตอหลกสตร/กจกรรม และจะ

ตดตอเปนรายบคคลในกรณทมผสละสทธ

• ส านกงาน ก.พ. จะประกาศรายชอผมสทธเขารบการอบรม ภายในวนท 20 เมษายน 2560 โดยพจารณาจาก 1) ผทมคณสมบตตรงตามท

ก าหนด 2) ประวตการเขารวมหลกสตร/กจกรรมทผานมา และ 3) ตามล าดบการลงทะเบยนกอน-หลง

• ขาราชการผมสทธเขารบการอบรมในหลกสตร/กจกรรมทส านกงาน ก.พ. ประกาศ แตไมสามารถมาเขารวมกจกรรมได ขาราชการผนนตองสง

หนงสอแจงเหตผลการไมเขารวมจากสวนราชการตนสงกดใหส านกงาน ก.พ. ทราบดวย และกรณทเปนหลกสตรลงทะเบยน สวนราชการตอง

รบผดชอบคาใชจายทเกดขนดวย

• ขาราชการผมสทธเขารบการอบรมในหลกสตร/กจกรรมทส านกงาน ก.พ. ประกาศตองไดรบการอนมตตวบคคลใหมาฝกอบรม

• ส านกงาน ก.พ. ขอสงวนสทธงดจดหลกสตร กรณมผลงทะเบยนนอยกวา 15 คน

• คาใชจายในการเดนทางและทพกระหวางการอบรม ใหผอบรมเบกจายจากตนสงกด

• เพอใหการพฒนาเกดประสทธภาพสงสด จะมการสะทอนความคดและประสบการณ (Reflection) ทไดจากการพฒนาในทกกจกรรม/

หลกสตร หลงจากจบกจกรรม/หลกสตร

6

Page 9: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

9

วธการ และ Timeline

การลงทะเบยนเขารวมหลกสตร/

กจกรรม

7

Page 10: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

10

วธการ และTimeline การลงทะเบยนเขารวมหลกสตร/กจกรรม

28 ม.ค. – 5 เม.ย.60

สวนราชการ

ประชาสมพนธ/แจง/

มอบหมายขาราชการ

กลมเปาหมาย

7 – 18 เม.ย. 60

ขาราชการทสนใจลงทะเบยน

ดวยตนเองทางเวบไซต

www.ocsc.go.th/hipps

20 เม.ย. 60

ส านกงาน ก.พ.

ประกาศรายชอผมสทธ

เขารวมแตละหลกสตร/

กจกรรมฝกอบรมและ

พฒนาฯ

กอนการฝกอบรม

สวนราชการอนมตตวบคคล

ใหเขารวมการฝกอบรมตาม

ประกาศรายชอ ฯ

ขาราชการทไมสามารถเขารวม

หลกสตร/กจกรรมตามประกาศ

รายชอฯ ไดนน ตองท าหนงสอชแจง

ไปยงส านกงาน ก.พ. พรอมทงแจง

เจาหนาทส านกงาน ก.พ.

ผรบผดชอบลวงหนา

8

Page 11: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

รายละเอยดและขนตอน

การลงทะเบยน

9

Page 12: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

1. เขาสเวบไซตระบบลงทะเบยน http://hipps.ocsc.go.th

2. ไปทหนาแรกของเวบไซตและท าการ login เขาสระบบ โดยใช

เลขบตรประชาชน 13 หลกเปน username และใสรหสผานททานไดตงเอาไว

3. เลอกแถบ "หลกสตร HiPPS"

(มตอ...)

ขนตอนการลงทะเบยนเขารวมหลกสตร/กจกรรม

ส าหรบผใชทเปน HiPPS รน 1 - 11

10

Page 13: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

4. เลอกหลกสตรทตองการเขารวม

5. เมอเขาไปยงหนารายละเอยดหลกสตร หากทานสนใจจะเขารวม

ใหคลก "ลงทะเบยนหลกสตรน"

6. เมอลงทะเบยนเรยบรอยแลวจะมขอความแสดงผลของการลงทะเบยน

ขนตอนการลงทะเบยนเขารวมหลกสตร/กจกรรม

ส าหรบผใชทเปน HiPPS รน 1 - 11 (ตอ)

11

Page 14: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

1. เขาสเวบไซตระบบลงทะเบยน HiPPS (http://hipps.ocsc.go.th )

ขนตอนการลงทะเบยนเขารวมหลกสตร/กจกรรม

(ส าหรบผใชทเปน ผบงคบบญชาระดบตน (Coach) และ

ผรบผดชอบระบบ HiPPS (HR))

2. เลอกแถบ "หลกสตร HiPPS"

3. เลอกหลกสตรทจดไวส าหรบทาน

(มตอ...)

