37
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย [ระดับกรม] ประจำปี 2563 แบบสำรวจประกอบด้วยคำถาม 2 ประเภท คือ 1) คำถามปลายปิด คือ คำถามแบบให้เลือกตอบในตัวเลือกที่กำหนดไว้แล้ว โดยใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง หมายถึง ตอบได้หลายคำตอบ หรือ หมายถึง ตอบได้คำตอบเดียว 2) คำถามปลายเปิด คือ คำถามที่เว้นช่องว่างสำหรับกรอกข้อความเพื่อกรอกรายละเอียดของคำตอบ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน สังกัดกระทรวง ที่ตั้งหน่วยงาน ____________แขวง/ตำบล ____________เขต/อำเภอ ____________จังหวัด ____________ รหัสไปรษณีย์ ____________โทรศัพท์ ____________ ชื่อผู้ประสานงาน ชื ่อ นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ e-mail ประเภทหน่วยงาน 1. หน่วยงานราชการ 2. รัฐวิสาหกิจ 3. องค์การมหาชน 4. องค์กรอิสระ 5.องค์กรวิชาชีพ 6.อื่น ๆ โปรดระบุ ………….. เป็นหน่วยงาน 1. ส่วนกลาง 2. ส่วนภูมิภาค หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่ใน 1. กระทรวง [Drop down list 20 กระทรวง] 2. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 3. อื่น ๆ โปรดระบุ………….. หน่วยงานของท่าน มีสำนักงานหรือสาขาในส่วนภูมิภาคหรือไม่ มี ได้แก่ (ตอบได้หลายคำตอบ - ระบุชื่อสำนักงานหรือสาขาในส่วนภูมิภาคอย่างน้อย 1 ชื ่อ) 1. ระดับจังหวัด โปรดระบุชื่อสำนักงานหรือสาขา 2. ระดับอำเภอ โปรดระบุชื่อสำนักงานหรือสาขา 3. อื่น ๆ โปรดระบุชื่อสำนักงานหรือสาขา ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาล ... · เป็นหน่วยงาน

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

สงทสงมาดวย ๑

(ราง) แบบสำรวจระดบความพรอมรฐบาลดจทลหนวยงานภาครฐของประเทศไทย [ระดบกรม] ประจำป 2563

แบบสำรวจประกอบดวยคำถาม 2 ประเภท คอ 1) คำถามปลายปด คอ คำถามแบบใหเลอกตอบในตวเลอกทกำหนดไวแลว

โดยใสเครองหมาย ✓ ลงในชอง หมายถง ตอบไดหลายคำตอบ หรอ หมายถง ตอบไดคำตอบเดยว 2) คำถามปลายเปด คอ คำถามทเวนชองวางสำหรบกรอกขอความเพอกรอกรายละเอยดของคำตอบ

ขอมลทวไปเกยวกบหนวยงาน ชอหนวยงาน สงกดกระทรวง ทตงหนวยงาน ____________แขวง/ตำบล ____________เขต/อำเภอ ____________จงหวด ____________ รหสไปรษณย ____________โทรศพท ____________

ชอผประสานงาน ชอ นามสกล ตำแหนง

โทรศพทททำงาน โทรศพทมอถอ e-mail

ประเภทหนวยงาน 1. หนวยงานราชการ 2. รฐวสาหกจ 3. องคการมหาชน 4. องคกรอสระ 5.องคกรวชาชพ 6.อน ๆ โปรดระบ…………..

เปนหนวยงาน 1. สวนกลาง 2. สวนภมภาค

หนวยงานของทานสงกดอยใน 1. กระทรวง [Drop down list 20 กระทรวง] 2. สวนราชการไมสงกดสำนกนายกรฐมนตร กระทรวง หรอทบวง 3. อน ๆ โปรดระบ………….. หนวยงานของทาน มสำนกงานหรอสาขาในสวนภมภาคหรอไม ม ไดแก (ตอบไดหลายคำตอบ - ระบชอสำนกงานหรอสาขาในสวนภมภาคอยางนอย 1 ชอ)

1. ระดบจงหวด โปรดระบชอสำนกงานหรอสาขา

2. ระดบอำเภอ โปรดระบชอสำนกงานหรอสาขา

3. อน ๆ โปรดระบชอสำนกงานหรอสาขา ไมม

สงทสงมาดวย ๑

สวนท 1 แนวนโยบายและหลกปฏบต (Policies / Practices) [Digital policy] P1.1 หนวยงานของทาน มการจดทำแผนเพอรองรบการกาวไปสรฐบาลดจทลของประเทศไทยหรอไม ไมมการจดทำ โปรดระบเหตผล___________ (ขามไปขอ P1.3) อยระหวางการจดทำ (ตอบตอขอ P1.2) มการจดทำ (ตอบตอขอ P1.2)

P1.2 หนวยงานของทานมแผนเพอรองรบการพฒนาดานรฐบาลดจทลหรอไม

P1.2.1 แผนยทธศาสตร/แผนปฏบตการองคกรทมการระบถงยทธศาสตรหรอโครงการดานดจทลในการพฒนาหนวยงาน

ม ระบ Link แผนงาน(แนบหลกฐาน) ......

ไมม

P1.2.2 แผนเฉพาะดานดจทล เชน แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร แผนปฏบตการดจทล เปนตน

ม ระบ Link แผนงาน (แนบหลกฐาน) ......

ไมม

P1.2.3 แผนยทธศาสตรและแผนดานดจทลในขอ P1.2.1 และ P1.2.2 สอดคลองกบการเชอมตอ พฒนา และการนำไปใชในหนวยงานเพอรองรบการนำไปสรฐบาลดจทลดานใดบาง (ตอบไดหลายคำตอบ)

1. ยกระดบหนวยงานภาครฐไปสองคกรดจทล 1.1 ปรบเปลยนขอมลปจจบนใหเปนขอมลดจทลทไดมาตรฐาน 1.2 ปรบปรงกระบวนการและพฒนาบรการดจทลตามความตองการของประชาชน 1.3 สรางความพรอมของบคลากร และเครองมอเพอพฒนาไปสองคกรดจทล

2. พฒนาและบรณาการแพลตฟอรมดจทลภาครฐ 2.1 พฒนา หรอเชอมตอกบแพลตฟอรมอน ๆ เพอใหประชาชนสามารถใชบรการดจทลอยางเตมรปแบบ 2.2 พฒนา หรอเชอมตอกบแพลตฟอรมอน ๆ เพอยกระดบการบรหารงานภายในภาครฐ 2.3 สนบสนนการสรางสภาพแวดลอมการทำงานรวมกนบนแพลตฟอรมดจทล

3. สงเสรมการเปดเผยขอมลดจทลภาครฐ และการใชขอมล 3.1 ผลกดนการเปดเผยขอมลภาครฐ พรอมยกระดบศนยขอมลเปดภาครฐ 3.2 สงเสรมการใชประโยชนจากขอมลเปดเพอความโปรงใส สรางการมสวนรวม และสงเสรมนวตกรรม

4. อน ๆ โปรดระบ 4.1 ปรบเปลยนกระบวนการทำงานของหนวยงานเปนดจทลโดยสมบรณ 4.2 มบรการทมงเนนความตองการของประชาชนรายบคคล 4.3 มชองทางในการรบฟงและแลกเปลยนความคดเหนกบทกภาคสวน 4.4 อน ๆ โปรดระบ _________

สงทสงมาดวย ๑

[Data policy] P1.3 หนวยงานของทานมการจดเกบขอมลเกยวกบชดขอมล (Dataset) ภายในหนวยงานหรอไม ไมม (ขามไปขอ P1.4) ม (ตอบตอขอ P1.3.1) P1.3.1 หนวยงานของทานมจำนวนชดขอมล (Dataset) จำนวน _________ ชด [ จำนวนชดขอมล เปนขอมลทหนวยงานของรฐจำเปนตองจดทำ สงเสรม หรอสนบสนน ในรปแบบการสำรวจและจดเกบในเชงปรมาณและคณภาพ ซงอาจเปนไดท ง

Primary data และ Secondary data เชน จำนวนชดขอมลผปวย Covid-19 ในเดอนมกราคม 2563 หากไมสามารถระบจำนวนชดขอมลทเปนดจทล

กรณาดาวนโหลดไฟล แบบสำรวจสถานะขอมลของหนวยงาน เพอกรอกขอมลและแนบไฟลตอบกลบ ] [แนบไฟลททาง สพร.สงมา] P1.3.2 จากคำถามขอ P1.3.1 โปรดระบจำนวนชดขอมลทเปนดจทล ไมทราบจำนวนชดขอมลทเปนดจทล

มจำนวนชดขอมลทเปนดจทล _________ ชด (แนบหลกฐานรายชอชดขอมลทเปนดจทล) P1.3.3 จากคำถามขอ P1.3.1 โปรดระบจำนวนชดขอมลทยงไมไดปรบเปลยนเปนรปแบบดจทล ไมทราบจำนวนชดขอมลทยงไมไดปรบเปลยนเปนรปแบบดจทล

มจำนวนชดขอมลทยงไมไดปรบเปลยนเปนรปแบบดจทล _________ ชด (แนบหลกฐานรายชอชดขอมลทยงไมไดรบเปลยนเปนรปแบบดจทล)

1.3.3.1 กรณาระบเหตผลทยงไมสามารถทำใหอยในรปแบบดจทลได (ตอบไดหลายคำตอบ) ขาดบคลากรในการดำเนนการ ไมทราบขนตอน/กระบวนการในการจดทำขอมล ขาดเครองมอและเทคโนโลยในการจดทำขอมล ยงไมมการดำเนนการ อน ๆ โปรดระบ _________ ไมมชดขอมลทยงไมอยในรปแบบดจทล P1.4 หนวยงานของทาน ทราบ และมการดำเนนการใชธรรมาภบาลขอมลภาครฐ (Data Governance) อยางไร ยงไมทราบ (ขามไปขอ P1.5) ยงไมทราบ แตไดมการดำเนนการทคาดวาเกยวของกบการใชธรรมาภบาลขอมลภาครฐ (ตอบตอขอ P1.4.1) ทราบ (ตอบตอขอ P1.4.1)

P1.4.1 หนวยงานของทานมการดำเนนการใชธรรมาภบาลขอมลภาครฐ (Data Governance)

การดำเนนการ ยงไมมการดำเนนการ

ใด ๆ

อยระหวางการดำเนนการ

จดทำเสรจเรยบรอย แตยงไมมการประกาศใช

(แนบหลกฐาน)

จดทำเสรจเรยบรอย พรอมทงประกาศใชแลว โปรดระบวน

เดอนปทประกาศใช (แนบหลกฐาน)

1. กำหนดโครงสรางธรรมาภบาลขอมลภาครฐ หนาท ความรบผดชอบในแตละสวนงาน และมธรรมาภบาลขอมลสวนกลาง

1.1 จดตงและกำหนดบทบาทของคณะกรรมการธรรมาภบาลขอมล (Data Governance Council)

1.2 จดตงและกำหนดบทบาทของทมบรกรขอมล (Data Steward Team)

1.3 จดตงและกำหนดผมสวนไดเสยกบขอมล (Data Stakeholder)

สงทสงมาดวย ๑

2. มการจดทำบญชรายชอขอมล และคำอธบายชดขอมลดจทลของหนวยงาน (Data Catalog and Data Dictionary)

3. มการระบชอชดขอมล สำหรบการบรณาการเชอมโยงแลกเปลยนขอมล เพอการใหบรการสาธารณะทงชดขอมลภายในของหนวยงานและชดขอมลทเกยวของ

4. มการประกาศบญชรายชอขอมลกลาง และคำอธบายชดขอมลดจทลกลาง เพอการบรณาการเชอมโยงแลกเปลยนขอมลเพอการใหบรการสาธารณะผานระบบดจทล

5. มการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑของขอมลในดานการเปดเผยขอมล การแลกเปลยนขอมล การคมครองขอมลสวนบคคล และการรกษาความลบ (ตามความเหมาะสม)

6. มการประเมนคณภาพของขอมล และความมนคงปลอดภยของขอมล

6.1 ประเมนคณภาพขอมล 6 องคประกอบ ไดแก ถกตอง, ครบถวน, สอดคลองกน, เปนปจจบน, ตรงความตองการผใช และพรอมใช