12

Page 15: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

4. กรอกขอมลใหครบถวน

ขนตอนการลงทะเบยนเขารวมหลกสตร/กจกรรม

ส าหรบผใชทเปน ผบงคบบญชาระดบตน (Coach) และ

ผรบผดชอบระบบ HiPPS (HR)

5. เมอกรอกขอมลครบถวนแลว กดปม

6. จะมขอความแสดงการลงทะเบยนเขารวม

(ตอ)

13

Page 16: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

ปฏทนสรปหลกสตร/กจกรรม

ตามกรอบการฝกอบรมและพฒนา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

April - June

2016

14

Page 17: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

April 2017 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

2 3 4 5 6

วนจกร

7 8

9 10 11 12 13 14 – 15

วนสงกรานต

16 – 17

วนสงกรานต

18 19 20

21 22

23 24 25 26

การท างานรวมกนระหวาง

บคลากรหลากหลายชวงวย

(The Chemistry)

27

จตวทยาเพอ

การสอสาร

28

29

30

กลมเปาหมาย HIPPS ผบงคบบญชาระดบตน ผรบผดชอบระบบ 3 กลมเปาหมายรวมกน

15

Page 18: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

May 2017 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4

จตวทยาการสอสารเพอ

เสรมศกยภาพของการ

เปนโคช

5

วนฉตรมงคล

6

7 8

การโคชเพอสรางบคลากร

และทมงานใหมผลงานดเยยม

(Performance

Coaching for Results)

9 10

วนวสาขบชา

11 12

วนพชมงคล

13

14 15 – 16

Graphic Facilitator & Infographic

17 18 19 20

21 22

23 24 25 – 26

ภาษาองกฤษเพอการประชมและการน าเสนอ

(English for Conference and Presentation)

27

28 29 30

Creative and

Potential Problem

Analysis

31

การศกษาดงานเรองการ

บรหารและพฒนากลม

ก าลงคนคณภาพ ณ

สถาบนการจดการ

ปญญาภวฒน

กลมเปาหมาย HIPPS ผบงคบบญชาระดบตน ผรบผดชอบระบบ 3 กลมเปาหมายรวมกน

16

Page 19: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

June 2017 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

รเขา รเรา : แบบประเมน

ทางจตวทยา MBTI

2

สมรรถนะกบการบรหาร

และพฒนากลม

ก าลงคนคณภาพ

(Competency-based

Talent Management

and Development)

3

4 5

1. การคดเชงระบบ

2. CEO Talk and

Visit

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

กลมเปาหมาย HIPPS ผบงคบบญชาระดบตน ผรบผดชอบระบบ 3 กลมเปาหมายรวมกน

17

Page 20: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

หลกสตร/กจกรรม

ส าหรบขาราชการผสมฤทธสง

รนท 1 – 11

(HiPPS)

18

Page 21: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

1. Graphic Facilitator & Infographic

15 – 16 (2 วน)

พฤษภาคม

หอง 3410 อาคาร 3

ส านกงาน ก.พ.

นนทบร

สถานท วนท - เวลา

Certified Graphic

Facilitators

(HiPPS รน 9 และ 10)

วทยากร

HiPPS 20 คน

กลมเปาหมาย

เพอพฒนาทกษะความคดรเรมสรางสรรค ทกษะการ

น าเสนอ และทกษะการสอสารทสอดคลองกบบรบทและ

รปแบบการน าเสนอความคดในปจจบนทเนนการน าเสนอ

ดวยภาพ กระชบ และตรงประเดน

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การฝกปฏบต

การน าเสนอ

การแลกเปลยนประสบการณ

การฟงบรรยาย

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ความคดรเรมสรางสรรค

ทกษะการน าเสนอ

ทกษะการสอสาร

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

19

Page 22: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

2. English for Conference and Presentation

25 – 26 (2 วน)

พฤษภาคม

หอง 3410 อาคาร 3

ส านกงาน ก.พ.