6.2 ประเมนความมนคงปลอดภยของขอมล

7. มการปรบปรงขอมลอยางตอเนอง

P1.5 หนวยงานของทาน มแผนหรอปฏบตการเพอรองรบการพฒนาดานรฐบาลดจทลทเกยวกบการเปดเผยขอมลภาครฐ (Open Government Data) หรอไม ไมมการจดทำ โปรดระบเหตผล___________ (ตอบตอขอ P1.5.1) อยระหวางการจดทำ (ตอบตอขอ P1.5.1) มการจดทำ (พรอมแนบหลกฐาน ถาม) (ตอบตอขอ P1.5.1)

P1.5.1 ปจจบนหนวยงานของทานมการดำเนนการเปดเผยขอมลหรอไม

ไมมการจดทำ โปรดระบเหตผล___________ (ขามไปขอ P1.5.4) อยระหวางการจดทำ (ตอบตอขอ P1.5.2) มการจดทำแลวเสรจ (ตอบตอขอ P1.5.2)

P1.5.2 จากชดขอมลทงหมด มชดขอมลทสามารถเปดเผยตอสาธารณะได _________ ชด P1.5.3 จากชดขอมลทสามารถเปดเผยตอสาธารณะได มการเปดเผยในรปแบบขอมลเปดภาครฐ (Open Government

Data) ตามมาตรฐาน และหลกเกณฑการเปดเผยขอมลเปดภาครฐ ในรปแบบขอมลดจทลตอสาธารณะ แลว _________ ชด

P1.5.4 ชองทางในการเปดเผยขอมล

1. data.go.th (ตามมตคณะรฐมนตร ป พ.ศ. 2558) * ม ระบ URL ...... ไมม

2. เวบไซตหนวยงาน ม ระบ URL ...... ไมม

3. อน ๆ โปรดระบ _________ ม ระบ URL ...... ไมม

สงทสงมาดวย ๑

P1.5.5 หนวยงานของทานมการสงเสรมการใชประโยชนจากขอมลดจทลอยางไร ไมมการจดทำ โปรดระบเหตผล___________ (ขามไปขอ P1.5.6) มการสงเสรมผานชองทางใด โปรดระบ (ตอบไดหลายคำตอบ) 1. ผานชองทางออฟไลน (โปรดระบ _________พรอมแนบหลกฐาน) 2. ผานชองทางออนไลน (ตอบไดหลายคำตอบ) 2.1 เวบไซตหนวยงาน โปรดระบ _________ 2.2 Social media โปรดระบ 1. Facebook (โปรดระบ _________) 2. Instagram (โปรดระบ _________) 3. อน ๆ โปรดระบ _________ 3. มการจดกจกรรมเพอสงเสรมการใชประโยชนจากขอมล เชน จดการแขงขนโดยใชขอมลของหนวยงาน สนบสนนงานวจยโดยใชขอมลของหนวยงาน โปรดระบกจกรรมพรอมแนบหลกฐาน (สามารถตอบไดมากกวา 1 กจกรรม) 1. กจกรรม_________ (แนบไฟลหลกฐาน)

2. กจกรรม_________ (แนบไฟลหลกฐาน) 4. อน ๆ โปรดระบ _________ P1.5.6 จากขอ P1.5.5 โปรดระบชดขอมลของหนวยงานทถกนำไปใชประโยชนมากทสด 3 อนดบแรก ไมมชดขอมลทถกนำไปใชงาน มชดขอมล ทถกนำไปใชประโยชนมากทสด 3 อนดบแรก ดงน 1. ชอชดขอมล _____________ คำอธบายชดขอมล ____________ 2. ชอชดขอมล _____________ คำอธบายชดขอมล ____________ 3. ชอชดขอมล _____________ คำอธบายชดขอมล ____________ P1.5.7 ขอมลทหนวยงานของทานเปดเผยนนอยในรปแบบใดตามตวเลอกตอไปนบาง

1.6 หนวยงานของทานทราบและมการดำเนนการเผยแพรขอมลผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐ (data.go.th) อยางไร ยงไมทราบ และยงไมมการดำเนนการใด ๆ ทเกยวของ ทราบ แตยงไมมการดำเนนการใด ๆ ทเกยวของ

คาดวาจะเรมดำเนนการภายใน 1-3 เดอน 4-6 เดอน 7-9 เดอน 10-12 เดอน

(ขามไปขอ P1.7) ทราบ และอยระหวางการดำเนนการ

คาดวาจะดำเนนการแลวเสรจภายใน 1-3 เดอน 4-6 เดอน 7-9 เดอน 10-12 เดอน

(ตอบตอขอ P1.6.1)

ระดบการเปดเผย ประเภทขอมล

★ (1 ดาว) 1. PDF 2. DOC 3. TXT 4. TIFF 5. JPEG

★★ (2 ดาว) 6. XLS

★★★ (3 ดาว) 7. CSV 8. ODS 9. XML 10. JSON 11. KML 12. SHP 13. KMZ

★★★★ (4 ดาว) 14. RDF (URIs)

★★★★★ (5 ดาว) 15. RDF (Linked data)

สงทสงมาดวย ๑

ทราบ และมการเผยแพรขอมลผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐ (data.go.th) เปนทเรยบรอย (ตอบตอขอ P1.6.1)

P1.6.1 หากหนวยงานของทานอยระหวางการดำเนนการ หรอมการดำเนนการเผยแพรขอมลผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐ (data.go.th) แลว กรณาตอบคำถามดานลางดงตอไปน (ตอบไดหลายคำตอบ)

การดำเนนการ ยงไมมการ

ดำเนนการใด ๆ

อยระหวางการดำเนนการ

ดำเนนการเสรจเรยบรอย (แนบหลกฐาน)

1. การเตรยมความพรอม

1.1 มการมอบหมายเจาหนาทสมครเปน Administrator เพอเขา ใชงานระบบศนยกลางขอมลเปดภาครฐ (data.go.th) ในการเผยแพรขอมล Open Data ประจำหนวยงาน

1.2 มการเตรยมความพรอมของเจาหนาท Administrator ใหสามารถดำเนนการเผยแพรขอมลของหนวยงานตามขนตอนการทำงานของศนยกลางขอมลเปดภาครฐ (data.go.th) ได เชนการเขารวมอบรม Open Data Workshop หรอการศกษาคมอการใชงานระบบศนยกลางขอมลเปดภาครฐ

1.3 มการจดเตรยมรายการชดขอมลสำหรบเผยแพรผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐ (โปรดแนบหลกฐานรายการชดขอมล)

2. การเผยแพรและควบคมคณภาพของชดขอมล

2.1 มการเผยแพรขอมลผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐ

โปรดระบจำนวน ชด

โปรดระบจำนวน ชด

2.2 มการจดทำคำอธบายชดขอมล (Metadata) สำหรบชดขอมลทมการเผยแพรผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐ

โปรดระบจำนวน ชด

โปรดระบจำนวน ชด

2.3 มการปรบปรงขอมลทมการเผยแพรผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐใหเปนปจจบนอยเสมอ เชนรายวน, รายเดอน, รายไตรมาส, รายป หรอ อน ๆ โปรดระบ

โปรดระบความถในการปรบปรง ตอครง

โปรดระบความถในการ ปรบปรง ตอครง

2.4 มการเผยแพรขอมลผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐในรปแบบ 3 ดาวขนไป ยกตวอยางเชน CSV, XML, JSON, RDF (URIs) หรอ RDF (Linked data)

โปรดระบจำนวน ชด

โปรดระบจำนวน ชด

2.5 มการเชอมโยงขอมลเปดของหนวยงานมายงศนยกลางขอมลเปดภาครฐในรปแบบ API

โปรดระบจำนวน ชด

โปรดระบจำนวน ชด

3. การประเมนคณคา และการนำขอมลไปใชประโยชน

3.1 มการเผยแพรชดขอมลทสามารถนำไปใชประโยชนในเชงนวตกรรม เพอสรางความโปรงใส หรอสงเสรมใหเกดธรรมาภบาลในการดำเนนงาน

โปรดระบจำนวน ชด

โปรดระบจำนวน ชด

3.2 มการเผยแพรชดขอมลทสามารถนำไปใชประโยชนในเชงนวตกรรม เพอสรางมลคาเพมทางเศรษฐกจ หรออตสาหกรรมของประเทศ

โปรดระบจำนวน ชด

โปรดระบจำนวน ชด

สงทสงมาดวย ๑

3.3 มการเผยแพรชดขอมลทสามารถนำไปใชประโยชนในเชงนวตกรรม เพอการพฒนาคณภาพชวต หรอสงแวดลอม

โปรดระบจำนวน ชด

โปรดระบจำนวน ชด

3.4 มการนำขอมลทเผยแพรผานศนยกลางขอมลเปดภาครฐ (data.go.th) ไปใชในรปแบบตาง ๆ เชนรายงาน (Report), การวเคราะหและแสดงผลเชงภาพ (Analytic and Visualization) หรอการพฒนางานบรการภาครฐ (Government Service)

P1.7 หนวยงานของทาน ทราบ และมแผนหรอการดำเนนการเพอรองรบ พ.ร.บ.คมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

อยางไร

ยงไมทราบ และยงไมมการดำเนนการใด ๆ ทเกยวของ (ขามไปขอ 1.8) ยงไมทราบ แตไดมการดำเนนการทคาดวาเกยวของกบการคมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ. 2562 (ตอบตอขอ P1.7.1) ทราบ (ตอบตอขอ P1.7.1)

P1.7.1 หนวยงานของทานมการดำเนนการทเกยวของกบพ.ร.บ.คมครองขอมลสวนบคคลพ.ศ. 2562 (PDPA)

การดำเนนการ ยงไมมการดำเนนการ

ใด ๆ

อยระหวางการดำเนนการ

จดทำเสรจเรยบรอย แตยงไมมการประกาศใช

(แนบหลกฐาน)

จดทำเสรจเรยบรอย พรอมทงประกาศใชแลว โปรดระบวน

เดอนปทประกาศใช (แนบหลกฐาน)

1. จดเตรยมระบบ/กระบวนการเพอรองรบการขอความยนยอมในการเกบขอมล การใชขอมล และการเปดเผยขอมลจากเจาของขอมล ในรปแบบหนงสอหรอระบบอเลกทรอนกส

2. จดเตรยมระบบ/กระบวนการเพอรองรบการถอนความยนยอมในการเกบขอมล การใชขอมล และการเปดเผยขอมลสำหรบเจาของขอมล

3. จดเตรยมระบบ/กระบวนการเพอรองรบการขอใชสทธในการปรบเปลยนขอมลในระบบ

4. จดเตรยมระบบ/กระบวนการเพอรองรบการขอใชสทธในการลบขอมลในระบบโดยเจาของขอมล

5. จดเตรยมระบบเพอรองรบการรกษาความปลอดภยของขอมล รวมถงมาตรการจดการในกรณทมการรวไหลของขอมล

6. มการแตงตงเจาหนาทคมครองขอมลสวนบคคลในหนวยงาน (Data Protection Officer: DPO)

สงทสงมาดวย ๑

[Cyber security policy]

P1.8 หนวยงานของทาน ทราบ และมการดำเนนการเพอรองรบ พ.ร.บ. การรกษาความมนคงปลอดภยไซเบอร พ.ศ. 2562 อยางไร ยงไมทราบ (ขามไปขอ P1.9) ยงไมทราบ แตไดมการดำเนนการทคาดวาเกยวของกบการรกษาความมนคงปลอดภยไซเบอร พ.ศ. 2562 (ตอบตอขอ P1.8.1) ทราบ (ตอบตอขอ P1.8.1)

P1.8.1 หนวยงานของทานมการดำเนนการทเกยวของกบพ.ร.บ.การรกษาความมนคงปลอดภยไซเบอร พ.ศ. 2562

การดำเนนการ ยงไมมการดำเนนการ

ใด ๆ

อยระหวางการดำเนนการ

จดทำเสรจเรยบรอย แตยงไมมการประกาศใช

(แนบหลกฐาน)

จดทำเสรจเรยบรอย พรอมทงประกาศใชแลว โปรดระบวน

เดอนปทประกาศใช (แนบหลกฐาน)

1. มการสอสารทงภายใน ภายนอกหนวยงาน และประชาชน เกยวกบการกระทำตอคอมพวเตอร ไดแก การเขาถงระบบคอมฯ (ม.5) การลวงรมาตรการปองกนการเขาถง (ม.6) การเขาถงขอมลคอมฯ (ม.7) การดกรบขอมลคอมฯ (ม.8) รบกวนขอมลคอมฯ (ม.9) รบกวนระบบคอมฯ (ม.10) จำหนาย/เผยแพรชดคำสงเพอใชกระทำความผด (ม.13) เปนตน

2. มการสอสารทงภายใน ภายนอกหนวยงาน และประชาชน เกยวกบการใชคอมพวเตอรกระทำความผด ไดแก Spam mail (ม.11) ปลอมขอมลคอมพวเตอร/เผยแพรเนอหาไมเหมาะสม (ม.14) ความรบผดของผใหบรการ (ม.15) การเผยแพรภาพจากการตดตอ/ดดแปลง (ม.16) เปนตน

3. มการสอสารภายในหนวยงาน เกยวกบอำนาจหนาท และความรบผดของพนกงานเจาหนาท ไดแก การระงบการเผยแพรขอมลคอมพวเตอร (ม.20) การระงบ ยบยงชดคาสงไมพงประสงค (ม.21) ความรบผดของพนกงานเจาหนาท (ม.22-24) ความรบผดกรณฝาฝนคำสงศาล/พนกงานเจาหนาท (ม.27) เปนตน

4. จดทำคมอ/Best practice สำหรบความมนคงปลอดภยไซเบอรของหนวยงานโดยเฉพาะ

[Legal mechanism] P1.9 หนวยงานของทานมอปสรรคดานกฎระเบยบหรอขอบงคบทสงผลกระทบตอการดำเนนงานภายในหนวยงานทเกยวของกบนโยบายหรอแผนในการพฒนาดานดจทลหรอไม ไมม ม โปรดระบ ________ (สามารถระบไดมากกวา 1 เหตผล)

สงทสงมาดวย ๑

P1.10 หนวยงานของทานมการแกไข ยกเลก พฒนา หรอยนเสนอการพจารณากฎระเบยบ ขอบงคบ หรอกฎหมายทสงผลตอการทำงานในหนวยงานเพอใหเออตอนโยบายหรอแผนในการพฒนาดานดจทลของหนวยงานหรอไม

ไมม โปรดระบเหตผล (ตอบไดหลายคำตอบ) กฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงานสอดคลองตอแผนในการพฒนาหนวยงานรฐบาลดจทลอยแลว อยระหวางการจดทำแกไขกฎระเบยบ/ขอบงคบ โปรดระบ____________ ยงไมมแผนทจะดำเนนการ อน ๆ โปรดระบ____________ ม โปรดระบ ________ พรอมแนบหลกฐาน [Budget allocation] P1.11 ในงบประมาณป 2563 หนวยงานของทานไดรบการจดสรรงบประมาณ เปนจำนวนเงนทงสน ____________บาท P1.11.1 หนวยงานของทานมการจดสรรงบประมาณประจำปสำหรบดานเทคโนโลยและดจทลหรอไม

ไมม โปรดระบเหตผล ________ (ตอบไดหลายคำตอบ) (จบการทำแบบสอบถามในสวนท 1) อยระหวางการจดทำแผน โปรดระบ____________ ยงไมมแผนทจะดำเนนการ เสนอแผนไปแลวไมไดรบการอนมต/จดสรรงบประมาณ อน ๆ โปรดระบ____________ ม โดยแบงเปนงบประมาณทเกยวของกบเทคโนโลยและดจทล เปนจำนวนเงนทงสน ____________บาท P1.11.2 หนวยงานทานไดจดสรรงบประมาณดานดจทลไปใชเพอวตถประสงคใดตอไปน และเปนจำนวนเงนเทาใด (ตอบไดหลายคำตอบ)

วตถประสงค

1.11.2A จำนวนเงน

ทของบประมาณ

(บาท)

1.11.2B จำนวนเงนท

ไดรบการจดสรรงบประมาณตาม

วตถประสงค (บาท)

1.11.2C จำนวนเงนทหนวยงาน

จดสรรมาจากงบประมาณ

แหลงอน (บาท)

1. เพอพฒนาทกษะดานดจทลของบคลากร ……………………… ……………………… ………………………

2. เพอพฒนากระบวนการทำงานภายใน หรอระบบกลางใหหนวยงานภาครฐใชรวมกน (เชน GFMIS ของกรมบญชกลาง) ……………………… ……………………… ………………………

3. เพอพฒนาบรการดจทลสำหรบใชภายในหนวยงาน หรอใหบรการกบประชาชน/ภาคธรกจ/ภาครฐ ……………………… ……………………… ………………………

4. เพอพฒนาระบบฐานขอมลหรอโครงสรางพนฐานทางดจทลสำหรบใชภายในหนวยงาน ……………………… ……………………… ………………………

5. เพอดแลและบำรงรกษาอปกรณและระบบตาง ๆ ……………………… ……………………… ………………………

6. เพอศกษาวจยและนำเทคโนโลยดจทลทไดมาประยกตใชภายในหนวยงาน ……………………… ……………………… ………………………

7. อน ๆ โปรดระบ ……………………… ……………………… ………………………

รวมทงสน ……………………… ……………………… ………………………

สงทสงมาดวย ๑

P1.11.3 หนวยงานของทานมการจดสรรงบประมาณป 2563 สำหรบโครงการดานเทคโนโลยและดจทล ________

โครงการ โปรดแนบหลกฐานแผนงาน/โครงการในอนาคตของหนวยงานในระยะเวลา 1-3 ป [Roadmap/Pipeline])

P1.11.4 กรณาระบชอโครงการ และรายละเอยดโครงการ (จดประสงคของโครงการ, งบประมาณทขอ, งบประมาณท

ไดรบ, แหลงทมาของงบ, การจางบคลคลภายนอกเพอทำโครงการ, มการศกษาความตองการของผใชบรการ และสถานะโครงการ)

ทตรงกบภารกจหลก (ทเกยวของกบดจทล) ของหนวยงานมากทสดไมเกน 5 โครงการ

(P1.11.4A) ชอโครงการทตรงกบ

ภารกจหลกของ

หนวยงานมากทสดไม

เกน 5 โครงการ

(P1.11.4B) โปรดระบรายละ

เอยดของโครงการ

(P1.11.4C)

งบประมาณโครงการ

ทขอไปเปน

จำนวนเงนเทาไร

(P1.11.4D) งบประมาณโครงการทไดรบเปนจำนวนเงน

เทาไร

(P1.11.4E) แหลงทมาของงบประมาณ

(2.1) งบประมาณรายจายประจำป... (2.2) งบประมาณรายจายบรณาการประจำป.... ของแผนงาน.... (2.3) กองทนหมนเวยน (ชอกองทน....) (2.4) แหลงอน ๆ (ระบ......)

(P1.11.4F) สอดคลองกบการยกระดบหนวยงานภาครฐไปส

องคกรดจทล

(P1.11.4G) สอดคลองกบการพฒนาและ

บรณาการแพลตฟอรมดจทลภาครฐ

(P1.11.4H) สอดคลองกบการสงเสรมการเปดเผยขอมลดจทลภาครฐ และการใชขอมล

(P1.11.4I) สถานะโครงการ

ยงไมเรมทำดำเนนการ

กำลงดำเนนการ

จบโครงการ

ดานท ดานท ดานท

1 2 3 1 2 3 1 2

1. โครงการ

.......... บาท

บาท

2. โครงการ

.......... บาท

บาท

3. โครงการ

.......... บาท

บาท

4. โครงการ

.......... บาท

บาท

5. โครงการ

.......... บาท

บาท

รวม บาท

บาท

สงทสงมาดวย ๑

(P1.11.4E) แหลงทมาของงบประมาณ (ตอบไดหลายคำตอบ) งบประมาณรายจายประจำป...... งบประมาณรายจายบรณาการประจำป...... ของแผนงาน...... กองทนหมนเวยน (โปรดระบชอกองทน......) แหลงอน ๆ (โปรดระบ.......) (P1.11.4F) สอดคลองกบการยกระดบหนวยงานภาครฐไปสองคกรดจทล (ตอบไดหลายคำตอบ) ดานท 1: ปรบเปลยนขอมลปจจบนใหเปนขอมลดจทลทไดมาตรฐาน ดานท 2: ปรบปรงกระบวนการและพฒนาบรการดจทลตามความตองการของประชาชน ดานท 3: สรางความพรอมของบคลากร และเครองมอเพอพฒนาไปสองคกรดจทล (P1.11.4G) สอดคลองกบการพฒนาและบรณาการแพลตฟอรมดจทลภาครฐ (ตอบไดหลายคำตอบ) ดานท 1: พฒนาแพลตฟอรมเพอใหประชาชนสามารถใชบรการดจทลอยางเตมรปแบบ ดานท 2: พฒนาแพลตฟอรมเพอยกระดบการบรหารงานภายในภาครฐ ดานท 3: สนบสนนการสรางสภาพแวดลอมการทำงานรวมกนบนแพลตฟอรมดจทล (P1.11.4H) สอดคลองกบการสงเสรมการเปดเผยขอมลดจทลภาครฐ และการใชขอมล (ตอบไดหลายคำตอบ) ดานท 1: ผลกดนการเปดเผยขอมลภาครฐ พรอมยกระดบศนยขอมลเปดภาครฐ ดานท 2: สงเสรมการใชประโยชนจากขอมลเปดเพอความโปรงใส สรางการมสวนรวม และสงเสรมนวตกรรม

สงทสงมาดวย ๑

สวนท 2 ศกยภาพเจาหนาทภาครฐดานดจทล (Digital Capabilities) [IT Resource] P2.1 หนวยงานของทานมจำนวนบคลากร/เจาหนาทแบงตามกลมเปาหมาย และประเภทการจางงานเทาไหร

จำนวนบคลากรประจำ/เจาหนาท

ประจำ

จำนวนลกจางแบบไมประจำ

จำนวนบลคากรภายนอก/ชวคราว

(Outsource) รวมทงหมด

1) ผบรหารระดบสง (Executive) ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

2) ผอำนวยการกอง (Management) ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

3) ผทำงานดานนโยบายและวชาการ (Academic) ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

4) ผทำงานดานบรการ (Service) ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

5) ผปฏบตงานเฉพาะดานเทคโนโลย (Technologist) ประกอบดวย

5.1) บคลากร/เจาหนาทดานเทคโนโลยสารสนเทศ เชน นกวชาการคอมพวเตอร เจาพนกงานเครองคอมพวเตอร เปนตน ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 5.2) เจาหนาทสายงานอนทไดรบมอบหมายในการปฏบตงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ยกเวนเจาหนาทงานบนทกขอมล ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

6) ผปฏบตงานอน (Others) ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

รวม ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

* [อางองตามมตคณะรฐมนตร วนท 26 กนยายน 2560 เรอง แนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล ทเสนอโดยสำนกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน (สำนกงาน ก.พ.)]