นนทบร

สถานท วนท - เวลา

Mr. Warran Robert Kerr

สถาบนการตางประเทศ

เทวะวงศวโรปการ

วทยากร

HiPPS 20 คน

กลมเปาหมาย

เพอพฒนาทกษะภาษาองกฤษเพอการสอสาร ทกษะการ

น าเสนอ ทจะเออตอการท างานในบรบทปจจบนละอนาคต

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การฝกปฏบต

การน าเสนอ

การแลกเปลยนประสบการณ

การฟงบรรยาย

เวลา 08.30 – 16.30 น.

มงมนในการเรยนรและพฒนาตวเอง

ความสามารถและทกษะในการสอสาร สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา ทกษะภาษาองกฤษเพอการสอสาร

ทกษะการน าเสนอ

20

Page 23: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

3. Creativity and Systematic Planning: To Support Thailand 4.0

30 (1 วน)

พฤษภาคม

หอง 3110 อาคาร 3

ส านกงาน ก.พ.

นนทบร

สถานท วนท - เวลา

วทยากรเชยวชาญ

บรษท PacRim Group

วทยากร

HiPPS 30 คน

กลมเปาหมาย

เพอเรยนรและฝกฝนการคดเชงสรางสรรคในการท างาน

เพอหาทางออกใหม ๆ ทตอบโจทยการท างาน ฝกใช

เครองมอกระตนความคดสรางสรรคและประยกตใชกบ

งานของตนเอง พรอมทงเรยนรการวางแพนอยางเปนระบบ

และรดกมเพอขบเคลอนความคดใหเกดผลลพธทตองการ

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การฝกปฏบต

การระดมสมอง

การแลกเปลยนประสบการณ

การฟงบรรยาย

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

ความคดรเรมสรางสรรค

การมองในภาพรวม

การตดสนใจ

การคดเชงกลยทธ

21

Page 24: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

4. การคดเชงระบบ (Design Thinking)

5 (1 วน)

มถนายน

หองอเนกประสงค ชน 2

อาคารส านกงาน ก.พ.

นนทบร

สถานท วนท - เวลา

ดร. ภมพร ธรรมสถตยเดช

วทยาลยการจดการ

มหาวทยาลยมหดล

วทยากร

HiPPS 30 คน

กลมเปาหมาย

เพอ เรยนร และฝกฝนการคดเช งสรางสรรค ในการ

แกปญหา และหาทาง เลอก ฝกใช เครองมอกระตน

ความคดสรางสรรคและประยกตใชกบงานของตนเอง

พรอมทงเรยนรการวางแพนในการท างานอยางเปนระบบ

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การฝกปฏบต

การระดมสมอง

การแลกเปลยนประสบการณ

การฟงบรรยาย

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

ความคดรเรมสรางสรรค

การมองในภาพรวม

ความเปนผน า

การคดเชงกลยทธ

22

Page 25: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

5. การเรยนรจากผบรหาร (CEO Talk and Visit)

5 (ครงวน)

มถนายน ท าเนยบรฐบาล

สถานท วนท - เวลา

• ดร. อ าพน กตตอ าพน

ทปรกษานายกรฐมนตร

• นายสมเกยรต ศรชาตไทย

กรรมการบรษทเมองไทยประกนชวต

วทยากร

HiPPS 25 คน

กลมเปาหมาย

เพอเปดโอกาสใหขาราชการผมผลสมฤทธสงมเวทเรยนร

ผานผอน (Learning through Others) ซงเปน

ผบรหารระดบสงจากทงภาครฐและภาคเอกชน เพอ

พฒนาทกษะการมองในภาพรวม การคดเชงกลยทธ และ

ความเปนผน า

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การเรยนรจากผอน

การแลกเปลยนประสบการณ

การฟงบรรยาย

ศกษาดงานนอกสถานท

เวลา 11.00 – 13.00 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

การมองในภาพรวม

การคดเชงกลยทธ

ความเปนผน า

การตดสนใจ

ความผกพนธตอระบบราชการ

23

Page 26: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

หลกสตร/กจกรรม

ส าหรบผบงคบบญชาระดบตน

ของขาราชการผมผลสมฤทธสง

(Coach)