สงทสงมาดวย ๑

P2.2 หนวยงานของทานมบคลากรหรอเจาหนาทดานเทคโนโลยสารสนเทศและดจทล ทไดรบประกาศนยบตรวชาชพดานดจทล หรอการรบรองจากหนวยงานทไดรบการยอมรบในระดบสากล (ทยงไมหมดอาย) หรอไม ไมม (ขามไปขอ P2.3) ม (ตอบตอขอ P2.2.1)

จำนวนบคลากร/เจาหนาท (เฉพาะเจาหนาทประจำ)

แนบหลกฐานประกอบ

P2.2.1 จำนวนบคลากร/เจาหนาทดานเทคโนโลยสารสนเทศ ทไดรบประกาศนยบตรวชาชพทางดานดจทล (ทยงไมหมดอาย) รวมทงหมด

………………………. โปรดระบ

P2.2.2 โปรดระบจำนวนบคลากร/เจาหนาทไดรบประกาศนยบตรวชาชพทางดานดจทล จำแนกแตละดานตอไปน 1. ดานความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทล (Digital Literacy) ………………………. โปรดระบ 2. ดานเทคโนโลยดจทลเพอยกระดบศกยภาพองคกร (Digital Technology) ………………………. โปรดระบ 3. ดานการบรหารกลยทธและการจดการโครงการ (Strategic and Project Management) ………………………. โปรดระบ 4. ดานผนำดจทล (Digital Leadership) ………………………. โปรดระบ 5. ดานการขบเคลอนการเปลยนแปลงดานดจทล (Digital Transformation) ………………………. โปรดระบ 6. ดานการควบคมกำกบ และการปฏบตตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดการดานดจทล (Digital Governance, Standard, and Compliance)

………………………. โปรดระบ

7. ดานการออกแบบกระบวนการและการใหบรการดวยระบบดจทลเพอการพฒนาคณภาพงานภาครฐ (Internal Integration and Service Design)

………………………. โปรดระบ

8. ดานขอมล การเลอกใชและการตความขอมล (Data Literacy) ………………………. โปรดระบ 9. ดานความมนคงปลอดภยทางไซเบอร (Cyber security/Internet security) ………………………. โปรดระบ 10. ดานเครอขายและโครงสรางพนฐาน (Network and infrastructure) ………………………. โปรดระบ 11. ดานการเขยนโปรแกรม (Programing language) ………………………. โปรดระบ 12. ดานฐานขอมล (Database) ………………………. โปรดระบ 13. ดานเทคโนโลยรปแบบใหม (IoT, Automation, Robotic, Cloud etc.) ………………………. โปรดระบ 14. Lean/Agile/Design thinking ………………………. โปรดระบ 15. การพฒนาแอปพลเคชน (Application and Platform Development) ………………………. โปรดระบ 16. อน ๆ โปรดระบ_______________________ ………………………. โปรดระบ

สงทสงมาดวย ๑

[Training and development] P2.3 ในปงบประมาณ 2563 หนวยงานของทานมการสงเสรม ใหความรและพฒนาทกษะใหกบบคลากรในหนวยงานหรอไม และกรณทมการสงเสรมและใหความร มวธการในรปแบบใดบาง รวมทงมการวดผลหรอไม (ตองตอบทกขอ) P2.3.1 หนวยงานของทานมการจดทำแผนพฒนาบคลากร/แผนพฒนาบคลากรดานดจทลหรอไม ไมม โปรดระบจำนวนเปาหมายบคลากรดานดจทลทคาดวาจะพฒนาดานดจทลภายในปน โดยแบงเปน

- จำนวนผปฏบตงานเฉพาะดานเทคโนโลยทคาดวาจะพฒนาในปน (ตาม P2.1 ขอ 5) _______________คน - จำนวนผปฏบตงานระดบอนๆ ทคาดวาจะพฒนาในปน (ตาม P2.1 ขอ 1-4 )) _____________คน ม โปรดแนบหลกฐาน (แผนพฒนาบคลากร/แผนพฒนาบคลากรดานดจทล)

P2.3.2 รปแบบการสงเสรมใหความร และการวดผล

ประเดน

ความจำเปนตอ

หนวยงานในการ

เสรมสรางทกษะดานน

การสงเสรมและใหความร

รปแบบการใหความร (ตอบไดหลายคำตอบ)

การวดผลหลงอบรม/ จบหลกสตร

จำเปน

ไมจำเป

น ม ไมม

จดอบรม

เรยนคอรสออนไลน

อน ๆ โปรดระบ

ม ไมม

แนบหลกฐา

นประกอ

บ 1. ดานความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทล (Digital Literacy) ........ โปรดระบ…

2. ดานเทคโนโลยดจทลเพอยกระดบศกยภาพองคกร (Digital Technology) ........ โปรดระบ…

3. ดานการบรหารกลยทธและการจดการโครงการ (Strategic and Project Management) ........ โปรดระบ…

4. ดานผนำดจทล (Digital Leadership) ........ โปรดระบ…

5. ดานการขบเคลอนการเปลยนแปลงดานดจทล (Digital Transformation) ........ โปรดระบ…

6. ดานการควบคมกำกบ และการปฏบตตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดการดานดจทล (Digital Governance, Standard, and Compliance) ........ โปรดระบ…

7. ดานการออกแบบกระบวนการและการใหบรการดวยระบบดจทลเพอการพฒนาคณภาพงานภาครฐ (Internal Integration and Service Design) ........ โปรดระบ…

8. ดานขอมล การเลอกใชและการตความขอมล (Data Literacy) ........ โปรดระบ…

9. ดานความมนคงปลอดภยทางไซเบอร (Cyber security/Internet security) ........ โปรดระบ…

10. ดานเครอขายและโครงสรางพนฐาน (Network and infrastructure) ........ โปรดระบ…

11. ดานการเขยนโปรแกรม (Programing language) ........ โปรดระบ…

12. ดานฐานขอมล (Database) ........ โปรดระบ…

13. ดานเทคโนโลยรปแบบใหม (IoT, Automation, Robotic, Cloud etc.) ........ โปรดระบ…

14. Lean/Agile/Design thinking ........ โปรดระบ…

15. การพฒนาแอปพลเคชน (Application and Platform Development) ........ โปรดระบ…

16. อน ๆ โปรดระบ_______________________ ........ โปรดระบ…

สงทสงมาดวย ๑

คำถามสำหรบผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดบสง (Chief Information Officer: CIO) [Digital leadership] P2.4 หนวยงานของทาน มภารกจหลกในเรองใดดงตอไปน (ตอบไดหลายคำตอบ)

1. หนวยงานทใหบรการ (ตอบตอขอ 1.1) 1.1 กลมผรบบรการของหนวยงานทานคอกลมใด (ตอบไดหลายคำตอบ)

1) บรการภาคประชาชน (G2C) 2) บรการภาคธรกจ (G2B)

3) บรการภาครฐ (G2G) 4) อน ๆ โปรดระบ

2. หนวยงานทจดทำนโยบาย

3. หนวยงานทกำกบดแล

4. หนวยงานทประสานงาน

5. อน ๆ โปรดระบ

P2.5 ทานดำรงตำแหนงผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดบสง (Chief Information Officer: CIO) ของหนวยงาน เมอใด

(โปรดระบเดอน และ ป พ.ศ.)

P2.6 ในชวง 2 ปกอนดำรงตำแหนง CIO จนถงปจจบน ทานไดเขารวมการอบรมหลกสตรสำหรบผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศหรอไม (ไมรวมถงการเขารวมสมมนาทงในและตางประเทศ)

ไมเคยเขารวมหลกสตร โปรดระบเหตผล

เคย เขารวมหลกสตรใดบาง และในปใด (ตอบไดหลายคำตอบ)

หลกสตร ป พ.ศ.ทรวมหลกสตร

แนบหลกฐานประกอบ

1. หลกสตรผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดบสงหนวยงานภาครฐ (CIO) โปรดระบ โปรดระบ

2. หลกสตรรฐบาลอเลกทรอนกสสำหรบผบรหารระดบสง (รอส.) (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

โปรดระบ โปรดระบ

3. หลกสตรนกบรหารรฐบาลอเลกทรอนกส (E-Government Executive Program: e-GEP) โปรดระบ โปรดระบ

4. หลกสตรการบรหารยทธศาสตรองคกรดวย Enterprise Architecture (EA) โปรดระบ โปรดระบ

5. หลกสตรการสรางกระบวนการเปลยนผานองคกรสรฐบาลดจทล (Digital Transformation Program : DTP)

โปรดระบ โปรดระบ

6. อน ๆ โปรดระบ โปรดระบ โปรดระบ

สงทสงมาดวย ๑

P2.7 ระหวางการดำรงตำแหนง CIO ภายใตหนวยงานปจจบน ทานไดมการผลกดนโครงการทเกยวกบดานดจทลจนประสบความสำเรจ หรอสรางชอเสยงใหกบหนวยงานภายใตกรอบการดำเนนงานยอนหลงไมเกน 2 ปหรอไม ไมม โปรดระบเหตผล (ตอบไดหลายคำตอบ)

บคลากรไมเพยงพอ งบประมาณไมเพยงพอ ใหความสำคญกบโครงการดานอน โปรดระบ ________ อน ๆ โปรดระบ ________

ม โปรดระบ รายละเอยดโครงการ (ไมเกน 5 โครงการ) 1. ชอโครงการ ...............……………… ความสำเรจของโครงการ ...............……………… (แนบหลกฐาน) 2. ชอโครงการ ...............……………… ความสำเรจของโครงการ ...............……………… (แนบหลกฐาน) 3. ชอโครงการ ...............……………… ความสำเรจของโครงการ ...............……………… (แนบหลกฐาน) 4. ชอโครงการ ...............……………… ความสำเรจของโครงการ ...............……………… (แนบหลกฐาน) 5. ชอโครงการ ...............……………… ความสำเรจของโครงการ ...............……………… (แนบหลกฐาน) ความสำเรจของโครงการตองสามารถวดผลผานดานใดดานหนงได อาท ดานประสทธภาพ (กระบวนการทำงานทลดความผดพลาดไดนอยลง) ดานเวลา (ลดเวลาการทำธรกรรมลงเหลอไมเกน 3 นาทตอรายการ) และดานตนทน (ลดคาใชจายอปกรณสำนกงานได 5,000 บาทตอเดอน) เปนตน

[IT Competency] P2.8 โปรดประเมนวาเจาหนาทในหนวยงานทานมทกษะดานดจทลในหวขอตอไปนอยางไร (ตองตอบทกขอ) [อางองตามมตคณะรฐมนตร วนท 26 กนยายน 2560 เรอง แนวทางการพฒนาทกษะดานดจทลของขาราชการและบคลากรภาครฐเพอการปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทล หนา 8 ทเสนอโดยสำนกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน (สำนกงาน ก.พ.)]

คำอธบายแตละระดบ ขาดทกษะ/ความสามารถ หมายถง ไมมทกษะหรอความสามารถในดานนนๆ มทกษะ/ความสามารถตำกวาพนฐาน หมายถง มทกษะ/ความสามารถเบองตนในดานนนๆ ยงไมเขาใจในรายละเอยด มทกษะ/ความสามารถในระดบพนฐาน หมายถง มทกษะ/ความสามารถทวๆไป เขาใจแกนของเนอหาและรายละเอยด สามารถนำไปปรบใชในการทำงานไดบางสวน ประยกตทกษะ/ความสามารถในการทำงานได หมายถง มทกษะ/ความสามารถโดดเดนในดานนนๆ จนสามารถนำไปประยกต และปรบใชในการทำงานไดเปนสวนใหญ เขาใจแกนของเนอหา รายละเอยด และสามารถเชอมโยงกบเรองๆอนได มทกษะ/ความสามารถสง หมายถง มทกษะ/ความสามารถสงในดานนนๆ นำทกษะทมไปประยกตใชในการทำงานไดเกอบทงหมด รวมถงสรางนวตกรรมใหมๆ ใหกบองคกร สามารถถายทอดองคความรใหกบผอนได

สงทสงมาดวย ๑

หวขอ ขาดทกษะ/

ความสามารถ

มทกษะ/ความสามารถ ตำกวาพนฐาน

มทกษะ/ความสามารถในระดบพนฐาน

ประยกตทกษะ/ความสามารถในการทำงานได

มทกษะ/ความสามารถสง

ระดบทกษะดานดจทลแบงเปน 7 กลม (ตามเกณฑ ก.พ.)

1. ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยดจทล (Digital Literacy)

2. ความสามารถดานการควบคมกำกบ และการปฏบตตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดการดานดจทล (Digital Governance, Standard, and Compliance)

3. ความสามารถดานเทคโนโลยดจทลเพอยกระดบศกยภาพองคกร (Digital Technology)

4. ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและการใหบรการดวยระบบดจทลเพอการพฒนาคณภาพงานภาครฐ (Internal Integration and Service Design)

5. ความสามารถดานการบรหารกลยทธและการจดการโครงการ (Strategic and Project Management)

6. ความสามารถดานผนำดจทล (Digital Leadership)

7. ความสามารถดานการขบเคลอนการเปลยนแปลงดานดจทล (Digital Transformation)

ความสามารถและความรพนฐานของบคลากรภาครฐ (ตามเกณฑ ก.พ.)

8. เทคนคการใชเทคโนโลยทสนบสนนการปฏบตงานตามบทบาทหนาทและการทำงานรวมกน เชน การใชคอมพวเตอร การใชอนเตอรเนต การใชโปรแกรมตารางคำนวณ การใชโปรแกรมคำนวณคำ การใชโปรแกรมนำเสนองาน การทำงานรวมกนแบบออนไลน การใชสอสงคมออนไลน ใชขอมลเพอตดสนใจ การใชเทคโนโลยของโทรศพทเคลอนท เปนตน

9. ความรดานการใชเทคโนโลยอยางปลอดภยรวมทงประเดนทางสงคม ความเปนสวนตว จรยธรรม

10. ความรเกยวกบหลกการสำคญเกยวกบขอมล การเลอกใชและการตความขอมล (Data Literacy)

11. ความรดานกรอบธรรมาภบาล มาตรฐาน หลก แนวปฏบตทด กฎหมายดจทลและกฎหมายอนทเกยวของ

12. ความรเกยวกบเปาหมาย พนธกจ กระบวนการทำงานและการใหบรการของหนวยงาน

ความสามารถและความรพนฐานของบคลากรภาครฐในดานอน ๆ

13. ความสามารถดานความมนคงปลอดภยไซเบอร (Cyber Security)

สงทสงมาดวย ๑

สวนท 3 บรการภาครฐ (Public Services) [Proportion of digital service & Digital service type & Channel] P3.1 หนวยงานของทาน มการใหบรการกบประชาชน / ภาคธรกจ / ภาครฐ ทงหมด บรการ P3.2 โดยเปนบรการทผานชองทางดจทลทงหมด บรการ P3.3 โปรดระบรายละเอยดบรการหลกของหนวยงานทานไมเกน 10 บรการ ในหวขอดงตอไปน หมายเหต: ประเภทบรการอาจจะแสดงเปน drop down list ใหเลอก G2C: 1. Live เกยวกบ การอยอาศย การดำรงชวต กจวตรประจำวน สวสดการ 2. Learn เกยวกบ การเรยนการสอน การศกษา หลกสตรอบรมสมนา 3. Health เกยวกบ สขภาพ โรคภยไขเจบ ยารกษาโรค การรบการรกษา 4. Entertainment เกยวกบ สนทนาการ ความบนเทง การพกผอน การทองเทยว 5. Family เกยวกบ อปการะ บตร สทธและความคมครองของบตร บดามารคา สามภรรยา และญาต 6. Work เกยวกบ การทำงาน การบรการ แผนงาน นโยบาย 7. Transportation เกยวกบ การเดนทางทงทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 8. Community เกยวกบ ชมชน ทองถน คนหมมาก G2B: 9. Establish เกยวกบ การจดตงบรษท การมอบอำนาจ/แตงตง จดทะเบยน 10. Promote เกยวกบ การสอสาร โฆษณา 11. Build capability เกยวกบ การสงเสรมศกยภาพการดำเนนงานขององคกรเอกชนในดานตาง ๆ 12. Trade เกยวกบ การซอขาย แลกเปลยน การเกงกำไร การใชจาย ชำระหน สกลเงน ทำธรกรรม

สงทสงมาดวย ๑

ชอบรการ กรณาแนบไฟลแสดงชอและรายละเอยดแตละบรการหลก เชน รปแบบ ชองทาง ประเภท ปรมาณการใช เปนตน

เปนดจทลหรอไมเปน

ดจทล

รปแบบบรการ

รองรบการเชอมตอกบแพลตฟอรม 4 ประเภท (ม/ไมม/ ไมจำเปน)

ชองทางดจทล ทใหบรการกบประชาชน/ภาคธรกจ (ตอบไดหลายคำตอบ)

ปรมาณธรกรรม (Transacti

on) ครง/ตอป

ประเภทบรการ G2C: 1. Live 2. Learn 3. Health 4. Entertainment 5. Family 6. Work 7. Transportation 8. Engage in community G2B: 9. Establish 10. Promote 11. Build Capabilities 12. Trade G2G: None

ไมเปนดจทล

เปนดจทล ผรบบรการดำเนนการดวยตนเอง เคานเตอรบรการประชาชน

(Counter Service)

อน ๆ

1.1

เปนด

จทลบ

างสว

1.2

เปนด

จทลท

งหมด

2.1 บ

รการ

ภาคร

ฐ (G

2G)

2.2 บ

รการ

ภาคธ

รกจ

(G2B

)

2.3 บ

รการ

ภาคป

ระชา

ชน (G

2C)

3.1 D

igita

l ID

and

Signa

ture

3.2 e

-Pay

men

t

3.3 S

ervic

e re

ques

t and

trac

king

(e-fo

rm)

3.4 e

-Cer

tifica

te/e

-Lice

nse

4.1 เว

บไซต

ระบ

URL

......

........

โด

ยเปน

เวบไ

ซตทใ

หบรก

ารขอ

มลเท

านน

4.2 ผ

านเว

บไซต

กลาง

ทเปน

One

stop

serv

ice

Bi

z Po

rtal

ระ

บ UR

L ....

........

..

4.3 M

obile

App

licat

ion

4.4 K

iosk

4.5 S

ocial

med

ia (F

aceb

ook

Twitt

er)

4.6 อ

น ๆ

ระบ

5.1 ห

นวยบ

รการ

สวนก

ลาง

5.2 ห

นวยบ

รการ

สวนภ

มภาค

5.3 ศ

นยบร

การร

วม

5.4 อ

น ๆ

ระบ

6. โป

รดระ

บ ……

7.1 ธ

รกรร

มทเป

นดจท

7.2 ธ

รกรร

มทไม

เปนด

จทล

1. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

2. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

3. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

4. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

5. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

6. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

7. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

8. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

9. _____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

10. ____

URL

…….

…… ……

..... ตอป

..... ตอป

โปรดระบ……….

สงทสงมาดวย ๑

P3.4 หนวยงานของทานมการสำรวจความพงพอใจของผใชบรการหลงการใชบรการ หรอไม ไมม โปรดระบเหตผล _____________ ม (แนบหลกฐาน) P3.5 หนวยงานของทานมแพลตฟอรมทเปดใหหนวยงานอนสามารถเขามามสวนรวมในการใหบรการภาคประชาชน ภาคธรกจ หรอภาครฐหรอไม ไมม ม (โปรดระบรายละเอยดแตละแพลตฟอรม พรอมแนบหลกฐาน) 1. ชอแพลตฟอรม__________ รายละเอยด__________ แนบหลกฐาน__________ 2. ชอแพลตฟอรม__________ รายละเอยด__________ แนบหลกฐาน__________ 3. ชอแพลตฟอรม__________ รายละเอยด__________ แนบหลกฐาน__________ P3.6 หลงจากทคณะรฐมนตรมมตเมอวนท 2 ตลาคม 2561 เรอง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน โดยการไมเรยกสำเนาเอกสารททางราชการออกใหจากประชาชน หนวยงานของทานสามารถใหบรการโดยไมเรยก สำเนาบตรประชาชนและสำเนาทะเบยนบานจากประชาชนหรอไม [อางองตามมตคณะรฐมนตร วนท 2 ตลาคม 2561 เรอง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรยกสำเนาเอกสารททางราชการออกให จากประชาชน) ทเสนอโดยสำนกงานคณะกรรมการพฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)]

1. สามารถใหบรการโดยไมเรยกสำเนาบตรประชาชนและ/หรอสำเนาทะเบยนบานในทกจดบรการทวประเทศแลว 2. สามารถใหบรการโดยไมเรยกสำเนาบตรประชาชนและ/หรอสำเนาทะเบยนบานในบางจดบรการ 3. ยงไมสามารถยกเลกการเรยกสำเนาบตรประชาชนและสำเนาทะเบยนบาน โปรดระบเหตผล__________

4. ใหบรการไดโดยไมตองเรยกสำเนาบตรประชาชนและ/หรอสำเนาทะเบยนบานมาตงแตกอนมมตคณะรฐมนตร

P3.7 หลงจากทคณะรฐมนตรมมตเมอวนท 2 ตลาคม 2561 เรอง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน โดยการไมเรยกสำเนาเอกสารททางราชการออกใหจากประชาชน หนวยงานของทานสามารถใหบรการโดยไมเรยกสำเนาเอกสารอนๆ ทออกโดยราชการ (นอกเหนอจากสำเนาบตรประชาชนและสำเนาทะเบยนบาน) จากผรบบรการหรอไม [อางองตามมตคณะรฐมนตร วนท 2 ตลาคม 2561 เรอง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรยกสำเนาเอกสารททางราชการออกให จากประชาชน) ทเสนอโดยสำนกงานคณะกรรมการพฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)] 1. สามารถใหบรการโดยไมเรยกสำเนาเอกสารอนๆ ในทกจดบรการทวประเทศแลว โปรดระบเอกสารทไมเรยกสำเนา__________

2. สามารถใหบรการโดยไมเรยกสำเนาเอกสารอนๆ ในบางจดบรการ โปรดระบเอกสารทไมเรยกสำเนา__________ 3. ยงไมสามารถยกเลกการเรยกสำเนาเอกสารอนๆ โปรดระบเหตผล

4. ใหบรการไดโดยไมตองเรยกสำเนาใดๆ มาตงแตกอนมมตคณะรฐมนตร P3.8 หนวยงานของทานมการนำเสนอบรการทปรบเปลยนตามความเหมาะสมของผใชบรการ (Personalized) หรอไม ไมม โปรดระบเหตผล _____________ ม (โปรดระบบรการทเฉพาะเจาะจง พรอมแนบหลกฐาน) 1. ชอบรการ__________ โดยมการดำเนนการ__________ (แนบหลกฐาน) 2. ชอบรการ__________ โดยมการดำเนนการ__________ (แนบหลกฐาน)

สงทสงมาดวย ๑

[Promote for using digital service] P3.9 ชองทางการประชาสมพนธการบรการทเปนดจทลของหนวยงาน

3.9.1 ชองทางปกต เชน โทรทศน หนงสอพมพ วทย กระดานประกาศ ม อยระหวาง

ดำเนนการ ไมม

3.9.2 ชองทางดจทล (โปรดระบชองทางทดำเนนการแลว)

ม อยระหวาง

ดำเนนการ ไมม

โปรดระบเหตผล.....

2.1 SMS ม ไมม

2.2 Website ม ไมม ถาม โปรดระบ URL

2.3 Facebook ม ไมม ถาม โปรดระบ URL

2.4 Instagram ม ไมม ถาม โปรดระบ URL

2.5 Twitter ม ไมม ถาม โปรดระบ URL

2.6 Line หรอ Line@ หรอ Line Official ม ไมม ถาม โปรดระบ URL

2.7 อน ๆ โปรดระบ...................... ม ไมม ถาม โปรดระบ URL

P3.10 นอกจากการประชาสมพนธในขอ P3.9 หนวยงานของทานมการกระตนใหมการใชบรการผานชองทางดจทลหรอไม ไมม ม โปรดระบวธทใชในการกระตนเพอใหใชบรการผานชองทางดจทล จดอบรม/สมมนา สรางแรงจงใจผานประสทธผลในการดำเนนงาน เชน มบรการทสะดวก รวดเรวขน สรางแรงจงใจผานการใหรางวล เชน ลดคาธรรมเนยม คาใชจายในการบรการ อน ๆ โปรดระบ __________

สงทสงมาดวย ๑

[Public participation] P3.11 หนวยงานของทานมการใหขอมล (e-Information) เกยวกบบรการของหนวยงาน อยางครบถวน ถกตอง และเปนปจจบน มการเปดโอกาสใหผรบบรการไดแสดงความคดเหน (e-Consultation) ตอบรการ นโยบาย หรอโครงการ รวมทงมการใหมสวนรวมในการออกความเหน (e-Decision-making) หรอไม อยางไร

การมสวนรวมของประชาชน

มการดำเนนการ

ชองทางบรการในการมสวนรวมของประชาชน

ชองทางทไมเปนดจทล ชองทางทเปนดจทล

ไมม

1.1 โท

รศพท

1.2 ศ

นยบร

การ

1.3 ไป

รษณย

1.4 อ

น ๆ

2.1 W

ebsit

e

2.2 E

-mail

2.3 A

pplic

ation

2.4 F

aceb

ook

2.5 In

stagra

m

2.6 T

witte

r

2.7 L

ine &

Line

@

2.8 อ

น ๆ

1. e-Information

1.1 มการใหขอมลทครบถวน ถกตอง ม

ไมม

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

URL

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

1.2 มชองทางใหประชาชนสามารถรองขอขอมลทตองการ/จำเปน จากหนวยงาน

ไมม

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

URL

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

โปรดระบ

1.3 มการอพเดทขอมลเนอหาบนชองทางตาง ๆ อยางสมำเสมอ (ระบความถในการอพเดทแตละชองทาง)