24

Page 27: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

1. จตวทยาการสอสารเพอเสรมศกยภาพของ

การเปนโคช (Coach) และพเลยง (Mentor)

4 (1 วน)

พฤษภาคม

หองอเนกประสงค ชน 2

อาคารส านกงาน ก.พ.

นนทบร

สถานท วนท - เวลา

ผศ.ดร. พรรณระพ สทธวรรณ

วทยากร

Coach 30 คน

กลมเปาหมาย

เพอพฒนาทกษะการสอสารทมประสทธภาพและหลก

จตวทยาทจะชวยสงเสรมบทบาทและศกยภาพของการเปน

โคช (Coach) และพเลยง (Mentor) ทมประสทธภาพและ

ประสทธผล

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การฝกปฏบต

การแสดงบทบาทสมมต

การระดมสมอง

การแลกเปลยนประสบการณ

การฟงบรรยาย

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

ความสามารถและทกษะในการสอสาร

การท างานเปนทม

การสอนงานและการเปนพเลยง

การคดเชงกลยทธ

25

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

Page 28: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

2. การโคชเพอสรางบคลากรและทมงานใหพผลงานดเยยม

(Performance Coaching for Results)

8 (1 วน)

พฤษภาคม

ศนยการเรยนร

M Academy

สถานท วนท - เวลา

วทยากรผเชยวชาญจาก

บรษท M Academy

วทยากร

Coach 20 คน

กลมเปาหมาย

เพอใหผบงคบบญชาระดบตนสามารถายทอดองคความร

ไดสอดคลองกบกรอบสงสมประสบการณในการพฒนา

HiPPS ไปสต าแหนงเปาหมาย และสามารถดงศกยภาพ

HiPPS เพอใหปฏบตราชการไดเกดประสทธผลสงสด

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การฝกปฏบต

การระดมสมอง

การแลกเปลยนประสบการณ

การศกษาจากกรณศกษา

การฟงบรรยาย

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

ความสามารถและทกษะในการสอสาร

การท างานเปนทม

การสอนงานและการเปนพเลยง

การคดเชงกลยทธ

การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ

26

Page 29: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

หลกสตร/กจกรรม

ส าหรบผรบผดชอบระบบ

ขาราชการผมผลสมฤทธสง

(HR)

27

Page 30: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

1. การศกษาดงานเรองการบรหารกและพฒนา

กลมก าลงคนคณภาพ

31 (ครงวน)

พฤษภาคม

สถาบนการจดการปญญาภวฒน

(Panyapiwat Institute of

Management)

สถานท วนท - เวลา

วทยากรผเชยวชาญ

สถาบนการจดการ

ปญญาภวฒน

วทยากร

HR 30 คน

กลมเปาหมาย

เพอสงเสรมการเรยนรผานประสบการณขององคกรชนน า

เพอใหขาราชการเกดความเขาใจเรองการบรหารและพฒนา

กลมก าลงคนคณภาพ พรอมทงน าความรและประสบการณ

ทไดไปประยกตใชในสวนราชการของตน

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การฟงบรรยาย

การแลกเปลยนประสบการณ

การเรยนรจากผอน (Learning through Others)

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

การสงเสรมใหเกดนวตกรรมและ

ความคดสรางสรรค

บทบาทของ HR ในการบรหาร

กลมก าลงคนคณภาพ

การวางยทธศาสตรดานการบรหาร

และพฒนากลมก าลงคนคณภาพ

เชงรก

28

Page 31: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

2. สมรรถนะกบการบรหารและพฒนากลมก าลงคนคณภาพ

(Competency-based Talent Management and Development)

2 (1 วน)

มถนายน

หองอเนกประสงคชน 2

ส านกงาน ก.พ.