ไมม

Real-time รายเดอน

รายสปดาห รายป *ตวเลอกสวนนจะถกถามในแตละชองทาง

Real-time รายเดอน

รายสปดาห รายป *ตวเลอกสวนนจะถกถามในแตละชองทาง

1.4 มการนบจำนวนผเขาชมเวบไซตหลกของหนวยงาน

ไมม

2. e-Consultation

2.1 เปดโอกาสใหผรบบรการแสดงความคดเหนตอบรการ (ถาไมมใหขามไปขอ 3.1)

ไมม

2.2 มการตดตาม และตอบกลบขอเสนอแนะจากผใชบรการ

ไมม

2.3 มการกำหนดผรบผดชอบคำเสนอแนะแตละรายการ

ไมม

2.4 มการนำผลขอเสนอแนะมาปรบปรงการบรการ

ไมม

3. e-Decision-making

3.1 ประชาชนสามารถมสวนรวมในการออกความเหนทเกยวของกบการบรการของหนวยงาน

ไมม

3.2 มการใหภาคเอกชน/ภาคประชาชนมสวนรวมในการจดทำบรการความรวมมอระหวางองคกร (โดยเปนความรวมมอทเกดจากการรวมกนทำ เชน Public-Private Partnership (PPP) ไมรวมการจางงาน)

ไมม

สงทสงมาดวย ๑

สวนท 4 การบรหารจดการรปแบบดจทล (Smart Back Office) [Integrated enterprise & Process optimization] P4.1 ระบบบรหารจดการภายในของหนวยงานทานอยในรปแบบดจทล และมการเชอมโยงกบระบบกลางของภาครฐ หรอไม อยางไร

P4.2 หนวยงานมการเชอมโยงระบบบรหารจดการภายในของหนวยงานเขาดวยกนหรอไม ไมม โปรดระบ (ตอบไดหลายคำตอบ) ระบบไมสามารถเชอมโยงกนได ไมมนโยบายรองรบ ขาดงบประมาณ อน ๆ โปรดระบ_________

ม โปรดระบ (ตอบไดหลายคำตอบ) มการเชอมโยงเพยงบางระบบ โปรดระบ (แนบหลกฐาน) 1-2 ระบบ

3-4 ระบบ มากกวา 5 ระบบ

มการเชอมโยงทกระบบทมเขาดวยกน (แนบหลกฐาน)

ระบบบรหารจดการ

P4.1A มระบบบรหารจดการภายในทเปนรปแบบดจทล

P4.1B มการเขาระบบบรหารจดการภายใน

หนวยงานดวยวธ Single Sign-on

P4.1C เปนระบบทดำเนนการเองหรอใชระบบกลางของภาครฐ (ถามเฉพาะหนวยงานทตอบ “ม” ในขอ P4.1A)

ดำเนนการเอง (แนบหลกฐาน)

มการใชระบบกลางของภาครฐ (ระบบทภาครฐพฒนาขนเพอให

ใชทกหนวยงานใชรวมกน)

มการเชอมโยงกบ ระบบกลางของภาครฐ

(แนบหลกฐาน)

1. งานบรหารทรพยากรบคคล ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

2. งานบรหารงบประมาณ ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

3. การเงนการบญช ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

4. งานสารบรรณ ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

5. งานเลขานการ ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

6. งานอาคารสถานท และยานพาหนะ เชนจองหองประชม รถต

ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไมใชระบบกลาง…..

ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

7. งานบรหารจดการพสด ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

8. งานจดซอจดจาง ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

9. งานตดตามและประเมนผล ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

10. งานตดตอสอสาร ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

11. งานตรวจสอบ ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

12. งานดานอนๆ….. (โปรดระบ) ไมม ม ไมม ม ไมม ม ระบเหตผลทไม

ใชระบบกลาง….. ไมม ม ระบชอระบบ...... ไมม ม ระบชอระบบ......

สงทสงมาดวย ๑

P4.3 หนวยงานของทานไดมความจำเปนทจะตองเชอมโยงขอมลในรปแบบดจทลกบหนวยงานภายนอกหรอไม ไมมความจำเปน โปรดระบเหตผล____________ มความจำเปน โปรดระบการเชอมโยงขอมลในรปแบบดจทลกบหนวยงานภายนอก ยงไมมการดำเนนการเชอมโยงขอมลกบหนวยงานภายนอก มการดำเนนการเชอมโยงขอมลกบหนวยงานอนแลว โปรดระบ

มการดำเนนการเชอมโยงกบหนวยงานภายนอก โปรดระบ (แนบหลกฐาน) 1. ชอหนวยงาน………………. เชอมตอกบบรการ………………. (ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ) (แนบหลกฐาน)

2. ชอหนวยงาน………………. เชอมตอกบบรการ………………. (ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ) (แนบหลกฐาน) 3. ชอหนวยงาน………………. เชอมตอกบบรการ………………. (ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ) (แนบหลกฐาน)

(จำนวนขอสามารถเพมได ตามแตคำตอบของทางหนวยงาน) มการดำเนนการเชอมโยงกบระบบ/ศนยแลกเปลยนขอมลกลางภาครฐ โปรดระบ (แนบหลกฐาน) ระบบบรณาการฐานขอมลประชาชนและการบรการภาครฐ (Linkage Center) ศนยแลกเปลยนขอมลกลางภาครฐ (Government Data Exchange: GDX) ศนยแลกเปลยนขอมลกระบวนการยตธรรม (Data Exchange Center: DXC) อน ๆ โปรดระบ_________ มความตองการทจะดำเนนการเชอมโยงขอมลกบหนวยงานอนในอนาคต โปรดระบ

1. ชอหนวยงาน………………. เชอมตอกบขอมล………………. (ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ) 2. ชอหนวยงาน………………. เชอมตอกบขอมล………………. (ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ)

3. ชอหนวยงาน………………. เชอมตอกบขอมล………………. (ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ) [Administration] P4.4 หนวยงานของทานมนโยบายหรอเทคโนโลยดจทลทรองรบการทำงานจากทบาน (Work from home) หรอไม ไมรองรบการทำงานจากทบาน โปรดระบเหตผล (ตอบไดหลายคำตอบ) ไมมนโยบายรองรบ ขาดงบประมาณ อน ๆ โปรดระบ_________

มแผนหรอนโยบายในการรองรบการทำงานจากทบาน (ตอบไดหลายคำตอบ) มการทำงานผานชองทาง/ระบบ _________ (แนบหลกฐาน) มการรายงานตวเรมทำงาน และเลกงาน (Check-in/Check-out) (แนบหลกฐาน) มการอพเดทสถานะความคบหนาของงานในระหวางวน (Check-up) (แนบหลกฐาน)

P4.5 หนวยงานของทานมการทบทวนหรอปรบปรงวธการ/กระบวนการทำงานของหนวยงาน กอนการนำเทคโนโลยเขามาปรบใชหรอไม ไมมการทบทวนหรอปรบปรงวธการ/กระบวนการทำงาน ไมมนโยบายรองรบ ขาดงบประมาณ อน ๆ โปรดระบ_________

มการทบทวนหรอปรบปรงวธการ/กระบวนการทำงาน (แนบหลกฐาน)

สงทสงมาดวย ๑

P4.5.1 ในระยะเวลา 2 ปทผานมา (เม.ย. 61 - ปจจบน) หนวยงานของทานมการนำเทคโนโลยดจทลดานกระบวนการอตโนมต (Process Automation) มาชวยลดขนตอนการทำงาน หรอทำใหการทำงานมประสทธภาพอยางไร ไมมการนำเทคโนโลยดจทลมาใช โปรดระบเหตผล (ตอบไดหลายคำตอบ)

ไมมนโยบายหรอโครงการ ขาดงบประมาณ หนวยงานไมมความจำเปนทตองนำเทคโนโลยดจทลมาปรบใชในการทำงาน อน ๆ โปรดระบ_________

มการนำเทคโนโลยดจทลมาใชดานกระบวนการอตโนมต (ตอบไดหลายคำตอบ) ดานบรหารทรพยากรบคคล (แนบหลกฐาน รายละเอยดโครงการหรอแผนปฏบต)

ใชในการคดกรองใบสมครทมคณสมบตตรงกบสงทหนวยงานตองการ ใชในการจดตารางเวลาในการสมภาษณระหวางผสมครกบผสมภาษณ ใชในการเกบ รวบรวม และแสดงผลการประเมนผลของผสมภาษณ อน ๆ โปรดระบ_________ ดานจดซอจดจาง (แนบหลกฐาน รายละเอยดโครงการหรอแผนปฏบต) ใชในการอนมต/ปฏเสธคำสงซอตามทกำหนด ใชในการรบสงเอกสารคำสงซออตโนมต ไปยงแผนกทเกยวของ อน ๆ โปรดระบ_________

ดานงานเลขานการ (แนบหลกฐาน รายละเอยดโครงการหรอแผนปฏบต) นำมาใชในการคดลอกขอมล/เอกสาร นำมาใชในการตรวจสอบขอมล/เอกสาร นำมาใชในการสงขอมล/เอกสาร อน ๆ โปรดระบ_________

ดานความปลอดภยและความมนคง (แนบหลกฐาน รายละเอยดโครงการหรอแผนปฏบต) ใชในการตรวจสอบไวรสแปลกปลอม ใชในการตรวจสอบพฤตกรรมตองสงสย ใชในการตรวจสอบการปองกนของระบบ อน ๆ โปรดระบ_________

ดานการพฒนาระบบ (Automated test) (แนบหลกฐาน รายละเอยดโครงการหรอแผนปฏบต) ใชในการทำ Unit test ใชในการทำ Integration test ใชในการทำ Performance test ใชในการทำ Load test อน ๆ โปรดระบ_________

ดานการประชาสมพนธ (แนบหลกฐาน รายละเอยดโครงการหรอแผนปฏบต) ใชในการเผยแพรขอมลหรอเนอหาตามวน เวลา และชองทางทกำหนด ใชในการสงอเมลตอบกลบอตโนมต อน ๆ โปรดระบ_________

ดานอนๆ โปรดระบ ____________ (แนบหลกฐาน รายละเอยดโครงการหรอแผนปฏบต)

สงทสงมาดวย ๑

[Collaboration] P4.6 หนวยงานของทานมการตดตอสอสารภายในองคกรและภายนอกองคกรผานชองทางใดบาง โดยระบชองทางในการสอสารและระบชองทางทใชบอยทสด 3 อนดบแรก

ประเภทของการสอสาร มการดำเนนการ

ชองทางในการสอสาร

ชองทางทไมเปนดจทล ชองทางทเปนดจทล

ไมม

1.1 ไป

รษณย

1.2 โท

รศพท

1.3 F

ace

to fa

ce

1.4 อ

น ๆ

2.1 ระ

บบกล

างขอ

งภคร

2.2 E-

mail

2.3 L

ine

2.4 S

kype

2.5 W

hatsA

pp

2.6 T

rello

2.7 M

icros

oft T

eam

2.8

WeC

hat

Line@

2.9

Slac

k Lin

e@

2.10

Goog

le h

ango

ut

2.11

Zoom

2.1

2 อน

1. การสอสารภายในองคกร

1.1 มการตดตอสอสาร ประสานงานระหวางหนวยงาน หรอภายในหนวยงาน ภายใตองคกรเดยวกน

ไมม

โปรด

ระบ…

.

โปรด

ระบ

1.2 ชองทางในการสอสารภายใน 3 อนดบแรก

- - - - - - - - - - - - - - - -

2. การสอสารภายนอกองคกร

2.1 มการตดตอสอสาร ประสานงานระหวางองคกร (ภายนอกองคกร)

ไมม

โปรด

ระบ…

.

2.2 ชองทางในการสอสารภายนอก 3 อนดบแรก

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. การจดประชม

3.1 มการจดการประชมผานชองทาง ไมม

โปรด

ระบ…

.

3.2 มการจองหองประชมดวยวธ ไมม

ทำหนงสอไปยงหนวยงานกลาง

โทรศพทไปยงหนวยงานกลาง

จองผานออนไลนดวยระบบกลาง

จองผานออนไลนดวยอเมล

อน ๆ

สงทสงมาดวย ๑

P4.7 หนวยงานของทานมแพลตฟอรมในการทำงานรวมกน (Collaboration) ภายในองคกร หรอไม ไมมแพลตฟอรมทใชในการทำงานรวมกน (ตอบไดหลายคำตอบ) (ขามขอ P4.8.1) ไมมนโยบายหรอโครงการ ขาดงบประมาณ หนวยงานไมมความจำเปนตองใชแพลตฟอรมในการทำงานรวมกน อน ๆ โปรดระบ___________

มแพลตฟอรมทใชในการทำงานรวมกน (ตอบตอขอ P4.8.1) P4.7.1 กรณาระบแพลตฟอรมทใชในการทำงานในปจจบน (สามารถเลอกไดมากกวา 1 ขอ หากหนวยงานมการใชงานมากกวา 1แพลตฟอรม)

แพลตฟอรม

P4.8.1.1 หนวยงานของทานมการใชแพลตฟอรมน

หรอไม

P4.8.1.2 รปแบบการใชงานของแพลตฟอรม

การสงขอความหาคนภายในองคกร

(Instant message)

การตดตอคนในองคกรผาน

เสยง (Voice-

conferencing)

การตดตอคนในองคกรผาน

วดโอ (Video-

conferencing)

การแชร เอกสารดจทล

(File sharing)

การอพเดทขอมลของ

ไฟล (File

synchronization)

การใชงานรวมกนเพอแกไขไฟล/เอกสาร

(Real time File editing)

1. Microsoft Team ไมม ม

2. Google Suite (e.g. Google drive, Hangout, Meet, etc.)

ไมม ม

3. Skype ไมม ม

4. Slack ไมม ม

5. แพลตฟอรมทพฒนาขนของหนวยงาน โปรดระบชอระบบ __________

ไมม ม

6. อน ๆ โปรดระบ __________ (ใหระบมากกวา 1 ระบบได)

ไมม ม

P4.8 หนวยงานของทานมรปแบบในการบรหารจดการโครงการดานดจทลอยางไร ไมมการบรหารจดการโครงการดานดจทล มการบรหารจดการโครงการดานดจทล โปรดระบ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) Waterfall Agile Scrum Lean อนๆ โปรดระบ ___________

สงทสงมาดวย ๑

[Documentation] P4.9 ปจจบนหนวยงานของทานไดมการสงเอกสารตดตอราชการกบหนวยงานอน ๆ อยางเปนทางการในรปแบบใด (ตอบไดหลายคำตอบ) 1. รปแบบเอกสารสงทางไปรษณย / โทรสาร / พนกงานสงเอกสาร (ถาตอบขอนขอเดยวให ขามไปขอ P4.10) 2. รปแบบดจทล โปรดระบ (ตอบไดหลายคำตอบ) 2.1 ไปรษณยอเลกทรอนกส (e-mail) 2.2 ระบบสารบรรณอเลกทรอนกส (e-Saraban) ขามหนวยงาน

P4.10 ยกเวนกรณเรองสำคญทตองทำเอกสารยนยนตามไปทนทตามระเบยบสำนกนายกรฐมนตร หนวยงานของทานยงจำเปนตองมการรบ/สงเอกสารราชการในรปแบบกระดาษควบคไปกบระบบการรบสงเอกสารราชการในรปแบบดจทลหรอไม (ตอบไดคำตอบเดยว) 1. ไมจำเปนตองรบ/สง เอกสารกระดาษ เพราะระเบยบของสำนกนายกรฐมนตร วาดวยงานสารบรรณ อนญาตใหยอมรบเอกสารทางอเลกทรอนกสแทนเอกสารกระดาษได 2. จำเปนตองรบ/สง เอกสารกระดาษ เพราะเหตใด (ตอบไดหลายคำตอบ) 2.1 ใชสำหรบสงการภายในหนวยงาน 2.2 ตองการเกบเปนหลกฐาน 2.3 อน ๆ โปรดระบ

สงทสงมาดวย ๑

สวนท 5 โครงสรางพนฐานทมความมนคงปลอดภยและมประสทธภาพ (Secure and Efficient Infrastructure)

[Reliability infrastructure] P5.1 หนวยงานของทานมเทคโนโลยโครงสรางพนฐานทางดานฮารดแวร อาท คอมพวเตอร โนตบค อปกรณ Conference ฯลฯ เพยงพอหรอไม 1. ไมเพยงพอ โปรดระบสงทขาด___________ (Multiple dropdown list) เหตผลทจำเปนตองใช ___________ 2. เพยงพอ (Multiple dropdown list: คอมพวเตอรตงโตะ/โนตบค/สแกนเนอร/ปรนเตอร/อปกรณอเลกทรอนกสอน ๆ อาท Conference, Tablet/อนๆ)

P5.2 หนวยงานของทานมเทคโนโลยโครงสรางพนฐานทางดานซอฟตแวร อาท Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) Antivirus ฯลฯ เพยงพอหรอไม 1. ไมเพยงพอ โปรดระบสงทขาด___________ (Multiple dropdown list) เหตผลทจำเปนตองใช ___________ 2. เพยงพอ โปรดระบเวอรชนของซอฟตแวรทใชงาน 2.1 ชอซอฟตแวร ………………… เวอรชนทใชงาน ………………… 2.2 ชอซอฟตแวร ………………… เวอรชนทใชงาน ………………… 2.3 ชอซอฟตแวร ………………… เวอรชนทใชงาน ………………… (Multiple dropdown list: Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)/Antivirus/TeamViewer/อนๆ)

P5.3 หนวยงานของทานมเทคโนโลยโครงสรางพนฐานทางดานเซฟเวอรและเนตเวรค อาท Server Wi-Fi Router Switch Access point ฯลฯ เพยงพอหรอไม 1. ไมเพยงพอ โปรดระบสงทขาด___________ (Multiple dropdown list) เหตผลทจำเปนตองใช ___________ 2. เพยงพอ (Multiple dropdown list: Server/Wi-Fi/Router/Switch/Access point/อนๆ)

P5.4 หนวยงานของทานมการนำระบบคลาวด (Cloud) มาใชในเทคโนโลยโครงสรางพนฐานหรอไม 1. ไมม โปรดระบเหตผล___________ 2. ม โดยมการดำเนนการ ดงน (โปรดแนบหลกฐานการดำเนนการทระบ) P5.4.1 หนวยงานของทานมโมเดลการดำเนนการของระบบคลาวดรปแบบใด (ระบไดมากกวา 1 ขอ) คลาวดสำหรบหนวยงาน หรอองคกรใดองคกรหนงเพยงองคกรเดยว (Private Cloud) คลาวดทเปดใหสาธารณชนและหนวยงานตาง ๆ ใชงานทวไป (Public Cloud) คลาวดทผสมผสานระหวาง Private และ Public (Hybrid Cloud) P5.4.2 หนวยงานของทานใชบรการระบบคลาวดในลกษณะใด (ระบไดมากกวา 1 ขอ) Software as a Service (SaaS)

Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS)

สงทสงมาดวย ๑

P5.5 ในปจจบนหนวยงานของทานมการนำโครงสรางพนฐานกลางภาครฐ ระบบใดบางมาปรบใชในหนวยงาน ไมม โปรดระบเหตผล___________ ม โดยมการดำเนนการ (โปรดแนบหลกฐานการดำเนนการทระบ) ระบบคลาวดกลางภาครฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) ระบบเครอขายสอสารขอมลสารสนเทศภาครฐ (Government Information Network: GIN) ศนยประสานการรกษาความมนคงปลอดภยระบบคอมพวเตอรประเทศไทย (Thailand Computer Emergency Response Team: ThaiCERT) อน ๆ โปรดระบ __________ P5.6 หนวยงานของทานมการอพเดตขอมลในฐานขอมลใหเปนปจจบนและพรอมใชงาน 1. ไมม โปรดระบเหตผล___________ 2. ม โดยมการดำเนนการ ดงน 2.1 อพเดท Real-time 2.2 อพเดทเปนรายวน 2.3 อพเดทเปนรายเดอน 2.4 อพเดทเปนรายไตรมาส 2.5 อพเดทเปนรายป 2.6 อพเดทนานกวาหนงปครง 2.7 อพเดทเปนครงคราว/ไมแนนอน

[Cyber security] P5.7 หนวยงานของทานมมาตรการในการรกษาความมนคงปลอดภยทางไซเบอร ในดานการรกษาความลบของขอมล (Confidentiality) ความแทจรงของขอมล (Integrity) และ การใชงานไดของระบบ (Availability) หรอไม P5.7.1 ดานการรกษาความลบของขอมล (Confidentiality) 1. ไมม โปรดระบเหตผล___________ 2. ม โดยมการดำเนนการ ดงน (ตอบไดหลายคำตอบ และโปรดแนบหลกฐานการดำเนนการทระบ) 2.1 มการเขารหสขอมลกอนสง (Encryption)

2.2 มการกำหนดสทธในการเขาถงขอมล (Access control)

2.3 มการยนยนตวตนโดยใชรหสผาน (Authentication) (ตอบไดหลายคำตอบ) 2.3.1 Username/Password 2.3.2 บตรประจำตวประชาชน (ID card) 2.3.3 Smart Card ของหนวยงาน 2.3.4 Biometric Security (ลายนวมอ, มานตา, เสยง)

2.4 มการยนยนตวตนผานสองขนตอน (Two-Factor Authentication) เชน OTP, Token

2.5 มการรองรบ SSL บนเวบไซตของหนวยงาน (Secure Sockets Layer)

2.6 อน ๆ โปรดระบ ___________

สงทสงมาดวย ๑

P5.7.2 ความแทจรงของขอมล (Integrity) 1. ไมม โปรดระบเหตผล___________ 2. ม โดยมการดำเนนการ ดงน (ตอบไดหลายคำตอบ และโปรดแนบหลกฐานการดำเนนการทระบ) 2.1 มการยนยนความถกตองของขอมลโดยวธการ Hash

2.2 มการใชลายเซนดจทล (Digital signature)

2.3 อน ๆ โปรดระบ ___________ P5.7.3 การใชงานไดของระบบ (Availability) 1. ไมม โปรดระบเหตผล___________ 2. ม โดยมการดำเนนการ ดงน (ตอบไดหลายคำตอบ และโปรดแนบหลกฐานการดำเนนการทระบ) 2.1 มการสำรองขอมล (Backup) 2.1.1 สำรองขอมลภายในหนวยงาน 2.1.2 สำรองขอมลในพนทหางไกล 2.1.3 สำรองขอมลผานระบบอน ๆ โปรดระบ___________ 2.2 มการเตรยมแผนฟนฟภยพบต (Disaster recovery plan: DR plan) 2.3 มการเตรยมแผนความตอเนองทางธรกจ (Business continuity plan: BCP) 2.4 มกระบวนการจดการเหตการณผดปกต (Incident Management Process)

2.5 อน ๆ โปรดระบ ___________ P5.8 หนวยงานของทานไดดำเนนการตามมาตรฐานในการรกษาความมนคงปลอดภยทางไซเบอรหรอไม 1. ไมม โปรดระบเหตผล___________ 2. ม โดยหนวยงานไดดำเนนการตามมาตรฐาน ดงน 2.1 มาตรฐานสากล ISO/IEC27001 โปรดแนบไฟลหลกฐาน 2.2 มาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยสำหรบโปรแกรมประยกตบนเวบไซต (Web Application security Standard: WAS) โปรดแนบไฟลหลกฐาน 2.3 มาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยสำหรบเวบไซต (Website Security Standard: WSS) โปรดแนบไฟลหลกฐาน 2.4 มาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยตามวธการแบบปลอดภยตามพ.ร.บ. ธรกรรมทางอเลกทรอนกส โปรดแนบไฟลหลกฐาน

สงทสงมาดวย ๑

[Data management] P5.9 หนวยงานของทานมการบรหารจดการขอมลอยางไร P5.9.1 หนวยงานมการดำเนนการตรวจสอบ แกไขขอมล (Data cleansing) กอนเกบหรอไม 1. ไมม โปรดระบเหตผล___________ 2. ม ดวยวธการแบบใดโปรดระบ ___________ P5.9.2 หนวยงานมการดำเนนการปกปดขอมลสวนบคคล (Data masking) กอนนำไปใชงานหรอไม 1. ไมม โปรดระบเหตผล___________ 2. ม ดวยวธการแบบใดโปรดระบ การเขารหส/ถอดรหส (Encryption/Decryption) การสวมขอมลผอนเขาไปแทน (Masking) การแทนทดวยขอมลหรออกษรอน (Substitution) อน ๆ โปรดระบ ___________