นนทบร

สถานท วนท - เวลา

ทปรกษาอาวโส

จากบรษททปรกษา

AON Hewitt

วทยากร

HR 20 คน

กลมเปาหมาย

เพอสงเสรมใหผรบผดชอบระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง

มความรและเขาใจเกยวกบหลกและกรอบแนวคดเรอง

สมรรถนะกบการบรหารและพฒนากลมก าลงคนคณภาพ

และสามารถน ามาประยกตใชกบระบบทรบผดชอบในปจจบน

และใหสอดคลองกบบรบทการเปลยนแปลง

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การฟงบรรยาย

การฝกปฏบต

การระดมสมอง

การแลกเปลยนประสบการณ

การศกษาจากกรณศกษา

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

การสงเสรมใหเกดนวตกรรมและ

ความคดสรางสรรค

การสงเสรมการท างานแบบ

บรณาการและสรางจตส านก

รบผดชอบ

การวางยทธศาสตรดานการบรหาร

และพฒนากลมก าลงคนคณภาพ

เชงรก

29

Page 32: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

หลกสตร/กจกรรม

ส าหรบทง 3 กลมเปาหมาย

(HiPPS, Coach, HR)

30

Page 33: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

1. การท างานรวมกนระหวางบคลากรหลากหลายชวงวย

(The Chemistry)

26 (1 วน) เมษายน

หองอเนกประสงค ชน 2

ส านกงาน ก.พ.

นนทบร

สถานท วนท - เวลา

วทยากรเชยวชาญ

จากบรษท APM

วทยากร

HiPPS 10 คน

Coach 10 คน

HR 10 คน

กลมเปาหมาย

เพอยกระดบความเขาใจและทราบวธการทเหมาะสมใน

การท างานรวมกนของบคลากรตางวย และสามารถดงจด

แขงของแตละวยเพอการท างานใหเกดประสทธภาพสงสด

และ เพ อช วยใหข าราชการสามารถบรหารจดการ

ความขดแยงทเกดขนได (Conflict Management)

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การแลกเปลยนประสบการณ

การฟงบรรยาย

การเรยนรจากกรณศกษา

กจกรรมกลมระดมสมอง

การฝกปฏบต

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

การมปฏสมพนธกบผอน

การประสานสมพนธ

การท างานเปนทม

การบรหารจดการความขดแยง

31

26 (1 วน)

Page 34: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

2. รเขา รเรา : แบบประเมนทางจตวทยา MBTI

1 (1 วน)

มถนายน

ส านกงาน ก.พ.

นนทบร

สถานท วนท - เวลา

Certified MBTI

Practitioners

วทยากร

HiPPS 6 คน

Coach 7 คน

HR 7 คน

กลมเปาหมาย

เพอพฒนาและสง เสรมความเขาใจลกษณะนสยและ

บคลกภาพของตวเองและผอนซงจะสงเสรมการท างานเปน

ทมและลดปญหาความขดแยงทอาจเกดขน (Conflict

Management)

วตถประสงค

รปแบบหลกสตร/กจกรรม

การท าแบบประเมนทางจตวทยา

การบรรยาย

การฝกปฏบต

กจกรรมกลม

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สมรรถนะทจะ

ไดรบการพฒนา

การมปฏสมพนธกบผอน

การประสานสมพนธ

การท างานเปนทม

การบรหารจดการความขดแยง

มงมนในการเรยนรและพฒนาตวเอง

32

Page 35: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

35

Food for Thoughts

การเรยนรไมใชการไดรบขอมล แตคอการพฒนาและ

ขยายความสามารถของเราเพอสรางผลลพธ

– Peter Senge

“Learning doesn’t mean requiring information but

expanding our ability to produce the results we

truly want - Peter Senge”

Page 36: สิ่งที่ส่งมาด้วย - OCSC · 2017. 6. 14. · สิ่งที่ส่งมา ... ส่วนราชการต้นสังกัดให้ส

36

ชองทางการตดตอส านกงาน ก.พ.

เจาหนาทผรบผดชอบหลก

น.ส. ทรรศวลย พทธทพย

02 – 547 - 1704

02 – 547 – 1734-36

[email protected]

www.ocsc.go.th/hipps

HiPPS OCSC

34