P5.10 หนวยงานของทานมการจดทำ Data Warehouse และ/หรอData Lake หรอไม

ไมม โปรดระบเหตผล___________ ม โดยมการจดทำ (ตอบไดหลายคำตอบ)

P5.10.1 รปแบบการดำเนนการจดทำ (ตอบไดหลายคำตอบ)

Data Warehouse

Data Lake P5.10.2 ประเภทของ Data warehouse/Data Lake (ตอบไดหลายคำตอบ)

On-Cloud

On-Premised

5.11 หนวยงานของทานมการนำขอมลมาใชในการวเคราะห หรอไม ถาม มการนำไปวเคราะหอยางไร ไมม โปรดระบเหตผล (ตอบไดหลายคำตอบ) ขอมลเกาเกนไป

ขอมลอยในสภาพทไมสามารถนำมาใชในการวเคราะห

อน ๆ โปรดระบ ___________ มการนำขอมลมาใชในการวเคราะหในลกษณะ โปรดระบ 1. เพอใชในการอธบายปญหาและปรากฏการณ (Descriptive Analytic)

2. เพอใชในการอธบายถงสาเหตของสงทเกดขน ปจจย และความสมพนธตางๆ (Diagnostic Analytic)

3. เพอใชในการคาดการณหรอทำนายสงทจะเกดขน (Predictive Analytic)

4. เพอใชในการวเคราะห วางแผนรบมอกบสงทจะเกดขนในอนาคต (Prescriptive Analytic)

สงทสงมาดวย ๑

สวนท 6 เทคโนโลยดจทลและการนำไปใช (Digital Technology Practices)

P6.1 หนวยงานของทานมการปรบใชเทคโนโลยเพอใชในการสรางเชอมตอและการสอสาร (Connectivity) หรอไม ไมม โปรดระบเหตผล ________________

ม (สามารถตอบไดมากกวาหนงขอ)

ประยกตใชเทคโนโลยทเกยวของกบการตดตอสอสารผานอปกรณในการเชอมตอสอสาร เชน การเปด

ใหจองบรหารผานชองทางออนไลน การทำธรกรรมผานชองทางออนไลน

ประยกตใชเทคโนโลยทเกยวของกบการตดตอสอสารผานอปกรณประกอบกบเทคโนโลยอน ๆ ในการ

เชอมตอและการสอสาร เชน การใช Chatbot เพอตอบคำถามผใชงานบนชองทางออนไลนตาง ๆ

ประยกตใชเทคโนโลยทเกยวของกบ API ในการเชอมตอและการสอสาร เชน การตอเขากบฐานขอมล

ของหนวยงานอนเพอนำมาเสรมการบรการของหนวยงานใหมความครบถวนมากขน

ประยกตใชเทคโนโลยทเกยวของกบ IoT ในการเชอมตอและการสอสาร เชน การใชอปกรณในการเกบ

ขอมลของผใชบรการโดยอตโนมต การใชอปกรณในการตดตามและแจงเตอนไปยงชองทางตามการตงคา

อน ๆ โปรดระบ__________

P6.1.1 กรณายกตวอยางการปรบใชเทคโนโลยเพอใชในการสรางเชอมตอและการสอสาร

(Connectivity) ทมการนำมาใชแลวภายในหนวยงานพรอมแนบเอกสารประกอบการอธบาย

(สามารถตอบไดมากกวา 1 ตวอยาง)

1. โครงการ__________ เทคโนโลยทนำมาปรบใช__________ ความเกยวของตอ

หนวยงาน___________ (แนบไฟลหลกฐาน)

2. โครงการ__________ เทคโนโลยทนำมาปรบใช__________ ความเกยวของตอ

หนวยงาน___________ (แนบไฟลหลกฐาน)

P6.2 หนวยงานของทานมการปรบใชเทคโนโลยเพอชวยในการวเคราะหขอมลและการตดสนใจ (Data-driven decision making) หรอไม อยางไรบาง ไมม โปรดระบเหตผล ________________

P6.2.1 รปแบบการจดเกบขอมล (สามารถตอบไดมากกวาหนงขอ)

เกบขอมลในรปแบบกงโครงสราง (Semi-structured) เชน .xls .xlsx

เกบขอมลในรปแบบเชงโครงสราง (Structured) เชน Database

เกบขอมลในรปแบบเชงโครงสรางขนาดใหญ (Large-Structured) เชน Data warehouse

เกบขอมลในรปแบบเชงโครงสรางขนาดใหญ (Large-Structured) และความยดหยน (Flexibility)

เชน Data lake

สงทสงมาดวย ๑

อน ๆ โปรดระบ__________

P6.2.2 เครองมอ/เทคโนโลยสำหรบการวเคราะหขอมล (สามารถตอบไดมากกวาหนงขอ)

วเคราะหผานการใชโปรแกรมพนฐานทวไป เชน Excel

วเคราะหผานการใชโปรแกรมทออกแบบมาสำหรบการวเคราะหเชงสถตโดยเฉพาะ และสามารถ

รองรบการวเคราะหขอมลในปรมาณทมากกวาโปรแกรมพนฐาน เชน SPSS STATA

วเคราะหผานการเขยนโปรแกรมโดยภาษาคอมพวเตอร เชน Python Stark เพอทำการวเคราะห

ขอมลปรมาณมาก (Big data) หรอการวเคราะหทเฉพาะเจาะจงมากขน เชน Machine Learning AI และ

ยงมการวเคราะหโดยใชโปรแกรมทวไป หรอโปรแกรมทออกแบบมาสำหรบการวเคราะหเชงสถตบางกรณ

วเคราะหสงทความซบซอน หรอสมการขนสงผาน Quantum computing

อน ๆ โปรดระบ__________

P6.2.3 กรณายกตวอยางการปรบใชเทคโนโลยเพอชวยในการวเคราะหขอมลและการตดสนใจ

(Data-driven decision making) ทมการนำมาใชแลวภายในหนวยงานพรอมแนบเอกสาร

ประกอบการอธบาย (สามารถตอบไดมากกวา 1 ตวอยาง)

1. โครงการ__________ เทคโนโลยทนำมาปรบใช__________ ความเกยวของตอ

หนวยงาน___________ (แนบไฟลหลกฐาน)

2. โครงการ__________ เทคโนโลยทนำมาปรบใช__________ ความเกยวของตอ

หนวยงาน___________ (แนบไฟลหลกฐาน)

P6.3 หนวยงานของทานมการปรบใชเทคโนโลยเพอสรางความปลอดภย และความนาเชอถอในการทำงานตาง ๆ เชน

การทำธรกรรม การแลกเปลยนขอมล หรอไม

ไมม โปรดระบเหตผล ________________

ม (สามารถตอบไดมากกวาหนงขอ)

มการใส Password ใหกบไฟลเพอใชในการแลกเปลยนขอมล

มการใช Security control รปแบบตาง ๆ เพอนำมาจดการขอมล และการทำงานภายในองคกรตาม

ความเหมาะสม อาท การใหระบบเขารหสขอมลกอนการสงไปยงอปกรณอน, การยนยนตวตนผานสอง

ขนตอน, การกำหนดสทธในการเขาถงขอมล หรอระบบตาง ๆ ของคนภายในองคกร

มการใชระบบการดแลความปลอดภยแบบเบดเสรจ (Security Platform) ในการบรหารความ

ปลอดภยของขอมล และการทำงานภายในองคกร

มการเขารหส และอพเดทขอมลแบบแยกศนย (Decentralized) บนเครอขายแบบภายในองคกร เชน

ระบบ Blockchain เพอสรางความโปรงใส และปองกนการปลอมแปลง

สงทสงมาดวย ๑

อน ๆ โปรดระบ__________

P6.3.1 กรณายกตวอยางการปรบใชเทคโนโลยเพอสรางความปลอดภย และความนาเชอถอทมการ

นำมาใชแลวภายในหนวยงานพรอมแนบเอกสารประกอบการอธบาย

(สามารถตอบไดมากกวา 1 ตวอยาง)

1. โครงการ__________ เทคโนโลยทนำมาปรบใช__________ ความเกยวของตอ

หนวยงาน___________ (แนบไฟลหลกฐาน)

2. โครงการ__________ เทคโนโลยทนำมาปรบใช__________ ความเกยวของตอ

หนวยงาน___________ (แนบไฟลหลกฐาน)

P6.4 นอกเหนอจากการปรบใชเทคโนโลยในหวขอ P6.1 - P6.3 ทางหนวยงานมการปรบใชเทคโนโลยในดานอนหรอไม ไมม โปรดระบเหตผล ________________

ม (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) P6.4.1 กรณาระบดานทมการนำเทคโนโลยมาใชงาน พรอมระบตวอยางการนำปรบใชภายในหนวยงานพรอมแนบเอกสารประกอบการอธบาย มการนำเทคโนโลยมาปรบใชในดาน______________เทคโนโลยทนำมาปรบใช__________โครงการ____________________ ความเกยวของตอหนวยงาน______________ (แนบไฟลหลกฐาน) มการนำเทคโนโลยมาปรบใชในดาน______________เทคโนโลยทนำมาปรบใช__________โครงการ____________________ ความเกยวของตอหนวยงาน______________ (แนบไฟลหลกฐาน)

P6.5 หนวยงานของทานมการศกษาเทคโนโลยรปแบบใหมซงอยนอกเหนอจากเทคโนโลยในขอ P6.1 – P6.4 เพอนำมาประยกตใชภายในหนวยงานหรอไม? ไมม โปรดระบเหตผล ________________

ม กรณาระบชอของเทคโนโลยททางหนวยงานกำลงศกษา _____________ (แนบไฟลหลกฐาน)

สงทสงมาดวย ๑

สวนท 7 อน ๆ

P7.1 หนวยงานของทานมการรบทราบเกยวกบ แผนพฒนารฐบาลดจทล พ.ศ. 2563 – 2565 หรอไม 1. ไมทราบ 2. ทราบ โปรดระบวาหนวยงานของทานรบทราบผานชองทางใด หนงสอราชการ

เวบไซตสำนกงานพฒนารฐบาลดจทล (สพร.)

E-mail

Social media โปรดระบ (Drop down list: Facebook/Instagram/Twitter)

อน ๆ โปรดระบ___________

P7.2 หนวยงานของทาน ประสบปญหาหรออปสรรคทสงผลใหการพฒนาหนวยงานไปสองคกรรฐบาลดจทลไมเปนไปตามแผนทกำหนดไวหรอไม 1. ไมม 2. ม โปรดระบ

P7.2.1 อปสรรคปญหาดานนโยบายและแนวทางการปฏบตดานรฐบาลดจทล P7.2.2 อปสรรคปญหาดานศกยภาพ ความสามารถและทกษะดานดจทลของเจาหนาทในหนวยงานของทาน P7.2.3 อปสรรคปญหาดานการใหบรการภาครฐผานระบบดจทล P7.2.4 อปสรรคปญหาตอการเชอมโยงระบบและขอมลภายในและภายนอกหนวยงานของทาน P7.2.5 อปสรรคปญหาดานความมนคงปลอดภยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศและขอมล P7.2.6 อปสรรคปญหาดานเทคโนโลยดจทลและการนำไปใช P7.2.7 อนๆ (ระบ)

สงทสงมาดวย ๑

กรณาระบขอมลผตอบแบบสำรวจ เพอการตดตอกลบหากตองการสอบถามรายละเอยดเพมเตม

ผตอบแบบสำรวจ

1. ชอ นามสกล ตำแหนง

เบอรโทรศพททตดตอไดโดยตรง E-mail

2. ชอ นามสกล ตำแหนง

เบอรโทรศพททตดตอไดโดยตรง E-mail

3. ชอ นามสกล ตำแหนง

เบอรโทรศพททตดตอไดโดยตรง E-mail

ผอนมตแบบสำรวจ

ชอ นามสกล ตำแหนง

เบอรโทรศพททตดตอไดโดยตรง E-mail